Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Rumeenia


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Rumeenia õiguses ei ole peale määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõikes 1 nimetatud nõuete muid ametlikke nõudeid seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Rumeenia õiguse alusel võivad abikaasad määrata abielulahutuse suhtes kohaldatava õiguse ka pärast kohtu poole pöördumist, kuid hiljemalt kuupäevaks, mil toimub esimene kohtuistung, millele abikaasad on ametlikult kutsutud.

Allpool on esitatud tsiviilseadustiku asjaomane tekst.

Artikkel 2598.

Kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe kuupäev

1) Abielulahutuse suhtes kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe võib sõlmida või sellist kokkulepet võib muuta hiljemalt kuupäevaks, mil pöördutakse pädeva asutuse poole, et abielu lahutada.

2) Kohus võib aga abikaasade kokkulepet arvesse võtta hiljemalt esimesel kohtuistungil, millele abikaasad on ametlikult kutsutud.

Artikkel 2599.

Kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe vorm

Abielulahutuse suhtes kohaldatava õiguse valikut käsitlev kokkulepe tuleb sõlmida kirjalikult, sellele peab olema märgitud kuupäev ning abikaasad peavad olema sellele alla kirjutanud.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/04/2021