Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku

Vnútroštátne informácie týkajúce sa nariadenia č. 1259/2010


Všeobecné informácie

Európska únia si za cieľ určila rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti prostredníctvom prijatia opatrení týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky. Zároveň si intenzívnejší pohyb občanov v rámci vnútorného trhu vyžaduje viac flexibility a väčšiu právnu istotu.

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku (nazvané nariadenie Rím III) zabezpečuje vhodné riešenia pre občanov z hľadiska právnej istoty, predvídateľnosti a flexibility, chráni slabšieho z partnerov počas rozvodových sporov a predchádza vyhľadávaniu čo najvýhodnejšieho právneho postavenia (tzv. „forum shopping“). Pomáha tiež predchádzať komplikovaným, zdĺhavým a bolestným konaniam.

Konkrétnejšie, nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 umožňuje medzinárodným manželským párom dohodnúť sa v predstihu na tom, ktorý právny poriadok sa pri ich rozvode alebo rozluke bude uplatňovať, za predpokladu, že právny poriadok, na ktorom sa dohodnú, je právnym poriadkom členského štátu, s ktorým má daný manželský pár užšiu väzbu. Ak sa páry nevedia dohodnúť, sudcovia môžu použiť jednotnú úpravu na prijatie rozhodnutia o právnom poriadku určitej krajiny, ktorý sa potom bude uplatňovať.

Na druhej strane sa však toto nariadenie neuplatňuje, pokiaľ ide o nasledujúce záležitosti: právna spôsobilosť fyzických osôb, existencia, platnosť alebo uznanie manželstva, vyhlásenie manželstva za neplatné, priezvisko manželov, majetkovoprávne dôsledky manželstva, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť, správa majetku a dedičstvo. Toto nariadenie taktiež neovplyvňuje uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností.

Je to nástroj, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca medzi zúčastnenými členskými štátmi. Posilnená spolupráca umožňuje skupine pozostávajúcej z aspoň deviatich členských štátov vykonávať opatrenia v jednej z oblastí, na ktoré sa vzťahujú zmluvy v rámci iných ako výlučných právomocí Únie. Podľa článku 331 ZFEÚ majú nezúčastnené členské štáty naďalej právo pridať sa k prebiehajúcej posilnenej spolupráci.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia.

Posilnená Spolupráca

Rada prijala 12. júla 2010 Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutie 2010/405/EÚ, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku medzi Belgickom, Bulharskom, Nemeckom, Španielskom, Francúzskom, Talianskom, Lotyšskom, Luxemburskom, Maďarskom, Maltou, Rakúskom, Portugalskom, Rumunskom a Slovinskom. V dôsledku toho prijalo spomenutých 14 zúčastnených štátov Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2010, ktoré sa uplatňuje od 21. júna 2012.

Komisia prijala 21. novembra 2012 Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutie 2012/714/EÚ, ktorým sa potvrdzuje účasť Litvy na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku. Podľa tohto rozhodnutia sa má nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 uplatňovať na Litvu od 22. mája 2014.

Komisia prijala 27. januára 2014 Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutie 2014/39/EÚ, ktorým sa potvrdzuje účasť Grécka na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku. Podľa tohto rozhodnutia sa má nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 uplatňovať na Grécko od 29. júla 2015.

Komisia 10. augusta 2016 prijala Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutie (EÚ) 2016/1366, ktorým sa potvrdzuje účasť Estónska na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku. V tomto rozhodnutí sa stanovuje, že nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 sa uplatňuje na Estónsko od 11. februára 2018.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiaci odkaz

Odkaz sa zobrazí v novom okneARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 09/10/2020