Tneħħija legali tal-minuri

Evita li ssir ġenitur “li jaħtaf lil uliedu” billi tkun taf kif għandek tiċċaqlaq minn fruntiera għall-oħra bit-tfal tiegħek b’mod legali.


L-esperjenza turi li f'ħafna każijiet, it-tneħħija abbużiva jew iż-żamma ta' wild jirriżultaw min-nuqqas ta' għarfien min-naħa tal-hekk imsejjaħ ġenitur sekwestranti. Normalment il-ġenituri ma jkunux jafu dwar il-kundizzjonijiet li fihom jistgħu jaqsmu l-fruntieri bit-tfal taghom jew il-passi li għandhom jieħdu meta jsiefru bil-wild tagħhom b'mod legali.

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 26/10/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Belġju


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Skont il-liġi Belġjana, id-dritt li jitbiddel il-post ta’ residenza ta’ minuri jaqa’ taħt l-awtorità tal-ġenituri. Konsegwentement, huwa biss id-detentur(i) tal-awtorità tal-ġenituri fir-rigward tal-minuri li huwa (huma) awtorizzat(i) li jbiddlu l-post tar-residenza tal-minuri.

Fil-prinċipju, irrispettivament mill-istatus tal-ġenituri, kemm jekk jgħixu flimkien u kemm jekk le, huma jeżerċitaw l-awtorità tal-ġenituri b’mod konġunt fl-interess tal-minuri (ara l-Artikoli 373 u 374 tal-Kodiċi Ċivili).

Madankollu, fil-każ ta’ separazzjoni tal-ġenituri, tista’ tintalab ġudizzjarjament deroga mill-prinċipju tal-eżerċizzju konġunt tal-awtorità tal-ġenituri. Konsegwentement, l-eżerċizzju tal-awtorità tal-ġenituri mogħti lil wieħed minnhom abbażi ta’ deċiżjoni ġudizzjarja, għandu jitqies bħala esklużiv. Fil-każ tal-eżerċizzju esklużiv tal-awtorità tal-ġenituri, dan jista’ jwassal biex il-ġenitur li għandu t-tutela jiġi fdat bil-prerogattivi kollha tal-awtorità tal-ġenituri inkluż l-għażla tal-post tar-residenza tal-minuri; b’hekk il-minuri jista’ jiġi ttrasferit fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor. F’dan il-każ, il-ġenitur privat li ma jgawdix mill-awtorità tal-ġenituri konġunta jista’ madankollu jingħata dritt għar-relazzjonijiet personali. Madankollu, l-imħallef jista’ jbiddel l-eżerċizzju esklużiv tal-awtorità tal-ġenituri billi jistabbilixxi, għal ċerti deċiżjonijiet relatati mal-minuri, xi eċċezzjonijiet li jeħtieġu l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor. L-għażla tar-residenza tal-minuri tista’ tkun waħda minn dawn id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu b’mod konġunt fil-kuntest ta’ eżerċizzju esklużiv tal-awtorità tal-ġenituri minn wieħed miż-żewġ ġenituri.

Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li fil-każ fejn il-minuri jkun is-suġġett ta’ deċiżjoni ta’ protezzjoni li timplika bidla tal-modalitajiet tal-eżerċizzju tal-awtorità tal-ġenituri, din tal-aħħar għandha tipprevali. B’hekk, jista’ jkun li l-ebda wieħed miż-żewġ ġenituri ma jkun awtorizzat li jittrasferixxi l-minuri fi Stat ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Meta l-awtorità tal-ġenituri għandha tiġi eżerċitata b’mod konġunt miż-żewġ ġenituri, il-kunsens taż-żewġ ġenituri huwa meħtieġ biex jinbidel il-post tar-residenza tal-minuri tagħhom.

Meta l-awtorità tal-ġenituri hija eżerċitata b’mod esklużiv minn wieħed mill-ġenituri b’eċċezzjoni madankollu għal ċerti deċiżjonijiet bħal l-għażla tar-residenza tal-minuri, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa meħtieġ. Madankollu, fir-rigward ta’ partijiet terzi in bona fide, teżisti preżunzjoni favur il-ftehim tal-ġenituri.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Fin-nuqqas ta’ ftehim bejn dawk li għandhom it-tutela tal-awtorità tal-ġenituri dwar il-post tar-residenza tal-minuri tagħhom, se jkun f’idejn il-qorti li hija territorjalment kompetenti sabiex tawtorizza jew le t-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor.

Il-qorti kompetenti tista’ tiġi invokata a priori minn ġenitur li jeżerċita l-awtorità tal-ġenituri b’mod konġunt b’antiċipazzjoni ta’ deċiżjoni li ma tiksibx l-approvazzjoni tiegħu. Rikors a posteriori huwa miftuħ ukoll għal ġenitur li jeżerċita konġuntament l-awtorità tal-ġenituri sabiex jikkontesta deċiżjoni li diġà ttieħdet mill-ġenitur l-ieħor.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Meta l-awtorità tal-ġenituri hija fdata lil ġenitur wieħed, il-ġenitur li għandu t-tutela taħt l-awtorità tal-ġenituri biss jista’ jittrasferixxi temporanjament il-minuri fi Stat ieħor għall-vaganzi.

Il-ġenitur li ma jeżerċitax l-awtorità tal-ġenituri fir-rigward tal-minuri, iżda li għandu dritt għar-relazzjonijiet personali jista’ jittrasferixxi lill-minuri barra mill-pajjiż biss bil-kunsens bil-miktub minn qabel ta’ min għandu t-tutela tal-awtorità tal-ġenituri jew b’awtorizzazzjoni espressa tal-qorti kompetenti.

Meta l-awtorità tal-ġenituri hija konġunta u l-ebda deċiżjoni ma tirregola l-kwistjoni tal-akkomodazzjoni tal-wild, kull wieħed mill-ġenituri huwa intitolat li jivvjaġġa barra mill-pajjiż mal-minuri. Il-post ta’ residenza ta’ dan tal-aħħar ma jistax madankollu jinbidel.

Fl-aħħar nett, meta deċiżjoni ġudizzjarja tirregola l-modalitajiet tal-akkomodazzjoni tal-minuri, kull wieħed mill-ġenituri huwa awtorizzat li jivvjaġġa mal-minuri biss matul il-perjodu ta’ akkomodazzjoni tiegħu salv projbizzjoni espressa tal-qorti.

F’dawn l-aħħar żewġ każijiet, jista’ madankollu jkun xieraq għall-ġenitur li jivvjaġġa mal-minuri li jkollu awtorizzazzjoni ta’ vjaġġar, iffirmata mill-ġenitur l-ieħor, sabiex jiġu evitati kwalunkwe diffikultajiet.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 10/01/2018

Tneħħija legali tal-minuri - Bulgarija


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Meta ż-żewġ ġenituri jeżerċitaw id-drittijiet ta’ kustodja flimkien u separatament, huma suppost jiddeċiedu b’mod konġunt dwar it-tneħħija tal-minuri lejn stat ieħor.

Fejn il-ġenituri ma jgħixux flimkien, jistgħu jilħqu ftehim dwar il-post ta’ residenza, il-kustodja u l-aċċess għat-tifel/tifla u javviċinaw lill-qorti distrettwali b’ġuriżdizzjoni dwar l-indirizz preżenti tat-tifel/tifla biex tapprova l-ftehim tagħhom.

Meta l-ġenituri ma jkunux jistgħu jilħqu ftehim, it-tilwima tiġi deċiża minn qorti distrettwali b’ġuriżdizzjoni fuq l-indirizz preżenti tat-tifel/tifla, li tiddeċiedi dwar il-post ta’ residenza tat-tfal, l-eżerċitar tad-drittijiet tal-kustodja u l-aċċess għat-tfal.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Irrispettivament minn jekk il-ġenituri jeżerċitawx id-drittijiet ta’ kustodja b’mod konġunt jew jekk il-qorti tkunx approvat ftehim jew tkun ħarġet deċiżjoni li tagħti l-eżerċizzju tagħhom lil wieħed mill-ġenituri biss u li tiddetermina li l-post tar-residenza tat-tfal għandu jkun ma’ dak il-ġenitur, il-kunsens tal-ġenitur li ma jeżerċitax id-drittijiet ta’ kustodja huwa wkoll meħtieġ għat-tneħħija tal-wild mit-territorju tal-Bulgarija, u dan il-kunsens irid jingħata bil-miktub bil-firma notarili tal-ġenituri (il-punt 9 tal-Artikolu 76 tal-Att Bulgaru dwar id-Dokumenti Personali (Zakon za bulgarskite lichni dokumenti)).

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk il-ġenituri ma jaqblux mat-tneħħija tal-wild għal stat ieħor, it-tilwima tiġi deċiża skont il-proċedura tal-Artikolu 127a tal-Kodiċi tal-Familja (Semeen kodeks) (SK), u jekk ma jaqblux dwar il-post ta’ residenza tal-minuri, tapplika l-proċedura tal-Artikolu 127(2) jew tal-Artikolu 59 tas-SK.

Meta l-qorti tissostitwixxi l-kunsens tal-ġenitur għall-ħruġ ta’ passaport tal-ivvjaġġar barrani u t-tneħħija ta’ minuri għal stat ieħor (irrispettivament mit-tul tal-vjaġġ), ir-rekwiżit ikun għall-eżistenza ta’ interess protett speċifikament tal-minuri meta jkun hemm il-kollokament tiegħu fi Stat ieħor li, min-naħa tiegħu, jeħtieġ li tali tneħħija tkun permessa għal perijodu ta’ żmien speċifikat, għal stat jew stati speċifikati fi ħdan firxa identifikabbli (eż. l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea), jew għal numru illimitat ta’ vjaġġi matul perjodu ta’ żmien speċifikat, iżda wkoll għal stati speċifikati.

F’konformità mal-istruzzjonijiet vinkolanti għall-interpretazzjoni tal-liġi, mogħtija fid-DEĊIŻJONI INTERPRETATTIVA Nru 1 tal-2016 tat-3 ta’ Lulju 2017 fil-Każ Interpretattiv Nru 1 dwar il-Lista tal-Assemblea Ġenerali tal-Kulleġġ Ċivili tal-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni għas-Sena 2016, il-qorti ma tistax tissostitwixxi b’mod definittiv il-kunsens tal-ġenitur u tippermetti l-ivvjaġġar għal perjodu illimitat ta’ żmien u territorju.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

L-Att Bulgaru dwar id-Dokumenti Personali jeħtieġ kunsens mill-ġenitur li ma jakkumpanjax il-minuri fuq il-vjaġġ permezz ta’ dikjarazzjoni notarizzata irrispettivament miċ-ċirkostanzi speċifiċi tat-tneħħija tal-minuri lejn stat ieħor.

Tali tneħħija tista’ tkun temporanja, u wara il-minuri j/tirritorna lejn il-Bulgarija mingħajr ma j/tittrasferixxi r-residenza tiegħu/tagħha lejn stat ieħor. Meta l-minuri jivvjaġġaw barra mill-pajjiż għal eskursjoni, vaganza, żjarat lil qraba, studju, avvenimenti kulturali jew sportivi, kompetizzjonijiet, kura tas-saħħa, eċċ. u l-partijiet ma jaqblux, il-qorti tagħmel valutazzjoni tar-raġunament għat-talba. Jekk ma jkun hemm l-ebda raġuni biex wieħed jemmen li l-minuri huma f’riskju speċifiku u reali, il-qorti tiddetermina l-parametri tal-permess. F’każijiet ta’ tneħħija temporanja ta’ minuri lejn Stat ieħor, ftit li xejn huwa probabbli li d-dritt tal-minuri li jivvjaġġaw ikun f’kunflitt mad-dritt ta’ aċċess tal-ġenitur, u anki jekk iseħħ dan il-kunflitt, jekk l-ivvjaġġar tal-minuri jkun fl-aħjar interess tagħhom, il-ġenitur affettwat ikollu jittollera tali restrizzjoni temporanja tad-drittijiet tiegħu jew tagħha.

L-għan ta’ din it-tneħħija jista’ jkun ukoll it-trasferiment tar-residenza tal-minuri lejn stat ieħor. Meta jiġu eżaminati l-kwistjonijiet li jikkonċernaw it-tneħħija ta’ minuri lejn stat ieħor u, għaldaqstant, il-ħruġ tad-dokumenti personali meħtieġa, jenħtieġ li l-permess għat-tneħħija tal-qorti ma jagħtix lok għal trasferiment tar-residenza tal-minuri sakemm it-talba għal permess ma tkunx akkumpanjata minn talba għal trasferiment tar-residenza tal-minuri. Id-determinazzjoni ta’ post ta’ residenza għall-minuri tirrifletti l-aħjar interess tal-minuri li jiġu integrati f’ambjent familjari u soċjali u tippresupponi karattru dewwiemi tal-istabbiliment.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 22/07/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Repubblika Ċeka


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Jenħtieġ li ġenitur li ma għandux il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri jkollu l-kunsens tal-qorti.

Jekk, fl-eżerċizzju tar-responsabbiltà tal-ġenituri, il-ġenituri jonqsu mill-jaqblu dwar kwistjoni ta’ importanza għall-minuri, speċjalment fid-dawl tal-interessi tal-minuri, tittieħed deċiżjoni mill-qorti dwar rikors minn wieħed mill-ġenituri (Artikolu 877 tal-Att Nru 89/2012, il-Kodiċi Ċivili, kif emendat). It-trasferiment ta’ minuri lejn pajjiż ieħor huwa meqjus ukoll bħala kwistjoni importanti.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

It-trasferiment fit-tul tal-minuri (jiġifieri mhux għal okkażjonijiet bħall-vaganzi) jirrikjedi dejjem il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, sakemm dak il-ġenitur ma jiġix imċaħħad parzjalment jew totalment mir-responsabbiltà tal-ġenituri. Il-kunsens tal-ġenituri huwa meħtieġ irrispettivament minn jekk il-qorti tkun diġà iddeċidiet dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri (l-arranġamenti ta' indukrar ta’ minuri) jew jekk għadha trid tittieħed deċiżjoni dwar l-arranġamenti ta' indukrar ta’ minuri. Ma ssir ebda distinzjoni bejn ġenituri miżżewġin u mhux miżżewġin.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment, trid tittieħed deċiżjoni mill-qorti dwar it-tali kunsens tal-ġenituri (Artikolu 877 tal-Att Nru 89/2012, il-Kodiċi Ċivili, kif emendat).

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Le, it-trasferiment temporanju, pereż. sabiex il-minuri jkun jista’ iqatta’ il-vaganzi ma’ wieħed mill-ġenituri, mhuwiex ġeneralment meqjus bħala kwistjoni importanti kif deskritta mill-Artikolu 877 tal-Att Nru 89/2012, il-Kodiċi Ċivili, kif emendat.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 09/11/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Ġermanja


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Il-kwistjoni ta' fejn għandu joqgħod il-minuri b'mod permanenti hija soġġetta għar-regoli ġuridiċi dwar id-dritt ta' determinazzjoni tal-post ta' residenza tal-minuri, u għalhekk huwa parti mill-kura de facto tal-minuri (l-Artikolu 1631(1) tal-Kodiċi Ċivili (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Bl-istess mod għall-proprjetà tal-minuri, dan jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tar-responsabbiltà tal-ġenitur fl-Artikolu 1626(1) tal-Kodiċi Ċivili.

Ir-residenza permanenti hija “kwistjoni ta’ sinifikanza importanti” (Angelegenheit von erheblicher Bedeutung) fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 1687(1), l-ewwel sentenza tal-Kodiċi Ċivili - mhux bħal, pereżempju, vaganza qasira lejn pajjiż Ewropew fil-viċinat, li għaliha hemm bżonn il-ftehim reċiproku ta’ żewġ ġenituri jekk il-ġenituri għandhom il-kustodja konġunta. Ġenitur għalhekk għandu bżonn tal-kunsens tal-ġenitur l-ieħor biex isiefer bit-tfal, sakemm ma jkollux il-kustodja esklussiva jew tal-inqas id-dritt waħdieni li jiddeċiedi dwar ir-residenza tiegħu.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor sabiex il-minuri jmur jgħix barra huwa meħtieġ jekk il-ġenituri jaqsmu r-responsabbiltà tal-ġenituri (id-dritt li jiddeċiedu dwar ir-residenza) (ara wkoll it-tweġiba għall-mistoqsija 1).

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Il-minuri jista' jittieħed barra l-pajjiż legalment jekk il-ġenitur li jrid imur jgħix barra mal-minuri għandu l-kustodja esklussiva jew tal-inqas id-dritt waħdieni li jiddeċiedi dwar ir-residenza.

Jekk dan ma jkunx il-każ u jekk hemm nuqqas ta’ ftehim bejn il-ġenituri fuq din il-kwistjoni, fuq talba ta’ wieħed mill-ġenituri, il-qorti tal-familja (Familiengericht) tista’ tawtorizza lil wieħed mill-ġenituri biex jiddeċiedi hu fuq il-kwistjoni, skont l-Artikolu 1628 tal-Kodiċi Ċivili. Il-Qorti trid tiddeċiedi fuq il-bażi tal-aħjar interessi tal-minuri, u tqis iċ-ċirkustanzi partikolari u l-kwistjonijiet prattiċi u l-interessi leġittmi ta' dawk involuti (it-Taqsima 1697a tal-Kodiċi Ċivili).

Barra minn hekk, ġenitur li ma jgħix mal-ġenitur l-ieħor jista' jitlob wkoll lill-qorti tal-familja skont it-Taqsima 1671(1) tak-Kodiċi Ċivili biex jingħata r-responsabbiltà esklużiva tal-ġenituri jew ir-responsabbiltà esklużiva għal kwistjoni partikolari - pereżempju d-dritt li jiddeċiedi dwar il-post ta' residenza tal-minuri. Il-qorti tilqa' t-talba jekk il-ġenitur l-ieħor jaqbel, sakemm il-minuri li għandu mill-inqas 14-il sena ma joġġezzjonax, jew jekk it-tneħħija tar-responsabbiltà konġunta tal-ġenituri jew it-trasferiment parzjali tar-responsabbiltà sħiħa tal-ġenitur lir-rikorrent x'aktarx tkun fl-aħjar interessi tal-minuri. Jekk il-qorti tilqa' t-talba, il-ġenitur jista' jiddeċiedi liberament fejn għandu joqgħod il-minuri.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Ġenitur bir-responsabbiltà esklużiva huwa liberu li jsiefer mal-minuri għal perjodi qosra meta jogħġbu.

Min-naħa l-oħra, il-ġenituri bir-responsabbiltà konġunta fil-prinċipju jridu jieħdu din id-deċiżjoni flimkien (l-Artikolu 1627 tal-Kodiċi Ċivili). Jekk il-ġenituri b’responsabbiltà konġunta jgħixu separatament, it-tnejn iridu jiddeċiedu flimkien jekk il-vjaġġ ippjanat mhux ħaġa ta’ kuljum, iżda kwistjoni ta’ importanza sinifikanti (l-Artikolu 1687(1), l-ewwel sentenza, tal-Kodiċi Ċivili). Il-ġenitur li miegħu normalment jgħix ta' kuljum il-minuri għandu dritt jiddeċiedi dwar il-kwistjonijiet ta' ‑kuljum tiegħu (l-Artikolu 1687(1), it-tieni sentenza, tal-Kodiċi Ċivili). Il-ġenitur l-ieħor jista’ jiddeċiedi waħdu biss fi kwistjonijiet ta’ kura attwali skont l-Artikolu 1687(1), ir-raba’ sentenza tal-Kodiċi Ċivili). Il-leġiżlazzjoni ma tispeċifikax liema kwistjonijiet huma ta' importanza sinifikanti u liema huma dawk ta' kuljum jew ta’ kura attwali. Din il-kwistjoni trid tiġi deċiża skont iċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ. Fil-prinċipju, kemm il-ġenitur li miegħu jgħix il-minuri u l-ġenitur li għandu dritt ta’ aċċess jistgħu jiddeċiedu fuq trasferiment temporanju għal vaganzi barra l-pajjiż, sakemm il-vjaġġ mhux lejn post remot jew f’post fejn hemm inkwiet politiku. Madankollu, il-ġenitur li għandu dritt ta’ aċċess irid jinforma lill-ġenitur l-ieħor li għandu l-kustodja bil-quddiem dwar dan il-vjaġġ. Il-ġenitur li għandu l-kustodja jista’ jieħu deċiżjonijiet waħdu dwar trattament mediku ta’ kuljum. Madankollu, jekk il-minuri se jittieħed f’pajjiż ieħor għal trattament mediku, bħala regola dan ma għandux jibqa’ jitqies bħala kwistjoni ta’ trattament normali.

Ġenitur li ma għandux ir-responsabbiltà tal-ġenitur ma għandux dritt jiddeċiedi fejn għandu joqgħod il-minuri. Matul il-perjodu ta’ kuntatt, dan il-ġenitur għandu l-istess setgħat skont l-Artikolu 1687a tal-Kodiċi Ċivili daqs il-ġenitur li għandu l-kustodja konġunta tal-minuri li miegħu il-minuri normalment ma jgħix (l-Artikolu 1687(1), ir-raba’ sentenza).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 13/11/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Estonja


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

B’mod ġenerali, il-ġenituri għandhom responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, li jfisser li ż-żewġ ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri konġuntament u b’mod unanimu, b’mod li jqisu l-benesseri ġenerali tal-minuri. Prinċipju importanti huwa li l-ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri b’mod ugwali, jiġifieri li huma għandhom drittijiet u obbligi ugwali fir-rigward tat-tfal tagħhom. Ir-responsabbiltà tal-ġenituri tinkludi d-dritt li jiddeċiedu fejn il-minuri għandu jistabbilixxi r-residenza tiegħu, inkluż jekk il-minuri jistax jivvjaġġa barra mill-pajjiż.

Għalhekk, jekk il-ġenituri għandhom responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, iż-żewġ ġenituri għandhom dritt ugwali biex jiddeċiedu jekk il-minuri jistax jittieħed f’pajjiż ieħor. Għalhekk, bħala regola ġenerali, minuri ma jistax jittieħed barra mill-pajjiż mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Jekk il-ġenituri għandhom responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, huwa prinċipju ġenerali li l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa dejjem meħtieġ.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk, fl-eżerċizzju ta’ responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, il-ġenituri jonqsu milli jilħqu ftehim dwar kwistjoni sinifikanti għall-minuri - li jista’ jinkludi wkoll it-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor jekk dan ikun meħtieġ - il-qorti tista’ tagħti d-dritt lil ġenitur wieħed biex jiddeċiedi dwar din il-kwistjoni.

Għalhekk, jekk ġenitur wieħed ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor, għalkemm dan huwa meħtieġ, il-ġenitur l-ieħor jista’ jitlob lill-qorti għal permess, f’każ speċifiku, biex tieħu deċiżjoni indipendenti dwar it-teħid tal-minuri fi stat ieħor. B’hekk, il-qorti tista’ timponi obbligi addizzjonali fuq il-ġenitur li ngħata d-dritt li jiddeċiedi f’każ speċifiku.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Jekk il-ġenituri għandhom responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, l-istess regoli japplikaw, irrispettivament mid-durata jew mir-raġuni għad-deċiżjoni tal-post tar-residenza ta’ minuri. Sakemm ir-responsabbiltà konġunta tal-ġenituri ma tiġix terminata jew il-qorti pereżempju ma tagħtix id-dritt lil ġenitur wieħed biex jiddeċiedi fejn il-minuri għandu jirrisjedi, iż-żewġ ġenituri jkomplu jkollhom dritt ugwali biex jiddeċiedu dwar it-trasferiment temporanju jew permanenti tal-minuri fi stat ieħor.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 16/04/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Irlanda


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Meta l-ġenitur l-ieħor ma għandux it-tutela tal-minuri u meta ma jkunx hemm ordnijiet tal-qorti li jipprojbixxu t-trasferiment tal-minuri mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Meta ebda rikors għal tutela, kustodja jew aċċess ma jkun sar quddiem il-qrati qabel it-trasferiment ta’ minur / minuri mill-ġurisdizzjoni.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Meta l-ġenitur l-ieħor għandu t-tutela tal-minuri

u / jew

Meta t-trasferiment tal-minuri taffettwa d-drittijiet ta’ kustodja u / jew aċċess

u / jew

Meta l-ordni tal-qorti jkun speċifika li l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor jew xi parti msemmija oħra huwa meħtieġ qabel it-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jista’ isir rikors lill-qorti biex jiġi permess it-trasferiment legali tal-minuri.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Iva.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 17/12/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Greċja


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Ġenitur jista' jittrasferixxi minorenni b'mod leċitu fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, meta l-ġenitur li jkun se jieħu lill-minorenni jkollu r-responsabbiltà esklussiva tal-ġenituri, dejjem sakemm dan ma jiksirx id-dritt tal-minorenni li jikkuntattja lill-ġenitur l-ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Meta l-ġenituri jkollhom, it-tnejn li huma, ir-responabbiltà tal-ġenituri.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk it-trasferiment tal-minorenni jkun meħtieġ iżda l-ġenitur l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu għalih, ikollha tidħol il-qorti biex tikkunsidra s-sitwazzjoni fl-interess tal-minorenni, u tiddeċiedi jekk it-trasferiment iridx iseħħ jew le.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Ir-regoli li jirrikjedu l-kunsens tal-konjuġi l-ieħor, deskritti b'mod ġenerali hawn fuq, iridu japplikaw, irrispettivament minn jekk it-trasferiment għal Stat ieħor ikunx wieħed temporanju għal skop ta' vaganza jew ikunx wieħed permanenti.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 06/07/2017

Tneħħija legali tal-minuri - Spanja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ispanjol ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Jekk huma jkollhom ir-responsabbiltà unika tal-ġenituri esklużiva, ir-responsabbiltà tal-ġenituri għandha tinkludi d-drittijiet u l-obbligi tal-ġenituri f’relazzjoni mal-minuri mhux emanċipati tagħhom. Fil-każ ta’ tifrik tar-relazzjoni, dan huwa interament indipendenti minn drittijiet ta’ kustodja u aċċess.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Jekk il-ġenituri jkollhom responsabbiltà kondiviża tal-ġenituri, irrispettivament minn liema ġenitur għandu d-drittijiet ta’ aċċess u min liema ġenitur għandu d-drittijiet ta’ kustodja.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa meħtieġ iżda mhemmx qbil u dak il-ġenitur jirrifjuta li jagħti l-kunsens tiegħu, it-trasferiment irid jiġi awtorizzat mill-awtorità ġudizzjarja.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Ir-regoli għat-trasferimenti temporanji mhumiex l-istess bħal dawk għat-trasferimenti permanenti. Rigward it-teħid tal-minuri għal kura tas-saħħa normali, fuq vaganza, jew simili, il-ġenitur li miegħu jinsab il-minuri f’dak il-ħin jieħu d-deċiżjonijiet, kemm jekk ikollu l-kustodja jew drittijiet ta’ aċċess, filwaqt li jirrispetta l-ħin ta’ kuntatt jew żjarat li l-minuri jrid ikollu ma’ kull ġenitur. Id-deċiżjonijiet importanti biss dwar ħajjet il-minuri, bħal pereżempju, trasferiment permanenti, għandhom ikunu awtorizzati mid-detenturi ta’ responsabbiltà tal-ġenituri.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 04/04/2019

Tneħħija legali tal-minuri - Franza


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Jekk il-ġenituri flimkien jeżerċitaw l-awtorità tal-ġenituri, kull wieħed minnhom jista’ jivvjaġġa mal-minuri mingħajr il-kunsens espliċitu tal-ieħor, apparti f’ċirkostanzi partikolari. Jekk, madankollu, wieħed miż-żewġ ġenituri espressament jirrifjuta li jivvjaġġa u ma jkunx jista’ jintlaħaq ftehim, il-kwistjoni għandha tiġi rinvijata lil qorti għall-affarijiet familjali għad-deċiżjoni tagħha.

Jekk il-ġenituri jeżerċitaw b’mod konġunt l-awtorità tal-ġenituri, wieħed mill-ġenituri ma jistax jiddeċiedi waħdu li jissetilja barra mill-pajjiż mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor. Jekk ġenitur wieħed biss għandu l-awtorità tal-ġenituri, il-kunsens, preżunt jew espress, tal-ġenitur l-ieħor mhuwiex meħtieġ, kemm jekk dan ikun għall-vaganzi kif ukoll sabiex wieħed jistabbilixxi ruħu barra mill-pajjiż. Madankollu, huwa għandu jżomm lill-ġenitur l-ieħor informat skont l-Artikolu 373-2-1 tal-Kodiċi Ċivili, li jipprovdi li l-ġenitur li ma jeżerċitax l-awtorità tal-ġenituri jrid jiġi informat bl-għażliet importanti relatati mal-ħajja tal-wild.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Ivvjaġġar għall-btala:

Sabiex toġġezzjona għat-trasferiment tal-minuri barra mill-pajjiż minn parti waħda mill-ġenituri, il-parti l-oħra tista’, jekk teżerċita wkoll l-awtorità tal-ġenituri, tagħmel oġġezzjoni mal-prefetturi għal ħruġ mit-territorju li tkun valida għal 15-il jum u / jew tagħmel talba lill-qorti tal-familja għal projbizzjoni ta’ ħruġ mit-territorju mingħajr il-kunsens taż-żewġ ġenituri (Artikolu 373-2-6 tal-Kodiċi Ċivili) li tkun valida sakemm il-minuri jsir adult jew tittieħed deċiżjoni ġdida. Il-miżura ta’ projbizzjoni ta’ ħruġ mit-territorju mingħajr il-kunsens taż-żewġ ġenituri timpedixxi lill-minuri milli jitlaq mit-territorju. Il-ġenituri jistgħu madankollu jagħtu l-kunsens speċifiku tagħhom għal vjaġġ partikolari tal-minuri, waħdu jew ma’ ġenitur wieħed, billi jagħmlu dikjarazzjoni quddiem l-uffiċjal tal-pulizija ġudizzjarja (magħmula fi prinċipju ħamest (5) ijiem qabel il-vjaġġ). Jekk wieħed mill-ġenituri jirrifjuta li jagħti dikjarazzjoni ta’ awtorizzazzjoni, il-ġenitur l-ieħor jista’ jressaq rikors quddiem il-qorti sabiex tinkiseb it-tneħħija tal-projbizzjoni ta’ ħruġ mit-territorju jew l-awtorizzazzjoni speċifika sabiex il-minuri jkun jista’ jħalli t-territorju.

Vjaġġar bl-għan ta’ bidla tar-residenza:

Anki fin-nuqqas ta’ oppożizzjoni għall-ħruġ mit-territorju jew ta’ projbizzjoni ta’ ħruġ mit-territorju, jekk it-trasferiment tal-minuri fi Stat ieħor għandu l-għan li jbiddel ir-residenza tal-minuri, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa meħtieġ, ħlief jekk il-ġenitur li jixtieq ibiddel ir-residenza tiegħu jkun igawdi waħdu mill-awtorità tal-ġenituri. F’dak il-każ biss, din il-parti tista’ tbiddel ir-residenza tagħha mingħajr il-qbil tal-parti l-oħra, iżda għandha żżomm lill-parti l-oħra infurmata dwar din is-sitwazzjoni ġdida li hija importanti għat-tfal.

Jekk il-ġenitur ikun naqas milli jitlob il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, dan tal-aħħar ikun jista’ jagħmel talba għar-ritorn tal-wild abbażi tal-illegalità tal-moviment abbażi tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal. Dawn il-proċedimenti għandhom jinfetħu fl-Istat ta’ residenza ġdida tal-minuri, jekk meħtieġ bl-assistenza tal-awtoritajiet ċentrali stabbiliti f’konformità mal-Konvenzjoni.

Irrispettivament min-natura tal-vjaġġ u ħlief f’każijiet speċifiċi ta’ projbizzjoni u ta’ oġġezzjoni għal ħruġ mit-territorju, ta’ min jinnota li mhuwiex mitlub mingħand il-ġenitur li jħalli t-territorju mal-minuri li jipprova b’mod espliċitu l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, billi dan tal-aħħar huwa preżunt fil-konfront ta’ partijiet terzi.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Fil-każ li parti waħda mill-ġenituri li teżerċita l-awtorità tal-ġenituri ma tagħtix il-kunsens tagħha għall-vjaġġ, il-ġenitur li jixtieq jittrasferixxi lill-minuri jrid iressaq każ quddiem il-qorti biex din tħalli lill-minuri j/titlaq mit-territorju. L-istess jgħodd jekk ikun hemm projbizzjoni ta’ tluq mit-territorju mingħajr l-awtorizzazzjoni taż-żewġ ġenituri.

Bl-istess mod, jekk it-trasferiment tal-minuri jikkonsisti fir-realtà f’bidla ta’ residenza, il-ġenitur li jixtieq jistabbilixxi residenza ġdida mal-minuri, irid f’każ ta’ rifjut tal-ġenitur l-ieħor li jeżerċita l-awtorità tal-ġenituri, iressaq każ quddiem il-qorti tal-familja tal-post tar-residenza tal-minuri qabel kwalunkwe trasferiment.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Kif stabbilit hawn fuq, għandha ssir distinzjoni bejn it-trasferiment temporanju u t-trasferiment permanenti. Irreferi għall-punti preċedenti.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 24/07/2020

Tneħħija legali tal-minuri - il-Kroazja


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Is-sitwazzjonijiet li ġejjin iridu jiġu differenzjati f’termini taċ-ċirkostanzi li taħthom ġenitur jista’ legalment jieħu l-wild fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor;

a) meta l-ġenitur li miegħu jkun qed jgħix il-wild ikun irid li legalment jieħu l-wild fi Stat ieħor, u

b) meta l-ġenitur li miegħu ma jkunx qed jgħix il-wild iżda li miegħu l-wild ikollu relazzjoni personali, ikun irid li legalment jieħu l-wild fi Stat ieħor.

a) Il-ġenitur li miegħu jkun qed jgħix wild jista’, wara d-divorzju, bħala parti mill-kura ta’ kuljum tal-wild fir-responsabbiltà tiegħu ta’ ġenitur, legalment jieħu l-wild fi Stat ieħor (eż. fuq eskursjoni ta’ ġurnata), bil-kundizzjoni li dan ma jipperikolax id-dritt tal-ġenitur l-ieħor li jistabbilixxi relazzjoni personali mal-wild, kif previst fl-Artikoli 95 u 119 tal-Att dwar il-Proċeduri tal-Familja (Obiteljski zakon) (Narodne Novine (NN; Il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja), Nru 103/15, minn hawn ’il quddiem: ObZ 2015). Dan ifisser li, irrispettivament minn jekk il-ġenituri humiex responsabbli b’mod individwali jew konġunt għall-kura u t-trobbija tat-tfal, it-tnejn li huma għandhom id-dritt li, b’mod indipendenti minn xulxin, jieħdu deċiżjonijiet relatati mal-ħajja ta’ kuljum tat-tfal meta dawn ikunu fil-kura tagħhom (l-Artikolu 110 tal-ObZ 2015). Jekk, wara d-divorzju, il-ġenituri jkunu responsabbli b’mod konġunt għall-kura u t-trobbija tat-tfal (l-Artikolu 104 tal-ObZ 2015), mela d-deċiżjonijiet li huma importanti għat-tfal iridu jittieħdu b’mod kunsenswali (l-Artikolu 108 tal-ObZ 2015). Meta wieħed iqis li vjaġġ okkażjonali lejn pajjiż ieħor (pereżempju, eskursjoni ta’ ġurnata) ma jinvolvix intenzjoni li tinbidel ir-residenza temporanja jew permanenti tat-tfal u, għalhekk, mhuwiex fost il-lista eżawrjenti ta’ drittijiet individwali sinifikanti tat-tfal kif imsemmi fl-Artikolu 100 tal-ObZ 2015, għandhom jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 99(2) tal-ObZ 2015, kif xieraq. L-istess japplika għal każ fejn il-ġenitur li miegħu jkun qed jgħix il-wild wara d-divorzju jkollu responsabbiltà individwali parzjali għall-kura tal-wild bħala ġenitur (l-Artikolu 105 tal-ObZ 2015). Madankollu, jekk il-ġenitur li miegħu jkun qed jgħix il-wild wara d-divorzju jkollu, abbażi ta’ ordni tal-qorti, responsabbiltà individwali unika għall-kura tal-wild bħala ġenitur, mela tali ġenitur ma jkunx jeħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor sabiex jieħu l-wild temporanjament fi Stat ieħor (l-Artikolu 105(5) tal-ObZ 2015).

b) Jekk il-ġenitur li miegħu ma jkunx qed jgħix il-wild wara d-divorzju, iżda li miegħu l-wild ikollu relazzjoni personali, jiddeċiedi li legalment jieħu l-wild fi Stat ieħor, mela tali ġenitur ikun jista’ jagħmel dan bil-kundizzjoni li dan ikun soġġorn temporanju f’pajjiż ieħor (pereżempju, eskursjoni ta’ ġurnata), li jseħħ matul iż-żmien li l-ġenitur ikollu d-dritt li jżomm relazzjoni personali diretta mal-wild (l-Artikolu 121 tal-ObZ 2015) u bil-kundizzjoni li dan id-dritt ma jkunx ġie pprojbit jew ristrett minn ordni tal-qorti (l-Artikoli 123-126 tal-ObZ 2015). Dan ifisser li, irrispettivament mill-fatt jekk il-ġenituri humiex responsabbli b’mod individwali jew konġunt għall-kura u t-trobbija tat-tfal, it-tnejn li huma għandhom id-dritt li, b’mod indipendenti minn xulxin, jieħdu deċiżjonijiet relatati mal-ħajja ta’ kuljum tat-tfal meta dawn ikunu fil-kura tagħhom (l-Artikolu 110 tal-ObZ 2015). Jekk, wara d-divorzju, il-ġenituri jkunu responsabbli b’mod konġunt għall-kura u t-trobbija tat-tfal (l-Artikolu 104 tal-ObZ 2015), mela d-deċiżjonijiet li huma importanti għat-tfal iridu jittieħdu b’mod kunsenswali (l-Artikolu 108 tal-ObZ 2015). Meta wieħed iqis li soġġorn temporanju fi Stat ieħor matul iż-żmien li l-ġenitur ikollu d-dritt li jżomm relazzjoni personali diretta mat-tfal (pereżempju, eskursjoni ta’ ġurnata) ma jinvolvix intenzjoni li tinbidel ir-residenza temporanja jew permanenti tat-tfal u, għalhekk, mhuwiex fost il-lista eżawrjenti ta’ drittijiet individwali sinifikanti tat-tfal kif imsemmi fl-Artikolu 100 tal-ObZ 2015, għandhom jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 99(2) tal-ObZ 2015, kif xieraq. L-istess japplika għal każ fejn il-ġenitur li miegħu jkun qed jgħix il-wild wara d-divorzju jkollu responsabbiltà individwali parzjali għall-kura tal-wild bħala ġenitur (l-Artikolu 105 tal-ObZ 2015), minħabba li l-ġenitur li jistabbilixxi relazzjoni personali diretta mal-wild għandu l-libertà u d-dritt li jirrappreżenta lill-wild f’materji ta’ kuljum matul iż-żmien li l-wild ikun fil-kura tiegħu jew tagħha (skont l-Artikoli 110 u 112 u flimkien mal-Artikolu 105(1) tal-ObZ 2015).

F’dawn is-sitwazzjonijiet, għandha ssir enfasi fuq l-importanza tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 111 tal-ObZ 2015. Dan ifisser li, iż-żewġ ġenituri, irrispettivament minn jekk humiex responsabbli b’mod individwali jew konġunt għall-kura tal-wild bħala ġenituri, huma obbligati li jiskambjaw b’mod reċiproku informazzjoni dwar il-wild, li tinkludi informazzjoni dwar it-teħid possibbli tal-wild barra l-pajjiż. Minbarra li dan huwa obbligu ġuridiku tal-ġenituri, il-qsim ta’ fruntiera ta’ Stat jirrikjedi dokumenti personali u oħrajn li l-wild, jew kull wieħed mill-ġenituri, għandhom iġibu magħhom.

F’każ li wieħed mill-ġenituri jħoss li l-ġenitur l-ieħor jista’ jabbuża minn tali teħid temporanju tal-wild, tali ġenitur huwa permess li jitlob lill-qorti timponi waħda mill-azzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 418 tal-ObZ 2015 fi proċedura barra l-qorti sabiex jiġi żgurat li d-deċiżjoni dwar l-istabbiliment ta’ relazzjoni personali bejn il-ġenitur u l-wild tiġi infurzata, jew inkella timponi waħda mill-azzjonijiet tal-Artikolu 419 tal-ObZ 2015, li tiżgura r-ritorn sikur ta’ wild.

L-aktar soluzzjoni mixtieqa hija li l-ġenituri jilħqu ftehim kunsenswali dwar dawn il-kwistjonijiet u oħrajn simili, li mbagħad huma jkunu jistgħu jirregolaw fil-ftehim tagħhom dwar ir-responsabbiltà konġunta tal-ġenituri (l-Artikolu 106(3) tal-ObZ 15).

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Kwalunkwe teħid (permanenti) tal-wild fi Stat ieħor, li jservi sabiex tinbidel ir-residenza temporanja jew permanenti tal-wild, jeħtieġ il-kunsens taż-żewġ ġenituri. Irrispettivament minn jekk il-ġenituri humiex responsabbli b’mod konġunt għall-kura u t-trobbija tal-wild, jew jekk wieħed minnhom għandux responsabbiltà individwali parzjali, il-ġenitur li jieħu l-wild fi Stat ieħor u li, b’hekk, ibiddel ir-residenza temporanja jew permanenti tal-wild irid jikseb il-kunsens bil-miktub tal-ġenitur l-ieħor sabiex ikun jista’ jagħmel dan (l-Artikoli 100 u 108 tal-ObZ 2015). Madankollu, jekk il-ġenitur li miegħu jkun qed jgħix il-wild wara d-divorzju jkollu responsabbiltà individwali unika għall-kura tal-wild bħala ġenitur, mela tali ġenitur ma jkunx jeħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor sabiex jieħu l-wild fi Stat ieħor bl-iskop li jbiddel ir-residenza temporanja jew permanenti tal-wild (l-Artikolu 105(5) tal-ObZ 15).

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk ġenitur, billi jieħu l-wild fi Stat ieħor, ikun irid ibiddel ir-residenza temporanja jew permanenti ta’ wild, u ma jkunx jista’ jikseb il-kunsens bil-miktub tal-ġenitur l-ieħor, il-qorti trid tiddetermina, fi proċeduri barra l-qorti, min mill-ġenituri jirrappreżenta l-aħjar interessi tal-wild f’din il-kwistjoni (l-Artikoli 100(5) u 478(1) tal-ObZ 2015). Qabel jinbdew dawn il-proċeduri barra l-qorti, trid isseħħ proċedura obbligatorja ta’ counselling barra l-qorti, bl-iskop li esperti mid-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali jipprovaw jgħinu lill-ġenituri jilħqu ftehim dwar il-kwistjoni (l-Artikolu 481 tal-ObZ 2015 - proċeduri barra l-qorti ta’ counselling obbligatorju bħala rekwiżit proċedurali sabiex jinbdew il-proċedimenti tal-Artikolu 100(5) tal-ObZ 2015). Jekk matul il-counselling obbligatorju l-ġenituri ma jkunux jistgħu jilħqu ftehim, il-kwistjoni tiġi deċiża minn qorti tal-ġustizzja fi proċedura barra l-qorti li tiffoka, b’mod partikolari, fuq: l-età u l-opinjoni tal-wild, id-dritt tal-wild li jistabbilixxi relazzjoni personali mal-ġenitur l-ieħor, ir-rieda u d-dispożizzjoni tal-ġenituri li jikkooperaw fl-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom bħala ġenituri, iċ-ċirkostanzi personali tal-ġenituri, id-distanza bejn il-postijiet tar-residenza temporanja jew permanenti tal-ġenituri u l-post fejn jista’ jiġi rilokat il-wild, kif ukoll il-konnessjonijiet tat-traffiku bejn dawn il-postijiet u d-dritt tal-ġenitur għal-libertà tal-moviment (l-Artikolu 484 tal-ObZ 2015).

Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li jekk wieħed mill-ġenituri jkollu responsabbiltà individwali unika għall-kura tal-wild bħala ġenitur, mela tali ġenitur ma jkunx jeħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor sabiex jieħu l-wild fi Stat ieħor bl-iskop li jbiddel ir-residenza temporanja jew permanenti tal-wild, jiġifieri f’każ bħal dan, l-oppożizzjoni tal-ġenitur l-ieħor ma jkollha ebda effett legali (l-Artikolu 105(5) tal-ObZ 2015).

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Kif ġie ddikjarat fir-risposti għall-mistoqsijiet 1-3, l-ObZ 2015 jirregola d-drittijiet u l-obbligi tal-ġenituri b’mod differenti, skont jekk it-teħid tal-wild fi Stat ieħor ikunx b’mod temporanju (pereżempju, eskursjoni ta’ ġurnata li ma tipperikolax id-drittijiet tal-ġenitur l-ieħor) jew inkella b’mod permanenti bl-iskop li jinbidel il-post tar-residenza temporanja jew permanenti tal-wild.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 20/11/2019

Tneħħija legali tal-minuri - Italja


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Ġenitur jista' jieħu lill-minuri fi Stat Membru ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, jew kontra x-xewqa tal-ġenitur l-ieħor, meta huwa jkollu l-kustodja esklussiva tal-minuri jew fejn ikun hemm digriet tal-qorti li jawtorizza dan it-trasferiment.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Meta ż-żewġ ġenituri jkollhom is-setgħa tal-ġenitur u l-kustodja konġunta tal-minuri, huwa meħtieġ il-kunsens tat-tnejn li huma għat-trasferiment tal-minuri fi Stat Membru ieħor.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment, jew jopponih, il-ġenitur li jixtieq jieħu l-minuri fi Stat Membru ieħor irid jitlob l-awtorizzazzjoni tal-awtorità ġudizzjarja kompetenti; din tista’ tkun il-qorti li qiegħda tissorvelja l-post ta’ residenza tal-minuri jew il-qorti li qed tisma’ l-proċedimenti dwar is-setgħa tal-ġenituri.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Għat-trasferiment temporanju tal-minuri barra l-pajjiż, għandhom jiġu eżaminati r-raġunijiet għal dan it-trasferiment. Jekk se tkun biss safra qasira, il-kwistjoni għandha titqies bħala kwistjoni ta’ kuljum li tista’ tiġi deċiża mingħajr l-awtorizzazzjoni taż-żewġ ġenituri.

Jekk it-trasferiment temporanju qiegħed isir minħabba raġunijiet iktar importanti, bħal pereżmpju kura medika għall-minuri, tkun meħtieġa l-awtorizzazzjoni taż-żewġ ġenituri li għandhom is-setgħa tal-ġenituri. Jekk ikun nuqqas ta’ qbil, il-kwistjoni trid tiġi riżolta l-qorti.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 17/07/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Ċipru


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Ġenitur b'kustodja waħdu jista' legalment jieħu lit-tifel tiegħu fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Meta ż-żewġ ġenituri jkollhom kustodja konġunta ta' minuri, hemm bżonn tal-kunsens tal-ġenitur l-ieħor biex dak il-minuri jkun jista' jittieħed lejn Stat ieħor. Skont il-Kapitolu 154 tal-Kodiċi Kriminali, huwa reat kriminali li ġenitur jieħu minuri lejn Stat ieħor mingħajr dak il-kunsens.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Minuri jista' jinħareġ mill-pajjiż mingħajr il-kunsens ta' wieħed mill-ġenituri b'kustodja konġunta fuq il-bażi ta' sentenza rilevanti mill-qorti tal-familja.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Fin-nuqqas ta' kunsens għal teħid ta' minuri temporanju jew permanenti lejn Stat ieħor, hemm bżonn ta' sentenza tal-qorti. Fil-każ ta' kunsens, ma hemm l-ebda dokument speċifiku użat biex jagħti dak il-kunsens.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 31/08/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Latvja


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Jekk qorti ddeċidiet li l-post tar-residenza tal-minuri huwa fi stat ieħor, il-ġenitur li jittrasferixxi l-minuri għar-residenza permanenti f’dak l-istat ma jeħtieġx il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Ġenitur jista’ legalment jittrasferixxi minuri għal residenza permanenti fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor meta l-ġenitur li jittrasferixxi l-minuri għandu drittijiet ta’ kustodja uniċi stabbiliti abbażi ta’ ftehim bejn il-ġenituri jew deċiżjoni mill-qorti.

Ġenitur jista’ legalment jittrasferixxi minuri għal residenza permanenti fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor meta d-drittijiet ta’ kustodja tal-ġenitur l-ieħor ikunu ġew sospiżi permezz ta’ deċiżjoni tal-qorti tal-familja (bāriņtiesa) jew ikunu ġew irtirati permezz ta’ deċiżjoni mill-qorti.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Ġenitur li d-drittijiet ta’ kustodja tiegħu ma jkunux ġew sospiżi jew irtirati jista’ legalment jittrasferixxi minuri għar-residenza permanenti fi Stat ieħor bil-kunsens tal-ġenitur l-ieħor li għandu drittijiet ta’ kustodja (konġunti jew uniċi).

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment tal-minuri, il-ġenitur li jixtieq jittrasferixxi l-minuri għar-residenza permanenti fi stat ieħor jista’ jitlob lill-qorti sabiex tistabbilixxi li l-post tar-residenza tal-minuri jkun fl-istat li fih dak il-ġenitur irid jittrasferixxi l-minuri.

Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment tal-minuri, il-ġenitur li jixtieq jittrasferixxi l-minuri f’residenza permanenti fi stat ieħor jista’ jitlob lill-qorti sabiex tistabbilixxi drittijiet ta’ kustodja uniċi għalih.

Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment tal-minuri, il-ġenitur li jixtieq jittrasferixxi l-minuri f’residenza permanenti fi stat ieħor jista’ jitlob lill-qorti tal-familja sabiex tissospendi d-drittijiet ta’ kustodja tal-ġenitur l-ieħor (fejn ikun hemm raġunijiet oġġettivi) jew jista’ jitlob lill-qorti sabiex tirtira d-drittijiet ta’ kustodja tal-ġenitur l-ieħor (meta jkun hemm raġunijiet oġġettivi).

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Għal trasferiment permanenti ara r-risposti għad-domandi preċedenti.

Fil-każ ta’ trasferiment temporanju l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor mhuwiex rikjest.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 08/05/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Litwanja


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

It-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa possibbli biss fuq bażi temporanja (pereż. għal vaganza). It-tibdil tal-istat ta’ residenza jirrikjedi l-kunsens mill-ġenitur l-ieħor jew deċiżjoni mill-qorti li tkun stabbiliet il-post tar-residenza tal-minuri fl-istat barrani.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Jekk il-ġenituri huma miżżewġin, u mhux divorzjati, kemm jekk jgħixu flimkien jew separatament, il-kunsens tat-tnejn li huma huwa meħtieġ sabiex jinbidel il-pajjiż tar-residenza tal-minuri.

Jekk il-ġenituri huma divorzjati u l-post tar-residenza tal-minuri jkun ġie stabbilit ma’ wieħed mill-ġenituri, il-fatt ta’ trażlok mal-minuri biex igħix b’mod permanenti fi stat barrani b’mod permanenti jirrikjedi wkoll il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor ukoll, għaliex l-istabbiliment ta’ residenza ma’ wieħed mill-ġenituri ma jagħtix lil dak il-ġenitur aktar drittijiet fir-rigward tal-minuri, salv jekk il-qorti ma tkunx determinat mod ieħor.

Jekk il-ġenituri mhumiex miżżewġin u l-post tar-residenza tal-minuri ma jkunx ġie stabbilit ma’ wieħed minnhom, huwa preżunt li d-drittijiet tal-ġenituri huma ugwali u l-kunsens taż-żewġ ġenituri huwa rikjest sabiex jinbidel l-istat ta’ residenza tal-minuri.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk huwa impossibbli li jinkiseb il-kunsens mill-ġenitur l-ieħor, il-ġenitur li qiegħed jittrażloka lejn stat ieħor irid jitlob lill-qorti sabiex tistabbilixxi l-post ta’ residenza tal-minuri u l-arranġamenti għal aċċess tal-minuri. Fejn jiġi stabbilit il-post ta’ residenza, il-ġenitur irid japplika għal tibdil tal-arranġamenti għal aċċess tal-minuri.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Il-leġiżlazzjoni Litwana ma tirrikjedix kunsens addizzjonali minn ġenitur għat-trasferiment temporanju ta’ minuri lejn Stat ieħor.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 21/10/2019

Tneħħija legali tal-minuri - Lussemburgu


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Fil-prinċipju, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor mhux meħtieġ sabiex il-minuri jittieħed temporanjament fi Stat Membru ieħor. Jekk iż-żewġ ġenituri jeżerċitaw flimkien is-setgħa tal-ġenitur, kull wieħed minnhom jista' jivvjaġġa mal-minuri mingħajr il-kunsens espliċitu tal-ieħor. Jekk, b'mod eċċezzjonali, ġenitur jeżerċità s-setgħa tal-ġenitur waħdu, il-kunsens, preżunt jew espliċitu, tal-ġenitur l-ieħor mhux meħtieġ.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-ġenitur li ma għandux is-setgħa tal-ġenitur, huwa jista', matul l-eżerċizzju tad-dritt ta' aċċess u ta' akkomodazzjoni tiegħu, jieħu lill-minuri għal żjarat temporanji fi Stat Membru ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor mhux meħtieġ għal żjarat temporanji għal perjodu qasir (pereżempju biex jaqsmu l-fruntiera biex immorru jixtru fil-ħwienet) jew żjarat temporanji għal perjodi itwal (pereżempju għal vaganzi) sakemm dawn iż-żjarat isiru fil-qafas tad-dritt ta' aċċess u akkomodazzjoni.

Il-karta tal-identità jew dokumenti oħra meħtieġa f'każ ta' żjarat temporanji jvarjaw skont ir-rekwiżiti ġuridiċi fis-seħħ fil-pajjiż fejn se jittieħed il-minuri.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Ċaqliq permanenti jew temporanju tal-minuri għal raġunijiet serji ħafna (pereż. trattament mediku serju) jeħtieġ b'mod obbligatorju il-kunsens taż-żewġ ġenituri, jekk is-setgħa tal-ġenitur tkun konġunta.

Trasferiment ta' domiċilju jew residenza lejn pajjiż barrani jitqies bħala ċaqliq permanenti u jeħtieġ il-kunsens taż-żewġ ġenituri. F'każ ta' setgħa tal-ġenitur esklussiva, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor mhux meħtieġ. Madankollu, fuq talba tal-ġenitur l-ieħor, id-dritt ta' aċċess jista' jiġi adattat.

Għal raġunijiet ta' provi, il-kunsens tal-ġenituri jrid ikun bil-miktub. Id-dokument jista' jiġi mfassal mill-ġenituri. Il-ġenituri jistgħu jistaqsu qorti sabiex tirreġistra l-kunsens tagħhom, jekk ikun meħtieġ hekk mill-Istat ospitanti.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk ġenitur minnhom jirrifjuta li jagħti l-kunsens tiegħu għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, huwa l-imħallef tal-qorti tal-familja li jrid jiddeċiedi dwar talba għat-trasferiment tal-minuri lejn pajjiż ieħor.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Kif imsemmi fit-Taqsimiet minn 1 sa 3, id-dispożizzjonijiet ivarjaw skont jekk it-trasferiment tal-minuri hux se jkun temporanju jew permanenti.

Għal kull ċaqliq temporanju lejn pajjiż ieħor, li jsir mill-minuri mhux akkumpanjat mill-ġenituri tiegħu, il-minuri jrid ikun awtorizzat li joħroġ mit-territorju tal-pajjiż (permezz ta' dokument li fih ġenitur jawtorizza lill-minuri jħalli l-Lussemburgu).

Il-ġenituri jistgħu jiksbu formola ta' awtorizzazzjoni mill-uffiċċji muniċipali. Bosta muniċipalitajiet jitolbu l-ħlas ta' taxxa biex ikopru l-ispejjeż amministrattivi għall-ħruġ ta' dawn il-formoli. L-ammont tat-tariffa jvarja minn muniċipalità għall-oħra.

Għalkemm din il-formola mhix obbligatorja, ħafna awtoritajiet barranin jeħtieġuhom biex jaċċettaw lill-minuri jidħol fit-territorju tagħhom.

Jekk il-minuri jkun akkumpanjat minn ġenitur wieħed biss, madankollu tajjeb li wieħed ikollu prova li ngħata l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, għaliex huwa meħtieġ minn ċerti pajjiżi.

Ħoloq

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.legilux.lu/
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://justice.public.lu/fr.html


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 10/01/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Ungerija


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

A) B’mod ġenerali, ġenitur jista’ jittrasferixxi l-minuri tiegħu lejn stat ieħor fuq perjodu qasir u mingħajr l-intenzjoni li jibqa’ hemm mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor. It-tali każijiet jistgħu jinkludu li:

  • il-ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri konġuntament;
  • wieħed mill-ġenituri jeżerċita r-responsabbiltà tal-ġenituri bbażata fuq ftehim bejn il-ġenituri jew deċiżjoni mill-qorti, iżda r-responsabbiltà tal-ġenituri ta’ parti waħda minnhom ma tkunx ġiet ristretta jew revokata mill-qorti;
  • il-minuri huwa trasferit lejn stat ieħor mill-ġenitur taħt id-dritt ta’ aċċess tiegħu matul iż-żmien speċifikat għall-kuntatt dirett mal-minuri, sakemm ma jkunx jenħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor skont deċiżjoni tal-qorti jew awtorità pubblika għat-tutela.

B) Ġenitur jista’ jittrasferixxi l-minuri lejn stat ieħor anki għal perjodu twil jew bl-intenzjoni li jibqa’ hemm mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, jekk ir-responsabbiltà tal-ġenituri tal-ġenitur l-ieħor tkun ġiet ristretta jew revokata mill-qorti.

C) Fil-każijiet li ġejjin it-tutur jista’ ukoll jittrasferixxi minuri legalment lejn stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur, sakemm l-awtorità pubblika għat-tutela ma tkunx irrestrinġiet id-dritt tiegħu biex jagħmel dan:

  • għal perjodu qasir u mingħajr l-intenzjoni li jibqa’ hemm, jekk il-minuri jitpoġġa f’familja tar-rispett;
  • jekk il-minuri jitpoġġa ma’ persuna terza u r-responsabbiltà tal-ġenituri tal-ġenitur tkun għalhekk ġiet sospiża.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

A) Jekk ġenitur jittrasferixxi l-minuri lejn stat ieħor għal perjodu twil jew bl-intenzjoni li jibqa’ hemm, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa meħtieġ. It-tali każijiet jistgħu jinkludu li:

  • il-ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri konġuntament;
  • wieħed mill-ġenituri jeżerċita r-responsabbiltà tal-ġenituri bbażata fuq ftehim bejn il-ġenituri jew deċiżjoni mill-qorti, iżda r-responsabbiltà tal-ġenituri ta’ parti waħda minnhom ma tkunx ġiet ristretta jew revokata mill-qorti;

B) Jekk il-minuri jitpoġġa ma’ familja tar-rispett, it-tutur jista’ biss jittrasferixxi l-minuri fi stat ieħor għal perjodu twil jew bl-intenzjoni li jibqa’ hemm bil-kunsens tal-ġenitur.

It-tluq lejn stat ieħor għal studji, xogħol jew skop simili ieħor jista’ jitqies għal perjodu twil.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor, il-ġenitur jista’ jitlob għal deċiżjoni mill-awtorità pubblika għat-tutela f’din il-kwistjoni. Fit-tali każijiet, deċiżjoni mill-awtorità pubblika għat-tutela li tippermetti t-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor tissostitwixxi l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Ġenitur li jitlob il-post ta’ residenza fi stat ieħor irid jehmeż mat-talba tiegħu d-dokumenti li jipprovaw li l-edukazzjoni, il-manteniment, il-kura u t-tkomplija tal-istudji tiegħu / tagħha jkunu żgurati fl-istat l-ieħor (għalhekk, b’mod partikolari, valutazzjoni ambjentali maħruġa mill-awtorità għall-affarijiet barranin, ċertifikat tal-attendenza tal-iskola, ċertifikat tad-dħul tal-ġenitur, dikjarazzjoni ta’ aċċettazzjoni). Fuq it-talba ta’ ġenitur, l-awtorità pubblika għat-tutela tirranġa għall-kisba ta’ valutazzjoni ambjentali. Jekk il-ġenitur ma jkunx għadu beda xogħol fl-istat l-ieħor, l-awtorità pubblika għat-tutela tista’ taċċetta dikjarazzjoni mill-ġenitur dwar id-dħul mistenni tiegħu minflok ċertifikat tad-dħul.

Meta tkun qed tiddeċiedi l-każ, l-awtorità pubblika għat-tutela tikkunsidra jekk hux possibbli li tiġi eżegwita deċiżjoni tal-qorti jew tal-awtorità pubblika għat-tutela li tordna ż-żamma ta’ kuntatt dirett bejn il-minuri u l-ġenitur li jgħix separatament fin-nuqqas ta’ trattat internazzjonali jew reċiproċità.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Kif indikat taħt il-punt 1., jekk il-vjaġġ barra mhuwiex għal perjodu twil, il-ġenitur jista’ jittrasferixxi lill-minuri lejn stat ieħor anki mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor. Fit-tali każijiet, jenħtieġ li l-kundizzjonijiet ġenerali għall-qsim tal-fruntiera jiġu sodisfatti biex il-minuri ikun jista’ jivvjaġġa barra mill-pajjiż (pereżempju, il-minuri jrid ikollu passaport validu).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 22/02/2018

Tneħħija legali tal-minuri - Malta


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Iċ-ċirkostanzi ivarjaw skont is-sitwazzjoni iżda l-aktar komuni insibu li wieħed m'għandux jitlob kunsens minn għand il-ġenituri l-ieħor meta l-post li dan ta' l-aħħar jgħix ma jkunx magħruf. L-Artikolu 56 (5) tal-Kodiċi Ċivili jipprovdi illi l-Qorti tista' ċċaħħad il-jeddijiet tal-awtorita lil xi ġenitur u għalhekk f'dak il-każ il-ġenitur li għandu l-kura u kustodja tal-minuri m'għandux għalfejn jitlob il-kunsens ta' dak il-ġenitur li ġie mċaħħad mill-jeddijiet tiegħu jew tagħha.

Iżda ġenitur għandu dejjem jaċċerta ruħhu illi jista’ jitrasferixxi minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor billi jitlob l-awtorizzjoni tal-Qorti kompetenti u ċioe Qorti Ċivili (Sezzjoni Familja).

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Taħt il-liġi nazzjonali sabiex ġenitur jagħmel transferiment tal-minuri ikun dejjem meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor aktar u aktar jekk il-ġenitur l-ieħor għandu xi dritt illi ser jiġi leż meta isir it-transferiment tal-minuri. Fost id-drittijiet illi għandu ġenitur wieħed isib id-dritt ta’ aċċess u d-dritt illi jipparteċipa fid-deċiżjonijiet dwar ħajjet il-minuri (u dan jinkludi il-post, l-ambjent u l-kultura fejn ser jitrabba il-minuri). F’din is-sitwazzjoni l-ġenitur li ma jgħatix l-kunsens jista’ jopponi  għat-transferiment għal ħafna raġunijiet, per eżempju li bit-trasferiment huwa sejjer jiġi miċħud mill-aċċess.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Il-minuri ikunu jistgħu jiġu trasferiti lejn Stat ieħor, minkejja nnuqqas ta' kunsens tal-ġenitur l-ieħor, jekk ikun hemm awtorizzazzjoni ta’ dan minn Qorti kompetenti.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Iva, l-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju. Il-kunsens ta’ ġenitur jista’ jingħata b’dan il-mod:

I, the undersigned, who is the parent of __________________________________________(name, surname, date of birth, identity card number of minor) authorise that my son/daughter (choose applicable) leaves the Island of Malta for the purpose of _________________ _______________________________________ (reason to leave island) and that the such period shall be for an indefinite period/ for the duration of_______________(time period)(choose applicable).

_________________________________

Signature followed by the name, surname, i.d.card number of parent


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 17/07/2019

Tneħħija legali tal-minuri - Olanda


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Ġenitur jista’ legalment jittrasferixxi l-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor biss jekk il-ġenitur għandu l-kustodja unika tal-minuri.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa meħtieġ għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor jekk il-ġenituri għandhom il-kustodja konġunta tal-minuri.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk it-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor huwa meħtieġ, iżda l-ġenitur l-ieħor bil-kustodja konġunta tal-minuri ma jagħtix il-kunsens tiegħu, jista’ isir rikors lill-qorti għal kunsens alternattiv (l-Artikolu 253A, il-Ktieb I tal-Kodiċi Ċivili Netherlandiż (Nederlands Burgerlijk Wetboek)).

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Iva, fin-Netherlands l-istess regoli japplikaw għal trasferiment temporanju u trasferiment permanenti ta’ minuri. Ikklikkja hawnhekk għall-formularju relevanti: ‘toestemming om te reizen’ (bin-Netherlandiż)PDF(288 Kb)nl. “ittra ta’ kunsens għal minuri li jivvjaġġaw barra mill-pajjiż” (bl-Ingliż)PDF(298 Kb)en


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 16/11/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Awstrija


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

1.1 Għandha l-ewwel issir referenza għall-emenda komprensiva tal-liġi li tirregola r-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-minuri permezz tal-Att tal-2013 dwar il-liġi li tirregola r-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-minuri u l-liġi dwar l-ismijiet (Kindschafts- und Namensrecht-Änderungsgesetz 2013) (BGBl I 2013/15), li daħlet fis-seħħ fl-Awstrija fl-1 ta’ Frar 2013. Minn dak iż-żmien, ir-regoli dwar ir-residenza jistgħu jinsabu fl-Artikolu 162 tal-Kodiċi Ċivili Ġenerali (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB), għalkemm dawn ir-regoli ma għandhomx jinqraw waħedhom, iżda fil-kuntest usa’ ta’ dispożizzjonijiet oħra tal-liġi li jirregolaw ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-minuri.

1.2 Ġenitur jista’ f’kull każ jittrasferixxi lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor jekk il-ġenitur li qed jittrasferixxi lill-minuri ikun l-ewwel nett ingħata l-kustodja esklużiva; it-tieni nett, ikun innotifika bil-quddiem lill-ġenitur l-ieħor; u, it-tielet nett, il-ġenitur rimanenti ma jkunx qajjem oppożizzjoni fi żmien raġonevoli u ma kienx talab lill-qorti għall-irtirar jew ir-restrizzjoni ta’ kustodja. Jekk il-ġenitur l-ieħor jagħmel talba lill-qorti, il-qorti trid tiddeċiedi jekk it-trasferiment huwiex legali. Biex tiġi mħarsa d-deċiżjoni dwar it-tibdil ta’ residenza, il-qorti tista’ timponi wkoll projbizzjoni fuq it-tluq mal-minuri (ir-raba’ sentenza tal-Artikolu 107(3) tal-Att dwar ir-Riżoluzzjoni ta’ Kunflitti (Außerstreitgesetz – AußStrG)).

Dikjarazzjoni magħmula mill-ġenitur li ma ngħatax il-kustodja għat-trasferiment barra mill-pajjiż trid tittieħed inkunsiderazzjoni mill-ġenitur l-ieħor jekk ix-xewqa expressa f’dik id-dikjarazzjoni hija iktar konformi mal-aħjar interessi tal-minuri.

Jekk il-ġenitur li jkun ingħata l-kustodja unika tal-minuri ma jkunx innotifika lill-ġenitur l-ieħor tat-trasferiment ippjanat - huwa obbligat li jinnotifika fi kwistjonijiet essenzjali (l-ewwel sentenza tal-Artikolu 189(1) tal-ABGB li f’kull każ tinkludi li tmur tgħix barra) - jew jekk huwa jmur igħix barra minkejja l-oġġezzjoni sinifikanti espressa mill-ġenitur l-ieħor, dan ma jkunx madankollu (fin-nuqqas tal-kustodja legali tal-ġenitur l-ieħor) ksur tal-liġi dwar il-kustodja fl-ambitu tal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar Ħtif ta’ Minuri, iżda biss ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi Awstrijaka tal-familja dwar ir-relazzjoni interna bejn il-ġenituri, li jista’ iwassal għal konsegwenzi taħt il-liġi tal-familja (minn kawtela sempliċi għal trasferiment ta’ kustodja).

1.3 Jekk il-ġenituri t-tnejn li huma kienu ngħataw il-kustodja, huma jridu, sakemm ikun vijabbli u possibbli, jeżerċitaw il-kustodja bi ftehim reċiproku (l-aħħar sentenza tal-Artikolu 137(2) tal-ABGB).

Trid issir distinzjoni bejn sitwazzjonijiet li fihom il-minuri jiġi trasferit barra mill-pajjiż (a) mill-ġenitur li fid-dar tiegħu l-minuri jiġi mħares l-aktar jew (b) mill-ġenitur l-ieħor li fid-dar tiegħu l-minuri ma jiġix għalhekk imħares l-aktar. Ġenitur li fid-dar tiegħu l-minuri ma jiġix għalhekk imħares l-aktar f’kull każ jaġixxi b’mod illegali fl-ambitu tal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar Ħtif ta’ Minuri. Għall-ġenitur li fid-dar tiegħu l-minuri jiġi mħares l-aktar, is-sitwazzjoni legali hija aktar kumplessa:

l-ewwel sentenza tal-Artikolu 189(1) tal-ABGB, iċċitata iktar ’il fuq, dwar l-obbligu ta’ notifika tal-ġenitur l-ieħor fi kwistjonijiet essenzjali, tapplika wkoll meta ż-żewġ ġenituri jkunu ngħataw il-kustodja (l-Artikolu 189(5) tal-ABGB). Dwar jekk in-nuqqas ta’ notifika lill-ġenitur l-ieħor, li ngħata wkoll il-kustodja, f’konformità mal-Artikolu 189(5) flimkien mal-ewwel sentenza tal-Artikolu 189(1), l-ABGB huwiex biżżejjed waħdu biex jikkostitwixxi ksur tal-liġi dwar il-kustodja fl-ambitu tal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar il-Ħtif ta’ Minuri, l-opinjonijiet tal-esperti huma differenti. Il-Qorti Suprema Awstrijaka tal-Ġustizzja reċentement ikkonfermat li dan huwa l-każ (6Ob 170/16t).

Id-dikjarazzjoni tal-ġenitur li fid-dar tiegħu l-minuri ma jiġix imħares trid ukoll tiġi kkunsidrata hawnhekk, jekk ix-xewqa espressa fiha hijiex aktar konformi mal-aħjar interessi tal-minuri. Irrispettivament milli jiġi msejjaħ ksur illegali tad-dritt ta’ kustodja fl-ambitu tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar Ħtif ta’ Minuri, in-nuqqas ta’ notifika jista’ tikkostitwixxi attività fir-relazzjoni interna li tkun bi ksur tal-liġi Awstrijaka tal-familja u twassal għall-konsegwenzi msemmija hawn fuq.

1.4 Jekk iż-żewġ ġenituri jkunu ngħataw il-kustodja, mingħajr ma jkun ġie stabbilit fliema unità domestika l-minuri għandu jiġi indukrat l-aktar, irid jinkiseb il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor. Fin-nuqqas tal-kunsens tal-ġenitur ieħor, jista’ isir rikors għal deċiżjoni quddiem il-qorti tat-tutela (Pflegschaftsgericht) li jkollha ġuriżdizzjoni. Fid-deċiżjoni tagħha, il-qorti għandha tqis kemm l-aħjar interessi tal-minuri u d-drittijiet tal-ġenituri għall-protezzjoni mill-vjolenza u għal-libertà ta’ moviment u l-libertà li tiġi eżerċitata attività professjonali (Artikolu 162(3) tal-ABGB). F’dan il-każ ukoll, madankollu, fil-konfront ta’ partijiet terzi, kull ġenitur għandu setgħat ta’ rappreżentazzjoni sakemm il-kustodja (fil-qasam tad-dritt li jiddetermina r-residenza tal-minuri) ma tkunx ġiex definittivament jew proviżorjament revokata.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

F’kull każ, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor hija meħtieġa jekk il-ġenitur li jittrasferixxi l-minuri jew (a) ma jkunx ingħata l-kustodja jew (b) ikun ingħata l-kustodja tal-minuri, iżda l-minuri ma jkunx qed jiġi mħares l-aktar fid-dar tiegħu.

F’każijiet fejn (a) il-ġenitur li fl-unità domestika tiegħu l-minuri jkun qiegħed jiġi indukrat l-aktar jew (b) il-ġenitur b’kustodja unika jixtieq imur jgħix fi Stat ieħor mal-minuri, huwa jew hija jridu jikkonformaw, fir-relazzjoni interna, mal-obbligu ta’ notifika skont l-Artikolu 189 ABGB (ara t-tweġiba għall-mistoqsija 1) u jikkunsidra l-fehma tal-ġenitur notifikat, jekk din tkun aktar konformi mal-aħjar interessi tal-minuri.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

3.1. Jekk il-ġenituri t-tnejn li huma jkunu ngħataw il-kustodja, mingħajr ma jkun ġie stabbilit fliema unità domestika tiegħu l-minuri għandu jiġi indukrat, il-ġenitur li jkun jixtieq jittrasferixxi r-residenza tiegħu barra mill-pajjiż, mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, irid jagħmel talba f’dan is-sens lill-qorti tat-tutela b’ġuriżdizzjoni. Fid-deċiżjoni tagħha dwar l-awtorizzazzjoni, il-qorti għandha tqis kemm l-aħjar interessi tal-minuri u d-drittijiet tal-ġenituri għall-protezzjoni mill-vjolenza u għal-libertà ta’ moviment u l-libertà li tiġi eżerċitata attività professjonali (l-Artikolu 162(3) tal-ABGB).

3.2. Jekk il-ġenitur li jixtieq imur igħix barra mill-pajjiż mal-minuri ma jkunx ingħata l-kustodja jew jekk il-minuri ma jkunx imħares l-aktar fid-dar tiegħu, huwa jrid jitlob lill-qorti għall-irtirar jew għar-restrizzjoni tal-kustodja tal-ġenitur l-ieħor (u - possibbilment anki biss parzjali - għat-trasferiment tal-kustodja lilu). Speċjalment bħala rimedju inqas sever meta mqabbel mar-revoka ta’ kustodja, il-qorti tista’ ukoll tirtira d-drittijiet legalment meħtieġa tal-kunsens u l-approvazzjoni jew tissostitwixxi kunsens jew approvazzjoni legalment meħtieġa, jekk mhemm ebda raġunijiet ġustifikati għar-rifjut (l-Artikolu 181(1) tal-ABGB).

3.3. Il-ġenitur li jkun ingħata l-kustodja, u f’liema dar il-minuri jiġi mħares l-aktar, irid jinnotifika lill-ġenitur l-ieħor u jagħtih iċ-ċans jesprimi l-opinjoni tiegħu (l-Artikolu 189 tal-ABGB), iżda n-notifika lil parti l-oħra jew il-kunsens ma jikkostitwixxux prerekwiżit għat-tluq.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Fir-rigward ukoll ta’ trasferiment temporanju fil-każ ta’ kustodja konġunta, il-ġenituri jridu, sakemm ikun vijabbli u possibbli, jeżerċitaw il-kustodja bi ftehim reċiproku (l-aħħar sentenza tal-Artikolu 137(2) tal-ABGB). Madankollu, l-evidenza ta’ dan il-ftehim reċiproku mhuwiex prerekwiżit għat-tluq.

Madankollu, ir-rekwiżit għal ftehim reċiproku jista’ legalment ma japplikax, pereżempju jekk kellha ssir żjara spontanja fi tmiem il-ġimgħa lin-nanniet barra mill-pajjiż u l-ġenitur l-ieħor f’kull każ ma kellux l-intenzjoni li jkollu xi kuntatt mal-minuri matul dan iż-żmien (f’dan il-każ mhuwa fattibbli xejn li jintlaħaq ftehim reċiproku).

L-istess jgħodd f’każijiet fejn il-ġenitur l-ieħor għandu biss jiġi informat (l-Artikolu 189(1) tal-ABGB), iżda jiddependi miċ-ċirkustanzi tal-każ individwali (pereżempju d-durata, id-destinazzjoni u l-għan tal-vjaġġ) jekk it-trasferiment temporanju għandux jitqies bħala kwistjoni essenzjali.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 25/08/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Polonja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Is-setgħa tal-ġenituri hija min-natura tagħha eżerċitata konġuntament miż-żewġ ġenituri. Dan jirriżulta mill-Artikolu 97(2) tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja tal-Polonja (kodeks rodzinny i opiekuńczy), skont liema l-ġenituri jiddeċiedu konġuntament dwar kwistjonijiet essenzjali li jikkonċernaw wild u, jekk ma jirnexxilhomx jaslu għal ftehim, tkun il-qorti tal-kustodja li tieħu deċiżjoni dwarhom (sąd opiekuńczy). Huwa biss fi kwistjonijiet inqas importanti li jikkonċernaw wild li kull wieħed mill-ġenituri jiddeċiedi indipendentement, mingħajr ma jkollu għalfejn jikkonsulta lill-ġenitur l-ieħor u jġib il-kunsens tiegħu jew tagħha. Fil-ġurisprudenza tal-Polonja, il-ħruġ ta’ wild barra l-pajjiż, kemm permanentement kif ukoll temporanjament, anki għal btala, huwa kkunsidrat kwistjoni essenzjali.

Fid-dawl tal-Artikolu 97(2) tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja, ġenitur jista’ joħroġ wild barra l-pajjiż mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor biss jekk:

(a) il-ġenitur l-ieħor ikun ġie mċaħħad mis-setgħa tal-ġenituri fuq il-wild permezz ta’ deċiżjoni ta’ qorti Pollakka (l-Artikolu 111 tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja);

(b) is-setgħa tal-ġenituri tal-ġenitur l-ieħor tkun ġiet sospiża minn deċiżjoni ta’ qorti Pollakka (l-Artikolu 110 tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja);

(c) il-ġenitur l-ieħor ikollu setgħa tal-ġenituri limitata fuq il-wild għaliex jirrappreżenta theddida għall-benesseri tal-wild (l-Artikolu 109 tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja). Il-qorti tiddeċiedi dwar kif is-setgħa tal-ġenituri għandha tkun limitata billi tapplika l-miżura li tipproteġi bl-aqwa mod il-benesseri tal-wild. B’mod partikolari, il-ġenitur li s-setgħa tal-ġenituri tiegħu tkun ġiet limitata jista’ jiġi mċaħħad mid-dritt li jiddeċiedi dwar kwistjonijiet essenzjali li jikkonċernaw il-wild jew fi wħud minn dawn il-kwistjonijiet. Jekk il-ġenitur l-ieħor ikun ġie mċaħħad mid-dritt li jiddeċiedi dwar ir-residenza abitwali tal-wild permezz ta’ sentenza ta’ din ix-xorta, f’dak il-każ, il-ġenitur ma jkunx jista’ jopponi bidla fir-residenza abitwali tal-wild fil-Polonja għal residenza abitwali barra l-pajjiż.

(d) id-drittijiet u l-obbligi tal-ġenituri lejn il-wild inbidlu wara sentenza mogħtija fil-proċedimenti għad-divorzju (l-Artikolu 58(1) u (1a) tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja), għall-annullament taż-żwieġ (l-Artikolu 51(1) u (1a), moqri flimkien mal-Artikolu 21 tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja) u għas-separazzjoni (l-Artikolu 58(1) u (1a), moqri flimkien mal-Artikolu 613(1) tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja). Dan japplika wkoll għal deċiżjonijiet mogħtija taħt tal-Artikolu 93(2) (fi proċedimenti għall-paternità), l-Artikolu 106 (fi proċedimenti għall-emendar ta’ sentenza dwar is-setgħa tal-ġenituri u l-mod ta’ kif din is-setgħa tiġi eżerċitata, mogħtija fi proċedimenti għad-divorzju, għas-separazzjoni jew għall-annullament taż-żwieġ) u l-Artikolu 107(1) u (2) tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja (fi proċedimenti għall-affidament tal-eżerċitar tas-setgħa tal-ġenituri lil wieħed mill-ġenituri f’każijiet li fihom dawn ma jgħixux flimkien). B’mod partikolari, il-qorti tista’, f’każijiet ta’ din ix-xorti, tafda l-eżerċitar tas-setgħa tal-ġenituri lil wieħed mill-ġenituri, u tillimita d-drittijiet tal-ġenitur l-ieħor għal drittijiet u obbligi speċifiċi fil-konfront tal-wild. Jekk qorti tad-divorzju tafda l-eżerċitar tas-setgħa tal-ġenituri lil wieħed mill-ġenituri u tillimita s-setgħa tal-ġenituri tal-ġenitur l-ieħor, imbagħad, minkejja li sentenza ta’ din ix-xorta ma ċċaħħadx lill-ġenitur l-ieħor mis-setgħa tal-ġenituri fuq il-wild, dak il-ġenitur jista’ jeżerċita d-drittijiet u l-obbligi tiegħu biss sa fejn il-qorti tippermettilu jagħmel dan. Jekk il-qorti ma tagħtix id-dritt tad-deċiżjoni dwar ir-residenza tal-wild lill-ġenitur l-ieħor, allura, fil-prinċipju, il-ġenitur li jkun ġie fdat bis-setgħa tal-ġenituri jiddeċiedi dwar din ir-residenza waħdu (ara, madanakollu, il-punt 2).

(e) il-ġenitur l-ieħor ikun ġie mċaħħad mid-dritt ta’ deċiżjoni b’mod konġunt dwar il-bidliet fir-residenza tal-wild permezz ta’ sentenza ta’ qorti barranija rikonoxxuta bħala effettiva fil-Polonja.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa meħtieġ fil-każijiet kollha li mhumiex elenkati fil-punt preċedenti, jiġifieri fis-sitwazzjonijiet li fihom ġenitur ikollu s-setgħa sħiħa tal-ġenituri, jew is-setgħa tal-ġenituri tiegħu tkun ġiet limitata iżda ma jkunx ġie mċaħħad mid-dritt ta’ deċiżjoni dwar ir-residenza tal-wild. Il-ġurisprudenza Pollakka tmur pass lil hinn minn hekk f’dan ir-rigward. Kif spjegat mill-Qorti Suprema (Sąd Najwyższy) fid-deċiżjoni tagħha tal-10 ta’ Novembru 1971 fil-kawża III CZP 69/71, ġenitur li huwa intitolat li jżomm wild fil-post ta’ residenza tiegħu għandu jkollu d-dritt li jieħu deċiżjoni b’mod konġunt dwar il-bidliet fir-residenza abitwali tal-wild jekk tali bidliet jagħmluha fil-fatt impossibbli li dak il-ġenitur jkollu kuntatt mal-wild. Għaldaqstant, fid-dawl ta’ din is-sentenza, anki jekk il-qorti ma tkun tat lill-ġenitur l-ieħor, pereżempju fil-proċedimenti għad-divorzju, id-dritt ta’ deċiżjoni b’mod konġunt dwar ir-residenza abitwali tal-wild, dak il-ġenitur jista’ jitlob li l-wild jirritorna jekk ma jkunx jista’ jeżerċita d-dritt tiegħu li jkollu kuntatt mal-wild.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

F’każijiet ta’ din ix-xorta, għandu jiġi preżentat rikors lill-qorti tal-kustodja fil-Polonja għal kunsens sostitwit sabiex wild ikun jista’ jinħareġ barra l-pajjiż.
Rikorsi għal kunsens ta’ din ix-xorta jista’ jiġi preżentat mill-ġenituri li ma ġewx imċaħħda mis-setgħa tal-ġenituri jew li s-setgħa tal-ġenituri tagħhom ma ġietx sospiża. Ir-rikorsi jistgħu jiġu preżentati mir-rikorrenti nfushom: f’każijiet bħal dawn, il-liġi Pollakka ma tesiġix li l-partijiet ikunu rappreżentati quddiem il-qorti minn avukat. Il-qorti b’ġurisdizzjoni ratione materiae li tikkunsidra dawn ir-rikorsi hija l-Qorti Distrettwali (sąd rejonowy) (it-taqsima tal-familja u tal-minorenni) bħala l-Qorti tal-Prim’Istanza, filwaqt li l-qorti b’ġurisdizzjoni territorjali hija l-qorti tal-post li fih il-wild ikun jirrisjedi jew qiegħed joqgħod.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Kif indikat aktar ’il fuq, il-ħruġ ta’ wild barra l-pajjiż għal perjodu qasir ta’ żmien jirrikjedi l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Il-formoli tal-kunsens sabiex wild jinħareġ barra l-pajjiż (permanentement jew temporanjament) ma jintużawx fil-Polonja. Għaldaqstant, il-kunsens jista’ jingħata fi kwalunkwe għamla. Madankollu, jidher li jkun aħjar jekk jinkiseb kunsens bil-miktub, li jista’ jservi ta’ evidenza fi kwalunkwe proċediment għar-ritorn ta’ wild abbażi tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980. L-assistenza ta’ avukat, konsulent legali jew nutar Pollakk tista’ tkun ta’ siwi fit-tħejjija ta’ tali kunsens.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 13/07/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Portugall

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Portugiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Iż-żewġ ġenituri huma responsabbli mit-trattament ta’ kwistjonijiet ta’ importanza partikolari (l-Artikoli 1901, 1902, 1911 u 1912 tal-Kodiċi Ċivili).

Meta l-ġenituri jinfirdu (divorzju jew separazzjoni), it-tnejn li huma jibqgħu responsabbli għal kwistjonijiet ta’ importanza partikolari (l-Artikolu 1906(1) tal-Kodiċi Ċivili), sakemm il-qorti ma tiddeċidix, abbażi ta’ deċiżjoni motivata, li r-responsabbiltà għandha tkun eżerċitata minn ġenitur wieħed biss, jew meta l-eżerċitar konġunt tar-responsabbiltà jkun meqjus li mhuwiex fl-aħjar interess tal-wild (l-Artikolu 1906(2) tal-Kodiċi Ċivili).

Ma hemm l-ebda definizzjoni speċifika ta’ “kwistjonijiet ta’ importanza speċifika”. Dawn jirreferu għal firxa limitata ta’ aspetti fil-ħajja ta’ wild jew għal kwistjonijiet eżistenzjali serji u mhux tas-soltu relatati mad-drittijiet ewlenin tal-wild.

Il-lok jew l-għażla ta’ fejn se tkun iċċentrata l-ħajja ta’ wild, jiġifieri, l-għażla ta’ fejn it-tifla jew it-tifel se jgħixu hija kwistjoni ta’ importanza partikolari. Iż-żewġ ġenituri huma responsabbli minn din id-deċiżjoni; F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn il-ġenituri dwar din il-materja, il-post ta’ residenza tal-wild jiġi determinat mill-qorti (l-Artikolu 1906(5) tal-Kodiċi Ċivili).

Għaldaqstant, ġenitur wieħed jista’ jittrasferixxi wild lejn stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor biss meta jkollu s-setgħa esklużiva tal-ġenituri jew il-post ta’ residenza tal-wild ikun ġie determinat jew mibdul minn qorti, b’tali mod li jippermetti trasferiment lejn stat ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Il-kunsens huwa meħtieġ kull meta ż-żewġ ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà, kif tinsab ir-regola ġenerali fil-preżent skont l-Artikolu 1906(1) tal-Kodiċi Ċivili.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk wieħed mill-ġenituri ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment ta’ wild lejn stat ieħor u ż-żewġ ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà, tali trasferiment ta’ wild lejn stat ieħor jista’ jseħħ biss permezz ta’ deċiżjoni ġudizzjarja (l-Artikolu 1906(5) tal-Kodiċi Ċivili).

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Fil-ġurisprudenza u t-teorija ġuridika, it-trasferiment temporanju għall-btajjel jew divertiment ma tqisx bħala kwistjoni ta’ importanza partikolari fil-każijiet li fihom it-trasferiment ma jirrikjedix bidliet fil-post li fih hija ċċentrata l-ħajja tal-wild. Eċċezzjonijiet jinkludu t-trasferiment lejn pajjiżi f’kunflitt armat, pajjiżi li notevolment mhumiex sikuri jew pajjiżi milquta minn pandemiji, u b’hekk li fihom is-saħħa u s-sikurezza tal-wild titqiegħed f’riskju.

Madankollu, trasferiment temporanju għall-kura tas-saħħa għandu jitqies bħala kwistjoni ta’ importanza partikolari, li tirrikjedi l-qbil taż-żewġ ġenituri, skont il-kura tas-saħħa speċifika inkwistjoni u r-riperkussjonijiet li tali kura jista’ jkollha fuq id-drittijiet ewlenin tal-wild. Tista’ tinvolvi trattament mediku sinifikanti (kimoterapija, terapiji esperimentali) jew il-ħtieġa li l-wild ikun akkumpanjat għaliex ma jkunx jifhem il-lingwa użata mill-persunal mediku jew ikun hemm il-possibbiltà li l-persunal mediku jsibha diffiċli jew impossibbli li jikseb l-informazzjoni preċiża mill-wild dwar is-sintomi, u b’hekk ikun jeħtieġ it-traduzzjoni.

Formoli

Is-Servizz għall-Barranin u tal-Fruntieri (SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) għandu mudelli ta’ formoli għat-trasferiment ta’ minorenni. Jinsabu fis-siti web segwenti:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73

Mudell ta’ formola (trasferiment ta’ minorenni ta’ ċittadinanza Portugiża):

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Mudell ta’ formola (trasferiment ta’ minorenni barrani):

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 24/07/2019

Tneħħija legali tal-minuri - Rumanija


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Skont l-Artikolu 30 tal-Liġi Nru 248/2005 dwar ir-reġim tal-moviment liberu taċ-ċittadini Rumeni barra minn pajjiżhom, wild (li jkun minorenni u) li jkun detentur ta’ dokument tal-ivvjaġġar jew karta tal-identità individwali u li jkun qiegħed jivvjaġġa barra minn pajjiżu flimkien ma’ wieħed mill-ġenituri jista’ joħroġ barra mit-territorju tar-Rumanija mingħajr ma tkun meħtieġa d-dikjarazzjoni tal-ġenitur l-ieħor, dment li l-ġenitur li jkun qiegħed jakkumpanja lill-wild jagħti prova li l-wild ġie fdat lilu b’sentenza tal-qorti finali u irrevokabbli (definitivă şi irevocabilă) jew li l-ġenitur jeżerċita waħdu s-setgħa tal-ġenituri b’sentenza tal-qorti finali u irrevokabbli (jew b’sentenza tal-qorti finali għall-proċedimenti li nbdew mill-15 ta’ Frar 2013 ’il quddiem).

Mhuwiex meħtieġ li tkun provduta dikjarazzjoni minn ġenitur li d-drittijiet tiegħu ta’ ġenitur ikunu ġew itterminati jew minn ġenitur li legalment ikun ġie ddikjarat bil-liġi bħala persuna nieqsa, jekk il-ġenitur li jkun qiegħed jakkumpanja lill-wild jagħti prova ta’ dan il-fatt.

Il-pulizija tal-fruntieri jippermettu lill-minorenni akkumpanjati li joħorġu mir-Rumanija jekk il-ġenitur li jkun qiegħed jakkumpanjahom jiġġustifika l-bżonn ta’ vjaġġar barra l-pajjiż bil-fatt li l-wild minorenni se jirċievi trattament mediku li mhuwiex disponibbli fit-territorju tar-Rumanija, li fin-nuqqas tiegħu, ħajjet jew saħħet il-minorenni tkun ipperikolata serjament, jekk il-ġenitur li jkun qiegħed jakkumpanja lill-wild juri dokumenti ta’ prova f’dan ir-rigward, li jkunu nħarġu jew ġew approvati mill-awtoritajiet tas-saħħa Rumeni u li fihom ikun iddikjarat il-perjodu ta’ żmien li matulu jkun se jingħata dak it-trattament mediku kif ukoll l-istat(i) li fih se jsir, anki jekk il-kunsens ma jkunx ingħata miż-żewġ ġenituri, mill-ġenitur l-ieħor, mill-ġenitur li jkun għadu ħaj jew mir-rappreżentant legali. Bl-istess mod, il-pulizija tal-fruntieri jippermettu lill-minorenni akkumpanjati li joħorġu mir-Rumanija jekk il-ġenitur li jkun qiegħed jakkumpanjahom jagħti prova li l-wild minorenni qiegħed jivvjaġġa għal studji jew kompetizzjonijiet uffiċjali billi juri d-dokumenti xierqa li jindikaw il-perjodu ta’ żmien li matulu se jsiru dawk l-istudji jew kompetizzjonijiet kif ukoll l-istat(i) li fih(om) se jsiru, anki jekk ġenitur wieħed biss ikun ta l-kunsens tiegħu.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Huwa meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor sabiex wild ikun trasferit lejn Stat Membru ieħor, fil-każijiet li fihom is-setgħa tal-ġenituri tkun eżerċitata miż-żewġ ġenituri b’mod konġunt.

Għaldaqstant, il-ġenituri jeżerċitaw is-setgħa tal-ġenituri b’mod konġunt u ugwali, irrispettivament minn jekk il-wild ikunx twieled fiż-żwieġ jew barra ż-żwieġ.

F’każ ta’ divorzju, il-ġenituri jkollhom setgħa tal-ġenituri konġunta, sakemm il-qorti ma tiddeċidix mod ieħor. Jekk ikun hemm raġunijiet validi u b’kunsiderazzjoni tal-aħjar interessi tal-minorenni, il-qorti tista’ tiddeċiedi li s-setgħa tal-ġenituri għandha tkun eżerċitata biss minn wieħed mill-ġenituri.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Kull meta jfeġġ xi nuqqas ta’ ftehim bejn il-ġenituri fir-rigward tal-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom jew il-qadi ta’ dmirijiethom bħala ġenituri, qorti superviżorja tieħu deċiżjoni fl-aħjar interessi tal-minorenni, wara li tkun semgħet lill-ġenituri u kkunsidrat rapport psikoloġiku-soċjali. Għaldaqstant, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għall-ivvjaġġar barra l-pajjiż ta’ wild jista’ jiġi sostitwit bis-sentenza tal-qorti.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Il-Liġi Nru 248/2005 dwar ir-reġim tal-moviment liberu taċ-ċittadini Rumeni barra minn pajjiżhom ma jagħmilx distinzjoni bejn it-trasferiment temporanju u finali. Ma hemm l-ebda formola standard għall-kunsens tal-ġenituri għat-trasferiment tal-wild minorenni akkumpanjat mill-ġenitur l-ieħor. Il-liġi tipprevedi li d-dikjarazzjoni trid tindika l-kunsens tal-ġenitur għall-vjaġġ inkwistjoni lejn il-pajjiż(i) ta’ destinazzjoni u għall-perjodu ta’ żmien tal-ivvjaġġar.

Jekk wild joħroġ barra mit-territorju tar-Rumanija flimkien ma’ persuna li mhijiex ġenitur tiegħu, trid issir dikjarazzjoni u din trid tinkludi l-kunsens taż-żewġ ġenituri għal dak il-vjaġġ li jkun se jagħmel il-wild lejn il-pajjiż(i) ta’ destinazzjoni, għall-perjodu ta’ żmien tal-ivvjaġġar, kif ukoll trid tagħti d-dettalji ta’ dik il-persuna li tkun qiegħda takkumpanja lill-wild. Id-dikjarazzjoni trid tinkludi wkoll, flimkien mal-iskop tal-ivvjaġġar, ir-rotta li se tiġi segwita lejn il-pajjiż ta’ destinazzjoni, dikjarazzjoni dwar jekk il-wild minorenni huwiex se jibqa’ fil-pajjiż ta’ destinazzjoni, u jekk dan ikun il-każ, fid-dikjarazzjoni tkun indikata l-persuna li se tiġi fdata bil-wild minorenni, u jekk il-wild huwiex se jirritorna flimkien ma’ persuna li tkun qiegħda takkumpanjah, li d-dettalji tagħha wkoll iridu jiġu provduti jekk dik il-persuna ma tkunx l-istess waħda li magħha l-wild ikun ħareġ barra mir-Rumanija. Il-formola standard ta’ dikjarazzjoni għall-kunsens tal-ġenituri għall-ħruġ barra mill-pajjiż ta’ wild minorenni akkumpanjat minn adult ieħor tinsab inkluża hawn taħt.

Id-dikjarazzjonijiet indikati hawn fuq iridu jitfasslu f’żewġ oriġinali u trid issir awtentikazzjoni tagħhom minn nutar pubbliku jekk fir-Rumanija u mir-rappreżentanzi diplomatiċi u l-uffiċċji konsulari jekk barra r-Rumanija jew, jekk dikjarazzjonijiet bħal dawk ikunu saru quddiem awtoritajiet barranin, iridu jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti għal-legalizzazzjoni skont il-liġi jew ikollhom fuqhom l-apostille f’konformità mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-5 ta’ Ottubru 1961 dwar it-Tneħħija tal-Ħtieġa ta’ Legalizzazzjoni fuq Dokumenti Pubbliċi Barranin. Il-persuna li tkun qiegħda takkumpanja lill-wild għandha żżomm oriġinali tad-dikjarazzjoni u t-tieni oriġinali tinhemeż mal-passaport tal-minorenni.

Fajls rilevanti

Formola ta’ Dikjarazzjoni għall-Kunsens tal-Ġenituri għall-Ħruġ Barra mill-Pajjiż ta’ Wild Minorenni Akkumpanjat minn Adult Ieħor.PDF(23 Kb)ro


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 03/07/2017

Tneħħija legali tal-minuri - Slovenja


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Ġenitur jista' legalment iġorr bi wliedu miegħu lejn pajjiż ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor meta dak il-ġenitur ikun itteħidlu d-dritt tal-ġenituri jew il-kapaċità kuntrattwali tiegħu. Meta ġenitur jitteħidlu d-dritt tal-ġenituri jew il-kapaċità kuntrattwali tiegħu, id-dritt tal-ġenituri jkun b'hekk esklussivament tal-ġenitur l-ieħor (l-Artikolu 115 tal-Att dwar iż-Żwieġ u r-Relazzjonijiet Familjari/Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor biex tfal iġorru minn pajjiż għall-ieħor huwa dejjem meħtieġ. ħlief f'każijiet fejn id-dritt tal-ġenituri jkun esklussivament tal-ġenitur l-ieħor.

Skont l-Att dwar iż-Żwieġ u r-Relazzjonijiet Familjari, id-dritt tal-ġenituri jappartjeni lill-missier u lill-omm flimkien (it-tielet paragrafu tal-Artikolu 4).

Il-ġenituri jeżerċitaw id-dritt tal-ġenituri b'kunsens komuni skont l-interessi tat-tfal (l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 113 tal-Att dwar iż-Żwieġ u r-Relazzjonijiet Familjari). L-eżerċizzju tad-dritt tal-ġenituri jinkludi deċiżjoni dwar f'liema pajjiż jirrisjedu t-tfal.

Meta l-ġenituri ma jkunux joqogħdu flimkien u mhumiex inkarigati t-tnejn mill-kura u t-trobbija tat-tfal, huma jiddeċiedu b'kunsens komuni, skont l-interessi ta' wliedhom (it-tieni paragrafu tal-Artikolu 113 tal-Att dwar iż-Żwieġ u r-Relazzjonijiet Familjari), dwar kwistjonijiet li jinfluwenzaw b'mod sinifikanti l-iżvilupp tat-tfal; dawn il-kwistjonijiet jinkludu l-ġarr tat-tfal minn pajjiż għall-ieħor.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk il-ġenituri ma jilħqux ftehim dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-ġenituri, Ċentru għall-Ħidma Soċjali jgħinhom biex jilħqu dan il-ftehim. Ċentru għall-Ħidma Soċjali jgħin ukoll lill-ġenituri biex jilħqu ftehim meta ma jkunux jistgħu jiftiehmu dwar kwistjonijiet li jinfluwenzaw b'mod sinifikanti l-iżvilupp tat-tfal, u meta ma jkunux jgħixu flimkien u ma jkunux it-tnejn li huma inkarigati mill-kura u t-trobbija tat-tfal.

Jekk, lanqas bl-għajnuna taċ-Ċentru għall-Ħidma Soċjali ma jirnexxilhom jaqblu fuq kwistjonijiet li jinfluwenzaw b'mod sinifikanti l-iżvilupp tat-tfal, il-qorti tiddeċiedi l-kwistjoni fi proċedura mhux litiġjuża fuq talba ta' ġenitur minnhom jew tat-tnejn li huma. Il-proposta trid tkun akkumpanjata bi prova minn Ċentru għall-Ħidma Soċjali kompetenti li tistqarr li l-ġenituri ppruvaw jilħqu ftehim dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-ġenituri bl-għajnuna tiegħu. Qabel ma l-qorti tagħti d-deċiżjoni tagħha, hija obbligata titlob l-opinjoni ta' Ċentru għall-Ħidma Soċjali dwar l-interessi tat-tfal. Il-qorti tqis ukoll l-opinjoni tat-tifel jekk tingħad mit-tifel stess, jew minn ġenitur li t-tifel jafda u li jintgħażel mit-tifel stess, u bil-kundizzjoni li t-tifel ikun kapaċi jifhem s-sinifikat u l-konsegwenzi tagħha.

Dan jinsab spjegat fl-Artikolu 113 tal-Att dwar iż-Żwieġ u r-Relazzjonijiet Familjari.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Meta l-kwistjoni ta' influwenza sinifikanti fuq l-iżvilupp tat-tfal tqum fir-rigward tal-ġarr temporanju ta' tifel, jgħoddu l-istess regoli għall-ġarr temporanju bħal ta' għall-ġarr għal perjodu itwal.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 05/03/2018

Tneħħija legali tal-minuri - Slovakkja


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Meta dan jikkonċerna biss soġġorn qasir bl-għan ta’ studju qasir, żjara lill-qraba, kamp jew vaganza, eċċ. Li hu importanti huwa li la l-minuri u lanqas il-ġenitur ma għandu l-intenzjoni li l-minuri jistabbilixxi ruħu b’mod permanenti fl-istat l-ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Meta dan jikkonċerna trasferiment permanenti barra mill-pajjiż.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Huwa essenzjali li ssir talba lill-qorti tat-tutela (poručenský súd), li tiddeċiedi dwar din il-kwistjoni importanti ta’ responsabbiltà tal-ġenituri. B’mod speċifiku, il-qorti tista’ tagħti l-kunsens tagħha għat-trasferiment permanenti barra mill-pajjiż tal-minuri.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Ara iktar ’il fuq. Mhemm ebda formularju bħal dan.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 10/02/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Finlandja


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

It-tuturi tal-minuri u t-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar il-minuri huma rregolati bl-Att dwar il-Kustodja tal-Minuri u d-Dritt ta' Aċċess (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (361/1983).

Jekk ġenitur wieħed biss għandu l-kustodja, dak il-ġenitur jiddeċiedi dwar kwistjonijiet relatati mal-minuri, inkluż fejn igħix dak il-minuri, u jista’ għalhekk essenzjalment jieħu lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Jekk il-ġenituri għandhom il-kustodja konġunta tal-minuri, huma responsabbli konġuntament għall-obbligi inerenti tal-kustodja u għat-teħid flimkien ta’ deċiżjonijiet dwar il-minuri.

Jekk il-ġenituri għandhom il-kustodja konġunta tal-minuri, il-qorti tista’ tiddeċiedi dwar id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet bejniethom. Fi kliem ieħor, hija tista’ tagħti deċiżjoni dwar l-għoti tas-setgħa ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet f’relazzjoni mal-obbligi speċifiċi tal-kustodja lil ġenitur wieħed biss. Il-qorti tista’ tordna fid-deċiżjoni ta’ kustodja li wieħed mill-ġenituri biss jista’ jiddeċiedi fejn imur igħix il-minuri.

Jekk il-qorti tkun ordnat fid-deċiżjoni tagħha li tutur wieħed biss jista’ jeżerċita s-setgħa fejn imur igħix il-minuri, dak it-tutur jista’ jieħu dak il-minuri fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Jekk il-ġenituri għandhom kustodja konġunta tal-minuri, ebda ġenitur ma jista’ essenzjalment jieħu l-minuri f’dak l-Istat mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Ara r-risposta għad-domanda preċedenti.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk ġenitur wieħed ma jagħtix il-kunsens tiegħu sabiex il-minuri jittieħed fi Stat ieħor, il-kwistjoni tista’ tinġieb quddiem il-qorti għal deċiżjoni.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Mhemm ebda regola speċjali fil-Finlandja dwar trasferiment temporanju, pereż. għal vaganzi, u mhemm ebda formularju li jiġi użat biex jingħata l-kunsens.

Deċiżjoni mill-qorti dwar id-dritt ta' aċċess lill-minuri tista’ ikollha fiha provvedimenti dwar jekk ġenitur jistax jivvjaġġa barra mill-pajjiż matul it-tali aċċess.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 01/06/2020

Tneħħija legali tal-minuri - Svezja


1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Jekk il-minuri qiegħed fil-kustodja konġunta tal-ġenituri, hija meħtieġa deċiżjoni konġunta fuq kwistjonijiet marbuta mal-affarijiet personali tal-minuri, inklużi kemm żjarat temporanji barra l-pajjiż u kull trasferiment permanenti. Jekk il-minuri jgħix ma wieħed mill-ġenituri, madankollu, il-ġenitur ma' min jgħix il-minuri jitqies li għandu d-dritt jiddeċiedi fejn se jgħix il-minuri fil-ħin liberu tiegħu, inklużi żjarat qosra barra l-pajjiż, sakemm dan ma jiksirx xi drittijiet li jista' jkollu l-minuri biex jikkuntattja lit-tutur l-ieħor.

Ġenitur li għandu l-kustodja esklussiva għandu d-dritt jieħu lill-minuri miegħu barra l-pajjiż, jew li jieħdu l-barra mill-pajjiż b'mod permanenti, mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor. Jekk il-minuri għandu dritt jikkuntattja lill-ġenitur l-ieħor, madankollu, dan għandu jitqies mill-ġenitur li għandu l-kustodja tal-minuri. Il-ġenitur l-ieħor, li miegħu l-minuri għandu dritt għal kuntatt, jista' japplika għall-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni ta' kuntatt fil-pajjiż ta' residenza l-ġdid tal-minuri, fejn huwa possibbli skont ir-regoli l-ġodda tal-pajjiż ta' residenza l-ġdid. Il-ġenitur l-ieħor jista' japplika wkoll għall-aċċess skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, jekk il-Konvenzjoni tapplika fil-pajjiż fejn jgħix il-minuri. Jekk il-ġenitur bil-kustodja esklussiva ma jħarisx id-deċiżjoni ta' aċċess, u b'hekk ma jissodisfax il-bżonn tal-minuri għal kuntatt tajjeb u mill-viċin maż-żewġ ġenituri, dan normalment għandu impatt fuq kif tevalwa l-kwistjoni tal-kustodja l-Qorti Svediża f'każ ta' xi tilwima sussegwenti. Il-ġenituri b'hekk għandhom responsabbiltà konġunta biex jaraw li l-aċċess jaħdem sew.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Kif huwa muri mit-tweġiba għall-mistoqsija Nru 1, il-ġenituri b'kustodja konġunta jistgħu jieħdu deċiżjonijiet konġunti fuq kwistjonijiet dwar il-minuri, inkluż kull żjara barra l-pajjiż. Isegwi wkoll mit-tweġiba għall-mistoqsija Nru 1 li, anki jekk ġenitur wieħed biss għandu l-kustodja, hemm ċerti sitwazzjonijiet fejn dak il-ġenitur irid jadatta ż-żjarat qosra jew permanenti barra l-pajjiż skont il-minuri kif deċiż skont id-dritt tal-minuri għal kuntratt mal-ġenitur l-ieħor. It-trasferiment illegali ta' minuri jista' jikkostitwixxi reat skont il-liġi Svediża.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Meta ġenitur għandu l-kustodja konġunta tal-minuri mal-ġenitur l-ieħor, l-ewwel ġenitur jista' jieħu deċiżjoni waħdu f'ċerti sitwazzjonijiet fir-rigward tal-kustodja tal-minuri. Din l-opportunità hija kundizzjonali jekk il-ġenitur l-ieħor, minħabba raġunijiet ta' assenza, mard jew oħrajn ma kienx involut fit-teħid tad-deċiżjonijiet li ma setgħux jiġu posposti mingħajr xkiel kbir. L-anqas ma jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet ta' importanza kruċjali dwar il-futur tal-minuri b'dan il-mod, sakemm mhux meħtieġa fl-aħjar interessi tal-minuri. Il-kumitat tas-servizzi soċjali tal-awtorità lokali jista' jiddeċiedi dwar trattament psikjatriku jew psikoloġiku, anki jekk wieħed mill-ġenituri biss jagħti l-kunsens, jekk ikun meħtieġ fl-aħjar interessi tal-minuri.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

L-istess dispożizzjonijiet japplikaw għall-ġenitur li għandu l-kustodja esklussiva. Jekk il-minuri jgħix biss ma wieħed mill-ġenituri, madankollu, il-ġenitur ma min jgħix il-minuri jitqies li għandu d-dritt jiddeċiedi fejn se jgħix il-minuri fil-ħin liberu tiegħu, inklużi żjarat qosra barra l-pajjiż (ara t-tweġiba għall-mistoqsija Nru 1). Ġenitur bil-kustodja konġunta mal-ġenitur l-ieħor jista' wkoll, wara deċiżjoni mill-kumitat tas-servizzi soċjali tal-awtorità lokali, isiefer lill-minuri għal trattament psikjatriku jew psikoloġiku mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor (ara t-tweġiba għall-mistoqsija Nru 3).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 05/07/2017