Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zákonné přemístění dítěte - Estonsko

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Rodiče mají obvykle společnou rodičovskou odpovědnost, což znamená, že oba rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost společně a jednomyslně s přihlédnutím k celkovému blahu dítěte. Důležitou zásadou je, že rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost stejně, tj. mají s ohledem na své děti stejná práva a povinnosti. Rodičovská odpovědnost zahrnuje právo rozhodnout o místě bydliště dítěte, včetně toho, zda může dítě vycestovat do zahraničí.

Mají-li tudíž rodiče společnou rodičovskou odpovědnost, mají oba stejné právo rozhodnout o tom, zda dítě může být přemístěno do jiné země, či nikoli. Obecným pravidlem proto je, že bez souhlasu druhého rodiče nemůže být dítě přemístěno do zahraničí.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Mají-li rodiče společnou rodičovskou odpovědnost, obecnou zásadou je to, že je vždy nutný souhlas druhého rodiče.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Pokud rodiče při výkonu rodičovské odpovědnosti nedospějí k dohodě ohledně záležitosti, která je pro dítě významná (což může zahrnovat i přemístění dítěte do jiného státu, je-li to nutné), může soud udělit jednomu z rodičů právo rozhodnout v této věci.

Pokud tudíž jeden z rodičů nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je to nutné, může si druhý rodič vyžádat svolení soudu, který v daném případě vydá nezávislé rozhodnutí ohledně přemístění dítěte do jiného státu. Soud může rodiči, jemuž bylo uděleno právo rozhodnout v určité věci, uložit dodatečné povinnosti.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Mají-li rodiče společnou rodičovskou odpovědnost, použijí se stejná pravidla bez ohledu na dobu trvání či důvod rozhodnutí o místě bydliště dítěte. Pokud není společná rodičovská odpovědnost ukončena nebo pokud soud například neudělí jednomu z rodičů právo rozhodnout o místě bydliště dítěte, mají oba rodiče i nadále stejné právo rozhodovat o dočasném nebo trvalém přemístění dítěte do jiného státu.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 19/04/2021