Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lagenlig utlandsflytt med barn - Grekland

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

En förälder får lovligen föra ett barn till ett annat land utan den andre förälderns samtycke om den förälder som bortför barnet har ensam vårdnad om barnet och naturligtvis under förutsättning att barnets rätt att personligen kommunicera med den andre föräldern inte kränks.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

När de båda föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Då bortförandet av barnet är nödvändigt och den ena föräldern inte ger sitt samtycke till detta uppmanas domstolen att bedöma situationen utifrån barnets intresse och uttala sig om barnets eventuella bortförande.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

I vilket fall som helst, oavsett om det handlar om en tillfällig resa i samband med semester eller ett permanent bortförande till ett annat land, är det de bestämmelser som nämns ovan i fråga om föräldrarnas samtycke som är tillämpliga.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 07/07/2017