Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lagenlig utlandsflytt med barn - Spanien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Om de har gemensamt föräldraansvar, dvs. de rättigheter och skyldigheter som föräldrar har gentemot sina minderåriga barn. Vid en separation gäller detta helt oberoende av vårdnads- och umgängesrätt.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Om föräldrarna har gemensamt föräldraansvar, oavsett vilken av föräldrarna som har umgängesrätt och vilken som har vårdnaden.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om den andra förälderns samtycke krävs men oenighet råder och föräldern vägrar ge sitt samtycke måste bortförandet godkännas av domstol.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Reglerna för tillfälligt bortförande är inte desamma som för permanent bortförande. När det gäller läkarbesök, semester eller liknande är det den förälder som barnet är hos för tillfället som bestämmer, oavsett om föräldern har vårdnaden eller umgängesrätt. Barnets umgänge med eller besök hos respektive förälder får inte påverkas. Endast viktiga beslut om barnets liv, t.ex. permanent bortförande, kräver godkännande av de personer som har föräldraansvaret.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 04/04/2019