Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lagenlig utlandsflytt med barn - Finland

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Barnets vårdnadshavare och beslut som rör barnet regleras i lagen angående vårdnad av barn och umgängesrätt (361/1983).

Om en förälder har ensam vårdnad om barnet bestämmer den föräldern i frågor som rör barnet, däribland var barnet ska bo, och får i praktiken därför föra barnet till ett annat land utan den andra förälderns samtycke.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har de gemensamt föräldraansvar och fattar tillsammans beslut i frågor som rör barnet.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet kan en domstol besluta hur föräldraansvaret ska fördelas mellan dem. Domstolen kan med andra ord utfärda ett beslut som ger en av föräldrarna rätt att ensam fatta beslut i vissa vårdnadsfrågor. I vårdnadsbeslutet kan domstolen förordna att en av föräldrarna ensam får besluta var barnet ska bo.

Om domstolen i sitt beslut har förordnat att en vårdnadshavare har rätt att ensam fatta beslut om var barnet ska bo, får den vårdnadshavaren föra barnet till ett annat land utan den andra förälderns samtycke.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet kan i praktiken ingen av föräldrarna föra barnet till ett annat land utan den andra förälderns samtycke.

Se även svaret på föregående fråga.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om en förälder inte ger sitt samtycke till att barnet förs till ett annat land, kan ärendet hänskjutas till domstol för avgörande.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

I Finland finns inga särskilda regler om tillfälligt bortförande, t.ex. i samband med semester, och inga formulär för samtycke används.

Ett domstolsbeslut om rätt till umgänge med barnet kan innehålla bestämmelser om huruvida en förälder får resa utomlands med barnet under umgänget.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 01/06/2020