Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zákonné přemístění dítěte - Maďarsko

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

A) Obecně může rodič přemístit své dítě do jiného státu krátkodobě a bez úmyslu tam setrvat i bez souhlasu druhého rodiče. Může se jednat o tyto situace:

  • rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost společně,
  • jeden z rodičů vykonává rodičovskou odpovědnost na základě dohody mezi rodiči nebo soudního rozhodnutí, rodičovská odpovědnost druhého rodiče však nebyla soudem omezena ani odňata,
  • rodič přemístí dítě do jiného státu v rámci svého práva na styk s dítětem v době stanovené pro přímý kontakt s dítětem, vyjma případu, kdy je podle rozhodnutí soudu nebo opatrovnického úřadu nutný souhlas druhého rodiče.

B) Rodič může dítě přemístit do jiného státu i dlouhodobě nebo s úmyslem tam setrvat i bez souhlasu druhého rodiče, pokud soud rodičovskou odpovědnost druhého rodiče omezil nebo odňal.

C) V níže uvedených případech může rovněž opatrovník dítě zákonně přemístit do jiného státu bez souhlasu rodiče, pokud opatrovnický úřad neomezil jeho právo tak učinit:

  • krátkodobě a bez záměru tam setrvat, je-li dítě umístěno do pěstounské rodiny,
  • je-li dítě umístěno u třetí osoby, a rodičovská odpovědnost rodičů byla proto pozastavena.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

A) Pokud rodič přemístí dítě do jiného státu dlouhodobě nebo s úmyslem tam setrvat, je nutný souhlas druhého rodiče. Může se jednat o tyto situace:

  • rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost společně,
  • jeden z rodičů vykonává rodičovskou odpovědnost na základě dohody mezi rodiči nebo soudního rozhodnutí, rodičovská odpovědnost druhého rodiče však nebyla soudem omezena ani odňata.

B) Je-li dítě umístěno do pěstounské rodiny, může opatrovník dítě přemístit do jiného státu dlouhodobě nebo s úmyslem tam setrvat pouze se souhlasem rodiče.

Vycestování do jiného státu za účelem studia, práce či jiným podobným účelem lze považovat za dlouhodobé.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Pokud druhý rodič neudělil souhlas s přemístěním dítěte do jiného státu, může rodič požádat o vydání rozhodnutí v této věci opatrovnický úřad. V těchto případech nahrazuje rozhodnutí opatrovnického úřadu, kterým se povoluje přemístění dítěte do jiného státu, souhlas druhého rodiče.

Rodič, který žádá o určení místa bydliště v jiném státě, musí ke své žádosti připojit listiny prokazující, že v tomto jiném státě je zajištěna výchova dítěte, jeho výživa, péče o dítě a jeho studium (tudíž zejména posouzení prostředí vydané cizím orgánem, potvrzení o školní docházce, potvrzení o příjmu rodiče, prohlášení o přijetí). Na žádost rodiče zajistí opatrovnický úřad získání posouzení prostředí. Pokud rodič dosud nezačal vykonávat práci v jiném státě, může opatrovnický úřad přijmout místo potvrzení o příjmu prohlášení rodiče o očekávaném příjmu.

Při řešení sporu opatrovnický úřad posoudí, zda je v případě neexistence mezinárodní smlouvy nebo vzájemnosti možný výkon rozhodnutí soudu nebo opatrovnického úřadu, které nařizuje zachování přímého kontaktu mezi dítětem a rodičem žijícím odděleně.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Jak je uvedeno v bodě 1, není-li vycestování do zahraničí dlouhodobé, může rodič dítě přemístit do jiného státu i bez souhlasu druhého rodiče. V těchto případech musí být k vycestování dítěte do zahraničí splněny obecné podmínky pro překročení hranic (dítě musí mít například platný cestovní doklad).


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 22/02/2018