Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Írsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Ak druhý rodič nevykonáva rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu a ak neboli vydané súdne rozhodnutia zakazujúce premiestnenie dieťaťa bez súhlasu druhého rodiča.

Ak pred premiestnením dieťaťa/detí z jurisdikcie nebola podaná súdna žiadosť o výkon rodičovských práv a povinností, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti alebo o styk.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak druhý rodič vykonáva rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu

a/alebo

ak má premiestnenie dieťaťa vplyv na právo na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a/alebo na právo styku

a/alebo

ak je v súdnom príkaze výslovne uvedené, že pred premiestnením dieťaťa do iného štátu je potrebný súhlas druhého rodiča alebo akejkoľvek inej menovanej strany.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Môže byť podaná súdna žiadosť o povolenie zákonného premiestnenia dieťaťa.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Áno.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/12/2020