Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Legalne wywiezienie dziecka - Włochy

1 W jakich okolicznościach rodzic może zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa bez zgody drugiego rodzica?

Ojciec lub matka może wywieźć dziecko do innego państwa bez zgody drugiego z rodziców lub wbrew jego woli, jeżeli osoba wywożąca dziecko sprawuje wyłączną władzę rodzicielską nad dzieckiem lub jeżeli uzyskała zezwolenie na wywiezienie dziecka na podstawie orzeczenia sądu.

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Zgoda obojga rodziców jest niezbędna do wywiezienia dziecka do innego państwa, jeżeli oboje rodzice sprawują władzę rodzicielską i wspólną pieczę nad dzieckiem.

3 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Jeżeli drugie z rodziców nie zgadza się na wywiezienie dziecka lub mu się sprzeciwia, osoba, która chce wywieźć dziecko, musi zwrócić się do sądu o zezwolenie na wywiezienie dziecka. Może się w tym celu zwrócić do sądu nadzorującego opiekę nad dzieckiem w miejscu zamieszkania dziecka lub do sądu, przed którym toczy się postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej.

4 Czy do tymczasowego wywiezienia dziecka (np. na wakacje, w celach związanych z opieką medyczną itd.) oraz wywiezienia dziecka na stałe takie mają zastosowanie te same zasady? Jeżeli dotyczy, proszę przedstawić właściwe formularze zgody.

W przypadku tymczasowego wywiezienia dziecka za granicę należy zbadać przyczyny wyjazdu. Jeżeli jest to tylko krótki wyjazd wakacyjny, można go postrzegać jako sprawę dotyczącą codziennego życia, o której można decydować bez zgody drugiego z rodziców.

Jeżeli u źródeł tymczasowego wyjazdu leżą poważniejsze przyczyny, takie jak opieka medyczna, wymagana jest zgoda obojga rodziców wykonujących władzę rodzicielską. Wszelkie spory w tym zakresie rozstrzyga sąd.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 17/07/2020