Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lagenlig utlandsflytt med barn - Luxemburg

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Huvudregeln är att en förälder inte behöver den andra förälderns samtycke för att tillfälligt ta med sig barnet till ett annat land. Om föräldrarna har gemensamt föräldraansvar kan en av dem resa med barnet utan den andra partens uttryckliga samtycke. Om en av föräldrarna i undantagsfall ensam har föräldraansvaret krävs inte den andra förälderns förmodade eller uttryckliga samtycke.

Om en förälder inte har föräldraansvar men har umgängesrätt och rätt att ha barnet hos sig kan den föräldern ta med sig barnet på tillfälliga resor till ett annat land utan den andra förälderns samtycke under den tid då den resande föräldern har umgängesrätt och rätt att ha barnet hos sig. Ett barn får tillfälligt föras bort under kortare tid (t.ex. åka över gränsen för inköp) eller tillfälligt under längre tid (t.ex. under semestern) utan den andra förälderns samtycke, förutsatt att bortförandet sker under perioder då den förälder som reser tillsammans med barnet utövar sin umgängesrätt.

Vilka identitetshandlingar eller andra handlingar som krävs i samband med ett tillfälligt bortförande beror på tillämpliga lagar och bestämmelser i destinationslandet.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Om föräldrarna har gemensamt föräldraansvar krävs båda föräldrarnas samtycke för permanent bortförande av barnet och för tillfälligt bortförande av barnet av allvarliga skäl (t.ex. för en större medicinsk behandling). En flytt från hemvistorten (domicile) eller den vanliga vistelseorten (résidence) likställs med ett permanent bortförande och kräver båda föräldrarnas samtycke. Om en av föräldrarna ensam har föräldraansvaret behövs inte den andra förälderns samtycke. På begäran av den andra föräldern kan emellertid umgängesrätten anpassas.

Föräldrarnas samtycke bör av bevisskäl vara skriftligt. Handlingen kan upprättas av föräldrarna. Om mottagande stat så kräver kan föräldrarna vända sig till domstol för att diarieföra sitt samtycke.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om en av föräldrarna vägrar ge sitt samtycke till att barnet förs till ett annat land måste en ansökan om att få ta med sig barnet inges till avdelningen för familjerättsmål (juge aux affaires familiales) vid distriktsdomstolen (tribunal d’arrondissement).

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Som påpekats i punkterna 1–3 varierar bestämmelserna beroende på om det gäller ett tillfälligt eller permanent bortförande av barnet.

En minderårig som reser utomlands utan att åtföljas av en förälder måste ha ett särskilt utresetillstånd (i form av en handling där en förälder ger sitt tillstånd till att barnet lämnar Luxemburg).

Föräldrarna kan få tillståndsformulär från sitt kommunkontor (ansvarigt kontor i en commune). I allmänhet brukar kommunerna ta ut en administrativ avgift för formulären. Avgiftsbeloppet varierar från en kommun till en annan.

Formulären är inte obligatoriska, men många utländska myndigheter kräver dem för att låta barnen komma in i landet.

Även om barnet åtföljs av en förälder bör man ta med sig ett tillstånd från den andra föräldern, eftersom vissa länder kräver detta.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.legilux.lu/
Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://justice.public.lu/fr.html


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 10/01/2020