Zákonné přemístění dítěte - Malta

Obnovit Uložit jako PDF

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Podmínky se různí v závislosti na situaci, nejčastějším případem však je, že souhlasu druhého rodiče není třeba, pokud je bydliště tohoto rodiče neznámé. Ustanovení § 56 odst. 5 občanského zákoníku stanoví, že soud může rodiče zbavit rodičovské zodpovědnosti, a proto v takovém případě rodič, jemuž je dítě svěřeno do péče, nemusí žádat o souhlas rodiče, který byl zbaven rodičovské zodpovědnosti.

Rodič by se však měl vždy ujistit, že může dítě přemístit do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče, a to tak, že požádá o souhlas příslušný soud, t.j. Soud pro věci civilní (odbor pro věci rodinné) (Civil Court (Family Section)).

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Přemístění dítěte rodičem v souladu s vnitrostátními právními předpisy vždy vyžaduje souhlas druhého rodiče, zejména pokud tento druhý rodič požívá práv, k jejichž porušení by došlo v případě přemístění dítěte. K takovým právům patří právo na styk s dítětem a právo podílet se na rozhodnutích týkajících se dítěte (sem spadá rozhodování o místě, prostředí a kultuře, v nichž bude probíhat jeho výchova). Rodič, který odmítne dát souhlas s přemístěním dítěte, tak může učinit z mnoha důvodů, například proto, že v případě přemístění dítěte by mu byl znemožněn styk s tímto dítětem.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Děti mohou být přemístěny do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče v případě, že k tomu vydal souhlas příslušný soud.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Ano, tatáž pravidla se vztahují na dočasné přemístění. Souhlas rodiče může mít tuto formu:

I, the undersigned, who is the parent of __________________________________________(jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti nezletilého) authorise that my son/daughter (nehodící se škrtněte) leaves the Island of Malta for the purpose of _________________ _______________________________________ (důvod opuštění ostrova) and that the such period shall be for an indefinite period/ for the duration of_______________(doba)(nehodící se škrtněte).

_________________________________

Podpis, jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti rodiče


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 17/07/2019