Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zákonné přemístění dítěte - Rumunsko

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Podle § 30 zákona č. 248/2005 o režimu volného pohybu rumunských občanů v zahraničí může (nezletilé) dítě, které je držitelem individuálního cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti a které cestuje do zahraničí společně s jedním z rodičů, opustit území Rumunska, aniž by se vyžadovalo prohlášení druhého rodiče, pokud rodič, který dítě doprovází, předloží doklad, že mu bylo dítě svěřeno do péče pravomocným a nezrušitelným soudním rozhodnutím (definitivă şi irevocabilă) nebo že vykonává rodičovskou odpovědnost sám podle pravomocného a nezrušitelného soudního rozhodnutí (nebo podle pravomocného soudního rozhodnutí v případě řízení zahájených dne 15. února 2013 nebo později).

Není nutné předložit prohlášení rodiče, jehož rodičovská práva byla ukončena, nebo rodiče, který byl v souladu s právními předpisy oficiálně prohlášen za pohřešovaného, předloží-li rodič, který dítě doprovází, doklad prokazující tuto skutečnost.

Pohraniční policie umožní nezletilým osobám s doprovodem opustit Rumunsko, pokud rodič, který dítě doprovází, odůvodní potřebu vycestování do zahraničí tím, že nezletilému dítěti má být poskytnuto lékařské ošetření, které není na území Rumunska dostupné a jehož neposkytnutí by vážně ohrozilo zdraví nebo život nezletilého dítěte, a předloží-li podpůrné doklady v tomto ohledu, jež vydaly nebo potvrdily rumunské zdravotnické orgány a v nichž se uvádí doba a stát nebo státy, ve kterých má být toto lékařské ošetření poskytnuto, a to i v případě, že souhlas neudělili oba rodiče, druhý rodič, žijící rodič nebo právní zástupce. Pohraniční policie obdobně umožní nezletilým osobám s doprovodem opustit Rumunsko, pokud rodič, který dítě doprovází, předloží doklad, že nezletilé dítě cestuje za účelem studia nebo oficiálních soutěží a poskytne příslušné dokumenty udávající dobu a stát nebo státy, ve kterých se mají studium nebo soutěže uskutečnit, a to i v případě, že souhlas udělil pouze jeden z rodičů.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Souhlas druhého rodiče s přemístěním dítěte do jiného členského státu se vyžaduje tehdy, vykonávají-li rodičovskou odpovědnost společně oba rodiče.

Rodiče dítěte vykonávají rodičovskou odpovědnost společně a stejně bez ohledu na to, zda uzavřeli manželství.

V případě rozvodu mají rodiče společnou rodičovskou odpovědnost, nerozhodne-li soud jinak. Existují-li řádné důvody, může soud s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu dítěte rozhodnout, že by rodičovskou odpovědnost měl vykonávat pouze jeden z rodičů.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Dojde-li mezi rodiči k neshodám ohledně výkonu jejich práv nebo plnění rodičovských povinností, rozhodne soud v nejlepším zájmu dítěte poté, co rodiče vyslechl, přičemž vezme v potaz psychologicko-sociální zprávu. Souhlas druhého rodiče s cestou dítěte do zahraničí lze nahradit rozhodnutím soudu.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Zákon č. 248/2005 o režimu volného pohybu rumunských občanů v zahraničí nerozlišuje mezi dočasným a trvalým přemístěním. Neexistuje standardní formulář pro udělení souhlasu rodiče s přemístěním nezletilého dítěte v doprovodu druhého rodiče. Zákon stanoví, že v prohlášení musí být uveden souhlas rodiče s dotyčnou cestou do země nebo zemí určení a s dobou cesty.

Pokud dítě opustí území Rumunska společně s jinou osobou než se svými rodiči, je třeba předložit prohlášení, které obsahuje souhlas obou rodičů s cestou dítěte do země nebo zemí určení a s dobou cesty a rovněž údaje o osobě, která dítě doprovází. V prohlášení musí být uveden také účel cesty, trasa do země určení, údaj o tom, zda má nezletilé dítě zůstat v zemi určení, přičemž v tomto případě je uvedena i osoba, jíž má být nezletilé dítě svěřeno, a skutečnost, zda se má dítě vrátit společně s osobou, která je doprovází, a je-li tato osoba jiná, než osoba, s níž dítě opustilo Rumunsko, je nutno uvést rovněž údaje o této osobě. Níže je uveden standardní formulář pro vyslovení souhlasu rodičů s tím, aby nezletilé dítě opustilo zemi v doprovodu jiné dospělé osoby.

Výše uvedená prohlášení musí být vyhotovena ve dvou stejnopisech a musí být ověřena v Rumunsku veřejným notářem a v zahraničí rumunským diplomatickým zastoupením nebo konzulárními úřady nebo v případě, byla-li tato prohlášení učiněna před cizími orgány, musejí splňovat požadavky na ověření podle právních předpisů nebo k nim musí být přiložena apostila v souladu s Haagskou úmluvou ze dne 5. října 1961 o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Jeden stejnopis prohlášení si ponechá osoba, která dítě doprovází, a druhý stejnopis je přiložen k cestovnímu dokladu nezletilé osoby.

Příslušné soubory

Formulář prohlášení k udělení souhlasu rodičů s tím, aby nezletilé dítě opustilo zemi v doprovodu jiné dospělé osobyPDF(23 Kb)ro


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 03/07/2017