Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lagenlig utlandsflytt med barn - Rumänien

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Enligt artikel 30 i lag nr 248/2005 om regler för rumänska medborgares rätt att resa utomlands får ett (minderårigt) barn med eget resedokument eller id-kort, som reser utomlands tillsammans med en av sina föräldrar, lämna Rumänien utan att den andra förälderns skriftliga samtycke krävs, förutsatt att den åtföljande föräldern kan styrka att han eller hon har anförtrotts vårdnaden om barnet i en lagakraftvunnen dom som inte kan överklagas (definitivă şi irevocabilă) eller utövar föräldraansvar enligt en lagakraftvunnen dom som inte kan överklagas (eller enligt en lagakraftvunnen dom för mål som inletts den 15 februari 2013 eller senare).

Det krävs inget skriftligt samtycke från en förälder vars föräldrarättigheter har upphävts eller från en förälder som officiellt har förklarats saknad, om den åtföljande föräldern kan styrka detta.

Gränspolisen tillåter minderåriga med åtföljande vuxen att lämna Rumänien om den åtföljande föräldern motiverar utlandsresan med att det minderåriga barnet ska få medicinsk behandling som inte går att få i Rumänien, barnets liv eller hälsa är allvarligt hotad utan denna behandling och föräldern kan styrka detta genom dokumentation som har utfärdats eller godkänts av rumänska sjukvårdsmyndigheter och som anger när och var (i vilket land eller i vilka länder) behandlingen ska ges. Sådana utlandsresor tillåts även om samtycke inte har getts av båda föräldrarna, den andra föräldern, den överlevande föräldern eller det juridiska ombudet. Gränspolisen tillåter även minderåriga barn med åtföljande vuxen att lämna Rumänien om den åtföljande föräldern kan styrka att det minderåriga barnet reser utomlands för studier eller officiella tävlingar. Styrkandet kan ske genom att visa upp lämpliga dokument som anger när och var (i vilket land eller i vilka länder) studierna ska genomföras eller tävlingarna hållas, även om bara en av föräldrarna har gett sitt samtycke.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Den andra förälderns samtycke krävs för att föra ett barn till en annan medlemsstat, om båda föräldrarna gemensamt utövar föräldraansvaret.

Föräldrarna utövar således föräldraansvaret gemensamt och likställt, oavsett huruvida föräldrarna var gifta när barnet föddes.

Om föräldrarna skiljer sig behåller de gemensamt föräldraansvaret, såvida inte domstolen beslutar annat. Om det finns goda skäl, och med hänsyn till barnets bästa, får domstolen besluta att endast en av föräldrarna ska utöva föräldraansvaret.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om det uppstår oenighet mellan föräldrarna beträffande utövandet av deras rättigheter eller fullgörandet av deras skyldigheter som föräldrar ska en behörig domstol avgöra vad som är bäst för barnet. Domstolen ska fatta sitt beslut efter att ha hört båda föräldrarna och efter att ha beaktat en rapport om psykologiska och sociala faktorer i ärendet. Den andra förälderns samtycke till att ett barn reser utomlands kan således ersättas av ett domstolsavgörande.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

I lag nr 248/2005 om regler för rumänska medborgares rätt att resa utomlands görs ingen åtskillnad mellan tillfälligt och permanent bortförande. Det finns inget standardformulär för att ge sitt samtycke till att det minderåriga barnet reser utomlands åtföljt av den andra föräldern. Enligt lagen ska föräldern intyga att han eller hon samtycker till den aktuella resan till det berörda landet (eller de berörda länderna) och till resans längd.

Om barnet lämnar Rumänien tillsammans med en annan person än sina föräldrar ska båda föräldrarna intyga att de samtycker till barnets resa till det berörda landet (eller de berörda länderna) och till resans längd. Intyget ska även innehålla uppgifter om den person som åtföljer barnet. Förutom syftet med resan måste intyget även innehålla en beskrivning av reserutten till destinationslandet, ett intyg om huruvida barnet ska stanna kvar i destinationslandet, och i så fall till vem barnet ska anförtros, och huruvida barnet ska återvända tillsammans med en åtföljande person. Om den personen är en annan person än den person som barnet lämnade Rumänien tillsammans med ska även uppgifter om denna person lämnas. Standardformuläret för en förälders samtycke till att ett minderårigt barn lämnar landet åtföljt av en annan vuxen återfinns nedan.

Ovannämnda intyg ska utarbetas i två original och ska bestyrkas i Rumänien av notarius publicus och i utlandet av Rumäniens diplomatiska eller konsulära beskickningar. Om ett sådant intyg har lämnats till en utländsk myndighet måste det uppfylla de krav på legalisering som anges i lagstiftningen eller måste en apostille ha anbringats i enlighet med Haagkonventionen av den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar. Den åtföljande personen ska behålla ett original av intyget och det andra originalet fästs i den minderåriges pass.

Relevanta filer

Formulär för föräldrars samtycke till att ett minderårigt barn lämnar landet åtföljt av en annan vuxen.PDF(23 Kb)ro


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 03/07/2017