Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zákonné přemístění dítěte - Švédsko

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Pokud nad dítětem vykonávají rodičovskou zodpovědnost oba rodiče, je v zásadě nutné společné rozhodnutí v otázkách týkajících se osobních záležitostí dítěte, mezi něž patří jak kratší zahraniční pobyty, tak trvalá stěhování. Pokud dítě bydlí u jednoho z rodičů, kteří jsou nositeli rodičovské zodpovědnosti, považuje se rodič, u kterého dítě bydlí, za oprávněného rozhodovat o tom, kde bude dítě pobývat ve svém volném čase, včetně kratších návštěv zahraničí, pokud to neomezí právo na styk dítěte s druhým rodičem, který je rovněž nositelem rodičovské zodpovědnosti.

Rodič, který má dítě ve výhradní péči, má právo vzít s sebou dítě na cestu do zahraničí nebo se s dítětem natrvalo do zahraničí odstěhovat bez souhlasu druhého rodiče. Avšak pokud má dítě právo na styk s druhým rodičem, měl by na to rodič, který má dítě v péči, brát ohled. Rodič, který se nestěhuje a se kterým má dítě právo se stýkat, může požádat o výkon rozhodnutí styku s dítětem v jeho novém státě pobytu v rozsahu, v jakém je to možné podle pravidel v novém státě pobytu. Takový rodič, který se nestěhuje, může také zažádat o umožnění styku podle Haagské úmluvy z roku 1980, pokud lze tuto úmluvu použít ve vztahu ke státu, ve kterém dítě pobývá. Pokud rodič, který má dítě ve výhradní péči, nerespektuje rozhodnutí o umožnění styku, a tím u dítěte nenaplňuje potřebu blízkého a dobrého kontaktu s oběma rodiči, má to obvykle význam pro posouzení otázky svěření do péče v případném následujícím právním sporu. Rodiče jsou tedy společně odpovědní za fungování styku s dítětem.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Jak vyplývá z odpovědi na otázku 1, musí rodiče, kteří vykonávají rodičovskou zodpovědnost společně, společně rozhodovat v otázkách týkajících se dítěte, mezi něž patří pobyty v zahraničí. Z odpovědi na otázku 1 dále vyplývá, že i když nositelem rodičovské zodpovědnosti pouze jeden z rodičů, existují určité situace, kdy by měl tento rodič přizpůsobit pobyty v zahraničí s dítětem, jak kratší, tak trvalé, tomu, co je případně určeno o právu dítěte stýkat se s druhým rodičem. Odvézt dítě bez souhlasu může být podle švédského práva trestným činem.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Rodič, který má dítě ve společné péči s druhým rodičem, má možnost v určitých situacích sám rozhodnout v otázkách týkajících se péče o dítě. Předpokladem této možnosti je, že druhý rodič, který má dítě v péči, nemůže z důvodu nepřítomnosti, nemoci, nebo jiného důvodu společně rozhodnout v neodkladné záležitosti. Nesmí to být ale rozhodnutí zásadního významu pro budoucnost dítěte, pokud to zjevně nevyžaduje zájem dítěte. Kromě toho má orgán sociální péče možnost rozhodnout o psychiatrické nebo psychologické péči, ačkoliv souhlasí pouze jeden z nositelů rodičovské zodpovědnosti, pokud je to vyžadováno s ohledem na zájem dítěte.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Stejná pravidla platí pro toho z rodičů, kdo má dítě ve výhradní péči. Pokud dítě bydlí pouze u jednoho z rodičů, kteří jsou nositeli společné rodičovské zodpovědnosti, považuje se rodič, u kterého dítě bydlí, za oprávněného rozhodovat o tom, kde bude dítě pobývat ve svém volném čase, včetně kratších návštěv zahraničí (viz odpověď na otázku 1). Rodič, který má dítě ve společné péči s druhým rodičem, může rovněž se souhlasem úřadu sociální péče odvézt dítě do zahraničí kvůli psychiatrické nebo psychologické péči bez souhlasu druhého rodiče (srovnej odpověď na otázku 3).


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 04/07/2017