Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zákonné přemístění dítěte - Slovinsko

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Rodič může dítě zákonně přemístit do jiné země i bez souhlasu druhého rodiče, pokud byl tento druhý rodič zbaven rodičovských práv nebo způsobilosti k právním úkonům. Jestliže byl jeden rodič zbaven rodičovských práv nebo způsobilosti k právním úkonům, vykonává rodičovská práva výlučně druhý rodič (článek 115 zákona o manželství a rodině (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Souhlas druhého rodiče s přemístěním dítěte do jiné země se vyžaduje vždy s výjimkou případů, kdy rodičovská práva vykonává výlučně druhý rodič.

Podle zákona o manželství a rodině vykonávají rodičovská práva otec a matka společně (čl. 4 odst. 3).

Rodiče vykonávají rodičovská práva na základě společné dohody v souladu se zájmy dítěte (čl. 113 odst. 1 zákona o manželství a rodině). Výkon rodičovských práv zahrnuje i rozhodnutí o tom, ve které zemi bude mít dítě bydliště.

Pokud rodiče nežijí ve společné domácnosti a dítě nebylo svěřeno do péče oběma rodičům, rozhodují oba na základě společné dohody a v souladu se zájmy dítěte (čl. 113 odst. 2 zákona o rodině a manželství) o záležitostech, které mají zásadní vliv na vývoj dítěte; k těmto záležitostem patří i přemístění dítěte do jiné země.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Nedospějí-li rodiče k dohodě o výkonu rodičovských práv, je jim při dosahování dohody nápomocno Středisko sociální práce. Středisko sociální práce je rodičům nápomocno rovněž při dosahování dohody v případě, nemohou-li se dohodnout na otázkách, které mají zásadní vliv na vývoj dítěte, pokud nežijí ve společné domácnosti a dítě nebylo svěřeno do péče oběma rodičům.

Jestliže rodiče nejsou ani s pomocí Střediska sociální práce schopni dohodnout se na záležitostech, které mají zásadní vliv na vývoj dítěte, rozhodne o dotyčné záležitosti na žádost jednoho či obou rodičů soud v nesporném řízení. K návrhu musí být připojeno potvrzení příslušného Střediska sociální práce, v němž je uvedeno, že se rodiče pokusili dospět s jeho pomocí k dohodě o výkonu rodičovských práv. Před vydáním rozhodnutí si soud musí vyžádat stanovisko Střediska sociální práce ohledně zájmů dítěte. Soud vezme v úvahu rovněž názor dítěte, pokud jej vyjádří dítě samotné nebo osoba, které dítě důvěřuje a kterou si samo zvolilo, a pokud je dítě schopno porozumět jeho významu a důsledkům.

Výše uvedené informace jsou převzaty z článku 113 zákona o rodině a manželství.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Vyvstane-li v souvislosti s dočasným přemístěním dítěte otázka zásadního vlivu na vývoj dítěte, platí pro dočasné přemístění stejná pravidla jako v případě přemístění na delší dobu.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 05/03/2018