Правна помощ

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Директива 2003/8/EC


Обща информация

Връзката отваря нов прозорецДиректива на Съвета 2003/8/ЕО от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове цели да въведе прилагането на правна помощ по международни спорове за лица, които нямат достатъчно средства, когато помощта е необходима за гарантиране на ефективен достъп до правосъдие.

Директивата се прилага между всички държави, членки на Европейския съюз, с изключение на Дания. Между Дания и някои държави членки се прилага Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ от 1977 г.

Предаващите органи са компетентни да изпращат молби. Получаващите органи са компетентни да получават молби.

Директивата предвижда два стандартни формуляра: единия за молбите за правна помощ, а другия за предаването им.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Директивата и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРешение на Комисията от 9 ноември 2004 година за установяване на формуляр за молба за правна помощ съгласно Директива 2003/8/ЕО на Съвета относно подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове

Връзката отваря нов прозорецРешение на Комисията от 26 август 2005 година за въвеждане на формуляр за обмен на молби за правна помощ в рамките на Директива 2003/8/ЕО на Съвета

Връзката отваря нов прозорецАРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 19/02/2019

Правна помощ - България


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Получаващ и предаващ орган е:

Министерство на правосъдието

Дирекция "Международно правно сътрудничество и европейски въпроси"

Отдел "Сътрудничество по гражданско-правни въпроси"

Административен адрес : ул. Славянска №1

Пощенски код : 1040

Град/Община : София

Телефон : (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcivil@justice.government.bg

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентността на получаващите и предаващите органи обхваща територията на Република България.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите за предоставяне на правна помощ се подават до Министерството на правосъдието по пощата или директно в деловодството на министерството.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата и придружаващите я документи трябва да бъдат съставени или преведени на български език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 25/10/2018

Правна помощ - Германия


Национално законодателствоPDF(79 Kb)de


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Съдът, компетентен по отношение на изходящите молби, е районният съд (Amtsgericht), в чийто район е местоживеенето (Wohnsitz) или обичайното местопребиваване (gewöhnlicher Aufenthalt) на заявителя. Правителствата на провинциите могат да разпоредят чрез подзаконов нормативен акт (Rechtsverordnungen) функцията на замолен съд за районите на няколко местни съдилища да се изпълнява от един районен съд. В Северен Рейн-Вестфалия районните съдилища, чието седалище съвпада с това на регионалния съд (Landgericht), са компетентни да получават и предават молби за трансгранична помощ във връзка със съдебни разходи (Prozesskostenhilfe), подадени от физически лица, и за предаване на молби за трансгранична помощ във връзка с правни съвети (Beratungshilfe).

В съответствие с член 21, параграф 1, първо изречение от Закона за предявяването на права на издръжка в отношенията с чужди държави (Auslandsunterhaltgesetz - AUG) предаващият орган за трансгранични молби за помощ във връзка със съдебните разноски по исковете за издръжка е районният съд, в чийто район се намира седалището на висшия регионален съд (Oberlandesgericht), компетентен по обичайното местопребиваване на заявителя.

Предоставеният адрес следва да бъде специалният пощенски адрес за големи клиенти (Großkundenadresse), ако съществува такъв, а в случай че няма — или в допълнение към него — адресът на пощенската кутия (Postfachadresse). При изпращането на писмо следва да се използва специалният пощенски адрес за големи клиенти, а ако няма такъв — адресът на пощенската кутия. При експресни пратки и пакети (включително малки пакети) следва да се използва само пълният адрес.

Входящите молби за помощ във връзка със съдебни разноски се разглеждат от съда, който гледа делото, или от съда по изпълнението.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Възможни са следните средства да комуникация:

За получаване и изпращане: поща, включително частни куриерски служби, факс.

За неофициални съобщения: телефон и електронна поща (когато е посочена).

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Немски език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 17/07/2018

Правна помощ - Естония


Директива 2003/8/ЕО на Съвета е транспонирана в естонското законодателство със Връзката отваря нов прозорецЗакона за държавната правна помощ, който е в сила от 1 март 2005 г.


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Условията за подаване на молба за държавна правна помощ са установени в член 10 от Връзката отваря нов прозорецЗакона за държавната правна помощ.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите за правна помощ трябва да бъдат подадени в писмен вид пред компетентния окръжен съд (maakohus). Формулярът е наличен на уебсайта на Министерството на правосъдието, както и във всеки съд и правна кантора.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбите за правна помощ трябва да бъдат подадени на естонски език. Те могат да бъдат подадени и на английски език, ако за правна помощ кандидатства физическо лице, пребиваващо в друга държава — членка на Европейския съюз, или гражданин или юридическо лице от друга държава — членка на Европейския съюз. Молби, подадени до съда на друг език, се връщат на молителя.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 15/08/2019

Правна помощ - Гърция


Национално законодателствоPDF(183 Kb)el


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека
(Hellenic Ministry of Justice, Τransparency and Human Rights)
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Дирекция „Международно съдебно сътрудничество по граждански и наказателни дела (Department for International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Matters)

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Athens, Greece

Телефон: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Факс: (0030) 210 7767499
Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcivilunit@justice.gov.gr, Връзката отваря нов прозорецgkouvelas@justice.gov.gr, Връзката отваря нов прозорецmntolia@justice.gov.gr, Връзката отваря нов прозорецavasilopoulou@justice.gov.gr

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Посоченият по-горе компетентен орган разполага с компетентност в цяла Гърция.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите се получават по пощата. При неотложни случаи те могат да бъдат получени по факс или по електронна поща в очакване на получаването на оригиналната молба по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбите могат да бъдат съставени на гръцки или на английски език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 02/12/2019

Правна помощ - Франция


Релевантните текстове в националното право, отнасящи се за правната помощ, са Връзката отваря нов прозорецЗакон 91-647 и Връзката отваря нов прозорецДекрет 91-1266.


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Министерство на правосъдието, отдел „Достъп до право и до правосъдие и помощ за жертвите на престъпление“, Служба за правна помощ (Ministère de la justice, Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)

Административен адрес: 13 Place Vendôme, 75042 Paris CEDEX 01, France

Телефон: +33 1 70 22 71 86

Електронна поща: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториалният обхват на компетентност включва континентална Франция, отвъдморските департаменти (Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана и Реюнион) и Сен Пиер и Микелон.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

По пощата на следния адрес:

Ministère de la justice, Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

France

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбите трябва да бъдат подадени на френски език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 19/02/2019

Правна помощ - Хърватия


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентният орган за изпращане и получаване на молби в Република Хърватия е:

Министерство на правосъдието на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Телефон: +385 1 371 40 00

Факс: +385 1 371 45 07

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mprh.hr/

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Министерството на правосъдието на Република Хърватия е компетентният орган за цялата територия на Република Хърватия.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите в Република Хърватия се подават по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Ако страна, която е с местоживеене или местопребиваване в държава — членка на Европейския съюз, търси правна помощ по трансграничен спор пред съд в Република Хърватия, съответните формуляри и документи трябва да бъдат подадени в превод на хърватски език. Ако страна, която е с местоживеене или местопребиваване в Република Хърватия, търси правна помощ по трансграничен спор пред съд в друга държава — членка на Европейския съюз, формулярът и придружаващите го документи ще бъдат преведени от Министерството на правосъдието на официалния език или на един от официалните езици на съответната държава — членка на Европейския съюз, и на компетентния получаващ орган.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 20/03/2018

Правна помощ - Италия


Тази материя се урежда от Президентски указ № 115 от 30 май 2002 г. (консолидиран текст на законовите и подзаконовите разпоредби за съдебните такси) (D.P.R. 30 maggio 2002 nº 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), съответните разпоредби на който са приложени PDF(256 Kb)it. PDF(256 Kb)it


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Департамент „Съдебни дела“)

Direzione Generale della Giustizia Civile (Генерална дирекция „Гражданскоправни въпроси“)

Ufficio I - affari civili internazionali (Служба I „Международни граждански дела“ — бивша Служба II)

Via Arenula nº 70

00186 - ROMA

Телефон: +39 06 68852633 -2517 – 2480

Факс: +39 06 68897529

Електронна поща: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

В Италия компетентно е само

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Департамент „Съдебни дела“)

Direzione Generale della Giustizia Civile (Генерална дирекция „Гражданскоправни въпроси“)

Ufficio I - affari civili internazionali (Служба I „Международни граждански дела“ — бивша Служба II)

Via Arenula nº 70

00186 - ROMA

Телефон: +39 06 68852633 -2517 – 2480

Факс: +39 06 68897529

Електронна поща: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

По отношение на наличните средствата за комуникация за приемане на молбите са предвидени три възможности:

1) Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецufficio2.dggc.dag@giustizia.it

2) Изпращане с препоръчано писмо на следния адрес:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Департамент „Съдебни дела“)

Direzione Generale della Giustizia Civile (Генерална дирекция „Гражданскоправни въпроси“)

Ufficio I - affari civili internazionali (Служба I „Международни граждански дела“)

Via Arenula nº 70

00186 – ROMA - ITALIA

3) Изпращане по факса на номер: 0668897529

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Италиански, английски и френски език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 16/01/2020

Правна помощ - Кипър


Националното законодателствоPDF(73 Kb)el


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Органът, компетентен да предава молби, подадени от лица с местоживеене или обичайно пребиваване в Кипър, е Министерството на правосъдието и обществения ред.

Органът, компетентен да получава молби, подадени от лица с местоживеене или обичайно пребиваване в друга държава членка, а не в Кипър, е Министерството на правосъдието и обществения ред.

Адрес: Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Тел.: +357 22805950

Факс: +357 22518356

Електронна поща: registry@mjpo.gov.cy

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Цялата територия на Република Кипър.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

По пощата, по електронната поща или по факс

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Гръцки и английски език


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/04/2019

Правна помощ - Полша


Национално законодателствоPDF(64 Kb)pl


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Предаващите органи са окръжните съдилища (sądy okręgowe).

Получаващи органи:

Министерство на правосъдието
Отдел по международно сътрудничество и права на човека

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Тел./Факс: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Ел.поща: dwmpc@ms.gov.pl

Районните съдилища (sądy rejonowe) и окръжните съдилища също са получаващи органи.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториална компетентност на предаващите органи:

Молбите за правна помощ, които трябва да бъдат предадени на друга държава членка, трябва да бъдат подадени до окръжния съд, който е компетентен по местоживеене или обичайно местопребиваване на заявителя.

Териториална компетентност на получаващите органи:

Съгласно член 8, параграф 1 от Закона от 17 декември 2004 г. относно правото на правна помощ в граждански производства в държавите — членки на Европейския съюз (Официален вестник от 2005 г. брой 10, позиция 67), молбите за правна помощ могат да бъдат подадени директно пред съда, компетентен да разгледа молбата (това е съдът, пред който е образувано исково производство или предстои да бъде образувано такова) или, ако подадената молба е за правна помощ в изпълнително производство — пред районния съд, компетентен по мястото на изпълнение.

За всички молби за правна помощ, подадени до полските съдилища от заявители с местоживеене или обичайно местопребиваване в друга държава — членка на ЕС, получаващият орган с териториална компетентност е Министерството на правосъдието.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Начини за получаване на молбите.

Молбите могат да бъдат подадени директно чрез предаващия орган или по пощата.

Молбите могат да бъдат подадени директно чрез получаващия орган или по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, които могат да се използват за попълване на молбата

Предаващи органи: Молбата трябва да бъде изготвена на полски език и на един от официалните езици на институциите на Съюза, приет от държавата — членка на ЕС, на която тази молба трябва да бъде предадена.

Получаващи органи: Молбата трябва да бъде изготвена на полски или на английски език.

Официални езици на институциите на Съюза, различни от полски език, които се приемат от полските получаващи органи: английски език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/06/2019

Правна помощ - Португалия


Тук можете да намерите за копие на Закон № 34/2004PDF(240 Kb)pt от 29 юли 2004 г. и Наредба-закон № 71/2005PDF(240 Kb)pt от 17 март 2005 г. (и двата акта са на португалски език).


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите могат да се подават лично или да се изпращат по факс или по пощата.

Възможно е също молбата да бъде подадена по електронен път чрез попълване на онлайн формуляр.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Лицата, които пребивават в друга държава — членка на ЕС, но търсят правна помощ по дело, за което компетентни са португалските съдилища, могат да изпращат молбите си на португалски или английски език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 29/12/2017

Правна помощ - Румъния


— Членове 90 и 91 от Закон № 134/2010 за Гражданския процесуален кодекс;

— Извънредно постановление на правителството № 51/2008 за публичната правна помощ, одобрено с изменения чрез Закон № 193/2008, със съответните изменения;

— членове 42—44 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013 за съдебните държавни такси;

— Закон № 51/1995 за организацията и упражняването на адвокатската професия, със съответните изменения.


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Румънският предаващ орган е

Министерство на правосъдието, Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“ (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Служба „Международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски въпроси“ (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Телефон: + 40372041077, факс: + 40372041079, факс: + 40372041084, електронна поща: ddit@just.ro

Румънският получаващ орган може да бъде

или Министерство на правосъдието (Minister Justiţiei)

Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“ (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Служба „Международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски въпроси“ (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Телефон: + 40372041077, факс: + 40372041079, факс: + 40372041084, електронна поща: ddit@just.ro

или румънският съд със съответната териториална/материална компетентност

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите трябва да се изпращат по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата и придружаващите документи трябва да бъдат преведени на румънски език и се подават на този език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 22/02/2017

Правна помощ - Словения


Връзката отваря нов прозорецZakon o brezplačni pravni pomoči (Закон за безплатната правна помощ)


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

В Република Словения приемащ и предаващ орган е:

Ministrstvo za pravosodje (Министерството на правосъдието)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Телефон: +386 1 369 53 42

Факс: +386 1 369 57 83

Електронна поща: gp.mp@gov.si

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториален обхват на неговата компетентност:

Компетентността на Министерството на правосъдието обхваща територията на Република Словения.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Възможните начини за получаване на молбите:

Молбите за предоставяне на правна помощ трябва да се изпращат по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, които могат да се използва за попълване на молбата: словенски език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/07/2017

Правна помощ - Словакия


Национален правен акт: Закон за правната помощ

Закон № 327/2005PDF(328 Kb)sk за предоставянето на правна помощ, с който Словашката република е транспонирала Директивата относно правната помощ, е в сила от 1 януари 2006 г.


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Молбите се подават или изпращат до офиса на Центъра за правна помощ, обслужващ района, в който просителят обичайно или временно пребивава.

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториален обхват на компетентността на Центъра за правна помощ: Словашката република.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Начин за осъществяване на комуникация:

  • подаване на молбите лично в един от офисите на Центъра;
  • изпращане на молбите чрез пощенски оператор до един от офисите на Центъра.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, на които могат да се подават молбите: словашки език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 07/11/2018

Правна помощ - Швеция


Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове.

Настоящото уведомление е извършено в изпълнение на член 14, параграф 4 и член 21, параграф 1 от горепосочения акт.

Директивата е транспонирана чрез следните национални разпоредбиPDF(1693 Kb)sv:

вж. таблицата на съответствието в приложение 1 и законодателните текстове в приложения 2 и 3. Разпоредбите са в сила от 1 ноември 2004 г.

Освен това Швеция изпълнява задълженията си съгласно Директивата чрез разпоредбите на Закона за правната помощ (rättshjälpslagen, 1996:1619, приложение 4) и Наредбата за правната помощ (rättshjälpsförordningen, 1997:404, приложение 5); глава 5, член 6 и член 8, глава 33, член 9 и глава 36, член 24 от Процесуалния кодекс (rättegångsbalken, приложение 6); членове 26, 50 и 52 от Административнопроцесуалния закон (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, приложение 7); член 8 от Закона за идминистрацията (förvaltningslagen, 1986:223, приложение 8); и член 48 от Закона за съдебните дела (lagen om domstolsärenden, 1996:242, приложение 9).


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

- Министерство на правосъдието (Justitiedepartementet)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Не се прилага.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Министерството на правосъдието може да приемe молба за правна помощ, която е изпратена по пощата, по куриер или по факс или, вследствие на споразумение по конкретен случай — чрез всички договорени средства.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата трябва да бъде изготвена на шведски или на английски език (вж. раздели 11c — d от Наредбата за правната помощ).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 17/03/2017