Retshjælp

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende direktiv 2003/8/EF


Generelle oplysninger

Link åbner i nyt vindueRådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om "forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art" har til formål at fremme anvendelsen af retshjælp i tværnationale tvister for så vidt angår personer, der ikke råder over tilstrækkelige midler til at sikre sig en effektiv retsadgang.

Direktivet er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark. Mellem Danmark og visse andre medlemsstater gælder Den europæiske overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp fra 1977.

De fremsendende myndigheder har beføjelse til at fremsende ansøgninger. De modtagende myndigheder har beføjelse til at modtage ansøgninger.

Direktivet foreskriver anvendelse af to standardformularer, én til ansøgninger om retshjælp og én til fremsendelse af sådanne ansøgninger.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan direktivet anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueKommissionens beslutning af 9. november 2004 om udarbejdelse af en formular til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp efter Rådets direktiv 2003/8/EF om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art

Link åbner i nyt vindueKommissionens Afgørelse af 26. august 2005 om udarbejdelse af en formular til fremsendelse af ansøgninger om retshjælp i medfør af Rådets direktiv 2003/8/EF

ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 19/02/2019

Retshjælp - Belgien


Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Det Føderale Justitsministerium har kompetence for hele Belgien.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Både kontorerne for retshjælp og Det Føderale Justitsministerium kan modtage ansøgninger pr. brev.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Det Føderale Justitsministerium. Justitsministeriet modtager ansøgninger på nederlandsk, fransk og tysk. Ansøgninger på andre sprog modtages ikke.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 07/03/2017

Retshjælp - Bulgarien


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den modtagende og fremsendende myndighed er:

Justitsministeriet

Direktoratet for internationalt retligt samarbejde og europæiske anliggender

Kontoret for samarbejde i civile anliggender

Administrativ adresse: Ul. Slavyanska No 1

Postnummer : 1040

By: Sofia

Telefon: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-mail adresse: civil@justice.government.bg

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

De modtagende og fremsendende myndigheder har kompetence i hele Bulgarien.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Ansøgninger om retshjælp skal sendes pr. post til justitsministeriet eller indgives direkte på ministeriets kontor.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger og bilag skal være udfærdiget på eller oversat til bulgarsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/02/2019

Retshjælp - Tjekkiet


National LovgivningPDF(927 Kb)cs


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Geografisk område, hvor myndigheden har kompetence: Tjekkiet.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Kommunikationsmidler:

  • gennem indehaver af postlicens
  • fax.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Sprog, som kan benyttes til at udfærdige ansøgningen: Tjekkisk, engelsk.

Artikel 14, stk. 3: Tjekkiet accepterer også ansøgninger om retshjælp på engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 06/03/2019

Retshjælp - Tyskland


National lovgivningPDF(79 Kb)de


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den fremsendende myndighed er den byret (Amtsgericht), i hvis retskreds ansøgeren har bopæl eller sædvanligt ophold. Delstatsregeringerne kan ved en instruks overføre den kompetente rets opgaver til en byret, der har kompetence i flere retskredse. I delstaten Nordrhein-Westfalen er det de byretter, der har sæde i Landgericht's retskreds, der har til opgave at modtage og fremsende fysiske personers ansøgninger om grænseoverskridende retshjælp (Prozesskostenhilfe) og at fremsende ansøgninger om grænseoverskridende rådgivning (Beratungshilfe).

Den myndighed, der fremsender ansøgninger om grænseoverskridende retshjælp i underholdssager er i henhold til § 21, stk 1, første punktum, i udlandsunderholdsloven (Auslandsunterhaltsgesetz, AUG), den byret, der har kompetence i den retskreds, hvor ansøgeren har sædvanligt ophold.

Som almindelig postadresse er det – for så vidt en sådan findes – først og fremmest storkundeadressen (Großkundenadresse), der skal anvendes, og ellers er det – eventuelt som supplement – postboksadressen (Postfachadresse), der skal benyttes. Ved ekspresforsendelser og pakker (herunder småpakker) skal husnummeret (Hausanschrift) anføres.

Det er procesretten (Prozessgericht) eller fogedretten (Vollstreckungsgericht), der har kompetence til at behandle indgående ansøgninger om grænseoverskridende retshjælp.

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Følgende kommunikationsmuligheder er til rådighed:

Til modtagelse og fremsendelse: Post og private forsendelsestjenester samt fax.

Til almindelige meddelelser: Telefon og e-mail, såfremt en e-mailadresse er angivet.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Tysk


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 17/07/2018

Retshjælp - Estland


Rådets direktiv 2003/8/EF er blevet gennemført i estisk ret ved Link åbner i nyt vindueLov om statslig retshjælp, der trådte i kraft den 1. marts 2005.


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Betingelserne for indgivelse af en ansøgning om retshjælp er beskrevet i artikel 10 i Link åbner i nyt vindueLov om statslig retshjælp.

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Ansøgninger om statslig retshjælp skal indgives skriftligt til den kompetente regionsret (maakohus). Ansøgningsformularen er tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside og i enhver ret og ethvert advokatfirma.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger om retshjælp skal indgives på estisk. Ansøgninger kan også indgives på engelsk, hvis ansøgeren er en fysisk person, der er bosat i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, hvis vedkommende er statsborger i en i anden medlemsstat i Den Europæiske Union, eller hvis den indgives af en juridisk person. Ansøgninger på andre sprog, som indgives til retten, vil blive returneret til ansøgeren.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/05/2019

Retshjælp - Irland


National lovgivningPDF(60 Kb)en


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Navn og adresse på de kompetente modtagende eller fremsendende myndigheder er:

The Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Ireland

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

De geografiske områder, hvor de pågældende myndigheder har kompetence: Irland.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

De måder, hvorpå de pågældende myndigheder kan modtage ansøgninger: Post.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

De sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen: Engelsk.

Andre af fællesskabsinstitutionernes officielle sprog end deres eget eller egne, som de kompetente modtagende myndigheder kan acceptere: Fransk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 10/07/2018

Retshjælp - Grækenland


NationalretPDF(183 Kb)el


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Ministeriet for justitsvæsen, åben forvaltning og menneskerettigheder
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Departementet for internationalt civil- og strafferetligt samarbejde

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Athens, Greece

Τelefon: + 30 210 7767529, +30 210 7767322, +30 210 7767312
Fax: +30 210 7767499
E-mail:  civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Ovennævnte myndighed har kompetence i hele Grækenland.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Anmodninger modtages med post. I hastesager kan de modtages per fax eller e-mail, mens modtagelsen af den originale anmodning med post afventes.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Anmodningen kan affattes på græsk eller engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/02/2017

Retshjælp - Spanien


National LovgivningPDF(80 Kb)es


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Ikke relevant

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Kommunikationsmåder: Kun pr. e-mail eller ved personlig fremmøde.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger udfyldes på spansk. Kommissionen vil imidlertid senere få meddelelse om, hvilket andet officielt fællesskabssprog der vil kunne bruges.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/03/2019

Retshjælp - Frankrig


Teksten vedrørende den nationale ret om retshjælp findes i Link åbner i nyt vindueLov 91-647 og Link åbner i nyt vindueDekret 91-1266.


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

Adresse: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; France

Tlf.: +33 1 70 22 71 86

E-mail: Link åbner i nyt vinduebaj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

De geografiske områder, hvor de pågældende myndigheder har kompetence, er Frankrig, de oversøiske departementer (Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana og Réunion) og Saint-Pierre et Miquelon.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Postadresse:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

France

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Der kan udelukkende anvendes fransk ved udfærdigelsen af ansøgninger om retshjælp.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 19/02/2019

Retshjælp - Kroatien


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den kompetente myndighed i Kroatien, som ansøgninger sendes til og modtages af, er:

Republikken Kroatiens justitsministerium (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tlf.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Hjemmeside: http://www.mprh.hr

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Justitsministeriet er den kompetente myndighed i hele Kroatien.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

I Kroatien skal ansøgninger sendes med post.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Hvis en ansøgning om retshjælp inden for rammerne af en grænseoverskridende tvist indgives til en kroatisk domstol af en part, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, skal formularen med de relevante bilag fremsendes i kroatisk oversættelse. Hvis en ansøgning om retshjælp inden for rammerne af en grænseoverskridende tvist indgives til en domstol i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union af en part, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted i Kroatien, oversætter justitsministeriet formularen og de relevante bilag til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den kompetente modtagende myndigheds medlemsstat.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/03/2018

Retshjælp - Italien


Retshjælp er underlagt præsidentielt dekret (CPR) nr. 155 af 30. maj 2002 (konsolideret udgave af love og regler om retsafgifter), og de relevante bestemmelser heri er vedlagt som bilagPDF(256 Kb)it.


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

JUSTITSMINISTERIET

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali – (ex ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 – Roma

tlf.: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fax: +39 06 68897529

e-mail: Link åbner i nyt vindueufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Myndighed med enekompetence i Italien

JUSTITSMINISTERIET

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali – (ex ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 – ROMA

tlf.: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fax: +39 06 68897529

e-mail: Link åbner i nyt vindueufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Det er muligt at kommunikere med de pågældende institutioner på tre måder:

1) e-mail:    Link åbner i nyt vindue ufficio2.dggc.dag@giustizia.it

2) anbefalet brev til følgende adresse:

JUSTITSMINISTERIET

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali – (ex ufficio II)

Via Arenula nº 70

IT-00186 ROMA

3) fax til 06 68897529

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Italiensk, engelsk, fransk


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/03/2019

Retshjælp - Cypern


National LovgivningPDF(73 Kb)el


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den myndighed, der har kompetence til at fremsende ansøgninger fra personer med bopæl eller sædvanligt opholdssted i Cypern, er ministeriet for justitsvæsen og offentlig orden.

Den myndighed, der har kompetence til at modtage ansøgninger fra personer med bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat end Cypern, er ministeriet for justitsvæsen og offentlig orden.

Adresse: Ministry of Justice and Public Order

125 Athalassas Avenue, 1461 Nicosia

Tlf.: +357 22805950

Fax: +357 22518356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

På hele Republikken Cyperns område

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Med post, mail eller fax

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Græsk og engelsk


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/04/2019

Retshjælp - Letland


National lovgivningPDF(152 Kb)lv


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Det geografiske område, hvor den fremsendende og modtagende myndighed (retshjælpsadministrationen) har kompetence, er Republikken Letland.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Ansøgninger med anmodning om retshjælp til den kompetente myndighed kan sendes med post eller afleveres personligt til justitsministeriet.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger kan udfærdiges på lettisk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 05/06/2019

Retshjælp - Litauen


National lovgivningPDF(1016 Kb)lt


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Republikken Litauens Justitsministerium har i sin egenskab af fremsendende og modtagende myndighed kompetence for hele Republikken Litauen.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Enhver måde er mulig (post, fax, elektroniske kommunikationsmidler).

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Det fremhæves, at ansøgninger om retshjælp samt dokumenter, der attesterer en persons ret til at modtage statsgaranteret retshjælp, som forelægges den modtagende myndighed, skal oversættes til litauisk eller engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 19/07/2018

Retshjælp - Luxembourg


National LovgivningPDF(2031 Kb)fr


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Ministère de la Justice

Administrativ adresse: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Ingen

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Ansøgningerne om retshjælp modtages pr. post på Justitsministeriets postadresse, L-2934 Luxembourg. I hastetilfælde, hvor en fremskyndet behandling er nødvendig, kan en ansøgning om retshjælp fremsendes pr. telefax til følgende numre:

  • (352) 22 52 96       eller
  • (352) 26 68 48 61

Efter fremsendelse af en ansøgning om retshjælp pr. telefax skal originalen af ansøgningen obligatorisk og snarest muligt fremsendes pr. post.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

En ansøgning om retshjælp, der er stilet til Luxembourg, skal være udfærdiget på ét af landets officielle forvaltningssprog, dvs. :

  • luxembourgsk
  • fransk eller
  • tysk

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/03/2019

Retshjælp - Ungarn


National lovgivningPDF(134 Kb)hu


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Ansøgning om retshjælp kan indgives personligt (mundtligt eller skriftligt) eller fremsendes til den kompetente myndighed pr. post.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgningen om retshjælp kan udfærdiges på ungarsk eller engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/07/2018

Retshjælp - Malta


Direktivet er blevet gennemført ved en bekendtgørelse (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliPDF(48 Kb)en).


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Den stedlige kompetence dækker både øen Malta og øen Gozo.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Der kan rettes henvendelse:

- via fax (fax nr. 00356 25902859) eller

- via post til:

Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili

Il-Qorti,

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta,

Malta

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger kan indgives på maltesisk eller engelsk


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 23/07/2018

Retshjælp - Nederlandene


Nederlandene har gennemført EF-direktivet i den eksisterende lov om retshjælp. Dette er sket ved lov af 19. februar 2005 (Stb. 2005, 90), som trådte i kraft den 2. marts 2005. Siden da har de nye artikler 23a-23k givet mulighed for retshjælp i grænseoverskridende europæiske sager. Dette var selvfølgelig allerede muligt fra det tidligere tidspunkt, hvor direktivet skulle være gennemført i det nederlandske retssystem, nemlig den 30. november 2004. (engelskPDF(28 Kb)en) (nederlandskPDF(211 Kb)nl)


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

I rent nederlandske sager har dette råd kun kompetence i den vestlige del af Nederlandene. Men i grænseoverskridende ("europæiske") sager har rådet i Haag central kompetence for hele landet.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Ansøgninger kan indsendes pr. fax eller pr. post. Rådet i Haag accepterer ikke blot henvendelser via e-mail (som ofte viser sig at være ufuldstændige).

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger kan udfærdiges på nederlandsk og engelsk. Men også henvendelser på fransk eller tysk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 21/09/2016

Retshjælp - Østrig


National lovgivningPDF(192 Kb)de


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

De pågældende myndigheder kan modtage ansøgninger på følgende måder:

Pr. post og fax.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgningen kan affattes på følgende sprog:

Tysk og engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/07/2018

Retshjælp - Polen


National lovgivningPDF(64 Kb)pl


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

De fremsendende myndigheder er regionalretterne (sądy okręgowe).

Modtagende myndighed:

Ministerstwo Sprawiedliwości (justitsministeriet)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (kontoret for internationalt samarbejde og menneskerettigheder)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tlf./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Distriktsretterne (sądy rejonowe) og regionalretterne er ligeledes modtagende myndigheder.

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

De fremsendende myndigheders stedlige kompetence:

Ansøgninger om retshjælp, der skal sendes til en anden medlemsstat, skal indgives til den regionalret, der har stedlig kompetence der, hvor ansøgeren har bopæl eller sædvanligt ophold.

De modtagende myndigheders stedlige kompetence:

Det fremgår af artikel 8, stk. 1, i lov af 17. december 2004 om ret til retshjælp i civile sager i Den Europæiske Unions medlemsstater (Lovtidende 2005, nr. 10, nr. 67), at ansøgninger om retshjælp kan indgives direkte til den ret, der har kompetence til at behandle ansøgningen (dvs. den ret, for hvilken retsforhandlingerne pågår eller vil pågå), eller hvis der ansøges om retshjælp i en fuldbyrdelsessag, til den distriktsret, der har stedlig kompetence der, hvor fuldbyrdelsen skal foretages.

For så vidt angår ansøgninger, der indgives til polske domstole af personer, der har bopæl eller sædvanligt ophold i andre medlemslande, er den kompetente modtagende myndighed justitsministeriet.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Måder, hvorpå ansøgninger kan indgives.

Ansøgninger kan indgives direkte til den fremsendende myndighed eller sendes med posten.

Ansøgninger kan indgives direkte til den modtagende myndighed eller sendes med posten.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Fremsendende myndigheder: Ansøgningen skal affattes på polsk og på et officielt sprog, der accepteres af fællesskabsinstitutionerne i det medlemsland, som den skal sendes til.

Modtagende myndigheder: Ansøgningen skal affattes på polsk eller engelsk.

Andre af fællesskabsinstitutionernes officielle sprog, der accepteres af de modtagende myndigheder i Polen: Engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/06/2019

Retshjælp - Portugal


Klik her for at få en kopi af lov nr. 34/2004PDF(240 Kb)pt af 29. juli 2004 og lovdekret nr. 71/2005PDF(240 Kb)pt af 17. marts 2005 (begge på portugisisk).


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Begæringer kan indgives personligt eller indsendes pr. fax eller post.

Det er også muligt at indgive en begæring elektronisk ved at udfylde en onlineformular.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Personer, som har bopæl i en anden EU-medlemsstat, men søger retshjælp i en sag, som de portugisiske domstole har kompetence til at behandle, kan indgive deres begæring på portugisisk eller engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 29/12/2017

Retshjælp - Rumænien


- Artikel 90 og 91 i lov nr. 134/2010 om civil retspleje (Codul de Procedură Civilă)

- Regeringens hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp, som godkendt med ændringer ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer

- artikel 42-44 i regeringens hastedekret nr. 80/2013 om retsafgifter

- lov nr. 51/1995 om organisering og udførelse af advokatstandens arbejde med senere ændringer


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den rumænske fremsendende myndighed er

Justitsministeriet, Direktoratet for folkeret og retligt samarbejde (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civile og handelsretlige område (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tlf.: + 40 372041077, Fax: + 40 372041079, Fax: + 40 372041084 E-mail: ddit@just.ro

Den rumænske modtagende myndighed kan være

enten Justitsministeriet

Justitsministeriet, Direktoratet for folkeret og retligt samarbejde

Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civile og handelsretlige område

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tlf.: + 40 372041077, Fax: + 40 372041079, Fax: + 40 372041084 E-mail: ddit@just.ro

eller en rumænsk domstol med stedlig og saglig kompetence

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Ansøgninger skal sendes med post.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger med bilag indgives efter, at de er blevet oversat til rumænsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 22/02/2017

Retshjælp - Slovenien


Link åbner i nyt vindueZakon o brezplačni pravni pomoči (lov om gratis retshjælp)


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den modtagende og fremsendende myndighed i Slovenien er:

Ministrstvo za pravosodje (Justitsministeriet)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tlf.: (+386) 1 369 53 42

Fax: (+386) 1 369 57 83

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

De geografiske områder, hvor de pågældende myndigheder har kompetence:

Justitsministeriet har kompetence i Republikken Sloveniens territorium.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Den kan modtage ansøgninger på følgende måde:

Ansøgninger om retshjælp skal fremsendes pr. post.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen: slovensk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/07/2017

Retshjælp - Slovakiet


National forskrift: Lov om retshjælp

Lov nr. 327/2005PDF(328 Kb)sk om ydelse af retshjælp, hvorved Slovakiet gennemførte retshjælpsdirektivet, har været i kraft siden den 1. januar 2006.


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Ansøgninger indgives eller indsendes til retshjælpscentrets kontor på det sted, hvor ansøgeren har sædvanlig eller midlertidig bopæl.

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Det geografiske område, hvor retshjælpscentret har kompetence: Slovakiet.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Kommunikationsmidler:

  • indgivelse af ansøgninger personligt på et af centrets kontorer
  • indsendelse af ansøgninger via en posttjeneste til en af centrets kontorer.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger kan indgives på følgende sprog: slovakisk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 07/11/2018

Retshjælp - Finland


National LovgivningPDF(659 Kb)en


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Justitsministeriet og retshjælpskontorerne har kompetence over hele Finland.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Ansøgninger kan indleveres personligt til den modtagende myndighed, eller de kan sendes med posten eller med telefax. På visse betingelser kan de også sendes med e-post. (Flere adresse-oplys¬ninger fås på Link åbner i nyt vinduehttp://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Den modtagende myndighed kan behandle ansøgninger på finsk, svensk og engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/07/2018

Retshjælp - Sverige


Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art.

Hermed meddeles de i ovennævnte retsakts artikel 14, stk. 4 og 21, stk. 1, omhandlede oplysninger.

Retsakten er blevet gennemført ved følgende nationale bestemmelserPDF(1693 Kb)sv:

Se oversigtstabellen i bilag 1 og affattelsen af bilag 2 og 3. Bestemmelserne trådte i kraft den 1. november 2004.

Sverige opfylder i øvrigt sine forpligtelser efter direktivet ved hjælp af bestemmelserne i loven om retshjælp (rättshjälpslagen, 1996:1619, bilag 4) og bekendtgørelsen om retshjælp (rättshjälpsförordningen, 1997:404, bilag 5); § 6 og 8 i kapitel 5, §9 i kapitel 33 og § 24 i kapitel 36 i retsplejeloven (rättegångsbalken, bilag 6); §§ 26, 50 og 52 i forvaltningsprocesloven (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, bilag 7); § 8 i forvaltningsloven (förvaltningslagen, 1986:223, bilag 8); og § 48 i domstolsloven (lagen om domstolsärenden, 1996:242, bilag 9).


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

- Justitsministeriet (Justitiedepartementet)

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Ikke relevant

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Justitsministeriet accepterer ansøgninger om retshjælp, der sendes med post, bud eller fax, eller, efter individuel aftale, på anden måde.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgningen kan affattes på svensk eller engelsk (jf. § 11c-d i bekendtgørelsen om retshjælp).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 17/03/2017