Juridiskā palīdzība

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Direktīvu 2003/8/EK


Vispārīga informācija

Saite atveras jaunā logāPadomes 2003. gada 27. janvāra direktīva Nr. 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos, cenšas veicināt to, ka cilvēki, kuriem ir nepietiekami resursi, izmantotu juridisko palīdzību pārrobežu strīdu gadījumā, ja nepieciešams nodrošināt efektīvu piekļuvi tiesvedībai.

Direktīva ir piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju. Starp Dāniju un citām dalībvalstīm ir piemērojams 1977. gada Eiropas Līgums par juridiskās palīdzības pieprasījumu pārsūtīšanu.

Pārsūtītāja iestādes ir kompetentas sūtīt pieprasījumus. Saņēmēja iestādes ir kompetentas saņemt pieprasījumus.

Direktīva piedāvā divas standarta veidlapas; viena paredzēta juridiskās palīdzības pieprasījumam, bet otra - juridiskās palīdzības pieprasījuma pārsūtīšanai.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par šīs direktīvas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāKomisijas Lēmums (2004. gada 9. novembris), ar ko ievieš veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos

Saite atveras jaunā logāKomisijas Lēmums (2005. gada 26. augusts), ar ko ievieš veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumu pārsūtīšanai saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/8/EK

ARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 19/02/2019

Juridiskā palīdzība - Beļģija


14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Federālajam tieslietu valsts dienestam ir jurisdikcija visā Beļģijas karalistes teritorijā.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Gan juridiskās palīdzības dienesti, gan Federālais tieslietu valsts dienests var saņemt pieprasījumus pa pastu.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Federālais tieslietu valsts dienests var pieņemt pieprasījumus flāmu, franču un vācu valodā. Pieprasījumus citās valodās nepieņems.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 07/03/2017

Juridiskā palīdzība - Bulgārija


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Saņēmēja un pārsūtītāja iestāde ir:

Tieslietu ministrija

Starptautiskās juridiskās sadarbības un Eiropas lietu departaments

Nodaļa sadarbībai civillietās

Administratīvā adrese: Ul. Slavyanska No 1

Pasta indekss : 1040

Pilsēta/pašvaldība: Sofija

Tālrunis: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-pasta adrese: Saite atveras jaunā logācivil@justice.government.bg

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Saņēmējām un nosūtītājām iestādēm ir jurisdikcija visā Bulgārijas teritorijā.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Juridiskās palīdzības pieprasījumus nosūta Tieslietu ministrijai pa pastu vai iesniedz tieši ministrijas kancelejā.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieprasījumiem un pavaddokumentiem jābūt sagatavotiem vai tulkotiem bulgāru valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 04/02/2019

Juridiskā palīdzība - Čehija


Valstu tiesībāsPDF(927 Kb)cs


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Tās teritoriālā kompetence: Čehijas Republika.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Saziņas līdzekļi: licencēts pasta pakalpojumu sniedzējs un fakss.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā: čehu, angļu.

14. panta 3. punkts: Čehijas Republika pieņem arī angļu valodā aizpildītas juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 06/03/2019

Juridiskā palīdzība - Vācija


Valsts tiesību aktiPDF(79 Kb)de


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Jurisdikcija attiecībā uz izejošiem pieprasījumiem ir tā rajona vietējai tiesai (Amtsgericht), kurā atrodas pieteikuma iesniedzēja domicils (Wohnsitz) vai pastāvīgā dzīvesvieta (gewöhnlicher Aufenthalt). Zemju valdības var izdot rīkojumus (Rechtsverordnungen), ar kuriem atsevišķai vietējai tiesai uztic pieprasījuma saņēmējas tiesas funkciju attiecībā uz vairāku vietējo tiesu rajoniem. Ziemeļreinā–Vestfālenē vietējās tiesas, kas atrodas tajā pašā vietā, kur atrodas apgabaltiesa (Landgericht), ir kompetentas saņemt un nosūtīt fizisku personu iesniegtus pārrobežu palīdzības pieteikumus saistībā ar tiesas izmaksām (Prozesskostenhilfe) un nosūtīt pārrobežu palīdzības pieteikumus saistībā ar juridiskām konsultācijām (Beratungshilfe).

Saskaņā ar Likuma par uzturlīdzekļu atgūšanu attiecībās ar ārvalstīm (AuslandsunterhaltgesetzAUG) 21. panta 1. punkta pirmo teikumu nosūtītāja iestāde attiecībā uz pārrobežu palīdzības pieprasījumiem saistībā ar tiesas izmaksām prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu ir tā rajona vietējā tiesa, kurā atrodas augstākā apgabaltiesa (Oberlandesgericht), kuras jurisdikcijā atrodas pieteikuma iesniedzēja pastāvīgā dzīvesvieta.

Norādītajai adresei jābūt īpašajai lielo klientu pasta adresei (Großkundenadresse, kas sastāv no pasta indeksa un konkrētās vietas adreses), ja tā ir pieejama, bet, ja tādas nav — vai papildus — pasta kastītes adresei (Postfachadresse). Vēstuļu pasta sūtījumiem jāizmanto īpašā lielo klientu pasta adrese vai, ja tādas nav, pasta kastītes adrese. Eksprespasta sūtījumiem un pakām (tostarp sīkpakām) jāizmanto tikai pilna ielas adrese.

Ienākošos palīdzības pieteikumus saistībā ar tiesas izmaksām izskata tiesa, kas izspriež lietu vai izpilda lēmumus.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Ir pieejami šādi saziņas līdzekļi:

saņemšanai un nosūtīšanai: pasts, tostarp privātie kurjerpasta pakalpojumi, fakss;

neformālai saziņai: tālrunis un e-pasts (ja ir norādīts).

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Vācu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 17/07/2018

Juridiskā palīdzība - Igaunija


Padomes Direktīva 2003/8/EK ir transponēta Igaunijas tiesību aktos ar Saite atveras jaunā logāValsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu, kas stājās spēkā 2005. gada 1. martā.


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Nosacījumi, lai pieteiktos valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai, ir noteikti Saite atveras jaunā logāValsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 10. nodaļā.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieteikumi ir jāiesniedz kompetentajai apriņķa tiesai rakstveidā. Pieteikuma veidlapa ir pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē un ikvienā tiesā un juridiskajā firmā.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieteikumi ir jāiesniedz igauņu valodā. Pieteikumus var iesniegt arī angļu valodā, ja juridiskās palīdzības pieteikumu iesniedz fiziska persona, kas dzīvo kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vai juridiska persona. Pieteikumi, kas iesniegti tiesā jebkurā citā valodā, tiks atgriezti iesniedzējam.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/05/2019

Juridiskā palīdzība - Īrija


Valsts tiesību aktiPDF(60 Kb)en


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Kompetentās saņēmējas vai pārsūtītājas iestādes nosaukums un adrese ir:

The Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Īrija

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Mūsu teritoriālā kompetence: Īrija.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Līdzekļi, ar kuriem tai var nogādāt pieprasījumus: pasts.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Valoda, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā: angļu.

Cita Kopienas iestāžu oficiālā valoda, kas nav mūsu valsts valoda un kuras lietošana pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā ir pieņemama: franču.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 11/07/2018

Juridiskā palīdzība - Grieķija


Nacionālais likumsPDF(183 Kb)el


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Grieķijas Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un krimināllietās departaments

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Athens, Greece

Tālrunis: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fakss: (0030) 210 7767499
E-pasts: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Minētajai kompetentajai iestādei ir jurisdikcija visā Grieķijā.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieprasījumus iesniedz pa pastu. Steidzamos gadījumos tos var iesniegt pa faksu vai e-pastu, tomēr sākotnējais pieprasījums ir jānosūta pa pastu.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieprasījumus var iesniegt gan grieķu valodā, gan angļu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/02/2017

Juridiskā palīdzība - Spānija


Valstu tiesībāsPDF(80 Kb)es


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Nepiemēro

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Saziņas līdzekļi: tikai pa pastu vai iesniedzot personīgi.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Valoda, kuru var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā, ir spāņu, tomēr vēlāk Komisijai varētu nosūtīt paziņojumu par citu oficiālo Kopienas valodu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 12/03/2019

Juridiskā palīdzība - Francija


Valsts tiesību akti par juridisko palīdzību ir Saite atveras jaunā logāLikums 91-647 un Saite atveras jaunā logāDekrēts 91-1266.


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Tieslietu ministrija, Tiesību un tiesu pieejamības un upuru atbalsta departaments (Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes), Juridiskās palīdzības birojs (Bureau de l'aide juridictionnelle)

Biroja adrese: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; France

Tālrunis: +33 1 70 22 71 86

E-pasts: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Jurisdikcijas ģeogrāfiskie apgabali ir Francijas kontinentālā daļa, aizjūras departamenti (Gvadelupa, Martinika, Franču Gviāna un Reinjona) un Senpjēra un Mikelona.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pa pastu uz šādu adresi:

Tieslietu ministrija, Tiesību un tiesu pieejamības un upuru atbalsta departaments (Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes), Juridiskās palīdzības birojs (Bureau de l'aide juridictionnelle)

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

France

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieteikumi ir jāaizpilda franču valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 19/02/2019

Juridiskā palīdzība - Horvātija


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Kompetentā iestāde, kas nosūta un saņem pieteikumus Horvātijas Republikā, ir:

Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tālr.: +385 1 371 40 00

Fakss: +385 1 371 45 07

Tīmekļa vietne: http://www.mprh.hr

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija ir kompetentā iestāde visā Horvātijas Republikā.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Horvātijas Republikā pieteikumi ir jāiesniedz pa pastu.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Ja persona, kuras juridiskā adrese vai pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī, vēlas saņemt juridisko palīdzību pārrobežu strīdā, kas tiek izskatīts Horvātijas Republikas tiesā, attiecīgās veidlapas un dokumenti ir jāiesniedz iztulkoti horvātu valodā. Ja persona, kuras juridiskā adrese vai pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Horvātijas Republikā, vēlas saņemt juridisko palīdzību pārrobežu strīdā, kas tiek izskatīts citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesā, iesnieguma veidlapu un pavaddokumentus uz attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts un kompetentās saņēmējas iestādes oficiālo valodu vai vienu no oficiālajām valodām iztulko Tieslietu ministrija.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/03/2018

Juridiskā palīdzība - Itālija


Juridisko palīdzību reglamentē 2002. gada 30. maija Prezidenta dekrēts (DPR) Nr. 155 (tiesas nodevu normatīvo noteikumu un nosacījumu konsolidētais teksts), kura attiecīgie noteikumi ir pievienoti pielikumāPDF(256 Kb)it.


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (TIESLIETU MINISTRIJA)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - ROMA

tālr.: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fakss: +39 06 68897529

e-pasts: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Itālijā par to atbildīga ir vienīgi

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (TIESLIETU MINISTRIJA)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - ROMA

tālr.: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fakss: +39 06 68897529

e-pasts: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Ar attiecīgajām iestādēm var sazināties trejādi:

1) pa e-pastu uz:     Saite atveras jaunā logāufficio2.dggc.dag@giustizia.it

2) ar ierakstītu (reģistrētu) vēstuli uz šādu adresi:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali -

Via Arenula nº 70

00186 – ROMA - ITALIA

3) pa faksu uz Nr. 06 68897529

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Itāļu, angļu, franču


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 04/03/2019

Juridiskā palīdzība - Kipra


Valstu tiesībāsPDF(73 Kb)el


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Iestāde, kas ir kompetenta pārsūtīt to personu iesniegumus, kuru domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Kiprā, ir Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija.

Iestāde, kas ir kompetenta saņemt to personu iesniegumus, kuru domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta atrodas citā dalībvalstī, ir Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija.

Adrese: Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija (Ministry of Justice and Public Order)

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Tālr.: +357 22805950

Fakss: +357 22518356

E-pasts: Saite atveras jaunā logāregistry@mjpo.gov.cy

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Visa Kipras Republikas teritorija.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pa pastu, e-pastu vai faksu

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Grieķu un angļu valodā


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 18/04/2019

Juridiskā palīdzība - Latvija


Valstu tiesībāsPDF(152 Kb)lv


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Priimančiosios ir perduodančiosios institucijos – Teisinės pagalbos administracijos – kompetencijai priklauso visa Latvijos Respublikos teritorija.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieteikumi, kuros kompetentā iestāde lūgta izlemt, vai lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu var nosūtīt pa pastu vai nogādāt personiski juridiskās palīdzības administrācijai.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā var lietot latviešu valodu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 05/06/2019

Juridiskā palīdzība - Lietuva


Valsts tiesību aktiPDF(1016 Kb)lt


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijai, kas ir pieprasījumu saņēmēja un pārsūtītāja iestāde, ir kompetence visā Lietuvas Republikas teritorijā.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieejami visi saziņas līdzekļi (pasts, fakss, elektroniskie saziņas līdzekļi).

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Mēs vēlamies aizrādīt, ka pieprasījumiem par juridisko palīdzību un dokumentiem, kas apliecina personas tiesības saņemt valsts garantētu juridisko palīdzību un, kuri tiek iesniegti saņēmējai iestādei, jābūt tulkotiem lietuviešu vai angļu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 19/07/2018

Juridiskā palīdzība - Luksemburga


Valstu tiesībāsPDF(2031 Kb)fr


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Ministère de la Justice

Administratīvā adrese: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Nepiemēro

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Juridiskās palīdzības pieprasījumus saņem pa pastu uz Tieslietu ministrijas pasta adresi: L-2934 Luxembourg. Neatliekamā gadījumā paātrinātas izskatīšanas vajadzībām juridiskās palīdzības pieprasījumu var sūtīt pa faksu uz šādiem numuriem:

  • (352) 22 52 96 vai
  • (352) 26 68 48 61

Ja pieprasījums nosūtīts pa faksu, visīsākajā laikā obligāti ir jānosūta juridiskās palīdzības pieprasījuma oriģināls pa pastu.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Juridiskās palīdzības pieprasījumam, kas tiek sūtīts uz Luksemburgu, ir jābūt rakstītam vienā no administratīvajām valodām, kas šajā valstī ir spēkā, proti:

  • luksemburgiešu valodā vai
  • franču valodā, vai
  • vācu valodā.

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/03/2019

Juridiskā palīdzība - Malta


Direktīva transponēta ar juridisku paziņojumu (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliPDF(48 Kb)en).


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Jurisdikcijas teritorijā ir Maltas sala un Goco sala.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Saziņai:

- faksa Nr. 00356 25902859 vai

- pasta adrese:

Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili

Il-Qorti,

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta,

Malta

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieteikumus var aizpildīt maltiešu vai angļu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 23/07/2018

Juridiskā palīdzība - Nīderlande


Nīderlande ir īstenojusi EK Direktīvu esošajā Likumā par juridisko palīdzību. Tas izdarīts ar 2005. gada 19. februāra likumu (Stb. 2005, 90), kas stājās spēkā 2005. gada 2. martā. Kopš tās dienas jaunie panti 23 a-23 k nosaka juridisko palīdzību Eiropas pārrobežu lietās. Protams, tas bija iespējams arī iepriekš, kad Direktīvu ieviesa Nīderlandes tiesu sistēmā 2004. gada 30. novembrī. (angļuPDF(28 Kb)en) (holandiešuPDF(211 Kb)nl)


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Lietās, kas attiecas tikai uz Nīderlandi, minētajai padomei ir jurisdikcija Nīderlandes rietumu daļā. Taču pārrobežu („Eiropas”) lietās, Hāgas padomei ir centrālā jurisdikcija visā valstī.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieprasījumus var nosūtīt pa faksu vai pa pastu. Hāgas padome ne tikai pieņem pa e-pastu nosūtītus pieprasījumus (kas bieži mēdz būt nepilnīgi).

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieprasījumus var iesniegt holandiešu un angļu valodā. Arī franču un vācu valodā iesniegtus pieprasījumus.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 21/09/2016

Juridiskā palīdzība - Austrija


Valsts tiesību aktiPDF(192 Kb)de


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Saziņas līdzekļi ar šīm iestādēm iesniegumu nosūtīšanai:

Pasts un fakss.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Valodas, kurās var nosūtīt iesniegumu:

Vācu un angļu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/07/2018

Juridiskā palīdzība - Polija


Valsts tiesību aktiPDF(64 Kb)pl


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Nosūtošās iestādes ir apgabaltiesas (sądy okręgowe).

Saņēmējas iestādes:

Tieslietu ministrija
Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Tālr./Fakss: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49

E-pasts: dwmpc@ms.gov.pl

Arī rajona tiesas (sądy rejonowe) un apgabaltiesas ir saņēmējas iestādes.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Nosūtošo iestāžu teritoriālā jurisdikcija

Juridiskās palīdzības pieteikumi, kas jānosūta citai dalībvalstij, jāiesniedz apgabaltiesā, kuras jurisdikcijā atrodas pieteikuma iesniedzēja domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta.

Saņēmēju iestāžu teritoriālā jurisdikcija

Saskaņā ar 8. panta 1. punktu 2004. gada 17. decembra Likumā par tiesībām uz juridisko palīdzību civiltiesvedībā Eiropas Savienības dalībvalstīs (2005. gada Likumu Vēstnesis Nr. 10, 67. ieraksts) juridiskās palīdzības pieteikumus var iesniegt tieši tiesai, kas ir kompetenta izskatīt pieteikumu (proti, tiesai, kurā notiek vai kurā jāierosina deklaratīvā tiesvedība), vai, ja pieteikums attiecas uz juridisko palīdzību izpildes tiesvedībā, rajona tiesai, kuras jurisdikcijā atrodas izpildes vieta.

Attiecībā uz visiem juridiskās palīdzības pieteikumiem, ko Polijas tiesās iesniedz pieteikuma iesniedzēji, kuru domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citās ES dalībvalstīs, saņēmēja iestāde ar teritoriālo jurisdikciju ir Tieslietu ministrija.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieteikumu saņemšanas metodes.

Pieteikumus var iesniegt tieši nosūtošai iestādei vai nosūtīt pa pastu.

Pieteikumus var iesniegt tieši saņēmējai iestādei vai nosūtīt pa pastu.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Valodas, ko var izmantot, aizpildot pieteikumu

Nosūtošās iestādes: pieteikumam jābūt sagatavotam poļu valodā un kādā no Kopienas iestāžu oficiālajām valodām, ko atzīst ES dalībvalsts, uz kuru pieteikums jānosūta.

Saņēmējas iestādes: pieteikumam jābūt sagatavotam poļu vai angļu valodā.

Kopienas iestāžu oficiālās valodas (izņemot poļu valodu), ko atzīst Polijas saņēmējas iestādes: angļu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 13/06/2019

Juridiskā palīdzība - Portugāle


Piekļuve šādu likumu tekstam: Likumam Nr. 34/2004PDF(240 Kb)pt, datētam ar 2004. gada 29. jūliju, un Dekrētlikumam Nr. 71/2005PDF(240 Kb)pt, datētam ar 2005. gada 17. martu (abi portugāļu valodā).


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa faksu vai pa pastu.

Pieteikumus var iesniegt arī elektroniski, aizpildot veidlapu tiešsaistē.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Citu ES dalībvalstu iedzīvotāji, kam nepieciešama juridiskā palīdzība lietās, kurās piekritība ir Portugāles tiesām, var nosūtīt savus pieteikumus portugāļu vai angļu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 29/12/2017

Juridiskā palīdzība - Rumānija


- 90. un 91. pants Likumā Nr. 134/2010 par Civilprocesa kodeksu;

- Valdības ārkārtas rīkojums Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību, kas apstiprināts ar grozījumiem Likumā Nr. 193/2008, ar grozījumiem;

- 42. līdz 44. pants Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 80/2013 par tiesu zīmognodevām;

- Likums Nr. 51/1995 par juridisko profesiju organizāciju un īstenošanu, ar grozījumiem.


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Rumānijas nosūtītāja iestāde ir

Tieslietu ministrija, Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un komerclietās dienests (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tālr.: + 40372041077, Fakss: + 40372041079, Fakss: + 40372041084, E-pasts: ddit@just.ro

Rumānijas saņēmēja iestāde var būt

vai nu Tieslietu ministrija,

Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts

Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un krimināllietās dienests

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tālr.: + 40372041077, Fakss: + 40372041079, Fakss: + +40372041084, E-pasts: ddit@just.ro

vai Rumānijas tiesa ar attiecīgo teritoriālo / materiālo jurisdikciju

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieteikumi ir jāiesūta pa pastu.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieteikums un pievienotie dokumenti ir jātulko rumāņu valodā un jāiesniedz šajā valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 22/02/2017

Juridiskā palīdzība - Slovēnija


Saite atveras jaunā logāZakon o brezplačni pravni pomoči (Bezmaksas juridiskās palīdzības likums)


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Saņēmēja un nosūtītāja iestāde Slovēnijā ir:

Ministrstvo za pravosodje (Tieslietu ministrija)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tālrunis: (+386) 1 369 53 42

Fakss: (+386) 1 369 57 83

E-pasts: gp.mp@gov.si

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Ģeogrāfiskie apgabali, kuros tai ir jurisdikcija:

Tieslietu ministrijai ir jurisdikcija Slovēnijas Republikas teritorijā.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Veidi, kādos tā var saņemt pieteikumus:

juridiskās palīdzības pieteikumi ir jāsūta pa pastu.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieteikuma aizpildīšanai izmantojamās valodas: slovēņu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 04/07/2017

Juridiskā palīdzība - Slovākija


Valsts tiesiskais regulējums: juridiskās palīdzības akts

Akts Nr. 327/2005PDF(328 Kb)sk par juridiskās palīdzības sniegšanu, ar ko Slovākijas Republika transponē Direktīvu par juridisko palīdzību, spēkā no 2006. gada 1. janvāra.


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Pieteikumus iesniedz personīgi vai nosūta Juridiskās palīdzības centra birojam, kas apkalpo pieteikuma iesniedzēja pastāvīgās vai pagaidu dzīvesvietas teritoriju.

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Ģeogrāfiskā teritorija, kur Juridiskās palīdzības centram ir jurisdikcija: Slovākijas Republika.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Saziņas veidi:

  • personīga pieteikumu iesniegšana kādā no centra birojiem;
  • pieteikumu iesniegšana pa pastu, nosūtot uz kādu no centra biroju adresēm.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieteikumu iesniegšanas valoda: slovāku.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 07/11/2018

Juridiskā palīdzība - Somija


Valstu tiesībāsPDF(659 Kb)en


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Tieslietu ministrija un juridisko konsultāciju biroji ir kompetentās iestādes visā Somijā.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieprasījumus var nogādāt saņēmējai iestādei personīgi vai sūtīt pa pastu, faksu, vai atsevišķos gadījumos pa e-pastu (papildu informācija pieejama Saite atveras jaunā logāhttp://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html)

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Saņēmēja iestāde pieņems standarta pieprasījuma veidlapas somu, zviedru vai angļu valodā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 20/07/2018

Juridiskā palīdzība - Zviedrija


Padomes direktīva 2003/8/EK (2003. gada 27. janvāris) par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos.

Tas nosaka paziņojumu sniegšanu saskaņā ar iepriekš minētā tiesību akta 14. panta 4. punktu un 21. panta 1. punktu.

Tiesību akts ir transponēts, izmantojot šādas nacionālās tiesību normasPDF(1693 Kb)sv:

Skatīt atbilstības tabulu 1. pielikumā un regulējuma tekstu 2. un 3. pielikumā. Tiesību normas stājās spēkā 2004. gada 1. novembrī.

Turklāt Zviedrija izpilda savas saistības saskaņā ar šo direktīvu, izmantojot Juridiskās palīdzības likuma (rättshjälpslagen, 1996:1619, 4. pielikums) un Juridiskās palīdzības rīkojuma (rättshjälpsförordningen, 1997:404, 5. pielikums) noteikumus; Procesuālā kodeksa (rättegångsbalken, 6. pielikums) 5. nodaļas 6. un 8. iedaļu, 33. nodaļas 9. iedaļu un 36. nodaļas 24. iedaļu; Administratīvā tiesas procesa likuma (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, 7. pielikums) 26., 50. un 52. iedaļu; Administratīvā procesa likuma (förvaltningslagen, 1986:223, 8. pielikums) 8. iedaļu; un Likuma par tiesas jautājumiem (lagen om domstolsärenden, 1996:242, 9. pielikums) 48. iedaļu.


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

- Tieslietu ministrija (Justitiedepartementet)

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Nav piemērojams

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Tieslietu ministrija var pieņemt juridiskās palīdzības pieteikumu, kas iesniegts pa pastu, ar kurjeru vai pa faksu, vai atsevišķos gadījumos saskaņā ar vienošanos, izmantojot jebkurus līdzekļus.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieteikumu var sagatavot gan zviedru, gan angļu valodā (skatīt Juridiskās palīdzības rīkojuma 11.c - d iedaļas).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 17/03/2017