Pomoc prawna

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby dyrektywy nr 2003/8/WE


Informacje ogólne

Link otworzy się w nowym oknieDyrektywa Rady 2003/8/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze ma na celu ułatwienie ubiegania się o pomoc prawną w sporach transgranicznych przez osoby, które nie posiadają wystarczających środków, w wypadkach gdy pomoc jest konieczna celem zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Dyrektywa ma zastosowanie w obrocie prawnym pomiędzy wszystkimi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii. W stosunkach pomiędzy Danią i innymi Państwami Członkowskimi obowiązuje Porozumienie Europejskie w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej sporządzone w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r.

Organy przekazujące posiadają uprawnienia do przesyłania wniosków. Organy przyjmujące posiadają uprawnienia do odbioru wniosków.

Dyrektywa przewiduje dwa standardowe formularze, jeden służący do składania wniosków o udzielnie pomocy prawnej i drugi służący do przesyłania takich wniosków.

W europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” można znaleźć informacje dotyczące stosowania dyrektywy oraz program on-line ułatwiający wypełnienie formularzy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Pozostałe strony

Link otworzy się w nowym oknieDecyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. ustanawiająca wzór formularza wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze

Link otworzy się w nowym oknieDecyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiająca wzór formularza przekazania wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE

ARCHIWALNA strona europejskiego atlasu sądowego (zamknięta 30 września 2017 r.)


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2019

Pomoc prawna - Belgia


Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Federalna Administracja Wymiaru Sprawiedliwości posiada właściwość miejscową w odniesieniu do całego Królestwa Belgii.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Zarówno biura jak i Federalna Administracja Wymiaru Sprawiedliwości mogą przyjmować wnioski nadesłane pocztą.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Federalna Administracja Wymiaru Sprawiedliwości może przyjmować wnioski w językach niderlandzkim, francuskim i niemieckim. Wnioski w innych językach nie będą przyjmowane.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 07/03/2017

Pomoc prawna - Bułgaria


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Organem przyjmującym i organem przekazującym jest:

Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” (Dyrekcja ds. Międzynarodowej Współpracy Prawnej i Spraw Europejskich)

Отдел „Сътрудничество по гражданско-правни въпроси” (Dział Współpracy w Sprawach Cywilnych)

Adres do korespondencji: ул. Славянска №1

Kod pocztowy: 1040

Miasto/miejscowość: Sofia

Telefon: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-mail: civil@justice.government.bg

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość organów przyjmujących i organów przekazujących obejmuje całe terytorium Bułgarii.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski o pomoc prawną należy przesyłać do Ministerstwa Sprawiedliwości pocztą lub składać je bezpośrednio w sekretariacie Ministerstwa.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski i załączone do nich dokumenty muszą być sporządzone w języku bułgarskim lub przetłumaczone na ten język.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/02/2019

Pomoc prawna - Czechy


Prawodawstwa krajowegoPDF(927 Kb)cs


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa: Republika Czeska.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Sposoby przekazywania wniosków: drogą pocztową, i faksem.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Języki, w których można wypełniać wnioski: czeski, angielski.

Artykuł 14 ust. 3: Republika Czeska przyjmuje również wnioski o pomoc prawną wypełnione w języku angielskim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 06/03/2019

Pomoc prawna - Niemcy


Prawodawstwa krajowegoPDF(79 Kb)de


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Za wnioski wychodzące odpowiada sąd rejonowy właściwy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu wnioskodawcy. Rządy krajów związkowych mogą przekazać obowiązki sądu wezwanego obejmujące kilka rejonów jednemu sądowi rejonowemu w drodze rozporządzenia z mocą ustawy. W Nadrenii Północnej-Westfalii do celów przyjmowania i przekazywania wniosków osób fizycznych o transgraniczną pomoc prawną (Prozesskostenhilfe) i do celów przekazywania wniosków o transgraniczne usługi doradcze (Beratungshilfe) właściwe są sądy rejonowe mające siedzibę w miejscu statutowej siedziby sądu krajowego (Landgericht).

Zgodnie z § 21 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy w sprawie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych w stosunkach z innymi państwami (Auslandsunterhaltsgesetz – AUG) organem przekazującym wniosek o skorzystanie z transgranicznej pomocy prawnej w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych jest sąd rejonowy właściwy dla okręgu sądu apelacyjnego, w którego okręgu znajduje się miejsce zwykłego pobytu wnioskodawcy.

Adres pocztowy powinien, w miarę możliwości, zawierać przede wszystkim kod pocztowy i miejscowość (tzw. Großkundenadresse), a w pozostałych przypadkach – lub dodatkowo – numer skrytki pocztowej. Na przesyłkach listowych należy podać przede wszystkim kod pocztowy i miejscowość lub numer skrytki pocztowej. Przesyłki ekspresowe i paczki (w tym paczki małej wielkości) powinny zawierać dokładny adres z numerem domu.

Do rozpatrzenia wpływających wniosków o przyznanie transgranicznej pomocy prawnej właściwy jest sąd, przed którym toczy się postępowanie, lub sąd, który ma orzeczenie wykonać.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Dostępne są następujące metody komunikacji:

Przyjmowanie i przekazywanie wniosków: poczta lub prywatne usługi kurierskie, faks.

Komunikacja nieoficjalna: telefon i poczta elektroniczna, o ile podano adres e-mail.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Język niemiecki


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 17/07/2018

Pomoc prawna - Estonia


Dyrektywa Rady 2003/8/WE została wprowadzona do estońskiego porządku prawnego Link otworzy się w nowym oknieustawą o państwowej pomocy prawnej, która weszła w życie w dniu 1 marca 2005 r.


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Przesłanki wniesienia wniosku o przyznanie państwowej pomocy prawnej zostały określone w art. 10 Link otworzy się w nowym oknietej ustawy.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Pisemne wnioski o przyznanie państwowej pomocy prawnej należy kierować do właściwego sądu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz we wszystkich sądach i kancelariach prawnych.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski o przyznanie państwowej pomocy prawnej należy sporządzać w języku estońskim. Wnioski mogą być również wnoszone w języku angielskim, jeżeli o pomoc prawną wnioskuje osoba fizyczna przebywająca w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej bądź obywatel lub osoba prawna z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wnioski wniesione do sądu w innych językach zwraca się wnioskodawcy.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 24/05/2019

Pomoc prawna - Irlandia


Prawodawstwa krajowegoPDF(60 Kb)en


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Nazwa i adres organu przyjmującego i przekazującego wnioski:

The Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Irlandia

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa: Irlandia

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Sposoby odbioru, którymi dysponuje organ: poczta.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Język, który może być użyty do wypełnienia wniosku: angielski.

Urzędowy język instytucji wspólnotowych, inny niż język danego państwa, który został dopuszczony przez właściwy organ: francuski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 11/07/2018

Pomoc prawna - Grecja


Prawodawstwa krajowegoPDF(183 Kb)el


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Departament Międzynarodowej Współpracy Sądowej w sprawach Cywilnych i Karnych

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Ateny, Grecja

Τel.: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Wyżej wymieniony organ ma właściwość na terenie całej Grecji.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski należy przesyłać drogą pocztową. W sprawach pilnych wniosek można przesłać faksem lub pocztą elektroniczną; oryginał należy następnie przesłać drogą pocztową.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski można sporządzać w języku greckim lub angielskim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 24/02/2017

Pomoc prawna - Hiszpania


Prawodawstwa krajowegoPDF(80 Kb)es


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Nie dotyczy

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Sposoby składania wniosków: jedynie drogą pocztową lub osobiście.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski wypełniane będą w języku hiszpańskim, niemniej jednak w przyszłości możliwe jest zgłoszenie Komisji również dodatkowego języka spośród oficjalnych języków Wspólnoty.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019

Pomoc prawna - Francja


Krajowymi aktami prawnymi dotyczącymi pomocy prawnej są Link otworzy się w nowym oknieustawa nr 91-647 i Link otworzy się w nowym okniedekret nr 91-1266.


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości i Pomocy Ofiarom, Biuro ds. Pomocy Prawnej (Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)

Adres: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Francja

Telefon: +33 1 70 22 71 86

E-Mail: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa tych organów obejmuje Francję kontynentalną, departamenty zamorskie (Gwadelupa, Martynika, Gujana i wyspa Reunion) oraz Saint Pierre i Miquelon.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Przesyłki pocztowe należy kierować do:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości i Pomocy Ofiarom, Biuro ds. Pomocy Prawnej

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Francja

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski należy sporządzać wyłącznie w języku francuskim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2019

Pomoc prawna - Chorwacja


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

W Republice Chorwacji organem właściwym do przesyłania i otrzymywania wniosków jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Faks: +385 1 371 45 07

Strona internetowa: http://www.mprh.hr

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji jest organem właściwym dla całego terytorium Republiki Chorwacji.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

W Republice Chorwacji akceptowane są wnioski przesłane pocztą.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Jeżeli strona posiadająca miejsce pobytu lub zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej ubiega się o pomoc prawną w sporze ponadgranicznym toczącym się w sądzie w Republice Chorwacji, odpowiednie formularze i dokumenty należy przetłumaczyć na język chorwacki. Jeżeli strona posiadająca miejsce pobytu lub zamieszkania w Republice Chorwacji ubiega się o pomoc prawną w sporze ponadgranicznym toczącym się w sądzie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, formularz wniosku oraz towarzyszące mu dokumenty zostaną przetłumaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz właściwego organu przyjmującego.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/03/2018

Pomoc prawna - Włochy


Pomoc prawna regulowana jest dekretem prezydenckim nr 115 z dnia 30 maja 2002 r. (tekst skonsolidowany przepisów ustawowych oraz regulacji dotyczących opłat sądowych); odpowiednie przepisy znajdują się w załącznikuPDF(256 Kb)it.


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 – Roma

tel: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fax: +39 06 68897529

e-mail: Link otworzy się w nowym oknieufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Wyłącznie odpowiedzialne we Włoszech:

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 – Roma

tel: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fax: +39 06 68897529

e-mail: Link otworzy się w nowym oknieufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Z przedmiotowymi organami można skomunikować się na trzy sposoby:

1) e-mail: Link otworzy się w nowym oknieufficio2.dggc.dag@giustizia.it

2) list polecony na następujący adres:

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

IT – 00186 ROMA– WŁOCHY

3) faks: 06 68897529

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Włoski, angielski, francuski


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2019

Pomoc prawna - Cypr


Prawodawstwa krajowegoPDF(73 Kb)el


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Organem właściwym do przekazywania wniosków składanych przez osoby zamieszkałe lub mające miejsce zwykłego pobytu na Cyprze jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego.

Organem właściwym do otrzymywania wniosków składanych przez osoby zamieszkałe lub mające miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim innym niż Cypr jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego.

Adres: Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosiaa

Tel.: +357 22805950

Faks: +357 22518356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Całe terytorium Republiki Cypru.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Język grecki i język angielski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/04/2019

Pomoc prawna - Łotwa


Prawodawstwa krajowegoPDF(152 Kb)lv


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa organu przekazującego i przyjmującego, tj. Urzędu ds. Pomocy Prawnej, obejmuje całe terytorium Republiki Łotewskiej.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski skierowane do organu właściwego dla przyznawania pomocy prawnej można przesyłać pocztą bądź dostarczać osobiście do Urzędu ds. Pomocy Prawnej.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Formularze wniosku można wypełniać w języku łotewskim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 05/06/2019

Pomoc prawna - Litwa


Prawodawstwa krajowegoPDF(1016 Kb)lt


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej pełni funkcję organu właściwego dla przekazywania oraz przyjmowania wniosków na całym terytorium Republiki Litewskiej.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Dostępne są wszystkie środki (poczta, faks, środki komunikacji elektronicznej).

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Informujemy, że przekazywane do wspomnianego organu wnioski o pomoc prawną, jak również dokumenty potwierdzające prawo danej osoby do gwarantowanej przez państwo pomocy prawnej muszą być przetłumaczone na język litewski lub angielski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 19/07/2018

Pomoc prawna - Luksemburg


Prawodawstwa krajowegoPDF(2031 Kb)fr


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Ministère de la Justice

Adres siedziby: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Nie dotyczy

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski o pomoc prawną przyjmowane są pocztą pod adresem Ministerstwa Sprawiedliwości, L-2934 Luxembourg. W sprawach niecierpiących zwłoki wnioski można przekazywać faksem pod numery:

  • (352) 22 52 96 lub
  • (352) 26 68 48 61

Po przekazaniu faksem wniosku o pomoc prawną należy jak najszybciej wysłać pocztą jego oryginał.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski o pomoc prawną w Luksemburgu należy wypełniać w jednym z wymienionych poniżej języków urzędowych:

  • luksemburski,
  • francuski,
  • niemiecki.

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/03/2019

Pomoc prawna - Węgry


Prawodawstwa krajowegoPDF(134 Kb)hu


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wniosek o pomoc prawną może być złożony do właściwego organu osobiście (ustnie lub na piśmie) lub przesłany pocztą.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski o pomoc prawną można składać w języku węgierskim lub angielskim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/07/2018

Pomoc prawna - Malta


Dyrektywę przetransponowano za pomocą obwieszczenia (legal notice) (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliPDF(48 Kb)en).


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość sądu obejmuje terytorium wysp Malta i Gozo.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski można przesyłać:

- faksem (nr faksu: 00356 25902859) lub

- pocztą na adres sekretarza Sądu Cywilnego w Valetcie:

Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili

Il-Qorti,

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta,

Malta

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski można wypełniać w języku maltańskim i angielskim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/07/2018

Pomoc prawna - Niderlandy


Uprzejmie informuję, że Niderlandy wdrożyły dyrektywę WE w ramach istniejącej ustawy o pomocy prawnej. Dokonano tego za pomocą Ustawy z dnia 19 lutego 2005 r. (Stb. 2005, 90), która weszła w życie w dniu 2 marca 2005 r. Od tego momentu nowy art. 23 lit. a)-k) zawiera przepisy w zakresie pomocy prawnej w sprawach transgranicznych. Było to oczywiście możliwe już wcześniej, gdy wystąpił obowiązek wdrożenia dyrektywy do niderlandzkiego systemu prawnego, czyli od dnia 30 listopada 2004 r. (angielskiPDF(28 Kb)en) (niderlandzkiPDF(211 Kb)nl)


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

W sprawach dotyczących jedynie Niderlandów właściwość Rady obejmuje jedynie zachodnią część kraju, natomiast w sprawach transgranicznych („europejskich”) Rada w Hadze posiada jurysdykcję na cały kraj.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Można je przesyłać faksem lub tradycyjną drogą pocztową. Poza wnioskami nadesłanymi pocztą elektroniczną (które często bywają niepełne).

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski można składać w języku niderlandzkim i angielskim. Rada przyjmuje również wnioski sporządzone w językach francuskim i niemieckim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2016

Pomoc prawna - Austria


Prawodawstwa krajowegoPDF(192 Kb)de


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Sposoby przekazywania wniosków do organów przyjmujących:

pocztą i faksem.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Języki w jakich można wypełniać wnioski:

niemiecki i angielski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 24/07/2018

Pomoc prawna - Polska


Prawodawstwa krajowegoPDF(64 Kb)pl


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Organami przekazującymi są sądy okręgowe.

Organy przyjmujące:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel/Faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: Link otworzy się w nowym okniedwmpc@ms.gov.pl

Organami przyjmującymi są również sądy rejonowe i sądy okręgowe.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa organów przekazujących wnioski:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który ma być przekazany do innego państwa

członkowskiego, składa się do tego sądu okręgowego, w którego obszarze właściwości

(okręgu) wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

 

Właściwość miejscowa organów przyjmujących wnioski:

Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w

sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2005 r. nr 10,

poz.67), wniosek o przyznanie prawa pomocy można składać bezpośrednio do sądu

właściwego do rozpoznania wniosku, tj. sądu, w którym ma być wszczęte lub w którym jest

prowadzone postępowanie rozpoznawcze, a jeżeli wniosek dotyczy przyznania prawa pomocy w

postępowaniu wykonawczym lub egzekucyjnym – w sądzie rejonowym, w którego obszarze

właściwości jest lub ma być wykonane orzeczenie lub prowadzona egzekucja.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako organ przyjmujący, jest właściwe miejscowo w odniesieniu

do wszystkich wniosków o przyznanie prawa pomocy kierowanych do polskich sądów przez

wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w innych państwach

członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Środki odbioru wniosków

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w organie przekazującym lub drogą pocztową.

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w organie przyjmującym lub drogą pocztową.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Języki, które mogą być użyte do sporządzenia wniosku

Organy przekazujące: Wniosek należy sporządzić w języku polskim oraz w języku urzędowym instytucji wspólnotowych akceptowanym przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, do którego wniosek ma być przekazany.

Organy przyjmujące: Wniosek należy sporządzić w języku polskim albo w języku angielskim.

Języki urzędowe instytucji wspólnotowych, inne niż język polski, akceptowane przez polski organ przyjmujący: język angielski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 13/06/2019

Pomoc prawna - Portugalia


Aby uzyskać dostęp do treści ustawy nr 34/2004PDF(240 Kb)pt z dnia 29 lipca 2004 r. i dekretu z mocą ustawy nr 71/2005PDF(240 Kb)pt z dnia 17 marca 2005 r. (obie ustawy w języku portugalskim), należy kliknąć na linki.


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski można składać osobiście, faksem lub drogą pocztową.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie poprzez wypełnienie internetowego formularza.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Osoby, które zamieszkują w innym państwie członkowskim UE, ale chciałyby skorzystać z pomocy prawnej w sprawach, w których jurysdykcja przysługuje sądom portugalskim, mogą składać wnioski w języku portugalskim lub angielskim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 29/12/2017

Pomoc prawna - Rumunia


- art. 90 i art. 91 ustawy nr 134/2010 kodeks postępowania cywilnego

- nadzwyczajny dekret rządowy nr 51/2008 w sprawie publicznej pomocy prawnej, zatwierdzony ze zmianami ustawą nr 193/2008, z późniejszymi zmianami

- art. 42–44 nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 80/2013 w sprawie sądowych opłat skarbowych

- ustawa nr 51/1995 w sprawie organizacji i wykonywania zawodu adwokata, z późniejszymi zmianami


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

W Rumunii organem przekazującym jest

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Dział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Handlowych (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Telefon: + 40372041077, Faks: + 40372041079, Faks: + 40372041084 E-mail: ddit@just.ro

W Rumunii organem otrzymującym jest

albo Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej

Dział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Handlowych

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Telefon: + 40372041077, Faks: + 40372041079, Faks: + +40372041084 E-mail: ddit@just.ro

albo rumuński sąd właściwy miejscowo lub rzeczowo.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski należy przesyłać pocztą.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wniosek oraz dokumenty uzasadniające wniosek należy przetłumaczyć na język rumuński i złożyć w tym języku.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 22/02/2017

Pomoc prawna - Słowenia


Link otworzy się w nowym oknieUstawa o bezpłatnej pomocy prawnej (Zakon o brezplačni pravni pomoči)


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Organem przyjmującym i przekazującym w Słowenii jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministrstvo za pravosodje)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386) 1 369 53 42

Faks: (+386) 1 369 57 83

E-mail:  gp.mp@gov.si

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa tego organu:

zakres właściwości Ministerstwa Sprawiedliwości obejmuje terytorium Republiki Słowenii.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Sposoby odbioru wniosków:

wnioski o przyznanie pomocy prawnej należy przesyłać pocztą.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Języki, w których można sporządzać wnioski: język słoweński.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/07/2017

Pomoc prawna - Słowacja


Prawo krajowe Ustawa o pomocy prawnej

Ustawa nr 327/2005PDF(328 Kb)sk o pomocy prawnej – którą Republika Słowacka wprowadziła do krajowego porządku prawnego dyrektywę dotyczącą pomocy prawnej – obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Prawnej, w którego obszarze właściwości znajduje się miejsce zwykłego lub tymczasowego pobytu wnioskodawcy. Wnioski można również przesyłać drogą pocztową.

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa Ośrodka Pomocy Prawnej: Republika Słowacka.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Środki komunikacji:

  • wnoszenie wniosków osobiście w jednym z biur Ośrodka Pomocy Prawnej;
  • przesyłanie wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego do jednego z biur Ośrodka Pomocy Prawnej.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski należy składać w języku słowackim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 07/11/2018

Pomoc prawna - Finlandia


Prawodawstwa krajowegoPDF(659 Kb)en


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz biur pomocy prawnej obejmuje cały kraj.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski można składać osobiście w siedzibie organu przyjmującego lub przesyłać je pocztą albo faksem, a pod pewnymi warunkami również pocztą elektroniczną (szczegółowe informacje pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttp://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html)

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Przyjmowane są wnioski wypełnione w językach fińskim, szwedzkim lub angielskim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/07/2018

Pomoc prawna - Szwecja


Dyrektywa Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze.

Niniejszy dokument ma na celu przekazanie informacji na podstawie art. 14 ust. 4 i art. 21 ust. 1 wspomnianej dyrektywy.

Została ona wprowadzona do krajowego porządku prawnego na podstawie następujących przepisówPDF(1693 Kb)sv:

Zob. tabela korelacji w załączniku 1 oraz tekst aktu prawnego znajdujący się w załącznikach 2 i 3. Przepisy te weszły w życie dnia 1 listopada 2004 r.

Oprócz tego Szwecja wypełnia swoje zobowiązania wynikające z dyrektywy na podstawie przepisów ustawy o pomocy prawnej (rättshjälpslagen, 1996:1619, załącznik 4) oraz rozporządzenia w sprawie pomocy prawnej (rättshjälpsförordningen, 1997:404, załącznik 5); rozdziału 5, art. 6 i 8, rozdziału 33 art. 9 i rozdziału 36 art. 24 kodeksu postępowania sądowego (rättegångsbalken, załącznik 6); art. 26, art. 50 i art. 52 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, załącznik 7); art. 8 ustawy o postępowaniu administracyjnym (förvaltningslagen, 1986:223, załącznik 8); oraz art. 48 ustawy o kwestiach sądowych (lagen om domstolsärenden, 1996:242, załącznik 9).


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

- Ministerstwo Sprawiedliwości (Justitiedepartementet)

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Nie dotyczy.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Ministerstwo Sprawiedliwości może przyjąć wniosek o pomoc prawną nadesłany pocztą, przesyłką kurierską lub faksem, albo, w następstwie ustaleń dokonanych w konkretnym przypadku, z wykorzystaniem innych środków komunikacji.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wniosek można sporządzić w języku szwedzkim lub w języku angielskim (zob. art. 11c-d szwedzkiego rozporządzenia w sprawie pomocy prawnej).


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 17/03/2017