Правна помощ - Кипър


Националното законодателствоPDF(73 Kb)el


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Органът, компетентен да предава молби, подадени от лица с местоживеене или обичайно пребиваване в Кипър, е Министерството на правосъдието и обществения ред.

Органът, компетентен да получава молби, подадени от лица с местоживеене или обичайно пребиваване в друга държава членка, а не в Кипър, е Министерството на правосъдието и обществения ред.

Адрес: Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Тел.: +357 22805950

Факс: +357 22518356

Електронна поща: registry@mjpo.gov.cy

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Цялата територия на Република Кипър.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

По пощата, по електронната поща или по факс

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Гръцки и английски език


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 08/09/2020