Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Правна помощ - Гърция


Национално законодателствоPDF(183 Kb)el


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Правна помощ


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека
(Hellenic Ministry of Justice, Τransparency and Human Rights)
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Дирекция „Международно съдебно сътрудничество по граждански и наказателни дела (Department for International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Matters)

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Athens, Greece

Телефон: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Факс: (0030) 210 7767499
Електронна поща: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Посоченият по-горе компетентен орган разполага с компетентност в цяла Гърция.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите се получават по пощата. При неотложни случаи те могат да бъдат получени по факс или по електронна поща в очакване на получаването на оригиналната молба по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбите могат да бъдат съставени на гръцки или на английски език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 24/02/2017