Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Õigusabi - Holland


Madalmaad on rakendanud EÜ direktiivi olemasoleva tasuta õigusabi seadusega. Seda tehti 19. veebruari 2005. aasta määrusega (Stb. 2005, 90), mis jõustus 2. märtsil 2005. Alates sellest kuupäevast on seaduse uute artiklitega 23a - 23k tagatud tasuta õigusabi Euroopa piiriülestes juhtumites. Loomulikult oli see võimalik juba alates 30 novembrist 2004, mil direktiiv pidi olema üle võetud Madalmaade õigussüsteemi. (inglisePDF(28 Kb)en) (hollandiPDF(211 Kb)nl)


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Правна помощ


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Ainult Madalmaadega seotud juhtumite korral piirdub nõukogu territoriaalne pädevus Madalmaade lääneosaga. Kuid piiriüleste ("Euroopa") juhtumite puhul on Haagi nõukogul üleriigiline pädevus.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotlusi võib saata faksi või postiga. Haagi nõukogu võtab vastu ka e-postiga saadetud taotlusi (ehkki need on sageli puudulikud).

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotluste esitamise keeled on hollandi ja inglise keel. Samuti prantsuse või saksa keeles koostatud taotlusi.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 21/09/2016