Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättshjälp - Nederländerna


Nederländerna har genomfört EG-direktivet i gällande lag om rättshjälp. Detta skedde genom en lag av den 19 februari 2005 (Stb. 2005, 90) som trädde i kraft den 2 mars 2005. Sedan dess ger artiklarna 23a–23k möjlighet till rättshjälp i gränsöverskridande europeiska rättsfall. Naturligtvis var detta också möjligt vid det tidigare tillfälle, då direktivet skulle genomföras i det nederländska rättssystemet, nämligen den 30 november 2004. (engelskaPDF(28 Kb)en) (nederländskaPDF(211 Kb)nl)


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Nederländerna

Rättshjälp


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

I rent nederländska mål har rådet bara behörighet i västra Nederländerna. Men i gränsöverskridande (”europeiska”) fall har rättshjälpsrådet i Haag behörighet för hela landet.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökan kan sändas in via fax eller med posten. Rättshjälpsrådet i Haag godtar inte bara hänvändelser via e-post (som ofta visar sig vara ofullständiga).

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

I ansökningarna kan nederländska och engelska användas. Utan också på franska och tyska.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 21/09/2016