Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Õigusabi - Poola


Siseriiklikud õigusaktidPDF(64 Kb)pl


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Poola

Õigusabi


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Edastavad asutused on piirkonnakohtud (sądy okręgowe).

Vastuvõtvad asutused:

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)
Rahvusvahelise koostöö ja inimõiguste osakond (Department of International Cooperation and Human Rights)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Tel./faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-post: dwmpc@ms.gov.pl

Ka kohalikud kohtud (sądy rejonowe) ja piirkonnakohtud on vastuvõtvad asutused.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Edastavate asutuste territoriaalne pädevus:

tasuta õigusabi taotlus, mis tuleb edastada teisele liikmesriigile, tuleb esitada sellele piirkonnakohtule, mille tööpiirkonnas asub taotleja alaline elukoht või harilik viibimiskoht.

Vastuvõtvate asutuste territoriaalne pädevus:

17. detsembri 2004. aasta seaduse (mis käsitleb õigust tasuta õigusabile tsiviilkohtumenetlustes Euroopa Liidu liikmesriikides) (Ametlik Teataja 2005, nr 10, 67) artikli 8 lõike 1 järgi võib taotluse esitada otse kohtule, kes on pädev taotlust läbi vaatama (s.t kohtule, kus toimub asja sisuline arutamine või kus hakatakse seda tegema), või kui taotlus puudutab tasuta õigusabi täitemenetluses, siis kohalikule kohtule, kelle tööpiirkonnas asub täitmise koht.

Kõigi nende tasuta õigusabi taotluste puhul, mille esitavad Poola kohtutele taotlejad, kelle alaline elukoht või harilik viibimiskoht on muus ELi liikmesriigis, on vastuvõtva asutuse territoriaalne pädevus justiitsministeeriumil.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotluste vastuvõtmise viisid.

Taotluse võib esitada otse edastavale asutusele või posti teel.

Taotluse võib esitada otse vastuvõtvale asutusele või posti teel.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Edastavad asutused: taotlus tuleb koostada poola keeles ja selles ühenduse institutsioonide ametlikus keeles, mida aktsepteerib ELi liikmesriik, kuhu taotlus edastatakse.

Vastuvõtvad asutused: taotlus tuleb koostada poola või inglise keeles.

Muud ühenduse institutsioonide ametlikud keeled peale poola keele, mida Poola vastuvõtvad asutused aktsepteerivad: inglise keel.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 13/06/2019