Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retshjælp - Sverige


Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art.

Hermed meddeles de i ovennævnte retsakts artikel 14, stk. 4 og 21, stk. 1, omhandlede oplysninger.

Retsakten er blevet gennemført ved følgende nationale bestemmelserPDF(1693 Kb)sv:

Se oversigtstabellen i bilag 1 og affattelsen af bilag 2 og 3. Bestemmelserne trådte i kraft den 1. november 2004.

Sverige opfylder i øvrigt sine forpligtelser efter direktivet ved hjælp af bestemmelserne i loven om retshjælp (rättshjälpslagen, 1996:1619, bilag 4) og bekendtgørelsen om retshjælp (rättshjälpsförordningen, 1997:404, bilag 5); § 6 og 8 i kapitel 5, §9 i kapitel 33 og § 24 i kapitel 36 i retsplejeloven (rättegångsbalken, bilag 6); §§ 26, 50 og 52 i forvaltningsprocesloven (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, bilag 7); § 8 i forvaltningsloven (förvaltningslagen, 1986:223, bilag 8); og § 48 i domstolsloven (lagen om domstolsärenden, 1996:242, bilag 9).


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Sverige

Retshjælp


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

- Justitsministeriet (Justitiedepartementet)

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Ikke relevant

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Justitsministeriet accepterer ansøgninger om retshjælp, der sendes med post, bud eller fax, eller, efter individuel aftale, på anden måde.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgningen kan affattes på svensk eller engelsk (jf. § 11c-d i bekendtgørelsen om retshjælp).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 17/03/2017