Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teisinė pagalba - Švedija


2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles.

Tai pagal minėto teisės akto 14 straipsnio 4 dalį ir 21 straipsnio 1 dalį yra pranešimas.

Direktyva perkelta į nacionalinę teisę tokiomis nacionalinėmis nuostatomisPDF(1693 Kb)sv:

Žr. 1 priede pateiktą atitikties lentelę ir 2 bei 3 prieduose pateiktą teisės akto tekstą. Nuostatos įsigaliojo 2004 m. lapkričio 1 d.

Be to, Švedija vykdo savo įsipareigojimus pagal direktyvą Teisinės pagalbos įstatymo (rättshjälpslagen, 1996:1619, 4 priedas) ir Teisinės pagalbos potvarkio (rättshjälpsförordningen, 1997:404, 5 priedas) nuostatomis; Civilinio proceso kodekso (rättegångsbalken, 6 priedas) 5 straipsnio 6 ir 8 dalimis, 33 straipsnio 9 dalimi ir 36 straipsnio 24 dalimi; Administracinių bylų teisenos įstatymo (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, 7 priedas) 26, 50 ir 52 straipsniais; Administracinio proceso įstatymo (förvaltningslagen, 1986:223, 8 priedas) 8 straipsniu ir Teismų įstatymo (lagen om domstolsärenden, 1996:242, 9 priedas) 48 straipsniu.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Švedija

Teisinė pagalba


14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

– Teisingumo ministerija (Justitiedepartementet).

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Netaikytina.

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Teisingumo ministerija gali priimti teisinės pagalbos prašymą, pateiktą paštu, per kurjerį ar faksu, o susitarus atskiru atveju – bet kuriomis sutartomis priemonėmis.

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Prašymas gali būti teikiamas švedų arba anglų kalba (žr. Teisinės pagalbos potvarkio 11c-d straipsnius).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 06/07/2020