Právní kontext přeshraniční mediace

Obnovit

Informace o nástrojích práva EU, které jsou pro provádění přeshraniční mediace relevantní.


Vnitrostátní

Na rodinné spory se obvykle vztahují obecná ustanovení týkající se mediace.

Evropské/mezinárodní

Uplatňování této metody řešení sporů upravuje nebo podporuje řada evropských a mezinárodních nástrojů.

Na úrovni Evropské unie:

– Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000

Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností

V rámci Haagské konference o mezinárodním právu soukromém:

Odkaz se otevře v novém okně.Haagská úmluva ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Odkaz se otevře v novém okně.Haagská úmluva ze dne 19. října 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí

Odkaz se otevře v novém okně.Pokyny pro správnou praxi v oblasti mediace zejména na základě Haagské úmluvy ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Na úrovni Rady Evropy:

Odkaz se otevře v novém okně.Doporučení Výboru ministrů členským státům č. R (98)1 o rodinné mediaci přijaté dne 21. ledna 1998

Odkaz se otevře v novém okně.Doporučení Výboru ministrů členským státům Rec (2002)10 o mediaci v občanských věcech

Na úrovni Evropského parlamentu:

Odkaz se otevře v novém okně.Studie Evropského parlamentu

Další užitečné odkazy

Prostřednictvím tohoto odkazu naleznete mediátora specializovaného na přeshraniční rodinnou mediaci: http://www.crossbordermediator.eu/


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 08/10/2020