Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Правен контекст на трансграничната медиация


Информация относно правни инструменти на ЕС, които са от значение за осъществяването на трансгранична медиация.


Национално равнище

При семейноправните спорове обикновено се прилагат общите разпоредби за медиацията.

Европейско/международно равнище

Прилагането на този метод за разрешаване на конфликти е предвидено или развито в различни европейски и международни актове.

На равнище Европейски съюз:

Връзката отваря нов прозорецДиректива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси,

- Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000,

- Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.

На равнище Хагска конференция по международно частно право:

Връзката отваря нов прозорецХагска конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

Връзката отваря нов прозорецХагска конвенция от 19 октомври 1996 г. за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата,

Връзката отваря нов прозорецРъководство за добри практики в областта на медиацията по-специално в контекста на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25 октомври 1980 г.

На равнище Съвет на Европа:

Връзката отваря нов прозорецПрепоръка № R (98)1 на Комитета на министрите към държавите членки относно семейната медиация, приета на 21 януари 1998 г.

Връзката отваря нов прозорецПрепоръка Rec (2002) 10 на Комитета на министрите към държавите членки относно медиацията по гражданскоправни въпроси.

На равнище Европейски парламент:

Връзката отваря нов прозорецИзследване на Европейския парламент.

Други полезни връзки

За да намерите медиатор, специализиран в трансгранична семейна медиация, използвайте връзката: http://www.crossbordermediator.eu/.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 08/10/2020