Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juridisk baggrund for mægling på tværs af grænser


Oplysninger om EU-retsforskrifter, der er relevante for gennemførelsen af grænseoverskridende mægling.


På nationalt niveau

Generelle bestemmelser om mægling finder almindeligvis anvendelse på familieretlige tvister.

På Europæisk/internationalt niveau

Brugen af denne metode til bilæggelse af konflikter er fastsat i eller understøttes af en række europæiske og internationale retsforskrifter.

På EU-niveau:

Europa-Parlamentets og Rådets Link åbner i nyt vinduedirektiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område

- Link åbner i nyt vindueRådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000

- Link åbner i nyt vindueRådets forordning (EF) nr. 4/2009af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt

På Haagerkonferencen om international privatret:

-  Link åbner i nyt vindueHaagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser

-  Link åbner i nyt vindueHaagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn

-  Link åbner i nyt vindueGuide  to good practice on mediation navnlig i forbindelse med Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser

På Europarådsniveau:

-  Link åbner i nyt vindueHenstilling R (98)1fra Europarådets ministerkomité til medlemsstaterne om mægling inden for familien af 21. januar 1998

-  Link åbner i nyt vindueEuropårådets anbefaling n. 10/2002 til medlemsstaterne om mægling i civilretlige  sager

På Europa-Parlamentsniveau:

-  Link åbner i nyt vindueStudy of the European Parliament

Andre nyttige links

Klik på følgende link for at finde en mægler, der er specialiseret i familiemægling på tværs af grænser. Link åbner i nyt vinduehttp://www.crossbordermediator.eu/


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 08/10/2020