Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vilka regler gäller?


Information om EU-rättsliga instrument som är relevanta för gränsöverskridande medling.


Nationell nivå

Allmänna bestämmelser om medling är generellt tillämpliga på familjetvister.

Europeisk/internationell nivå

Medling som metod för att lösa tvister ingår eller stöds i flera europeiska och internationella instrument.

EU-nivå:

- Europaparlamentets och rådetsLänken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område.

- Länken öppnas i ett nytt fönsterRådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.

- Länken öppnas i ett nytt fönsterRådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

Haagkonferensen för internationell privaträtt:

Länken öppnas i ett nytt fönsterHaagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn.

Länken öppnas i ett nytt fönsterHaagkonventionen av den 19 oktober 1996 om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.

Länken öppnas i ett nytt fönsterVägledning om god praxis för medling, särskilt enligt Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn.

Europarådet:

Länken öppnas i ett nytt fönsterRekommendation nr R (98)1 från ministerkommittén till medlemsländerna om familjemedling, antagen den 21 januari 1998.

Länken öppnas i ett nytt fönsterRekommendation Rec. (2002) 10 från ministerkommittén till medlemsstaterna om medling i civilrättsliga frågor.

Europaparlamentet:

Länken öppnas i ett nytt fönsterStudie från Europaparlamentet

Andra användbara länkar

Använd denna länk för att hitta medlare som är specialiserad på gränsöverskridande familjemedling: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.crossbordermediator.eu/


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Last update: 08/10/2020