Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Piiriülese vahendamise õiguslik kontekst


Teave piiriülese vahendamise puhul kasutatavate liidu õiguslike vahendite kohta.


Riiklik tasand

Perekonnaõiguslike vaidluste suhtes kehtivad üldjuhul vahendust reguleerivad üldsätted.

Euroopa / rahvusvaheline tasand

Vahenduse kasutamine vaidluste lahendamiseks on ette nähtud või seda propageeritakse mitme Euroopa ja rahvusvahelise tasandi instrumendiga

Euroopa Liidu tasand:

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/52/EÜ, 21. mai 2008, vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades.

- Lingil klikates avaneb uus akenNõukogu määrus (EÜ) nr 2201/2003, 27. november 2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000

- Lingil klikates avaneb uus akenNõukogu määrus (EÜ) nr 4/2009, 18. detsember 2008 , kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes

Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents:

-  Lingil klikates avaneb uus akenHaagi 25. oktoobri 1980. aasta lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvaheline konventsioon

-  Lingil klikates avaneb uus akenHaagi 19. oktoobri 1996. aasta konventsioon vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvuse, kohaldatava seaduse, tunnustamise, kohtuotsuste täitmise ja koostöö kohta

-  Vahenduse hea tava juhendPDF(894 Kb)et eelkõige vastavalt Haagi 25. oktoobri 1980. aasta konventsioonile rahvusvahelise lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise kohta

Euroopa Nõukogu:

-  Ministrite komitee 21. jaanuari 1998. aasta Lingil klikates avaneb uus akensoovitus nr R (98)1 liikmesriikidele perelepituse kohta

-  Ministrite komitee Lingil klikates avaneb uus akensoovitus Rec (2002) 10 liikmesriikidele vahenduse kohta tsiviilasjades

Euroopa Parlament:

-  Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Parlamendi uuring

Veel kasulikke linke

Piiriülestele perekonnaõiguslikele vaidlustele spetsialiseerunud vahendaja leidmiseks klõpsake järgmisel lingil: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.crossbordermediator.eu/


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 02/12/2020