Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kontekst prawny mediacji międzynarodowej


Informacje na temat instrumentów prawa unijnego stanowiących podstawę wdrożenia mediacji transgranicznej


Krajowe

Przepisy ogólne z zakresu mediacji są powszechnie stosowane w przypadku sporów rodzinnych.

Europejskie / międzynarodowe

Niniejsza metoda rozwiązywania sporów została wprowadzona przez kilka aktów europejskich i międzynarodowych. Wspomniane regulacje prawne przyczyniły się również do jej rozwinięcia.

Na szczeblu Unii Europejskiej:

- Link otworzy się w nowym oknieDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

- Link otworzy się w nowym oknieRozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000

- Link otworzy się w nowym oknieRozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego:

- Link otworzy się w nowym oknieKonwencja haska z dnia 25 października 1980 r. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

- Link otworzy się w nowym oknieKonwencja haska z dnia 19 października 1996 r. o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu orzeczeń i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dziecka

- Link otworzy się w nowym okniePrzewodnik dobrych praktyk na temat mediacji w ramach Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Na szczeblu Rady Europy:

- Link otworzy się w nowym oknieZalecenie nr R (98)1 Komitetu Ministrów skierowane do państw członkowskich na temat mediacji w sprawach rodzinnych, przyjęte dnia 21 stycznia 1998 r.

- Link otworzy się w nowym oknieZalecenie Rec (2002) 10 Komitetu Ministrów skierowane do państw członkowskich na temat mediacji w sprawach cywilnych

Na szczeblu Parlamentu Europejskiego:

- Link otworzy się w nowym oknieBadanie Parlamentu Europejskiego

Inne przydatne linki

Aby znaleźć mediatora specjalizującego się w transgranicznej mediacji rodzinnej, należy kliknąć na link: http://www.crossbordermediator.eu/.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 08/10/2020