Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právny rámec cezhraničnej mediácie


Informácie o nástrojoch práva EÚ, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie cezhraničnej mediácie.


Vnútroštátny

Všeobecné ustanovenia o mediácii sa vo všeobecnosti uplatňujú na spory v rodinných veciach.

Európsky/medzinárodný

Uplatnenie tejto metódy riešenia sporov predpokladajú alebo podporujú viaceré európske alebo medzinárodné nástroje.

Na úrovni Európskej únie:

- Odkaz sa zobrazí v novom oknesmernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach

- Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000

- Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti

V rámci Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného boli prijaté:

- Odkaz sa zobrazí v novom okneHaagsky dohovor z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

- Odkaz sa zobrazí v novom okneHaagsky dohovor z 19. októbra 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

- pokyny k osvedčeným postupom týkajúcim sa mediáciePDF(921 Kb)sk, osobitne podľa Haagskeho dohovoru z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

Na úrovni Rady Európy:

- Odkaz sa zobrazí v novom okneodporúčanie č. R (98)1 Výboru ministrov členským štátom o rodinnej mediácii prijaté 21. januára 1998

- Odkaz sa zobrazí v novom okneodporúčanie Rec (2002)10 Výboru ministrov členským štátom o mediácii v občianskoprávnych veciach

Na úrovni Európskeho parlamentu:

- Odkaz sa zobrazí v novom okneštúdia Európskeho parlamentu

Ďalšie užitočné odkazy

Na tomto webovom sídle nájdete mediátorov špecializovaných na cezhraničnú mediáciu v rodinných veciach: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.crossbordermediator.eu/


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 02/12/2020