Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Informacje prawne

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?1. Zastrzeżenie

2. Oświadczenie o ochronie prywatności

3. Przepisy o ochronie danych osobowych

4. Prawa autorskie


1. Zastrzeżenie

1.1 Uwagi ogólne

Zamieszczone na niniejszej stronie opinie przedstawiają poglądy autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Komisję Europejską, jednak zawarte na niej treści stanowią wspólną własność Komisji i poszczególnych państw członkowskich.

Komisja Europejska prowadzi tę stronę internetową, aby poprawić dostęp do wymiaru sprawiedliwości w wymiarze transgranicznym oraz zwiększyć publiczny dostęp do informacji o swoich inicjatywach i strategiach politycznych Unii Europejskiej w ogóle. Dążymy do tego, aby informacje były aktualne i precyzyjne. Ewentualne wskazane nam błędy postaramy się poprawić.

Wszystkie interaktywne (elektroniczne) usługi udostępniamy „tak, jak jest” oraz na zasadzie najwyższej staranności. Komisja Europejska oraz podmioty przekazujące dane bądź usługodawcy, którzy uczestniczą w projekcie, zastrzegają, że nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej. W szczególności nie jesteśmy w stanie zagwarantować aktualności danych i ich prawidłowości ani zapewnić nieprzerwanej dostępności usługi bądź dostępności innych zewnętrznych stron internetowych, do których odsyła ta strona.

Na potrzeby niektórych z funkcjonalności europejskiego portalu e-Justice wykorzystuje się Link otworzy się w nowym okniedane zGeoNames na podstawie Link otworzy się w nowym oknielicencji CC BY 3.0. Nie wprowadza się żadnych zmian w danych.

Komisja zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu szkody wynikającej z uszkodzenia danych, ich utraty oraz jakiegokolwiek innego rodzaju niepożądanego skutku powstałego w następstwie zamierzonych bądź niezamierzonych operacji w ramach systemu. Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Komisji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązującym ustawodawstwie krajowym lub wyłączenie jej odpowiedzialności w przypadkach, które nie mogą zostać objęte wyłączeniem, zgodnie ze wspomnianym ustawodawstwem. Prawem właściwym jest prawo belgijskie, a do rozstrzygania ewentualnych sporów właściwe są belgijskie sądy.

Komisja Europejska może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmienić zastrzeżenie i warunki przedstawione poniżej, dlatego należy zawsze odwoływać się do aktualnej wersji tekstu w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej.

1.2 Aspekty związane z podstronami

Na stronach tematycznych zawarto treści dotyczące zagadnień „europejskich” lub odnoszących się do poszczególnych państw członkowskich. każde państwo członkowskie (poprzez swoje różne organy) ponosi odpowiedzialność za treści oraz łącza zawarte na swoich stronach. Informacje te:

 • mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji jakichkolwiek osób ani podmiotów;
 • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne;
 • niekiedy odsyłają do serwisów zewnętrznych, nad którymi służby Komisji nie mają kontroli i za które Komisja nie bierze odpowiedzialności;
 • nie stanowią porad specjalistycznych lub prawnych (o konkretną poradę należy zawsze zwrócić się do odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty).

Wszelkie znajdujące się na niniejszych stronach odniesienia do osoby płci męskiej uważa się jednocześnie za stanowiące odniesienie do osoby płci żeńskiej i odwrotnie, o ile z kontekstu w sposób niebudzący wątpliwości nie wynika inaczej.

Niektóre strony zostały przetłumaczone maszynowo. Prosimy zwrócić uwagę, że tłumaczenie maszynowe umieszczono na stronach tymczasowo i jedynie do celów informacyjnych. Właściciele tych stron nie odpowiadają w żaden sposób za jakość tekstów przetłumaczonych maszynowo.

Prosimy zwrócić uwagę, że dokument dostępny online może nie być całkowicie tożsamy z oficjalnie przyjętym tekstem. Jedynie prawodawstwo unijne opublikowane w papierowej wersji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przed 1 lipca 2013 r. i w jego wersji elektronicznej po 1 lipca 2013 r. ma moc prawną. Zamierzamy minimalizować zakłócenia spowodowane incydentami technicznymi. Jednak niektóre dane lub informacje na naszej stronie mogły zostać stworzone lub udostępnione w plikach lub formatach, które nie są pozbawione błędów. tym samym nie możemy zagwarantować, że dostęp do naszej strony nie zostanie zakłócony lub w inny sposób utrudniony.

1.3 Aspekty związane z usługami interaktywnymi

W przypadku wszystkich usług interaktywnych zastosowanie mają następujące warunki:

Korzystanie z tych usług oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystywanie zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się korzystania z usługi lub wszelkich danych osobowych przekazywanych w ramach tej usługi w jakimkolwiek innym zamiarze lub celu, w szczególności w związku z prowadzeniem działalności handlowej, marketingowej lub reklamowej.

Zabrania się automatycznego kopiowania (pobierania) lub dystrybucji danych otrzymanych w ramach świadczonych usług za pomocą jakichkolwiek środków.

Zezwala się na zamieszczanie łączy do europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” oraz do jego stron.

Szczegółowe aspekty dotyczące usług:

Integracja rejestrów upadłości z 1.3.1 r.

Usługa ta umożliwia znalezienie informacji dotyczących spraw upadłościowych w rejestrach państw członkowskich uczestniczących w projekcie. Na szczeblu UE nie funkcjonuje centralny rejestr upadłości. Zapytanie jest wysyłane do rejestrów krajowych i odpowiedź przychodzi z nich z powrotem w kilka sekund. Na razie usługa jest realizowana na zasadzie „najlepszych starań”.

1.3.2 Znajdź prawnika

„Znajdź prawnika” to usługa świadczona dla ogółu społeczeństwa przez Komisję Europejską oraz krajowe organizacje zawodowe zrzeszające prawników i inne tego typu organizacje, które uczestniczą w projekcie.

1.3.3 Znajdź notariusza

„Znajdź notariusza” to usługa świadczona dla ogółu społeczeństwa przez Komisję Europejską, Radę Notariatów Unii Europejskiej (CNUE) oraz inne krajowe izby notarialne uczestniczące w projekcie.

1.3.4 ECLI

Wyszukiwarka „ECLI” (europejska sygnatura orzecznictwa) to usługa świadczona dla ogółu społeczeństwa przez Komisję Europejską oraz podmioty zajmujące się udostępnianiem orzecznictwa. Komisja zapewnia tę usługę, aby ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości w kontekście transgranicznym. dzięki temu obywatele UE oraz prawnicy praktycy mogą łatwo odnaleźć orzeczenie opatrzone ECLI.

1.3.5 Właściwy sąd/właściwy organ

Interfejs wyszukiwania właściwego sądu/organu jest usługą świadczoną dla ogółu społeczeństwa przez Komisję Europejską we współpracy z krajowymi organami wymiaru sprawiedliwości lub innymi uczestniczącymi w projekcie podmiotami, które mają w tym zakresie kompetencje. Komisja udostępniła tę usługę, aby ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości w kontekście transgranicznym. dzięki temu obywatele UE oraz prawnicy praktycy mogą łatwo ustalić właściwy sąd krajowy. Należy zauważyć, że chociaż podjęto wszystkie możliwe wysiłki, by zapewnić dokładność wyników, mogą pojawić się wyjątkowe przypadki z tej dziedziny, które nie zostały przewidziane.

1.3.6 Elektroniczne zgłaszanie roszczeń (e-CODEX)

Elektroniczne składanie wniosków z wykorzystaniem technologii e-CODEX (w odniesieniu do europejskiego nakazu zapłaty i europejskich drobnych roszczeń) jest możliwe dzięki wzajemnemu połączeniu dużej liczby systemów informatycznych prowadzonych zarówno przez Komisję Europejską, jak i przez administracje krajowe. W wyjątkowych sytuacjach wniosek może nie dotrzeć do wskazanego sądu. Dowód przesłania (bądź dowód nieprzesłania) będzie udostępniany stronom w miarę możliwości, ale należy wziąć pod uwagę, że w niektórych państwach członkowskich dowód ten dotyczy jedynie doręczenia wniosku do krajowego centralnego systemu informatycznego utworzonego w tym celu. Nie zawsze będzie możliwe przedstawienie dowodu doręczenia do wskazanego sądu.

Wszystkie powiadomienia dotyczące dowodu przesłania do sądu lub potwierdzenia odbioru w sądzie zostaną przesłane na adres elektroniczny powiązany z Państwa kontem w systemie uwierzytelniania użytkownika Komisji Europejskiej (EU Login).

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie wniosku lub nieprzedstawienie dowodu jego przesłania (bądź nieprzesłania). Jednocześnie Komisja nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesłanych z sądu wiadomości dotyczących Państwa wniosku bądź niepowiadomienie o otrzymaniu takiej wiadomości.

O ile nie zażądali Państwo usunięcia wiadomości, wiadomości przesyłane z i do sądu – z wyjątkiem przypadków wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej – będą udostępnione do Państwa wglądu w portalu „e-Sprawiedliwość” przez okres co najmniej roku. Zaleca się przechowywanie własnych kopii wszystkich wiadomości, do których pragną mieć Państwo dostęp po upływie tego okresu. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogli Państwo ponieść, ze względu na tymczasową bądź trwałą niedostępność wiadomości przesyłanych między Państwem a sądem bądź niepoinformowanie z wyprzedzeniem o usunięciu wiadomości.

1.3.7 Podpis elektroniczny

Wnioski składane elektronicznie (e-CODEX) muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym, zanim zostaną przesłane za pośrednictwem europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”. W portalu tym udostępniono narzędzie, które wspomaga użytkownika w tym zakresie, przy czym nie ma obowiązku z korzystania z tego narzędzia: wniosek można opatrzyć podpisem elektronicznym za pomocą własnych narzędzi, a następnie umieścić go w portalu. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, którą mogli Państwo ponieść w następstwie odmowy – dokonanej przez sąd bądź inny podmiot – uznania podpisu elektronicznego utworzonego za pomocą narzędzia udostępnionego w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”

1.3.8 Znajdź przedsiębiorstwo/połączenie rejestrów przedsiębiorstw

Usługa ta umożliwia wyszukanie i uzyskanie informacji na temat spółek wpisanych do rejestrów działalności gospodarczej w UE, Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii. Stanowi ona część systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS), utworzonego zgodnie z prawem UE. System ten zapewnia połączenie krajowych rejestrów działalności gospodarczej, które udostępniają informacje na temat spółek.

Początek strony

2. Oświadczenie o ochronie prywatności

2.1. Cele europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”

Europejski portal „e-Sprawiedliwość” ma pełnić rolę „punktu kompleksowej obsługi” dostarczającego informacje na temat europejskiego wymiaru sprawiedliwości i europejskich postępowań sądowych. Portal skierowany jest do obywateli, przedsiębiorstw, przedstawicieli zawodów prawniczych i sądownictwa. Obywatele we wszystkich państwach członkowskich powinni mieć równie łatwy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, jak w swoim własnym państwie. Europejski portal „e-Sprawiedliwość” przyczynia się w praktyczny sposób do usunięcia barier, udostępniając informacje w 23 językach oraz zestaw łączy do właściwych stron internetowych i dokumentów.

Pomimo że odpowiedzialność za treść portalu i zarządzanie nim spoczywa na Komisji Europejskiej i poszczególnych państwach członkowskich, administratorem danych zawartych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” jest Komisja Europejska.

2.2. Jakie przepisy prawa obowiązują?

Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych związane z organizacją europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” i zarządzaniem nim w ramach Komisji Europejskiej są regulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji 1247/2002/WE oraz decyzji Komisji 2014/333/UE w sprawie ochrony danych osobowych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”.

2.3. Jakie dane są przetwarzane przez Komisję w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”?

W portalu „e-Sprawiedliwość” przetwarzane są nazwiska i adresy poczty elektronicznej właścicieli stron i łączy internetowych. Ponadto w przypadkach, gdy osoby fizyczne zostały wskazane jako punkty kontaktowe, niektóre informacje dotyczące właściwych sądów lub podmiotów przedstawione przez państwa członkowskie mogą zawierać dane osobowe (nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Wszystkie takie dane są przechowywane w bazie danych utrzymywanej przez Centrum Danych Komisji Europejskiej w Luksemburgu.

W tym celu wykorzystywany jest mechanizm, który zbiera (ale nie przechowuje) dane osobowe z systemu uwierzytelniania Komisji Europejskiej EU Login. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adresy poczty elektronicznej są gromadzone i przetwarzane przez EU Login do celów rejestracji. Osobne szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia charakter przetwarzania danych osobowych przez EU Login. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: Link otworzy się w nowym okniehttps://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Dane osobowe są również przetwarzane w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” na potrzeby udostępniania wzajemnie połączonych baz danych, takich jak: „Znajdź prawnika”, „Znajdź notariusza”, wzajemnie połączone rejestry upadłości (IRI), narzędzie wyszukiwania europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI), „Znajdź spółkę” (część systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS)) wzajemnie połączone rejestry nieruchomości (LRI), dynamiczne formularze i elektroniczne składanie wniosków (e-CODEX). W tym względzie:

 • dane dotyczące prawników pochodzą z rejestrów organizacji zawodowych zrzeszających prawników i innych podobnych organizacji, które uczestniczą w projekcie;
 • dane dotyczące notariuszy pochodzą z rejestrów krajowych izb notarialnych uczestniczących w projekcie, przekazanym przez CNUE oraz inne właściwe organy;
 • dane we wzajemnie połączonych rejestrach upadłości pochodzą z krajowych rejestrów upadłości bądź rejestrów działalności gospodarczej;
 • część orzeczenia zawierająca dane osobowe przetwarzana w ramach korzystania z ECLI jest przekazywana przez właściwe organy sądowe bądź inne właściwe organy;
 • dynamiczne formularze przetwarzają dane przekazane przez użytkowników końcowych (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, rachunek bankowy itp.);
 • dane przetwarzane w ramach e-CODEX pochodzą z wiadomości użytkowników kierowanych do sądów krajowych. Ponadto do identyfikacji użytkowników systemu wykorzystuje się również dane techniczne, przy czym w niektórych sytuacjach dane te mogą zawierać informacje osobowe, na przykład adres poczty elektronicznej bądź numer identyfikacyjny systemu uwierzytelniania użytkownika Komisji Europejskiej (EU Login);
 • dane przetwarzane w kontekście „Znajdź spółkę” są wykorzystywane do identyfikacji uczestników systemu, który w niektórych przypadkach może zawierać dane osobowe, takie jak adres poczty elektronicznej lub numer identyfikacyjny użytkownika w systemie EU Login. Ponadto „Znajdź spółkę” łączy się z europejską platformą centralną, również częścią BRIS, która jest rozwijana i administrowana przez Komisję Europejską. Usługa „Znajdź spółkę” gromadzi dane o przedsiębiorstwach za pośrednictwem europejskiej centralnej platformy. Takie dane przedsiębiorstw mogą zawierać dane osobowe, na przykład: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów osób, które reprezentują spółkę w stosunkach z osobami trzecimi i w postępowaniu sądowym, lub które uczestniczą w uczestniczą w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jego nadzorowaniu lub kontrolowaniu. Takie dane pochodzą z rejestrów przedsiębiorstw krajów uczestniczących;
 • dane przetwarzane w związku z systemem LRI wykorzystywane są ponadto do identyfikacji użytkowników systemu i w niektórych sytuacjach dane te mogą zawierać informacje osobowe, na przykład adres poczty elektronicznej bądź numer identyfikacyjny systemu uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login ID).

2.4. Jaki jest cel przetwarzania danych?

W portalu gromadzi się dane osobowe, aby mieć możliwość skontaktowania się z właścicielami stron i łączy internetowych. Przetwarzanie ma umożliwić wysyłanie powiadomień drogą mailową oraz zarządzanie właścicielami stron i łączy internetowych w ramach systemu wsparcia operacyjnego portalu. W portalu pobiera się również dane osobowe (za pośrednictwem systemu EU Login) do następujących celów: wysyłanie zawiadomień drogą mailową do użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania informacji na temat określonych treści tematycznych bądź w celu zapoznania ich z aktualizacjami. Dane osobowe są także przetwarzane w celu umożliwienia zarządzania funkcjami i prawami oraz zawartością portalu.

Przetwarzanie danych osobowych przez Komisję w portalu w przypadku funkcji „Znajdź prawnika”, „Znajdź notariusza”, „Znajdź spółkę”, wzajemne połączonych rejestrów upadłości (IRI) i narzędzia wyszukiwania europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI) odbywa się jedynie na potrzeby umożliwienia dostępu do wzajemnie połączonych krajowych baz danych przechowujących dane osobowe. W tym kontekście Komisja odpowiada jedynie za udostępnianie infrastruktury informatycznej dla wyżej wymienionych funkcjonalności portalu i nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się we wzajemnie połączonych krajowych bazach danych udostępnionych za pośrednictwem portalu.

Komisja przetwarza również dane osobowe w portalu, gdy jest to niezbędne na potrzeby usług interaktywnych pozwalających użytkownikom na bezpośrednie komunikowanie się z odpowiednimi organami w innym państwie członkowskim.

2.5. Kto ma dostęp do danych?

Do danych osobowych dotyczących stron internetowych bądź właścicieli łączy dostęp ma personel Komisji (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, Wydział B4) i upoważniony personel odpowiedzialny za zarządzanie systemem i wsparcie techniczne. Ponadto dostęp do tego typu danych osobowych powiązanych ze stronami internetowymi państw członkowskich mają pracownicy organów państw członkowskich odpowiedzialni za zarządzanie odpowiednimi stronami.

Komisja przeprowadza stałą i odpowiednią ocenę stanu bezpieczeństwa w zakresie, w jakim prowadzone są prace związane z połączeniem krajowych baz danych. Za pośrednictwem portalu można uzyskać dostęp wyłącznie do tych informacji znajdujących się w połączonych krajowych bazach danych, które są dostępne publicznie. Nie ma możliwości łączenia za pośrednictwem portalu – do rozmaitych celów – informacji z różnych połączonych krajowych baz danych.

2.6. Jak długo przechowuje się dane osobowe?

Dane osobowe właścicieli stron i łączy internetowych będą przechowywane w lokalnych bazach danych tak długo, jak długo będą miały znaczenie dla portalu, przy czym nie będą przetrzymywane dłużej niż jest to potrzebne. Konieczność dalszego przechowywania tych danych osobowych jest ponownie weryfikowana. weryfikację przeprowadza się raz na rok przy okazji aktualizacji całej zawartości portalu. Okres zatrzymania wynosi zatem jeden rok, z zastrzeżeniem kontroli przeprowadzanych w sposób odręczny i odnawiania automatycznego. W przypadku zarejestrowanych użytkowników przechowuje się jedynie osobiste adresy poczty elektronicznej. Nie zatrzymuje się poszczególnych imion i innych danych osobowych. Dane dotyczące zarejestrowanych użytkowników zostaną usunięte na ich wniosek.

Orzeczenia sądowe udostępnione po opatrzeniu ECLI mogą zawierać dane osobowe, do których zastosowanie ma krajowe ustawodawstwo dotyczące ochrony danych, przy czym dane te podlegają odpowiednim okresom zatrzymania. Krajowe podmioty przekazujące dane odpowiadają za usunięcie orzeczenia w chwili, w której nie powinno być ono dłużej dostępne w ramach systemu.

Dane osobowe zawarte w wiadomościach przesyłanych między użytkownikami a sądami przy składaniu elektronicznych wniosków (e-CODEX) są przechowywane w odrębnej bazie danych Komisji w formie zaszyfrowanej przez odpowiedni okres. Użytkownik może złożyć wniosek o ich usunięcie w dowolnym momencie.

Dane osobowe zawarte w zamówieniach dokumentów w ramach usług „Znajdź spółkę” i LRI są przechowywane do momentu, w którym zamówienie zostanie usunięte z bazy danych portalu.

W portalu nie będą przechowywane żadne inne dane osobowe.

2.7. Jakie środki bezpieczeństwa wprowadzono, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieupoważnionym?

Dane są zbierane, przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób. Europejski portal „e-Sprawiedliwość” jest chroniony za pomocą szeregu zabezpieczeń technicznych. Rygorystyczne zarządzanie funkcjami i prawami gwarantuje, że dostęp osób upoważnionych ogranicza się wyłącznie do niezbędnego poziomu i odbywa się w ramach koniecznych zezwoleń. Wszystkie transakcje dotyczące danych dokonywane są za pomocą zaszyfrowanych połączeń. Zdalny i fizyczny dostęp do bazy danych portalu jest zabezpieczony poprzez rozdzielanie sieci, zapory sieciowe i inne mechanizmy zapewniane przez centrum danych Komisji. Dostęp do danych osobowych zawartych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” ma jedynie ograniczona grupa użytkowników, jak opisano powyżej w pkt. 2.5 „Kto ma dostęp do danych?”.

Dane osobowe zawarte w wiadomościach przesyłanych między użytkownikami i sądami są przechowywane w zaszyfrowanej formie w odrębnej bazie danych Komisji.

2.8. Dostęp do Twoich danych osobowych

W razie potrzeby zweryfikowania, jakie dane osobowe są przechowywane w Państwa imieniu przez odpowiedzialnego administratora, czy zostały zmodyfikowane, poprawione lub usunięte, prosimy wysyłać wiadomość e-mail na specjalny adres poczty elektronicznej podany niżej w punkcie „Dane kontaktowe”, dokładnie określając swoje żądanie. Wnioski będą rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez administratora danych.

2.9. Dane kontaktowe

Europejskim portalem „e-Sprawiedliwość” zarządza Dział B.4 w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. Za przetwarzanie danych odpowiada kierownik działu Cristian NICOLAU (administrator danych).

Adres kontaktowy na potrzeby europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” jest następujący:


Dział B4 – E-sprawiedliwość, IT i zarządzanie dokumentami —
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej,
B-1049 Bruksela,
Belgia

Link otworzy się w nowym oknieJUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Jeżeli pragną Państwo złożyć skargę związaną z przypadkiem przetworzenia danych w ramach kompetencji Komisji, proszę zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Bruksela
Belgia

telefon: +32 2 283 19 00 faks:
+32 2 283 19 50

Początek strony

3. Przepisy o ochronie danych osobowych

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do prywatności użytkowników. Podstawą prawną polityki w dziedzinie „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r.

Ta ogólna polityka obejmuje rodzinę instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w ramach domeny „ue”.

Choć większość stron internetowych można przeglądać bez podawania danych osobowych, w niektórych przypadkach informacje te są jednak wymagane w celu dostępu do zamówionych e-usług.

Strony internetowe, które wymagają takich informacji przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i dostarczają informacje o wykorzystaniu danych osobowych w ich oświadczeniach o polityce w sprawie ochrony prywatności.

W związku z tym:

 • Dla każdej konkretnej e-usługi administrator określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność konkretnej e-usługi z polityką prywatności;
 • W każdej instytucji inspektor ochrony danych zapewnia stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom w kwestii wypełniania ich obowiązków (zob. art. 43 – 45 rozporządzenia);
 • We wszystkich instytucjach, europejski inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależna władza sprawująca kontrolę (patrz art. 52 – 60 wymienionego rozporządzenia).
 • Strony internetowe instytucji Unii Europejskiej należące do domeny „.eu” zawierają linki do portali osób trzecich. Ponieważ serwisy te nie są kontrolowane przez nas, zachęca się użytkownika do zapoznania się z ich polityką w zakresie prywatności.

Co to jest e-usługa?

E-usługa w ramach portalu EUROPA to usługa lub zbiór zasobów udostępnione w internecie w celu poprawy komunikacji między obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony, a instytucjami europejskimi z drugiej strony.

Trzy rodzaje e-usług są lub będą udostępnione w na stronach EUROPA.

 1. Usługi informacyjne, które umożliwiają obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, przez co zwiększa się przejrzystość i zrozumienie polityki i działań UE;
 2. Usługi interaktywne, które umożliwiają lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, usprawniając tym samym konsultacje polityczne i mechanizmy informacji zwrotnych wnoszące wkład w kształtowanie polityki, działań i usług UE;
 3. Transakcje umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów transakcji z UE, np.: zawieranie umów, operacje finansowe, rekrutacja, zapisy, nabywanie lub zakup dokumentów itd.

Informacja zawarta w oświadczeniu o ochronie prywatności

Oświadczenie o polityce ochrony prywatności zawiera następujące informacje na temat wykorzystania danych osobowych:

 • Jakiego rodzaju informacje są gromadzone, w jakim celu i przy użyciu jakich środków technicznych. UE gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia konkretnego celu. Informacje te nie zostaną ponownie wykorzystane do innych celów;
 • Tożsamość podmiotu, któremu ujawniane są informacje. UE ujawnia informacje stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej i tylko wymienionym powyżej odbiorcom (kategoriom odbiorców). UE nie ujawnia danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, w razie potrzeby, je skorygować. Jako podmiot danych, mają Państwo również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z prawnie uzasadnionych powodów, z wyjątkiem przypadku gdy gromadzenie tych danych jest prawnie wymagane lub niezbędne dla wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub gdy dane będą wykorzystane do celów, na które wyrazili Państwo jednoznaczną zgodę.
 • Jak długo przechowywane są dane osobowe. UE przechowuje dane wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym dane te były gromadzone lub do dalszego ich przetwarzania;
 • Środki bezpieczeństwa podjęte w celu zabezpieczenia danych przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem;
 • Punkt kontaktowy, w przypadku pytań lub skarg.

Europa Analytics

Europa Analytics to oprogramowanie, za pomocą którego mierzy się przydatność i efektywność stron internetowych portalu EUROPA Komisji Europejskiej.

Domyślnie wizyty na stronie śledzone są za pomocą trwałych plików cookie administratora portalu Europa. Użytkownicy mogą nie wyrazić zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik („opt-out”). Jeśli zmienisz zdanie, znowu możesz być monitorowany przez Piwik („opt-in”).

Aby sprawdzić swój obecny status i dokonać wyboru, zaznacz odpowiednie pole w tekście poniżej.

Brak wyrażenia zgody na monitorowanie przez Piwik nie wpływa na nawigację na stronach portalu Europa.

Link otworzy się w nowym oknieWięcej informacji o Europa Analytics

Jak traktujemy przesyłane do nas e-maile?

Na wszystkich stronach zamieszczono przycisk „Twoja opinia”, który umożliwia czytelnikom przesyłanie uwag na określony adres funkcyjnej skrzynki pocztowej. Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, udostępnione dane osobowe są gromadzone przez adresata wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na tę wiadomość. Jeżeli zespół administratorów danej skrzynki pocztowej nie jest w stanie odpowiedzieć na Państwa pytanie, Państwa e-mail zostanie przesłany do innego serwisu. Nadawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, do którego działu zostało przesłane jego pytanie. Na stronie nie będą przechowywane żadne zapisy wymiany korespondencji prowadzonej przy użyciu tej funkcji.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania wiadomości e-mail i odnośnych danych osobowych prosimy o zawarcie ich w Państwa wiadomości.

Początek strony

4. Prawa autorskie

© Unia Europejska (2020)

Warunki ponownego wykorzystywania dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Komisji lub – w jej imieniu – w posiadaniu Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (Urzędu Publikacji) zostały określone decyzją Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji (2011/833/UE, Euratom). Ponowne wykorzystywanie dokumentów jest nieodpłatne.

Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła, o ile nie określono inaczej. W przypadkach gdy kopiowanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięk, obrazy, oprogramowanie itd.) wymaga uprzedniej zgody, taka zgoda uchyla powyższe ogólne zezwolenie i wyraźnie wskazuje wszelkie ograniczenia wykorzystania.

© Królestwo Belgii (2020)

Wykorzystywanie informacji znajdujących się na belgijskich stronach krajowych niniejszego portalu podlega obowiązującemu prawu belgijskiemu, a zwłaszcza ustawie z dnia 30 czerwca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oznacza to, że w przypadku braku innych ustaleń ponowne wykorzystanie takich informacji wymaga uprzedniego zezwolenia posiadaczy praw autorskich. Zgodnie z art. 8 ust. 2 wymienionej ustawy, dokumenty urzędowe organów publicznych nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego. Aktami urzędowymi organu publicznego są akty o skutku prawnym (ustawy, sprawozdania parlamentarne, orzeczenia sądów i trybunałów itp.). W art. 21 ust. 1 stwierdza się, że „cytaty z utworów opublikowanych zgodnie z prawem wykorzystywane na potrzeby krytyki, sporu, przeglądu lub nauki lub w celu umieszczenia ich w utworze naukowym, zgodnie z uczciwą praktyką danego zawodu oraz w zakresie uzasadnionym zamierzonym celem, nie naruszają prawa autorskiego. Cytaty opisane w uprzednim akapicie należy opatrzyć adnotacją wskazującą źródło oraz imię i nazwisko autora, chyba że jest to niemożliwe”.

Strony internetowe, do których odsyłają belgijskie strony krajowe portalu „e-Sprawiedliwość”, podlegają własnym klauzulom praw autorskiego. Sądy belgijskie posiadają jurysdykcję w zakresie rozpatrywania pozwów w zakresie praw autorskich dotyczących danych wskazanych na belgijskich stronach krajowych.

© Republika Bułgarii (2020)

Informacje pochodzące od rządu Republiki Bułgarii mają charakter publiczny. Informacje opublikowane na bułgarskich stronach europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”, są ogólnodostępne i mogą być pobierane, powielane, tłumaczone i dostosowywane do potrzeb wszelkiego rodzaju publikacji, form i mediów w celach niekomercyjnych. wyjątek stanowią materiały, w przypadku których wyraźnie przewidziano klauzulę ochrony praw autorskich lub potrzebna jest uprzednia zgoda podmiotu praw autorskich.

© Republika Czeska (2020)

Korzystanie z dokumentów opublikowanych na tej stronie internetowej, które znajdują się w posiadaniu Republiki Czeskiej lub osób trzecich w imieniu Republiki Czeskiej, podlega krajowym przepisom prawa autorskiego, o ile nie wskazano inaczej. O ile nie określono inaczej, na mocy sekcji 31 ustawy o prawie autorskim (ustawa nr 121/2000) dozwolone jest powielanie treści czeskich stron internetowych, pod warunkiem że zostanie ono przywołane, a jego celem jest niekomercyjny charakter. Z wyjątkiem przypadków, w których ustawa o prawie autorskim stanowi inaczej, utwory mogą być swobodnie wykorzystywane bez zezwolenia, pod warunkiem że ich użycie służy osobistej potrzebie osoby fizycznej, która nie ma na celu uzyskania bezpośrednich lub pośrednich korzyści gospodarczych lub handlowych.

W przypadku gdy prawo czeskie wymaga uprzedniego zezwolenia na reprodukcję lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych, to pozwolenie jest nadrzędne w stosunku do wyżej wymienionego zezwolenia generalnego i wskazuje wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania.

Należy zauważyć, że opublikowane na tej stronie internetowej informacje mogą nie być kompletne, wyczerpujące, dokładne lub aktualne i nie mają na celu zastąpienia profesjonalnego doradztwa prawnego. Jedynie czeskie akty prawne, które zostały opublikowane zgodnie z prawem w zbiorze ustaw ustawodawczych (Sbírka zákonů), są prawnie wiążące.

© Królestwo Danii (2020)

Informacje na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”, które pochodzą od rządu duńskiego, nie są przedmiotem prawa autorskiego.

© Republika Federalna Niemiec (2020)

Wykorzystanie przez osoby trzecie dokumentów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, znajdujących się w posiadaniu Republiki Federalnej Niemiec, jest chronione prawem autorskim, zgodnie z tym, co określono w prawodawstwie niemieckim, Unii Europejskiej i konwencjach międzynarodowych. Republika Federalna Niemiec nie ponosi odpowiedzialności za kompletność ani dokładność informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, ani też za błędy edytorskie, techniczne czy pominięcia.

W szczególności nie ręczy ona, pośrednio ani bezpośrednio, za kompletność ani dokładność informacji otrzymanych za pośrednictwem łączy prowadzących do internetowych stron zewnętrznych.

Operatorzy stron internetowych są odpowiedzialni za treść udostępnianą do użytku na swoich stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. „Treść własną” należy odróżniać od łączy zawierających treść pochodzącą od operatorów internetowych stron zewnętrznych.

Łącza prowadzące do treści internetowych stron zewnętrznych podawane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Odpowiedzialność za treść internetowych stron zewnętrznych ponosi wyłącznie jej dostawca. Internetowe strony zewnętrzne są dokładnie analizowane i sprawdzane według najlepszej wiedzy i przekonania przed utworzeniem do nich linku. Jednak nie ręczy się, pośrednio ani bezpośrednio, za kompletność ani dokładność informacji otrzymanych za pośrednictwem linków do stron zewnętrznych. Treść internetowych stron zewnętrznych może zostać zmieniona w każdej chwili, bez wiedzy władz niemieckich.

Niniejszym oświadcza się, w odniesieniu do wszystkich linków zamieszczonych na niniejszej stronie, że władze niemieckie nie mają wpływu na formę ani zawartość internetowych stron zewnętrznych, do których linki znajdują się na niniejszej stronie; ponadto umieszczenie takich łączy nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem strony, do której prowadzi łącze ani na jej treść. Oświadczenie to dotyczy wszystkich stron znajdujących się na niniejszej stronie internetowej i wszystkich umieszczonych na niej łączy.

Jeżeli Link otworzy się w nowym oknietreść stron internetowych wskazanych poprzez zamieszczone łącza może budzić sprzeciw, prosimy o powiadomienie o tym niemieckiego punktu kontaktowego pod adresem redaktion@justiz.de

Personel redakcji online niemieckich stron krajowych zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia informacji umieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skorzystać z następującego Link otworzy się w nowym okniełącza.

© Republika Estońska (2020)

Informacje pochodzące od rządu Republiki Estońskiej są przedmiotem prawa autorskiego. Niemniej informacje publikowane na krajowych stronach Republiki Estońskiej w ramach europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” są ogólnodostępne i mogą być pobierane, powielane, tłumaczone i dostosowywane do potrzeb wszelkiego rodzaju publikacji, form i mediów w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, pod warunkiem podania źródła i wskazania ich statusu pod względem praw autorskich. Treść, którą posługuje się Republika Estońska na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”, musi być dokładnie odtworzona i niewykorzystywana w kontekście wprowadzającym w błąd.

© Republika Chorwacji (2020)

Informacje na temat europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” zapewnianego przez rząd Republiki Chorwacji nie są objęte warunkami prawa autorskiego. Nie obejmuje to żadnych materiałów, które mogą być objęte prawami autorskimi osoby trzeciej, takich jak odesłania do treści na stronach internetowych osób trzecich.

Zgodnie z chorwacką ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18), oficjalne teksty w dziedzinie prawodawstwa, administracji, sądownictwa (np. akty prawne, rozporządzenia, decyzje, sprawozdania, protokoły, wyroki) i innych utworów urzędowych i ich zbiorów, opublikowanych w celu urzędowego informowania opinii publicznej, nie podlegają ochronie praw autorskich.

© Irlandia (2020)

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie przez Irlandię są przedmiotem prawa autorskiego rządu Irlandii zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 2000 r. Materiały można pobierać w celu zapisania lub wydrukowania jedynie na użytek własny. W przypadku wydawania materiałów innym osobom, należy podać źródło i informację o statusie w ramach prawa autorskiego.

Zezwolenie na powielanie materiałów będących przedmiotem prawa autorskiego rządu Irlandii nie obejmuje znajdujących się na niniejszej stronie materiałów, które mogą być własnością strony trzeciej. Zezwolenie na powielanie takich materiałów należy uzyskać od właściwego podmiotu praw autorskich.

© Republika Grecka (2020)

Informacje zamieszczone na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”, które pochodzą od rządu Grecji, nie są przedmiotem prawa autorskiego. Przedmiotem prawa autorskiego mogą być natomiast niektóre linki zewnętrzne. W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), zezwolenie takie uchyla wyżej wspomniane ogólne zezwolenie i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

© Ministerstwo Sprawiedliwości Hiszpanii (2020)

Dostęp do treści udostępnionych przez Hiszpanię w portalu „e-Sprawiedliwość” i wykorzystywanie ich, dostępne tam informacje, załączone łącza oraz narzędzia wchodzą w zakres kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości lub organów z nim współpracujących i są chronione odpowiednim prawem własności intelektualnej i przemysłowej. Wykorzystywanie, powielanie i dystrybucja tej treści, publiczne jej komunikowanie lub przekształcanie czy inna tego typu działalność jest stanowczo zabroniona bez wyraźnego zezwolenia Ministerstwa Sprawiedliwości. Zezwolenie na wykorzystywanie przez użytkownika jakiejkolwiek treści z tego portalu ogranicza się do pobierania i prywatnego użytku wspomnianej treści pod warunkiem niewprowadzania do niej żadnych zmian.

© Republika Francuska (2020)

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Treść niniejszej strony internetowej, będąc wyłączną własnością Ministerstwa Sprawiedliwości i Wolności Obywatelskich lub jej autorów i osób uprawnionych, jest chroniona przepisami francuskiego i międzynarodowego prawa obowiązującego w dziedzinie prawa własności intelektualnej, a zwłaszcza przepisami francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Dotyczy to elementów redakcyjnych znajdujących się na niniejszej stronie, prezentacji na ekranie i oprogramowania umożliwiającego użytkowanie strony, znaków graficznych, obrazów, zdjęć i grafik, niezależnie od ich charakteru.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Wolności Obywatelskich wydaje użytkownikom jedynie zezwolenie na przeglądanie treści, co wyklucza wykorzystywanie całości lub części treści niniejszej strony do jakichkolwiek celów.

Zezwolenia na powielanie udziela się jedynie w formie cyfrowej dla komputera, z którego uzyskano dostęp do strony, do celów przeglądania stron za pomocą przeglądarki internetowej użytkownika.

Wszelkiego rodzaju odtwarzanie, w całości lub częściowo, strony przez jakikolwiek podmiot, bez wyraźnego zezwolenia Ministerstwa Sprawiedliwości i Wolności Obywatelskich jest zabronione i stanowi naruszenie prawa autorskiego zgodnie z art. L.335-2 i nast. kodeksu własności intelektualnej.

Łącze do Link otworzy się w nowym okniefrancuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Rozdział poświęcony środkom karnym można znaleźć Link otworzy się w nowym oknietutaj.

© Republika Włoska (2020)

O ile nie wskazano inaczej, ponowne wykorzystywanie dokumentów znajdujących się w posiadaniu włoskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i innych instytucji publicznych lub w ich imieniu przez podmioty trzecie podlega krajowym przepisom prawa autorskiego.

Powielanie treści stron włoskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i innych publicznych instytucji jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, o ile nie określono inaczej.

W przypadkach gdy kopiowanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięk, obrazy, oprogramowanie itd.) wymaga uprzedniej zgody, taka zgoda uchyla powyższe ogólne zezwolenie i wyraźnie wskazuje wszelkie ograniczenia wykorzystania.

© Republika Cypryjska (2020)

O ile nie wskazano inaczej, ponowne wykorzystanie dokumentów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej przez Cypr lub w jego imieniu przez inne podmioty podlega krajowym przepisom prawa autorskiego. O ile nie określono inaczej, powielanie treści stron cypryjskich jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania etc.), zezwolenie takie zastępuje wyżej wspomniane zezwolenie ogólne i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

© Republika Łotewska (2020)

Informacje dostarczone przez rząd Łotwy mają charakter publiczny i nie są przedmiotem prawa autorskiego. W związku z tym informacje publikowane na krajowych stronach łotewskich w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” są ogólnodostępne i mogą być pobierane, powielane, tłumaczone i dostosowywane do potrzeb wszelkiego rodzaju publikacji, form i mediów w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

© Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej (2020)

Informacje, które pochodzą od Republiki Litewskiej, są chronione na mocy litewskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być wykorzystywane bez ograniczeń pod warunkiem podania ich źródła.

© Wielkie Księstwo Luksemburga (2020)

Powielanie treści i informacji znajdujących się na stronach luksemburskich, które są własnością państwa Luksemburg lub podmiotów trzecich, o ile nie określono inaczej, podlega obowiązującym przepisom prawa luksemburskiego.

W przypadku braku przeciwwskazań, powielanie informacji znajdujących się na stronach luksemburskich jest dozwolone do celów niekomercyjnych pod warunkiem wyraźnego podania źródła.

W przypadku gdy wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), warunek ten uchyla wyżej wspomniane zezwolenie ogólne i w stosownym przypadku określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

Państwo Luksemburg nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji znajdujących się na stronach luksemburskich. Należy odnotować, iż informacje opublikowane na niniejszych stronach mogą nie być kompletne, wyczerpujące, dokładne lub aktualne. W przypadku rozbieżności między tekstami opublikowanymi na tych stronach a dokumentami oryginalnymi, zastosowanie mają dokumenty oryginalne w formie, w jakiej są opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wielkiego Księstwa Luksemburga ( Link otworzy się w nowym okniefr. Mémorial).

Strony państwa Luksemburg odsyłają niekiedy do stron będących własnością podmiotów trzecich, na które to strony państwo Luksemburg nie ma żadnego wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności.

Państwo Luksemburg nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w systemie informatycznym użytkownika w wyniku użytkowania stron będących własnością państwa Luksemburg lub podmiotów trzecich.

Państwo Luksemburg nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wstrzymania, także tymczasowego, funkcjonowania tych stron.

Celem niniejszych oświadczeń o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest uchylanie się od wymogów określonych w stosownym ustawodawstwie lub wyłączenie odpowiedzialności w przypadku, w którym nie można jej wyłączyć na mocy wspomnianego ustawodawstwa.

© Węgry (2020)

O ile nie wskazano inaczej, ponowne wykorzystanie dokumentów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej przez Węgry lub w ich imieniu przez inne podmioty podlega węgierskim przepisom prawa autorskiego. O ile nie określono inaczej, powielanie treści stron węgierskich dla celów prywatnych lub urzędowych jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Każdy inny sposób wykorzystania wymaga uprzedniej zgody posiadacza praw.

© Republika Malty (2020)

Prawa autorskie/zezwolenie na powielanie

Rząd Malty, wspólnie ze swoimi ministerstwami i departamentami oraz organy władzy i autorzy strony internetowej, dokładają starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej były wiarygodne. nie mogą jednak zagwarantować, że informacje opublikowane na niektórych stronach rządowych lub na stronach, do których prowadzą linki zewnętrzne są wyczerpujące, aktualne i poprawne, dlatego też zaznaczają, iż informacje te nie powinny być postrzegane jako prawidłowe i wyczerpujące na jakikolwiek temat. Nie gwarantuje się także jakości i ciągłości dostępu ani też braku przerw w dostępie spowodowanych problemami natury technicznej. Dlatego nie ponosi się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub uszkodzenia, które mogłyby powstać w wyniku korzystania z informacji, gdyż mają one charakter jedynie ogólnych wskazówek. Rząd Malty zastrzega sobie prawo, w okresie przejściowym, do zmiany, dodania lub usunięcia części lub całych stron bez wyraźnego informowania o tym.

Rząd Malty, wspólnie ze swoimi ministerstwami i departamentami, oraz organy władzy i autorzy stron internetowych nie kontrolują jakości linków zewnętrznych. Umieszczenie nazwy jakiegokolwiek przedsiębiorcy bądź spółki na przedmiotowych stronach nie powinno być traktowane jako rekomendacja produktów lub usług tego podmiotu.

Celem tych stron nie jest udzielanie porad prawnych. Pozostaje to prerogatywą zawodów prawniczych.

Jeżeli na stronie znajdują się informacje, które nie są prawidłowe, należy Link otworzy się w nowym okniewysłać e-mail do webmastera lub wypełnić formularz dostępny w zakładce „Twoja opinia”.

Treść niniejszej strony internetowej podlega przepisom ustawy o prawie autorskim, prawodawstwu Malty, zasadom, przepisom oraz postanowieniom wszelkich umów międzynarodowych dotyczących rządu Malty. Informacje na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane do użytku prywatnego i publicznego w celach niekomercyjnych. Przy zachowaniu dwóch wyżej wspomnianych celów, informacje mogą być powielane nieodpłatnie i bez dodatkowego zezwolenia ze strony rządu Malty, pod warunkiem, że powielany materiał jest wierną kopią oryginału i wskazano, że źródłem informacji jest rząd Malty. Materiał zawarty na stronach nie może być w żadnym wypadku przedstawiany jako wersja oficjalna, ani jako opracowywany wspólnie z rządem Malty czy za jego zgodą.

© Królestwo Niderlandów (2020)

Informacje udostępnione opinii publicznej pochodzące od rządu Niderlandów nie są przedmiotem prawa autorskiego, o ile nie określono inaczej. W związku z tym informacje publikowane na stronach niderlandzkich w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” są ogólnodostępne i mogą być pobierane, powielane, tłumaczone i dostosowywane do potrzeb wszelkiego rodzaju publikacji, form i mediów w celach komercyjnych i niekomercyjnych, z wyjątkiem tych treści lub ich części, które opatrzono klauzulą prawa autorskiego.

© Republika Austrii (2020)

Wszystkie artykuły opublikowane na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim, wszelkie prawa są zastrzeżone.

Informacje przedstawione na austriackich stronach europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” są traktowane jako informacje o charakterze publicznym i mogą być rozpowszechniane lub powielane wyłącznie w celach niekomercyjnych i z podaniem źródła.

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości (BMJ) stara się w miarę możliwości zamieszczać na austriackich stronach portalu „e-sprawiedliwość” informacje dokładne i aktualne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność, aktualność lub kompletność tych informacji ani też informacji na innych stronach internetowych, do których linki zamieszczono na stronach ministerstwa. Ewentualne dostrzeżone pomyłki i błędy będą możliwie szybko korygowane.

Informacje udostępniane za pośrednictwem austriackich stron portalu „e-Sprawiedliwość” mają charakter ogólny i dlatego nie są dostosowane do szczególnych indywidualnych potrzeb osób, podmiotów czy organizacji; mogą zatem nie być ścisłe, wyczerpujące ani aktualne; są częściowo powiązane z innymi stronami, na które BMJ nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności.. Ich celem nie jest zastąpienie profesjonalnej (prawnej) służby doradczej. W razie potrzeby uzyskania indywidualnej porady prawnej należy zwrócić się najpierw do specjalisty w danej dziedzinie. W przypadku pytań dotyczących konkretnego postępowania sądowego należy zwrócić się do właściwego sądu. W przypadku wniosków lub podań wymagających dochowania określonego terminu, należy zawsze najpierw zwrócić się do właściwego sądu lub organu.

Nie gwarantuje się, że tekst dokumentu dostępnego za pośrednictwem austriackich stron portalu „e-sprawiedliwość” jest całkowicie zgodny z tekstem oficjalnie przyjętym. Jedynie akty prawne Republiki Austriackiej opublikowane w sposób określony prawem w „Federalnym Dzienniku Urzędowym Republiki Austrii” (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich) są wiążące.

Niektóre dokumenty, które można znaleźć za pośrednictwem austriackich stron europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” odnoszą się do informacji udostępnianych przez inne organizacje. BMJ nie ręczy ani nie gwarantuje, że zamieszczone tam informacje są dokładne, aktualne i poprawne.

© Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej (2020)

Treść niniejszej strony internetowej służy ogólnej informacji i nie stanowi porady. Ministerstwo Sprawiedliwości nie udziela żadnych gwarancji dotyczących poprawności, aktualności oraz odpowiedniego charakteru tych informacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na niniejszej stronie. Ponadto w odniesieniu do niektórych treści lub części niniejszej strony mogą obowiązywać szczególne zastrzeżenia lub informacje dotyczące praw autorskich. Informacje na polskich stronach, które nie podlegają szczególnym zastrzeżeniom są ogólnodostępne i mogą być pobierane, odtwarzane, tłumaczone i dostosowywane do potrzeb wszelkiego rodzaju publikacji, formatów i mediów w celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z przeglądaniem niniejszej strony, wykorzystaniem informacji lub pobraniem z niej jakichkolwiek materiałów, w tym odpowiedzialności za błędy, nieścisłości, pominięcia lub stwierdzenia wprowadzające w błąd lub oszczercze. Informacje na niniejszej stronie mogą obejmować opinie lub stanowiska, które, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych przypadków, nie stanowią opinii Ministerstwa Sprawiedliwości.

Niniejsza strona internetowa zawiera łącza do stron zewnętrznych, nad którymi Ministerstwo Sprawiedliwości nie sprawuje żadnej kontroli, i za które ministerstwo nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności.

© Republika Portugalska (2020)

Wykorzystywanie przez osoby trzecie dokumentów znajdujących się w niniejszym portalu i będących własnością Portugalii jest chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej zgodnie z ustawodawstwem portugalskim, prawem UE i mającymi zastosowanie umowami międzynarodowymi. Informacje znajdujące się w niniejszym portalu mają charakter publiczny i, o ile nie przewidziano inaczej, mogą być powielane i wykorzystywane pod warunkiem podania ich źródła. W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), wyżej wspomniane ogólne zezwolenie nie ma zastosowania. Na wniosek może zostać wydane specjalne zezwolenie na wykorzystywanie i powielanie dokumentów zawierających informacje, które – zgodnie z ustalonymi zasadami – nie są dostępne do ogólnego użytku. Specjalne zezwolenie jasno określa ograniczenia mające zastosowanie w przypadku wykorzystywania dokumentów, których dotyczy.

© Rumunia (2020)

O ile nie wskazano inaczej, wykorzystywanie dokumentów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej przez Rumunię lub w jej imieniu przez inne podmioty podlega krajowym zasadom prawa autorskiego. O ile nie określono inaczej, powielanie treści stron rumuńskich jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), zezwolenie takie uchyla wyżej wspomniane ogólne zezwolenie i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

© Republika Słowenii (2020)

O ile nie wskazano inaczej, wykorzystywanie dokumentów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej przez słoweńskie organy rządowe lub w ich imieniu przez inne podmioty podlega krajowym zasadom prawa autorskiego. O ile nie określono inaczej, powielanie zawartości słoweńskich stron jest dozwolone pod warunkiem podania źródła i może być dokonywane jedynie w celach niekomercyjnych.

W przypadkach gdy kopiowanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięk, obrazy, oprogramowanie itd.) wymaga uprzedniej zgody, taka zgoda uchyla powyższe ogólne zezwolenie i wyraźnie wskazuje wszelkie ograniczenia wykorzystania.

© Republika Słowacka (2020)

O ile nie wskazano inaczej, wykorzystywanie dokumentów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej przez organy rządowe Republiki Słowackiej lub w ich imieniu przez inne podmioty podlega słowackim zasadom prawa autorskiego. Ograniczenia praw autorskich, praw związanych z prawami autorskimi oraz praw sui generis do bazy danych są dozwolone jedynie w szczególnych przypadkach przewidzianych w ustawie o prawie autorskim nr 618/2003 Z. z. z późniejszymi zmianami. Wykorzystywanie lub dysponowanie przedmiotem zgodnie z ustawą o prawie autorskim nie może kolidować z zamierzonym normalnym użytkowaniem i nie może powodować nadmiernego uszczerbku zasadnych interesów podmiotów praw. W innych przypadkach należy uzyskać uprzednie zezwolenie na wykorzystanie przedmiotu (licencja).

W celu uzyskania dalszych informacji na temat słowackiego prawa autorskiego należy wybrać następujące linki:

Link otworzy się w nowym okniew języku angielskim
Link otworzy się w nowym okniew języku słowackim

© Republika Finlandii (2020)

Informacje na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”, które pochodzą od rządu fińskiego, mają charakter publiczny i nie są przedmiotem prawa autorskiego.

© Królestwo Szwecji (2020)

Materiały opublikowane na szwedzkich stronach europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” mogą być powielane nieodpłatnie. W przypadkach, w których jest to wyraźnie wymagane, należy podać ich źródło.

© Prawo autorskie Korony Brytyjskiej (2020)

Informacje pochodzące od rządu Zjednoczonego Królestwa są chronione prawem autorskim Korony Brytyjskiej. Cała treść jest dostępna na podstawie Link otworzy się w nowym oknie Open Government Licence v3.0, o ile nie określono inaczej.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Poslední aktualizace: 11/06/2020