Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juridische mededeling

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?1 Disclaimer

2 Privacyverklaring

3 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens

4 Auteursrechten


1 Disclaimer

1.1 Algemene overwegingen

De op deze website geuite standpunten zijn die van de auteurs en geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de Europese Commissie weer. Hoewel de website wordt beheerd door de Europese Commissie, wordt de inhoud gedeeld tussen de Commissie en de afzonderlijke lidstaten.

De Europese Commissie onderhoudt deze website om de toegang tot grensoverschrijdende justitie te verbeteren en de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en het beleid van de Europese Unie in het algemeen te verbeteren. Wij streven ernaar deze informatie actueel en accuraat te houden. Als wij op onjuistheden worden gewezen, zullen wij trachten deze te verbeteren.

Alle interactieve (elektronische) diensten worden verleend „zoals dit is” en „inspanningsverplichting”. De Europese Commissie en de deelnemende aanbieders van gegevens/diensten stellen elke aansprakelijkheid expliciet of impliciet uit. Wij kunnen met name de actuele stand van de gegevens, de juistheid ervan of de ononderbroken beschikbaarheid van de dienst of de beschikbaarheid van met elkaar verbonden externe sites niet garanderen.

Voor sommige van zijn functies gebruikt het Europees e-justitieportaal gegevens De link wordt in een nieuw venster geopend.van GeoNames op basis van een De link wordt in een nieuw venster geopend.CC BY 3.0-licentie. De gegevens worden niet gewijzigd.

De Commissie stelt alle aansprakelijkheid in verband met geleden schade ten gevolge van de beschadiging van de gegevens, het gegevensverlies of een ander soort schadelijk gevolg van de opzettelijke of onopzettelijke werking van het systeem af. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de Commissie te beperken in strijd met de vereisten van het toepasselijke nationale recht of om haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die op grond van die wet niet kunnen worden uitgesloten. Het Belgische recht is van toepassing en de Belgische rechters zijn bevoegd voor eventuele geschillen.

De Europese Commissie kan de disclaimer en de onderstaande voorwaarden te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en u dient altijd te verwijzen naar de huidige versie van deze tekst zoals die op de website is gepubliceerd.

1.2 Aspecten in verband met de pagina’s

De pagina’s met inhoud zijn „Europees” in de natuur of de pagina’s van de „lidstaat”, waarbij elke EU-lidstaat (via zijn verschillende autoriteiten) verantwoordelijk is voor de inhoud en de links op zijn eigen pagina’s. Deze informatie is:

 • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
 • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
 • bevat soms links naar externe websites waarover de Commissie geen zeggenschap heeft en waarvoor zij ook geen verantwoordelijkheid aanvaardt
 • geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies moet u steeds een deskundige raadplegen).

Elke verwijzing in de inhoudpagina’s naar een persoon van het mannelijke geslacht geldt ook als een verwijzing naar een persoon van het vrouwelijk geslacht en omgekeerd, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt.

Sommige pagina’s worden machinaal vertaald. Er zij op gewezen dat machinevertalingen tijdelijk en uitsluitend voor contextuele doeleinden worden verstrekt. De eigenaren van deze pagina’s aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de vertaalde teksten.

Dat een document online beschikbaar is, betekent niet dat het een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Alleen de wetgeving van de Europese Unie die vóór 1 juli 2013 in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd en de elektronische versies ervan die na 1 juli 2013 zijn gepubliceerd, hebben rechtskracht. Het is ons doel om de verstoringen als gevolg van technische incidenten tot een minimum te beperken. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in bestanden of formaten zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed.

1.3 Aspecten in verband met interactieve diensten

Voor alle interactieve diensten gelden de volgende voorwaarden:

Door gebruik te maken van deze diensten stemt u ermee in deze diensten uitsluitend voor het beoogde doel te gebruiken. U maakt geen gebruik van de diensten of van de persoonsgegevens die door de diensten worden geretourneerd voor enig ander doel of doel, en met name mogen deze gegevens niet worden gebruikt voor het verrichten van commerciële, marketing- of reclameactiviteiten.

Het is u niet toegestaan de gegevens in bulk op een geautomatiseerde manier te kopiëren (oogst) en/of de via de diensten ontvangen gegevens via om het even welk middel te verspreiden.

U mag wel een weblink maken naar het Europese e-justitieportaal en zijn webpagina’s.

Dienstspecifieke aspecten:

1.3.1 Onderlinge koppeling van insolventieregisters

Met deze dienst kunt u informatie vinden over insolventieprocedures in de nationale registers van de deelnemende lidstaten. Er is geen gecentraliseerd EU-insolventieregister. Uw verzoek wordt doorgestuurd naar de nationale registers en het antwoord wordt binnen enkele seconden teruggestuurd. Voorlopig wordt de dienst geleverd op basis van „best effort”.

1.3.2 Ontdek een advocaat

„Een advocaat vinden” is een dienst die door de Europese Commissie en de deelnemende nationale balies en rechtenorganisaties aan het grote publiek wordt aangeboden.

1.3.3 Zoek een notaris

„Zoek een notaris” is een dienst die aan het grote publiek wordt aangeboden door de Europese Commissie, de Raad van notariaten van de Europese Unie (CNUE) en andere deelnemende nationale kamers van het notariaat.

1.3.4 ECLI

De ECLI-zoekinterface is een dienst die door de Europese Commissie in samenwerking met de deelnemende rechtsaanbieders aan het grote publiek wordt aangeboden. De Commissie heeft deze dienst ter beschikking gesteld om de toegang tot de rechter in een grensoverschrijdende context te vergemakkelijken door de burgers en rechtsbeoefenaren in de EU in staat te stellen de jurisprudentie gemakkelijk te lokaliseren met een ECLI-identificatiecode.

1.3.5 zoeken bevoegde rechter/autoriteit

Het bevoegde gerecht/de zoekinterface is een dienst die door de Europese Commissie in samenwerking met de deelnemende nationale gerechtelijke autoriteiten of andere bevoegde instanties aan het grote publiek wordt aangeboden. De Commissie heeft deze dienst ter beschikking gesteld om de toegang tot de rechter in een grensoverschrijdende context te vergemakkelijken door de EU-burgers en rechtsbeoefenaren de mogelijkheid te bieden de bevoegde nationale rechter gemakkelijk te lokaliseren. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

1.3.6 Elektronische indiening van vorderingen (e-CODEX)

De elektronische indiening van uw aanvraag met behulp van de e-CODEX-technologie (European Order for Payment, European Small Claims) wordt geleverd door de interconnectie van een groot aantal IT-systemen die zowel door de Europese Commissie als door de nationale overheden worden beheerd. Bij wijze van uitzondering kan uw vordering het aangewezen gerecht niet bereiken. Het bewijs van de verzending (of van de storing) wordt u voor zover mogelijk verstrekt, maar in sommige lidstaten is dit bewijs beperkt tot de indiening van uw aanvraag bij het daartoe ingestelde centrale nationale IT-systeem. Het bewijs van levering zal niet altijd aan de rechtbank kunnen worden geleverd.

Alle kennisgevingen betreffende het bewijs van de verzending of de ontvangst van de antwoorden van de rechtbank zullen worden gezonden naar het e-mailadres dat samenhangt met de account van de gebruiker (EU Login) van de Europese Commissie (EU Login) die u heeft aangemeld.

De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet indienen van uw aanvraag of voor het niet leveren van bewijs van de verzending ervan (of van de gebrekkige overdracht daarvan). Evenmin kan de Commissie aansprakelijk worden gesteld voor het niet verstrekken van de communicatie in verband met uw verzoek van het gerecht terug aan u of van kennisgeving van ontvangst van een dergelijke mededeling.

Tenzij u om schrapping verzoekt, blijft uw communicatie met en van de rechtbank — behalve in geval van overmacht — beschikbaar voor uw raadpleging op het Europees e-justitieportaal voor een periode van ten minste één jaar. U wordt aangeraden uw eigen kopie van alle mededelingen die u na deze periode wenst in te zien, op te slaan. De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u lijdt als gevolg van de tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de communicatie tussen u en de rechtbank of voor het achterwege laten van de schrapping van deze mededeling.

1.3.7 Elektronische ondertekening

Elektronisch ingediende aanvragen (e-CODEX) moeten elektronisch worden ondertekend voordat ze via het Europees e-justitieportaal kunnen worden ingediend. Het portaal biedt een hulpmiddel om u bij dit proces te helpen, maar legt het gebruik van dit instrument niet op: u kunt uw vordering elektronisch ondertekenen en uploaden naar het portaal. De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u lijdt als gevolg van een weigering, door de rechter of een andere partij, van een elektronische handtekening die met behulp van het Europese e-justitieportaal is aangemaakt.

1.3.8 Het vinden van een bedrijf/koppeling van ondernemingsregisters

Met deze dienst kunt u informatie zoeken over bedrijven die zijn geregistreerd in ondernemingsregisters in de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Het maakt deel uit van het „Business Registers Interconnection System” (BRIS), dat is opgezet in overeenstemming met het EU-recht. Het systeem koppelt de nationale ondernemingsregisters aan die de bedrijfsinformatie beschikbaar stellen.

Top

2 Privacyverklaring

2.1 Het doel van het Europees e-justitieportaal

Het Europees e-justitieportaal is bedoeld als een „elektronische weg” voor informatie over Europese justitie en toegang tot Europese gerechtelijke procedures. Het portaal richt zich tot de burger, het bedrijfsleven, de rechtspraktijk en de rechterlijke macht. Burgers genieten in andere lidstaten dezelfde toegang tot de rechter als op zichzelf en het Europees e-justitieportaal draagt op een praktische manier bij tot het wegnemen van belemmeringen, zoals het verstrekken van informatie in 23 talen en een groot aantal links naar relevante websites en documenten.

Hoewel de verantwoordelijkheid voor de inhoud en het beheer van het portaal een gedeelde verantwoordelijkheid is van de Europese Commissie en de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie, is de Europese Commissie verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens voor het Europese e-justitieportaal.

2.2 Welke wetgeving is hierop van toepassing?

Alle verwerkingen van persoonsgegevens die verband houden met de organisatie en het beheer van het Europees e-justitieportaal die onder de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie vallen, worden geregeld door Verordening (EG) nr. 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 1247/2002/EG en Beschikking 2014/333/EU van de Commissie inzake de bescherming van persoonsgegevens op het Europees e-justitieportaal.

2.3 Welke gegevens worden door de Commissie verwerkt op het Europees e-justitieportaal?

Individuele namen en e-mailadressen van de eigenaren van websites en websites worden door het portaal verwerkt. Daarnaast kunnen sommige door de lidstaten verstrekte informatie voor bevoegde gerechten/entiteiten persoonsgegevens bevatten (naam, e-mailadres, telefoonnummer) in gevallen waarin fysieke personen als contactpunten zijn aangemerkt. Al deze gegevens worden opgeslagen in een database van het Data Centre van de Europese Commissie in Luxemburg.

We maken gebruik van een transitioneel mechanisme dat (maar niet slaat op) persoonlijke gegevens van EU Login, de authenticatiedienst van de Europese Commissie, fnuikend is. Met het oog op de registratie worden persoonsgegevens zoals naam, achternaam en e-mailadres verzameld en verwerkt door EU Login. Een afzonderlijke gedetailleerde privacyverklaring geeft uitleg over de aard van de verwerking van persoonsgegevens door EU Login. Voor meer informatie zie De link wordt in een nieuw venster geopend.https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Persoonsgegevens worden ook verwerkt op het Europese e-justitieportaal om toegang te bieden tot onderling verbonden nationale databanken, zoals het vinden van een advocaat, het vinden van een notaris, de interconnectie van insolventieregisters (IRI), de zoekmachine van de European Case Law Identifier (ECLI), het vinden van een bedrijf (onderdeel van het systeem van gekoppelde bedrijfsregisters (BRIS)), het systeem van gekoppelde registers (LRI), dynamische formulieren en elektronische indiening van vorderingen (e-CODEX). In dit verband:

 • gegevens over advocaten worden ontleend aan de registers van de deelnemende balies en rechtenmaatschappijen;
 • gegevens over notarissen worden ontleend aan de door de CNUE en andere bevoegde instanties verstrekte registers van de deelnemende nationale kamers van het notariaat;
 • gegevens in IRI worden ontleend aan de nationale insolventieregisters of ondernemingsregisters;
 • persoonlijke gegevens die deel uitmaken van rechterlijke beslissingen die in het kader van de ECLI worden verwerkt, worden verstrekt door gerechtelijke en andere bevoegde instanties;
 • dynamische formulieren verwerkt door eindgebruikers verstrekte persoonsgegevens (bv. naam, adres, telefoonnummer, bankrekening enz.);
 • de gegevens die in het kader van e-CODEX worden verwerkt, zijn afgeleid van de communicatie van de gebruikers met de nationale rechtbanken. Daarnaast zijn er technische gegevens die worden gebruikt om deelnemers aan het systeem te identificeren, die in sommige gevallen persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals e-mailadres of EU Login (gebruikersauthenticatiesysteem van de Europese Commissie) ID;
 • gegevens die in het kader van het vinden van een bedrijf worden verwerkt, worden gebruikt om deelnemers aan het systeem te identificeren, die in sommige gevallen persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals e-mailadres of EU Login ID. Voorts maakt een bedrijf een verbinding met het Europees centraal platform, dat ook een onderdeel is van het BRIS, dat door de Europese Commissie wordt ontwikkeld en beheerd. Via het Europees centraal platform verzamelt een bedrijf bedrijfsgegevens. Dergelijke bedrijfsgegevens kunnen persoonsgegevens bevatten en bijvoorbeeld: naam, geboortedatum, postadres, e-mailadres en telefoonnummer van de personen die een onderneming vertegenwoordigen bij transacties met derden en bij gerechtelijke procedures, of die deelnemen aan het bestuur van, het toezicht op of de controle op de onderneming. Deze gegevens zijn ontleend aan de ondernemingsregisters van de deelnemende landen;
 • de gegevens die in het kader van LRI worden verwerkt, worden gebruikt om deelnemers aan het systeem te identificeren, die in sommige gevallen persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals e-mailadres of EU Login ID.

2.4 Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Het portaal verzamelt persoonsgegevens met het doel om contact op te nemen met eigenaren van websites en websites. Het doel van deze verwerking is het mogelijk maken van de e-mailnotificaties en het beheer van de eigenaren van pagina’s en de koppeling van eigenaren als onderdeel van het back-officesysteem van het portaal. Het portaal verzamelt ook persoonsgegevens (via EU Login) voor de volgende doeleinden: een e-mail te sturen naar gebruikers die zich hebben geabonneerd op specifieke onderwerpen van de inhoud of deze te verstrekken met nieuws. Deze gegevens worden ook verwerkt om de rol en het juiste beheer van de inhoud en het beheer van de inhoud mogelijk te maken.

Voor het vinden van een advocaat, het vinden van een Notaris, Find een bedrijf, IRI en ECLI-functies, vindt de verwerking van persoonsgegevens door de Commissie in het portaal alleen plaats om toegang te bieden tot onderling gekoppelde nationale databanken die persoonsgegevens bevatten. In dit verband is de Commissie alleen verantwoordelijk voor het verschaffen van de IT-infrastructuur voor de bovengenoemde portaalfuncties en is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde nationale databanken die via het portaal beschikbaar worden gesteld.

De Commissie verwerkt ook persoonsgegevens in het portaal wanneer dit noodzakelijk is voor het aanbieden van interactieve diensten die gebruikers in staat stellen rechtstreeks met de bevoegde autoriteiten in een andere lidstaat te communiceren.

2.5 Wie heeft toegang tot de gegevens?

Persoonsgegevens betreffende webpage of koppelaars zijn toegankelijk voor personeel van de Commissie (directoraat-generaal Justitie en consumenten van de Europese Commissie, Eenheid B4) en bevoegd personeel voor systeembeheer en technische ondersteuning. Bovendien zijn dergelijke persoonsgegevens betreffende de pagina’s van de lidstaten ook toegankelijk voor het personeel van de lidstaten dat verantwoordelijk is voor het beheer van de respectieve pagina’s.

De Commissie voert ook continue en passende veiligheidsbeoordelingen uit, aangezien er werk wordt gemaakt van de onderlinge koppeling van nationale gegevensbanken. De portaalsite biedt uitsluitend toegang tot openbaar beschikbare informatie in onderling gekoppelde nationale gegevensbanken. Het is niet mogelijk om informatie uit verschillende onderling verbonden nationale databanken voor verschillende doeleinden via het portaal te combineren.

2.6 Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Persoonlijke gegevens van de pagina en de koppeling worden opgeslagen in een lokale gegevensbank, voor zover zij relevant zijn voor het portaal en niet langer worden bewaard dan nodig is. De noodzaak om deze persoonsgegevens te blijven opslaan is onderworpen aan een hervalideringsproces dat eenmaal per jaar zal worden uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse actualiseringen van de inhoud van het portaal. De bewaartermijn bedraagt dus één jaar, afhankelijk van handmatige controle en automatische verlenging. In het geval van geregistreerde gebruikers worden alleen persoonlijke e-mailadressen opgeslagen. Individuele namen of andere persoonsgegevens worden niet bewaard. Gegevens over geregistreerde gebruikers zullen op hun verzoek worden gewist.

Rechterlijke beslissingen die in het kader van de ECLI worden gegeven, kunnen persoonsgegevens bevatten die onder de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming vallen en waarop de desbetreffende bewaringstermijnen van toepassing zijn. Nationale gegevensaanbieders zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van jurisprudentie wanneer zij niet langer toegankelijk zijn via het systeem.

Persoonsgegevens die zijn opgenomen in de communicatie tussen de gebruiker en de rechtbank, in het kader van de elektronische indiening van vorderingen (e-CODEX), worden voor de duur ervan in gecodeerde vorm opgeslagen in een afzonderlijke databank van de Commissie. De gebruiker kan te allen tijde om verwijdering verzoeken.

De persoonsgegevens die in de documenten worden verwerkt in het kader van het vinden van een onderneming en LRI, worden opgeslagen totdat de order is verwijderd uit de database van het portaal.

Andere persoonsgegevens worden niet opgeslagen in de database van het portaal.

2.7 Hoe wordt het systeem beschermd tegen ongeoorloofde toegang?

Gegevens worden op een veilige manier verzameld, verwerkt en opgeslagen. Het Europees e-justitieportaal wordt beschermd door een aantal technische maatregelen. Strikte functies en rechtenbeheer waarborgen dat de authenticiteit van de geauthenticeerde gebruikers alleen het niveau van toegang en toestemming hebben. Alle gegevenstransacties verlopen over geëncrypteerde verbindingen. De toegang op afstand en fysieke toegang tot de database van het portaal wordt gewaarborgd door netwerksegmentatie, firewalls en aanvullende mechanismen van het datacenter van de Commissie. Naast de in het kader van de beoogde kenmerken geboden toegang, is toegang tot persoonsgegevens op het Europees e-justitieportaal alleen toegestaan aan een beperkte groep gebruikers, zoals beschreven in punt 2.5 „Wie heeft toegang tot de gegevens?”

Persoonsgegevens die in de communicatie tussen de gebruiker en de rechtbank zijn opgenomen, worden in gecodeerde vorm opgeslagen in een afzonderlijke databank van de Commissie.

2.8 Toegang tot uw persoonsgegevens

Wilt u uw persoonsgegevens inkijken of laten wijzigen, corrigeren of wissen, stuur dan een e-mail naar het adres van de functionele mailbox onder „Contactgegevens”, waarin uw verzoek expliciet wordt vermeld. Dergelijke verzoeken zullen binnen 10 werkdagen na ontvangst door de voor de verwerking verantwoordelijke worden ingediend.

2.9 Contactgegevens

Het Europese e-justitieportaal wordt beheerd door het directoraat-generaal Justitie en Consumenten van de Europese Commissie, eenheid B.4. De verantwoordelijke persoon (verantwoordelijke voor de verwerking) is Cristian NICOLAU, afdelingshoofd.

Het contactadres voor het Europese e-justitieportaal is:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Justitie en consumenten
Eenheid B4 E-justitie, IT en documentbeheer
B-1049 Brussel
België

De link wordt in een nieuw venster geopend.JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Met klachten over de wijze waarop onder verantwoordelijkheid van de Commissie met gegevens is omgegaan, kunt u bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming terecht.

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) Wiertzstraat
60 (MO 63)
B-1047 Brussel
België

telefoon: + 32 2 283 19 00 fax:
+ 32 2 283 19 50

Top

3 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie vindt privacybescherming belangrijk. Het beleid ter bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen van de Unie is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018.

Dit algemene beleid heeft betrekking op de familie van institutionele websites van de Europese Unie, in het domein van de EU.

Hoewel u de meeste van deze websites kunt bezoeken zonder informatie over uzelf te geven, moet u voor sommige e-diensten uw persoonsgegevens doorgeven.

De betrokken websites houden zich daarbij aan bovengenoemde verordening en geven in hun specifieke privacyverklaringen aan hoe zij met uw gegevens omgaan.

In dit verband:

 • Bepaalt een verantwoordelijke voor de verwerking voor elke specifieke e-dienst het doel en de wijze van de verwerking van de persoonsgegevens en ziet hij erop toe dat de specifieke e-dienst strookt met het privacybeleid;
 • Binnen elke instelling zorgt een functionaris voor gegevensbescherming ervoor dat de bepalingen van de verordening worden toegepast en adviseert de voor de verwerking verantwoordelijken over het nakomen van hun verplichtingen (zie art. 43-45 van de verordening);
 • Treedt voor alle instellingen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming op als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit (zie artikel 52 tot 60 van de Verordening).
 • De familie van institutionele websites van de Europese Unie, in het domein van de eu, bevat links naar sites van derden. Aangezien wij over die sites geen control hebben, raden we u aan om hun privacybeleid door te nemen.

Wat is een e-dienst?

Een e-dienst op EUROPA is een dienst of een informatiebron die toegankelijk is via internet en waarmee wordt beoogd de communicatie tussen burgers en ondernemingen enerzijds en de Europese instellingen anderzijds te verbeteren.

Op EUROPA zullen drie typen e-diensten worden aangeboden:

 1. Informatiediensten, die burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie bieden, teneinde de doorzichtigheid en het begrip van het beleid en de activiteiten van de EU te vergroten;
 2. Interactieve communicatiediensten verbeteren het contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en openbare personen om raadplegingen over nieuw beleid te houden en een feedbackmechanisme te bieden, teneinde een bijdrage te leveren tot de beleidsvorming, de activiteiten en de diensten van de EU.
 3. Transactiediensten die toegang verlenen tot alle basisvormen van transacties met de EU, bv. aanbestedingen, financiële operaties, aanwerving, registratie, aankoop of aankoop van documenten, enz.

Informatie vervat in een specifieke verklaring inzake de persoonlijke levenssfeer

Een specifieke verklaring betreffende het beleid inzake de persoonlijke levenssfeer zal de hiernavolgende informatie bevatten aangaande het gebruik van uw gegevens:

 • Welke informatie wordt verzameld, waarom en hoe? de EU verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om een bepaald doel te bereiken. De gegevens zullen niet opnieuw worden gebruikt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is;
 • Wie krijgt inzage in uw gegevens? De EU zal informatie alleen aan andere personen of instanties doorgeven voor zover dat nodig is voor de hierboven genoemde doelen en aan de vermelde (categorieën van) ontvangers. De EU zal uw gegevens niet verspreiden voor direct marketing.
 • Hoe kunt u uw gegevens inzien, controleren en corrigeren? Als betrokkene hebt u tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen, behalve wanneer de gegevens zijn verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel moeten worden gebruikt voor een doel waarvoor u uw ondubbelzinnige toestemming moet verlenen;
 • De periode gedurende welke uw gegevens zullen worden bewaard. De EU bewaart de gegevens slechts zolang dit noodzakelijk is om het doel van de vergaring of verdere verwerking te bereiken;
 • De veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van uw gegevens of deze in handen komen van onbevoegden;
 • De plaats waar u terecht kunt met vragen of klachten.

Europa Analytics

Europa Analytics is de software (op basis van Piwik) waarmee we meten hoe doeltreffend en efficiënt de websites op europa.eu zijn.

Standaard worden bezoekers gevolgd met directe, permanente cookies, afkomstig van de server van europa.eu. U kunt ervoor kiezen om niet via cookies te worden gevolgd (opt-out). Als u van gedachten verandert, kunt u er weer voor kiezen om te worden gevolgd (opt-in).

U kunt hieronder nagaan wat uw huidige status is. klik op gewenste hokje als u uw voorkeur wilt veranderen.

De keuze om niet via cookies te worden gevolgd, heeft geen invloed op uw surfcomfort op de Europa-websites.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Meer over Europa Analytics

Hoe verwerken wij e-mails die u naar ons verstuurt?

Alle webpagina’s hebben een link „Je feedback”, waarmee u uw opmerkingen kunt sturen naar een specifieke functionele mailbox. Wanneer u een dergelijk bericht verzendt, worden de verstrekte persoonsgegevens alleen door de geadresseerde verzameld voor zover dat nodig is om te antwoorden. Indien het team dat de brievenbus beheert uw vraag niet kan beantwoorden, zal het uw bericht doorzenden naar een andere dienst. U wordt dan per e-mail medegedeeld aan welke dienst uw vraag is toegezonden. De website houdt geen registers bij van alle e-mailuitwisselingen die met deze functie worden uitgevoerd.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw e-mailadres en andere persoonsgegevens, kunt u deze opnemen in uw bericht.

Top

4 Auteursrechten

© Europese Unie (2020)

Voor het hergebruik van documenten die in het bezit zijn van of namens de Commissie door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen (Publicatiebureau) gelden de voorwaarden die zijn vastgelegd in het besluit van de Commissie van 12 december 2011 (2011/833/EU, Euratom) over het hergebruik van informatie van de Commissie. Hergebruik van documenten is gratis.

Overname met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld. Indien voorafgaande toestemming moet worden verkregen voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale informatie (geluid, afbeeldingen, software, etc.), zal deze toestemming de bovenstaande algemene toestemming tenietdoen en expliciet de eventuele beperkingen op het gebruik vermelden.

© Koninkrijk België (2020)

Op het hergebruik van de informatie in de Belgische nationale pagina’s van deze website is de geldende Belgische wetgeving van toepassing, met name de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Tenzij anderszins vermeld, is op grond van deze wet voor het hergebruik van deze informatie voorafgaande toestemming vereist van de houders van de auteursrechten. Overeenkomstig artikel 8, lid 2, van deze wet geven officiële handelingen van een overheidsinstantie geen aanleiding tot auteursrecht. Dat zijn overheidsakten die rechtsgevolgen hebben (wetten, parlementaire werkzaamheden, beslissingen van hoven en rechtbanken, enz.). Artikel 21, lid 1, bepaalt dat „[d] e aanhalingen uit een wettig gepubliceerd werk ten behoeve van kritiek, controverse, toetsing of onderwijs of voor opneming in een wetenschappelijk werk, in overeenstemming met de eerlijke praktijk van het beroep en voor zover gerechtvaardigd door het beoogde doel, geen inbreuk maken op het auteursrecht. Het citeren bedoeld in het vorige lid moet de bron en de naam van de auteur vermelden, tenzij dit niet mogelijk blijkt”.

De internetpagina’s waarop de Belgische nationale pagina’s van het e-justitieportaal betrekking hebben, zijn onderworpen aan hun eigen auteursrechtelijke bepalingen. De Belgische gerechten zijn bevoegd om kennis te nemen van alle vorderingen betreffende het auteursrecht ten aanzien van de gegevens die zijn vermeld op de nationale Belgische pagina’s.

© Republiek Bulgarije (2020)

De regering van de Republiek Bulgarije heeft informatie verstrekt. De informatie die op de Bulgaarse pagina’s van het Europees e-justitieportaal wordt gepubliceerd, is vrij beschikbaar en kan worden gedownload/gereproduceerd/vertaald/aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor niet-commerciële doeleinden, met uitzondering van materiaal waarin een expliciete bepaling inzake auteursrechtelijke bescherming wordt overwogen of waarvoor voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht vereist is.

© Tsjechië (2020)

Voor het gebruik van op deze website gepubliceerde documenten die door Tsjechië of door derden namens Tsjechië worden bewaard, gelden de nationale regels inzake het auteursrecht, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders is bepaald, is op grond van artikel 31 van de Wet op het auteursrecht (Wet nr. 121/2000) de reproductie van de inhoud van de Tsjechische websites toegestaan, mits de bron wordt genoemd en het doel niet-commercieel is. Tenzij de Copyright Act anders bepaalt, kunnen werken vrij worden gebruikt zonder toestemming, op voorwaarde dat het gebruik is bedoeld voor een persoonlijke behoefte van een natuurlijke persoon die niet gericht is op het verkrijgen van direct of indirect economisch of commercieel voordeel.

Wanneer het Tsjechische recht de voorafgaande toestemming voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimedia-informatie vereist, heeft die toestemming voorrang op de bovengenoemde algemene toestemming en zijn eventuele gebruiksbeperkingen vermeld.

Opgemerkt zij dat de op deze website gepubliceerde informatie niet volledig, nauwkeurig, nauwkeurig of actueel is en niet bedoeld is ter vervanging van professioneel juridisch advies. Alleen Tsjechische rechtshandelingen die zijn bekendgemaakt als vereist bij de wetgeving in het kader van de verzameling van wetgevingshandelingen (Sbírka zákonů) zijn juridisch bindend.

© Koninkrijk Denemarken (2020)

Voor informatie over het Europese e-justitieportaal die door de Deense regering wordt verstrekt, gelden geen auteursrechtelijke voorwaarden.

© De Bondsrepubliek Duitsland (2020)

Het hergebruik door derden van documenten op deze website die in het bezit zijn van de Bondsrepubliek Duitsland, wordt beschermd door auteursrechtelijke regels zoals die zijn neergelegd in het Duitse recht, de Europese Unie en internationale verdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de volledigheid, redactionele en technische fouten, omissies of de nauwkeurigheid van de informatie op deze website.

Wij verlenen met name geen garantie, expliciet dan wel impliciet, voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die via links naar externe websites wordt verkregen.

De beheerders van de websites zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij voor gebruik beschikbaar stellen op hun websites, die onderworpen zijn aan de bepalingen van het algemeen recht. Deze „eigen inhoud” moet worden onderscheiden van links naar inhoud die door beheerders van externe websites beschikbaar wordt gesteld.

Hyperlinks naar inhoud van externe websites worden uitsluitend voor informatiedoeleinden ter beschikking gesteld.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites berust uitsluitend bij de beheerder van de inhoud van deze websites. Externe websites worden naar beste weten kritisch bestudeerd en gecontroleerd voordat een hyperlink wordt gecreëerd. Wij verlenen echter geen garantie, expliciet dan wel impliciet, voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die via externe hyperlinks wordt verkregen. De inhoud van externe websites kan op elk moment buiten medeweten van de Duitse regering worden gewijzigd.

Met betrekking tot alle links die op deze website staan, verklaren wij uitdrukkelijk dat wij geen controle hebben over het ontwerp en de inhoud van externe websites die via links op deze website toegankelijk zijn; bovendien impliceren dergelijke links niet dat de gelinkte website of de inhoud daarvan wordt aanbevolen of onderschreven. Deze verklaring geldt voor alle pagina’s van deze website en alle links die daarin zijn opgenomen.

Gelieve bij links naar sites met inhoud De link wordt in een nieuw venster geopend.die aanstootgevend kan zijn, contact op te nemen met het Duitse contactpunt redaktion@justiz.de

Het online redactionele personeel van de Duitse nationale pagina’s behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de op deze website verstrekte informatie te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Zie voor meer informatie de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.link:

© Republiek Estland (2020)

De informatie die door de regering van de Estland ter beschikking wordt gesteld, is onderworpen aan auteursrechtelijke bepalingen. Informatie die op de website van de Republiek Estland van het Europese e-justitieportaal wordt gepubliceerd, is echter vrij beschikbaar en kan worden gedownload/gereproduceerd/vertaald/aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, mits de bron van het materiaal wordt geïdentificeerd en de auteursrechtelijke status wordt erkend. De inhoud die wordt gebruikt door de Republiek Estland van het Europese e-justitieportaal moet nauwkeurig worden gereproduceerd en mag niet in een misleidende context worden gebruikt.

© Republiek Kroatië (2020)

Voor informatie over het Europese e-justitieportaal die door de regering van de Republiek Kroatië wordt verstrekt, gelden geen auteursrechtelijke voorwaarden. Dit geldt niet voor materiaal dat onder het auteursrecht van een derde kan vallen, zoals verwijzingen naar inhoud op websites van derden.

Volgens de Kroatische wet inzake auteursrechten en naburige rechten (PB nr. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 en 96/18) zijn officiële teksten op het gebied van wetgeving, administratie, rechterlijke macht (bijvoorbeeld handelingen, verordeningen, besluiten, verslagen, notulen, uitspraken) en andere officiële werken en hun collecties, gepubliceerd met het oog op de officiële voorlichting van het publiek, niet onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming.

© Ierland (2020)

Het door Ierland overgelegde materiaal op deze site is onderworpen aan de auteursrechten van de Ierse regering, overeenkomstig de wetten inzake auteursrechten en naburige rechten van 2000. De informatie mag alleen voor persoonlijk gebruik worden gedownload naar een bestand of printer. Wanneer deze informatie aan derden wordt verstrekt, moeten de bron en de auteursrechtelijke status worden vermeld.

De toestemming om auteursrechtelijk beschermd materiaal van de regering van Ierland te reproduceren, geldt niet voor materiaal op deze site, dat eigendom kan zijn van een derde. Voor het reproduceren van dergelijk materiaal moet toestemming worden verkregen van de houders van de auteursrechten in kwestie.

© Helleense Republiek (2020)

De informatie over het Europese e-justitieportaal die door de Griekse regering wordt verstrekt, is niet onderworpen aan de voorwaarden inzake het auteursrecht. Sommige externe links kunnen echter onderworpen zijn aan auteursrechten. Indien voorafgaande toestemming moet worden verkregen voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale informatie (geluid, afbeeldingen, software etc.), maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij expliciet vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Spaans ministerie van Justitie (2020)

De toegang tot en het gebruik van door Spanje geleverde inhoud op het e-justitieportaal, de informatie en de bijbehorende links en diensten zijn voorbehouden aan het ministerie van Justitie of de instanties die met de inhoud samenwerken en worden beschermd door de passende intellectuele- en industriële-eigendomsrechten. Het gebruik, de reproductie, de distributie, de mededeling aan het publiek of de verwerking van deze inhoud of een andere soortgelijke activiteit is volledig verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie van Justitie. De toestemming van de gebruiker voor het gebruik van ongeacht welk deel van de inhoud van deze portal is beperkt tot het downloaden en het gebruiken van deze inhoud voor privédoeleinden, mits de inhoud intact blijft.

© Franse Republiek (2020)

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website is de exclusieve eigendom van het ministerie van Justitie en Vrijheden en/of van de auteurs of auteursrechthebbenden, en wordt beschermd door de Franse en internationale wetgeving die van toepassing is op internationale eigendomsrechten, met name de bepalingen van het Franse wetboek van intellectuele eigendom.

Het gaat met name om tekstuele elementen op de site, de weergave van de schermen, en de software die vereist is voor het gebruik, de logo’s, afbeeldingen, foto’s en grafische voorstellingen van welke aard dan ook.

Het ministerie van Justitie en Vrijheden geeft de gebruikers alleen toestemming om de inhoud te bekijken; dit omvat met name het hergebruik van alle of een deel van de inhoud van het gebied voor welk doel dan ook.

Reproductie is uitsluitend toegestaan in digitale vorm op een computer waarmee de website wordt geraadpleegd voor het weergeven van de pagina’s die via de navigatiesoftware van de gebruiker worden geraadpleegd.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de website door iedere vennootschap zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie van Justitie en Vrijheden is verboden en vormt een vervalsing in de zin van de artikelen L335-2 en volgende van het Franse wetboek van intellectuele eigendom.

Link naar het De link wordt in een nieuw venster geopend.Franse wetboek van intellectuele eigendom.

Het hoofdstuk van het wetboek betreffende strafrechtelijke sancties is De link wordt in een nieuw venster geopend.hier te vinden.

© Italiaanse Republiek (2020)

Voor het hergebruik van documenten van het Italiaanse ministerie van Justitie en andere openbare instellingen of voor hun rekening door derde entiteiten op deze website gelden de nationale regels inzake het auteursrecht, tenzij anders aangegeven.

Reproductie van inhoud op de pagina’s van het Italiaanse ministerie van Justitie en andere bladen van de openbare instellingen is toegestaan, mits de bron wordt erkend, tenzij anders vermeld.

Indien voorafgaande toestemming moet worden verkregen voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale informatie (geluid, afbeeldingen, software, etc.), zal deze toestemming de bovenstaande algemene toestemming tenietdoen en expliciet de eventuele beperkingen op het gebruik vermelden.

© Republiek Cyprus (2020)

Voor het hergebruik van documenten die in het bezit zijn van of voor rekening van Cyprus door derde entiteiten op deze website gelden de nationale regels inzake het auteursrecht, tenzij anders aangegeven. Reproductie van inhoud op Cypriotische pagina’s is toegestaan, mits de bron wordt erkend, tenzij anders vermeld. Indien voorafgaande toestemming dient te worden verkregen voor het overnemen of gebruik van tekstuele en multimedia-informatie (geluid, afbeeldingen, software etc.), zal deze toestemming de bovenstaande algemene toestemming tenietdoen en expliciet de eventuele beperkingen op het gebruik vermelden.

© Republiek Letland (2020)

De informatie die door de Letse overheid ter beschikking is gesteld, is openbaar en niet onderworpen aan auteursrechtelijke bepalingen. In dit verband is informatie die op de Letse pagina’s van het Europese e-justitieportaal wordt gepubliceerd, vrij beschikbaar en kan deze worden gedownload/gereproduceerd/vertaald/aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

© ministerie van Justitie van de Republiek Litouwen (2020)

De door de Republiek Litouwen verstrekte informatie wordt beschermd door de Litouwse wetgeving op het gebied van auteursrechten en naburige rechten en mag vrij worden gebruikt mits de bron wordt vermeld.

Groothertogdom Luxemburg (2020)

De reproductie van de inhoud en van de informatie op de pagina’s over Luxemburg en onderhouden door de Luxemburgse staat of derde partijen is, tenzij anders aangegeven, onderworpen aan het Luxemburgs recht.

Tenzij anders is bepaald, wordt de reproductie van de informatie in de Luxemburgse pagina’s toegestaan voor niet-commerciële doeleinden, mits de bron uitdrukkelijk wordt vermeld.

Indien voorafgaande toestemming vereist is voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale informatie (geluid, afbeeldingen, software etc.), zal deze toestemming de bovenstaande algemene toestemming ongedaan maken en expliciet de eventuele beperkingen op het gebruik vermelden.

De Luxemburgse staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie in de Luxemburgse pagina’s. Opgemerkt zij dat de op deze pagina’s gepubliceerde informatie niet noodzakelijk, uitputtend, nauwkeurig of actueel is. Indien er discrepanties bestaan tussen de op deze pagina’s gepubliceerde teksten en de oorspronkelijke documenten zijn de oorspronkelijke documenten, zoals deze gepubliceerd zijn in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Mémorial, van toepassing.

De pagina’s van de Luxemburgse staat verwijzen soms naar pagina’s die beheerd worden door derde partijen waarover hij geen controle uitoefent; hij aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

De Luxemburgse staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt aan computerfaciliteiten door het gebruik van pagina’s die door hem of anderen worden onderhouden.

De Luxemburgse staat is niet aansprakelijk indien de diensten op deze pagina’s, al dan niet tijdelijk, niet beschikbaar zijn.

Deze aansprakelijkheidsdisclaimers zijn niet bedoeld om de verplichtingen van de toepasselijke wetgeving te omzeilen, of om aansprakelijkheid uit te sluiten in de gevallen waar de bovengenoemde wetgeving niet in uitsluiting voorziet.

© Hongarije (2020)

Het hergebruik van documenten die in het bezit zijn van Hongarije of namens haar door derden op deze website is onderworpen aan het Hongaarse auteursrecht, tenzij anders aangegeven. Particuliere en officiële reproductie van inhoud op de pagina’s van Hongarije is toegestaan, mits de bron wordt vermeld, tenzij anders vermeld. Voor elk ander gebruik is voorafgaande toestemming van de rechthebbenden vereist.

© Republiek Malta (2020)

Auteursrecht/Machtiging voor wederuitvoer

De regering van Malta, die samen met haar ministeries en departementen, alsmede de autoriteiten en de auteurs van websites, zich inspant om de betrouwbaarheid van de informatie op deze website te handhaven, kan niet waarborgen dat de informatie die op sommige van hun websites of op externe links wordt gepubliceerd, volledig, actueel en juist is, en zij dringen er daarom op aan dat de daarin gevonden informatie niet als correct en volledig wordt beschouwd. Er kan evenmin worden ingestaan voor de kwaliteit en de permanente, noch de garantie dat er geen storingen zullen optreden als gevolg van technische problemen. Zij zijn dan ook niet aansprakelijk voor hinder, verlies of schade als gevolg van het gebruik van de informatie, aangezien de getoonde informatie uitsluitend bedoeld is als algemene leidraad. De regering van Malta behoudt zich het recht voor zonder specifieke kennisgeving delen of hele pagina’s voor een tijdelijke periode te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

De regering van Malta en haar ministeries en departementen, alsmede de autoriteiten en de makers van de website, bieden geen kwaliteitscontrole voor externe links. Indien de naam van een firma of handelsonderneming in de pagina’s wordt vermeld, mag dit niet worden opgevat als een aanbeveling van de producten en/of diensten van deze firma of handelsonderneming.

Deze bladzijden zijn niet bedoeld als juridisch advies. Dit blijft voorbehouden aan de beoefenaars van juridische beroepen.

Heeft u informatie over deze site die volgens u onjuist of misleidend is, stuur dan een De link wordt in een nieuw venster geopend.e-mail naar de webmaster of het feedbackformulier.

Het materiaal op deze website is onderworpen aan de bepalingen van de wet inzake auteursrechten, de wetten van Malta, de beleidsrichtlijnen en de verordeningen en alle internationale overeenkomsten waarin de regering van Malta wordt genoemd. De informatie op deze website is beschikbaar voor privégebruik en voor openbaar, niet-commercieel gebruik. De informatie mag ten behoeve van deze twee doeleinden kosteloos en zonder verzoek om toestemming van de regering van Malta worden gereproduceerd, op voorwaarde dat het gereproduceerde materiaal een waarheidsgetrouwe kopie is van het origineel en dat de regering van Malta als bron wordt aangeduid. Het gereproduceerde materiaal mag in geen geval als de officiële versie worden aangeduid, zelfs niet als het in samenwerking met of onder toestemming van de regering van Malta is geproduceerd.

© Koninkrijk der Nederlanden (2020)

Voor het publiek beschikbare informatie die door de Nederlandse regering ter beschikking is gesteld, is niet onderworpen aan auteursrechtelijke bepalingen, tenzij dit wordt vermeld. In dit verband is de informatie die op de Nederlandse pagina’s van het Europees e-justitieportaal wordt gepubliceerd, vrij beschikbaar en kan deze worden gedownload/gereproduceerd/vertaald/aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor commerciële en niet commerciële doeleinden, tenzij in (bepaalde delen van) de verstrekte informatie een auteursrechtelijke clausule is opgenomen.

© Republiek Oostenrijk (2020)

Alle op deze website gepubliceerde artikelen worden beschermd door het auteursrecht, waarbij alle rechten worden gereserveerd.

Op de Oostenrijkse pagina’s van het Europees e-justitieportaal gepresenteerde informatie wordt als openbare informatie beschouwd en kan worden verspreid of gekopieerd, mits deze niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt en de bron wordt vermeld.

Hoewel het federale ministerie van Justitie redelijke inspanningen inzet om op de Oostenrijkse pagina’s van het Europese e-justitieportaal accurate en actuele informatie op te nemen, is het niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van die informatie of voor informatie over andere websites waaraan de site banden heeft verschaft. Indien fouten aan het licht komen, worden deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd.

De informatie die via de Oostenrijkse pagina’s van het Europees e-justitieportaal wordt verstrekt, is van algemene aard en is derhalve niet aangepast aan de specifieke individuele behoeften van personen, entiteiten of organisaties; niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig, volledig of actueel is; is gedeeltelijk gekoppeld aan andere websites die niet worden beïnvloed door of onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze kan geen deskundig (juridisch) advies vervangen. Indien u op zoek bent naar persoonlijk advies, neemt u dan altijd eerst contact op met een deskundige op het betreffende vakgebied. Indien u vragen hebt met betrekking tot rechtszaken, neemt u dan contact op met de bevoegde rechtbank. In geval van verzoeken of aanvragen waarbij binnen een termijn moet worden gehandeld, dient in ieder geval eerst navraag te worden gedaan bij de bevoegde rechtbank of autoriteit.

Wij garanderen niet dat een document dat via de Oostenrijkse pagina’s van het Europese e-justitieportaal toegankelijk is, precies overeenkomt met de officieel goedgekeurde tekst. Alleen handelingen van de Republiek Oostenrijk die op de wettelijk voorgeschreven wijze worden gepubliceerd in het „Bundesgesetzblatt der Republik Österreich” (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich) zijn juridisch bindend.

Sommige documenten waartoe de Oostenrijkse pagina’s van het Europees portaal voor e-justitie toegang hebben, verwijzen naar door andere organisaties verstrekte informatie. De BMJ voorziet echter niet in een garantie, een vertegenwoordiging of een garantie met betrekking tot de juistheid, de tijdigheid of de juistheid van de hierin verstrekte gegevens.

© ministerie van Justitie van Polen (2020)

De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en houdt geen advies in. Het ministerie van Justitie geeft geen zekerheid of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, de tijdigheid of de toepasbaarheid van een van de inhoud.

Het ministerie van Justitie is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en neemt geen aansprakelijkheid voor deze informatie op zich. Voor sommige delen van de inhoud van de website kunnen aanvullend specifieke disclaimers of auteursrechtelijke bepalingen van toepassing zijn. De informatie op de Poolse pagina’s die niet is onderworpen aan specifieke disclaimers of auteursrechtelijke bepalingen, is vrij beschikbaar en mag worden gedownload/gereproduceerd/vertaald/aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Het ministerie van Justitie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het browsen van deze website, het gebruiken van informatie of het downloaden van alle materialen van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of misleidende of lasterlijke uitspraken. De informatie op deze website kan meningen of standpunten omvatten die, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet noodzakelijkerwijs die van het ministerie van Justitie zijn.

Deze website bevat links naar externe sites waarover het ministerie van Justitie geen controle heeft en waarvoor het ministerie van Justitie geen verantwoordelijkheid draagt.

© Portugese Republiek (2020)

Het hergebruik door derden van de documenten die in dit portaal zijn opgenomen en eigendom zijn van Portugal, wordt beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten en door industriële-eigendomsrechten op grond van het Portugese recht, het EU-recht en de toepasselijke internationale overeenkomsten. De informatie op deze portal is openbaar en mag, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, worden overgenomen en opnieuw worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld. Indien voorafgaande toestemming dient te worden verkregen voor het overnemen of gebruik van tekstuele en multimedia-informatie (geluid, afbeeldingen, software etc.), is de bovenstaande algemene toestemming niet van toepassing. Voor het opnieuw gebruiken en het overnemen van documenten met informatie die onder de geldende voorwaarden niet vrijelijk mag worden hergebruikt, kan op verzoek toestemming worden verleend. Bij speciale toestemming wordt duidelijk vermeld welke beperkingen van toepassing zijn op het gebruik van de documenten waarop de toestemming betrekking heeft.

© Roemenië (2020)

Voor het hergebruik van documenten die in het bezit zijn van Roemenië of voor hun rekening door derde entiteiten op deze website gelden de nationale regels inzake het auteursrecht, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders wordt vermeld, is de reproductie van de inhoud van Roemeense pagina’s toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Indien voorafgaande toestemming moet worden verkregen voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale informatie (geluid, afbeeldingen, software etc.), maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij expliciet vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Republiek Slovenië (2020)

Voor het hergebruik van documenten die in het bezit zijn van of namens de Sloveense regering door derden op deze website gelden de nationale regels inzake het auteursrecht, tenzij anders aangegeven. Reproductie van inhoud op de Sloveense pagina’s is toegestaan, mits de bron wordt erkend, tenzij anders vermeld en alleen voor niet-commerciële doeleinden kan worden gereproduceerd.

Indien voorafgaande toestemming moet worden verkregen voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale informatie (geluid, afbeeldingen, software, etc.), zal deze toestemming de bovenstaande algemene toestemming tenietdoen en expliciet de eventuele beperkingen op het gebruik vermelden.

© Slowakije (2020)

Het hergebruik van documenten die in het bezit zijn van de Slowaakse Republiek of namens haar door derden op deze website is onderworpen aan de Slowaakse regels inzake het auteursrecht, tenzij anders aangegeven. Beperkingen van het auteursrecht, naburige rechten en het databankenrecht sui generis zijn uitsluitend toegestaan in specifieke gevallen zoals vastgelegd in de Wet inzake auteursrechten nr. 618/2003 Coll. als gewijzigd. Het gebruik van of de beschikking over inhoud op grond van de Wet inzake auteursrechten mag niet in strijd zijn met het normale beoogde gebruik en mag de rechtmatige belangen van de rechthebbenden niet op onredelijke wijze schaden. In andere gevallen moet voorafgaande toestemming voor het gebruik van inhoud (vergunning) worden verkregen.

Klik op de volgende links voor meer informatie over Slowaakse wetgeving inzake auteursrechten:

De link wordt in een nieuw venster geopend.in het Engels
De link wordt in een nieuw venster geopend.in het Slowaaks

© Republiek Finland (2020)

De informatie over het Europese e-justitieportaal die door de Finse regering wordt verstrekt, is openbaar en is niet onderworpen aan de voorwaarden voor het auteursrecht.

© Koninkrijk Zweden (2020)

Materiaal dat op de pagina’s van de pagina’s van het Europees e-justitieportaal wordt gepubliceerd, kan gratis worden gereproduceerd. Waar dit specifiek vereist is, moet de bron worden vermeld.

© Crown copyright (2020)

Informatie die wordt opgesteld door de regering van het Verenigd Koninkrijk, wordt beschermd door het auteursrecht van de regering. Alle inhoud is beschikbaar onder de De link wordt in een nieuw venster geopend. Open Government Licence v3.0, tenzij anders vermeld.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Utolsó frissítés: 11/06/2020