Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právní upozornění

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: media

La traduzione vi risulta utile?1 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

2 Prohlášení o ochraně soukromí

3 Pravidla ochrany osobních údajů

4 Upozornění o ochraně autorských práv


1 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

1.1 Obecné úvahy

Názory vyjádřené na této internetové stránce představují názory autorů a nemusejí se vždy shodovat s názory Evropské komise. Přestože tuto internetovou stránku provozuje Evropská komise, odpovědnost za její obsah nese Komise společně s jednotlivými členskými státy.

Evropská komise spravuje tyto internetové stránky s cílem zlepšit přístup k přeshraniční spravedlnosti a zlepšit přístup veřejnosti k informacím o svých iniciativách a politikách Evropské unie obecně. Snažíme se, aby tyto informace byly aktuální a přesné. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit.

Veškeré interaktivní (elektronické) služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ s vynaložením nejlepšího možného úsilí. Evropská komise a zúčastnění poskytovatelé údajů/služeb nenesou žádnou odpovědnost, ať již výslovnou nebo implicitní. Zejména nemůžeme zaručit aktuální stav údajů a jejich správnost či nepřetržitou dostupnost služby nebo dostupnost jakýchkoli externích stránek, na které se odkazuje.

Některé funkce portálu evropské e-justice využívají údaje z databáze Odkaz se otevře v novém okně.GeoNames na základě Odkaz se otevře v novém okně.licence CC BY 3.0. Nejsou prováděny žádné změny údajů.

Komise se zříká veškeré odpovědnosti, pokud jde o případnou škodu způsobenou poškozením údajů, jejich ztrátou nebo jakýmkoli jiným druhem nepříznivého dopadu v důsledku úmyslné či neúmyslné operace systému. Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Komise v případě porušení požadavků stanovených platnými vnitrostátními právními předpisy ani vyloučit odpovědnost Komise v záležitostech, ve kterých ji podle takových právních předpisů vyloučit nelze. Rozhodným právem je právo belgické a v případě sporu jsou příslušné belgické soudy.

Evropská komise může toto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk a níže uvedené podmínky kdykoli bez předchozího upozornění revidovat; odkazujte se vždy na aktuální znění uvedené na těchto internetových stránkách.

1.2 aspekty související s obsahovými stránkami

Obsahové stránky jsou svou povahou buď „evropské“, nebo „členského státu“, přičemž každý členský stát EU je (prostřednictvím různých orgánů) odpovědný za obsah a odkazy uvedené na svých stránkách. Tyto informace:

 • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu;
 • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované;
 • někdy obsahují odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah Komise nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost,
 • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).

Pokud dané souvislosti nesvědčí o něčem jiném, má se za to, že jakýkoliv odkaz na osobu mužského pohlaví uvedený na obsahových stránkách odkazuje rovněž na osobu ženského pohlaví a obráceně.

Některé obsahové stránky uvádějí strojový překlad. Vezměte prosím na vědomí, že strojový překlad je dočasný a slouží pouze pro orientaci. Majitelé těchto stránek nenesou žádnou odpovědnost, pokud jde o kvalitu strojového překladu.

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Právně závazné jsou pouze právní předpisy Evropské unie zveřejněné před 1. červencem 2013 v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie a po 1. červenci 2013 v jeho elektronické podobě. Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými problémy. Některé informace na naší stránce však mohly být strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a my nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku takových problémů přerušeny či jinak ovlivněny.

1.3 aspekty související s interaktivními službami

Pro všechny interaktivní služby platí tyto podmínky:

Používáním těchto služeb souhlasíte s tím, že je budete používat výhradně pro účely, pro něž byly zamýšleny. Tyto služby ani žádné osobní údaje, které přes ně získáte, nesmíte používat pro žádný jiný záměr nebo účel; zejména se tyto údaje nesmí používat ke komerčním, marketingovým či propagačním činnostem.

Údaje získané prostřednictvím poskytovaných služeb nesmíte automaticky ve velkém kopírovat (harvestovat) ani žádným způsobem distribuovat.

Odkazovat na portál evropské e-justice a na jeho stránky možné je.

Konkrétní aspekty vztahující se na služby:

1.3.1 Propojení insolvenčních rejstříků

Tato služba vám umožňuje vyhledávat informace o insolvenčním řízení ve vnitrostátních rejstřících zúčastněných členských států. Centralizovaný insolvenční rejstřík EU neexistuje. Vaše žádost je zaslána vnitrostátním rejstříkům a odpověď přijde zpět během několika vteřin. Služba je v současné době poskytována na základě vynaložení nejlepšího možného úsilí.

1.3.2 Find právník

„Vyhledání právníka“ je služba poskytovaná široké veřejnosti Evropskou komisí a zúčastněnými národními advokátními komorami a sdruženími právníků.

1.3.3 Vyhledat notáře

„Vyhledání notáře“ je služba poskytovaná široké veřejnosti Evropskou komisí, Radou notářů Evropské unie (CNUE) a dalšími zúčastněnými národními notářskými komorami.

1.3.4 ECLI

Rozhraní pro vyhledávání podle identifikátoru ECLI je služba poskytovaná široké veřejnosti Evropskou komisí ve spolupráci se zúčastněnými poskytovateli judikatury. Pro usnadnění přístupu ke spravedlnosti v přeshraničním kontextu spustila Komise tuto službu, která občanům EU a právním odborníkům umožňuje snadno lokalizovat judikaturu označenou identifikátorem ECLI.

1.3.5 Příslušný soud/orgán vyhledávání

Rozhraní pro vyhledávání příslušného soudu/orgánu je služba poskytovaná široké veřejnosti Evropskou komisí ve spolupráci se zúčastněnými vnitrostátními justičními orgány či jinými příslušnými subjekty. Komise tuto službu zřídila za účelem usnadnění přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních věcech tím, že se občanům EU a právním odborníkům usnadní vyhledávání příslušného vnitrostátní soudu. Vezměte prosím na vědomí, že přes veškerou snahu o zajištění přesnosti výsledků se mohou vyskytnout výjimečné případy určení příslušnosti, které nemusí být nezbytně zahrnuty.

1.3.6 Elektronické podávání nároků (e-CODEX)

Elektronické podávání vašich nároků pomocí technologie e-CODEX (evropský platební rozkaz, evropské řízení o drobných nárocích) je zajišťováno propojením celé řady informačních systémů provozovaných jak Evropskou komisí, tak vnitrostátními orgány. Ve výjimečných případech se může stát, že se váš nárok nedostane k určenému soudu. V rámci možností vám bude vystaven doklad o přenosu (nebo o neúspěšném přenosu), vezměte však prosím na vědomí, že v některých členských státech se tento doklad omezuje na doručení nároku do centrálního vnitrostátního informačního systému, který byl pro tyto účely zřízen. Ne vždy bude možné poskytnout doklad o doručení nároku určenému soudu.

Všechna oznámení týkající se dokladu o přenosu nebo obdržení odpovědí soudu budou zasílána na e-mailovou adresu spojenou s účtem u služby Evropské komise pro ověření totožnosti uživatelů (EU Login), prostřednictvím kterého jste se přihlásili.

Evropská komise nemůže být poháněna k odpovědnosti za nedoručení vašeho nároku nebo za nevystavení dokladu o přenosu nároku (případně o neúspěšném přenosu). Stejně tak Komise nemůže být poháněna k odpovědnosti za nedoručení sdělení, které vám v souvislosti s vaším nárokem zasílá soud, ani za poruchu, která by způsobila, že o doručení takového sdělení nebudete informováni.

Nepožádáte-li o smazání vaší vzájemné komunikace se soudem, můžete ji s výjimkou okolností způsobených vyšší mocí konzultovat na portálu evropské e-justice po dobu nejméně jednoho roku. Doporučujeme vám, abyste si uložili vlastní kopii veškeré komunikace, k níž chcete mít přístup po delší než výše uvedenou dobu. Evropská komise nemůže být poháněna k odpovědnosti za případné škody, které vám mohou vzniknout kvůli dočasné či trvalé nedostupnosti komunikace mezi vámi a soudem nebo kvůli tomu, že o vymazání takové komunikace nebudete s předstihem informováni.

1.3.7 Elektronický podpis

Nároky podávané elektronicky (e-CODEX) musí být před odesláním prostřednictvím portálu evropské e-justice opatřeny elektronickým podpisem. Portál nabízí nástroj, který vám s tímto postupem pomůže, jeho použití však není povinné: nárok můžete opatřit elektronickým podpisem za použití vašeho vlastního nástroje a nahrát jej na portál. Evropská komise nemůže být poháněna k odpovědnosti za případné škody, které vám mohou vzniknout kvůli tomu, že soud nebo jiná strana odmítne elektronický podpis vytvořený s pomocí nástroje poskytnutého na portálu evropské e-justice.

1.3.8 Najde společnost/propojení obchodních rejstříků

Tato služba vám umožňuje vyhledávat a získávat informace o společnostech zapsaných v obchodních rejstřících v EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo Norsku. Je součástí systému propojení obchodních rejstříků (BRIS) zřízeného v souladu s právem EU. Tento systém propojuje vnitrostátní obchodní rejstříky, které zpřístupňují informace o společnostech.

Nahoře

2 Prohlášení o ochraně soukromí

2.1 Cíle portálu evropské e-justice

Portál evropské e-justice je navržen jako „jednotné (elektronické) kontaktní místo“ poskytující informace o evropské justici a přístup k evropským soudním řízením. Portál má sloužit občanům, podnikům, právním odborníkům a justici. Občané budou mít stejný přístup ke spravedlnosti v jiných členských státech jako ve svém vlastním a portál evropské e-justice pomáhá praktickým způsobem odstraňovat překážky, například tím, že poskytuje informace ve 23 jazycích a mnoho odkazů na příslušné internetové stránky a dokumenty.

Ačkoliv odpovědnost za obsah a správu portálu sdílí Evropská komise s jednotlivými členskými státy Evropské unie, správcem údajů pro portál evropské e-justice je Evropská komise.

2.2 Jaké je rozhodné právo?

Veškeré zpracování osobních údajů spojené s organizací a správou portálu evropské e-justice v rámci odpovědnosti Evropské komise se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí 1247/2002/ES a rozhodnutí Komise 2014/333/EU o ochraně osobních údajů na portálu evropské e-justice.

2.3 Jaké údaje zpracovává Komise v rámci portálu evropské e-justice?

Portál zpracovává jednotlivá jména a e-mailové adresy majitelů internetových stránek a odkazů. Kromě toho mohou některé informace týkající se příslušných soudů a jiných subjektů poskytnuté členskými státy obsahovat osobní údaje (jméno, emailovou adresu, telefonní číslo), jestliže jsou jako kontaktní místa určeny fyzické osoby. Všechny tyto údaje se ukládají do databáze vedené v datovém centru Evropské komise v Lucembursku.

Používáme přechodný mechanismus, který vyzvedne (ale neuloží) osobní údaje z ověřovací služby Evropské komise EU Login. Pro účely registrace shromažďuje a zpracovává služba EU Login osobní údaje, jako je jméno, příjmení a e-mailová adresa. Povahu zpracování osobních údajů službou EU Login vysvětluje samostatné podrobné prohlášení o ochraně osobních údajů. Další informace naleznete na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Osobní údaje jsou v rámci portálu evropské e-justice zpracovávány rovněž za účelem poskytování přístupu ke vzájemně propojeným vnitrostátním databázím, k nimž patří například vyhledání právníka, vyhledání notáře, propojení insolvenčních rejstříků, vyhledávání pomocí evropského identifikátoru judikatury (ECLI), funkce najít společnost (součást systému propojení obchodních rejstříků (BRIS)), systém propojení katastrů nemovitostí (LRI), dynamické formuláře a elektronické podávání nároků (e-CODEX). V tomto ohledu:

 • údaje o právnících pocházejí z registrů zúčastněných národních advokátních komor a sdružení právníků,
 • údaje o notářích pocházejí z registrů zúčastněných národních notářských komor, jež poskytuje Rada notářů Evropské unie a další kompetentní orgány,
 • údaje v propojení insolvenčních rejstříků pocházejí z národních insolvenčních rejstříků nebo registrů hospodářských subjektů,
 • osobní údaje obsažené v soudních rozhodnutích zpracovávaných v souvislosti s ECLI poskytují soudní a další kompetentní orgány,
 • dynamické formuláře zpracovávají osobní údaje poskytnuté konečnými uživateli (např. jméno, adresu, telefonní číslo, bankovní účet atd.),
 • údaje zpracovávané v souvislosti s elektronickým podáváním nároků (e-CODEX) pocházejí z komunikace uživatelů s vnitrostátními soudy. Kromě toho se k identifikaci účastníků v systému používají technické údaje, jež mohou v některých případech obsahovat osobní údaje, jako například e-mailovou adresu nebo identifikační údaje pro EU Login (službu Evropské komise pro ověření totožnosti uživatelů),
 • údaje zpracovávané v souvislosti s Find a společností se používají k identifikaci účastníků systému, který může v některých případech obsahovat osobní informace, jako je e-mailová adresa nebo identifikační číslo EU Login. Společnost Find a společnost se navíc připojuje k Evropské centrální platformě, která je rovněž součástí BRIS, kterou vyvinula a spravuje Evropská komise. Prostřednictvím evropské centrální platformy získává funkce najít společnost údaje o společnostech. Takové údaje o společnostech mohou obsahovat osobní údaje, jako například: jméno, datum narození, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla osob, které společnost zastupují při jednání se třetími stranami a při soudních řízeních nebo jež se podílí na správě či řízení společnosti nebo dozoru nad ní. Tyto údaje pocházejí z obchodních rejstříků zúčastněných zemí,
 • údaje zpracovávané v souvislosti se systémem LRI slouží k identifikaci účastníků v systému a v některých případech mohou obsahovat osobní údaje, jako je e-mailová adresa nebo identifikační údaje pro EU Login.

2.4 Jaký je účel zpracování údajů?

Portál shromažďuje osobní údaje za účelem kontaktování majitelů internetových stránek a odkazů. Účelem tohoto zpracování je umožnit e-mailová oznámení a správu majitelů internetových stránek a odkazů v rámci obslužných systémů portálu. Kromě toho získává portál osobní údaje (prostřednictvím služby EU Login) pro tyto účely: odesílání e-mailových oznámení uživatelům, kteří se přihlásili k odběru konkrétních témat, nebo poskytování aktuálních informací těmto uživatelům. Tyto údaje se také zpracovávají s cílem umožnit řízení úloh a práv a správu obsahu.

U funkcí vyhledání právníka, vyhledání notáře, najít společnost, propojení insolvenčních rejstříků a vyhledávání pomocí ECLI zpracovává Komise osobní údaje v rámci portálu pouze za účelem poskytování přístupu ke vzájemně propojeným vnitrostátním databázím obsahujícím osobní údaje. V této souvislosti Komise odpovídá pouze za poskytování infrastruktury IT pro potřeby výše uvedených funkcí portálu a nenese odpovědnost za obsah vzájemně propojených vnitrostátních databází dostupný prostřednictvím portálu.

Komise zpracovává osobní údaje v rámci portálu také v případech, kdy to vyžaduje poskytování interaktivních služeb umožňujících uživatelům komunikovat přímo s příslušnými orgány v jiném členském státě.

2.5 Kdo má přístup k údajům?

Osobní údaje týkající se majitelů internetových stránek nebo odkazů jsou přístupné zaměstnancům Komise (Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, oddělení B4) a oprávněnému personálu pověřenému správou systému a technickou podporou. Kromě toho jsou tyto osobní údaje týkající se internetových stránek členských států přístupné také zaměstnancům členských států odpovědným za správu příslušných stránek.

Jak postupují práce související s propojením vnitrostátních databází, Komise rovněž provádí soustavné a vhodné posuzování bezpečnosti. Prostřednictvím portálu mohou být dostupné pouze informace, které jsou v propojených vnitrostátních databázích veřejně přístupné. Portál neumožňuje, aby byly pro různé účely kombinovány údaje z různých vzájemně propojených vnitrostátních databází.

2.6 Jak dlouho budou vaše údaje uchovávány?

Osobní údaje o majitelích internetových stránek a odkazů budou uložené v lokální databázi po dobu, po kterou budou pro portál relevantní, a nebudou uchovávány déle, než je nezbytné. Nutnost pokračovat v uchovávání těchto osobních údajů podléhá opětovnému ověřování, které bude prováděno jednou za rok v souvislosti s každoroční aktualizací obsahu portálu. Období uchovávání osobních údajů je tedy jeden rok a podléhá manuální kontrole a automatické obnově. V případě registrovaných uživatelů se uchovávají pouze osobní e-mailové adresy. Jednotlivá jména či další osobní údaje se neuchovávají. Údaje o registrovaných uživatelích budou na žádost těchto uživatelů vymazány.

Soudní rozhodnutí poskytovaná v souvislosti s ECLI mohou obsahovat osobní údaje, jež se řídí vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů a podléhají příslušným dobám uchovávání údajů. Vnitrostátní poskytovatelé údajů odpovídají za to, že odstraní rozhodnutí v rámci judikatury ve chvíli, kdy již nemají být prostřednictvím systému dostupná.

Osobní údaje obsažené v komunikaci mezi uživatelem a soudem v souvislosti s elektronickým podáváním nároků (e-CODEX) se uchovávají v samostatné databázi Komise v zašifrované podobě po dobu, dokud jsou relevantní. Uživatel může kdykoli požádat o jejich vymazání.

Osobní údaje obsažené v žádostech o dokumenty v souvislosti s funkcí najít společnost a systémem propojení katastrů nemovitostí (LRI) jsou uchovávány do té doby, než je žádost odstraněna z databáze portálu.

V databázi portálu nebudou uloženy žádné jiné osobní údaje.

2.7 Jaká bezpečnostní opatření jsou přijata proti neoprávněnému přístupu?

Údaje se shromažďují, zpracovávají a uchovávají bezpečným způsobem. Portál evropské e-justice chrání řada technických opatření. Přísné řízení rolí a práv zaručuje, že oprávnění uživatelé disponují pouze nezbytnou úrovní přístupu a nezbytnými povoleními. Všechny transakce s údaji probíhají přes šifrovaná spojení. Vzdálený a fyzický přístup do databáze portálu je zabezpečen segmentací sítě, firewally a dalšími mechanismy poskytovanými datovým centrem Komise. Přístup k osobním údajům na portálu evropské e-justice nad rámec zamýšlených prvků je umožněn pouze omezené skupině uživatelů, jak je popsáno výše v bodě 2.5 „Kdo má k údajům přístup?“

Osobní údaje obsažené v komunikaci mezi uživatelem a soudem se uchovávají v zašifrované podobě v samostatné databázi Komise.

2.8 Přístup k osobním údajům

Chcete-li si ověřit, které osobní údaje o vás příslušný správce uchovává, nebo chcete-li tyto údaje změnit, opravit či smazat, zašlete prosím e-mail na adresu funkční schránky uvedenou níže v části „Kontaktní informace“ a svůj požadavek přesně popište. Tyto žádosti budou vyřízeny do 10 pracovních dnů ode dne jejich přijetí správcem údajů.

2.9 Kontaktní údaje

Portál evropské e-justice spravuje Generální ředitelství Evropské komise pro spravedlnost a spotřebitele, oddělení B.4. Odpovědnou osobou (správcem) je pan Cristian NICOLAU, vedoucí oddělení.

Kontaktní adresa portálu evropské e-justice je:


Oddělení Generálního
ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele Evropské komise – e-justice, IT a správa dokumentů
B-1049 Brusel
Belgie

Odkaz se otevře v novém okně.JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Chcete-li podat stížnost na zpracování údajů, za které odpovídá Komise, můžete se obrátit na Evropského inspektora ochrany údajů:

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)
60, Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brusel
Belgie

telefon: +32 2 283 19 00 fax:
+32 2 283 19 50

Nahoře

3 Pravidla ochrany osobních údajů

Evropská unie respektuje soukromí uživatelů. Politika „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány Společenství“ vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018.

Tato obecná politika zahrnuje evropskou rodinu institucionálních webových stránek v rámci EU.

Většinu těchto stránek lze prohlížet bez uvádění jakýchkoli osobních údajů. v některých případech je však jejich uvedení nutné k poskytnutí elektronických služeb, které požadujete.

Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu se zásadami stanovenými ve výše uvedeném nařízení a o použití údajů informují ve zvláštních prohlášeních o ochraně soukromí.

V této souvislosti:

 • Vymezuje správce údajů pro každou specifickou elektronickou službu účel a způsob zpracování osobních údajů a dbá na to, aby tato elektronická služba byla poskytována v souladu se zásadami ochrany soukromí,
 • Inspektor ochrany údajů v rámci každého orgánu zajišťuje uplatňování ustanovení nařízení a poskytuje poradenství správcům při plnění jejich povinností (viz články 43–45 nařízení);
 • Nezávislý dohled ve všech institucích v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany údajů (viz články 52 až 60 uvedeného nařízení).
 • Všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu.eu obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad těmito stránkami dohled nevykonáváme, doporučujeme Vám, abyste se seznámili s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

Co je to elektronická služba?

Elektronická služba na serveru EUROPA je internetovou službou nebo nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a evropskými orgány na straně druhé.

Na serveru EUROPA již jsou nebo budou poskytovány tři druhy elektronických služeb:

 1. Informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům s rozhodovací pravomocí snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost a srozumitelnost politik a činností EU.
 2. Služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakty s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými subjekty, a usnadňují tak politické konzultace a mechanismy zpětné vazby, čímž přispívají k utváření politik, činností a služeb EU.
 3. Transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. k zadávání veřejných zakázek, finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání či nákupu dokumentů atd.

Informace obsažené ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí.

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí obsahuje tyto informace o využití vašich údajů:

 • Jaké informace jsou shromažďovány, za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů EU shromažďuje osobní údaje (výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu). Údaje nebudou opětovně použity pro jiný, neslučitelný účel;
 • Komu jsou vaše údaje zpřístupněny. EU zpřístupní informace třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění účelu či účelů vymezených výše, a pouze uvedeným příjemcům či skupinám příjemců. EU neposkytne vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Jak získáte přístup ke svým údajům a jak můžete ověřit jejich správnost, případně je opravit. Jako subjekt údajů máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z legitimních závažných důvodů, s výjimkou případů, kdy jsou shromážděny za účelem splnění právní povinnosti nebo kdy je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo kdy mají být využity za účelem, k němuž jste dali jednoznačný souhlas.
 • Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány. EU uchovává údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování;
 • Jaká jsou bezpečnostní opatření přijatá na ochranu informací proti případnému zneužití nebo neoprávněnému přístupu;
 • Na koho se obrátit v případě dotazů nebo stížností.

Služba Europa Analytics

Služba Europa Analytics vyhodnocuje efektivnost a účelnost internetových stránek Evropské komise na portálu EUROPA.

Ve standardním nastavení jsou informace o uživatelích internetových stránek Europa shromažďovány prostřednictvím vlastních trvalých souborů cookies. Pokud nechcete, abyste byli pomocí Piwik sledováni, můžete si tuto možnost zvolit (opt-out). Pokud změníte názor, můžete si zvolit, abyste pomocí Piwik začali být opět sledováni (opt-in).

Svůj aktuální status zkontrolujete a volby provedete zaškrtnutím příslušné kolonky v níže uvedeném textu.

Pokud si zvolíte, abyste nebyli sledováni pomocí Piwik, vaše prohlížení internetových stránek portálu Europa to nijak neovlivní.

Odkaz se otevře v novém okně.Další informace o službě Europa Analytics

Jak zacházíme s e-maily, které nám zasíláte?

Na každé internetové stránce se nachází odkaz „Vaše připomínky“, jehož prostřednictvím můžete zaslat připomínky do zvláštní funkční e-mailové schránky. V případě, že takovou zprávu pošlete, adresát připomínek shromažďuje poskytnuté osobní údaje jen v rozsahu nutném pro odpověď. Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá váš e-mail jinému útvaru. Prostřednictvím e-mailu budete informováni, které službě byl Váš dotaz přeposlán. Internetová stránka nebude uchovávat záznam o žádné takto proběhlé elektronické korespondenci.

Máte-li dotazy ohledně způsobu zpracování Vašeho e-mailu a s ním souvisejících osobních údajů, uveďte je prosím ve Vaší zprávě.

Nahoře

4 Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie (2020)

Opakované použití dokumentů, které má v držení Komise nebo jejím jménem Úřad pro úřední tisky Evropských společenství (Úřad pro publikace), podléhá podmínkám stanoveným rozhodnutím Komise ze dne 12. prosince 2011 (2011/833/EU, Euratom) o opakovaném použití informací Komise. Opakované použití dokumentů je bezplatné.

Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje, není-li uvedeno jinak. Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

© Belgické království (2020)

Opakované použití informací uvedených na stránkách Belgie, které jsou součástí těchto internetových stránek, se řídí platnými belgickými právními předpisy, zejména zákonem z 30. června 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících. To znamená, že není-li uvedeno jinak, vyžaduje opakované použití těchto informací předchozí souhlas držitelů autorských práv. V souladu s čl. 8 odst. 2 téhož zákona nezakládají úřední akty veřejného orgánu autorské právo. Úřední akty veřejného orgánu jsou takové akty, které mají právní účinek (zákony, parlamentní postupy, rozhodnutí soudů a tribunálů atd.). Ustanovení čl. 21 odst. 1 stanoví, že „citace převzaté ze zákonně zveřejněného díla pro účely kritiky, sporu, přezkumu nebo výuky nebo pro zařazení do vědecké práce, uváděné v souladu s dobrými mravy dané profese a v rozsahu odůvodněném zamýšleným účelem, neporušují autorské právo. K citacím, např. citacím uvedeným v předchozím odstavci, musí být přiloženy odkazy na zdroj a jméno autora, je-li to možné.“

Internetové stránky, na něž odkazují belgické stránky portálu e-justice podléhají vlastním doložkám o autorských právech. Belgické soudy mají pravomoc projednávat žaloby týkající autorských práv v souvislosti s údaji uvedenými na těchto belgických stránkách.

© Bulharská republika (2020)

Informace poskytnuté vládou Bulharské republiky jsou veřejné. Informace zveřejněné na bulharských stránkách portálu evropské e-justice jsou volně dostupné a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem či prostředkem pro nekomerční účely s výjimkou materiálů, které obsahují výslovnou doložku o ochraně autorských práv nebo pro které je zapotřebí předchozí souhlas držitele autorských práv.

© Česká republika (2020)

Na používání dokumentů zveřejněných na těchto internetových stránkách, které jsou v držení České republiky nebo třetích stran jménem České republiky, se vztahují vnitrostátní předpisy o autorském právu, není-li uvedeno jinak. Není-li stanoveno jinak, je podle § 31 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.) povoleno rozmnožování obsahu na českých internetových stránkách pod podmínkou uvedení zdroje a účel není nekomerční. Nestanoví-li autorský zákon jinak, mohou být díla volně používána bez povolení, pokud se jedná o použití pro osobní potřebu fyzické osoby, která není za účelem získání přímého nebo nepřímého hospodářského nebo komerčního prospěchu.

Pokud české právo vyžaduje předchozí svolení k rozmnožování nebo použití textových a multimediálních informací, tento souhlas má přednost před výše uvedeným obecným oprávněním a uvádí případná omezení použití.

Je třeba poznamenat, že informace zveřejňované na těchto internetových stránkách nemusí být úplné, vyčerpávající, přesné nebo aktuální a nemají nahradit odborné právní poradenství. Právně závazné jsou pouze české právní předpisy, které byly publikovány podle zákona ve Sbírce zákonů.

© Dánské království (2020)

Informace na portálu evropské e-justice, jež poskytla dánská vláda, nepodléhají žádným podmínkám upravujícím autorská práva.

© Spolková republika Německo (2020)

Opakované použití dokumentů obsažených na této internetové stránce, které jsou v držení Spolkové republiky Německo, třetími stranami je chráněno autorským právem, jak stanoví německý právní řád, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za úplnost, redakční a technické chyby, opomenutí nebo přesnost informací na této internetové stránce.

Zejména neposkytujeme žádné záruky, výslovné či konkludentní, pokud jde o úplnost nebo přesnost informací získaných prostřednictvím odkazů na externí internetové stránky.

Provozovatelé internetových stránek odpovídají za obsah, který dávají na svých internetových stránkách k dispozici, s výhradou ustanovení obecného zákona. Tento „vlastní obsah“ je třeba odlišovat od odkazů na obsah poskytnutý provozovateli externích internetových stránek.

Odkazy na obsah externích internetových stránek jsou poskytovány výhradně pro informační účely.

Odpovědnost za obsah externích internetových stránek nese výhradně poskytovatel takovéhoto obsahu. Před vytvořením příslušného odkazu jsou externí internetové stránky důkladně prozkoumány a zkontrolovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Neposkytujeme však žádné záruky, výslovné či konkludentní, pokud jde o úplnost nebo přesnost informací získaných prostřednictvím externích hypertextových odkazů. Obsah externích internetových stránek může být kdykoli změněn bez vědomí německé vlády.

V souvislosti se všemi odkazy uváděnými na této internetové stránce výslovně prohlašujeme, že nemáme žádnou kontrolu nad vzhledem a obsahem externích internetových stránek přístupných prostřednictvím odkazů na této internetové stránce; tyto odkazy navíc neznamenají souhlas s odkazovanými internetovými stránkami nebo jejich obsahem. Toto prohlášení se vztahuje na tuto internetovou stránku jako celek a na všechny odkazy zde uvedené.

Pokud se objeví odkaz na internetové stránky, Odkaz se otevře v novém okně.jejichž obsah může být považován za nežádoucí, informujte prosím německé kontaktní místo na adrese redaktion@justiz.de

On-line redakce německých stránek si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo odstraňovat informace uvedené na této internetové stránce.

Více informací naleznete prostřednictvím tohoto Odkaz se otevře v novém okně.odkazu.

© Estonská republika (2020)

Na informace poskytnuté vládou Estonské republiky se vztahují podmínky upravující autorská práva. Informace zveřejněné na stránkách Estonské republiky v rámci portálu evropské e-justice však jsou volně dostupné a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem či prostředkem pro komerční či nekomerční účely za předpokladu, že je uveden zdroj materiálu a je uznán jejich status autorských práv. Obsah, který se používá na stránkách Estonské republiky na portálu evropské e-justice, musí být reprodukován přesně a nesmí být používán v klamavým kontextu.

© Chorvatská republika (2020)

Na informace na portálu evropské e-justice poskytnuté vládou Chorvatské republiky se nevztahují žádné požadavky týkající se autorských práv. To se nevztahuje na žádný materiál, který může být součástí autorského práva třetí strany, jako je postoupení obsahu na internetových stránkách třetích stran.

Podle chorvatského autorského práva a práv s ním souvisejících (Úř. věst. č. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 a 96/18) se na úřední texty v oblasti právních předpisů, správy, soudnictví (např. akty, nařízení, rozhodnutí, zprávy, zápisy, rozhodnutí) a jiných úředních a jejich sbírek, které jsou zveřejněny za účelem úředního informování veřejnosti, nevztahují.

© Irsko (2020)

Materiál zveřejněný na této stránce poskytnutý Irskem podléhá autorskému právu vlády Irska podle zákona o právu autorském a právech s ním souvisejících z roku 2000. Materiál lze stahovat za účelem uložení či tisku pouze pro osobní účely. Je-li poskytován dalším osobám, musí být uveden zdroj a autorská práva.

Souhlas s reprodukcí materiálu chráněného autorským právem vlády Irska se nevztahuje na materiál uvedený na této stránce, který může být vlastnictvím třetí strany. Povolení k reprodukci takového materiálu musí být získáno od dotčených držitelů autorských práv.

© Řecká republika (2020)

Informace na portálu evropské e-justice poskytnuté řeckou vládou nepodléhají autorským právům. Určité externí odkazy však autorskému právu podléhat mohou. Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

© Španělské ministerstvo spravedlnosti (2020)

Přístup k obsahu poskytnutému Španělskem na portálu e-justice, k obsaženým informacím a uvedeným odkazům a službám a používání tohoto obsahu a těchto informací, odkazů a služeb jsou výsadou Ministerstva spravedlnosti nebo orgánů s ním spolupracujících a jsou chráněny příslušnými právy duševního a průmyslového vlastnictví. Používání, reprodukce, šíření a sdělování tohoto obsahu veřejnosti nebo jeho změna či jiná obdobná činnost jsou bez výslovného povolení Ministerstva spravedlnosti zcela zakázány. Oprávnění uživatele použít jakýkoli obsah z tohoto portálu je omezeno na stahování a soukromé použití uvedeného obsahu pod podmínkou, že obsah zůstane nedotčen.

© Francouzská republika (2020)

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Obsah této internetové stránky je výlučným vlastnictvím Ministerstva spravedlnosti a svobod a /nebo autorů či držitelů autorských práv a je chráněn francouzskými a mezinárodními právními předpisy týkajícími se práv duševního vlastnictví, a zejména ustanoveními francouzského zákoníku duševního vlastnictví.

Jedná se především o redakční prvky internetové stránky, provedení na obrazovce, software potřebný k použití stránky, loga, obrázky, fotografie a grafiku jakéhokoliv druhu.

Ministerstvo spravedlnosti a svobod povoluje uživatelům pouze zobrazení obsahu, které vylučuje zejména opakované použití celého obsahu těchto stránek nebo jeho části k jakýmkoli účelům.

Reprodukce se povoluje pouze v digitální podobě na počítači, který slouží ke konzultaci stránky, pro účely zobrazení stránek konzultovaných prohlížečem uživatele.

Úplné nebo částečné zobrazení těchto internetových stránek jakoukoli společností bez výslovného povolení Ministerstva spravedlnosti a svobod se zakazuje a představuje padělání ve smyslu článků L.335–2 a násl. francouzského zákoníku duševního vlastnictví.

Odkaz na Odkaz se otevře v novém okně.francouzský zákoník duševního vlastnictví.

Kapitola zákoníku týkající se trestních sankcí je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde.

© Italská republika (2020)

Opakované použití dokumentů, které jsou v držení italského ministerstva spravedlnosti a jiných veřejných institucí nebo jejich jménem třetími osobami uvedenými na těchto internetových stránkách, podléhá vnitrostátním předpisům v oblasti autorského práva, není-li uvedeno jinak.

Reprodukce obsahu na stránkách italského ministerstva spravedlnosti a jiných veřejných institucí je povolena s uvedením zdroje, není-li stanoveno jinak.

Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

© Kyperská republika (2020)

Opakované použití dokumentů zveřejněných na této internetové stránce, které jsou v držení Kypru nebo jeho jménem v držení třetích subjektů, podléhá vnitrostátním předpisům v oblasti autorského práva, není-li uvedeno jinak. Reprodukce obsahu na kyperských stránkách je povolena s uvedením zdroje, není-li stanoveno jinak. Je-li nutné získat pro reprodukci či použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) předchozí povolení, nahrazuje takové povolení výše uvedené všeobecné povolení a jasně uvádí všechna omezení týkající se použití.

© Lotyšská republika (2020)

Informace poskytnuté vládou Lotyšska jsou veřejné a nepodléhají autorským právům. V tomto ohledu jsou informace zveřejněné na lotyšských stránkách portálu evropské e-justice volně dostupné a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem či prostředkem pro komerční nebo nekomerční účely.

© Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky (2020)

Informace poskytnuté Litevskou republikou jsou chráněny litevským zákonem o autorském právu a právech s ním souvisejících a mohou být volně použity za předpokladu, že je uveden zdroj.

© Lucemburské velkovévodství (2020)

Reprodukce obsahu a informací uvedených na lucemburských stránkách, které jsou v držení lucemburského státu nebo třetích stran, podléhají lucemburskému právu, pokud není uvedeno jinak.

Není-li stanoveno jinak, je reprodukce informací obsažených na lucemburských stránkách povolena pro nekomerční účely za podmínky, že je výslovně uveden zdroj.

Pokud je pro reprodukci nebo použití informací v textové nebo multimediální podobě (zvuků, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, ruší se uvedeným ustanovením obecné povolení, a je-li to zapotřebí, uvedou se případná omezení použití.

Lucemburský stát odmítá veškerou odpovědnost za používání informací obsažených na lucemburských stránkách. Je třeba vzít na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách nemusí být úplné, vyčerpávající, přesné nebo aktuální. V případě rozporu mezi texty zveřejněnými na těchto stránkách a původními dokumenty platí původní dokumenty ve znění zveřejněném ve věstníku Odkaz se otevře v novém okně.Mémorial.

Stránky lucemburského státu někdy odkazují na stránky spravované jinými stranami, nad nimiž lucemburský stát nemá žádnou kontrolu a za něž odmítá přijmout jakoukoli odpovědnost.

Lucemburský stát nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou na počítačovém systému uživatele při používání stránek lucemburského státu nebo třetích stran.

Lucemburský stát odmítá přijmout jakoukoli odpovědnost v případě, že je služba poskytovaná těmito stránkami pozastavena, byť jen dočasně.

Účelem těchto prohlášení o vyloučení odpovědnosti není obejít požadavky platných právních předpisů ani zbavit se odpovědnosti v případech, kdy se jí podle výše zmíněných právních předpisů zbavit nelze.

© Maďarsko (2020)

Opakované použití dokumentů zveřejněných na této internetové stránce, které jsou v držení Maďarska nebo jeho jménem v držení třetích subjektů, podléhá maďarskému autorskému právu, není-li uvedeno jinak. Soukromá a oficiální reprodukce obsahu na maďarských stránkách je povolena s uvedením zdroje, není-li stanoveno jinak. Jakékoli jiné použití vyžaduje předchozí souhlas držitele práv.

© Maltská republika (2020)

Autorské právo/oprávnění k reprodukci

Vláda Malty společně se svými ministerstvy a odbory, jakož i orgány a autoři internetových stránek usilují o udržení spolehlivosti informací obsažených na této internetové stránce. nemohou však zajistit, že informace, které jsou zveřejněny na některých z jejich internetových stránek nebo externích odkazů jsou úplné, aktuální a správné, a trvají na tom, že informace na takovýchto internetových stánkách uvedené by neměly být považovány za správné a úplné informace o jakémkoli tématu. Nelze zajistit ani kvalitu a nepřetržitý přístup ani neexistenci výpadků způsobených technickými problémy. Nemohou tedy přijmout odpovědnost za jakoukoli újmu, ztrátu nebo škodu, která by mohla být způsobena použitím informací, neboť uvedené informace jsou určeny výhradně jako obecné vodítko. Maltská vláda si vyhrazuje právo dočasně změnit, doplnit či smazat části či celé stránky, aniž by o tom výslovně informovala.

Vláda Malty společně s ministerstvy a odbory ani orgány a autoři internetových stránek nezajišťují kontrolu kvality externích odkazů. Uvedení názvu jakékoli společnosti nebo obchodníka na stránkách by nemělo být vnímáno jako doporučení výrobků a /nebo služeb, které společnost nebo obchodník poskytují.

Účelem těchto stránek není nabízet právní poradenství. To zůstává výsadou právnické profese.

Pokud na této internetové stránce najdete jakoukoli informaci, která je podle vás nesprávná nebo zavádějící, informujte o tom prosím Odkaz se otevře v novém okně.e-mailem správce stránek nebo vyplňte formulář v sekci Vaše připomínky.

Materiál na této internetové stránce podléhá ustanovením maltského autorského zákona, politikám a předpisům a všem mezinárodním dohodám, které zmiňují vládu Malty. Informace na těchto stránkách jsou k dispozici pro osobní použití a veřejné použití, není-li komerční. Při zohlednění těchto dvou účelů mohou být informace reprodukovány bezplatně a bez nutnosti dalšího souhlasu vlády Malty za předpokladu, že materiál je reprodukován jako věrná kopie originálu a vláda Malty je uvedena jako jeho zdroj. Reprodukovaný materiál nesmí být v žádném případě prezentován jako oficiální verze, a ani jako verze vytvořená společně s vládou Malty nebo s jejím souhlasem.

© Nizozemské království (2020)

Na informace poskytnuté veřejnosti nizozemskou vládou se nevztahují podmínky upravující autorská práva, není-li tak uvedeno. V tomto ohledu jsou informace zveřejněné na nizozemských stránkách portálu evropské e-justice volně dostupné a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem či prostředkem pro komerční nebo nekomerční účely. výše uvedené neplatí, je-li u (některých) poskytnutých informací uvedena doložka o autorském právu.

© Rakouská republika (2020)

Všechny články zveřejněné na této internetové stránce jsou chráněny autorským právem a všechna práva jsou vyhrazena.

Informace uvedené na rakouských stránkách portálu evropské e-justice se považují za veřejné a mohou být šířeny nebo kopírovány za předpokladu, že nebudou použity pro komerční účely a bude uveden zdroj.

Spolkové ministerstvo spravedlnosti (BMJ) sice vynakládá přiměřené úsilí, aby byly na rakouské stránky portálu evropské e-justice zařazovány přesné a aktuální informace, nepřijímá však žádnou odpovědnost za přesnost, aktuálnost a úplnost těchto informací ani za informace na jiných internetových stránkách, na něž uvedlo odkazy. Vyjdou-li najevo chyby a nesrovnalosti, budou co nejrychleji opraveny.

Informace poskytnuté prostřednictvím rakouských stránek portálu evropské e-justice jsou obecného charakteru, a nejsou tedy přizpůsobovány zvláštním individuálním požadavkům osob, subjektů nebo organizací; nejsou nutně přesné, úplné nebo aktuální; jsou částečně propojeny s jinými internetovými stránkami, které BMJ neovlivňuje a které nespadají do jeho působnosti. Tyto informace nemají nahradit odbornou (právní) poradenskou službu. Pokud požadujete osobní poradenství, vždy se nejprve obraťte na odborníka v příslušné oblasti zájmu. V případě dotazů týkajících se vašeho soudního řízení, kontaktujte prosím příslušný soud. Pokud jde o návrhy nebo žádosti, které vyžadují splnění určité lhůty, je v každém případě zapotřebí se nejdříve informovat u příslušného soudu nebo orgánu.

Nezaručujeme, že dokumenty přístupné prostřednictvím rakouských stránek portálu evropské e-justice přesně odpovídají oficiálně přijatému znění. Pouze zákony Rakouské republiky, které jsou zveřejněny zákonem stanoveným způsobem ve „Spolkové sbírce zákonů Rakouské republiky“ (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich), jsou právně závazné.

Některé z dokumentů přístupných prostřednictvím rakouských stránek portálu evropské e-justice odkazují na informace poskytnuté jinými organizacemi. BMJ však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, pokud jde o přesnost, aktuálnost a správnost údajů uvedených v těchto dokumentech.

© Ministerstvo spravedlnosti Polska (2020)

Obsah této internetové stránky je pouze obecně informativní a nepředstavuje poradenství. Ministerstvo spravedlnosti neposkytuje žádné ujištění ani záruku týkající se přesnosti, aktuálnosti nebo použitelnosti kterékoli části obsahu.

Ministerstvo spravedlnosti nezodpovídá za informace obsažené na této internetové stránce a v souvislosti s těmito informacemi nepřijímá žádnou odpovědnost. Kromě toho se na některé části obsahu nebo této internetové stránky mohou vztahovat zvláštní prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk nebo upozornění o ochraně autorských práv. Informace zveřejněné na polských stránkách, na které se nevztahují zvláštní prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk nebo upozornění o ochraně autorských práv, jsou volně dostupné a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem či prostředkem pro komerční nebo nekomerční účely.

Ministerstvo spravedlnosti nepřijímá a vylučuje jakoukoli odpovědnost v souvislosti s prohlížením této internetové stránky, používáním informací nebo stahováním jakýchkoli materiálů z této stránky, mimo jiné včetně odpovědnosti za chyby, nepřesnosti, opomenutí nebo zavádějící či urážlivé výroky. Informace na této internetové stránce mohou zahrnovat stanoviska nebo názory, které nezbytně nejsou stanoviskem nebo názorem Ministerstva spravedlnosti, není-li výslovně uvedeno jinak.

Tato internetová stránka obsahuje odkazy na externí stránky, nad kterými nemají útvary Ministerstva spravedlnosti žádnou kontrolu a za které Ministerstvo spravedlnosti nepřijímá žádnou odpovědnost.

© Portugalská republika (2020)

Opakované použití dokumentů obsažených na tomto portálu, které jsou vlastnictvím Portugalska, třetími stranami je chráněno autorským právem a právy s ním souvisejícími a právy průmyslového vlastnictví podle portugalských právních předpisů, právních předpisů EU a použitelných mezinárodních dohod. Informace obsažené na tomto portálu jsou veřejné, a není-li výslovně uvedeno jinak, mohou být reprodukovány a opakovaně používány za předpokladu, že je uveden zdroj. Je-li pro reprodukci nebo použití textových nebo multimediálních informací (zvuku, obrázků, počítačových programů atd.) vyžadován předchozí souhlas, výše uvedený obecný souhlas se nepoužije. Na žádost může být udělen zvláštní souhlas pro opakované použití a reprodukci dokumentů s informacemi, které podle stanovených podmínek nelze volně opakovaně použít. Zvláštní souhlas jasně stanoví omezení, která se vztahují na použití dokumentů, jichž se souhlas týká.

© Rumunsko (2020)

Opakované použití dokumentů zveřejněných na této internetové stránce, které jsou v držení Rumunska nebo jeho jménem v držení třetích subjektů, podléhá vnitrostátním předpisům v oblasti autorského práva, není-li uvedeno jinak. Reprodukce obsahu na rumunských stránkách je povolena s uvedením zdroje, není-li stanoveno jinak. Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

© Slovinská republika (2020)

Opakované použití dokumentů zveřejněných na této internetové stránce, které jsou v držení slovinské vlády nebo jejím jménem v držení třetích subjektů, podléhá vnitrostátním předpisům v oblasti autorského práva, není-li uvedeno jinak. Reprodukce obsahu na slovinských stránkách je povolena s uvedením zdroje, není-li stanoveno jinak, a pouze pro nekomerční účely.

Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

© Slovenská republika (2020)

Opakované použití dokumentů zveřejněných na této internetové stránce, které jsou v držení Slovenské republiky nebo jejím jménem v držení třetích subjektů, podléhá slovenským předpisům v oblasti autorského práva, není-li uvedeno jinak. Omezení autorského práva, práv týkajících se autorského práva a práva sui generis k databázi je povoleno pouze ve zvláštních případech stanovených v zákoně o autorském právu č. 618/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Používání či volné nakládání s obsahem podle zákona o autorském právu nesmí být v rozporu s běžným zamýšleným použitím a nesmí nepřiměřeně ohrožovat legitimní zájmy držitelů práv. V ostatních případech musí být získán předchozí souhlas k použití díla (licence).

Více informací o slovenských právních předpisech v oblasti autorského práva naleznete na těchto odkazech:

Odkaz se otevře v novém okně.anglicky
Odkaz se otevře v novém okně.slovensky

© Finská republika (2020)

Informace na portálu evropské e-justice poskytnuté finskou vládou jsou veřejné a nepodléhají autorským právům.

© Švédské království (2020)

Materiál zveřejněný na švédských stránkách portálu evropské e-justice lze bezplatně reprodukovat. Je-li to výslovně požadováno, musí být zdroj uveden.

© Autorské právo Koruny (2020)

Informace poskytnuté vládou Spojeného království jsou chráněny autorským právem Spojeného království. Není-li stanoveno jinak, je veškerý obsah dostupný na základě veřejné vládní licence Odkaz se otevře v novém okně. Open Government Licence v3.0.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Ultimo aggiornamento: 11/06/2020