Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Avviż legali

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: laba

Vai šis tulkojums palīdz?1 Rinunzja

2 Dikjarazzjoni ta’ privatezza

3 Ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data personali

4 Avviż dwar id-drittijiet tal-awtur


1 Rinunzja

1.1 Kunsiderazzjonijiet ġenerali

Il-pożizzjonijiet espressi fuq is-sit web huma dawk tal-awturi u ma jirriflettux neċessarjament l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Filwaqt li dan is-sit web huwa ġestit mill-Kummissjoni Ewropea, ir-responsabbiltà għall-kontenut tagħha hija maqsuma bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri individwali.

Il-Kummissjoni Ewropea żżomm dan is-sit web biex ittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja transkonfinali u biex ittejjeb l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar l-inizjattivi tagħha u l-politiki tal-Unjoni Ewropea b’mod ġenerali. Aħna nippruvaw inżommu din l-informazzjoni attwali u preċiża. Jekk jinġiebu l-iżbalji għall-attenzjoni tagħna, aħna nippruvaw nikkoreġuhom.

Is-servizzi interattivi (elettroniċi) kollha huma pprovduti “kif inhuma” u fuq bażi “tal-aħjar li jista’ jsir”. Il-Kummissjoni Ewropea u l-fornituri tad-dejta/tas-servizz li qegħdin jipparteċipaw jiċħdu kull responsabbiltà, kemm espliċita kif ukoll taċita. B’mod partikolari, aħna ma nistgħux niggarantixxu qagħda attwali tad-data, il-korrettezza tagħha jew niżguraw id-disponibbiltà ta’ servizz ininterrott jew id-disponibbiltà ta’ kull sit estern li huwa relatat.

Għal uħud mill-funzjonalitajiet tiegħu l-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika juża data minn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGeoNames fuq il-bażi ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaliċenzja CC BY 3.0. Ma saret l-ebda bidla fid-data.

Il-Kummissjoni tiċħad kull responsabbiltà fir-rigward ta’ kull dannu mġarrab minħabba korruzzjoni tad-dejta, telf tad-dejta jew kull tip ieħor ta’ effett avvers ikkawżat minħabba tħaddim intenzjonat jew mhux intenzjonat tas-sistema. Din id-dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà mhijiex maħsuba biex tillimita r-responsabbiltà tal-Kummissjoni bi ksur ta’ kull rekwiżit stipulat fil-liġi nazzjonali applikabbli jew biex teskludi r-responsabbiltà tagħha għal kwistjonijiet li ma jistgħux ikunu esklużi skont dik il-liġi. Il-liġi applikabbli hija l-liġi Belġjana u l-qrati Belġjani huma kompetenti fil-każ ta’ tilwim.

Il-Kummissjoni Ewropea tista’ tirrevedi d-Dikjarazzjoni ta’ Ċaħda ta’ Responsabbiltà u t-termini u l-kundizzjonijiet indikati aktar ‘l isfel f’kull ħin mingħajr avviż minn qabel u int għandek dejjem tirreferi għall-verżjoni kurrenti ta’ dan it-test kif ippubblikat fuq is-sit web.

1.2 Aspetti relatati ma’ paġni tal-kontenut

Il-paġni tal-kontenut huma jew “Ewropej” fin-natura tagħhom jew paġni tal- “Istati Membri”, fejn kull Stat Membru tal-UE (permezz tal-awtoritajiet varji tiegħu) huwa responsabbli għall-kontenut u għar-referenzi fuq l-istess paġni tiegħu. Din l-informazzjoni hija:

 • ta’ natura ġenerali biss u mhix maħsuba biex tindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
 • mhux neċessarjament komprensiva, kompleta, preċiża jew aġġornata;
 • hija xi drabi marbuta ma’ siti esterni li l-Kummissjoni ma għandha l-ebda kontroll fuqhom u li l-Kummissjoni ma tassumi l-ebda responsabbiltà għalihom;
 • mhux parir professjonali jew legali (jekk teħtieġ parir speċifiku, għandek dejjem tikkonsulta professjonist kwalifikat xieraq).

Kull referenza fil-paġni ta’ kontenut għal persuna ta’ sess maskil titqies ukoll bħala li tikkostitwixxi referenza għal persuna ta’ sess femminil, u viċi versa, sakemm il-kuntest ma jindikax ċarament mod ieħor.

Ftit mill-paġni ta’ kontenut huma tradotti b’mod awtomatiku. Innota li traduzzjonijiet awtomatiċi huma pprovduti temporanjament u biss għal għanijiet kuntestwali. Il-proprjetarji ta’ dawn il-paġni ma jaċċettaw l-ebda responsabbiltà fir-rigward tal-kwalità ta’ testijiet tradotti b’mod awtomatiku.

Jekk jogħġbok innota li ma jistax ikun garantit li dokument disponibbli online jirriproduċi eżattament test adottat uffiċjalment. Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea biss li tkun ġiet ippubblikata fl-edizzjonijiet stampati ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea qabel l-1 ta’ Lulju 2013 u l-verżjonijiet elettroniċi tagħha ppubblikati wara l-1 ta’ Lulju 2013 għandhom valur legali. Huwa l-għan tagħna li nimminimizzaw l-interruzzjonijiet ikkawżati minn inċidenti tekniċi. Madankollu, xi data jew informazzjoni fuq is-sit tagħna tista’ tkun maħluqa jew strutturata f’fajls jew formati li jkollhom xi żbalji u aħna ma nistgħux niggarantixxu li s-servizz tagħna ma jkunx interrott jew affettwat b’mod ieħor minn tali problemi.

1.3 Aspetti relatati ma’ servizzi interattivi

Għas-servizzi interattivi kollha japplikaw it-termini u l-kundizzjonijiet li ġejjin:

Meta tuża dawn is-servizzi, int taqbel li tużahom esklużivament għall-iskop maħsub tagħhom. Int ma għandekx tuża s-servizzi, jew kull data personali mogħtija mis-servizzi, b’xi ħsieb jew intenzjoni oħra u b’mod partikolari t-tali data ma għandhiex tintuża fir-rigward ta’ attivitajiet kummerċjali, pubbliċitarji jew ta’ reklamar.

Mhuwiex permess li tikkopja fi kwantitajiet kbar b’mod awtomatizzat (ħsad), u/jew tiddistribwixxi d-dejta rċevuta permezz tas-servizzi pprovduti b’kull mezz.

Inti permess tagħmel link mal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u l-paġni tiegħu.

Aspetti speċifiċi ta’ servizz:

1.3.1 Interkonnessjoni ta’ Reġistri tal-Insolvenza

Dan is-servizz jippermettilek issib informazzjoni dwar proċedimenti ta’ insolvenza fir-reġistri nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti. M’hemm l-ebda reġistru ta’ insolvenza ċentralizzat tal-UE. It-talba tiegħek tintbagħat lir-reġistri nazzjonali u r-risposta tintbagħat lura fi ftit sekondi. Għalissa s-servizz huwa pprovdut fuq bażi “tal-aħjar sforz”.

1.3.2 Sib Avukat

“Sib Avukat” huwa servizz ipprovdut lill-pubbliku inġenerali mill-Kummissjoni Ewropea u l-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-avukati u l-għaqdiet tal-avukati parteċipanti.

1.3.3 Sib Nutar

“Sib Nutar” huwa servizz ipprovdut lill-pubbliku ġenerali mill-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tan-Nutara tal-Unjoni Ewropea (CNUE) u kmamar tan-nutara oħra parteċipanti.

1.3.4 ECLI

L-interfaċċa ta’ tiftix tal-ECLI huwa servizz ipprovdut lill-pubbliku ġenerali mill-Kummissjoni Ewropea f’kooperazzjoni mal-fornituri tal-ġurisprudenza parteċipanti. Il-Kummissjoni għamlet dan is-servizz disponibbli sabiex tiffaċilita l-aċċess għall-ġustizzja f’kuntest transfruntier billi tippermetti liċ-ċittadini u l-prattikanti legali tal-UE li jillokalizzaw faċilment il-każistika li tikkonċerna identifikatur ECLI.

1.3.5 Tfittxija ta’ qorti/awtorità kompetenti

L-interfaċċa ta’ tiftix ta’ qorti/awtorità kompetenti hija servizz ipprovdut lill-pubbliku ġenerali mill-Kummissjoni Ewropea b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali jew korpi kompetenti oħra parteċipanti. Il-Kummissjoni għamlet dan is-servizz disponibbli biex tiffaċilita l-aċċess għall-ġustizzja f’kuntest transfruntier billi tippermetti liċ-ċittadini u l-prattikanti legali tal-UE jillokalizzaw faċilment il-qorti nazzjonali kompetenti. Innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista’ jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali dwar id-determinazzjoni ta’ kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

1.3.6 Preżentazzjoni elettronika ta’ talbiet (e-CODEX)

Is-sottomissjoni elettronika tat-talba tiegħek bl-użu tat-teknoloġija e-CODEX (Ordni ta’ Ħlas Ewropea, Talbiet Żgħar Ewropej) hija pprovduta permezz tal-interkonnessjoni ta’ għadd kbir ta’ sistemi tal-IT operati kemm mill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll mill-amministrazzjonijiet nazzjonali. It-talba tiegħek tista’ eċċezzjonalment ma tilħaqx il-qorti indikata. Il-prova ta’ trażmissjoni (jew ta’ nuqqas ta’ trażmissjoni) tiġi pprovduta lilek sa fejn possibbli, iżda kun avżat li f’xi Stati Membri din il-prova hija limitata għall-konsenja tat-talba tiegħek lis-sistema nazzjonali ċentrali tal-IT stabbilita għal dan il-għan. Ma jkunx dejjem possibbli li tingħata konferma tal-irċevuta lill-qorti kkonċernata.

In-notifiki kollha dwar il-prova ta’ trażmissjoni jew l-irċevuta tar-risposti mill-qorti jintbagħtu lill-indirizz tal-posta elettronika assoċjat mal-kont tas-servizz ta’ awtentikazzjoni tal-utent tal-Kummissjoni Ewropea (EU Login) li tkun illoggjajt bih.

Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tinżamm responsabbli għal nuqqas ta’ konsenja tat-talba tiegħek jew għal nuqqas ta’ tressiq ta’ provi tat-trażmissjoni tagħha (jew ta’ nuqqas ta’ trażmissjoni tagħha). Bl-istess mod, il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli għal nuqqas ta’ konsenja ta’ komunikazzjoni dwar it-talba tiegħek mill-qorti lura lilek jew ta’ notifika ta’ rċevuta ta’ tali komunikazzjoni.

Sakemm int ma titlobx it-tħassir tagħha, il-komunikazzjoni tiegħek lill-qorti u mill-qorti — barra miċ-ċirkustanzi ta’ force majeure — tibqa’ disponibbli għall-konsultazzjoni tiegħek fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika għal perjodu ta’ sena mill-inqas. Nagħtuk parir tissejvja l-kopja tiegħek stess tal-komunikazzjoni kollha li tixtieq taċċedi għaliha wara dan il-perjodu. Il-Kummissjoni Ewropea ma tista’ tinżamm responsabbli għal ebda dannu li tista’ iġġarrab minħabba l-indisponibbiltà temporanja jew permanenti tal-komunikazzjoni bejnek u l-qorti jew talli tkun naqset milli tinnotifikak bil-quddiem bit-tħassir ta’ din il-komunikazzjoni.

1.3.7 Firma elettronika

It-talbiet sottomessi elettronikament (e-CODEX) iridu jiġu ffirmati b’mod elettroniku qabel ma jkunu jistgħu jintbagħtu permezz tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika. Dan il-Portal jipprovdi strument biex jgħinek f’dan il-proċess, iżda ma jimponix l-użu ta’ dan l-istrument: għandek il-possibbiltà li tiffirma t-talba tiegħek elettronikament billi tuża l-mezzi tiegħek stess u ttellagħha fil-Portal. Il-Kummissjoni ma tista’ tinżamm responsabbli għal ebda dannu li tista’ ġġarrab minħabba ċaħda, mill-qorti jew minn kwalunkwe parti oħra, ta’ firma elettronika maħluqa bl-istrument pprovdut mill-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika.

1.3.8 Sib kumpanija/Interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali

Dan is-servizz jippermettilek tfittex u tikseb informazzjoni dwar kumpaniji rreġistrati fir-reġistri tan-negozju fl-UE, l-Iżlanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja. Huwa parti mis-Sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri tan-Negozju (BRIS), imwaqqfa b’konformità mad-dritt tal-UE. Is-sistema toħloq konnessjoni bejn ir-reġistri tan-negozju nazzjonali li jagħtu aċċess għall-informazzjoni tal-kumpaniji.

Fuq

2 Dikjarazzjoni ta’ privatezza

2.1 L-għan tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika

Il-portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika huwa maħsub bħala “punt ta’ kuntatt (elettroniku) waħdieni” għall-informazzjoni dwar il-ġustizzja Ewropea u l-aċċess għal proċeduri ġudizzjarji Ewropej. Il-portal huwa mmirat lejn iċ-ċittadini, in-negozji, il-prattikanti legali u l-ġudikatura. Iċ-ċittadini jgawdu mill-istess aċċess għall-ġustizzja fi Stati Membri oħra kif kieku jkollhom fl-Istat tagħhom stess u l-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika jikkontribwixxi b’mod prattiku għat-tneħħija tal-ostakli, bħalma huwa l-għoti ta’ informazzjoni fi 23 lingwa u kwantità ta’ ħoloq għal siti web u dokumenti rilevanti.

Għalkemm ir-responsabbiltà tal-kontenut tal-Portal u l-ġestjoni tiegħu hija responsabbiltà kondiviża bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea individwali, il-kontrollur tad-dejta tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika hija l-Kummissjoni Ewropea.

2.2 Liema hija l-liġi applikabbli?

L-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar tad-data personali marbuta mal-organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika fi ħdan ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni Ewropea huma rregolati mir-Regolament 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni 1247/2002/KE u bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/333/UE dwar il-protezzjoni ta’ data personali fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika.

2.3 Liema data hija pproċessata mill-Kummissjoni fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja?

Ismijiet individwali u indirizzi tal-posta elettronika tal-proprjetarji tal-paġna u tal-link tal-websajt huma proċessati mill-Portal. Barra minn dan, xi informazzjoni għall-qrati/entitajiet kompetenti pprovduta mill-Istati Membri tista’ tinkludi data personali (isem, indirizz tal-posta elettronika, numru tat-telefown) f’każijiet fejn il-persuni fiżiċi jkunu ġew iddefiniti bħala punti ta’ kuntatt. Din id-dejta kollha tinżamm f’bażi tad-dejta ospitata fiċ-Ċentru tad-Dejta tal-Kummissjoni Ewropea fil-Lussemburgu.

Aħna nużaw mekkaniżmu tranżitorju li jestrapola (iżda ma jżommx) data personali mill-EU Login, is-servizz ta’ awtentikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Għall-finijiet ta’ reġistrazzjoni, data personali, bħall-isem, il-kunjom u l-indirizz tal-posta elettronika, tinġabar u tiġi pproċessata mill-EU Login. Avviż ta’ privatezza dettaljat u separat jispjega n-natura tal-ipproċessar tad-dejta personali mill-EU Login. Għal iktar informazzjoni, jekk jogħġbok ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Id-dejta personali tiġi pproċessata wkoll fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika bl-għan li jiġi previst aċċess għal bażijiet ta’ dejta nazzjonali interkonnessi, bħal Sib Avukat, Sib Nutar, l-Interkonnessjoni tar-Reġistri ta’ Insolvenza (IRI), il-mutur tar-riċerka tal-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI), Sib kumpanija (parti mis-sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri Kummerċjali (BRIS)), is-sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri tal-Artijiet (LRI), formoli dinamiċi, u s-sottomissjoni elettronika ta’ talbiet (e-CODEX). F’dan ir-rigward:

 • id-dejta dwar l-avukati ġejja mir-reġistri tal-kmamar tal-avukati u l-għaqdiet tal-avukati parteċipanti;
 • id-dejta dwar in-nutara ġejja mir-reġistri tal-kmamar nazzjonali tan-nutara parteċipanti kif ipprovduti mis-CNUE u korpi kompetenti oħra;
 • id-dejta fl-IRI ġejja mir-reġistri ta’ insolvenza jew ta’ negozju nazzjonali;
 • id-dejta personali ta’ deċiżjonijiet ġudizzjarji proċessati fil-kuntest tal-ECLI hija fornuta minn korpi ġudizzjarji u kompetenti oħra;
 • il-formoli dinamiċi jipproċessaw id-dejta personali fornuta mill-utenti aħħarin (eż. isem, indirizz, numru tat-telefown, kont bankarju, eċċ.);
 • id-data pproċessata fil-kuntest tal-e-CODEX hija dderivata mill-komunikazzjonijiet tal-utenti mal-qrati nazzjonali. Barra minn hekk, hemm dejta teknika użata biex jiġu identifikati l-parteċipanti fis-sistema, li f’xi każijiet jista’ jkollha informazzjoni personali, bħall-indirizz tal-posta elettronika jew l-ID tal-EU Login (is-sistema ta’ awtentikazzjoni tal-utent tal-Kummissjoni Ewropea);
 • id-dejta pproċessata fil-kuntest ta’ Sib kumpanija tintuża biex tidentifika lill-parteċipanti fis-sistema, li f’xi każijiet jista’ jkun fiha informazzjoni personali, bħall-indirizz elettroniku jew l-ID tal-EU Login. Barra minn hekk, Sib kumpanija tikkonnettja mal-Pjattaforma Ċentrali Ewropea, li hija parti mill-BRIS ukoll, li hija żviluppata u amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. Permezz tal-Pjattaforma Ċentrali Ewropea, Sib kumpanija tiġbor id-dejta tal-kumpaniji. Dik id-dejta tal-kumpaniji jista’ jkollha dejta personali, u pereżempju dan li ġej: l-isem, id-data tat-twelid, l-indirizz postali, l-indirizz tal-posta elettronika, u n-numri tat-telefown tal-persuni li jirrappreżentaw kumpanija fi trattattivi ma’ terzi u fi proċedimenti ġudizzjarji, jew li jieħdu sehem fl-amministrazzjoni, is-superviżjoni jew il-kontroll tal-kumpanija. Din id-dejta ġejja mir-reġistri kummerċjali tal-pajjiżi parteċipanti;
 • id-dejta pproċessata fil-kuntest tal-LRI tintuża biex tidentifika lill-parteċipanti fis-sistema, li f’xi każijiet jista’ jkun fiha informazzjoni personali, bħall-indirizz elettroniku jew l-ID tal-EU Login.

2.4 X’inhu l-għan tal-ipproċessar tad-data?

Il-portal jiġbor data personali bl-iskop li jikkuntattja l-proprjetarji tal-paġna u tal-ħolqa tas-sit web. L-għan ta’ dan il-proċessar huwa li jippermetti n-notifiki permezz tal-posta elettronika u l-ġestjoni tal-proprjetarji tal-paġna u tal-proprjetarji tal-link bħala parti mis-sistema tal-amministrazzjoni interna tal-Portal. Il-portal jestrapola wkoll data personali (permezz tal-EU Login) għall-finijiet li ġejjin: biex jintbagħtu notifiki bil-posta elettronika lill-utenti abbonati ma’ suġġetti ta’ kontenut speċifiku jew biex jingħatawlhom aġġornamenti tal-aħbarijiet. Din id-data hija proċessata wkoll sabiex tippermetti l-ġestjoni tar-rwoli u d-drittijiet u l-ġestjoni tal-kontenut.

Għall-funzjonalitajiet ta’ Sib Avukat, Sib Nutar, Sib kumpanija, l-IRI u l-ECLI, l-ipproċessar ta’ dejta personali mill-Kummissjoni fil-Portal isir biss biex jipprovdi aċċess għal bażijiet ta’ dejta nazzjonali interkonnessi li fihom dejta personali. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni hija responsabbli biss biex tipprovdi l-infrastruttura tal-IT għall-funzjonalitajiet tal-Portal imsemmija aktar’ il fuq u mhijiex responsabbli għall-kontenut tal-bażijiet ta’ data nazzjonali interkonnessi li huma disponibbli permezz tal-Portal.

Il-Kummissjoni qiegħda tipproċessa data personali fil-Portal meta dan ikun meħtieġ sabiex tipprovdi servizzi interattivi li jippermettu lill-utenti sabiex jikkomunikaw direttament mal-awtoritajiet adegwati fi Stat Membru ieħor.

2.5 Min għandu aċċess għall-informazzjoni?

Id-dejta personali dwar il-proprjetarji tal-paġni web jew tal-ħoloq hija aċċessibbli mill-persunal tal-Kummissjoni (id-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi tal-Kummissjoni Ewropea, l-Unità B4) u l-persunal awtorizzat li huwa responsabbli mill-amministrazzjoni tas-sistema u s-sostenn tekniku. Barra minn hekk, din id-dejta personali dwar il-paġni tal-Istati Membri hija aċċessibbli wkoll mill-persunal tal-Istat Membru responsabbli mill-ġestjoni tal-paġni rispettivi.

Il-Kummissjoni twettaq ukoll valutazzjonijiet ta’ sigurtà kontinwi u xierqa waqt it-twettiq ta’ xogħol relatat mal-interkonnessjoni ta’ bażijiet ta’ data nazzjonali. Biss l-informazzjoni disponibbli pubblikament fil-bażijiet ta’ data nazzjonali interkonnessi tista’ tiġi aċċessata permezz tal-Portal. Mhuwiex possibbli li tiġi kkombinata informazzjoni minn diversi bażijiet ta’ data nazzjonali għal skopijiet differenti permezz tal-Portal.

2.6 Kemm iddum maħżuna d-data?

Id-data personali ta’ proprjetarji ta’ paġni u ta’ ħoloq tinżamm f’bażi ta’ data lokali sakemm din tkun rilevanti għall-Portal u ma tinżammx aktar milli jkun meħtieġ. Il-bżonn li tkompli tiġi ssejvjata din id-data personali huwa suġġett għal proċess ta’ validazzjoni mill-ġdid li jitwettaq darba kull sena fil-kuntest ta’ aġġornamenti annwali tal-kontenut tal-Portal. Effettivament il-perjodu taż-żamma huwa għaldaqstant sena, suġġett għal iċċekkjar manwali u tiġdid awtomatiku. F’każ ta’ utenti rreġistrati, jinżammu biss l-indirizzi tal-posta elettronika personali. L-ismijiet individwali jew data personali oħra ma jinżammux. Id-dejta dwar l-utenti reġistrati titħassar fuq talba tagħhom.

Id-deċiżjonijiet ġudizzjarji previsti fil-kuntest tal-ECLI jistgħu jikkontjenu data personali regolata mil-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-data u hija suġġetta għall-perjodi ta’ żamma rilevanti. Il-fornituri tad-dejta nazzjonali huma responsabbli mit-tneħħija ta’ deċiżjonijiet mill-qorti meta dawn ma jkollhomx aktar ikunu aċċessibbli permezz tas-sistema.

Id-data personali inkluża fil-komunikazzjoni bejn l-utent u l-qorti, fil-kuntest tas-sottomissjoni elettronika ta’ talbiet (e-CODEX), tinżamm permezz ta’ bażi ta’ data separata tal-Kummissjoni f’forma kriptata għall-perjodu ta’ żmien li tkun rilevanti għalih. L-utent jista’ jitlob it-tħassir tagħha f’kull ħin.

Id-dejta personali inkluża fl-ordnijiet tad-dokumenti fil-kuntest ta’ Sib kumpanija u l-LRI tibqa’ tinżamm sakemm l-ordni jitneħħa mill-Portal tal-bażi ta’ dejta.

Ma tinżamm l-ebda data personali oħra fil-bażi ta’ data tal-Portal.

2.7 X’miżuri ta’ sigurtà jeżistu kontra l-aċċess mhux awtorizzat?

Id-dejta tinġabar, tiġi pproċessata u tinżamm b’mod sikur. Il-portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika huwa protett b’numru ta’ miżuri tekniċi. Il-ġestjoni stretta tar-rwoli u d-drittijiet tiggarantixxi li l-utenti awtentikati jkollhom biss il-livell ta’ aċċess u l-permessi meħtieġa. It-tranżazzjonijiet tad-data kollha jsiru b’konnessjonijiet kriptati. L-aċċess remot u fiżiku għall-bażi ta’ data tal-Portal huwa protett permezz ta’ segmentazzjoni tan-netwerk, firewalls u mekkaniżmi addizzjonali pprovduti miċ-ċentru tad-data tal-Kummissjoni. Barra mill-aċċess previst fl-ambitu tal-karatteristiċi intiżi tiegħu, l-aċċess għal data personali fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika huwa permess biss lil grupp ristrett ta’ utenti kif deskritt aktar’ il fuq skont il-punt 2.5 “Min għandu aċċess għad-data?”

Id-data personali inkluża fil-komunikazzjoni bejn l-utent u l-qorti tinżamm f’forma kriptata f’bażi ta’ data separata tal-Kummissjoni.

2.8 Aċċess għad-data personali tiegħek

F’każ li tkun trid tivverifika x’data personali qed tinżamm f’ismek mill-kontrollur responsabbli, jew jekk tkun trid timmodifikaha, tikkoreġiha jew tħassarha, ibgħat ittra elettronika fl-indirizz tal-kaxxa postali elettronika funzjonali msemmi aktar ‘l isfel taħt “Informazzjoni ta’ Kuntatt”, billi tispeċifika espliċitament it-talba tiegħek. Talbiet bġal dawn jiġu indirizzati fi żmien 10 ijiem mid-data tal-wasla għand il-kontrollur tad-dejta.

2.9 Informazzjoni ta’ kuntatt

Il-portal Ewropew tal-Ġustizzja huwa ġestit mid-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi tal-Kummissjoni Ewropea, l-Unità B.4. Il-persuna responsabbli (il-kontrollur) hija Cristian NICOLAU, il-Kap tal-Unità.

L-indirizz tal-kuntatt għall-Portal Ewropew tal-Ġustizzja huwa:


Id-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi —
Unità B4 E-Justice, IT and document management
B-1049 Brussels
Belgium

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaJUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Jekk trid tressaq ilment kontra kwalunkwe għemil tal-ipproċessar tad-dejta mwettaq taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni, tista’ tikkuntattja s-Superviżur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta:

Il-kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussell
Il-Belġju

telefon: + 32 2 283 19 00 feks:
+ 32 2 283 19 50

Fuq

3 Ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data personali

L-Unjoni Ewropea hija impenjata għall-privatezza tal-utent. Il-politika dwar il- “protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali mill-istituzzjonijiet tal-Komunità” hija bbażata fuq ir-Regolament (KE) Nru 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018.

Din il-politika ġenerali tkopri l-familja tas-Siti Web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan id-dominju eu.

Għalkemm int tista’ tibbrawżja f’ħafna minn dawn is-siti web mingħajr ma tagħti informazzjoni dwarek innifsek, f’xi każijiet, tkun meħtieġa informazzjoni personali sabiex jiġu pprovduti s-servizzi elettroniċi li int titlob.

Is-siti web li jirrikjedu t-tali informazzjoni jittrattawha skont il-politika spjegata fir-Regolament imsemmi hawn fuq u jipprovdu informazzjoni dwar l-użu tad-dejta tiegħek fl-istqarrijiet speċifiċi tagħhom dwar il-politika tal-privatezza.

F’dan ir-rigward:

 • Għal kull servizz elettroniku speċifiku, kontrollur jiddetermina l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali u jiżgura l-konformità tas-servizz elettroniku speċifiku mal-politika tal-privatezza;
 • F’kull Istituzzjoni, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data jiżgura li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament jiġu applikati u jagħti pariri lill-kontrolluri dwar it-twettiq tal-obbligi tagħhom (ara l-Artikolu 43–45 tar-Regolament);
 • Għall-istituzzjonijiet kollha, l-Uffiċjal Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta jaġixxi bħala awtorità superviżorja indipendenti (ara l-Art. 52 sa 60 tar-Regolament).
 • Is-siti Web istituzzjonali tal-familja tal-Unjoni Ewropea, fid-dominju tal-UE, jipprovdu links għal siti terzi. Peress li ma nikkontrollawhomx, inħeġġuk taqra l-politiki tal-privatezza tagħhom.

X’inhu servizz elettroniku?

Is-servizz elettroniku fuq EUROPA hu servizz jew riżors disponibbli fuq l-Internet sabiex tittejjeb il-komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini u n-negozji minn banda u l-Istituzzjonijiet Ewropej mill-banda l-oħra.

Tliet tipi ta’ servizzi elettroniċi huma jew se jkunu offruti mill-EUROPA:

 1. Servizzi ta’ tagħrif li jipprovdi liċ-ċittadini, l-medja, in-negozji, l-amministrazzjonijiet u oħrajn li jieħdu d-deċiżjonijiet b’aċċess ħafif u effettiv għat-tagħrif, b’hekk jiżdiedu t-trasparenza u l-ftehim tal-politika u l-attivitajiet ta’ l-UE;
 2. Servizzi ta’ komunikazzjoni interattivi li jippermettu kuntatti aħjar maċ-ċittadini, n-negozji, is-soċjetà ċivili u l-atturi privati u li b’hekk jiffaċilitaw konsultazzjonijiet politiċi, u mekkaniżmi ta’ rispons, sabiex jikkontribwixxu għat-tfassil tal-politika, l-attivitajiet u s-servizzi ta’ l-UE;
 3. Is-servizzi ta’ tranżazzjonijiet li jippermettu l-aċċess għall-forom bażiċi kollha ta’ tranżazzjonijiet mal-UE, eż. akkwisti, operazzjonijiet finanzjarji, reklutaġġ, reġistrazzjoni għal avveniment, akkwist jew xiri ta’ dokumenti, eċċ.

Informazzjoni fi stqarrija speċifika ta’ privatezza.

Stqarrija speċifika tal-politika ta’ privatezza jkollha l-informazzjoni li ġejja dwar l-użu tad-data tiegħek:

 • Liema informazzjoni se tinġabar, għal liema raġuni u b’liema mezzi tekniċi l-UE tiġbor informazzjoni personali esklużivament sa fejn hemm bżonn biex jintlaħaq għan speċifiku. L-informazzjoni mhix se terġa’ tintuża għal skop inkompatibbli;
 • Lil min se tingħata l-informazzjoni tiegħek. L-UE tiżvela biss l-informazzjoni lil partijiet terzi jekk dan ikun meħtieġ biex jintlaħaq/jintlaħqu l-iskop (ijiet) identifikat (i) hawn fuq u lir-riċevituri (jew kategoriji ta’ riċevituri) imsemmija. L-UE ma tiżvelax id-data personali tiegħek għal skopijiet ta’ kummerċ dirett;
 • Kif tista’ taċċessa l-informazzjoni personali tiegħek, tivverifika l-eżattezza tagħha u, jekk meħtieġ, tirranġaha. Bħala s-suġġett tad-dejta għandek ukoll id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek għal raġunijiet leġittimi konvinċenti, ħlief meta tkun miġbura sabiex ikun hemm konformità ma’ obbligu legali, jew tkun meħtieġa għat-twettiq ta’ kuntratt li inti parti, jew se tiġi użata għal skop li għalih inti tkun tajt il-kunsens mhux ambigwu tiegħek;
 • Għal kemm żmien tinżamm id-dejta tiegħek. L-UE żżomm biss id-dejta għaż-żmien meħtieġ biex jintlaħaq l-għan tal-ġbir jew ipproċessar ulterjuri;
 • X’inhuma l-miżuri ta’ sigurtà meħuda biex it-tagħrif tiegħek jiġi ssalvagwardjat mill-possibbiltà ta’ użu ħażin jew aċċess mhux awtorizzat;
 • Lil min tikkuntattja jekk għandek mistoqsijiet jew ilmenti.

Europa Analytics

Europa Analytics huwa s-servizz korporattiv li jkejjel l-effikaċja u l-effiċjenza tas-siti web tal-Kummissjoni Ewropea fuq EUROPA.

B’mod awtomatiku, il-viżitaturi tas-sit ikunu rintraċċati bl-użu ta’ cookies persistenti tal-ewwel parti minn Europa. Tista’ tagħżel li ma tiġix intraċċat minn Piwik (esklużjoni). Jekk tbiddel fehmtek, tista’ tagħżel li terġa’ tiġi ntraċċat b’Piwik (inklużjoni).

Biex tiċċekkja l-istatus attwali tiegħek u tagħmel l-għażla tiegħek, immarka l-kaxxa korrispondenti fit-test li jidher hawn taħt.

L-għażla li ma tkunx rintraċċat minn Piwik ma taffettwax l-esperjenza ta’ navigazzjoni tiegħek fis-siti Europa.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAktar dwar Europa Analytics

X’nagħmlu bl-emails li tibgħatilna?

Il-paġni web għandhom ħolqa għar- “Rispons tiegħek”, li tippermettilek tibgħat il-kummenti tiegħek f’kaxxa elettronika funzjonali speċifika. Meta tibgħat messaġġ ta’ dan it-tip, id-dejta personali tinġabar mingħand id-destinatarju biss sal-punt li jkollu bżonn biex iwieġeb. Jekk it-tim tal-immaniġġjar tal-kaxxa postali ma jkunx jista’ jwieġeb il-mistoqsija tiegħek, hu jibgħat l-email tiegħek lil servizz ieħor. Inti tkun infurmat, b’email, dwar liema servizz tkun ġiet mgħoddija lilu l-mistoqsija tiegħek. Is-sit web ma jżommx rekord tal-iskambji bil-posta elettronika li jkunu seħħew permezz ta’ din il-funzjonalità.

Jekk ikollok xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tal-email tiegħek u d-dejta personali relatata, inkludihom fil-messaġġ tiegħek.

Fuq

4 Avviż dwar id-drittijiet tal-awtur

© L-Unjoni Ewropea (2020)

L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti miżmuma mill-Kummissjoni jew f’isimha mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet) huwa suġġett għall-kundizzjonijiet determinati fid-Deċiżjoni tas-12 ta’ Diċembru 2011 (2011/833/UE, Euratom) dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tal-Kummissjoni. L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti huwa bla ħlas.

Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata, dment li s-sors ikun rikonoxxut, ħlief fejn iddikjarat mod ieħor. Meta jrid jinkiseb permess minn qabel għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali jew multimedjali (ħsejjes, immaġnijiet, softwer, eċċ.), tali permess għandu jikkanċella l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika b’mod ċar ir-restrizzjonijiet dwar l-użu.

© Ir-Renju tal-Belġju (2020)

L-użu mill-ġdid tal-informazzjoni li tinsab fil-paġni Belġjani nazzjonali ta’ dan is-sit web huwa suġġett għal-leġiżlazzjoni Belġjana fis-seħħ, b’mod partikolari l-Att tat-30 ta’ Ġunju 1994 dwar id-dritt tal-awtur u drittijiet relatati. Dan ifisser li sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor l-użu mill-ġdid tat-tali informazzjoni jeħtieġ il-permess minn qabel tad-detenturi tad-dritt tal-awtur. B’konformità mal-Artikolu 8(2) tal-istess liġi, l-atti uffiċjali ta’ awtorità pubblika ma jwasslux għal dritt tal-awtur. Atti uffiċjali ta’ awtorità pubblika huma dawk li għandhom effett legali (liġijiet, proċeduri parlamentari, deċiżjonijiet tal-qrati u t-tribunali, eċċ.). L-Artikolu 21(1) jiddikjara li "l-kwotazzjonijiet meħuda minn xogħol ippubblikat skont il-liġi għal skopijiet ta’ kritika, kontroversja, reviżjoni jew tagħlim, jew biex jiddaħħal f’xogħol akkademiku, skont il-prassi ġusta tal-professjoni u sa dak il-punt iġġustifikat mill-iskop intenzjonat, ma jiksrux id-drittijiet tal-awtur. Il-kwotazzjonijiet bħal dawk imsemmija fil-paragrafu preċedenti għandhom ikunu akkumpanjati minn referenzi għas-sors u għal isem l-awtur, sakemm dan ma jkunx impossibbli”.

Il-paġni tal-internet li l-paġni Belġjani nazzjonali tal-portal tal-ġustizzja elettronika jirreferu għalihom huma suġġetti għall-klawżoli tagħhom stess tad-dritt tal-awtur. Il-qrati Belġjani għandhom il-ġuriżdizzjoni jisimgħu kull rikors dwar id-drittijiet tal-awtur b’rabta mad-data li jkun hemm referenza għaliha fil-paġni Belġjani nazzjonali.

© Ir-Repubblika tal-Bulgarija (2020)

L-informazzjoni pprovduta mill-gvern tar-Repubblika tal-Bulgarija hija pubblika. L-informazzjoni li hija ppubblikata fuq il-paġni Bulgari tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika hija disponibbli b’xejn u tista’ tiġi mniżżla/riprodotta/tradotta/adattata f’kull edizzjoni, forma u midja għal skopijiet mhux kummerċjali bl-eċċezzjoni ta’ materjali li fihom hija maħsuba klawżola espliċita ta’ protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur jew li għalihom jeħtieġ kunsens minn qabel tad-detentur tad-dritt tal-awtur.

© Ir-Repubblika Ċeka (2020)

L-użu ta’ dokumenti ppubblikati fuq dan is-sit web li huma miżmuma mir-Repubblika Ċeka jew minn partijiet terzi f’isem ir-Repubblika Ċeka huwa soġġett għar-regoli nazzjonali dwar id-drittijiet tal-awtur, sakemm ma jkunx indikat mod ieħor. Ħlief fejn speċifikat mod ieħor, taħt it-Taqsima 31 tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur (l-Att Nru 121/2000) ir-riproduzzjoni tal-kontenut minn websajts Ċeki hija awtorizzata sakemm is-sors jiġi ċċitat u l-iskop ma jkunx kummerċjali. Ħlief fejn l-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur jipprovdi mod ieħor, ix-xogħlijiet jistgħu jintużaw liberament mingħajr permess, dment li l-użu jkun għal ħtieġa personali ta’ persuna fiżika li ma tkunx għall-iskop li jinkiseb benefiċċju ekonomiku jew kummerċjali dirett jew indirett.

Fejn il-liġi Ċeka teħtieġ permess minn qabel għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali u multimedjali, dak il-permess jieħu preċedenza fuq il-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika xi restrizzjonijiet fuq l-użu.

Għandu jiġi nnutat li l-informazzjoni ppubblikata fuq dan is-sit web tista’ ma tkunx kompluta, eżawrjenti, preċiża jew aġġornata u mhix maħsuba biex tissostitwixxi l-parir legali professjonali. Huma biss l-atti legali Ċeki li ġew ippubblikati kif mitlub mil-liġi fil-Kollezzjoni tal-Atti Leġiżlattivi (Sbírka zákonů) li huma legalment vinkolanti.

© Ir-Renju tad-Danimarka (2020)

L-informazzjoni dwar il-Portal tal-Ġustizzja Elettronika pprovduta mill-Gvern Daniż mhijiex suġġetta għall-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur.

© Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (2020)

L-użu mill-ġdid minn terzi partijiet, ta’ dokumenti li jidhru fuq din is-sit web u miżmuma mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, hu protett mir-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur kif stabbiliti taħt il-liġi Ġermaniża, l-Unjoni Ewropea u konvenzjonijiet internazzjonali. Ma nassumu l-ebda responsabbiltà għall-kompletezza, żbalji editorjali u tekniċi, ommissjonijiet jew l-eżattezza tal-informazzjoni fuq dan is-sit web.

B’mod partikolari, ma nagħtu l-ebda garanzija, espliċita jew impliċita, fir-rigward tal-kompletezza jew eżattezza tal-informazzjoni miksuba permezz ta’ links għal websajts esterni.

L-operaturi tas-siti web huma responsabbli għall-kontenut li jagħmlu disponibbli għall-użu fuq is-siti web tagħhom stess, suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-liġi ġenerali. Dan il- “kontenut proprju” għandu jiġi distint minn links għal kontenut ipprovdut minn operaturi ta’ websajts esterni.

Il-hyperlinks għall-kontenut ta’ websajts esterni huma pprovduti biss għal skopijiet ta’ informazzjoni.

Ir-responsabbiltà għall-kontenut ta’ siti web esterni taqa’ unikament fuq il-fornitur tat-tali kontenut. Il-websajts esterni jiġu miflija bir-reqqa u ċċekkjat bl-aħjar mod possibbli għalina qabel ma tiddaħħal link għaliha. Madankollu ma nagħtu l-ebda garanzija, espliċita jew implikata, fejn tidħol il-kompletezza jew il-preċiżjoni tal-informazzjoni li tinkiseb minn hyperlinks esterni. Il-kontenut ta’ websajts esterni jistgħu jinbidlu f’kull ħin mingħajr l-għarfien tal-gvern Ġermaniż.

Fir-rigward tal-links kollha provduti f’din is-sit web, aħna niddikjaraw b’mod espliċitu li m’għandna l-ebda kontroll fuq id-disinn u kontenut tas-siti web esterni li wieħed jista’ jaċċedi għalihom permezz tal-links fuq din is-sit web; barra minn hekk, dawn il-links ma jimplikawx approvazzjoni tal-websajts illinkjati jew tal-kontenut tagħhom. Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-paġni kollha fuq din is-sit web u għal-links kollha li jinsabu hemmhekk.

Jekk jogħġbok informa lill-punt ta’ kuntatt Ġermaniż f’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaredaktion@justiz.de jekk xi links għall-websajts huma provduti li l-kontenut tagħhom jista’ jqajjem oġġezzjonijiet.

L-istaff editorjali onlajn tal-paġni nazzjonali Ġermaniżi jirreżerva d-dritt, mingħajr avviż minn qabel, li jbiddel, jissupplimenta jew ineħħi l-informazzjoni pprovduta fuq dan is-sit web.

Għal iktar informazzjoni żur din Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-ħolqa.

© Ir-Repubblika tal-Estonja (2020)

L-informazzjoni pprovduta mill-gvern tar-Repubblika tal-Estonja hija suġġetta għall-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur. L-informazzjoni li hija ppubblikata fuq il-paġni tar-Repubblika tal-Estonja tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika, madanakollu, hija disponibbli bla ħlas u tista’ tiġi mniżżla/riprodotta/tradotta/adattata f’kull edizzjoni, forma u midja għal raġunijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali sakemm is-sors tal-materjal huwa identifikat u l-istatus tagħha dwar id-drittijiet tal-awtur tiġi rikonoxxuta. Il-kontenut użat mill-paġni tar-Repubblika tal-Estonja tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika għandu jiġi riprodott b’mod preċiż u ma jintużax f’kuntest qarrieqi.

© Ir-Repubblika tal-Kroazja (2020)

L-informazzjoni fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika pprovduta mill-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja mhijiex soġġetta għal kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur. Dan ma jestendix għal kwalunkwe materjal li jista’ jkun taħt id-drittijiet tal-awtur ta’ parti terza, bħal riferimenti għal kontenut fuq siti web ta’ partijiet terzi.

Skont l-Att Kroat dwar id-Drittijiet tal-Awtur u d-Drittijiet Relatati (ĠU Nru 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 u 96/18), it-testi uffiċjali fil-qasam tal-leġiżlazzjoni, l-amministrazzjoni, il-ġudikatura (eż. atti, regolamenti, deċiżjonijiet, rapporti, minuti, sentenzi) u xogħlijiet uffiċjali oħra u l-ġabriet tagħhom, ippubblikati għall-iskop li jinfurmaw uffiċjalment lill-pubbliku, mhumiex soġġetti għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur.

© L-Irlanda (2020)

Il-materjal li jidher fuq dan is-sit riprodott mill-Irlanda huwa suġġett għad-drittijiet tal-awtur tal-Gvern tal-Irlanda, skont l-Atti tal-2000 dwar id-Dritt tal-Awtur u d-Drittijiet Relatati. Il-materjal jista’ jitniżżel għall-iffajljar u l-istampar għall-użu personali biss. Fejn dan jinħareġ lil oħrajn għandhom jiġu rrikonoxxuti s-sors u l-istatus tad-drittijiet tal-awtur.

Il-permess li jiġi riprodott il-materjal tad-drittijiet tal-awtur tal-Gvern tal-Irlanda ma jestendix għal kull materjal f’dan is-sit li jista’ jkun il-proprjetà ta’ terzi. Il-permess ta’ riproduzzjoni tat-tali materjal trid tinkiseb mid-detenturi tad-drittijiet tal-awtur ikkonċernati.

© Ir-Repubblika Ellenika (2020)

L-informazzjoni dwar il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika pprovduta mill-Gvern tal-Greċja mhijiex suġġetta għall-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur. Ċerti ħoloq esterni, madankollu, jistgħu jkunu suġġetti għal-liġi dwar id-drittijiet tal-awtur. Meta l-permess minn qabel ikun meħtieġ għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali jew multimedjali (ħoss, stampi, softwer, eċċ.), it-tali permess jikkanċella l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika b’mod ċar ir-restrizzjonijiet dwar l-użu.

© Il-Ministeru tal-Ġustizzja Spanjol (2020)

L-aċċess għall-kontenut u l-użu tal-kontenut ipprovdut minn Spanja fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika, l-informazzjoni li hemm fih u l-ħoloq mehmuża u s-servizzi huma l-prerogattiva tal-Ministeru tal-Ġustizzja jew il-korpi li jikkollaboraw miegħu u huma protetti mid-drittijiet xierqa tal-awtur u tal-proprjetà industrijali. L-użu, ir-riproduzzjoni, id-distribuzzjoni, il-komunikazzjoni lill-pubbliku jew it-trasformazzjoni ta’ dan il-kontenut jew kull attività simili oħra huma pprojbiti mingħajr il-permess espliċitu mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Il-liċenzja tal-utent li juża kwalunkwe kontenut minn dan il-portal hija limitata għat-tniżżil u l-użu privat ta’ dak il-kontenut, sakemm jibqa’ bla mittiefes.

© Ir-Repubblika Franċiża (2020)

DRITTIJIET TA’ PROPRJETÀ INTELLETTWALI

Il-kontenut ta’ dan is-sit web huwa l-proprjetà esklussiva tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Libertajiet u/jew tal-awturi jew tad-detenturi tad-drittijiet tal-awtur, u huwa protett bil-leġiżlazzjoni Franċiża u internazzjonali applikabbli dwar id-drittijiet ta’ proprjetà u, b’mod partikolari, bid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Franċiż dwar il-Proprjetà Intellettwali.

Dan japplika, fost l-oħrajn, għall-karatteristiċi editorjali tas-sit web, għall-preżentazzjoni tal-iskrins u għas-softwer li huwa meħtieġ għall-użu ta’ dan is-sit, u għal logos, immaġni, ritratti u grafiċi ta’ kwalunkwe tip.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-Libertajiet jawtorizza lill-utenti biex jaraw il-kontenut biss; dan jeskludi, b’mod partikolari, l-użu mill-ġdid tal-kontenut kollu jew parti minnu fuq is-sit għal kull skop.

Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata f’forma diġitali biss, fuq il-kompjuter li jintuża għall-aċċess tas-sit, għall-fini tal-ivviżwalizzar tal-paġni kkonsultati mis-softwer ta’ navigazzjoni tal-utent.

Kull rappreżentazzjoni totali jew parzjali tas-sit web minn kull kumpanija mingħajr il-permess espliċitu tal-Ministeru tal-Ġustizzja u tad-Drittijiet Fundamentali hija pprojbita, u tikkostitwixxi falsifikazzjoni fis-sens tal-Artikoli L.335–2 et seq. tal-Kodiċi Franċiż dwar il-Proprjetà Intellettwali.

Il-ħolqa għall-Kodiċi Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFranċiż dwar il-Proprjetà Intellettwali.

Il-Kapitolu tal-Kodiċi dwar is-sanzjonijiet penali jistgħu jiġu aċċessati Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawnhekk.

© Ir-Repubblika Taljana (2020)

L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti miżmuma mill-Ministeru tal-Ġustizzja Taljan u istituzzjonijiet pubbliċi oħra jew f’isimhom minn entitajiet terzi li jidhru fuq dan is-sit web huwa soġġett għar-regoli nazzjonali dwar id-drittijiet tal-awtur sakemm ma jkunx indikat mod ieħor.

Ir-riproduzzjoni tal-kontenut tal-paġni tal-Ministeru tal-Ġustizzja Taljana u ta’ istituzzjonijiet pubbliċi oħra hija awtorizzata, sakemm jiġi rikonoxxut is-sors, salv fejn dikjarat mod ieħor.

Meta jrid jinkiseb permess minn qabel għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali jew multimedjali (ħsejjes, immaġnijiet, softwer, eċċ.), tali permess għandu jikkanċella l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika b’mod ċar ir-restrizzjonijiet dwar l-użu.

© Ir-Repubblika ta’ Ċipru (2020)

L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti miżmuma minn Ċipru jew minn entitajiet terzi f’isimha li jidhru fuq din is-sit web hu soġġett għar-regoli nazzjonali dwar id-drittijiet tal-awtur sakemm mhux indikat mod ieħor. Riproduzzjoni ta’ kontenut dwar paġni Ċiprijotti hi awtorizzata, sakemm is-sors jiġi rikonoxxut, għajr fejn provdut xort’ oħra. Meta l-permess minn qabel ikun meħtieġ għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali jew multimedjali (ħoss, stampi, softwer, eċċ.), it-tali permess jissostitwixxi l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika b’mod ċar ir-restrizzjonijiet dwar l-użu.

© Ir-Repubblika tal-Latvja (2020)

L-informazzjoni pprovduta mill-gvern tal-Latvja hija pubblika u mhijiex suġġetta għall-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur. F’dak ir-rigward, l-informazzjoni li tiġi ppubblikata fuq il-paġni Latvjani tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika hija disponibbli bla ħlas u tista’ tiġi mniżżla/riprodotta/tradotta/adattata fl-edizzjonijiet, fil-forom u fil-midja kollha għal skopijiet kummerċjali u mhux kummerċjali.

© Il-Ministeru għall-Ġustizzja tar-Repubblika tal-Litwanja (2020)

L-informazzjoni pprovduta mir-Repubblika tal-Litwanja hija mħarsa mil-Liġi Litwana dwar id-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati u tkun tista’ tintuża b’mod ħieles sakemm jiġi rikonoxxut is-sors.

© Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (2020)

Ir-riproduzzjoni tal-kontenut u l-informazzjoni ppreżentati fil-paġni tal-Lussemburgu u li huma tal-Istat tal-Lussemburgu jew ta’ partijiet oħra, sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, huma soġġetti għal-liġi tal-Lussemburgu.

Sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor, ir-riproduzzjoni tal-informazzjoni li fihom il-paġni Lussemburgiżi hija awtorizzata għal skopijiet mhux kummerċjali sakemm is-sors ikun ċitat espliċitament.

Fejn ikun hemm il-ħtieġa għal awtorizzazzjoni minn qabel għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali jew multimedjali (ħsejjes, immaġni, softwer, eċċ.), dik l-istipulazzjoni tikkanċella l-awtorizzazzjoni ġenerali u, jekk ikun meħtieġ, tindika kull restrizzjoni għall-użu.

L-Istat tal-Lussemburgu jirrifjuta li jaċċetta kull responsabbiltà fir-rigward tal-użu tal-informazzjoni misjuba fil-paġni tal-Lussemburgu. Għandu jiġi nnotat li l-informazzjoni ppubblikata f’dawn il-paġni mhijiex neċessarjament kompluta, eżawrjenti, eżatta jew aġġornata. Fil-każ li jkun hemm diskrepanzi bejn it-testi ppubblikati f’dawn il-paġni u fid-dokumenti oriġinali, ikunu applikabbli d-dokumenti oriġinali kif ippubblikati Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafil-Mémorial.

Xi kultant il-paġni tal-Istat tal-Lussemburgu jirreferu għal paġni li jkunu f’idejn partijiet oħrajn li l-Istat tal-Lussemburgu ma jkollu l-ebda kontroll fuqhom u li fir-rigward tagħhom huwa jirrifjuta li jaċċetta kwalunkwe responsabbiltà.

L-Istat tal-Lussemburgu ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe ħsara kkawżata fuq il-faċilità tal-kompjuter tal-utent mill-paġni li jieħu ħsiebhom l-Istat tal-Lussemburgu jew oħrajn.

L-Istat tal-Lussemburgu ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà fil-każ li s-servizz mogħti minn dawn il-paġni jiġi sospiż, anke temporanjament.

Mhuwiex l-iskop ta’ dawn id-dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà li jitwarrbu r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni applikabbli, jew li tiġi eskluża r-responsabbiltà f’każijiet fejn din ma tistax tiġi eskluża f’konformità mal-leġiżlazzjoni li ssemmiet qabel.

© L-Ungerija (2020)

L-użu mill-ġdid tad-dokumenti mill-Ungerija jew minn entitajiet terzi f’isimha li jidhru fuq din is-sit web hu soġġett għal-liġi Ungeriża dwar id-drittijiet tal-awtur sakemm mhux indikat mod ieħor. Ir-riproduzzjoni privata u uffiċjali tal-kontenut fuq il-paġni Ungeriżi hija awtorizzata, dment li jissemma s-sors, għajr fejn jiġi stabbilit mod ieħor. Kwalunkwe użu ieħor jeħtieġ l-awtorizzazzjoni tad-detentur tad-dritt.

© Ir-Repubblika ta’ Malta (2020)

Id-dritt tal-Awtur/Il-Permess ta’ Riproduzzjoni

Il-Gvern ta’ Malta, flimkien mal-Ministeri u d-Dipartimenti tiegħu, kif ukoll l-Awtoritajiet u awturi tas-siti web, jagħmlu kull sforz biex iżommu l-eżattezza tal-informazzjoni fuq dan is-sit web imma ma jistgħux jiggarantixxu li l-informazzjoni li tidher fuq xi siti web tagħhom jew ta’ ħoloq esterni hija kompluta, attwali u korretta u għalhekk jisħqu li l-informazzjoni li tinstab hemm ma għandhiex titqies bħala informazzjoni korretta u kompluta fuq kull suġġett. Ma jistgħu jiġu żgurati la l-kwalità u l-aċċessibbiltà kontinwa u lanqas il-fatt li jseħħu interruzzjonijiet minħabba kwistjonijiet tekniċi. Għaldaqstant, huma ma jistgħux jaċċettaw responsabbiltà għal kwlaunkwe ħsara, telf jew dannu li jistgħu jiġu kkaġunati permezz tal-użu tal-informazzjoni, għaliex l-informazzjoni murija hija maħsuba biss bħala gwida ġenerali. Il-Gvern ta’ Malta jirriżerva d-dritt li jbiddel, iżid jew ineħħi partijiet jew paġni sħaħ, mingħajr ma speċifikatament javża dwar dan, għal perjodu temporanju.

Il-Gvern ta’ Malta, flimkien mal-Ministeri u d-Dipartimenti tiegħu, kif ukoll l-Awtoritajiet u l-awturi tal-websajts, ma jipprovdux kontroll tal-kwalità ta’ links esterni. L-inklużjoni tal-isem ta’ kull kumpanija jew negozjant fil-paġni ma għandhiex tinftiehem bħala rakkomandazzjoni tal-prodotti u/jew is-servizzi ta’ dik il-kumpanija jew dak in-negozjant.

Dawn il-paġni mhumiex intenzjonati li jagħtu pariri legali. Din tibqa’ l-prerogattiva tal-professjoni legali.

Jekk tidentifika xi informazzjoni fuq dan is-sit li tkun inkorretta jew qarrieqa, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaibgħat ittra elettronika lill-webmaster dwarha, jew uża l-formola ta’ rispons.

Il-materjal fuq dan is-sit web huwa kopert mid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur, tal-Liġijiet ta’ Malta, tal-politiki u tar-regolamenti u ta’ kull ftehim internazzjonali li jsemmi l-Gvern ta’ Malta. L-informazzjoni f’dan is-sit web hija disponibbli għall-użu personali u għall-użu pubbliku li mhuwiex kummerċjali. Meta jitqiesu dawn il-finijiet, l-informazzjoni tista’ tiġi riprodotta mingħajr ebda ħlas jew ħtieġa oħra għal awtorizzazzjoni mill-Gvern ta’ Malta, sakemm dan il-materjal li jiġi riprodott ikun kopja vera tal-oriġinal u l-Gvern ta’ Malta jiġi identifikat bħala s-sors. Il-materjal riprodott ma jista’ bl-ebda mod jiġi rrappreżentat bħala l-verżjoni uffiċjali, lanqas bħala prodott flimkien ma’ jew bil-kunsens tal-Gvern ta’ Malta.

© Ir-Renju tan-Netherlands (2020)

L-informazzjoni li hija disponibbli għall-pubbliku provduta mill-gvern tal-Pajjiżi l-Baxxi mhix suġġetta għall-kundizzjonijiet ta’ drittijiet tal-awtur sakemm ma jiġix speċifikat. F’dak ir-rigward, l-informazzjoni li tiġi ppubblikata fuq il-paġni Netherlandiżi tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika hija disponibbli bla ħlas u tista’ tiġi mniżżla/riprodotta/tradotta/adattata fl-edizzjonijiet, fil-forom u fil-midja kollha għal skopijiet kummerċjali u mhux kummerċjali għajr meta f’ (ċerti partijiet ta’) l-informazzjoni pprovduta tiġi inkluża klawżola tad-drittijiet tal-awtur.

© Ir-Repubblika tal-Awstrija (2020)

L-artikli kollha ppubblikati fuq dan is-sit web huma protetti bid-drittijiet tal-awtur, bid-drittijiet kollha riżervati.

L-informazzjoni ppreżentata fuq il-paġni Awstrijaċi tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika hija kkunsidrata informazzjoni pubblika u tista’ tiġi distribwita jew ikkupjata, sakemm din ma tiġix użata għal raġunijiet kummerċjali u s-sors jiġi indikat.

Filwaqt li l-Ministeru Federali tal-Ġustizzja (BMJ) jagħmel sforzi raġonevoli sabiex jinkludi informazzjoni preċiża u aġġornata fuq il-paġni Awstrijaċi tal-e-Justice Portal Ewropew, il-Ministeru ma jieħu l-ebda responsabbiltà fir-rigward tal-preċiżjoni, aġġornamenti jew kompletezza ta’ dik l-informazzjoni jew għal informazzjoni fuq websajts oħra li għalihom ikun forna links. Jekk, u sa dak il-punt, li jsiru magħrufa żbalji, dawn jiġu korretti kemm jista’ jkun malajr.

L-informazzjoni fornuta permezz tal-paġni Awstrijaċi tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika hija ta’ karattru ġenerali u mhijiex, għalhekk, adattata għar-rekwiżiti individwali speċifiċi ta’ persuni, entitajiet jew orgnaizzazzjonijiet; mhijiex neċessarjament preċiża, kompluta jew aġġornata; hi parzjalment konnessa ma’ websajts oħra li la huma influwenzati minn u lanqas fiż-żona ta’ responsabbiltà tal-BMJ. Mhix maħsuba biex tissostitwixxi servizz professjonali ta’ konsultazzjoni (legali). Jekk tkun qed tfittex pariri personali, jekk jogħġbok l-ewwel dejjem ikkuntattja espert fil-qasam rispettiv ikkonċernat. Jekk ikollok xi mistoqsija dwar il-proċedimenti tiegħek quddiem il-qorti, jekk jogħġbok ikkuntattja l-qorti kompetenti. Mozzjonijiet jew applikazzjonijiet li jkunu jirrekjedu konformità ma’ xi terminu ta’ żmien, f’kull każ dawn għandhom l-ewwel jitqajmu mal-qorti jew l-awtorità kompetenti.

Aħna ma niggarantux li dokument li huwa aċċessibbli permezz tal-paġni Awstrijaċi tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika jikkorrispondi eżattament mat-test adottat uffiċjalment. Huma biss l-atti tar-Repubblika tal-Awstrija li huma ppubblikati bil-mod preskritt mil-liġi fil- “Gazzetta dwar il-Liġi Federali tar-Repubblika tal-Awstrija” (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich) li huma legalment vinkolanti.

Xi dokumenti li wieħed jista’ jaċċedi għalihom mill-paġni Awstrijaċi tas-sit tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika jirreferu għal informazzjoni fornuta minn organizzazzjonijiet oħra. Il-BMJ, madanakollu, ma jagħti l-ebda garanzija rigward il-preċiżjoni, it-tempestività jew il-korettezza tad-dejta pprovduta.

© Il-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Polonja (2020)

Il-kontenut ta’ din is-sit web huwa għal għanijiet ta’ informazzjoni ġenerali biss u ma jikkostitwixxix parir. Il-Ministeru tal-Ġustizzja ma jagħti l-ebda assikurazzjoni jew garanzija rigward l-akkuratezza, it-tempestività, jew l-applikabbiltà ta’ kwalunkwe parti tal-kontenuti.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja ma jassumi l-ebda responsabbiltà għall-informazzjoni kontenuta fuq din il-websajt u ma jassumi l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ tali informazzjoni. Jistgħu japplikaw dikjarazzjonijiet ta’ rinunzja jew avviżi dwar id-drittijiet tal-awtur speċifiċi flimkien ma’ ċerti kontenut jew partijiet tal-websajt. L-informazzjoni fil-paġni Polakki li mhix soġġetta għal rinunzja jew avviż dwar id-drittijiet tal-awtur speċifiċi huwa liberament disponibbli u jista’ jitniżżel/jiġi riprodott/tradott/adattat fl-edizzjonijiet kollha, il-forom u l-midja għal finijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà għal u jeskludi kull responsabbiltà marbuta mat-tfittxija fis-sit web, l-użu tal-informazzjoni jew it-tniżżil ta’ kull materjal minnu, inkluża iżda mhux limitata għal kull responsabbiltà għal żbalji, ineżattezzi, omissjonijiet, jew dikjarazzjonijiet qarrieqa jew difamatorji. L-informazzjoni fuq dan is-sit web tista’ tinkludi opinjonijiet jew perspettivi li, sakemm ma jiġix espressament iddikjarat mod ieħor, mhumiex neċessarjament dawk tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

Din is-sit web fiha links għal siti esterni li fuqhom is-servizzi tal-Ministeru tal-Ġustizzja ma għandhom l-ebda kontroll u li għalihom il-Ministeru tal-Ġustizzja ma jieħu l-ebda responsabbiltà.

© Ir-Repubblika Portugiża (2020)

L-użu mill-ġdid, minn terzi ta’ dokumenti li jinsabu f’dan il-portal u li huma proprjetà tal-Portugall huma protetti bid-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u bid-drittijiet ta’ proprjetà industrijali skont il-Liġi Portugiża, id-dritt tal-UE u l-ftehimiet internazzjonali applikabbli. L-informazzjoni li tinsab f’dan il-portal hija pubblika u, sakemm ma jiġix iddikjarat espressament mod ieħor, tista’ tiġi riprodotta u użata mill-ġdid sakemm jiġi rikonoxxut is-sors. Fejn l-awtorizzazzjoni preċedenti għall-produzzjoni mill-ġdid jew għall-użu ta’ informazzjoni testwali jew multimedjali (ħoss, immaġini, programmi tal-kompjuter, eċċ) hija meħtieġa, l-awtorizzazzjoni ġenerika msemmija hawn fuq ma tapplikax. Jista’ jingħata permess speċifiku fuq talba għall-użu mill-ġdid u r-riproduzzjoni ta’ dokumenti b’informazzjoni li, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti, ma tistax tintuża mill-ġdid liberament. Awtorizzazzjoni speċifika kjarament tistabilixxi r-restrizzjonijiet li japplikaw għall-użu tad-dokumenti koperti minnha.

© Ir-Rumanija (2020)

L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti miżmuma mir-Rumanija jew f’isimhom minn entitajiet terzi li jinsabu fuq din is-sit web hija suġġetta għar-regoli tad-drittijiet tal-awtur nazzjonali sakemm ma jiġix indikat mod ieħor. Ir-riproduzzjoni tal-kontenut fuq il-paġni Rumeni hija awtorizzata, sakemm jiġi rikonoxxut is-sors salv li ma jiġix dikjarat mod ieħor. Meta l-permess minn qabel ikun meħtieġ għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali jew multimedjali (ħoss, stampi, softwer, eċċ.), it-tali permess jikkanċella l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika b’mod ċar ir-restrizzjonijiet dwar l-użu.

© Ir-Repubblika tas-Slovenja (2020)

L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti miżmuma mill-Gvern tas-Slovenja jew minn entitajiet terzi f’isimha li jidhru fuq dan is-sit web huwa suġġett għar-regoli nazzjonali dwar id-drittijiet tal-awtur sakemm ma jiġix indikat mod ieħor. Ir-riproduzzjoni tal-kontenut li jinsab fuq il-paġni Sloveni hi awtorizzata, sakemm jiġi rikonoxxut is-sors, salv meta jiġi dikjarat mod ieħor u jista’ jiġi riprodott biss għal finijiet mhux kummerċjali.

Meta jrid jinkiseb permess minn qabel għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali jew multimedjali (ħsejjes, immaġnijiet, softwer, eċċ.), tali permess għandu jikkanċella l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika b’mod ċar ir-restrizzjonijiet dwar l-użu.

© Ir-Repubblika Slovakka (2020)

L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti miżmuma mir-Repubblika Slovakka jew minn entitajiet terzi f’isimha li jidhru fuq dan is-sit web huwa suġġett għar-regoli Slovakki dwar id-drittijiet tal-awtur sakemm ma jiġix indikat mod ieħor. Limitazzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur, drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur u mad-dritt tad-database sui generis huma permessi biss f’każijiet speċjali stipulati fl-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur Nru 618/2003 kif emendat. L-użu jew it-tneħħija tas-suġġett skont l-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur ma jridux ikunu b’kunflitt mal-isfruttar maħsub normali u ma jridux jippreġudikaw b’mod mhux raġonevoli l-interessi leġittimi tad-detenturi tad-drittijiet. Fil-każijiet l-oħra għandu jinkiseb permess minn qabel għall-użu ta’ suġġett (liċenzja).

Għal aktar tagħrif dwar il-liġi Slovakka dwar id-drittijiet tal-awtur jekk jogħġbok irreferi għall-links li ġejjin:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidabl-Ingliż
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidabis-Slovakk

© Ir-Repubblika tal-Finlandja (2020)

L-informazzjoni dwar il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika pprovduta mill-Gvern Finlandiż hija pubblika u mhijiex suġġetta għall-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur.

© Ir-Renju tal-Iżvezja (2020)

Il-materjal pubblikat fuq il-paġni tal-Iżvezja tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika jista’ jiġi riprodott mingħajr ħlas. Is-sors għandu jiġi rikonoxxut fejn dan huwa speċifikament mitlub.

© Id-drittijiet tal-awtur tal-Kuruna (2020)

L-informazzjoni prodotta mill-Gvern tar-Renju Unit hija protetta mid-drittijiet tal-awtur tal-Kuruna. Il-kontenut kollu huwa disponibbli taħt Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida il-Liċenzja tal-Gvern Miftuħa v3.0, għajr fejn indikat mod ieħor.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Lapa atjaunināta: 11/06/2020