Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättsligt meddelande

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: viduvēja

Vai šis tulkojums palīdz?1 Ansvarsfriskrivning

2 Integritetsförklaring

3 Regler för skydd av personuppgifter

4 Meddelande om upphovsrätt


1 Ansvarsfriskrivning

1.1 Allmänna överväganden

De åsikter som uttrycks på den här webbplatsen är författarnas åsikter och motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens ståndpunkter. Det är visserligen EU-kommissionen som sköter webbplatsen, men ansvaret för innehållet delas mellan kommissionen och de enskilda medlemsländerna.

Europeiska kommissionen underhåller denna webbplats för att förbättra tillgången till gränsöverskridande rättslig prövning och för att förbättra allmänhetens tillgång till information om dess initiativ och EU:s politik i allmänhet. Vi försöker att hålla informationen aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom, försöker vi rätta till dem.

Alla interaktiva (elektroniska) tjänster tillhandahålls enligt principerna ”i befintligt skick” och ”efter bästa förmåga”. EU-kommissionen och leverantörer av uppgifter/tjänster frånsäger sig allt ansvar, antingen uttryckligen eller underförstått. Vi kan särskilt inte garantera att alla uppgifter är aktuella och korrekta, att tjänsten är tillgänglig utan avbrott eller att de länkade externa webbplatserna är tillgängliga.

För vissa funktioner använder europeiska e-juridikportalen uppgifter från databasen Länken öppnas i ett nytt fönsterGeoNames grundat på en Länken öppnas i ett nytt fönsterCC BY 3.0 licens. Inga ändringar av uppgifterna görs.

EU-kommissionen frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador på grund av förvanskning eller förlust av data eller andra störningar som orsakas av avsiktlig eller oavsiktlig systemdrift. Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka EU-kommissionens ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att befria kommissionen från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning. Vid en eventuell tvist gäller belgisk lag och belgiska domstolar är behöriga.

EU-kommissionen får när som helst se över ansvarsfriskrivningen och de villkor som anges nedan utan att meddela det på förhand och du bör därför alltid kontrollera den senaste versionen av denna text som publiceras på webbplatsen.

1.2 Aspekter som rör innehållssidor

Sidorna innehåller antingen information om EU eller information om medlemsländerna där varje enskild medlemsland (genom respektive myndighet) ansvarar för text och länkar på de egna sidorna. Informationen är

 • är endast allmän och riktar sig inte till någon enskild fysisk eller juridisk person,
 • inte nödvändigtvis allomfattande, fullständigt, korrekt eller uppdaterat,
 • ibland finns det länkar till externa webbplatser som kommissionen varken har kontroll över eller tar något ansvar för.
 • informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskild rådgivning bör du alltid vända dig till en kvalificerad fackman).

Om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman. alla personhänvisningar gäller både män och kvinnor, om inte annat tydligt framgår av sammanhanget.

Vissa av sidorna är maskinöversatta. Maskinöversättningar tillhandahålls tillfälligt och endast för att bidra till förståelsen av texten. Rättighetsinnehavarna till dessa sidor frånsäger sig allt ansvar för kvaliteten på maskinöversatta texter.

Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som är tillgängligt online exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som offentliggjorts i pappersutgåvor av Europeiska unionens officiella tidning före den 1 juli 2013 och dess elektroniska versioner som offentliggjorts efter den 1 juli 2013 har rättslig verkan. Vi strävar efter att undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria. vi kan inte garantera att tjänsten inte drabbas av avbrott eller inte påverkas på annat sätt.

1.3 Aspekter som rör interaktiva tjänster

För alla interaktiva tjänster gäller följande villkor:

Genom att använda dessa tjänster samtycker du till att använda dem enbart för det avsedda ändamålet. Varken tjänsterna i sig eller de personuppgifter som de tillhandahåller får användas för andra avsikter eller ändamål, t.ex. affärsverksamhet, marknadsföring eller reklam.

All automatisk kopiering och/eller distribuering av uppgifter från de tjänster som tillhandahålls är förbjuden.

Du får gärna länka till europeiska e-juridikportalen.

Servicespecifika aspekter:

1.3.1 Sammankoppling av insolvensregister

Med hjälp av tjänsten hittar du information om insolvensförfaranden i de deltagande medlemsländernas nationella register. Det finns inget centralt insolvensregister för EU. Din begäran skickas till de nationella registren och du får svaret inom några sekunder. För närvarande tillhandahålls tjänsten enligt principen ”efter bästa förmåga”.

1.3.2 Hitta en advokat

”Hitta en advokat” är en tjänst som EU-kommissionen och deltagande nationella advokatsamfund erbjuder allmänheten.

1.3.3 Hitta en notarie

”Hitta en notarie” är en tjänst som EU-kommissionen, rådet för notarier i EU (CNUE) och andra deltagande nationella notariesamfund erbjuder allmänheten.

1.3.4 ECLI

EU-kommissionen och deltagande tillhandahållare av rättspraxis ger allmänheten tillgång till Ecli:s sökgränssnitt. Syftet är att underlätta tillgången till rättslig prövning i tvister som berör flera länder genom att göra det enkelt för EU:s medborgare och rättstillämpare att hitta rättsfall med ett Ecli-nummer.

1.3.5 Behörig domstol/myndighet

Möjligheten att söka på behörig domstol/behörig myndighet är en tjänst som EU-kommissionen och deltagande nationella rättsliga myndigheter eller andra behöriga organ erbjuder allmänheten. Syftet är att underlätta tillgången till rättslig prövning i tvister som berör flera länder genom att göra det enkelt för EU:s medborgare och rättstillämpare att hitta behörig nationell domstol. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa behörighet.

1.3.6 Elektronisk inlämning av fordringar (e-Codex)

Du kan lämna in din fordran elektroniskt med hjälp av e-Codex-tekniken (det gäller europeiska betalningsförelägganden och europeiska småmålsförfaranden) eftersom ett stort antal it-system som drivs både av EU-kommissionen och de nationella myndigheterna kopplats samman. I undantagsfall är det möjligt att din fordran inte når fram till domstolen i fråga. Du får ett bevis på överföringen (eller att överföringen misslyckats) när det är möjligt, men observera att i vissa medlemsländer visar detta endast att din fordran vidarebefordrats till det centrala nationella it-system som inrättats för detta. Det är inte alltid möjligt att bevisa att fordran överförts till domstolen.

Alla meddelanden om bevis på överföring eller mottagande av domstolens svar kommer att skickas till den e-postadress som är kopplad till det EU Login-konto (kommissionens tjänst för användarautentisering) som du loggat in med.

EU-kommissionen ansvarar inte för att överföringen av fordran misslyckats eller för att bevis om överföringen (eller om att överföringen misslyckats) inte skapats. Kommissionen ansvarar inte heller för att ett meddelande från domstolen om din fordran inte levererats eller för att du inte informerats om att ett sådant meddelande mottagits.

Meddelandena mellan dig och domstolen kommer att – utom vid force majeure – finnas tillgängliga i den europeiska e-juridikportalen under minst ett år, om du inte begär att de ska raderas. Spara en egen kopia av alla meddelanden som du vill ha tillgång till efter denna period. EU-kommissionen ansvarar inte för eventuella skador som du eventuellt drabbas av på grund av att meddelandena mellan dig och domstolen tillfälligt eller permanent inte är tillgängliga eller för att du på förhand inte meddelats om att meddelandena raderas.

1.3.7 Elektronisk signatur

Fordringar som lämnas in elektroniskt (via e-Codex) måste undertecknas elektroniskt innan de kan skickas via den europeiska e-juridikportalen. Det finns ett verktyg i portalen för detta men det är inte obligatoriskt att använda verktyget utan du kan underteckna fordran elektroniskt med egna hjälpmedel och ladda upp den till portalen. EU-kommissionen ansvarar inte för eventuella skador som du drabbas av på grund av att domstolen eller någon annan part inte godkänner en elektronisk signatur som skapats med hjälp av det verktyg som finns på den europeiska e-juridikportalen.

1.3.8 Find ett företag/sammankoppling av företagsregister

Med hjälp av tjänsten ”Hitta ett bolag” kan du få information om företag som är registrerade i företagsregister i EU, Island, Liechtenstein eller Norge. Den ingår i systemet för sammankoppling av företagsregister (BRIS), som inrättats i enlighet med EU-rätten. Systemet kopplar samman de nationella företagsregister som tillhandahåller bolagsinformationen.

Överst

2 Integritetsförklaring

2.1 Syftet med den europeiska e-juridikportalen

Tanken med den europeiska e-juridikportalen är att samla all information om det europeiska rättssystemet och de europeiska rättsliga förfarandena på ett enda ställe. Portalen riktar sig till medborgare, företag, rättstillämpare och domstolsväsendet. Enskilda ska ha samma möjlighet till rättslig prövning i andra medlemsstater som i sitt hemland. den europeiska e-juridikportalen bidrar till att i praktiken undanröja hinder för detta, exempelvis genom att ge information på 23 språk och en mängd länkar till relevanta webbplatser och dokument.

Ansvaret för materialet på den europeiska e-juridikportalen och förvaltningen av den delas mellan Europeiska kommissionen och de enskilda medlemsstaterna, men Europeiska kommissionen är registeransvarig för portalen.

2.2 Vilken lag gäller?

All behandling av personuppgifter i samband med organisation och förvaltning av den europeiska e-juridikportalen inom Europeiska kommissionens ansvar regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG och av kommissionens beslut 2014/333/EU om skydd av personuppgifter på Europeiska e-juridikportalen.

2.3 Vilka uppgifter behandlar EU-kommissionen i den europeiska e-juridikportalen?

Namnen och e-postadresserna till dem som äger rätten till webbsidor och länkar behandlas av portalen. Dessutom kan viss information om medlemsländernas behöriga domstolar/enheter innehålla personuppgifter (namn, epost-adress, telefonnummer) om en fysisk person har angetts som kontakt. Alla sådana uppgifter lagras i en databas i EU-kommissionens datacentral i Luxemburg.

Vi använder en temporär funktion som hämtar (utan att lagra) personuppgifter från EU-kommissionens tjänst för användarautentisering, EU login. Personuppgifter, såsom förnamn, efternamn och e-postadress, samlas in och behandlas av EU Login för registreringsändamål. Information om hur personuppgifterna behandlas av EU Login ges separat i en mer utförlig redogörelse för skyddet av personuppgifter. Ytterligare information finns på följande webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Personuppgifter behandlas också för att ge tillgång till sammankopplade nationella databaser, t.ex. Hitta en jurist, Hitta en notarie, Sammankoppling av insolvensregister (IRI), sökmotorn Europeisk identifikationskod för rättspraxis (Ecli), Funktionen Hitta ett bolag (som är en del av systemet för sammankoppling av bolagsregister (Bris), systemet för sammankoppling av fastighetsregister (LRI), dynamiska formulär och inlämning av fordringar på elektronisk väg (e-Codex). I detta avseende:

 • uppgifterna om advokater hämtas från de deltagande advokatsamfundens register.
 • uppgifterna om notarier hämtas från de deltagande nationella notariesamfundens egna register och vidarebefordras till EU-kommissionen av rådet för notarier och andra behöriga organ.
 • uppgifterna i IRI hämtas från nationella insolvens- och företagsregister.
 • personuppgifter som utgör en del av rättsliga avgöranden och som behandlas inom ramen för Ecli levereras av rättsliga och andra behöriga organ.
 • dynamiska formulär behandlar personuppgifter som lämnats av slutanvändarna (t.ex. namn, adress, telefonnummer, bankkontouppgifter osv.).
 • uppgifter som behandlas inom ramen för e-Codex hämtas från användarnas kommunikation med de nationella domstolarna. Dessutom används tekniska uppgifter för att identifiera deltagarna i systemet, som i vissa fall kan innehålla personlig information, t.ex. e-postadresser eller EU Login-konton (EU-kommissionens system för användarautentisering).
 • uppgifter som behandlas i samband med Hitta ett företag används för att identifiera deltagarna i systemet, som i vissa fall kan innehålla personlig information, t.ex. e-postadress eller EU Login-id. Dessutom ansluter Hitta ett företag till den centrala europeiska plattformen, även en del av Bris, som utvecklas och förvaltas av Europeiska kommissionen. Via den centrala europeiska plattformen samlar Hitta ett bolag uppgifter om bolag. Sådana bolagsuppgifter kan inbegripa personuppgifter, exempelvis uppgifter om namn, födelsedatum, postadress, e-postadress och telefonnummer med avseende på de personer som företräder ett bolag i kontakter med tredje parter och i rättsliga förfaranden, eller som deltar i förvaltningen, övervakningen eller kontrollen av bolaget. Sådana uppgifter härrör från de deltagande företagens företagsregister.
 • uppgifter som behandlas i samband med LRI används för att identifiera deltagare i systemet, som i vissa fall kan innehålla personlig information, såsom e-postadress eller EU Login-id.

2.4 Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgifter samlas in för att de ansvariga för webbsidorna och länkarna ska kunna kontaktas Med e-post och omfattas av administrativa åtgärder, som en del av portalens stödsystem. Vi samlar också in personuppgifter (via EU Login) för att skicka e-post till de användare som prenumererar på särskilda ämnesområden i portalen eller för att skicka uppdateringar till dem. Uppgifterna behandlas också för att kunna hantera roller och rättigheter och förvalta innehållet.

För funktionerna Hitta en advokat, Hitta en notarie, Hitta ett bolag, IRI och Ecli behandlar EU-kommissionen personuppgifter i portalen endast för att ge tillgång till sammankopplade nationella databaser med personuppgifter. EU-kommissionen ansvarar endast för att tillhandahålla it-infrastrukturen för funktionerna och har inget ansvar för innehållet i databaserna.

EU-kommissionen behandlar även personuppgifter i portalen när det är nödvändigt för att tillhandahålla interaktiva tjänster som gör att användarna kan kommunicera direkt med behöriga myndigheter i ett annat EU-land.

2.5 Vem har tillgång till uppgifterna?

Personuppgifterna om de som ansvarar för webbsidorna och länkarna är tillgängliga för EU-kommissionens personal (generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor, enhet B4) och behörig personal med ansvar för systemadministration och tekniskt stöd. Sådana personuppgifter avseende EU-ländernas webbsidor är dessutom tillgängliga för den personal i länderna som ansvarar för respektive webbsidor.

EU-kommissionen gör även kontinuerligt säkerhetsbedömningar under arbetet med sammankopplingen av nationella databaser. Endast allmänt tillgänglig information i de sammankopplade nationella databaserna kan nås via portalen. Det går inte att kombinera information från olika sammankopplade nationella databaser för olika ändamål via portalen.

2.6 Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna om de som ansvarar för webbsidorna och länkarna sparas i en lokal databas så länge som de är relevanta för portalen och de sparas inte längre än nödvändigt. Behovet att fortsätta att spara dessa personuppgifter prövas en gång om året i samband med den årliga uppdateringen av innehållet i portalen. Lagringstiden är därför i praktiken ett år och eventuell förlängning sker automatiskt efter manuell prövning. Vad gäller registrerade användare sparas endast deras personliga e-postadresser. Namn eller andra personuppgifter sparas inte. De registrerade användarnas uppgifter raderas på begäran.

Rättsliga avgöranden som tillhandahålls inom ramen för Ecli kan innehålla personuppgifter som omfattas av nationell lagstiftning om uppgiftsskydd och är föremål för relevanta lagringsperioder. De nationella dataleverantörerna ansvarar för att ta bort rättsfall när de inte längre ska finnas i systemet.

Personuppgifter i kommunikationen mellan användaren och domstolen, inom ramen för elektronisk inlämning av fordringar (e-Codex), lagras av EU-kommissionen i en särskild databas i krypterad form medan de är relevanta. Du kan när som helst begära att uppgifterna raderas.

Personuppgifter som ingår i dokumentbeställningar inom ramen för Hitta ett bolag- och LRI-funktionerna lagras fram till dess att beställningen tas bort från portalens databas.

Inga andra personuppgifter lagras i portalens databas.

2.7 Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits för att hindra obehörig tillgång till uppgifterna?

Uppgifterna samlas in, behandlas och lagras på ett säkert sätt. Den europeiska e-juridikportalen är skyddad genom en rad tekniska åtgärder. En strikt tilldelning av roller och rättigheter garanterar att de autentiserade användarna endast har den tillgång och de tillstånd som är nödvändiga. Alla överföringar av uppgifter sker via krypterade förbindelser. Fjärråtkomst och fysisk åtkomst till portalens databas säkras via nätverkssegmentering, brandväggar och kompletterande mekanismer som tillhandahålls av kommissionens datacentral. Utöver användarna av portalens sökfunktioner har endast en begränsad användargrupp tillgång till personuppgifter enligt punkt 2.5 ”Vem har tillgång till personuppgifterna?”

Personuppgifter i kommunikationen mellan användare och domstolar lagras av EU-kommissionen i krypterad form i en särskild databas.

2.8 Tillgång till dina personuppgifter

Om du vill kontrollera vilka personuppgifter som registrerats eller om du vill ändra, rätta eller radera uppgifterna kan du mejla den registeransvariga och förklara hur du vill att dina uppgifter ska behandlas (se adress nedan under ”Kontaktuppgifter”). En sådan begäran kommer att behandlas inom 10 arbetsdagar från den dag då den registeransvarige mottog uppgifterna.

2.9 Kontaktuppgifter

Europeiska e-juridikportalen förvaltas av EU-kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor, enhet B.4. Enhetschef Cristian Nicolau är registeransvarig.

Kontaktuppgifter för den europeiska e-juridikportalen:

Europeiska kommissionens
generaldirektorat för rättsliga frågor och
konsumentfrågor B4, e-juridik, IT och dokumenthantering
1049 Bryssel
Belgien

Länken öppnas i ett nytt fönsterJUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Om du vill klaga på kommissionens databehandling kan du kontakta Europeiska datatillsynsmannen:

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
60, Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Bryssel,
Belgien

telefon: + 32 2 283 19 00 Fax:
+ 32 2 283 19 50

Överst

3 Regler för skydd av personuppgifter

Europeiska unionen värnar om den personliga integriteten. Vi följer reglerna om skydd för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2018/1725 av den 23 oktober 2018.

Denna allmänna policy omfattar EU:s familj av institutionella webbplatser på eu-domänen.

Du kan besöka de flesta av våra webbplatser utan att uppge några personuppgifter, men ibland krävs personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster.

På webbplatser där personuppgifter krävs, behandlas dessa i enlighet med förordningen och information om hur uppgifterna på en webbplats används lämnas i webbplatsens policy för integritetsskydd.

I detta avseende

 • För varje specifik e-tjänst finns en personuppgiftsansvarig som bestämmer hur och varför personuppgifterna behandlas och ser till att den specifika e-tjänsten är förenlig med personuppgiftsskyddet.
 • Inom varje institution säkerställer ett uppgiftsskyddsombud att bestämmelserna i förordningen tillämpas och ger råd till registeransvariga när det gäller att fullgöra sina skyldigheter (se artikel 43–45 i förordningen).
 • Den europeiskadatatillsynsmannen ska agera som oberoende tillsynsmyndighet för alla gemenskapsinstitutioner (se artiklarna 52–60 i förordningen).
 • Gemenskapsinstitutionernas webbplatser inom domänen eu.int innehåller länkar till webbplatser utanför domänen eu. Eftersom vi inte har något inflytande över dem, uppmanar vi dig att läsa deras regler för personuppgiftsskydd.

Vad är en e-tjänst?

En e-tjänst på Europaservern är en tjänst eller en kanal på Internet vars syfte är att förbättra kommunikationen mellan medborgarna och näringslivet å ena sidan och EU-institutionerna å den andra.

Tre typer av e-tjänster erbjuds eller kommer att erbjudas på Europa:

 1. Informationstjänster som förser medborgare, media, näringsliv, förvaltningar och andra beslutsfattare med lätt och effektiv tillgång till information och som därmed ökar insynen i och förståelsen för EU:s politik och verksamhet;
 2. Interaktiva kommunikationstjänster som möjliggör en bättre kontakt med medborgarna, det civila samhället, näringslivet och offentliga aktörer och som därmed underlättar samråd om EU:s politik på olika områden och gör det möjligt att ge feedback och påverka utformningen av EU:s politik, verksamhet och tjänster.
 3. Förmedlingstjänster som kan användas för de vanligaste kontakterna med EU, t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till eller köp av dokument.

Information i en specifik policy för integritetsskydd

En specifik policy för integritetsskydd kommer att innehålla följande information om användningen av personuppgifter:

 • Vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel. EU samlar bara in de personuppgifter som behövs för ett visst ändamål. Uppgifterna kommer inte att återanvändas på ett sätt som strider mot detta ändamål.
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut. EU lämnar ut uppgifter till tredje man endast om det är nödvändigt för att uppfylla det särskilda ändamålet och till angivna (kategorier av) mottagare. EU lämnar inte ut dina personuppgifter för direkt marknadsföring;
 • Hur du kan se, kontrollera och rätta dina uppgifter. Som registrerad har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter används om du har avgörande och berättigade skäl för detta, utom då uppgifterna har samlats in för att uppfylla en rättslig skyldighet eller fullgöra ett avtal där du är part eller om de ska användas för ett ändamål som du uttryckligen har samtyckt till;
 • Hur länge uppgifterna sparas. EU sparar uppgifterna endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet för insamlandet eller vidare behandling.
 • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifterna mot eventuell felaktig användning eller obehörigt tillträde.
 • Vem du ska kontakta om du har frågor eller klagomål.

Europa Analytics

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga kommissionens webbplatser är och vilket genomslag de har.

Som standard följs webbplatsbesökarna med hjälp av beständiga förstapartskakor från europa.eu. Du kan välja att inte låta Piwik följa dig (opt-out). Om du ändrar dig kan du välja att följas igen av Piwik (opt-in).

För att kontrollera din status och göra ditt val, markerar du motsvarande ruta i texten nedan.

Dina navigeringsmöjligheter på europa.eu påverkas inte av att du avstår från att låta Piwik följa dig.

Länken öppnas i ett nytt fönsterLäs mer om Europa Analytics

Hur behandlar vi dina mejl?

Alla webbsidor på europa.eu har en kontaktfunktion så att du kan skicka dina kommentarer till en särskild mejladress. Om du skickar ett sådant e-postmeddelande noterar adressaten de personliga uppgifterna bara i den utsträckning som behövs för svaret. Om de ansvariga för e-brevlådan inte kan besvara din fråga, vidarebefordrar de ditt meddelande till en annan avdelning. Du kommer via e-post att informeras om vart Din fråga vidarebefordrats. Mejl via webbplatsen sparas inte.

Om du har frågor om hur ditt mejl och dina personuppgifter behandlas kan du ställa dem i ditt mejl.

Överst

4 Meddelande om upphovsrätt

© Europeiska unionen (2020)

Vidareutnyttjande av handlingar som innehas av kommissionen eller – för kommissionens räkning – av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (Publikationsbyrån) omfattas av villkor som fastställts genom kommissionens beslut av den 12 december 2011 (2011/833/EU, Euratom) om vidareutnyttjande av kommissionens information. Vidareutnyttjande av handlingar är kostnadsfritt.

Återgivning är tillåten med angivande av källan, där inget annat anges. I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt.

© Konungariket Belgien (2020)

Vidareutnyttjandet av informationen på de belgiska sidorna på denna webbplats regleras i belgisk lagstiftning, särskilt lagen av den 30 juni 1994 om upphovsrätt och liknande rättigheter (Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins). Enligt lagen får informationen vidareutnyttjas med förhandstillstånd från upphovsrättsinnehavaren, om inte annat anges. Enligt artikel 8.2 i samma lag omfattas officiella handlingar från myndigheter inte av upphovsrätten. Med officiella handlingar från myndigheter avses myndighetsakter som har rättslig verkan (lagar, parlamentariska förarbeten, beslut av domstolar osv.). I artikel 21.1 föreskrivs att citat ur ett lagligen publicerat verk i kritik-, debatt-, recensions- eller undervisningssyfte liksom i vetenskapligt syfte, som sker enligt vedertagna yrkesregler och i en omfattning som kan motiveras av ändamålet, inte innebär en överträdelse av upphovsrätten. Vid citat enligt föregående mening ska källan och upphovsmannens namn anges, om inte detta är omöjligt.

De webbsidor som de belgiska sidorna på den europeiska e-juridikportalen länkar till omfattas av egna upphovsrättsklausuler. De belgiska domstolarna är behöriga att avgöra alla upphovsrättsliga krav som gäller uppgifter på de belgiska sidorna.

© Bulgarien (2020)

Den information som lämnas av Bulgariens myndigheter är offentlig. Den information som publiceras på de bulgariska sidorna i e-juridikportalen är fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer och medier för icke-kommersiellt bruk, med undantag för material som uttryckligen omfattas av en upphovsrättslig klausul eller för vilket upphovsrättsinnehavarens förhandstillstånd krävs.

© Tjeckien (2020)

Användningen av dokument som offentliggörs på denna webbplats och som innehas av Tjeckien eller av tredje parter på Tjeckiens vägnar omfattas av nationella bestämmelser om upphovsrätt, om inte annat anges. Om inte annat anges ska återgivning av innehåll från tjeckiska webbplatser tillåtas enligt 31 § upphovsrättslagen (lag nr 121/2000) under förutsättning att källan anges och att syftet är icke-kommersiellt. Utom i de fall där det i upphovsrättslagen föreskrivs något annat, får verk användas fritt utan tillstånd, under förutsättning att det rör sig om ett personligt behov hos en fysisk person som inte är i syfte att erhålla direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta.

Om den tjeckiska lagstiftningen kräver förhandstillstånd för mångfaldigande eller användning av text- och multimediainformation, har detta tillstånd företräde framför ovannämnda allmänna tillstånd och anger eventuella begränsningar för användningen.

Det bör noteras att den information som offentliggörs på denna webbplats kanske inte är fullständig, fullständig, korrekt eller aktuell och inte är avsedd att ersätta professionell juridisk rådgivning. Endast tjeckiska rättsakter som har offentliggjorts enligt lag i lagsamlingen (Sbírka zákonů) är rättsligt bindande.

© Danmark (2020)

De danska myndigheternas information som finns i den europeiska e-juridikportalen omfattas inte av upphovsrättsliga regler.

© Tyskland (2020)

Tredje parts användning av det material som finns på denna webbplats och tillhör förbundsrepubliken Tyskland omfattas av upphovsrättsliga bestämmelser enligt tysk lag, EU-lag och internationella överenskommelser. Vi ansvarar inte för utelämnanden, redigeringsmisstag, tekniska misstag eller fel i informationen på denna webbplats.

I synnerhet ger vi ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, för att information på externa sidor som dessa sidor länkar till är fullständig och riktig.

De som driver webbplatser är enligt allmän lag ansvariga för det material som de lägger ut på sina webbplatser. Detta ”egna material” ska särskiljas från länkar till material som tillhandahålls av utomstående på externa webbplatser.

Hyperlänkar till externa webbplatser tillhandahålls endast i informationssyfte.

Ansvaret för innehållet på externa webbplatser ligger helt och hållet hos den som tillhandahåller detta innehåll. Externa webbplatser granskas och kontrolleras noggrant innan vi skapar länkar till dem. Vi kan dock varken uttryckligen eller underförstått garantera att information som erhålls via externa länkar är fullständig eller riktig. Materialet på externa webbplatser kan ändras när som helst utan de tyska myndigheternas vetskap.

Vi betonar att vi inte har någon kontroll över utformningen av och materialet på de externa webbplatser som nås via länkar på webbplatsen. länkarna innebär inte att vi godkänner de länkade webbplatserna och materialet på dem. Denna förklaring gäller alla sidor på denna webbplats och alla länkar som den innehåller.

Vänligen mejla den tyska kontaktpunkten på Länken öppnas i ett nytt fönsterredaktion@justiz.de om länkarna leder till webbplatser vars innehåll kan anses vara anstötligt.

De tyska sidornas webbredaktörer förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra, komplettera eller ta bort information på denna webbplats.

Mer information finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

© Estland (2020)

Den information som lämnas av de estniska myndigheterna omfattas av upphovsrättsliga regler. All information som läggs ut på de estländska sidorna i den europeiska e-juridikportalen är dock fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer, formulär och medier för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att källan anges och att materialets upphovsrättsliga status klargörs. Innehållet från Republiken Estland på den europeiska e-juridikportalen måste återges korrekt och får inte användas i ett vilseledande sammanhang.

© Republiken Kroatien (2020)

Information om den europeiska e-juridikportalen som tillhandahållits av Republiken Kroatiens regering omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser. Detta omfattar inte allt material som kan vara föremål för tredje parts upphovsrätt, såsom hänvisningar till innehåll på tredje parters webbplatser.

Enligt den kroatiska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter (EUT 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 och 96/18) omfattas officiella texter på lagstiftningsområdet, förvaltningen och rättsväsendet (t.ex. rättsakter, förordningar, beslut, rapporter, protokoll, domar) och andra officiella verk och deras samlingar, som offentliggörs i syfte att officiellt informera allmänheten, inte av upphovsrättsligt skydd.

© Irland (2020)

Det material som tagits upp av Irland omfattas av Irlands upphovsrätt enligt Copyright and Related Rights Acts 2000. Materialet får laddas ned och skrivas ut endast för personligt bruk. Om materialet sprids till andra ska källan och materialets upphovsrättsliga status anges.

Tillstånd att återge material som omfattas av den irländska upphovsrätten gäller inte annat material på denna webbplats som kan omfattas av tredje parts upphovsrätt. Tillstånd att återge sådant material måste inhämtas från de berörda upphovsrättsinnehavarna.

© Grekland (2020)

De grekiska myndigheternas information i juridikportalen omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser. Vissa externa länkar kan dock vara upphovsrättsligt skyddade. I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt.

© Spaniens justitieministerium (2020)

Tillgång till och användning av material på e-juridikportalen som tillhandahållits av Spanien beviljas av det spanska justitieministeriet och de organ som samarbetar med justitieministeriet och skyddas enligt tillämpliga bestämmelser om upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Det är förbjudet att använda, återge, sprida, offentliggöra eller ändra detta material eller vidta andra liknande åtgärder utan uttryckligt tillstånd från justitieministeriet. Användarlicens för materialet på denna portal beviljas endast för nedladdning och privat bruk av materialet och förutsatt att det inte ändras på något sätt.

© Frankrike (2020)

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt material på denna webbplats tillhör Frankrikes justitieministerium och/eller materialets upphovsmän och rättighetsinnehavare och skyddas av franska och internationella immaterialrättsliga bestämmelser, särskilt den franska lagen om immateriella rättigheter.

Det gäller bland annat webbplatsens redaktionella utformning, layout och den programvara som behövs för användningen samt logotyper, bilder, foton och all slags grafik.

Justitieministeriet ger användarna tillstånd att endast titta på materialet. detta utesluter vidareutnyttjande av hela eller delar av materialet på denna webbplats för samtliga ändamål.

Återgivande får endast ske i digital form på den dator som används för att besöka webbplatsen och endast i syfte att visa sidorna i användarens webbläsare.

All kopiering av hela eller delar av webbplatsen utan uttryckligt tillstånd från justitieministeriet är förbjuden och utgör en överträdelse som är straffbar enligt artikel L335–2 och följande artiklar i den franska upphovsrättslagen (Code de la propriété intellectuelle).

Länk till den Länken öppnas i ett nytt fönsterfranska den franska upphovsrättslagen.

Kapitlet med straffrättsliga bestämmelser finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

© Italien (2020)

Vidareutnyttjande av handlingar som innehas av det italienska justitieministeriet och andra offentliga institutioner eller på deras vägnar av tredje part på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges.

Återgivande av innehållet på det italienska justitieministeriets och andra offentliga myndigheters sidor är tillåtet med uppgivande av källan om inte annat anges.

I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt.

© Cypern (2020)

Vidareutnyttjandet av material som innehas av Cypern eller av tredje part på Cyperns vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Återgivande av materialet på de cypriotiska sidorna är tillåtet med angivande av källan om inte annat anges. I de fall förhandstillstånd ska inhämtas för återgivande eller användning av texter eller annat material (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det ovan givna allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

© Lettland (2020)

De lettiska myndigheternas information är offentlig och omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser. Följaktligen är all information på de lettiska sidorna i den europeiska e-juridikportalen fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer, formulär och medier för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk.

© Litauens justitieministerium (2020)

Den information som tillhandahålls av Republiken Litauen är skyddad enligt landets lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter och får återges fritt på villkor att källan anges.

© Storhertigdömet Luxemburg (2020)

Återgivande av det innehåll som finns på de luxemburgska sidorna och som förvaltas av Luxemburg eller tredje part omfattas, om inte annat anges, av luxemburgsk rätt.

Om inte annat anges är återgivande av informationen på de luxemburgska sidorna tillåten för icke-kommersiella ändamål om källan uttryckligen anges.

I de fall förhandstillstånd krävs för återgivande eller användning av texter eller multimediainnehåll (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det allmänna tillståndet och alla eventuella begränsningar av användningen ska anges i förhandstillståndet.

Staten Luxemburg frånsäger sig allt ansvar för användningen av den information som finns på de luxemburgska sidorna. Observera att den information som läggs ut inte nödvändigtvis är fullständig, uttömmande, riktig eller aktuell. Vid skillnad mellan en text som publiceras på dessa sidor och originaltexten är det den originaltext som offentliggjorts i Luxemburgs officiella tidning Länken öppnas i ett nytt fönsterMémorial som gäller.

På portalens luxemburgska sidor finns länkar till webbsidor som drivs av tredje part. den luxemburgska staten har ingen kontroll över dessa sidor och frånsäger sig allt ansvar för dem.

Luxemburgska staten tar inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå på användarens datorutrustning vid användning av sidor som tillhör den luxemburgska staten eller tredje part.

Luxemburgska staten frånsäger sig allt ansvar vid driftstopp på denna webbplats, även tillfälligt.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att kringgå de krav som ställs i tillämplig lagstiftning eller att utesluta ansvar i de fall då detta inte kan uteslutas enligt gällande lagstiftning.

© Ungern (2020)

Vidareutnyttjandet av dokument som tillhör Ungern eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av ungerska upphovsrättsliga lagar om inte annat anges. Privat och officiellt återgivande av materialet på de ungerska sidorna är tillåtet med uppgivande av källan om inte annat anges. All övrig användning förutsätter förhandsgodkännande från rättighetsinnehavaren.

© Malta (2020)

Upphovsrätt/Tillstånd att återge material

Maltas regering, dess ministerier och avdelningar, myndigheterna och webbsidornas författare, vidtar alla rimliga åtgärder för att uppgifterna på webbplatsen ska vara tillförlitliga men kan inte garantera att den information som publiceras på vissa av sidorna eller på externa länkar är fullständig, uppdaterad och korrekt, och understryker därför att uppgifterna om ett givet ämne på dessa sidor inte kan förutsättas vara korrekta och fullständiga. De kan inte heller garantera kvaliteten på uppgifterna, att de är ständigt tillgängliga eller att webbplatsen inte drabbas av avbrott på grund av tekniska problem. De påtar sig därför inte något ansvar för eventuell skada eller förlust till följd av användandet av informationen, eftersom den enbart är avsedd som en allmän vägledning. Maltas regering förbehåller sig rätten att under en övergångsperiod ändra, lägga till eller stryka delar av eller hela sidor utan att i förväg särskilt meddela om detta.

Maltas regering, dess ministerier och avdelningar, myndigheterna och författarna till webbsidorna kontrollerar inte kvaliteten på externa länkar. Förekomsten av namn på ett företag eller en näringsidkare på dessa sidor ska inte betraktas som en rekommendation av de varor eller tjänster som erbjuds av företaget eller näringsidkaren.

Syftet med dessa sidor är inte att tillhandahålla juridisk rådgivning. Det är förbehållet juristkåren.

Om du anser att informationen på någon av sidorna är felaktig kan du Länken öppnas i ett nytt fönstermejla webbansvariga eller fylla i formuläret.

Materialet på denna webbplats omfattas av bestämmelserna i upphovsrättslagen (Copyright Act), Maltas lagar och andra författningar samt alla internationella överenskommelser som undertecknats av Maltas regering. Informationen på webbplatsen får användas för privat och offentligt icke-kommersiellt bruk. För dessa syften får materialet återges kostnadsfritt och utan särskilt tillstånd från Maltas regering, förutsatt att det överensstämmer fullt ut med originalet och att Maltas regering anges som källa. Det får varken anges att det material som återges utgör en officiell version eller att det återges i samarbete med eller med tillstånd från Maltas regering.

© Nederländerna (2020)

Den information från de nederländska myndigheterna som görs tillgänglig för allmänheten omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser om inte detta anges. Följaktligen är den information som läggs ut på de nederländska sidorna i den europeiska e-juridikportalen fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer, former och medier för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk, såvida inte informationen i fråga (eller delar av den) innehåller en upphovsrättslig klausul.

© Österrike (2020)

Allt material som publiceras på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat. alla rättigheter förbehålls.

Informationen på portalens österrikiska sidor är offentlig information och får fritt spridas och kopieras under förutsättning att den inte används för kommersiella syften och att källan anges.

Det federala justitieministeriet (BMJ) vidtar alla rimliga åtgärder för att informationen på de österrikiska sidorna i den europeiska e-juridikportalen ska vara korrekt och uppdaterad. BMJ kan dock inte ta ansvar för att denna information eller informationen på andra webbplatser som sidorna länkar till är riktig, aktuell eller fullständig. Misstag eller felaktigheter som upptäcks rättas till så fort som möjligt.

Den information som läggs ut på de österrikiska sidorna i europeiska e-juridikportalen är allmän och därför inte anpassad till enskilda personers, företags eller organisationers specifika situation. den är inte nödvändigtvis korrekt, fullständig eller aktuell. i vissa fall finns det länkar till andra webbplatser som inte kan påverkas av justitieministeriet och som inte ligger inom dess ansvarsområde. Informationen är inte avsedd att ersätta yrkesmässig (juridisk) rådgivning. Om du behöver personlig rådgivning, kontakta alltid en expert inom det berörda området. Om du har frågor om en rättsprocess som du deltar i bör du kontakta den behöriga domstolen. När det gäller framställningar och ansökningar som ska lämnas inom en viss tidsfrist bör du alltid i första hand vända dig till den behöriga domstolen eller myndigheten.

Vi kan inte garantera att ett dokument som görs tillgängligt genom de österrikiska sidorna i den europeiska e-juridikportalen exakt stämmer överens med den officiellt antagna texten. De enda österrikiska rättsakter som är rättsligt bindande är de som offentliggjorts på föreskrivet sätt i Österrikes officiella tidning Bundesgesetzblatt der Republik Österreich.

I vissa dokument som görs tillgängliga genom de österrikiska sidorna i den europeiska e-juridikportalen hänvisas till uppgifter som lämnats av andra organisationer. BMJ kan inte ge någon form av garanti för att dessa uppgifter är korrekta, aktuella eller riktiga.

© Polens justitieministerium (2020)

Materialet på denna webbplats är endast avsett som allmän information och utgör inte juridisk rådgivning. Justitieministeriet kan inte lämna några garantier om att materialet är riktigt, aktuellt eller tillämpligt.

Justitieministeriet tar inget ansvar för materialet på webbplatsen och kan inte hållas ansvarigt för informationen. För vissa delar av materialet eller webbplatsen kan särskilda ansvarsfriskrivningar och upphovsrättsliga bestämmelser gälla. All information på de polska sidorna som inte omfattas av särskilda ansvarsfriskrivningar eller upphovsrättsliga regler är fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer och medier för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk.

Justitieministeriet frånsäger sig allt ansvar för besök på denna webbplats, användning av informationen eller nedladdning av material. denna ansvarsfriskrivning omfattar bland annat, men inte uteslutande, ansvar för misstag, felaktigheter, utelämnanden och vilseledande eller ärekränkande påståenden. Informationen på denna webbplats kan innefatta åsikter och synpunkter som, om inte annat uttryckligen anges, inte nödvändigtvis tillhör justitieministeriet.

Webbplatsen innehåller länkar till externa webbplatser som justitieministeriet inte har kontroll över och för vilka justitieministeriet inte tar något ansvar.

© Portugal (2020)

Tredje parts vidareutnyttjande av material på denna portal som tillhör Portugal omfattas av tillämpliga bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter och industriellt rättsskydd i portugisisk lagstiftning, EU-rätten och tillämpliga internationella överenskommelser. Uppgifterna på portalen är offentliga och får, om inte annat anges, återges och vidareutnyttjas med angivande av källan. Om förhandstillstånd krävs för återgivande eller användande av texter eller multimediainformation (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.), upphör ovannämnda allmänna tillstånd att gälla. Ett särskilt tillstånd att vidareutnyttja eller återge materialet kan beviljas på begäran förutsatt att det anges att informationen inte får vidareutnyttjas fritt. I tillståndet ska tydligt fastställas vilka restriktioner som gäller för användningen av de dokument som det omfattar.

© Rumänien (2020)

Vidareutnyttjandet av dokument som tillhör Rumänien eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Återgivande av materialet på de rumänska sidorna är tillåtet med angivande av källan om inte annat anges. I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt.

© Slovenien (2020)

Vidareutnyttjandet av material som tillhör slovenska myndigheter eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Återgivande av innehållet på de slovenska sidorna är tillåtet med uppgivande av källan om inte annat anges, dock endast för icke-kommersiella ändamål.

I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt.

© Slovakien (2020)

Vidareutnyttjandet av material som tillhör Slovakien eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av slovakiska upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Begränsningar av upphovsrätten, närstående rättigheter och databasrättigheter sui generis tillåts bara i vissa fall som anges i den slovakiska upphovsrättslagen nr 618/2003 Coll. i dess ändrade lydelse. Användning eller förfogande över material som omfattas av upphovsrättslagen får inte strida mot vad som kan anses vara det normala ändamålet och får inte i orimlig omfattning skada rättighetsinnehavarens legitima intressen. I övriga fall ska förhandstillstånd för användning av materialet (licens) inhämtas.

Läs mer om den slovakiska upphovsrättslagen:

Länken öppnas i ett nytt fönsterpå engelska
Länken öppnas i ett nytt fönsterpå slovakiska

© Finland (2020)

De finska myndigheternas information på juridikportalen är offentlig och omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser.

© Konungariket Sverige (2020)

Material som är publicerat på Sveriges sidor av den europeiska e-juridikportalen får återges fritt. Källan måste citeras om detta särskilt anges.

© Crown copyright (2020)

Information som publiceras av de brittiska myndigheterna skyddas av den statliga upphovsrätten enligt Crown copyright. Allt material finns på Länken öppnas i ett nytt fönster Open Government Licence v3.0, om inte annat anges.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Lapa atjaunināta: 11/06/2020