Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Rättsligt meddelande

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Правна информация

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: genomsnittlig

Var översättningen till någon hjälp?1 Отказ от отговорност

2 Декларация за поверителност

3 Правила за защита на личните данни

4 Авторски права


1 Отказ от отговорност

1.1 Общи съображения

Позициите, изразени на този уебсайт, са на авторите и не отразяват непременно възгледите на Европейската комисия. Уебсайтът се поддържа от Европейската комисия, но отговорността за неговото съдържание се поделя между Комисията и отделните държави членки.

Европейската комисия поддържа този уебсайт с цел подобряване на достъпа до трансгранично правосъдие и подобряване на достъпа на обществеността до информация относно своите инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Стремим се да поддържаме информацията на уебсайта актуална и точна. Ако ни бъдат посочени грешки, ще се опитаме да ги поправим.

Всички интерактивни (електронни) услуги се предоставят такива, „каквито са „и на принципа на полагане на „максимални усилия“. Европейската комисия и участващите доставчици на данни/услуги не носят никаква отговорност, било то изрична, или по подразбиране. Не сме в състояние по-конкретно да гарантираме актуалността на информацията, дали тя е вярна, нито да осигурим непрекъснат достъп до услугата или до свързаните външни сайтове.

За някои от своите функции Европейският портал за електронно правосъдие използва данни от Връзката отваря нов прозорецGeoNames въз основа на Връзката отваря нов прозорецлиценз CC BY 3.0. Не се правят промени в данните.

Комисията отказва да носи всякаква отговорност по отношение на каквито и да било вреди, претърпени поради влошаване на качеството на данните, загуба на данни или всякакъв друг вид неблагоприятни последици, причинени умишлено или неумишлено при експлоатацията на системата. Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничава отговорността на Комисията в разрез с изискванията, установени в приложимото национално законодателство, нито да я освобождава от отговорност в области, в които това не е възможно съгласно това законодателство. Приложимото право е белгийското право и в случай на спор компетентни за решаването му са белгийските съдилища.

Европейската комисия може да изменя отказа от отговорност и посочените по-долу условия по всяко време без предизвестие, поради което винаги следва да се позовавате на актуалната версия на настоящия текст, публикувана на уебсайта.

1.2 Аспекти, свързани със съдържанието

Страниците са или „европейски „по своя характер, или страници „на държавите членки“, като за последните всяка държава — членка на ЕС (посредством различните си органи), носи отговорност за съдържанието и връзките на собствените си страници. Настоящата информация:

 • е само от общ характер и не се отнася за конкретните обстоятелства на дадено физическо или юридическо лице;
 • не задължително изчерпателен, пълен, точен или актуален;
 • понякога е свързана с външни сайтове, които са извън контрола на службите на Комисията и за които Комисията не носи отговорност;
 • не представлява професионален или правен съвет (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги се консултирайте с квалифициран специалист).

Всяко позоваване в страниците със съдържание на лице от мъжки пол се отнася и до лицата от женски пол и обратно, освен ако от контекста не става ясно друго.

Някои от страниците са машинно преведени. Моля, обърнете внимание, че машинният превод се предоставя временно и само с цел осигуряване на контекст. Собствениците на тези страници не поемат никаква отговорност по отношение на качеството на машинно преведените текстове.

Моля да отбележите невъзможността да се гарантира, че документите, достъпни онлайн, възпроизвеждат официално приетите текстове. Единствено законодателство на Европейския съюз, публикувано в печатното издание на Официален вестник на Европейския съюз преди 1 юли 2013 г. и в електронното му издание след 1 юли 2013 г., има правна стойност. Нашата цел е да сведем до минимум проблемите в работата на сайта, причинени от технически инциденти. Въпреки това някои данни и информация на нашия сайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми.

1.3 Аспекти, свързани с интерактивни услуги

За всички интерактивни услуги се прилагат следните условия:

Като използвате тези услуги, се съгласявате да ги използвате изключително съобразно предназначението им. Услугите или личните данни, получени чрез тях, не могат да се използват за никакви други цели, в частност такива данни не могат да се използват за извършването на търговски, маркетингови или рекламни дейности.

Не се позволява копирането в големи количества по автоматизиран начин (harvest) и/или разпространението по какъвто и да било начин на данните, получени чрез предоставените услуги.

Имате право да публикувате връзки към Европейския портал за електронно правосъдие и неговите страници.

Специфични за услугите аспекти:

1.3.1 Взаимна свързаност между регистрите по несъстоятелност

Тази услуга ви позволява да намерите информация относно производствата по несъстоятелност в националните регистри участващите държави членки. Не съществува централизиран регистър на ЕС по несъстоятелност. Запитването ви се изпраща до националните регистри и отговорът се връща обратно в рамките на няколко секунди. За момента услугата се предоставя на принципа на полагане на „максимални усилия“.

1.3.2 — адвокат

„Намиране на адвокат“ е услуга, която се предоставя на обществеността от Европейската комисия и участващите национални адвокатски колегии и правни общества.

1.3.3 Намиране на нотариус

„Намиране на нотариус“ е услуга, която се предоставя на обществеността от Европейската комисия, Съвета на нотариусите в Европейския съюз (CNUE) и други участващи национални нотариални камари.

1.3.4 ECLI

Интерфейсът за търсене по ECLI е услуга, която се предоставя на обществеността от Европейската комисия в сътрудничество с участващите образувания, предлагащи достъп до съдебна практика. Комисията осигури предоставянето на тази услуга, за да улесни достъпа до правосъдие в трансграничен контекст чрез предоставяне на възможност на гражданите и практикуващите юристи в ЕС лесно да намират съдебна практика, обозначена с ECLI.

1.3.5 Търсене на компетентни съдилища/органи

Интерфейсът за търсене на компетентен съд/орган е услуга, която се предоставя на обществеността от Европейската комисия в сътрудничество с участващите национални съдебни органи или други компетентни органи. Комисията осигури предоставянето на тази услуга, за да улесни достъпа до правосъдие в трансграничен контекст чрез предоставяне на възможност на гражданите и практикуващите юристи в ЕС лесно да намират компетентния национален съд. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

1.3.6 Електронно подаване на заявления (e-CODEX)

Възможността за електронното подаване на вашия иск посредством технологията по проекта e-CODEX (европейска заповед за плащане, европейска процедура за искове с малък материален интерес) се осигурява чрез свързване на голям брой информационни системи, управлявани както от Европейската комисия, така и от националните администрации. По изключение е възможно искът ви да не достигне определения съд. Доколкото е възможно, ще ви бъде предоставено доказателство за предаването (или за неуспешното предаване), но моля, имайте предвид, че в някои държави членки това доказателство само установява пристигането на вашата искова молба в централната национална информационна система, създадена за тази цел. Не винаги е възможно да се предостави доказателство за това, че искът е достигнал до съответния съд.

Всички уведомления във връзка с доказателството за предаването или получаването на отговори на съда се изпращат на електронния адрес, свързан с профила в системата на Европейската комисия за идентификация на потребители (EU Login), посредством който сте влезли в Портала.

Европейската комисия не носи отговорност, в случай че исковата ви молба не стигне до предназначението си или в случай на непредоставяне на доказателства за предаването ѝ (или за неуспешното ѝ предаване). По същия начин Комисията не носи отговорност, в случай че съобщението на съда в отговор на иска ви не стигне до вас или в случай че не сте уведомен за получаването на такова съобщение.

Освен ако не поискате тяхното заличаване, съобщенията между вас и съда — освен в случаите на непреодолима сила — остават на ваше разположение за справка в Европейския портал за електронно правосъдие за срок от най-малко една година. Препоръчваме ви да си запазите копия на всички съобщения, до които искате да имате достъп след изтичането на този срок. Европейската комисия не носи отговорност за каквито и да е вреди, които може да претърпите поради временна или постоянна липса на достъп до съобщенията между вас и съда, или за това, че не ви е уведомила предварително, че тези съобщения ще бъдат заличени.

1.3.7 Електронен подпис

Електронно подадените искови молби (e-CODEX) трябва да бъдат подписани електронно, преди да могат да бъда изпратени чрез Европейския портал за електронно правосъдие. Порталът ви предоставя инструмент, за да ви помогне при този процес, без да ви налага да го използвате, имате възможността да подпишете електронно исковата си молба, използвайки собствени средства, и да я качите в Портала. Европейската комисия не носи отговорност за каквито и да е вреди, които може да претърпите вследствие на отказ от съда или друга страна да приеме електронен подпис, създаден чрез инструмент, предоставен от Европейския портал за електронно правосъдие.

1.3.8 Намери дадено дружество/Взаимна свързаност на търговските регистри

Тази услуга ви дава възможност да търсите и да получавате информация за дружества, регистрирани в търговските регистри в ЕС, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия. Тя е част от Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS), създадена съгласно правото на ЕС. Системата свързва националните бизнес регистри, които предоставят достъп до информацията за дружествата.

Нагоре

2 Декларация за поверителност

2.1 Цел на Европейския портал за електронно правосъдие

Европейският портал за електронно правосъдие е замислен като „единно (електронно) гише“ за информация относно европейското правосъдие и достъпа до европейските съдебни процедури. Порталът е насочен към гражданите, предприятията, практикуващите юристи и съдебните органи. Гражданите следва да имат същия достъп до правосъдие в други държави членки, какъвто биха имали в собствената си държава и Европейският портал за електронно правосъдие практически допринася за премахването на пречките в това отношение като предоставя информация на 23 езика и голям брой връзки към уебсайтове и документи от значение.

Въпреки че отговорността за съдържанието и управлението на Портала е споделена между Европейската комисия и отделните държави — членки на Европейския съюз, администраторът на лични данни за Европейския портал за електронно правосъдие е Европейската комисия.

2.2 Какво е приложимото право?

Всички операции по обработване на лични данни, свързани с организацията и управлението на европейския портал за електронно правосъдие, в рамките на отговорността на Европейската комисия, се уреждат от Регламент (ЕО) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО и с Решение № 2014/333/ЕС на Комисията относно защитата на личните данни в Европейския портал за електронно правосъдие.

2.3 Кои данни се обработват от Комисията в Европейския портал за електронно правосъдие?

В Портала се обработват имената и електронните адреси на собствениците на уебстраници и уебвръзки. Освен това някоя информация за компетентни съдилища/органи, предоставена от държавите членки, може да съдържа лични данни (имена, електронна поща, телефонен номер) в случаите, когато физически лица са определени за звена за контакт. Всички такива данни се съхраняват в база данни в Центъра за данни на Европейската комисия в Люксембург.

Използваме преходен механизъм, който изтегля (но не съхранява) лични данни от EU Login — Системата на Европейската комисия за идентификация на потребители. За регистрационни цели личните данни, като име, фамилия и адрес на електронна поща се събират и обработват от EU Login. Отделна подробна декларация за поверителност обяснява естеството на обработката на лични данни от EU Login. За повече информация, моля, вж. Връзката отваря нов прозорецhttps://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Лични данни се обработват в Европейския портал за електронно правосъдие също и с цел предоставяне на достъп до взаимосвързани национални бази данни, например в рубриките „Намиране на адвокат „, „Намиране на нотариус„, „Свързани регистри по несъстоятелност „(IRI), търсачката за търсене по европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI), „Намиране на дружество“ (част от Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите — BRIS), Системата за взаимно свързване на имотните регистри (LRI), формулярите с динамично съдържание и електронното подаване на искове (e-CODEX). В това отношение:

 • данните за адвокатите се извличат от регистрите на участващите адвокатски колегии и правни общества;
 • данните за нотариусите се извличат от регистрите на участващите национални нотариални камари, както са предоставени от CNUE и други компетентни органи;
 • данните в IRI се извличат от националните регистри по несъстоятелност и от националните търговски регистри;
 • личните данни, съдържащи се в съдебните решения, обработвани в контекста на ECLI, се предоставят от съдилищата и другите компетентни органи;
 • в формулярите с динамично съдържание се обработват лични данни, предоставени от крайните потребители (напр. име, адрес, телефонен номер, банкова сметка и т.н.);
 • данните, обработвани в контекста на e-CODEX, се извличат от съобщенията, разменени между потребителите и националните съдилища. Освен това съществуват технически данни, използвани за идентифициране на участниците в системата, които в някои случаи могат да съдържат лична информация, като например електронна поща или идентификатор в EU Login (система на Европейската комисия за автентификация);
 • данните, обработвани в контекста на „Намиране на дружество“, се използват за идентифициране на участниците в системата, които в някои случаи могат да съдържат лична информация, например адрес на електронна поща или идентификационен номер в EU Login. Освен това търсенето на компания се свързва с Европейската централна платформа, също част от BRIS, която се разработва и управлява от Европейската комисия. Чрез Европейската централна платформа функцията „Намиране на дружество“ събира данни за дружествата. Тези данни могат да включват лични данни, като например следните: име, дата на раждане, пощенски адрес, адрес на електронна поща и телефонни номера на лицата, които представляват дружеството в отношенията му с трети лица и в съдебни производства или участват в управлението, надзора или контрола на дружеството. Тези данни се извличат от търговските регистри на участващите държави;
 • данните, обработвани в контекста на Системата за взаимно свързване на имотните регистри (LRI), се използват за идентифициране на участниците в системата като в някои случаи те могат да съдържат лична информация, например адрес на електронна поща или идентификатор в EU Login.

2.4 Каква е целта на обработването на данни?

Порталът събира лични данни, за да може да се влезе в контакт със собствениците на уебстраници и уебвръзки. Целта на този тип обработка е да се даде възможност за изпращане на съобщения по електронната поща на собствениците на уебстраници и уебвръзки, както и за управлението им като част от административната поддръжка на Портала. Порталът изтегля лични данни (посредством EU Login) и за следните цели: за изпращане на съобщения по електронната поща на потребители, абонирани за специфични теми или за да им се предоставят актуализирана информация и новини. Тези данни се обработват също така, за да се позволи управление на ролите и правата, както и на съдържанието на портала.

Що се отнася до функциите „Намиране на адвокат „, „Намиране на нотариус„, „Намиране на дружество“, IRI и ECLI, Комисията обработва лични данни в Портала само с цел осигуряване на достъп до взаимосвързани национални бази данни, съхраняващи лични данни. В този контекст Комисията отговаря единствено за предоставянето на ИТ инфраструктура за горепосочените функции на Портала и не носи отговорност за съдържанието на взаимосвързаните национални бази данни, достъпни посредством Портала.

Комисията също така обработва лични данни в Портала, когато това е необходимо за предоставяне на интерактивни услуги, позволяващи на потребителите да общуват пряко с компетентните органи на друга държава членка.

2.5 Кой има достъп до данните?

До личните данни, засягащи собствениците на уебстраници и уебвръзки, имат достъп служителите на Комисията (Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия, отдел B4) и оторизиран персонал, отговарящ за администрирането и техническата поддръжка на системата. Освен това до тези лични данни, отнасящи се до страниците на държавите членки, имат достъп и служители на държавите членки, отговорни за управлението на съответните страници.

Комисията извършва също така непрекъснати и подходящи оценки на сигурността при осъществяването на работа, свързана с взаимното свързване на националните бази данни. Чрез портала може да бъде получен достъп само до публично достъпната информация във взаимосвързаните национални бази данни. Посредством Портала не е възможно да се комбинира информация от различни взаимосвързани национални бази данни за различни цели.

2.6 Колко време се съхраняват вашите данни?

Личните данни на собствениците на уебстраници и уебвръзки ще се съхраняват в локалната база данни, докато са от значение за Портала, и няма да се пазят по-дълго, отколкото е необходимо. Един път годишно, в контекста на годишното актуализиране на съдържанието на Портала, ще се извършва преоценка на нуждите от продължаване на съхранението на тези лични данни. Така че на практика периодът на съхранение е една година и подлежи на проверка и автоматично подновяване. В случай на регистрирани потребители се съхраняват само лични електронни адреси. Лични имена или други лични данни не се запазват. Данните за регистрираните потребители се изтриват при искане от тяхна страна.

Съдебните решения, предоставяни в контекста на ECLI, може да съдържат лични данни, като в този случай се прилагат националното законодателство за защита на данните и предвидените в него съответни срокове на запазване. Националните доставчици на данни имат отговорността да да заличават съдебните решения, в случай че те вече не са достъпни чрез системата.

Личните данни, включени в комуникацията между потребителя и съда в рамките на електронното подаване на искове (e-CODEX), се съхраняват в криптирана форма в отделна база данни на Комисията за времето, за което са необходими. Потребителят може да поиска тяхното заличаване по всяко време.

Личните данни, съдържащи се в поръчките на документи в контекста на функциите „Намиране на дружество „и „Система за взаимно свързване на имотните регистри“ (LRI), се съхраняват до отстраняването на поръчката от базата данни на портала.

В базата данни на портала няма да се съхраняват други лични данни.

2.7 Какви мерки за сигурност са въведени срещу неразрешен достъп до данните?

Данните се събират, обработват и съхраняват по сигурен начин. Европейският портал за електронно правосъдие се защитава от серия технически мерки. Стриктното управление на ролите и правата гарантира, че регистрираните потребители разполагат само с нивото на достъп и правата, от които се нуждаят. Всички трансакции на данни се осъществяват посредством криптирани връзки. Достъпът от разстояние и физическият достъп до базата данни на портала са защитени чрез сегментиране на мрежата, защитни стени и допълнителни механизми, предоставени от центъра за данни на Комисията. Извън рамките на достъпа, предоставян за целите на търсените функции, само ограничена група потребители имат достъп до личните данни в Европейския портал за електронно правосъдие, както е описано по-горе в точка 2.5 „Кой има достъп до данните?“.

Личните данни, включени в комуникацията между потребителя и съда, се съхраняват в криптирана форма в отделна база данни на Комисията.

2.8 Достъп до Вашите лични данни

Ако желаете да проверите какви ваши лични данни съхранява отговорният администратор на данни от Ваше име или ако желаете те да бъдат променени, коригирани или заличени, моля, изпратете електронно писмо на адреса на функционалната пощенска кутия, споменат по-долу в „Информация за контакти“, като изрично посочите какво е искането ви. Тези искания се разглеждат в рамките на 10 работни дни от датата на получаването им от администратора на данните.

2.9 Координати за връзка

Европейският портал за електронно правосъдие се управлява от отдел B.4 на генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия. Отговорното лице (администратор на лични данни) е Cristian NICOLAU, началник-отдел.

Адресът за контакти с Европейския портал за електронно правосъдие е:


Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия
отдел B4 „Електронно правосъдие, информационни технологии и управление на документи“
B-1049 Брюксел
Белгия

Връзката отваря нов прозорецJUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Ако желаете да подадете жалба срещу всякаква дейност по обработване на лични данни, извършена в рамките на отговорността на Комисията, може да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgium

телефон: + 32 2 283 19 00 факс:
+ 32 2 283 19 50

Нагоре

3 Правила за защита на личните данни

Европейският съюз се ангажира да пази вашите лични данни. Политиката относно „защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции на Общността“ се основава на Регламент (ЕО) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г.

Тази обща политика обхваща институционалните уебсайтове на Европейския съюз в рамките на домейна „eu“.

Въпреки че можете да посещавате повечето от тези уебсайтове, без да давате никаква информация за себе си, в някои случаи се изисква лична информация, за да ви бъдат предоставени поисканите от вас електронни услуги.

Уебсайтовете, които изискват такава информация, я обработват съгласно политиката, описана в споменатия по-горе Регламент, и предоставят информация за използването на вашите данни в своите декларации за поверителност.

В това отношение:

 • За всяка конкретна електронна услуга, администратор определя целите и средствата за обработка на личните данни и гарантира съответствието на електронната услуга с политиката за неприкосновеност на личния живот;
 • Във всяка институция длъжностно лице за защита на данните гарантира, че се прилагат разпоредбите на регламента, и препоръчва на администраторите да изпълняват задълженията си (вж. членове 43—45 от Регламента);
 • За всички институции Европейският надзорен орган по защита на данните действа като независим надзорен орган (виж членове 52—60 от Регламента).
 • Институционалните уебсайтове на Европейския съюз с домейн „eu“ съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тъй като ние нямаме контрол над тях, съветваме ви да разгледате техните политики за поверителност.

Какво е електронна услуга?

Електронна услуга на уебсайта EUROPA е услуга или ресурс, достъпни в интернет с цел подобряване на комуникацията между гражданите и предприятията, от една страна, и европейските институции, от друга страна.

В EUROPA съществуват или ще бъдат предлагани три вида електронни услуги:

 1. Информационни услуги, които предоставят на гражданите, медиите, фирмите, администрациите и други участници в процеса на вземане на решения лесен и ефективен достъп до информация като по този начин подобряват прозрачността и разбирането на политиките и дейностите на ЕС;
 2. Услуги за интерактивна комуникация, които позволяват едно по-добро общуване с гражданите, фирмите, гражданското общество и публичните действащи лица като по този начин се улесняват политическите консултации и механизмите за обратна връзка с цел да се допринесе за формирането на политиките, дейностите и услугите на ЕС;
 3. Транзакционни услуги, които позволяват достъп до всички основни форми на операции с ЕС, напр. обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в събития, продобиване или покупка на документи и т.н.

Информация, съдържаща се в специална декларация за поверителност.

Специалните декларации за поверителност съдържат следната информация за използването на вашите данни:

 • Каква информация се събира, с каква цел и с какви технически средства. ЕС събира единствено тези лични данни, които са нужни за постигане на конкретната цел. Данните няма да се използват повторно за несъвместими цели;
 • Кой има достъп до вашите данни. ЕС разкрива информация на трети лица само ако това е необходимо за изпълнение на целите, определени по-горе, и на споменатите (категории) получатели. ЕС няма да разкрие личните ви данни за целите на директен маркетинг.
 • Как можете да получите достъп до вашите данни, да проверявате точността им и, ако се наложи, да ги коригирате. Като субект на данните вие имате право да възразявате срещу обработката на данните ви при непреодолими легитимни основания освен ако данните са необходими за съобразяване със законно задължение или за изпълнението на договор, по който вие сте страна, или за цели, за които вие недвусмислено сте дали вашето съгласие;
 • Колко време се съхраняват вашите данни. ЕС съхранява данните само за времето, което е необходимо за изпълнение на целите на събирането или последващата обработка;
 • Какви са мерките за сигурност, които се предприемат за запазване на вашите данни от възможни злоупотреби или непозволен достъп;
 • Към кого да се обърнете за въпроси или оплаквания.

Europa Analytics

Europa Analytics е корпоративната услуга за измерване на ефективността на уебсайтовете на Европейската комисията на портала EUROPA.

По подразбиране посетителите на уебсайтовете се проследяват чрез собствени постоянни бисквитки от Europa. Можете да изберете да не бъдете проследявани от Piwik (отказ от участие). Ако промените решението си, можете да изберете отново да бъдете проследяван от Piwik (избор за участие).

За да проверите настоящия си статус и да направите своя избор, поставете отметка в съответната кутийка в текста по-долу.

Изборът да не бъдете проследяван от Piwik не променя разглеждането на сайтовете на Europa за вас.

Връзката отваря нов прозорецПовече за Europa Analytics

Как обработваме електронните писма, които ни изпращате?

Всички уебстраници имат връзка „Вашето мнение“, чрез която можете да изпратите коментарите си до специална функционална пощенска кутия. Когато изпращате подобно съобщение, предоставените от вас лични данни се събират от адресата само доколкото това е необходимо, за да ви отговори. Ако управленският екип на пощенската кутия не може да ви отговори, писмото ви ще бъде препратено към друга служба. Ще бъдете информирани по електронна поща до коя служба е препратен вашият въпрос. На уебсайта няма да се съхраняват записи от размяната на електронна поща, извършена чрез използването на тази функция.

Ако имате въпроси относно обработката на Вашите електронни писма и свързани лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението си.

Нагоре

4 Авторски права

© Европейски съюз (2020)

Повторното използване на документи, съхранявани от Комисията или от нейно име от Службата за официални публикации на Европейските общности (Служба за публикации), се урежда от условията, определени в Решение на Комисията от 12 декември 2011 г. (2011/833/ЕС, Евратом) относно повторното използване на информация на Комисията. Повторното използване на документи е безплатно.

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника, освен ако е посочено друго. Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

© Кралство Белгия (2020)

По отношение на повторното използване на информацията на белгийските страници на настоящия сайт се прилага действащото белгийско законодателство, по-специално Законът за авторското право и сродните му права от 30 юни 1994 г. Това означава, че, освен ако е посочено друго, за повторното използване на тази информация е необходимо носителите на авторските права да предоставят предварително разрешение. В съответствие с член 8, параграф 2 от същия закон официалните актове на публичната власт не пораждат авторски права. Официалните актове на публичните органи са тези, които пораждат правни последици (закони, парламентарни процедури, съдебни решения и др.) Член 21, параграф 1 гласи, че „цитатите от законно публикувана работа за целите на критика, полемика, преразглеждане или преподаване или за включване в академична дейност, в съответствие със справедливата практика на професията и доколкото това е оправдано от преследваната цел, не нарушават авторското право. Посочените в предходната алинея цитати задължително трябва да бъдат съпроводени от споменаване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно.“

Към интернет страниците, към които препращат белгийските страници от Европейския портал за електронно правосъдие, се прилагат специфични за тях клаузи за авторското право. Съдилищата в Белгия са компетентни да разглеждат всички искове за авторски права, които се отнасят до данни, посочени на белгийските национални страници.

© Република България (2020)

Информацията, предоставена от правителството на Република България, е обществено достъпна. Информацията, публикувана на българските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана с нетърговска цел във всякакви издания, форми и медии, с изключение на материали, в които е предвидена изрична клауза за защита на авторското право или за които е необходимо предварителното съгласие на носителя на авторското право.

© Чешка република (2020)

Използването на документи, публикувани на този уебсайт, които са притежание на Чешката република или на трети страни от името на Чешката република, се урежда от националните правила за авторското право, освен ако не е посочено друго. Освен ако е посочено друго, съгласно член 31 от Закона за авторското право (Закон № 121/2000) възпроизвеждането на съдържание от чешките уебсайтове е разрешено, при условие че източникът е цитиран и целта е нетърговска. Освен в случаите, в които Законът за авторското право предвижда друго, произведенията могат да бъдат свободно използвани без разрешение, при условие че се използва лична потребност на физическо лице, което не е с цел получаване на пряка или непряка икономическа или търговска изгода.

Когато чешкото право изисква предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова или мултимедийна информация, това разрешение има предимство пред горепосоченото общо разрешение и се отнася за всякакви ограничения на използването.

Следва да се отбележи, че информацията, публикувана на този уебсайт, може да не е пълна, изчерпателна, точна или актуална и не е предназначена да замени професионална правна консултация. Само правни актове на Чешката република, публикувани в съответствие с изискванията на закона в Сборника със законодателни актове (Sbírka zákonů), са правно обвързващи.

© Кралство Дания (2020)

Към предоставената от датското правителство информация на Европейския портал за електронно правосъдие не се прилагат разпоредбите за авторското право.

© Федерална република Германия (2020)

Повторното използване от трети лица на публикуваните на този уебсайт документи, държани от Федерална република Германия, е защитено от правилата за авторското право, установени в германското право, в правото на Европейския съюз и в международните конвенции. Не поемаме отговорност за пълнотата, за допуснати печатни и технически грешки, за пропуски или за точността на информацията на този уебсайт.

По-специално, не предоставяме нито изрични, нито имплицитни гаранции по отношение на пълнотата или точността на информацията, получена от връзки към външни уебсайтове.

Операторите на уебсайтове носят отговорност по общия ред за съдържанието, което публикуват на своите страници. Съдържанието на собствените страници следва да се разграничава от връзки към съдържание, предоставено от оператори на външни уебсайтове.

Хипервръзки към съдържанието на външни уебсайтове се предоставят само за сведение.

За съдържанието на външни уебсайтове отговорност носи само предоставящият съдържанието. Външните уебсайтове се подлагат на внимателен анализ и на добросъвестна проверка от наша страна преди създаването на съответна връзка към тях. Независимо от това не предоставяме нито изрични, нито имплицитни гаранции по отношение на пълнотата или точността на информацията, получена от хипервръзки към външни уебсайтове. Съдържанието на външните уебсайтове може да бъде изменено по всяко време без знанието на германското правителство.

По отношение на всички връзки, предоставени на този уебсайт, изрично заявяваме, че оформлението и съдържанието на външни уебсайтове, достъпни посредством линкове на този уебсайт, са извън нашия контрол; освен това тези връзки не означават, че подкрепяме уебсайтовете, към които има връзки, или тяхното съдържание. Това се отнася за всички страници на този уебсайт и за всички връзки в него.

Моля, информирайте германското звено за контакти на адрес Връзката отваря нов прозорецredaktion@justiz.de, ако съдържанието на някои връзки към уебсайтове според вас е неприемливо.

Интернет редакторите на германските страници си запазват правото да изменят, допълват или заличават без предизвестие предоставената на този уебсайт информация.

Повече информация можете да намерите на следния интернет Връзката отваря нов прозорецадрес.

© Република Естония (2020)

Към информацията, предоставена от правителството на Република Естония, се прилагат изискванията на авторското право. Независимо от това информацията, публикувана на естонските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана с търговска или нетърговска цел във всякакви издания, форми и медии, при условие че е посочен източникът на материала и е указано наличието на авторско право. Съдържанието, използвано от Република Естония на страниците на Европейския портал за електронно правосъдие, трябва да бъде точно възпроизведеното и да не се използва в заблуждаващ контекст.

© Република Хърватия (2020)

Информацията относно европейския портал за електронно правосъдие, предоставен от правителството на Република Хърватия, не подлежи на условията на авторското право. Това не обхваща всички материали, които могат да попаднат в обхвата на авторското право по отношение на трета страна, като например препращане към съдържание на уебсайтове на трети страни.

Съгласно хърватския закон за авторското право и сродните му права (ОВ № 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 и 96/18) официалните текстове в областта на законодателството, администрацията, съдебната система (напр. актове, регламенти, решения, доклади, протоколи, съдебни решения) и други официални произведения и техните сбирки, публикувани с цел официално информиране на обществеността, не са обект на защита на авторското право.

© Ирландия (2020)

Представеният от Ирландия материал на този сайт е обект на авторското право на Ирландия съгласно Законите за авторското право и сродните му права от 2000 г. Материалът може да бъде изтеглян в отделен файл или разпечатван само за лично ползване. Когато се предоставя на трети лица, трябва да се посочи източникът и наличието на авторско право.

Разрешението за възпроизвеждане на материал, върху който правителството на Ирландия има авторски права, не обхваща публикуван на този уебсайт материал, който може да е собственост на трето лице. Разрешение за възпроизвеждането на такъв материал трябва да бъде получено от съответния носител на авторското право.

© Република Гърция (2020)

Към предоставената от правителството на Гърция информация на Европейския портал за електронно правосъдие не се прилагат изискванията на авторското право. Независимо от това някои от връзките към външни уебсайтове може да са обект на авторско право. Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

© Министерство на правосъдието на Испания (2020)

Достъпът до предоставеното от Испания съдържание на Европейския портал за електронно правосъдие и неговото използване, съдържащата се информация и посочените връзки и услуги са прерогатив на Министерството на правосъдието или органите, които работят в сътрудничество с него, и са защитени от съответните права на интелектуална и индустриална собственост. Използването, възпроизвеждането, разпространението, съобщаването на обществеността или преобразуването на това съдържание или някоя друга подобна дейност са напълно забранени без изрично разрешение от Министерството на правосъдието. Лицензът за потребителя да използва каквото и да било съдържание от този портал е ограничен до изтеглянето и използването за лични цели на това съдържание, при условие че то остава непокътнато.

© Френска република (2020)

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт е изключителна собственост на Министерството на правосъдието и свободите и/или на неговите автори и на носителите на права върху него и е защитено от нормите на френското право и международните норми, приложими в областта на правата върху интелектуалната собственост, и по-специално, от разпоредбите на френския Кодекс за интелектуалната собственост.

Това се отнася по-специално за съдържащите се на уебсайта редакторски елементи, за външния вид върху екрана и за необходимите за използването компютърни програми, различните видове лого, изображения, снимки, графики, независимо от тяхното естество.

Министерството на правосъдието и свободите предоставя на потребителите само разрешение за визуализация на съдържанието, това изключва по-специално повторното използване на цялото съдържание на този уебсайт или на част от него, независимо от основанието.

Възпроизвеждането е разрешено само в цифров вид на компютъра за извършването на справка с уебсайта с цел визуализиране на страниците, с които се прави справка посредством компютърната програма на потребителя за работа в интернет.

Всяко възпроизвеждане на целия уебсайт или на част от него от което и да е дружество без изричното разрешение на Министерството на правосъдието и свободите е забранено и представлява нарушение, за което се налагат санкции по член L.335—2 и сл. от Кодекса за интелектуалната собственост.

Връзка към Връзката отваря нов прозорецфренския Кодекс за интелектуалната собственост.

Главата от Кодекса, отнасяща се до наказателноправните санкции, е достъпна Връзката отваря нов прозорецтук.

© Италианска република (2020)

Към повторното използване на документи, съхранявани от италианското министерство на правосъдието и от други публични институции или от тяхно име от трети лица, посочени на този уебсайт, се прилагат националните правила за авторското право, освен ако не е посочено друго.

Възпроизвеждането на съдържанието на страниците на Министерството на правосъдието на Италия и други италиански публични институции е разрешено, при условие че е посочен източникът, освен ако е указано друго.

Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

© Република Кипър (2020)

Към повторното използване на документи, държани от Кипър или от негово име от трети лица, посочени на този уебсайт, се прилагат националните разпоредби за авторското право, освен ако е посочено друго. Възпроизвеждането на съдържанието на кипърските страници е разрешено, при условие че е посочен източникът, освен ако е посочено друго. Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

© Република Латвия (2020)

Предоставената от правителството на Латвия информация е общественодостъпна и не подлежи на изискванията за авторското право. В това отношение информацията, публикувана на латвийските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана във всякакви издания, форми и медии за търговски и нетърговски цели.

© Министерство на правосъдието на Република Литва (2020)

Предоставената от Република Литва информация е защитена от литовския Закон за авторското право и сродните му права и може да бъде свободно използвана, при условие че е посочен източникът.

© Велико херцогство Люксембург (2020)

Към възпроизвеждането на съдържанието и информацията, представени на люксембургските страници, които се поддържат от люксембургската държава или трети лица, се прилагат разпоредбите на законодателството на Люксембург, освен ако е указано друго.

Освен ако е посочено друго, възпроизвеждането на информацията, която се съдържа на страниците на Люксембург, е разрешено за нетърговски цели, при условие че източникът е изрично посочен.

В случай че е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждането или използването на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение в него се указва съответно всяко ограничение за използването.

Люксембургската държава не носи никаква отговорност за използването на информацията от люксембургските страници. Трябва да се отбележи, че публикуваната на тези страници информация не е непременно пълна, изчерпателна, точна или актуална. При разминаване между публикуваните на тези страници текстове и оригиналните документи се прилагат последните така, както са публикувани в държавен вестник „ Връзката отваря нов прозорецMémorial“.

В някои случаи страниците на Люксембург съдържат препратки към страници, поддържани от трети страни, върху които люксембургската държава няма никакъв контрол и за които тя не носи никаква отговорност.

Люксембург не поема никаква отговорност за евентуални вреди, причинени на компютърното оборудване на ползвателя поради използването на страниците, поддържани от люксембургската държава или от трети лица.

Люксембургската държава не носи никаква отговорност при прекъсване на услугата, предоставяна от тези страници, дори ако прекъсването е временно.

Настоящите клаузи за отказ от отговорност нямат за цел заобикаляне на изискванията, наложени с приложимите правни разпоредби, или изключване на отговорността в случаите, когато тя не може да бъде изключена по силата на посочените разпоредби.

© Унгария (2020)

Към повторното използване на документи, държани от Унгария или от нейно име от трети лица, посочени на този уебсайт, се прилага унгарският закон за авторското право, освен ако е посочено друго. Възпроизвеждането за лично и официално ползване на съдържанието на унгарските страници е разрешено, при условие че е указан източникът, освен ако е посочено друго. За всяко друго използване е необходимо предварителното разрешение на носителя на авторските права.

© Република Малта (2020)

Авторско право/разрешение за възпроизвеждане

Правителството на Малта, със своите министерства и департаменти, както и различните органи и автори на уебсайта, полагат усилия за поддържане на надеждността на информацията на този уебсайт, но не могат да гарантират, че публикуваната информация на някои от техните уебсайтове или външните връзки е пълна, актуална и точна, и поради тази причина подчертават факта, че информацията на тях не следва да се счита за точна и пълна по отношение на който и да е въпрос. Не могат също така да се гарантират нито качеството и непрекъснатият достъп, нито липсата на прекъсване на функционирането по технически причини. С оглед на това те не носят отговорност за каквато и да е вреда, загуба или щета, която би могла да настъпи от използването на информацията, тъй като тя е предоставена единствено като обща насока. Правителството на Малта си запазва правото да внася промени, да добавя или изтрива части от страници или цели страници за известно време без специално уведомление за това.

Правителството на Малта заедно със своите министерства и звена, както и органите и авторите на уебсайта не осигуряват контрол на качеството за външните връзки. Фактът, че на страниците фигурира името на някое дружество или търговец, не следва да се разглежда като препоръчване на продуктите и/или услугите, предоставяни от това дружество или търговец.

Тези страници не са предназначени да предоставят правни съвети. Това остава прерогатив на юридическата професия.

Ако забележите на сайта информация, която смятате за неточна или подвеждаща, моля, изпратете Връзката отваря нов прозорецелектронно писмо на уебмастъра или използвайте формуляра „Вашето мнение“, за да ни уведомите.

Материалите на този уебсайт са обхванати от разпоредбите на Закона за авторското право, законодателството на Малта, политиките и нормативната уредба и всяко международно споразумение, в което е посочено правителството на Малта. Информацията на този уебсайт е на разположение за нетърговско лично и обществено използване. Във връзка с тези две цели тя може да бъде безплатно възпроизвеждана и без да е необходимо разрешение от страна на правителството на Малта, при условие че материалът, който се възпроизвежда, е вярно с оригинала копие и че правителството на Малта е посочено като негов източник. По никакъв начин възпроизвежданият материал не може да бъде представян като официалната версия, нито като съставен в сътрудничество с правителството на Малта или с неговото съгласие.

© Кралство Нидерландия (2020)

Към обществено достъпната информация, която е предоставена от правителството на Нидерландия, не се прилагат разпоредбите за авторското право, освен ако е посочено друго. В това отношение информацията, публикувана на нидерландските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана във всякакви издания, форми и медии за търговски и нетърговски цели, освен ако в (някои части на) предоставената информация е включена клауза за авторското право.

© Република Австрия (2020)

Всички статии, публикувани на този уебсайт, са защитени от авторското право и всички права върху тях са запазени.

Информацията, поместена на австрийските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, се счита за обществено достъпна и може да бъде разпространявана или възпроизвеждана, при условие че не се използва за търговски цели и е указан нейният източник.

Независимо че Федералното министерство на правосъдието полага сериозни усилия да включи точна и актуална информация на австрийските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, то не носи отговорност за точността, актуалността или пълнотата на тази информация или за информацията на други уебсайтове, към които е предоставило връзки. В случай че са налице грешки, те ще бъдат поправени във възможно най-кратък срок.

Информацията, предоставена на австрийските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, е от общ характер и поради това не е съобразена със специфичните изисквания на отделни физически и юридически лица и организации; не е непременно точна, пълна или актуална; тя е отчасти свързана с други уебсайтове, върху които Федералното министерство на правосъдието не упражнява влияние, нито носи отговорност за тях. Тази информация няма за цел да замести услугите по предоставяне на професионални (юридически) консултации. Ако търсите съвет по въпрос, който Ви засяга лично, във всички случаи първо се обръщайте към специалист в съответната област. Ако имате въпроси относно съдебно производство, в което участвате, обърнете се към компетентния съд. По отношение на молби или искания, за подаването на които е необходимо спазването на определен срок, във всички случаи първо следва да се потърси информация от компетентния съд или орган.

Не гарантираме, че даден документ, публикуван на австрийските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, напълно съответства на официално приетия текст. Правнозадължителни са само актовете на Република Австрия, публикувани по законоустановения ред във „Федерален държавен вестник „(„Bundesgesetzblatt der Republik Österreich“).

Някои от документите, които са на разположение на страниците относно Австрия на сайта на Европейския портал за електронно правосъдие, се отнасят до предоставена от други организации информация. Независимо от това, Федералното министерство на правосъдието не поема отговорност и не предоставя гаранции или уверения за точността, актуалността или верността на предоставената в тях информация.

© Министерство на правосъдието на Полша (2020)

Съдържанието на уебсайта е единствено за обща информация и не представлява становище. Министерството на правосъдието не дава уверение или гаранции за точността, своевременността или приложимостта на съдържанието.

Министерството на правосъдието не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този уебсайт. Освен това към някои части на съдържанието или на сайта могат да се прилагат специални клаузи за отказ от отговорност или специални клаузи за авторското право. Информацията на полските страници, към която не се прилагат специални клаузи за отказ от отговорност или специални клаузи за авторското право, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана във всякакви издания, форми и медии за търговски или нетърговски цели.

Министерството на правосъдието не носи никаква отговорност във връзка с посещаването на този уебсайт, използването на информация или изтеглянето на каквито и да са материали от него, включително, но не само, отговорност за грешки, неточности, пропуски или заблуждаваща или клеветническа информация. Информацията на този уебсайт може да включва мнения или гледни точки, които не е задължително да са на Министерството на правосъдието, освен ако изрично е посочено друго.

Този уебсайт съдържа връзки към външни сайтове, върху които службите на Министерството на правосъдието нямат контрол и за които последното не носи отговорност.

© Португалска република (2020)

Повторното използване от страна на трети лица на съдържащите се на този портал документи, които са притежание на Португалия, е защитено от авторското право и сродните му права и от правата върху индустриалната собственост, установени в законодателството на Португалия, Европейския съюз и в приложимите международни споразумения. Информацията на този портал е обществена и освен ако изрично е указано друго, тя може свободно да бъде възпроизвеждана и повторно използвана, при условие че е посочен източникът. Ако е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждането или използването на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, компютърни програми и др.), не се прилага горепосоченото общо разрешение. Може да бъде предоставено специално разрешение при формулиране на искане за целта с оглед на повторното използване и възпроизвеждането на документи с информация, която съгласно установените условия не може да бъде свободно повторно използвана. В специалното разрешение ясно се посочват ограниченията, които се прилагат към използването на документите, за които то се отнася.

© Румъния (2020)

Към повторното използване на документи, държани от Румъния или от нейно име от страна на трети лица, посочени на този уебсайт, се прилагат националните правила за авторското право, освен ако е указано друго. Възпроизвеждането на съдържанието на румънските страници е разрешено, при условие че е посочен източникът, освен ако е указано друго. Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

© Република Словения (2020)

Към повторното използване на документи, държани от словенското правителство или от негово име от страна на трети лица, посочени на този уебсайт, се прилагат националните правила за авторското право, освен ако е указано друго. С изключение на случаите, когато е предвидено друго, възпроизвеждането на съдържанието на словенските страници е разрешено само за нетърговски цели, при условие че е посочен източникът.

Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

© Словашка република (2020)

Към повторното използване на документи, държани от Словашката република или от нейно име от страна на трети лица, посочени на този уебсайт, се прилагат словашките правила за авторското право, освен ако е указано друго. Ограничения на авторското право, сродните му права и sui generis правото върху бази данни са разрешени само в специални случаи, установени в Закона за авторското право № 618/2003 Coll. с последващите изменения. Използването или разпореждането с информация съгласно Закона за авторското право не трябва да противоречи на обичайното използване, за което е предназначена информацията, и не трябва неоснователно да накърнява законните интереси на носителите на правата. В другите случаи трябва да бъде получено предварително разрешение за използване на информацията (лиценз).

Повече информация относно словашкото законодателство в областта на авторското право може да се намери на следните връзки:

Връзката отваря нов прозорецна английски
Връзката отваря нов прозорецна словашки

© Република Финландия (2020)

Предоставената от финландското правителство информация на Европейския портал за електронно правосъдие е обществено достъпна и към нея не се прилагат изискванията на авторското право.

© Кралство Швеция (2020)

Материалите, публикувани на шведските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, могат да бъдат безплатно възпроизвеждани. Източникът трябва да бъде посочен, когато това е изрично изискване.

© Авторско право на Короната (2020)

Информацията, предоставена от правителството на Обединеното кралство, е защитена с авторското право на Короната. Цялото съдържание е достъпно под Връзката отваря нов прозорец Open Government Licence v3.0, освен ако е посочено друго.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Senaste uppdatering: 11/06/2020