Il-professjonijiet legali

Fi ħdan l-ordinamenti ġuridiċi u ġudizzjarji differenti tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE), hemm firxa wiesa' ta' professjonijiet legali bħal avukati, nutara, imħallfin, prosekuturi u ufiċċjali ġudizzjarji.  Membri tal-professjonijiet legali m'għandhomx l-istess titoli fl-Istati Membri kollha, u r-rwol u status tagħhom jista' jvarja b'mod konsiderevoli minn Stat Membru għall-ieħor.


Il-professjonijiet legali

Din il-paġna tipprovdik b'informazzjoni ġenerali (rigward ir-rwol u l-funzjonijiet) dwar professjonijiet legali differenti.

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.

Jekk għandek bżonn tikkonsulta jew issib ġurista fi kwalunkwe Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, tista' tara t-taqsima Sib... .

Introduzzjoni

Ħlief għall-professjoni tal-avukatura, il-liġi tal-Unjoni Ewropea ma tirregolax il-kundizzjonijiet sabiex wieħed jeżerċita bħala professjonist fil-qasam legali.  Il-professjonijiet fil-qasam legali huma ġeneralment regolati fuq livell nazzjonali.  Għalkemm jista' jkun hemm xi similaritajiet bejniethom, dawn ir-regolamenti nazzjonali jvarjaw sostanzjalment minn pajjiż għall-ieħor peress li jirriflettu l-kontinwazzjoni ta' tradizzjonijiet sikwit antiki.

Il-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (COE) ippubblika numru ta' rakkomandazzjonijiet dwar il-professjonijiet legali. Waħda minn dawn l-inizzjattivi tikkonċerna l-eżerċiżżju tal-professjoni ta' avukat. Oħra tikkonċerna l-indipendenza tal-imħallfin. Rakkomandazzjonijiet tas-COE u informazzjoni oħra dwar din il-kwistjoni tista' tinstab fuq is-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit web tagħha.

Barra minn hekk, il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKonvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tiddikjara li kull min ikun akkużat b'reat kriminali għandu d-dritt li jiddefendi lilu nnifsu hu stess jew permezz ta' assistenza legali tal-għażla tiegħu stess jew, jekk m'għandux mezzi suffiċjenti sabiex iħallas l-assistenza legali, li jingħata din l-assistenza b'xejn meta l-interessi tal-ġustizzja jeħtieġu dan. Din il-klawżola tirreferi prinċipalment għar-reati kriminali, iżda l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) estendietha sabiex tkun tkopri wkoll kawżi ċivili.

Imħallfin

Imħallef, jew arbitru tal-ġustizzja, huwa ufiċċjali mexxej li jippresjedi fuq qorti tal-ġustizzja, jew waħdu jew bħala parti minn bord ta' mħallfin. Il-poteri, funzjonijiet, metodi ta' ħatra, dixxipplina, u taħriġ tal-imħallfin ivarjaw ħafna bejn ġurisdizzjoni u oħra. L-imħallef hu bħal arbitru f'logħba u jmexxi t-tribunal b'mod imparzjali u f'qorti miftuħa għall-pubbliku. L-imħallef jisma' x-xhieda kollha u kwalunkwe evidenza oħra preżentata mill-partijiet tal-każ, jivvaluta l-kredibbiltà tal-partijiet, u wara jippubblika sentenza dwar il-kwistjoni fuq il-bażi tal-interpretazzjoni tiegħu/tagħha tal-liġi u tal-ġudizzju personali tiegħu/tagħha.

Tista' ssib aktar informazzjoni dwar din il-professjoni fuq il-websajts li ġejjin:

Prosekuturi Pubbliċi

Fil-proċedimenti kriminali, is-servizz tal-prosekuzzjoni jew l-uffiċċju tal-prosekuzzjoni pubblika għandhom rwol importanti ħafna. Is-sistemi tal-Istati Membri huma wkoll differenti ħafna fir-rigward tar-rwol, dmirijiet u poteri tal-prosekuturi.

Persunal tal-Qorti

Il-funzjonijiet u t-titoli tal-persunal tal-Qorti jistgħu jkunu differenti ħafna, pereżempju: "Greffier" fi Franza,"Rechtspfleger" fil-Ġermanja", "Court clerk" fl-Ingilterra.

Barra minn hekk, il-funzjonijiet tagħhom ivarjaw ħafna minn ordinament ġuridiku għal ieħor: jassistu lill-imħallfin jew lill-prosekuturi, il-ġestjoni tal-qrati, responsabbiltajiet f'ċerti proċeduri. Skont il-pajjiż, huma suġġetti għal studji legali, jistgħu jipprovdu pariri legali u/jew jibbenefikaw minn taħriġ kontinwu.

F’kull każ, huma jaqdu rwol importanti fil-qrati, permezz tar-rwol tagħhom li jilqgħu lill-vittmi kif ukoll lill-konvenuti u fl-effiċjenza ġenerali tas-sistema ġudizzjarja.

Membri ta' din il-professjoni huma rappreżentati fil-livell Ewropew mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUnjoni Ewropea tar-Rechtspfleger (E.U.R.), organizzazzjoni mhux governattiva li ġġib flimkien assoċjazzjonijiet professjonali mid-diversi pajjiżi. L-għanijiet tal-E.U.R. jinkludu l-parteċipazzjoni fil-ħolqien, l-iżvilupp u l-armonizzazzjoni tal-liġi fuq livell Ewropew u fuq dak internazzjonali; taħdem mal-istituzzjonijiet Ewropej; tirrappreżenta l-interessi professjonali tal-membri tagħha u l-promozzjoni tal-professjoni fl-interess ta’ funzjonament aħjar tas-sistema ġudizzjarja.

Bailiffs (ufiċċjali ġudizzjarji)

Il-professjoni tal-uffiċjal ġudizzjarju hi regolata mill-liġi tal-Istat Membru individwali u dawn ir-regolamenti jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor.

Membri ta' din il-professjoni huma rappreżentati fil-livell Ewropew mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUnjoni Internazzjonali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (UIHJ). L-għan tal-UIHJ hu li tirrappreżenta lill-membri tagħha f'organizzazzjonijiet internazzjonali u tiżgura l-kollaborazzjoni ma' korpi professjonali nazzjonali. Din taħdem sabiex ittejjeb il-liġi proċedurali nazzjonali u trattati internazzjonali u tagħmel kull sforz sabiex tippromwovi ideat, proġetti u inizzjattivi li jgħinu sabiex imexxu 'l quddiem u jelevaw l-istatus indipendenti tal-uffiċjali ġudizzjarji.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kamra Ewropea tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (li l-akronimu Franċiż għaliha huwa CEHJ) tirrappreżenta wkoll lill-uffiċjali ġudizzjarji. Assoċjazzjoni bla skop ta' lukru rregolata bil-liġi Belġjana, is-CEHJ għandha l-għan li tippromwovi involviment akbar ta' uffiċjali ġudizzjarji fl-azzjoni miftiehma ta' professjonisti legali fid-dibattitu Ewropew.

Avukati

Ir-rwol tal-avukat, sew jekk hu individwu, kumpanija jew stat, hu ta' konsulent u rappreżentant ta' fiduċja tal-klijent, bħala professjonist rispettat minn partijiet terzi, u bħala partiċipant indispensabbli fl-amministrazzjoni imparzjali tal-ġustizzja. Meta l-avukat ikun qed jirrappreżenta dawn l-elementi kollha u jaqdi l-interessi tal-klijent tiegħu/tagħha b'mod leali u jipproteġi d-drittijiet tal-klijent, hu jkun qiegħed ukoll jaqdi l-funzjonijiet ta' avukat f'soċjetà – li huma li jantiċipa u jwaqqaf kunflitti, li jassigura li kunflitti jiġu solvuti skont prinċipji tal-liġi ċivili, pubblika jew kriminali rikonoxxuti u b'kunsiderazzjoni dovuta tad-drittijiet u l-interesssi, li jiżviluppa dejjem aktar il-liġi, u li jiddefendi l-libertà, ġustizzja u l-istat tad-dritt.

Fl-attivitajiet tagħhom l-avukati huma regolati minn organizzazzjonijiet jew awtoritajiet professjonali fi ħdan l-Istat Membru - il-kmamar u l-assoċjazzjonijiet tal-avukati - li huma responsabbli għat-tfassil ta' regoli dwar kondotta professjonali u l-amministrazzjoni tal-miżuri dixxipplinari pertinenti.

Id-dritt tal-Unjoni Ewropea ma jirregolax il-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tal-professjoni legali. Madankollu d-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettiva tal-1998 tfassal il-kundizzjonijiet li bihom avukat li jkun kiseb il-kwalifikazzjoni fi Stat Membru wieħed ikun jista' jipprattika l-professjoni tiegħu fuq bażi permanenti fi Stat Membru ieħor.

Fuq il-livell tal-UE, l-avukati huma rappreżentati mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Avukaturi u s-Soċjetajiet Legali tal-Ewropa (CCBE) - assoċjazzjoni internazzjonali li ma tagħmilx profitt u li twaqqfet fl-1960. Dan il-Kunsill jaġixxi bħala l-punt ta' kuntatt bejn l-UE u l-kmamar u l-assoċjazzjonijiet tal-avukati nazzjonali fl-Ewropa dwar il-kwistjonijiet kollha ta' interess reċiproku relatat mal-eżerċizzju tal-professjoni ta' avukat.

Nutara

In-nutara huma prattikanti legali speċjalizzati u awtorizzati li jaġixxu f'ċerti kwistjonijiet legali. Minħabba d-dmiritijiet u responsabbilitajiet tagħhom, in-nutara għandhom rwol importanti fil-leġiżlatura tal-Istat f'22 Stat Membru fejn l-ordni ġuridiku hu bbażat fuq id-dritt ċivili Ruman. Il-Ġurisdizzjonijiet tal-Liġi Komuni tal-Unjoni Ewropea għandhom professjoni notarili wkoll li l-prattika tagħha testendi għal firxa wiesgħa ta' servizzi legali u l-funzjonijiet u l-awtorità tagħha jiġu eżerċitati prinċipalment f'relazzjoni ma' atti legali u strumenti li għandhom jintużaw f'ġurisdizzjonijiet barranin. Huma għandhom rwol sinifikanti fin-negozju u l-kummerċ internazzjonali tal-ġurisdizzjoni interna tagħhom.

Id-dmirijiet tan-nutara b'mod partikolari huma:

 • li jfasslu ftehimiet privati u li jagħtu parir lill-partijiet filwaqt li jissodisfaw obbligu li jittrattaw lil kull wieħed minnhom b'mod ġust. Fl-abbozzar ta' dokumenti uffiċjali, in-nutar/a huma responsabbli għal-legalità ta' dawn id-dokumenti u għall-parir li hu/hi jagħtu. Huma għandhom jinfurmaw lill-partijiet dwar l-implikazzjonijiet u l-konsegwenzi tal-obbligi li jidħlu għalihom,
 • li jinfurzaw l-atti li huma jabbozzaw. L-att jista' imbagħad jiġi reġistrat direttament fir-reġistri uffiċjali, jew infurzat jekk waħda mill-partijiet ma tissodisfax l-obbligi tagħha, mingħajr l-intervent preċedenti tal-imħallef,
 • li taqdi rwol ta' arbitru li, b'mod imparzjali u taħt osservanza stretta tal-liġi, jippermetti lill-partijiet jilħqu ftehim aċċettabbli b'mod reċiproku.

In-nutara huma uffiċjali pubbliċi - L-Istati jiddelegaw parti mill-poter pubbliku lilhom sabiex ikunu jistgħu jaqdu missjoni għas-servizz tal-pubbliku - li jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom fi ħdan il-qafas ta' professjoni indipendenti.

In-Nutara huma marbuta bil-kunfidenzjalita' professjonali. Il-kundizzjonijiet ta' nomina ta' nutara huma simili għal dawk ta' maġistrat u hu/hi huma soġġetti għall-istess indipendenza, permanenza ta' uffiċċju, imparzjalità, poter konklussiv u infurzabbiltà tal-azzjonijiet tiegħu/tagħha flimkien mas-superviżjoni tal-attivitajiet tiegħu/tagħha mill-Ministeru għall-Ġustizzja.

Hemm madwar 35,000 nutar fil-22 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea li l-ordinamenti ġuridiċi tagħhom huma bbażati fuq id-dritt ċivili Ruman, u hemm aktar minn 1,000 nutar fl-Istati membri fejn tintuża l-liġi komuni tar-Renju Unit u tal-Irlanda li huma kollha għas-servizz taċ-ċittadin.

Fin-negozjati mal-istituzzjonijiet Ewropej, in-nutara tal-ġurisdizzjonijiet tal-liġi ċivili Rumana tal-Unjoni Ewropea huma rappreżentati mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Kmamar tan-Nutura tal-Unjoni Ewropea (CNUE) li twaqqaf fl-1993. Is-CNUE jirrappreżenta n-nutara tal-Istati Membri tal-UE kollha fejn jeżisti r-rwol ta' nutar tal-Liġi Ċivili Rumana: L-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja u Spanja. In-Nutara li jipprattikaw fil-ġurisdizzjonijiet tal-liġi komuni tar-Renju Unit u l-Irlanda għandhom il-korpi rappreżentattivi tagħhom. Internazzjonalment, l-Ingilterra u Wales, l-Iskozja, l-Irlanda u l-Irlanda ta' Fuq, flimkien huma rappreżentati mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaForum Nazzjonali tar-Renju Unit u l-Irlanda.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 21/01/2019

Il-professjonijiet legali - Belġju

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Olandiż diġà ġew tradotti.


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet ġudizzjarji - introduzzjoni

Din it-taqsima tagħti xi tagħrif marbut mal-professjonijiet legali bħal:

 • l-avukati fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali,
 • l-imħallfin,
 • l-avukati,
 • in-nutara u
 • l-bailiffs.L-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali

Organizzazzjoni

L-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, jew l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku (ministère public / openbaar ministerie, magħruf ukoll bħala l-parquet / parket) li essenzjalment imexxi l-prosekuzzjonijiet (ara aktar 'l isfel) jikkonsisti f'avukati li huma mħallfin ikkwalifikati (magistrats / magistraten) li jwettqu dmirijiethom fil-qasam ta' ġuriżdizzjoni tal-qorti fejn huma bbażati.

F'kull distrett ġudizzjarju (arrondissement judiciare / gerechtelijk arrondissement) l-uffiċjali jirrappreżentaw lill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali quddiem il-qorti tal-prim'istanza (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg) kif ukoll quddiem il-qorti tal-minorenni (tribunal de la jeunesse / jeugdrechtbank) li hija sezzjoni tal-qorti tal-prim'istanza, huma l-avukati tal-Istat (procureur du Roi / procureur des Konings), avukati anzjani deputati tal-Istat (premiers substituts / eerste substituten) u avukati deputati tal-Istat (substituts / subsituten). Huma jidhru wkoll quddiem il-qorti/qrati tal-pulizija (tribunal de police / politierechtbank) u l-qorti tal-kummerċ (tribunal de commerce / handelsrechtbank) fil-ġuriżdizzjoni tagħhom.

Quddiem it-tribunal industrijali (tribunaux de travail / arbeidsrechtbanken) dan l-obbligu jiġi eżerċitat minn uffiċjal magħruf bħala l- awditur industrijali (auditeur du travail / arbeidsauditeur), li jiġi assistit ukoll mid-deputati jew deputati anzjani. Fil-każijiet kriminali fil-kompetenza tagħhom dawn l-uffiċjali jidhru wkoll quddiem il-qorti kriminali (tribunal correctionnel / correctionele rechtbank), li hija sezzjoni tal-qorti tal-prim'istanza, jew il-qorti/qrati tal-pulizija.

F'kull qorti tal-appell (cour d’appel / hof van beroep) u qorti industrijali (cour du travail / arbeidshof), dan ir-rwol huwa r-responsabbiltà tal- avukat prinċipali tal-Istat (procureur-général / procureur-generaal), li jmexxi u jissorvelja l-uffiċjali tal-uffiċċju tal-avukat prinċipali tal-Istat fil-qorti tal-appell (parquet général / parket-generaaal) u l-korp korrispondenti fil-qorti industrijali (auditorat général / arbeidsauditoraat-generaal). F'qorti tal-appell l-avukat prinċipali tal-Istat ikun megħjun minn avukat-ġenerali anzjan (premier avocat-général / eerste advocaat-generaal), avukati ġenerali (avocats-généraux / advocaten-generaal), u avukat prinċipali deputat tal-Istat (substituts généraux / substituten-generaal). F'qorti industrijali l-avukat prinċipali tal-Istat ikun assistit bl-istess mod minn avukat-ġenerali anzjan, avukati-ġenerali u avukat prinċipali deputat tal-Istat.

Fil-Qorti tal-Kassazzjoni (Cour de cassation / Hof van cassatie) ir-rwol tal-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jitwettaq mill-Avukat Prinċipali tal-Istat tal-Qorti tal-Kassazzjoni, assistit minn avukat-ġenerali anzjan u diversi avukat ġenerali. Għalkemm tintuża l-istess terminoloġija, ir-rwol tal-uffiċċji tal-Avukat Ġenerali f'dan il-każ huwa differenti. Il-Qorti tal-Kassazzjoni ma tiddeċidix fuq il-mertu tal-każ, iżda tivverifika l-legalità u r-regolarità tal-proċedimenti.

L-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa indipendenti fit-tmexxija tal-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet f'każijiet individwali, suġġett biss għad-dritt tal-Ministru responsabbli biex jordna li ssir investigazzjoni u għall-ħruġ ta' linji gwida ta' politika kriminali vinkolanti inklużi linji gwida dwar il-politika ta' investigazzjoni u prosekuzzjoni.

Rwoli u dmirijiet

L-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jwettaq numru ta' kompiti u dmirijiet. Xogħlu jikkonsisti f'ħidma fuq il-każijiet u s-segwitu kemm ta' każijiet kriminali u kemm każijiet ċivili.

 • Fi kwistjonijiet kriminali l-uffiċjali tal-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jaġixxu fl-interess pubbliku, u jaraw li jkun hemm tmexxija u riżoluzzjoni xierqa tal-proċedimenti kriminali. Huma jagħmlu dan kemm fil-proċedimenti ewlenin infushom u fl-inkjesta u l-investigazzjoni (taħt is-superviżjoni ta' waħda miż-żewġ qrati, il-qorti ta' qabel il-proċess (chambre du conseil / raadkamer) jew il-qorti nkwirenti (chambre des mises en accusation / kamer van inbeschuldigingstelling)). Matul is-seduta ta' smigħ jitolbu lill-qorti biex tapplika l-liġi kriminali; huma jfittxu jiżguraw ukoll li jittieħdu l-miżuri neċessarji għall-eżekuzzjoni tas-sentenzi mogħtija. Quddiem l-Assize Court (cour d’assises / hof van assisen) id-dmirijiet tal-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jitwettqu mill-avukat prinċipali tal-Istat fil-qorti tal-appell, li jista', madankollu, jiddelega x-xogħol lil uffiċjal ieħor.
 • Fi kwistjonijiet ċivili l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jintervjeni ex officio fiċ-ċirkostanzi stabbiliti fil-liġi u kemm-il darba jkun meħtieġ minħabba l-ordni pubblika. F'dawn il-każijiet huwa jippreżenta opinjoni, bil-miktub jew oralment. L-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jrid jiġi kkonsultat f'każijiet marbuta ma' kwistjonijiet speċifiċi mniżżla fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 764 tal-Kodiċi Ġudizzjarju (Code judiciaire / Gerechtelijk Wetboek). Huwa jista' jitlob li jiġi infurmat ukoll fuq każijiet oħra, sabiex jagħti l-opinjoni tiegħu, fejn huwa jaħseb li jkun xieraq, u l-qorti tista' ġġib il-każ għall-attenzjoni tagħha ex officio (l-Artikolu 764 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, it-tieni paragrafu).

Minbarra l-kompiti ewlenin msemmija aktar 'il fuq, l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jiżgura wkoll li d-deċiżjonijiet u l-linji gwida marbuta mal-politika kriminali jiġu sorveljati u applikati sew fil-qasam ta' ġuriżdizzjoni tiegħu.

Il-linji gwida dwar il-politika kriminali jinħarġu mill-Ministru għall-Ġustizzja, wara li jikkonsulta ma' bord iffurmat mill-avukati prinċipali tal-istat tal-ħames qrati tal-appell (collège des procureurs généraux / college van procureurs-generaal).

Dan il-bord jaqa' taħt l-awtorità tal-Ministru għall-Ġustizzja u jieħu deċiżjonijiet bil-għan li jkun hemm konsistenza massima fit-tfassil u l-koordinazzjoni tal-politika u l-funzjonament xieraq tal-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali b'mod ġenerali.

Il-ġuriżdizzjoni tal-bord testendi mal-pajjiż kollu u d-deċiżjonijiet tiegħu jorbtu lill-avukat prinċipali tal-Istat fil-qrati tal-appell u lill-membri kollha tal-uffiċċju taħt l-awtorità u t-tmexxija tagħhom.

Għal aktar informazzjoni ara s-sit elettroniku tas-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz Pubbliku Federali għall-Ġustizzja (Ministeru tal-Ġustizzja, intestatura (bil-Franċiż) "Ordre judiciaire" – "Ministère publique" jew (bl-Olandiż) "Rechterlijke Orde"- "Openbaar Ministerie").

Imħallfin

Organizzazzjoni

Hemm distinzjoni bejn l-"imħallfin presjedenti (la magistrature assise / de zittende magistratuur), li jiddeċiedu l-kawżi li jitressqu quddiemhom, u "l-istanding judges" (la magistrature debout / de staande magistratuur), l-uffiċjali ġudizzjarji li jaħdmu fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali (ara aktar 'il fuq).

B'mod ġenerali, l-imħallfin li jiddeċiedu l-kawżi jissejħu juges / rechters fil-qrati inferjuri u conseillers / raadsheren fil-qrati tal-appell.

Ir-rwol tal-imħallfin li jiddeċiedu l-kawżi huwa li japplikaw il-liġi għal sitwazzjoni jew tilwima li titressaq quddiemhom fi kwistjoni ċivili, jew fil-konfront ta' persuni li kkommettew reat.

F'xi qrati inferjuri l-imħallfin fil-kariga jaħdmu id f'id ma' mħallfin onorarji. Fil-qrati li ġejjin ikun hemm imħallfin onorarji:

 • Il-qorti tal-kummerċ: imħallfin fil-kariga u mħallfin onorarji (imsejħa juges consulaires / consulaire rechters).
 • It-Tribunal Industrijali: imħallfin fil-kariga u mħallfin onorarji (imsejħa juges sociaux / sociale rechters).
 • Il-qorti għall-eżekuzzjoni tas-sentenzi (tribunal de l’application des peines / strafuitvoeringsrechtbank): imħallfin professjonali u mħallfin onorarji (imsejħa assesseurs en application des peines / assessoren in strauitvoeringszaken).

L-awtorità responsabbli

Il- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Superjuri tal-Ġustizzja (Conseil supérieur de la justice / Hoge Raad voor de Justitie) għandu rwol tripplu:

 • għandu rwol deċiżiv fil-politika għall-ħatra tal-imħallfin (inklużi l-uffiċjali fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali), fuq bażi oġġettiva u mhux politika;
 • jeżerċita superviżjoni esterna fuq il-funzjonament tal-ġudikatura (inkluż l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ) u b'mod partikolari l-ġestjoni tal-ilmenti;
 • jippreżenta opinjonijiet lil min ifassal il-politika sabiex titjieb il-ħidma tal-ġudikatura.

Għal aktar informazzjoni ara s-sit elettroniku tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Superjuri tal-Ġustizzja

Avukati

Rwoli u dmirijiet

L-avukati (avocats / advocaten) huma professjonisti tal-liġi u tal-ġustizzja. Huma soġġetti għar-regoli tal-kondotta li jiggarantixxu l-indipendenza totali tagħhom. Huma marbuta wkoll bis-sigriet professjonali.

L-avukati huma mħarrġa f'diversi oqsma differenti tal-liġi, li xi kultant jitrikkbu (il-liġi tal-kumpaniji, il-liġi amministrattiva, il-liġi dwar l-ippjanar fl-ibliet, il-liġi dwar it-taxxa, il-liġi tal-familja, eċċ). Matul il-karriera tagħhom, l-avukati jistgħu jispeċjalizzaw f'diversi oqsma fejn ikunu kisbu esperjenza speċifika.

L-avukati jistgħu jgħinuk mhux biss quddiem il-qrati iżda f'kull sitwazzjoni fejn jista' jkollok bżonn assistenza legali, rappreżentant, xi ħadd li jfassal id-dokumenti jew anki appoġġ morali.

Għalhekk il-missjoni tagħhom hija tripla:

 • L-avukati jagħtu pariri
 • L-avukati jirrikonċiljaw
 • L-avukati jiddefendu.

Kull avukat jista' jagħmel talbiet u jirrapreżenta lill-klijent tiegħu f'kull qorti fil-pajjiż- il-qorti tal-pulizija, il-qorti ċivili tal-maġistrat (justice de paix / vredegerecht), il-qorti tal-prim'istanza, il-qorti kummerċjali, it-tribunal industrijali, il-qorti tal-appell, il-qorti industrijali, il-qorti tal-assize, jew il-Kunsill tal-Istat (Conseil d’État / Raad van State) - u anki f'pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea.

L-avukati jipprovdu wkoll assistenza fil-proċedimenti ta' arbitraġġ jew medjazzjoni, għal kull metodu alternattiv għar-riżoluzzjoni tat-tilwim, jew għal-laqgħat.

Ma jidhrux biss f'każ ta' tilwima. Permezz tal-pariri li jagħtu, jew tal-kuntratti li jfasslu jew jadattaw, bostra drabi jevitaw il-ħtieġa għall-qorti.

Jistgħu jgħinuk ukoll jekk għandek bżonn tikri jew tixtri proprjetà immobbli, jekk trid twaqqaf kumpanija, jekk tinstab f'qagħda kritika minħabba d-dejn, jekk trid tikkonkludi kuntratt tax-xogħol ma' impjegatur ġdid, jekk kont vittma ta' inċident jew xi ħadd ħebb għalik, jekk ġejt imsejjaħ biex titla' l-qorti, jekk qed tissepara mis-sieħeb tiegħek, eċċ.

Avukati għal kulħadd

Għal persuni b'introjtu baxx, il-liġi tipprovdi għas-servizz tal-għajnuna legali (aide juridique / juridische bijstand, li qabel kienet magħrufa bħala "pro deo") u assistenza bl-ispejjeż tal-qorti (assistance judiciaire / rechtsbijstand).

Permezz tal-għajnuna legali, is-servizzi ta' avukat huma disponibbli mingħajr ħlas jew għal kollox jew parzjalment. Din hija sistema b'żewġ livelli:

 • Għajnuna legali ewlenija (aide juridique de première ligne / eerstelijnsbijstand) hija disponibbli għal kulħadd, u ma tiddependix mil-livell ta' introjtu. L-avukati huma disponibbli fuq bażi standby (permanence / permanentie) għal konsultazzjoni qasira: parir inizjali, talba għal informazzjoni, eċċ.
  Il-korpi responsabbli għall-forniment tal-għajnuna legali ewlenija huma magħrufa bħala l-"kummissjonijiet tal-għajnuna legali" (Commissions d’Aide Juridique / Commissies voor Juridische Bijstand).
 • L-għajnuna legali supplimentari (aide juridique de deuxième ligne / tweedelijnsbijstand) hija disponibbli għal persuni li jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet finanzjarji jew li jinsabu f'qagħda partikolari. Din l-għajnuna - mingħajr ħlas kompletament jew parzjalment skont il-każ - tfisser li jkollok avukat biex jgħinek f'xi proċedimenti legali jew amminstrattiv, biex jagħtik aktar tagħrif dettaljat jew anki jassistik fil-medjazzjoni.
  Il-korpi responsabbli għall-forniment tal-għajnuna legali supplimentari huma magħrufa bħala l-"uffiċċji tal-għajnuna legali" (Bureaux d’Aide Juridique / Bureaus voor Juridische Bijstand).

L-assistenza bl-ispejjeż tal-qorti tfisser li t-tariffi ta' matul il-proċediment ma jridux jitħallsu, jew jitħallsu biss parzjalment (spejjeż tar-reġistru (droit de greffe / griffierechten jew droits d’enregistrement / registratierechten) jew it-tariffi tal-bailiffs (huissiers de justice / rechtsdeurwaarders) jew tan-nutara (notaires / notarissen) jew għar-rapporti tal-esperti). Sabiex jingħataw l-assistenza għall-ispejjeż tal-qorti, l-klijenti jridu jikkuntattjaw lill-uffiċċju tal-għajnuna legali personalment jew permezz tal-avukat tagħhom.

L-awtoritajiet responsabbli

L-avukati huma kollha membri ta' Kamra tal-Avukati (barreau / balie). Fil-preżent, hemm 28 Kamra tal-Avukati fil-Belġju.

Assoċjazzjoni tal-Avukati Frankofoni u li jitkellmu bil-Ġermaniż (Ordre des barreaux francophones et germanophone / Kammer der französischsprachigen und deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften (AVOCATS.BE)) tiġbor flimkien l-assoċjazzjonijiet tal-avukati tal-komunitajiet Frankofoni u li jitkellmu bil-Ġermaniż fil-pajjiż (total ta' 13).

Assoċjazzjoni Fjamminga tal-Avukati (Orde van Vlaamse Balies (OVB)) tiġbor flimkien l-assoċjazzjonijiet tal-avukati tal-komunità Fjamminga tal-pajjiż (13-il assoċjazzjoni).

Informazzjoni dwar il-professjoni ta' avukat tista' tinkiseb permezz ta' konsultazzjoni ta' dawn il-paġni elettroniċi:

L-aċċess għal dawn il-bażijiet tad-data huwa mingħajr ħlas

Nutara

In-nutara huma uffiċjali pubbliċi, maħtura mir-Re, bi rwol speċifiku li jawtentikaw l-istrumenti legali eżegwiti quddiemhom. Bil-liġi xi strumenti jeħtieġu l-involviment ta' nutar biex att miftiehem mill-partijiet jiġi rreġistrat ("strumenti awtentiċi", actes authentiques / authentieke akten). Għalhekk jinħtieġ l-involviment ta' nutar fil-bejgħ ta' proprjetà, pereżempju. Minbarra li jfassal strumenti awtentiċi, nutar jista' jiġu mitlub jillikwida patrimonju, ifassal ftehim privat, jagħti parir, eċċ.

L-isfera tar-responsabbiltajiet tan-nutara tkopri tliet oqsma prinċipali:

 • Il-liġi tal-proprjetà (il-bejgħ ta' proprjetà, self, eċċ.),
 • Il-liġi tal-familja (kuntratti taż-żwieġ, wirtijiet, divorzju, eċċ.) u
 • Il-liġi tan-negozju (it-twaqqif ta' kumpaniji, eċċ.).

Hemm ukoll Kamra Nazzjonali tan-Nutara (Chambre nationale des notaires / Nationale Kamer van Notarissen). L-għanijiet ewlenin tagħha huma:

 • tirrappreżenta lin-nutara tal-Belġju f'laqgħat mal-awtoritajiet fil-kompetenza tagħha,
 • tistabbilixxi r-regoli tal-kondotta professjonali,
 • tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-kmamar tan-nutara ħalli tinżamm id-dixxiplina professjonali.

Il-kmamar provinċjali huma l-korpi tad-dixxiplina tal-professjoni: il-kompiti ewlenin tagħhom huma li jiżguraw li jiġu mħarsa r-regoli tal-kondotta professjonali u li jsolvu d-diżgwidi professjonali (fost affarijiet oħra jieħdu ħsieb l-ilmenti).

Hemm ukoll il-Federazzjoni Rjali tan-Nutara tal-Belġju (Fédération Royale du Notariat Belge (FRNB) / Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN)), assoċjazzjoni professjonali li tassisti lin-nutara fix-xogħol tagħhom ta' kuljum permezz ta' servizzi personalizzati, u tirrappreżenta lill-professjoni f'numru ta' okkażjonijiet.

Għal aktar informazzjoni ara s-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit elettroniku tal-Federazzjoni Rjali tan-Nutara tal-Belġju.

Professjonijiet legali oħra

Bailiffs

Il-bailiffs huma uffiċjali ġudizzjarji pubbliċi li jaħdmu bħala prattikanti ta' professjoni ta' nies li jaħdmu għal rashom. Fi kliem ieħor, għandhom identità professjonali doppja: min-naħa waħda, huma uffiċjali pubbliċi; min-naħa l-oħra, jipprattikaw il-professjoni tagħhom b'mod independenti.

Huma uffiċjali ġudizzjarji pubbliċi għaliex l-Istat iddelega lilhom parti mill-awtorità uffiċjali. Għal din ir-raġuni, ma jistgħux jirrifjutaw talba biex jaġixxu, sakemm il-kodiċi tal-kondotta professjonali tagħhom jew il-liġi ma jippermettuhiex, pereżempju fejn ikun hemm kunflitt ta' interessi jew it-talba tkun illegali. Il-bailiffs qatt ma jaġixxu ex officio, iżda dejjem bit-talba ta' xi ħadd li jkun tahom struzzjonijiet formali. Għal kull kompitu li jridu jaqdu jridu josservaw diversi rekwiżiti legali. Jistgħu jesiġu t-tariffi għall-atti li jwettqu, biex ikopru parti jew l-ispejjeż kollha tagħhom.

Bħala professjonisti li jaħdmu għal rashom, il-bailiffs jaħdmu b'mod indipendenti u imparzjali. L-esperjenza professjonali tagħhom hija disponibbli għal kulħadd. Ma jirċevux salarju, kumpens jew xi benefiċċji oħra mill-awtoritajiet. Iridu jħallsu kollox huma nfushom.

Il-passi li jista' jrid jieħu bailiff jaqgħu fżewġ kategoriji wiesa': miżuri "barra l-qorti" (interventions extrajudiciaires / buitengerechtelijke tussenkomsten, bħal pereżempju l-irkupru tad-dejn barra l-qorti jew konstatazzjonijiet uffiċjali tal-fatti) u miżuri "bil-qorti" (interventions judiciaires / gerechtelijke tussenkomsten, jiġifieri n-notifika jew eżekuzzjoni ta' deċiżjoni). Meta l-bailiff jieħu pass minn dawn imsemmija huwa jkollu ġeneralment id-dmir li jipprovdik b'informazzjoni dwar kif tista' teżerċita d-drittjiet tiegħek, u biex iwieġeb għad-domandi tiegħek dwar ir-rwol tal-bailiff, kemm jekk kont int li tlabt lill-bailiff biex jieħu dak il-pass u kemm jekk il-pass li ħa l-bailiff huwa indirizzat lilek.

F'kull distrett ġudizzjarju hemm assoċjazzjoni (chambre / kamer) tal-bailiffs fid-distrett. L-għanijiet ewlenin tagħha huma li tiżgura li l-bailiffs fid-distrett josservaw ir-regoli tad-dixxiplina professjonali u l-liġijiet u r-regolamenti li jikkonċernawhom, u biex isolvu t-tilwim li jista' jinqala' bejniethom.

Hemm ukoll Assoċjazzjoni Nazzjonali Belġjana tal-Bailiffs (Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique / Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België), li għandha l-għanijiet ewlenin li ġejjin:

 • tiżgura l-uniformità fid-dixxiplina u r-regoli tal-kondotta professjonali fost il-bailiffs,
 • tiddefendi l-interessi tal-membri tagħha, u
 • tirrappreżentahom.

Għal aktar informazzjoni ara s-sit elettroniku tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Nazzjonali Belġjana tal-Bailiffs

Oħrajn

L-imħallfin u l-uffiċjali ġudizzjarji tal-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huma megħjuna minn firza ta' professjonisti amministrattivi u legali, bħall-iskrivana tal-qorti jew is-segretarji legali.

Matul kull seduta l-imħallef jiġi assistit minn skrivan tal-qorti (greffier / griffier). L-iskrivan tal-qorti jħaffef ix-xogħol għall-imħallef, pereżempju billi jħejji l-fajls meħtieġa għas-seduta. Matul is-seduta l-iskrivan jniżżel id-dettalji tal-proċedimenti u jiżgura li jkun ġew ippreparati d-dokumenti kollha meħtieġa. L-iskrivan iwettaq u jikkoordina l-kompiti tar-reġistru tal-qorti (greffe / griffie). Kull qorti għandha reġistru, immexxi mill-kap skrivan jew minn reġistratur (greffier en chef / hoofdgriffier). Hemm wieħed jew aktar skrivana tal-qorti fir-reġistru, skont il-bżonnijiet tal-qorti. Min-naħa tagħhom l-iskrivana tal-qorti jistgħu jiġu assistiti mill-persunal amministrattiv.

Is-segretarji legali (référendaires / referendarissen) huwa avukati li jassistu lill-imħallfin fit-tfassil tas-sentenzi tagħhom. Huma jgħinu fil-ġestjoni tal-kawża, fuq l-istruzzjonijiet u taħt ir-responsabbiltà ta' mħallef wieħed jew aktar. Huma jistudjaw il-fajl, jaraw x'ikunu l-kwistjonijiet legali mqajjma, u jfasslu s-sentenza.

L-uffiċjali tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku wkoll jistgħu jqabbdu avukati biex iħejju l-aspetti ġuridiċi tal-każijiet tagħhom. Dawn l-avukati huma magħrufa wkoll bħala juristes du parquet / parketjuristen. Iwettqu riċerka legali, jieħdu ħsieb l-investigazzjonijiet, jew iħejju l-aspetti ġuridiċi tar-rikorsi u tas-sottomissjonijiet, fuq l-istruzzjonijiet u taħt ir-responsabbiltà ta' wieħed jew aktar mill-uffiċjali ġudizzjarji tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku.

Kull uffiċċju tal-prosekutur tal-Istat għandu segretarjat immexxi mill-kap segretarju. Dawn is-segretarji jassistu lill-uffiċjali ġudizzjarji fil-ħidma ta' riċerka u dokumentazzjoni u fil-kumpilazzjoni tal-fajls. Huma jieħdu ħsieb jaġġornaw id-dokumenti u r-reġistri tal-uffiċċju, iżommu r-rekords,eċċ. In-numru ta' segretarji jiddependi mid-daqs tal-uffiċċju. Is-segretarji jistgħu jiġu assistiti wkoll minn persunal amministrattiv.

Ir-reġistri tal-qorti u l-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku jħaddmu għadd kbir ta' persunal amministrattiv. Il-persunal amministrattiv jieħu ħsieb il-fajls tal-każijiet li qegħdin jiġu segwiti u d-data li tiddaħħal fil-bażijiet tad-data. Il-persunal amministrattiv ieħor jieħu ħsieb il-posta u l-filing, u jagħtu informazzjoni lil kull min jgħaddi l-uffiċċju.

Informazzjoni ulterjuri dwar dawn il-professjonijiet tinsab f'dan id-dokumentPDF(376 Kb)en.

Organizzazzjonijiet li jipprovdu pariri legali mingħajr ħlas

Kull ċittadin jista' jikseb parir legali inizjali mingħajr ħlas, mogħti minn professjonisti fil-qasam legali. Dan huwa magħruf bħala għajnuna legali ewlenija (ara aktar 'il fuq):

 • informazzjoni prattika,
 • informazzjoni dwar il-liġi,
 • opinjoni legali inizjali, jew
 • il-klijenti jintbagħtu għand organizzazzjoni speċjalizzata.

Hawnhekk il-kwistjoni ma tiġix solvuta mill-ewwel, iżda tingħata gwida inizjali Hemm għadd ta' avukati disponibbli għal standby fil-qrati tal-liġi, fiċ-ċentri tal-liġi tal-komunità (maisons de justice / justitiehuizen), xi uffiċċji muniċipali (administrations communales / gemeentelijke diensten), ħafna miċ-ċentri pubbliċi tas-sigurtà soċjali (centres publiques d’action sociale / openbare centra voor maatschappelijk welzijn), u diversi assoċjazzjonijiet li jipprovdu servizz legali.

Informazzjoni ulterjuri tinsab fil-fuljett onlajn: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGħajnuna Legali: Aċċess Imtejjeb għall-Ġustizzja (Un meilleur accès à la justice / Een betere toegang tot justitie).

Bażijiet tad-data legali

L-informazzjoni hija disponibbli fuq is- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit elettroniku tas-Servizz Pubbliku Federali għall-Ġustizzja (Ministeru tal-Ġustizzja).

Portal tas-Servizz Pubbliku Federali għall-Ġustizzja

Intestaturi

Informazzjoni

 • Ġustizzja mill-A sa Z;
 • Uffiċjal tal-informazzjoni (fonctionnaire d’information / informatieambtenaar);
 • Pubblikazzjonijiet;
 • Ilmenti;
 • Indirizzi tal-qrati;
 • Stqarrijiet tal-istampa;
 • Statistika.

Ġudikatura

 • Qrati;
 • L-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku;
 • Ġuriżdizzjoni territorjali;
 • Kunsill Konsultattiv għall-Ġudikatura (Conseil consultatif de la magistrature / Adviesraad van de magistratuur);
 • Kummissjoni għall-Modernizzazzjoni tal-Ġudikatura (Commission de modernisation de l’ordre judiciaire / Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde).

Nagħtu dehra ġdida lill-qasam ġudizzjarju.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz Pubbliku Federali għall-Ġustizzja


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 17/11/2016

Il-professjonijiet legali - Bulgarija


Il-professjonijiet legali

Il-professjonijiet legali: Introduzzjoni

Il-professjonijiet legali ewlenin fil-Bulgarija huma: prosekutur pubbliku, investigatur, imħallef, avukat, nutar pubbliku, bailiff privat, bailiff tal-Istati u l-imħallef tar-reġistru. Dawn il-professjonijiet huma regolati minn dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u l-Att dwar is-Sistema Ġudizzjarja.

Prosekuturi pubbliċi

Organizzazzjoni

Is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika fir-Repubblika tal-Bulgarija tikkonsisti fil-Prosekutur-Ġenerali, l-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Kassazzjoni Suprema, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Amministrattiv Suprem, is-Servizz Nazzjonali tal-Investigazzjoni, l-uffiċċji tal-prosekuturi tal-appell, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjalizzat fl-Appell, l-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Appelli Militari, l-uffiċċju tal-prosekuturi provinċjali, l-uffiċċji ta’ Prosekuturi Speċjalizzati, l-uffiċċju tal-prosekuturi provinċjali militari u l-uffiċċji tal-prosekuturi distrettwali. Fi ħdan l-istruttura tal-uffiċċji tal-prosekuturi provinċjali, hemm dipartimenti għall-investigazzjonijiet provinċjali, u fi ħdan l-istruttura tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjalizzat, hemm Dipartiment tal-Investigazzjoni. L-uffiċċji tal-prosekuturi provinċjali għandhom dipartimenti amministrattivi li l-prosekuturi tagħhom jieħdu sehem fil-proċeduri ta’ każijiet amministrattivi.

Is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika huwa kemm unifikat u ċentralizzat. Il-prosekuturi u l-investigaturi huma kollha subordinati għall-Prosekutur Ġenerali. Kull prosekutur iwieġeb lill-prosekutur superjuri rispettiv tiegħu, u l-prosekuturi u l-investigaturi kollha huma subordinati għal kap amministrattiv tal-uffiċċju tal- prosekutur rispettiv. Il-prosekuturi u l-investigaturi militari huma indipendenti mill-awtoritajiet militari fil-qadi ta’ dmirijiethom.

Il-Prosekutur-Ġenerali huwa maħtur (u jitneħħa) mill-President tar-Repubblika tal-Bulgarija, fuq proposta tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Ġudizzjarju Suprem (Vissh Sadeben Savet) (VSS) għal perjodu ta’ seba’ snin, u mhuwiex eliġibbli għat-tieni mandat fil-kariga.

Il-prosekuturi jinħatru, jingħataw promozzjoni, jitnaqqsilhom il-grad, jiġu trasferiti u mneħħija mill-kariga b'deċiżjoni tal-Kunsill Ġudizzjarju Suprem.

Il-karigi tal-prosekutur u l-esperjenza preċedenti meħtieġa huma kif ġej:

 • Prosekutur fl-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Kassazzjoni Suprema u prosekutur fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Amministrattiv Suprem — mill-inqas 12-il sena esperjenza legali;
 • Prosekutur fl-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Appelli, prosekutur fl-Uffiċċju tal-Prosekuturi tal-Appelli Militari u prosekutur fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjalizzat fl-Appelli — mill-inqas għaxar snin ta’ esperjenza legali, iżda għal prosekutur fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjalizzat fl-Appelli — mill-inqas 12-il sena esperjenza, tal-inqas tmienja minnhom bħala prosekutur jew investigatur;
 • Prosekutur f'uffiċċju ta' prosekutur provinċjali, prosekutur f’uffiċċju ta' prosekutur militari provinċjali, prosekutur fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjalizzat — mill-inqas tmien snin ta’ esperjenza legali, iżda għal prosekutur fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjalizzat — mill-inqas għaxar snin esperjenza, ħamsa minnhom bħala prosekutur jew investigatur;
 • Prosekutur fl-Uffiċċju tal-prosekutur distrettwali — mill-inqas tliet snin esperjenza legali;
 • Prosekutur subordinat — l-ebda esperjenza meħtieġa.

Soġġetti għal evalwazzjoni komprensiva pożittiva tal-prestazzjoni, il-prosekuturi isiru tal-post b'deċiżjoni tal-Kunsill Ġudizzjarju Suprem wara ħames snin fil-kariga

Ir-rwol u l-funzjonijiet

Il-Prosekutur-Ġenerali jmexxi l-Uffiċċju tal-Prosekutur u joħroġ istruzzjonijiet u gwida dwar l-attivitajiet tas-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika; flimkien mal-maniġers tal-Ministeri u l-istituzzjonijiet tal-Istat, hu jew hi tistabbilixxi unitajiet interdipartimentali speċjalizzati biex jgħinu f’investigazzjonijiet taħt il-gwida proċedurali ta’ prosekutur maħtura minnu jew minnha. Il-Prosekutur-Ġenerali jista’ jirreferi kwistjonijiet lill-Qorti Kostituzzjonali.

Il-prosekutur imexxi investigazzjoni bħala prosekutur ta' superviżjoni.. Hu jew hi tista’ tressaq oġġezzjonijiet u titlob ir-revoka jew l-emenda ta’ miżuri illegali fil-limiti taż-żmien u skont il-kondizzjonijiet previsti mil-liġi. Hu jew hi tista’ tissospendi l-eżekuzzjoni ta’ miżura sakemm l-oġġezzjoni tiġi kkunsidrata mill-awtorità rilevanti. Jista' jsir appell mill-atti u l-kuntratti kollha ta' uffiċċju ta' prosekutur quddiem l-uffiċċju tal-prosekuturi direttament fuqu, sakemm dawn ma jkunux suġġetti għal reviżjoni ġudizzjarja. Prosekutur superjuri jew prosekutur minn uffiċċju ta' prosekutur superjuri jista’ jwettaq azzjonijiet li jaqgħu fil-ġuriżdizzjoni ta’ prosekuturi subordinati, u jista’ jissospendi jew jirrevoka d-deċiżjonijiet tagħhom bil-miktub f’kawżi speċifikati mil-liġi.

Fil-qadi ta’ dmirijiethom, il-prosekuturi huma indipendenti u jaġixxu skont il-leġiżlazzjoni. Il-prosekuturi, li huma politikament newtrali, jibbażaw id-deċiżjonijiet tagħhom fuq il-liġi u l-evidenza miġbura fil-każ li jkollhom quddiemhom, u huma ggwidati mill-kuxjenza u t-twemmin tagħhom.

Aktar informazzjoni tista’ tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tar-Repubblika tal-Bulgarija (Prokuraturata na Republika Balgariya).

L-Assoċjazzjoni tal-Prosekuturi Pubbliċi fil-Bulgarija hija assoċjazzjoni volontarja u mhux politika ta' maġistrati li jaħdmu jew li ħadmu fis-sistema tal-prosekuzzjoni pubblika tal-pajjiż. L-għan tal-Assoċjazzjoni huwa li tiġbor flimkien il-maġistrati tal-prosekuzzjoni pubblika ta' madwar il-pajjiż u tipprovdi forum għall-għoti ta' informazzjoni neċessarja u l-iskambju ta' opinjonijiet fuq kwistjonijiet relatat max-xogħol tal-prosekuzzjoni, kif ukoll l-espansjoni tal-kuntatti internazzjonali tas-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika u l-prosekuturi. Aktar informazzjoni tista’ tinstab fuq il-websajt tal-Assoċjazzjoni: - Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://apb.prb.bg

L-investigaturi

Taħt l-Att dwar il-Ġudikatura, l-investigaturi fir-Repubblika tal-Bulgarija għandhom l-istatus ta' maġistrati (imħallfin u prosekuturi).

Il-korpi investigattivi huma s-Servizz Nazzjonali tal-Investigazzjoni (NSlS), id-dipartimenti provinċjali tal-investigazzjoni fl-uffiċċji tal-prosekuturi provinċjali u d-dipartiment ta' investigazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjalizzat. Id-dipartiment ta' investigazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Belt ta’ Sofija għandu l-istatus ta’ dipartiment tal-investigazzjoni provinċjali.

Is-Servizz Nazzjonali tal-Investigazzjoni huwa mmexxi mill-Prosekutur Ġenerali, jew direttament jew permezz tad-Direttur tas-Servizz, li jirrappreżenta lill-Prosekutur-Ġenerali għall-iskop ta’ investigazzjonijiet. Id-Direttur tas-Servizz Nazzjonali tal-Investigazzjoni huwa responsabbli għall-ġestjoni amministrattiva u organizzattiva tal-investigaturi u l-persunal fl-NIS u jipprovdi gwida metodoloġika lil investigaturi mis-servizzi ta' investigazzjoni provinċjali tal-uffiċċji tal-prosekuturi provinċjali.

Id-dipartimenti ta’ investigazzjoni provinċjali fl-uffiċċji tal-prosekuturi provinċjali u d-dipartiment tal-investigazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjalizzat huma magħmula minn investigaturi.

L-investigaturi fid-dipartimenti ta’ investigazzjoni provinċjali fl-uffiċċji tal-prosekuturi provinċjali u fid-dipartiment ta' investigazzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjalizzat jwettqu investigazzjonijiet fil-każijiet li jkunu ngħatawlhom mill-prinċipal amministrattiv tal-uffiċċju tal-prosekutur rispettiv.

Fit-twettiq tal-kompiti tagħhom b’rabta ma’ proċeduri kriminali, l-awtoritajiet investigattivi jaġixxu taħt id-direzzjoni u s-superviżjoni ta’ prosekutur pubbliku.

L-ordnijiet maħruġa minn investigaturi matul investigazzjoni jorbtu lill-korpi Statali kollha, entitajiet ġuridiċi u ċ-ċittadini.

Imħallfin

L-Imħallfin fil-Bulgarija jinħatru, jingħataw promozzjoni, jitnaqqsilhom il-grad, jiġu trasferiti u jitneħħew mill-kariga b'deċiżjoni tal-Kunsill Ġudizzjarju Suprem.

Organizzazzjoni

Il-karigi li ġejjin jeżistu għal imħallfin li jkollhom l-esperjenza meħtieġa:

 • Imħallef fil-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni u mħallef fil-Qorti Amministrattiva Suprema — mill-inqas 12-il sena esperjenza legali;
 • Imħallef f’qorti tal-appell, imħallef f'qorti tal-appell militari, imħallef fil-Qorti Kriminali Speċjalizzata tal-Appell — mill-inqas għaxar snin esperjenza legali, iżda għal imħallef fil-Qorti Kriminali Speċjalizzata tal-Appell — mill-inqas 12-il sena esperjenza, tmienja minnhom bħala mħallef f’kawżi kriminali;
 • Imħallef f’qorti provinċjali, imħallef f'qorti amministrattiva, imħallef f'qorti militari, imħallef fil-Qorti Kriminali Speċjalizzata — mill-inqas tmien snin esperjenza legali, iżda għal imħallef fil-Qorti Kriminali Speċjalizzata — mill-inqas għaxar snin esperjenza, ħamsa minnhom bħala mħallef f’kawżi kriminali;
 • Imħallef f'qorti distrettwali — mill-inqas tliet snin esperjenza legali;
 • Imħallef subordinat — l-ebda esperjenza meħtieġa.

Soġġetti għal evalwazzjoni komprensiva pożittiva tal-prestazzjoni, l-imħallfin isiru tal-post b'deċiżjoni tal-Kunsill Ġudizzjarju Suprem wara ħames snin fil-kariga.

L-Unjoni tal-Imħallfin fil-Bulgarija (SSB) twaqqfet f’Sofija fit-28 ta’ Marzu 1997 minn 30 membru fundatur, inklużi mħallfin mill-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni u l-qrati provinċjali u distrettwali madwar il-pajjiż.

L-Unjoni tal-Imħallfin fil-Bulgarija ssuċċediet l-Unjoni tal-Imħallfin Bulgari, li twaqqfet fl-1919 u baqgħet attiva sal-1945, bħala organizzazzjoni professjonali informali li tiġbor flimkien il-komunità tal-imħallfin bl-għan li tipproteġi l-interessi professjonali tagħha kif ukoll sabiex isiru diskussjonijiet u jinstabu soluzzjonijiet għal problemi.

Aktar informazzjoni tista’ tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUnjoni tal-Imħallfin fil-Bulgarija (Sayuz na Sadiite v Balgariya).

L-Assoċjazzjoni Bulgara tal-Imħallfin kienet maħluqa sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jgawdu l-imparzjalità, it-trasparenza u l-aċċess għall-ġustizzja.

Fi ħdan il-qafas tas-sistema ġudizzjarja, l-Assoċjazzjoni tagħmel l-almu tagħha biex taħdem f’konformità mal-Kostituzzjoni u dispożizzjonijiet statutorji, filwaqt li fl-istess ħin issegwi r-regoli tal-etika professjonali. Aktar informazzjoni tista' tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni Bulgara tal-Imħallfin - Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.judgesbg.org/bg/

Ir-rwol u l-funzjonijiet

L-Unjoni tal-Imħallfin fil-Bulgarija tiġbor il-fajls, inklużi dawk dwar proċedimenti dixxiplinari kontra l-imħallfin, isservi bħala medjatur f’tilwim bejn l-imħallfin u impjegati oħra taċ-ċivil, tipprovdi assistenza lil-leġiżlatura matul il-proċess leġiżlattiv, iżżomm rekords u toħroġ il-ġurnal tagħha stess.

Assistenti ġudizzjarji u assistenti tal-prosekuzzjoni

L-assistenti ġudizzjarji jaħdmu fil-qrati provinċjali u amministrattivi, fil-qrati tal-appell, il-Qorti Suprema ta’ Kassazzjoni u l-Qorti Amministrattiva Suprema.

L-assistenti tal-prosekuzzjoni jaħdmu fl-uffiċċji tal-prosekuturi provinċjali u tal-appell, fl-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Kassazzjoni Suprema u l-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Qorti Amministrattiva Suprema.

Il-persuni li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti għall-pożizzjoni ta’ mħallef, prosekutur jew investigatur, u li jkunu għaddew minn kompetizzjoni b'eżami għal uffiċjali ġudizzjarji jinħatru bħala assistenti ġudizzjarji jew assistenti tal-prosekuzzjoni.

L-assistenti ġudizzjarji jinħatru mill-kap amministrattiv tal-qorti rilevanti. L-assistenti tal-prosekuzzjoni jinħatru mill-Prosekutur Ġenerali jew mill-kap amministrattiv tal-uffiċċju tal-prosekutur rilevanti.

L-organizzazzjoni tal-professjoni legali: Attorneys at law

Attorneys at law

Fil-Bulgarija, il-professjoni ta’ attorney at law hija professjoni stabbilita fil-Kostituzzjoni. Huma biss il-persuni li ħadu l-ġurament xieraq u jiddaħħlu fir-reġistru tal-kamra tal-avukati li jistgħu jsiru attorneys at law. Kull distrett ġudizzjarju ta' qorti provinċjali għandu Kamra tal-Avukati. Dawn huma subordinati għal Kunsill Suprem tal-Avukati, li għandu s-sede tiegħu f’Sofija. L-istatus, id-drittijiet u l-obbligi tal-attorneys at law huma regolati mill-Att tal-Avukati tal-Bulgarija.

Il-Kunsill Suprem tal-Avukati huwa entità ġuridika li jinkludi rappreżentanti tal- assoċjazzjonijiet tal-avukati, il-proporzjon ta' rappreżentazzjoni huwa ta' delegat għal kull 40 attorney at law.

Il-Kunsill Suprem tal-Avukati jlaqqa' u jorganizza l-laqgħat tal-Assemblea Ġenerali tal-Attorneys at Law Bulgari, jeżegwixxi d-deċiżjonijiet tagħha u jipprepara u jissottometti rapporti lill-Assemblea Ġenerali, jiddetermina l-kontribuzzjonijiet inizjali u annwali tal-attorneys at law għall-baġit tagħha, joħroġ ordinanzi skont l-Att tal-Avukati, jiddeċiedi l-appelli kontra deċiżjonijiet illegali tal-assemblej ġenerali tal-assoċjazzjonijiet tal-avukati u kontra l-legalità ta’ elezzjoni ta’ kunsill tal-avukati, jiddeċiedi l-appelli u l-protesti kontra d-deċiżjonijiet tal-kunsilli tal-avukati fuq l-ammissjoni ta' attorneys at law għal apprentistati u kontra r-rifjuti li jirreġistraw l-attorneys at law, jiżgura u japprova l-infiq fir-rigward tal-operat tal-Bord ta' Kontroll Suprem u t-Tribunal Suprem tad-Dixxiplina.

Il-Kunsill Suprem tal-Avukati jżomm reġistru tal-attorneys at law, wieħed tal-attorneys at law subordinati u ta’ ditti tal-avukati, u wieħed tal-attorneys at law barranin li għandhom id-dritt li jidhru bħala avukati difensuri quddiem il-qrati Bulgari.

Bażi tad-dejta ġuridika

Għal aktar informazzjoni ara s-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Suprem tal-Avukati (Visshiya Advokatski Savet).

Nutara

Organizzazzjoni

In-nutar huwa persuna maħtura mill-Istat biex iwettaq l-attivitajiet notarili previst mil-liġi. Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu, nutar huwa indipendenti u għandu jikkonforma biss mal-liġi. Il-Ministru tal-Ġustizzja jissorvelja l-attivitajiet tan-nutara kollha fir-rigward tal-konformità mal-liġi u l-istatut tal-Kamra tan-Nutara.

L-istatus, id-drittijiet u l-obbligi tan-nutara huma regolati mill-Att dwar in-Nutara u l-Attivitajiet Notarili tal-Bulgarija.

Ir-rwol u l-funzjonijiet

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tan-Nutara (Notarialnata Kamara) hija organizzazzjoni tan-nutara fir-Repubblika tal-Bulgarija li ġiet imwaqqfa taħt l-Att dwar in-Nutara u l-Attivitajiet Notarili. In-nutara kollha huma membri, bid-dritt, tal-Kamra tan-Nutara, li għandha personalità ġuridika u hija bbażata f’Sofija.

Il-korpi regolatorji tal-Kamra tan-Nutara huma l-Assemblea Ġenerali, il-Kunsill tan-Nutara, il-Bord ta' Superviżjoni u l-Kumitat tad-Dixxiplina. Il-Kamra tan-Nutara hija rappreżentata mill-President tal-Kunsill tan-Nutara.

Il-Kamra tan-Nutara torganizza u tipprovdi appoġġ għall-attivitajiet notarili, tħares u tippromwovi l-prestiġju tal-professjoni u żżomm relazzjonijiet ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali li għandhom attivitajiet simili.

Għal aktar informazzjoni ara s-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tan-Nutara (Notarialnata Kamara).

Professjonijiet ġuridiċi oħra

Bailiffs privati

Bailiff privat huwa persuna li l-Istat jassenjalha l-infurzar ta’ talbiet privati u l-ġbir ta’ riċevibbli pubbliċi. Il-qasam li fih jopera bailiff privat huwa l-ġuriżdizzjoni ġeografika tal-qorti provinċjali rilevanti.

Il-missjoni tal-Kamra tal-Bailiffs Privati hija li tippromwovi l-professjoni u ttejjeb il-proċess ta’ infurzar fil-Bulgarija, filwaqt li tappoġġa l-membri tagħha u tipproteġi l-interess pubbliku.

Bażi tad-dejta ġuridika

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Bailiffs Privati (Kamara na Chastnie Sadebni Izpalnitelni) iżżomm reġistru tal-bailiffs privati.

Ir-reġistru huwa pubbliku u l-aċċess għalih huwa pprovdut mis-sit elettroniku tal-Kamra. Kulħadd għandu d-dritt li jispezzjona r-reġistru u jikseb estratti minnu (l-Att dwar il-Bailiffs Privati).

Il-bailiffs privati jridu jippreżentaw lill-Ministeru tal-Ġustizzja r-rapporti ta’ attività kull sitt xhur u kull sena, li bihom il-Ministru tal-Ġustizzja jibni, iżomm u jiżviluppa sistema ta' informazzjoni għall-infurzar tal-ġustizzja. Il-Ministeru tal-Ġustizzja jimponi tariffa għall-użu tas-sistema tal-informazzjoni skont l-iskeda ta’ tariffi approvat mill-Kunsill tal-Ministri. L-aċċess uffiċjali għas-sistema ta’ informazzjoni huwa mingħajr ħlas għall-awtoritajiet tal-Istat, il-gvern lokali u l-korpi ta’ amministrazzjoni lokali, u l-persuni fdati b’funzjonijiet pubbliċi.

Bailiffs tal-Istat

Il-bailiffs tal-Istat iwettqu l-infurzar ta’ talbiet privati. L-Istat jista’ wkoll jassenja lill-bailiffs tal-Istat il-kompitu li jiġbru r-riċevibbli pubbliċi f’każijiet partikolari stabbiliti mil-liġi.

In-numru ta' bailiffs tal-Istat jiġi deċiż mill-Ministru tal-Ġustizzja.

Fi qrati distrettwali fejn m'hemmx bailiffs tal-Istat, il-funzjonijiet tagħhom jitwettqu minn imħallef tad-distrett maħtur mill-president tal-qorti rilevanti, b'notifika lill-Ministru għall-ġustizzja dwar dan.

Il-bailiffs tal-Istat jinħatru mill-Ministru tal-Ġustizzja abbażi ta’ kompetizzjoni. Il-Ministru tal-Ġustizzja jista’ jorganizza kompetizzjoni fuq proposta tal-president ta’ qorti distrettwali.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Assoċjazzjoni Bulgara tal-Bailiffs tal-Istat (Asotsiatsiya na Darzhavnite Sadebni Izpalnitelni v Balgariya) hija organizzazzjoni professjonali volontarja u indipendenti li tiddefendi l-interessi professjonali, kulturali, soċjali, intellettwali u materjali tal-bailiffs tal-Istat fil-Bulgarija, filwaqt li tippromwovi l-professjoni u tikkontribwixxi għaż-żieda fil-prestiġju fi ħdan l-Istat u s-soċjetà.

Bażi tad-dejta ġuridika

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-Reġistru tal-bailiffs tal-Istat (Registar na Darzhavnite Sadebni Izpalnitelni) jista' jiġi kkonsultat ukoll fuq is-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni tal-Bailiffs tal-Istat.

Imħallfin tar-reġistru

L-imħallfin tar-reġistru jwettqu d-dmirijiet tagħhom fi qrati distrettwali kif ġej.

Dawn jordnaw jew jiċħdu l-entrati, l-approvazzjonijiet u l-kanċellamenti mir-reġistru tal-proprjetà u jiddeċiedu jekk għandhomx jinħarġu referenzi u ċertifikati; huma jwettqu atti notarili u atti oħra stabbiliti bil-liġi. L-imħallfin tar-reġistrazzjoni jistgħu jaġixxu biss fid-distrett tagħhom stess.

L-għadd ta' mħallfin tar-reġistru jiġi deċiż mill-Ministru tal-Ġustizzja.

Fil-qrati distrettwali fejn m'hemmx imħallef tar-reġistru jew meta l-imħallef tar-reġistru ma jkunx jista’ jaqdi d-dmirijiet tiegħu, id-dmirijiet tal-imħallef tar-reġistru jsiru minn imħallef tad-distrett, b'notifika lill-Ministru għall-Ġustizzja dwar dan.

Il-Ministru tal-Ġustizzja jista’ jassenja l-funzjonijiet ta’ mħallef tar-reġistru lil bailiff tal-Istat fl-istess qorti.

L-imħallfin tar-reġistru jinħatru mill-Ministru tal-Ġustizzja abbażi ta’ kompetizzjoni. Il-Ministru tal-Ġustizzja jista’ jorganizza kompetizzjoni fuq proposta tal-president ta’ qorti distrettwali.

L-Assoċjazzjoni Bulgara tal-Imħallfin tar-Reġistru hija organizzazzjoni professjonali volontarja u indipendenti li tiddefendi l-interessi professjonali, kulturali, soċjali u intellettwali tal-imħallfin tar-reġistru fil-Bulgarija, filwaqt li tippromwovi l-professjoni u tikkontribwixxi għaż-żieda fil-prestiġju fi ħdan l-Istat u s-soċjetà. Għal aktar informazzjoni ara s-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni - Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.basv.free.bg

Għal aktar informazzjoni dwar il-persunal tal-Qorti ara hawnhekkPDF(378 Kb)en.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 17/12/2018

Il-professjonijiet legali - Repubblika Ċeka

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: iċ-Ċek diġà ġew tradotti.

Din il-paġna tagħtik ħarsa ġenerali tal-professjonijiet legali fir-Repubblika Ċeka.


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet - Daħla

Il-professjonijiet legali jinkludu l-imħallfin, il-prosekuturi pubbliċi, l-avukati, in-nutara, u l-marixalli tal-qorti (bailiffs).

Prosekuturi pubbliċi

Organizzazzjoni

Il-prosekuturi pubbliċi huma professjonisti legali li jaħdmu f’uffiċċju tal-prosekutur. L-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku huma korpi pubbliċi li jirrappreżentaw l-istat biex jipproteġu l-interess pubbliku fi kwistjonijet definiti b’mod ċar. Il-prosekuturi pubbliċi jimmaniġġjaw każijiet li jaqgħu fil-kompetenza tas-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika. L-ebda korp jew persuna oħra ma tista’ tindaħal fil-qasam tal-attività tagħhom jew tissosstiwihom jew tirrappreżentahom fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

L-organizzazzjoni tas-servizz tal-prosekuzzjoni tirrifletti s-sistema tal-qorti (fil-livell distrettwali, reġjonali u suprem). L-uffiċċju prinċipali tas-servizz huwa l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Suprem f’Brno, li huwa l-uffiċċju ċentrali tal-prosekutur pubbliku u jissorvelja s-servizz tal-prosekuzzjoni. Il-gvern għandu s-setgħa li jaħtar u jkeċċi lill-Prosekutur Pubbliku Suprem fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja.

Assoċjazzjoni professjonali

L-Unjoni Ċeka tal-Prosekuturi Pubbliċi (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUnie státních zástupcù Èeské republiky) hija assoċjazzjoni professjonali volontarja li l-għan tagħha huwa li tgħin lill-uffiċċji tal-prosekuturi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u li tippromwovi l-istat tad-dritt fit-teħid tad-deċiżjonijiet ħielsa minn kwalunkwe influwenza. L-Unjoni għandha wkoll rwol importanti fit-taħriġ tal-prosekuturi u l-prosekuturi f'taħriġ u tirrappreżenta l-interessi tal-prosekuturi pubbliċi.

Il-professjoni hija rregolata mill-Kodiċi tal-Etika Professjonali għall-Prosekuturi Pubbliċi.

Fil-paġna tal-internet tal-Ministeru tal-Ġustizzja hemm disponibbli lista ta’ prosekuturi pubbliċi, imqassma skont l-uffiċċju fejn huma assenjati: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisterstvo spravedlnosti.

Rwol u obbligi tal-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku

Il-prosekuturi pubbliċi huma uffiċjali pubbliċi bil-kompitu li jirrappreżentaw lill-istat fil-protezzjoni tal-interess pubbliku, b'mod partikolari billi jibdew prosekuzzjonijiet kriminali, u billi jiżguraw li l-liġi tiġi rispettata fir-rigward tad-detenzjoni qabel il-proċess, il-priġunerija, it-trattament mediku għall-fini ta’ protezzjoni, l-edukazzjoni istituzzjonali jew ta’ protezzjoni, il-prevenzjoni tar-reati, u d-dispożizzjoni ta’ għajnuna għall-vittmi tar-reati.

Setgħat fil-proċedimenti kriminali

Il-prosekuturi pubbliċi għandhom is-setgħa li jaġixxu f'kull stadju tal-proċedimenti kriminali. Il-prosekutur pubbliku għandu ċerti drittijiet proċedurali u huwa soġġett għal obbligi proċedurali korrispondenti.

Is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika taħdem kif huwa speċifikat fl-Att Nru 283/1993. B’mod partikolari, huwa responsabbli li jibda l-prosekuzzjonijiet kriminali pubbliċi u li jwettaq ċerti kompiti oħrajn skont il-Kodiċi Kriminali. Huwa jissorvelja wkoll il-konformità mal-liġi fir-rigward tad-detenzjoni qabel il-proċess, il-priġunerija, it-trattament mediku għall-fini ta’ protezzjoni, il-kura istituzzjonali jew ta’ protezzjoni u f’każijiet oħra fejn il-liġi tawtorizza restrizzjonijiet fil-libertà personali, u jaġixxi fi proċedimenti mhux kriminali u twettaq kompiti speċifiċi oħrajn stipulati mil-liġi.

Il-prosekuturi pubbliċi jiżguraw li l-liġi tiġi rispettata fil-proċedimenti kriminali qabel il-proċess. Skont il-Kodiċi Kriminali (Att Nru 141/1961), ċerti passi f’dan l-istadju huma l-unika prerogattiva tal-prosekutur pubbliku.

Qabel ma jibda prosekuzzjoni kriminali, huwa meħtieġ li l-prosekutur pubbliku jkun ġie notifikat bil-fatti li jindikaw li sar reat (Artikolu 158(2) tal-Kodiċi Kriminali).

Il-prosekutur pubbliku jagħmel akkuża formali (filwaqt li jirrakkomanda piena), li tagħti bidu għall-proċedura biex titressaq azzjoni quddiem il-qorti rilevanti. Il-prosekuturi pubbliċi għandhom ikunu preżenti għas-seduta prinċipali, fejn jistgħu jibdew proċedimenti billi jistabbilixxu l-akkużi u jtemmuhom bid-dikjarazzjoni ta’ għeluq tagħhom.

Il-prosekuturi pubbliċi għandhom ukoll setgħat biex jintlaħaq ftehim dwar il-ħtija u l-għotja ta’ sentenzi.

Il-prosekutur pubbliku jista’ jappella fuq il-bażi li jkun ingħata verdett ħażin. L-appelli jistgħu jkunu favur l-akkużat jew kontrih.

Jista’ jsir appell ieħor mill-Prosekutur Pubbliku Suprem.

Il-prosekutur pubbliku jista’ wkoll jirrakkomanda proċess ieħor favur l-akkużat jew kontrih.

Fil-proċedimenti kontra minorenni l-prosekutur pubbliku dejjem għandu jkun preżenti, mhux biss fis-seduta prinċipali iżda wkoll fis-seduti pubbliċi (Att Nru 218/2003 dwar il-proċedimenti ġudizzjarji f’każijiet ta’ minorenni.

Id-deċiżjonijiet dwar soluzzjonijiet alternattivi fl-istadju ta’ qabel il-proċess huma fost is-setgħat esklussivi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-prosekutur pubbliku.

Azzjoni mis-servizz tal-prosekuzzjoni fil-każijiet mhux kriminali

Is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika jista' wkoll jirrakkomanda li jinbdew proċedimenti ċivili jew jista' jintervjeni fil-proċedimenti ċivili li jkunu għaddejjin, iżda biss fejn tippermetti l-liġi.

Il-bażi għall-involvimenti tas-servizz tal-prosekuzzjoni fil-proċedimenti ċivili huwa l-Artikolu 80 tal-Kostituzzjoni Ċeka, li jiddikjara li s-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika jista’ jwettaq kompiti oħra skont il-liġi minbarra jibda prosekuzzjonijiet pubbliċi. Skont l-Att dwar is-Servizzi tal-Prosekuzzjoni, is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika jista’ jaġixxi f’proċedimenti oħra minbarra l-każijiet kriminali. Dawn is-setgħat huma koperti f’aktar dettall fil-Kodiċi Ċivili, li jispeċifika meta s-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika jista’ jintervjeni fil-proċedimenti ċivili li jkunu għaddejjin.

Minbarra l-possibbiltà li jieħu sehem fil-proċedimenti ċivili, is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika jista’ jirrakkomanda li l-proċedimenti jinbdew mill-Prosekutur Pubbliku Suprem, pereżempju fil-każijiet ta’ ċaħda tal-paternità skont l-Att dwar il-Familja.

Kwalifiki u rekwiżiti oħrajn għall-prosekuturi pubbliċi

Il-prosekuturi pubbliċi jieħdu l-kariga malli jinħatru. Huma jinħatru mill-Ministru tal-Ġustizzja, fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Prosekutur Pubbliku Suprem, u l-ħatra tkun għal perjodu illimitat. Prosekutur pubbliku jieħu ġurament quddiem il-Ministru tal-Ġustizzja.

Sabiex persuna tinħatar bħala prosekutur pubbliku, din għandha tkun ċittadin tar-Repubblika Ċeka u:

 • għandha tgawdi minn kapaċità ġuridika,
 • għandu jkollha kondotta tajba,
 • għandu jkollha mill-inqas 25 sena fiż-żmien meta tiġi maħtura,
 • għandha tkun kisbet lawrja ta’ master’s fil-liġi f’università Ċeka,
 • għandha tkun għaddiet mill-eżami finali,
 • għandu jkollha l-kwalitajiet morali li jiggarantixxu li teżerċita l-funzjoni tagħha sewwa; u
 • għandha taċċetta l-ħatra bħala prosekutur pubbliku u l-kollokament f’uffiċċju tal-prosekutur.

Il-prosekuturi pubbliċi jinħatru għal perjodu illimitat, iżda jistgħu jiġu sospiżi mill-kariga tagħhom permezz ta’ deċiżjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja. It-terminu tagħhom jieqaf meta jilħqu l-età ta’ 70 sena, meta jmutu jew meta jkunu ddikjarati mejta, jew jekk, pereżempju, jitilfu l-kapaċità ġuridika tagħhom jew tiġi ristretta, jekk jirrifjutaw li jieħdu l-ġurament, jekk jitilfu ċ-ċittadinanza Ċeka, jekk jaċċettaw funzjoni li ma tkunx kompatibbli ma’ dik ta’ prosekutur pubbliku, jekk jinsabu ħatja ta’ delitt, jekk jinsabu li mhumiex kompetenti biex iwettqu d-dmirijiet tagħhom, jew jekk xi marda ddum tant li ma tippermettilhomx iwettqu dmirijiethom. It-terminu tagħhom jintemm ukoll jekk jitneħħew mill-kariga tagħhom bħala miżura dixxiplinarja jew jekk jirriżenjaw.

Il-Ministru tal-Ġustizzja jistabbilixxi l-baġit tas-servizz tal-prosekuzzjoni. Il-pożizzjoni ta’ prosekutur pubbliku hija rregolata mill-Att Nru 283/1993.

Funzjonijiet inkompatibbli

Għajr meta tippermetti l-liġi, prosekutur pubbliku ma jistax jaġixxi bħala arbitru jew medjatur biex isolvi t-tilwim legali, jirrappreżenta partijiet f’proċedimenti ġuridiċi, jew jaġixxi bħala aġent għal pretendent jew parti f’proċedimenti ġudizzjarji jew amministrattivi. Minbarra li jservi bħala prosekutur pubbliku, jew bħala kap prosekutur pubbliku jew viċi kap prosekutur pubbliku, jew iwettaq dmirijiet li jirriżultaw mill-kollokament temporanju fil-Ministeru jew fl-Akkademja Ġuridika, il-prosekuturi pubbliċi ma jistgħux ikollhom funzjoni mħallsa oħra jew jimpenjaw ruħhom f’attività oħra bi qligħ, għajr il-ġestjoni tal-assi tagħhom stess u t-twettiq ta’ xogħol akkademiku, ta’ tagħlim, letterarju, ġurnalistiku jew artistiku jew iservu f’korpi konsultattivi għall-Ministru jew għall-gvern jew f’korpi parlamentari.

Remunerazzjoni

Ir-remunerazzjoni tal-prosekuturi hija stabbilita bil-liġi u mħallsa mill-istat.

Responsabbiltà professjonali

L-istat huwa responsabbli, kif speċifikat mil-liġi, għal kwalunkwe dannu, ħsara, jew telf li jirriżulta minn deċiżjonijiet illegali jew żbalji proċedurali magħmula mill-prosekuturi pubbliċi.

Il-prosekuturi pubbliċi huma responsabbli jekk iwettqu reat dixxiplinarju.

Imħallfin

Organizzazzjoni

Id-dispożizzjoni bażika li tirregola l-pożizzjoni tal-imħallfin hija l-Artikolu 82(1) tal-Kostituzzjoni Ċeka, li jiddikjara li l-imħallfin għandhom ikunu indipendenti fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom u li ħadd ma jista’ jipprova jdgħajjef l-imparzjalità tagħhom. Aktar regoli huma stabbiliti fl-Att Nru 6/2002 dwar il-qrati u l-imħallfin.

Ħatra u terminu

Jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti, l-imħallfin jinħatru mill-President tar-Repubblika u jieħdu l-kariga wara li jieħdu l-ġurament. Madankollu, ma hemm l-ebda dritt legali li wieħed jinħatar bħala mħallef.

It-tħejjija biex wieħed isir imħallef tinvolvi servizz ta’ tliet snin bħala mħallef f’taħriġ fil-qrati. Wara t-tlestija tas-servizz ta’ tħejjija tagħhom, l-imħallfin f’taħriġ jagħmlu eżami ġudizzjarju speċjali.

Il-ħatra bħala mħallef mhijiex limitata fiż-żmien, iżda l-imħallfin jistgħu jinħelsu mid-dmirijiet tagħhom b’mod temporanju mill-Ministru tal-Ġustizzja. It-terminu tal-imħallfin jispiċċa fit-tmiem tas-sena li fiha jagħlqu 70 sena, meta jmutu jew meta jiġu ddikjarati bħala mejta, jekk jiġu ddikjarati uffiċjalment mhux kompetenti biex iwettqu dmirijiethom, jew jekk jirriżenjaw.

Kwalifiki u rekwiżiti oħrajn għall-imħallfin

Sabiex tinħatar bħala mħallef, persuna:

 • għandha tkun ċittadin tar-Repubblika Ċeka
 • għandha tgawdi minn kapaċità ġuridika sħiħa,
 • għandu jkollha kondotta tajba,
 • għandu jkollha mill-inqas 30 sena,
 • għandha tkun kisbet lawrja ta’ master’s fil-liġi f’università Ċeka,
 • għandha tkun għaddiet mill-eżami ġudizzjarju speċjali,
 • għandu jkollha l-kwalitajiet morali li jiggarantixxu li teżerċita l-funzjoni tagħha sewwa; u
 • għandha taċċetta l-ħatra bħala mħallef u l-kollokament f'qorti speċifika.

L-imħallfin mhux esperti jinħatru mill-pubbliku ġenerali (sakemm ikollhom kondotta tajba). Dawn jieħdu ġurament quddiem il-president tal-qorti u jservu għal erba’ snin.

Funzjonijiet inkompatibbli

Minbarra li jservu bħala president jew viċi president ta’ qorti, l-imħallfin ma jistgħu jeżerċitaw l-ebda forma oħra ta’ attività mħallsa għajr il-ġestjoni tal-assi tagħhom stess u t-twettiq ta’ xogħol akkademiku, ta’ tagħlim, letterarju, ġurnalistiku jew artistiku jew li jservu f’korpi konsultattivi għall-Ministeru jew għall-gvern jew f’korpi parlamentari.

Remunerazzjoni

Il-livell tar-remunerazzjoni tal-imħallfin huwa stabbilit bil-liġi.

Rwol u obbligi

Id-dritt bażiku u l-obbligu tal-imħallfin huma li jibqgħu indipendenti fit-twettiq ta’ dmirijiethom u li jkunu marbuta biss bil-liġi, billi jinterpretawha bl-aħjar użu tal-għarfien tagħhom u skont il-kuxjenza tagħhom. Ma għandhomx jippermettu li jiġu influwenzati pereżempju mill-interessi tal-partiti politiċi, l-opinjoni pubblika jew il-medja. Huwa projbit li wieħed jipprova jdgħajjef jew jhedded l-indipendenza u l-imparzjalità tal-imħallfin.

L-imħallfin għandhom jagħtu d-deċiżjonijiet tagħhom fi żmien raġonevoli u mingħajr dewmien mhux meħtieġ u għandhom jagħtu l-opportunità lill-partijiet fil-proċedimenti u lir-rappreżentanti tagħhom li jaffermaw id-drittijiet tagħhom, iżda ma jistgħux jinnegozjaw magħhom dwar is-sustanza tal-każ jew dwar kwistjonijiet proċedurali li jistgħu jaffettwaw il-każ.

Anke meta jispiċċaw mill-kariga tagħhom, l-imħallfin ma għandhomx jiżvelaw kwistjonijiet li jkunu saru jafu bihom matul it-twettiq ta’ dmirijiethom; dan l-obbligu jista’ jitneħħa f’każijiet eċċezzjonali biss.

Lista ta’ mħallfin u l-qrati fejn jaħdmu hija disponibbli fil-paġna tal-internet tal-Ministeru tal-Ġustizzja: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisterstvo spravedlnosti.

L-Unjoni tal-Imħallfin Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSoudcovská unie ma tirrappreżentax l-imħallfin kollha, għax is-sħubija hija volontarja. L-assemblea ġenerali tagħha adottat kodiċi ta’ kondotta għall-imħallfin li tistabbilixxi prinċipji etiċi biex iservu ta' gwida għall-ġudikatura.

Kategoriji u speċjalizzazzjoni tal-imħallfin

Minbarra li jieħdu deċiżjonijiet fil-każijiet, l-imħallfin jistgħu wkoll iservu bħala presidenti jew viċi presidenti tal-qorti. Dawn jinħatru mill-President tar-Repubblika (Qorti Suprema u Qorti Amministrattiva Suprema) jew mill-Ministru tal-Ġustizzja (qrati superjuri, reġjonali u distrettwali). Il-kompiti ewlenin tagħhom jinkludu l-amministrazzjoni tal-qrati.

Imħallef jista’ wkoll jinħatar biex jippresjedi kulleġġ tal-Qorti Suprema jew tal-Qorti Amministrattiva Suprema, jew biex jippresjedi senat tal-qorti.

Internament, il-qrati distrettwali, reġjonali u superjuri bażikament huma organizzati f'diviżjonijiet kriminali, ċivili u amministrattivi speċjalizzati għat-tipi differenti ta' każijiet.

Responsabbiltà professjonali tal-imħallfin

L-istat huwa responsabbli għal kwalunkwe dannu, ħsara, jew telf li jirriżulta minn deċiżjoni, deċiżjoni ta’ żamma, sentenza jew miżura ta’ protezzjoni ħażina jew minn irregolarità proċedurali. L-imħallef ikkonċernat jista’ jiġi mitlub jagħti kumpens biss jekk jinsab ħati ta’ reat dixxiplinarju jew kriminali. L-imħallfin huma responsabbli għall-professjonaliżmu tagħhom fit-twettiq ta’ dmirijiethom.

Nutara

Organizzazzjoni

In-nutara u l-attivitajiet tagħhom huma rregolati bl-Att Nru 358/1992 dwar in-nutara u l-attivitajiet tagħhom (il-Kodiċi Notarili).

In-nutara għandhom ikunu membri tal-Kamra tan-Nutara li hija responsabbli għall-amministrazzjoni tal-professjoni. Il-Kamra torganizza wkoll it-taħriġ professjonali u l-eżamijiet tan-nutari f’taħriġ. Lista ta’ nutara, imqassma skont ir-reġjun, tista’ tinsab fil-paġna tal-internet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaNotáøská komora.

Ħatra u terminu

In-nutara jinħatru għal post battal mill-Ministru tal-Ġustizzja, li jaġixxi fuq rakkomandazzjoni mill-Kamra, wara eżami kompetittiv. Nutar jieħu l-kariga tiegħu ladarba jiddaħħal fir-reġistru tan-nutara li jinżamm mill-Kamra tan-Nutara.

Nutar f’taħriġ iħejji għall-professjoni billi jaħdem ma’ nutar. L-istadju li jmiss fit-tħejjija huwa meta l-persuna f’taħriġ tikseb l-istatus ta’ nutar kandidat wara li tkun lestiet skema ta’ taħriġ ta' mill-inqas tliet snin u tgħaddi mill-eżami notarili.

Il-mandat ta’ nutar mhuwiex limitat fiż-żmien, iżda jista’ jiġi sospiż. It-terminu tan-nutara jispiċċa meta jilħqu l-età ta’ 70 sena, meta jmutu jew jekk jiġu ddikjarati bħala mejta, meta jitkeċċew, jekk jitilfu ċ-ċittadinanza tar-Repubblika Ċeka, jekk jitilfu l-kapaċità ġuridika, jew jekk, pereżempju, jirrifjutaw li jieħdu l-ġurament jew jekk saħħithom ma tippermettilhomx iwettqu dmirijiethom fuq żmien twil.

L-għadd ta’ uffiċċji ta’ nutara fiż-żona ta’ kull qorti distrettwali huwa stabbilit mill-Ministru tal-Ġustizzja wara li jikkonsulta mal-Kamra tan-Nutara.

In-nutara huma indipendenti fit-twettiq ta’ dmirijiethom. Huma marbuta biss bil-liġi. L-eżerċizzju tal-professjoni ta' nutar huwa inkompatibbli ma' kwalunkwe attività mħallsa oħra (għajr meta l-liġi tgħid mod ieħor).

Kwalifiki u rekwiżiti oħrajn għan-nutara

Sabiex tinħatar bħala nutar, persuna:

 • għandu jkollha ċ-ċittadinanza tar-Repubblika Ċeka,
 • għandha tgawdi minn kapaċità ġuridika sħiħa,
 • għandu jkollha kondotta tajba,
 • għandu jkolla lawrja universitarja,
 • għandha tkun lestiet perjodu ta’ prattika notarili ta’ mill-inqas ħames snin,
 • għandha tkun għaddiet mill-eżami notarili,

Sabiex tibda tipprattika bħala nutar, persuna:

 • għandha tinħatar bħala nutar,
 • għandha tkun ħadet il-ġurament quddiem il-Ministru tal-Ġustizzja, jekk dan ikun għadu ma sarx,
 • għandha tkun kisbet it-timbru uffiċjali ta’ nutar,
 • għandha tkun ħadet polza tal-assigurazzjoni tar-responsabilità għal kwalunkwe dannu, ħsara jew telf li jista’ jseħħ matul l-eżerċizzju tal-professjoni tagħha.

Funzjonijiet inkompatibbli

In-nutara ma jistgħux jeżerċitaw attività oħra bi qligħ minbarra l-ġestjoni tal-assi tagħhom stess. Madankollu, jistgħu jwettqu xogħol akkademiku, ġurnalistiku, ta’ tagħlim, ta’ interpretazzjoni, espert jew artistiku b'remunerazzjoni.

Remunerazzjoni

Skont il-Kodiċi Notarili, nutar jaħdem għal remunerazzjoni, li b’mod ewlieni jikkonsisti minn dritt ta' ħlas, rimborż għal ħin tiegħu, u rimborż tal-ispejjeż. Il-ħlas isir mill-persuna li jkollha bżonn l-assistenza tan-nutar. In-nutara għandhom id-dritt jitolbu ħlas raġonevoli minn qabel fir-rigward tad-dritt ta' ħlas u l-ispejjeż tagħhom. Regoli dettaljati dwar ir-remunerazzjoni tan-nutara huma stabbiliti fil-leġiżlazzjoni speċifika.

Rwol u obbligi tan-nutara

Fit-twettiq ta’ dmirijiethom in-nutara għandhom jikkonformaw ma’ atti tal-liġi u dispożizzjonijiet legali oħra ta’ applikazzjoni ġenerali; fil-provvista ta’ assistenza legali huma marbuta wkoll bl-istruzzjonijiet tal-klijenti tagħhom. Huma għandhom id-dritt li jirrifjutaw li jagħmlu dak li huwa mitlub biss jekk dan joħloq kunflitt mal-liġi ġeneralment applikabbli; jekk huma stess jew persuni qribhom ikunu involuti fil-każ; jekk ikunu diġà pprovdew assistenza legali fl-istess każ lil xi ħadd ieħor b’interessi li joħolqu kunflitt; jew jekk il-persuna li titlob assistenza ma tħallasx ammont ta’ flus raġonevoli minn qabel mingħajr raġuni valida. Nutar għandu d-dritt li jirtira minn kuntratt ma’ klijent jew persuna li qed titlob parir meta jkun hemm ksur tal-fiduċja reċiproka.

In-nutara ma jistgħux jiżvelaw kwistjonijiet li jkunu saru jafu bihom matul xogħolhom u li jistgħu jaffettwaw l-interessi leġittimi tal-klijenti tagħhom jew tal-persuni li qed jitolbu parir; il-persuni kkonċernati biss jistgħu jeħilsuhom minn dan l-obbligu.

Is-servizzi legali u servizzi oħrajn ipprovduti min-nutari jinkludu:

 • li jaġixxu bħala kummissarji ġudizzjarji, jiġifieri bħala aġenti tal-qorti, għal kwistjonijiet ta' suċċessjoni
 • li jfasslu atti notarili - rekords uffiċjali ta’ atti legali, ta’ laqgħat ġenerali annwali u laqgħat ta’ persuni ġuridiċi, ta’ atti u sitwazzjonijiet oħrajn
 • li jfasslu kuntratti
 • kustodja notarili
 • li jfasslu atti notarili li jippermettu l-infurzar
 • li jfasslu u jiddepożitaw testmenti
 • li jfasslu ftehimiet ta’ qabel iż-żwieġ (li għandhom ikunu fl-għamla ta' att notarili), ftehimiet ta' garanzij u jirreġistraw il-garanziji
 • li jawtentikaw dokumenti.

Joħorġu wkoll siltiet mir-Reġistru tal-Artijiet tar-Repubblika Ċeka, eċċ.

Responsabbiltà professjonali tan-nutara

In-nutara huma responsabbli għal kwalunkwe dannu, ħsara jew telf li jistgħu jikkawżaw meta jwettqu dmirijiethom mal-klijenti, il-persuni li jitolbu għal parir, jew persuni oħrajn ikkonċernati; huma wkoll responsabbli quddiem il-persunal tagħhom għal kwalunkwe dannu, ħsara jew telf li jistgħu jġarrbu matul xogħolhom. Biex ikopru r-riskju għandu jkollhom polza tal-assigurazzjoni tar-responsabilità.

In-nutara huma wkoll soġġetti għal azzjoni dixxiplinarja.

Is-superviżjoni mill-Istat tan-nutara hija r-responsabbiltà tal-Ministeru tal-Ġustizzja, il-Kamra tan-Nutara tar-Repubblika Ċeka, u l-kmamar tan-nutara individwali.

Assoċjazzjoni professjonali

Il-kmamar tan-nutara, stabbiliti mil-liġi fiż-żona ta' kull qorti reġjonali u l-qorti muniċipali ta' Praga, jinkludu n-nutara kollha stabbiliti fiż-żona korrispondenti. Il-kamra tan-nutara tgawdi minn personalità ġuridika u għandha d-dħul u l-korpi tagħha stess.

Il-Kamra tan-Nutara tar-Repubblika Ċeka hija l-organizzazzjoni professjonali ċentrali awtonoma li tinkludi l-kmamar tan-nutara individwali. Hija tgawdi minn personalità ġuridika u għandha d-dħul u l-korpi tagħha stess. Il-kompiti tagħha jinkludu ż-żamma u l-ġestjoni tar-reġistru ċentrali tat-testmenti, li huwa lista mhux pubblika f'għamla elettronika li tinkludi testmenti, atti ta' diżeredazzjoni u atti li jħassruhom, rekords tal-ħatra u t-tkeċċija tal-eżekuturi testamentarji. Il-Kamra tan-Nutara tar-Repubblika Ċeka żżomm ukoll ir-reġistru tal-garaziji.

Organizzazzjoni tal-professjoni legali: ġuristi

Avukati

L-avukati għandhom ikunu membri tal-Kamra tal-Avukati Ċeka (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaÈeská advokátní komora), l-organizzazzjoni mhux governattiva awtonoma ċentrali responsabbli għall-professjoni.

Il-provvista tas-servizzi mill-avukati hija rregolata mill-Att Nru 85/1996, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidao advokacii.

Rekwiżiti għall-avukati

Biex persuna teżerċita l-professjoni ta’ avukat, hija għandha tkun imniżżla fir-reġistru tal-avukati li jinżamm mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Avukatura Ċeka. Biex persuna titniżżel fir-reġistru, din għandha tapplika bil-miktub u:

Is-servizzi legali jistgħu jiġu pprovduti fir-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRepubblika Ċeka biss minn:

Fir-Repubblika Ċeka hemm tip wieħed biss ta’ avukat mingħajr ebda tip ta’ distinzjoni. L-avukati individwali jibnu l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom f'wieħed mill-oqsma tal-liġi biss ladarba jibdew jipprattikaw.

Drittijiet u obbligi tal-avukati

Avukat jieħu l-kariga tiegħu malli jitniżżel fir-reġistru.

Persuna li trid issir avukat tħejji għall-professjoni billi taħdem bħala avukat f’taħriġ ma’ avukat.

Ir-reġistrazzjoni mhijiex limitata fiż-żmien, iżda d-dritt li wieħed jeżerċita bħala avukat jista’ jiġi sospiż, kif speċifikat fil-liġi jew wara deċiżjoni meħuda mill-Kamra tal-Avukati Ċeka.

Id-dritt li wieħed jeżerċita bħala avukat jispiċċa meta avukat jitneħħa mir-reġistru bir-raġunijiet speċifikati mil-liġi, bħal pereżempju l-mewt jew jekk jiġi ddikjarat mejjet, it-telf jew ir-restrizzjoni tal-kapaċità ġuridika, li jitneħħa mir-reġistru bħala miżura dixxiplinarja, il-falliment, jew b’talba ta’ avukat stess. Il-Kamra tal-Avukati Ċeka tista’ wkoll tiddeċiedi li tneħħi avukat mir-reġistru.

Funzjonijiet inkompatibbli

Skont il-liġi, avukat li qed jeżerċita l-professjoni tiegħu ma jistax fl-istess ħin ikun impjegat jew ikollu pożizzjoni oħra simili, għajr bħala għalliem l-università, u ma jistax iwettaq attività li mhijiex kompatibbli ma’ dik ta’ avukat.

Remunerazzjoni

L-avukati ġeneralment jaġixxu fuq ħlas ta’ dritt mill-klijent; l-avukat jista’ jitlob għal ħlas raġonevoli minn qabel. Il-metodu għad-determinazzjoni tad-drittijiet ta' ħlas tal-avukati għas-servizzi legali, ir-rimborż tal-ispejjeż, u r-remunerazzjoni għaż-żmien tiegħu huwa rregolat minn dispożizzjoni ġeneralment vinkolanti. Bħala regola, id-dritt ta' ħlas għall-provvista ta’ servizzi legali hija stipulata f’kuntratt mal-klijent (“dritt ta' ħlas kuntrattwali”). Jekk le, din tiġi determinata skont l-iskala tad-drittijiet ta' ħlas mhux kuntrattwali tal-avukati. Jekk avukat jinħatar biex jipprovdi servizzi legali, id-drittijiet jitħallsu mill-istat.

Assoċjazzjoni professjonali

L-Assoċjazzjoni tal-Avukatura Ċeka, li għandha s-sede tagħha fi Praga u fergħa f’Brno, hija l-organizzazzjoni professjonali awtonoma għall-avukati kollha. Din għandha l-korpi tagħha stess u toħroġ regoli professjonali vinkolanti għall-avukati li jkunu ppubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Kamra tal-Avukati Ċeka.

Dawn jinkludu r-regoli tal-etika professjonali u r-regoli dwar il-kompetizzjoni li jirregolaw l-avukati fir-Repubblika Ċeka.

Responsabbiltà professjonali

L-avukati huma responsabbli quddiem il-klijenti tagħhom għal kwalunkwe dannu, ħsara jew telf li huma, jew l-impjegati jew ir-rappreżentanti tagħhom jistgħu jikkawżaw matul xogħolhom. L-avukati għandhom ikunu assigurati kontra tali responsabbiltà.

L-avukati huma wkoll responsabbli jekk jinsabu ħatja ta’ reat dixxiplinarju li jinvolvi ksur serju jew repetut tal-obbligi tagħhom.

Bażi ta’ dejta legali

Lista ta’ avukati hija disponibbli fil-paġna tal-internet tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati Ċeki. F’din il-paġna tista’ tfittex avukati mhux biss skont il-post, iżda wkoll skont l-ispeċjalizzazzjoni u l-għarfien tagħhom tal-lingwi.

L-aċċess għall-bażi ta’ dejta huwa bla ħlas?

Iva.

Avukati kummerċjali/parir legali

Fir-Repubblika Ċeka hemm tip wieħed biss ta’ avukat.

Professjonijiet legali oħra

Marixxalli tal-Qorti

Marixxall tal-qorti huwa professjonist Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidalegali Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaindipendenti li jinforza l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaimplimentazzjoni skont il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKodiċi tal-Infurzar. Il-marixxalli tal-qorti kollha għandhom ikunu membri tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Marixxalli tal-Qorti awtonoma.

Dawn huma rregolati mill-Att Nru 120/2001 dwar il-marixxalli tal-qorti u l-infurzar (il-Kodiċi tal-Infurzar).

Il-marixxalli tal-qorti jinħatru mill-Ministru tal-Ġustizzja.

Fir-Repubblika Ċeka marixxall tal-qorti huwa uffiċjal pubbliku u dmirijietu jitqiesu bħala atti tal-qorti.

Sabiex persuna tinħatar bħala marixxall tal-qorti, din għandha tkun ċittadin tar-Repubblika Ċeka u:

Ħatra u terminu

Wara li jieħu ġurament, marixxall tal-qorti jinħatar mill-Ministru tal-Ġustizzja għal post battal wara proċedura ta' għażla ppubblikata. Meta jinħatar huwa jsir membru tal-Kamra tal-Marixxalli tal-Qorti. It-tħejjija tal-kariga ta’ marixxall tal-qorti tinvolvi li l-ewwel jaħdem bħala marixxall tal-qorti f’taħriġ ma’ marixxall tal-qorti stabbilit. L-istadju li jmiss huwa marixxall tal-qorti kandidat; il-kandidati għandhom ikunu lestew eżerċizzju ta’ mill-inqas tliet snin u jkunu għaddew mill-eżami tal-marixxalli tal-qorti qabel ma jkunu jistgħu jitniżżlu fir-reġistru.

Il-ħatra mhijiex limitata fiż-żmien, iżda l-Ministru tal-Ġustizzja jista’ jissospendi marixxall tal-qorti. Matul il-perjodu ta’ sospensjoni, marixxall tal-qorti ma’ jistax jaġixxi bħala marixxal tal-qorti, u jinħatar sostitut, bħalma huwa l-każ għal kwalunkwe perjodu ieħor meta l-marixxall tal-qorti ma jkunx jista’ jaħdem (pereżempju mard, vaganzi).

Persuna tieqaf tkun marixxall tal-qorti minn meta tieqaf tkun membru tal-Kamra tal-Marixxalli tal-Qorti. Dan iseħħ mal-mewt jew mad-dikjarazzjoni ta’ mewt, it-tkeċċija, it-telf taċ-ċittadinanza tar-Repubblika Ċeka, jew it-telf jew ir-restrizzjoni tal-kapaċità ġuridika.

Funzjonijiet inkompatibbli

Il-marixxalli tal-qorti ma jistgħux jeżerċitaw attività oħra bi qligħ minbarra l-ġestjoni tal-assi tagħhom stess. Madankollu, jistgħu jwettqu xogħol akkademiku, ta’ pubblikazzjoni, ta’ tagħlim, ta’ interpretazzjoni, espert jew artistiku b'remunerazzjoni.

Remunerazzjoni

Il-marixxalli tal-qorti jwettqu l-infurzar u attivitajiet oħra għal remunerazzjoni, li l-aktar tinkludi id-dritt ta' ħlas tal-marixxall tal-qorti, ir-rimborż tal-ispejjeż, ir-remunerazzjoni tal-ħin tiegħu, u r-remunerazzjoni għall-għotja ta’ ċitazzjonijiet. Id-dritt ta' ħlas tal-marixall tal-qorti tista’ tiġi deċiża bejn il-marixxall tal-qorti u l-persuna kkonċernata. Jekk ma jkun hemm l-ebda ftehim bħal dan, id-dritt ta' ħlas jiġi ddeterminat skont id-diżpozzizzjoni legali ġeneralment applikabbli. Il-marixxalli tal-qorti għandhom id-dritt jitolbu għal ħlas raġonevoli minn qabel tal-ispejjez tal-infurzar.

Responsabbiltà professjonali

Il-marixxalli tal-qorti huma responsabbli għal kwalunkwe dannu, ħsara jew telf ikkawżat matul ix-xogħol ta’ infurzar tagħhom, minnhom stess jew mill-impjegati tagħhom. Għandhom ikunu koperti minn assigurazzjoni tar-responsabbiltà.

Il-marixxalli tal-qorti u l-kandidati marixxalli tal-qorti huma wkoll responsabbli għar-reati dixxiplinarji li jinvolvu ksur tal-obbligi tagħhom skont il-liġi jew li jikkawżaw dannu serju jew ripetut għad-dinjità tal-professjoni.

Għal aktar dettalji ara l-paġna tal-internet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Marixxalli tal-Qorti

Organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi legali pro bono (bla ħlas)

Hemm għadd ta’ organizzazzjonijiet mhux governattivi li jipprovdu għajnuna legali pubblika f’oqsma diversi: pereżempju Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEkologický právní servis, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaluridicum remedium.

F’ċerti każijiet speċifiċi l-Kamra tal-Avukati Ċeka tipprovdi parir legali bla ħlas ukoll.

L-Assoċjazzjoni tal-Avukatura Ċeka tipprovdi parir legali bla ħlas dwar kwistjonijiet ta’ infurzar.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 13/05/2019

Il-professjonijiet legali - Danimarka

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna id-Daniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Din il-paġna tipprovdilek ħarsa ġenerali dwar il-professjonijiet legali fid-Danimarka.


Il-professjonijiet legali

Il-prosekuturi

Organizzazzjoni

Is-Servizz tal-Prosekuzzjoni Daniż jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tal-Ġustizzja, li jirregola lill-prosekuturi pubbliċi. Is-servizz huwa magħmul minn Direttur tal-Prosekuturi Pubbliċi, il-Prosekuturi Pubbliċi u l-Kapijiet tal-Pulizija.

Id-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi (prosekutur ġenerali) iressaq każijiet kriminali quddiem il-Qorti Suprema u, barra minn hekk, jipparteċipa fis-smigħ quddiem il-Kummissjoni tar-Reviżjoni ta’ Każijiet Kriminali.

Il-prosekutur ġenerali jiġi fuq il-prosekuturi l-oħra u jissorvelja x-xogħol tagħhom. Hi jew hu t/jipproċessa wkoll ilmenti dwar deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu mill-prosekuturi pubbliċi fl-ewwel istanza.

Rwol u dmirijiet

Il-kompiti u l-organizzazzjoni tas-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tal-Prosekuzzjoni huma deskritti fil-Parti 10 (l-artikoli 95-107) tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja tad-Danimarka.

Huwa d-dmir tas-servizz tal-prosekuzzjoni, flimkien mal-pulizija, li jipprosegwixxu r-reati skont dan l-Att. Il-artikolu 96(2) jipprovdi li s-servizz tal-prosekuzzjoni jipproċedi bil-każ skont il-ħeffa tan-natura tiegħu. F’dan ir-rigward, is-servizz tal-prosekuzzjoni jrid jiżgura li dawk li huma responsabbli għall-kastig jiġu mħarrka u mhux l-innoċenti (‘il-prinċipju tal-oġġettività’).

Sitt prosekuturi pubbliċi reġjonali jmexxu każijiet kriminali – każijiet t’appell u każijiet b’ġuri – quddiem il-qrati superjuri filwaqt li jissorveljaw it-trattament ta’ każijiet kriminali mill-kapijiet tal-pulizija. Barra minn hekk, il-prosekuturi pubbliċi reġjonali jipproċessaw ilmenti kontra deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu mill-kapijiet tal-pulizija rigward il-prosekuzzjoni. Fl-aħħar nett, il-prosekuturi pubbliċi jittrattaw każijiet ta’ kumpens fir-rigward ta’ prosekuzzjoni kriminali u lmenti kontra l-pulizija.

Il-Prosekutur Pubbliku għal Reati Ekonomiċi Serji huwa responsabbli biex imexxi l-prosekuzzjoni f’każijiet ta’ reati finanzjarji serji ta’ livell nazzjonali.

Il-Prosekutur Ewlieni għal Reati Internazzjonali Serji għandu r-responsabbiltà nazzjonali biex imexxi l-prosekuzzjoni barra mill-pajjiż fir-rigward ta’ reati kriminali internazzjonali. Dan jinkludi każijiet li jikkonċernaw ġenoċidju, delitti kontra l-umanità u delitti tal-gwerra.

Il-Kapijiet tal-Pulizija jaġixxu bħala prosekuturi quddiem il-qrati tal-belt (l-ewwel istanza) u għaldaqstant – barra milli jamministraw il-forza tal-pulizija – huma responsabbli għall-inkjesti u l-investigazzjonijiet li jkunu twettqu mill-pulizija tad-distrett u mill-operat tas-servizz tal-prosekuzzjoni lokali.

L-Imħallfin

Organizzazzjoni

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Daniż għall-Ħatriet Ġudizzjarji jissottometti r-rakkomandazzjonijiet lill-Ministeru tal-Ġustizzja għall-ħatriet ġudizzjarji kollha ħlief għal dik ta’ president tal-Qorti Suprema. Fil-prattika, il-Ministru tal-Ġustizzja dejjem isegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-kunsill.

Kwistjonijiet dixxiplinarji li jikkonċernaw lill-imħallfin jew lill-impjegati legali oħra li jaħdmu fil-qrati jiġu ttrattati mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti Speċjali għall-Akkużi u r-Reviżjonijiet.

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAmministrazzjoni tal-Qorti Daniża għandha r-responsabbiltà ġenerali għat-taħriġ u l-edukazzjoni tal-impjegati legali tal-qrati.

Rwol u dmirijiet

L-imħallfin professonali fid-Danimarka normalment ma jkunux speċjalizzati f’xi qasam legali wieħed. Dawn jista’ jkollhom pożizzjoni permanenti jew inkella waħda temporanja (‘konstitueret’). L-assistenti mħallfin u d-deputati mħallfin normalment jittrattaw każijiet li jkunu inqas komprensivi (bħal dawk li jitressqu mill-bailiffs).

L-imħallfin onorarji jipparteċipaw, b’xi ftit eċċezzjonijiet importanti, fil-każijiet kriminali kollha li jinstemgħu fil-qrati tal-ewwel u tat-tieni istanza. F’każijiet ċivili tal-ewwel u tat-tieni istanza, jistgħu jiġu mistiedna assessuri onorarji esperti sabiex jassistu. L-imħallfin onorarji u l-assessuri onorarji esperti jinħatru għal perjodu ta’ erba’ snin.

Bażijiet tad-dejta legali

Tista’ ssib aktar informazzjoni fuq:

Il-paġna web tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Daniża tal-Imħallfin

Il-paġna web tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Assistenti Imħallfin

Organizzazzjoni tal-professjoni legali: L-avukati

Avukati

Avukati bi prattika privata

L-Assoċjazzjoni Daniża tal-Avukatura u l-Liġi ġiet stabbilita fl-1919. L-avukati Daniżi kollha (advokater) iridu jkunu membri fiha.

L-avukat impjegat u l-avukati apprendistati

FAAF hija assoċjazzjoni ta’ avukati impjegati u ta’ avukati apprendistati, liema assoċjazzjoni taqa’ taħt l-assoċjazzjoni Daniża tal-avukati u l-ekonomisti (DJØF). Id-DJØF hija l-ikbar trejdjunjin u organizzazzjoni ta’ interess fid-Danimarka kemm għall-istudenti kif ukoll għall-impjegati kollha fl-oqsma tal-liġi, l-amministrazzjoni, l-amministrazzjoni pubblika, ir-riċerka, l-edukazzjoni, il-komunikazzjoni, l-ekonomija, kif ukoll ix-xjenzi politiċi u soċjali. Din għandha madwar 50 000 membru li jaħdmu f’dawn l-oqsma. Minn madwar 1500 membru tal-FAAF, 900 huma avukati bi prattika privata.

Konsulenti legali interni

Avukati interni ma jiffumawx biss parti mill-Assoċjazzjoni Daniża tal-Avukaturi u l-Liġi iżda jistgħu jagħżlu wkoll li jsiru membri tal-assoċjazzjoni tal-konsulenti legali interni (Danske Virksomhedsjurister – DVJ). Illum madwar żewġ-terzi tal-membri tal-assoċjazzjoni DVJ għandhom iċ-ċertifikat ta’ avukat prattikanti. Id-DVJ ġeneralment tirrappreżenta l-interessi professjonali tal-konsulenti legali interni. Din taħdem ukoll sabiex tippromwovi l-għarfien u l-fehma tal-pożizzjoni u tal-importanza li qed tiżdied tal-konsulent legali intern kemm lill-komunità kummerċjali, l-awtoritajiet, l-NGOs kif ukoll lis-soċjetà ġenerali. Id-DVJ hija membru tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Avukati tal-Kumpaniji (ECLA).

L-avukati bi prattika privata vs. l-avukati interni

Fid-Danimarka, l-avukati interni/konsulenti legali li għandhom ċertifikat ta’ prattika jaqgħu eżattament taħt l-istess regolamenti bħall-avukati li jipprattikaw b’mod privat. L-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja ma jiddistingwix bejn iż-żewġ kategoriji ta’ avukati, u t-tnejn huma inklużi fl--Assoċjazzjoni Daniża tal-Avukaturi u l-Liġi.

Dan ifisser li, b’mod ġenerali, l-avukati interni għandhom l-istess status legali bħal avukati oħra fir-rigward ta’ kodiċi ta’ mġiba, kunfidenzjalità professjonali, il-kunfidenzjalità bejn il-klijent u l-avukat, il-privileġġ legali u l-bqija. Madankollu, l-ambitu tal-kodiċi ta’ mġiba ġie miżjud sabiex jiżgura li dan ikun japplika għall-avukati interni, b’modifikazzjonijiet sabiex ikunu koperti l-kundizzjonijiet speċjali li fihom dawn jaħdmu.

Għaldaqstant, il-privileġġ legali għall-avukati interni huwa rregolat bl-istess regoli bħal dawk li japplikaw għall-avukati li jipprattikaw b’mod privat. Madankollu, jekk il-limitu applikat għall-avukati interni huwiex l-istess jew inferjuri milli għall-avukati l-oħra għad irid jiġi vverifikat fil-qorti.

L-unika eċċezzjoni għall-kwistjoni dwar l-istatus legali indaqs jikkonċerna lil min l-avukat intern jista’ jirrappreżenta taħt iċ-ċertifikat ta’ prattika tiegħu/tagħha bħala avukat. Il-possibbiltà legali li jaġixxi bħala avukat intern qed tkun ikkunsidrata bħala eċċezzjoni taċita għall-Artikolu 124 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, li jirregola għal-liema tip ta’ kumpanija l-avukat jista’ jaġixxi.

Għalhekk, sakemm l-avukat intern ikollu prattika legali separata mill-impjieg tiegħu/tagħha, hu/hi j/tista’ j/tapplika t-titolu ta’ avukat biss meta dan/din j/tirrappreżenta lill-kumpanija jew lill-organizzazzjoni li qed timpjega. Jiġifieri, jekk min iħaddem jitlob lill-avukat intern sabiex jagħti parir legali lil xi klijent jew membru, it-titolu ta’ avukat ma jkunx jista’ jiġi invokat meta jkun qed jagħmel dan, sakemm l-avukat intern ikollu prattika legali li tkun separata mill-impjieg tiegħu/tagħha, u jgħin lill-klijent jew lill-membru fil-kapaċità ta’ prattika privata tiegħu jew tagħha,

Madankollu, jekk l-avukat intern ma jkollux prattika legali separata mill-impjieg tiegħu/tagħha, u jekk dan/din i/tforni lill-klijent jew lill-membru b’parir legali, u l-klijent jew il-memebru ikun konsumatur, u l-parir legali jingħata għal finijiet kummerċjali, il-liġi dwar il-parir legali tapplika għall-attività tal-avukat intern b’eċċezzjoni waħda: din ma tapplikax għall-parir legali li jingħata mill-unjons jew minn organizzazzjoni mhux governattiva. Ir-raġuni għal din l-eċċezzjoni hija li dan il-parir ma jiġix offrut għal finijiet kummerċjali u ġeneralment jitqies bħala aċċessorju għas-servizz ta’ membru ordinarju, li jkun relatat mal-finijiet tal-unjon.

Il-parir legali mogħti lil konsumatur individwali mill-impjegat ta’ unjon (li jkollu ċeritifkat ta’ prattika legali) għalhekk huwa rregolat biss bir-regoli ġenerali tal-kumpens f’relazzjonijiet mhux kuntrattwali, u huwa rregolat biss b’mod indirett bil-Kodiċi ta’ Mġiba Daniż. Dan tal-aħħar jipprovdi li, skont l-artikolu 126 (4) tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, avukat ma jistax (barra l-kompiti professjonali/legali tiegħu jew tagħha) iwettaq mġiba mhux xierqa bħala avukat f’materji ta’ natura kummerċjali jew finanzjarja.

Il-liġi dwar il-parir legali

Minn Lulju tal-2006 ’il hawn, il-parir legali mogħti lil konsumaturi għal finijiet kummerċjali kien oġġett ta’ regolament separat – minkejja l-isfond edukattiv tal-konsulent legali. B’mod espliċitu l-liġi ma tapplikax għal parir legali mogħti minn avukati bħala parti mill-prattika legali indipendenti tagħhom. Dan lanqas ma japplika għal parir legali mogħti minn trejd unjons jew NGOs, peress li tali parir ma jiġix ikkunsidrat bħala wieħed ta’ natura kummerċjali (ara aktar ’il fuq). Barra minn hekk, il-parir legali fornut minn operaturi finanzjarji jaqa’ barra l-ambitu tal-liġi sakemm l-operatur finanzjarju jkun soġġett għall-kodiċijiet ta’ mġiba maħruġa mill-Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi u Kummerċjali.

Madankollu, kif issemma diġà, dan mhuwiex l-istess bħal meta jingħad li parir legali fornut minn persuna b’ċertifikat ta’ prattika bħala avukat mhuwiex irregolat bil-liġi. Jekk konsulent intern b’ċertifikat ta’ prattika ta’ avukat jagħti parir legali lil konsumatur (u għalhekk xi ħadd ieħor għajr min iħaddmu/iħaddimha) u dan il-konsulent legali ma jkollux il-prattika legali fil-ġenb, dan is-servizz jaqa’ taħt l-ambitu tal-liġi dwar il-parir legali jekk dan jiġi kkunsidrat li jkun ingħata għal finijiet kummerċjali.

Il-karatteristiċi ewlenin tal-liġi dwar il-konsulenti legali jistgħu jiġu deskritti kif ġej:

 • Konsulent legali għandu jġib ruħu/ha f’manjiera li tkun konsistenti mal-kodiċi ta’ mġiba. Dan jinkludi t-twettiq tad-dmirijiet tiegħu/tagħha sew, b’mod kuxjenzjuż u konsistenti billi jikkunsidra l-interessi tal-klijent. Il-parir irid jingħata bil-prontezza meħtieġa.
 • Il-ftehimiet dwar id-dispożizzjoni ta’ parir legali iridu jkunu bil-miktub.
 • Konsulent legali huwa obbligat sabiex iwarrab l-assigurazzjoni għar-responsabbiltà professjonali, iżda kwalunkwe informazzjoni għal dan il-għan trid tiġi inkluża fil-ftehim dwar id-dispożizzjoni ta’ parir legali.
 • Konsulent legali għandu jinforma lill-klijent dwar il-prezz tal-parir legali
 • Konsulent legali jista’ ma jirċevix proprjetà ta’ trust
 • Konsulent legali jista’ ma jassistix klijent meta hu/hi jkollu/ha interess personali jew finanzjarju partikolari fl-eżitu tal-każ
 • Konsulent legali huwa soġġett għal kodiċi ta’ mġiba maħruġ mill-Ministru tal-Ġustizzja. L-osservanza tiegħu/tagħha tal-liġi u tal-kodiċi ta’ mġiba huwa soġġett għas-superviżjoni tal-Ombudsman tal-Konsumatur

Bażijiet tad-dejta legali

Din l-informazzjoni hija disponibbli fuq is-sit tal-Assoċjazzjoni Daniża tal-Avukaturi u l-Liġi .

Is-sit iforni informazzjoni bl-Ingliż dwar il-professjoni legali Daniża. Din fiha wkoll direttorju (bid-Daniż) ta’ avukati prattikanti.

Professjonijiet legali oħra

Organizzazzjonijiet li jfornu servizzi legali pro bono

Fid-Danimarka kollha jeżistu ċentri ta’ assistenza legali. Kulmin ikun qed ifittex parir legali jista’ jikkuntattja lill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAġenzija għall-Affarijiet Ċivili, li tirreferih/ha għall-eqreb ċentru. L-indirizz huwa:

The Civil Affairs Agency

Gyldenløvesgade 11, 2.

1600 Copenhagen V

Telefon: +45 33 92 33 34,

Fax: +45 39 20 45 05

E.mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacivilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Tnejn-Ħamis 10 AM sat-3 PM, Ġimgħa 10 AM sas-2 PM


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 01/05/2010

Il-professjonijiet legali - Ġermanja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fil-Ġermanja.


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet Legali

Prosekutur Pubbliku (Staatsanwalt)

Rwol u dmirijiet

Is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika (Staatsanwaltschaft) huwa organu indipendenti mill-ġurisdizzjoni kriminali strutturat bl-istess mod bħall-qrati nnifishom. Huwa responsabbli mit-tmexxija ta' investigazzjonijiet preliminari, mill-preżentazzjoni tal-kawżi għall-prosekuzzjoni f'każijiet kriminali, u mill-infurzar ta' kundanni. Sakemm ma jkunx hemm leġiżlazzjoni li tindika l-kuntrarju, is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika huwa responsabbli wkoll mit-tmexxija ta' prosekuzzjonijiet għar-reati amministrattivi.

Is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika għandu l-obbligu li jaġixxi kull fejn ikun hemm reat li jista’ jiġi pproċessat, jekk kemm-il darba jkun hemm raġunijiet biżżejjed. Dan ifisser li prosekutur huwa obbligat jakkuża u jħarrek kull suspett jekk il-kundizzjonijiet legali jkunu sodisfatti.

Meta jwettaq investigazzjonijiet għal proċedimenti kriminali, l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jista’ jifittex l-għajnuna minn partijiet oħra. Dawn il-partijiet jinkludu uffiċjali tal-pulizija, investigaturi tat-taxxa u uffiċjali tad-dwana. Dawn tal-aħħar iridu jsegwu l-istruzzjonijiet tas-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika.

Il-proċedimenti tal-qorti li fihom is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika jintervjeni huma essenzjalment proċedimenti kriminali. Dan jgħodd kemm għall-ewwel Istanza kif ukoll għall-proċedimenti ta’ appell.

Qabel ma każ kriminali jkun jista’ jiġi pproċessat, trid titressaq akkuża kontra l-konvenut. Bi ftit eċċezzjonijiet li jikkonċernaw offiżi żgħar, l-akkuża trid titressaq mill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku. Prosekutur pubbliku jipparteċipa fil-kawża sussegwenti bħala rappreżentant tal-prosekuzzjoni.

Fi proċedimenti tal-Ewwel Istanza, il-prosekutur pubbliku jrid jaqra l-akkuża. Huwa għandu d-dritt li jinterroga lill-konvenut u lil kwalunwe xhud. Fi tmiem il-ġuri, il-prosekutur pubbliku jippreżenta analiżi tal-kundanna, fejn jevalwa l-fatti legali u sostantivi, u jitlob lill-Qorti biex tikkundanna lill-konvenut jew biex tilliberaħ.

Filwaqt li jagħmel dan, il-prosekutur pubbliku jrid jaġixxi b’mod imparzjali. Irid iqis kemm l-evidenza inkriminanti kif ukoll l-evidenza favur il-konvenut. Jekk l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jkun konvint li d-deċiżjoni tal-qorti trid tiġi riveduta fuq bażi ta’ fatt jew ta’ liġi, huwa jista’ jagħmel appell – anki favur il-konvenut.

Organizzazzjoni

Is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika huwa organizzat b'mod ġerarkiku. Għaldaqstant, l-uffiċjali tas-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika jridu jsegwu l-istruzzjonijiet tas-superjuri tagħhom.

Minħabba s-sistema Federali fil-Ġermanja, huwa meħtieġ li wieħed jiddistingwi bejn il-kompetenzi tal-Gvern Federali u l-kompetenzi tal-Istati Federali (Länder).

L-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku Federali

Il-Prosekutur Ġenerali fil-Qorti Federali tal-Ġustizzja (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof) huwa l-ogħla grad ta’ awtorità ta’ prosekuzzjoni fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja fil-qasam tas-sigurtà nazzjonali. Il-Prosekutur Ġenerali jaġixxi bħala avukat fil-każijiet kollha ta’ reati serji kontra l-istat li jikkompromettu b’mod sinifikanti is-sigurtà interna jew esterna tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja (jiġifieri reati motivati politikament, b’mod partikolari atti ta’ terroriżmu, tradiment tal-istat, jew spjunaġġ).

Il-Prosekutur Ġenerali Federali fil-Qorti Federali tal-Ġustizzja huwa wkoll responsabbli għall-prosekuzzjoni ta' reati relatati mal-Kodiċi tar-Reati Kontra l-Liġi Internazzjonali (Völkerstrafgesetzbuch) u jintervjeni fi proċedimenti ta’ appell u ta’ lment quddiem id-diviżjoni kriminali tal-Qorti Federali tal-Ġustizzja (Bundesgerichtshof).

Il-Prosekutur Ġenerali Federali jmexxi l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku fil-Qorti Federali tal-Ġustizzja. Huwa jissorvelja u jidderieġi l-prosekuturi pubbliċi Federali (Bundesanwälte), il-prosekuturi pubbliċi superjuri (Oberstaatsanwälte) u l-prosekuturi pubbliċi inferjuri (Staatsanwälte).

Min-naħa l-oħra, il-ħidma tal-Prosekutur Ġenerali Federali hija ssorveljata mill-Ministru Federali tal-Ġustizzja. Il-Ministru Federali ma jeżerċita l-ebda drittjiet ta’ superviżjoni fuq il-prosekuturi pubbliċi tal-Istati Federali, u ma jistax jagħtihom struzzjonijiet.

L-uffiċċji tal-Prosekuturi Pubbliċi tal-Istati Federali (Staatsanwaltschaften der Länder)

Il-każijiet l-oħra kollha (reati ordinarji) jiġu pproċessati mill-Uffiċċji tal-Prosekuturi Pubbliċi fl-Istati Federali. Il-Prosekutur Ġenerali Federali u l-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi tal-Istati Federali huma distini u separati, u joperaw kull wieħed fil-livell tiegħu. Ma teżisti l-ebda rabta ġerarkika bejn il-livell nazzjonali u l-livell tal-Istati Federali.

Kull wieħed mis-16-il Stat Federali għandu s-servizz tiegħu ta' prosekuzzjoni pubblika, organizzati kif ġej:

Kull qorti reġjonali (Landgericht) għandha l-uffiċċju tagħha ta' prosekutur pubbliku, li huwa wkoll responsabbli għall-qrati lokali (Amtsgerichte) fid-distrett ġudizzjarju ta’ dik il-qorti reġjonali.

Kull wieħed mill-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku fil-qrati reġjonali jaqa’ taħt l-awtorità tal-uffiċċju tal-prosekutur ġenerali fil-qorti reġjonali superjuri korrispondenti (Oberlandsgericht), li min-naħa tiegħu jaqa’ taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Istat Federali rispettiv.

L-Uffiċċji tal-Prosekutur-Ġenerali (Generalstaatsanwaltschaften) huma responsabbli għall-appelli u r-reviżjonijiet fil-qrati reġjonali superjuri. Jekk proċedimenti bħal dawn jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tal-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-prosekuzzjoni titmexxa mill-Prosekutur Ġenerali Federali.

Għal aktar informazzjoni dwar il-prosekuzzjoni pubblika, irreferi għat-taqsima dwar il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQrati u l-prosekuzzjoni pubblika tal-websajt tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja. Ħafna mis-servizzi tal-prosekuzzjoni pubblika għandhom il-websajts tagħhom, li jistgħu jiġu aċċessati mill-portali dwar il-ġustizzja tal-Istati Federali.

Imħallef

Organizzazzjoni

Il-leġiżlazzjoni prinċipali li tirregola l-professjoni ta’ mħallef kemm fil-qrati nazzjonali kif ukoll fil-qrati reġjonali hija l-Att tal-Imħallfin Ġermaniżi (Deutsche Richtergesetz (DRiG)). Jinsabu aktar dispożizzjonijiet fil-liġi Ġermaniż dwar l-imħallfin.

Il-Ministeri tal-Ġustizzja tal-Istati Federali jissorveljaw il-ħidma tal-imħallfin fil-livell tal-Istat Federali. Il-ħidma tal-imħallfin fil-Qrati Federali, bl-eċċezzjoni tal-imħallfin tal-Qorti Kostituzzjonali Federali, hija ssorveljata mill-Ministeru Federali rilevanti.

Rwol u dmirijiet

Imħallfin professjonisti u mħallfin lajċi (Berufsrichter und Laienrichter)

L-imħallfin professjonisti jew tal-karriera (Berufsrichter) iservu jew fil-qrati nazzjonali jew fil-qrati reġjonali. L-imħallfin fil-livell tal-Istat Federali jeżerċitaw dmirhom f’qorti lokali (Amtsgericht), qorti reġjonali (Landgericht) jew qorti reġjonali superjuri (Oberlandesgericht). Il-parti l-kbira tal-imħallfin jaħdmu fil-livell tal-Istat Federali.

L-imħallfin Federali (Bundesrichter) jistgħu jservu fil-Qorti Kostituzzjonali Federali (Bundesverfassungsgericht), fil-Qorti Federali tal-Ġustizzja (Bundesgerichtshof), fil-Qorti Federali tax-Xogħol (Bundesarbeitsgericht), fil-Qorti Federali tal-Finanzi (Bundesfinanzhof), fil-Qorti Soċjali Federali (Bundessozialgericht), fil-Qorti Federali Amministrattiva (Bundesverwaltungsgericht) jew fil-Qorti Federali tal-Brevetti (Bundespatentgericht).

Fi proċedimenti kriminali, l-imħallfin professjonisti jingħaqdu mal-"imħallfin lajċi"(Laienrichter)(Schöffen). L-imħallfin laċji jissejħu minn fost iċ-ċittadini biex jeżerċitaw dan is-servizz bla ma jitħallsu. Teoretikament, persuna tista’ anki tinħatar mingħajr il-kunsens tagħha stess. Ċittadin li jinħatar bħala mħallef lajk jista’ biss jirrifjuta s-servizz f’ċirkustanzi eċċezzjonali. L-imħallfin lajċi (Schöffen) jipparteċipaw fis-seduti tal-qrati lokali u fis-seduti tal-Awla kriminali u l-Awla tal-minorenni fil-qrati reġjonali.

Fil-prinċipju, l-imħallfin lajċi għandhom l-istess drittijiet ta’ vot bħall-imħallfin professjonisti. Dan ifisser li jiddeċiedu flimkien mal-imħallfin professjonisti dwar jekk il-konvenut huwiex ħati u x’sentenza għandha tingħata.

Skont it-Taqsima 36 tal-Att dwar il-Qrati (Gerichtsverfassungsgesetz, (GVG)), l-imħallfin lajċi jiġu eletti kull ħames snin. Ċittadini Ġermaniżi biss jistgħu jagħmluha ta' mħallfin lajċi (it-Taqsima 31 GVG). Il-persuni li ġejjin huma esklużi:

 • persuni taħt is-26 sena jew 'il fuq minn 70 sena fid-data tal-bidu tal-kariga (it-Taqsima 33 GVG)
 • persuni li mhumiex residenti fid-distrett ikkonċernat
 • persuni li mhumiex adattati għall-kariga minħabba problemi ta’ saħħa
 • persuni li mhumiex adattati għall-kariga minħabba nuqqas ta’ għarfien tal-lingwa Ġermaniża
 • persuni fir-riskju ta’ insolvenza finanzjarja
 • persuni li kienu preċedentement ikkundannati jew soġġetti għal investigazzjoni kriminali li tkun għaddejja (it-Taqsima 32, GVG).

L-imħallfin lajċi huma intitolati għall-kumpens ta’ telf ta’ introjtu finanzjarju, l-ammont jiġi determinat mill-Att ta’ Kumpens u Remunerazzjoni Legali ((Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz) (it-Taqsima 55 GVG). L-Istati Federali jipprovdu fuljetti ta’ spjegazzjoni li jinfurmaw lill-imħallfin lajċi dwar id-dmirijiet tagħhom. Dawn il-fuljetti huma ppubblikati wkoll fuq l-internet. L-Istati Federali joffru wkoll it-taħriġ għall-imħallfin lajċi

Uffiċjal ġudizzjarju (Rechtspfleger)

L-uffiċjali ġudizzjarji huma uffiċjali tal-ġudikatura Ġermaniża. Ir-rwol tagħhom – bħala “t-tieni kolonna tat-tielet setgħa” – huwa prinċipalment limitat għal kwistjonijiet mhux kontenzjużi (inklużi s-suċċessjoni, il-kustodja, kwistjonijiet varji li jikkonċernaw lit-tfal u l-adozzjoni, ir-reġistrazzjoni tal-art, il-kummerċ, is-soċjetajiet kooperattivi u s-sħubiji, l-insolvenza, ir-reġistrazzjoni ta’ assoċjazzjonijiet, ta' proprjetà matrimonjali, ta’ bastimenti eċċ.). Ir-responsabbiltajiet tagħhom madankollu jestendu għal għadd ta’ attivitajiet ġudizzjarji oħra, bħal pereżempju fir-rigward ta’ proċedimenti għall-ordnijiet għall-ħlas, l-għajnuna legali, ħlasijiet infurzati, bejgħ bis-subbasta sforzat u riċevituri, it-tassazzjoni tal-ispejjeż, l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi, u proċedimenti quddiem il-Qorti Federali tal-Brevetti u fl-ordni legali internazzjonali.

Attwalment l-għadd ta’ uffiċjali ġudizzjarji huwa akbar mill-għadd ta’ mħallfin fil-qrati lokali. Id-dmirijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom huma stabbiliti fl-Att tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (Rechtspflegergesetz, RPflG). Fit-twettiq tad-dmirijiet u t-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom, l-uffiċċjali ġudizzjarji, bħall-imħallfin, huma imparzjali u indipendenti u marbuta biss bil-liġi u bl-istatut. Bħala kwistjoni ta' prinċipju, jistgħu jinġiebu l-appelli kontra d-deċiżjonijet tagħhom skont il-liġijiet proċedurali ġenerali fis-seħħ.

Bażijiet ta’ dejta legali

Bażijiet ta’ dejta fuq l-internet dedikati lill-professjonijist ġudizzjarji u li huma aċċessibbli għall-pubblika huma:

L-informazzjoni tista’ tinstab ukoll fil-paġni web tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Ġermaniża tal-Imħallfin (Deutscher Richterbund) u tal-(Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Ġermaniża tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (Bundes Deutscher Rechtspfleger).

Avukat (Rechtsanwalt)

Fil-Ġermanja hemm madwar 160 000 avukat. Dawn isegwu l-istess taħriġ legali bħall-imħallfin u jistgħu jagħtu pariri u jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom fi kwalunkwe forma ta’ kwistjoni legali. Huma jistgħu jeżerċitaw il-professjoni tagħhom kemm fl-Awla tal-Qorti kif ukoll barra mill-Qorti; skont il-liġi Ġermaniża ma teżisti l-ebda kategorija ta’ avukati li huma dedikati speċifikament għar-rappreżentanzi fil-qrati. L-intitolament tagħhom li jaġixxu fil-qorti huwa validu fil-forom tal-qrati kollha fil-Ġermanja. L-unika eċċezzjoni hija meta l-avukati jkunu jixtiequ jirrappreżentaw il-klijent tagħhom f’kawża ċivili quddiem il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, fejn jeżistu prerekwiżiti ta’ ammissjoni speċifiċi.

L-avukati huma soġġetti għad-dispożizzjonijiet statutorji tal-Att Federali tal-Avukati (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Il-professjoni legali hija wkoll awtoregolata b'aktar regoli marbutin mal-professjoni, jew b’mod aktar speċifiku, bil-Kodiċi ta’ Kondotta Professjonali tal-Avukati (Berufsordnung fur Rechtsanwälte, BORA) u bil-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Avukati Speċjalisti (Fachanwaltsordnung, FAO). Ir-rimunerazzjoni tal-avukati hija ddeterminata permezz tal-Att ta’ Remunerazzjoni tal-Avukati (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

L-avukati huma mqassma f'27 Kamra reġjonali tal-Avukati (Rechtsanwaltskammern) kif ukoll fil-Kamra tal-Avukati tal-Qorti Federali tal-Ġustizzja. Il-Kmamar huma responsabbli għall-ammissjoni fil-professjoni legali. Barra minn hekk, huma responsabbli wkoll mill-monitoraġġ tal-avukati biex jiżguraw li dawn jikkonformaw mal-obbligi professjonali tagħhom.

Bażijiet ta’ dejta legali

Informazzjoni komprensiva dwar il-professjoni legali tinstab fuq il-websajt tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra Federali tal-Avukati (Bundesrechtsanwaltskammer, BRAK). Barra minn hekk, l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni ta’ Avukati Ġermaniżi (Deutsche Anwaltverein, DAV), l-ikbar assoċjazzjoni indipendenti ta’ avukati Ġermaniżi, tipprovdi firxa wiesgħa ta’ informazzjoni dwar il-professjoni legali, li tista’ tinkiseb ukoll bl-Ingliż u bil-Franċiż.

Il-websajts li ġejjin joffru wkoll l-għajnuna biex wieħed isib avukat: id-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettorju Uffiċjali tal-Avukati Ġermaniżi (Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis), li jelenka l-avukati kollha (il-kontenut huwa bil-Ġermaniż u bl-Ingliż), u s-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz Federali ta' Informazzjoni dwar l-Avukati (Deutsche Anwaltauskunft).

Konsultenti għall-Brevetti (Patentanwalt

Jeżistu madwar 3 000 konsultent prattikanti fi kwistjonijet dwar il-brevetti fil-Ġermanja. Il-konsulenti f’dan il-qasam ikunu ġeneralment temmew l-istudji f’livell universitarju fix-xjenzi jew fl-affarijiet tekniċi, flimkien ma’ taħriġ legali sussidjarju. L-ambitu tal-attività tagħhom huwa llimitat għall-konsulenza u r-rappreżentanza tal-klijenti tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-proprjetà industrijali (b'mod partikolari fir-rigward ta’: Brevetti, mudelli ta’ utilità, disinni industrijali u marki kummerċjali (trejdmarks), b’attenzjoni speċifika fuq il-proċeduri ta’ applikazzjoni ta’ monitoraġġ. Dawn il-konsulenti huma intitolati li jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom quddiem l-Uffiċċju Ġermaniż tat-Trejdmarks u l-Brevetti, il-Qorti Federali tal-Brevetti, u, f’ċirkostanzi speċifiċi, quddiem il-Qorti Federali tal-Ġustizzja. Madankollu, fil-Qrati reġjonali u l-qrati reġjonali superjuri, jistgħu biss jagħtu opinjonijiet dwar il-kawżi tal-klijenti tagħhom, u mhux jifformulaw il-konklużjonijiet

Il-konsultenti fi kwistjonijiet dwar il-brevetti huma soġġetti għad-dispożizzjonijiet statutorji tal-Att tal-Konsulenti għall-Brevetti (Patentanwaltsordnung, PAO). Huma jagħmlu parti mill-Kamra tal-Konsulenti għall-Brevetti (Patentanwaltskammer).

Bażijiet ta’ dejta legali

Il-websajt dwar il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Konsulenti għall-Brevetti (Patentanwaltskammer) tipprovdi informazzjoni dwar il-professjoni ta’ dawn il-konsulenti. Il-websajt jipprovdi wkoll direttorju tal-Konsulenti għall-Brevetti.

Nutar

Fil-Ġermanja attwalment jeżistu madwar 8 000 nutar prattikanti, li ġeneralment iridu jkunu temmew l-istess taħriġ legali bħall-imħallfin. Huma jipprovdu pariri u appoġġ indipendenti, imparzjali u oġġettivi għal tranżazzjonijiet legali importanti kif ukoll it-trattament ta' kwistjonijiet legali fil-qasam tal-ġustizzja preventiva. L-aktar kompitu importanti tagħhom huwa ċ-ċertifikazzjoni tat-tranżazzjonijiet legali.

Minħabba l-istruttura Federali tal-Ġermanja, jeżistu diversi tipi ta’ nutara: Fil-parti l-kbira tal-Istati Federali, in-nutara jeżerċitaw il-kompiti tagħhom bħala l-impjieg professjonali ewlieni tagħhom (Nutara li jeżerċitaw professjoni unika) (Nurnotariat). Madankollu, f’xi Stati Federali, il-kompiti ta’ nutara jitwettqu flimkien mal-ħidma ta’ avukat (Nutara li jagħmluha ta’ avukati wkoll) (Anwaltsnotariat). Fl-Istat Federali ta’ Baden-Württemberg jeżistu wkoll nutara li huma ħaddiema taċ-ċivil (Amtsnotare; dan japplika sal-2017). In-nutara kollha jinħatru u huma ssorveljati mill-Awtorità Ġudizzjarja Reġjonali rispettiva tagħhom (Landesjustizverwaltung).

Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-professjoni tan-nutara jinstabu fl-Att Federali tal-Nutara (Bundesnotarordnung, BNotO). Ir-remunerazzjoni tan-nutara hija ddeterminata mill-Att dwar l-Miżati (Kostenordnung, KostO).

In-nutara huma membri tal-Kamra tan-Nutara reġjonali rispettiva tagħhom.

Bażijiet ta’ dejta legali

Informazzjoni komprensiva dwar diversi suġġetti relatati mal-professjoni tan-nutara tista’ tinstab fil-websajt tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra Federali tan-Nutara (Bundesnotarkammer). Fuq dan il-websajt, id-Direttorju tan-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaNutara huwa wkoll ta' għajnuna meta wieħed ikollu bżonn ifittex nutar. L-informazzjoni tista’ tinkiseb bil-Ġermaniż, bl-Ingliż, bil-Franċiż u bl-Ispanjol.

Professjonijiet Legali Oħra

Professjonijiet legali ddefiniti fl-Att tas-Servizzi Legali (Rechtsdienstleistungsgesetz)

L-Att tas-Servizzi Legali jagħmilha possibbli għall persuni li jiġbru d-djun, għall-konsulenti tal-pensjonijiet u għall-fornituri tas-servizz legali bi speċjalizzazzjoni fil-liġi barranija li jipprovdu servizzi legali ekstraġudizzjarji. F'ċerti każijiet, il-persuni li jiġbru d-djun u l-konsulenti tal-pensjonijiet jistgħu wkoll jirrappreżentaw il-klijenti tagħhom quddiem il-qorti. Il-prerekwiżit għat-twettiq ta’ din l-attività huwa reġistrazzjoni, li l-approvazzjoni għaliha tinkiseb mill-qorti jekk issir talba għaliha. L-ismijiet tal-persuni rreġistrati huma elenkati fir-Reġistru tas-Servizzi Legali.

Ma hemm l-eba rekwiżit legali għal dawn il-fornituri reġistrati tas-servizzi li jridu jappartjenu lil Kamra jew assoċjazzjoni professjonali speċifika. Il-professjonijiet ta’ ġbir ta’ dejn u konsultazzjoni tal-pensjonijiet huma parzjalment koordinati minn firxa ta’ entitajiet professjonali. L-akbar entitiajiet huma l-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Aġenziji għall-Ġbir ta’ Dejn (Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen), l-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Eżekuttivi Legali/Fornituri tas-Servizzi Legali (Bundesverband Deutscher Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister) u l-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-konsulenti tal-pensjonijet (Bundesverband der Rentenberater).

Bażijiet ta’ dejta legali

Huwa possibbli li wieħed jikkonsulta r-Reġistru tas-Servizzi Legali, li jinkludi lista tal-fornituri tas-servizzi legali u l-qorti responsabbli għall-reġistrazzjoni, permezz tal-portal ġudizzjarju Ġermaniż. Tista’ tinkiseb firxa wiesgħa ta’ aktar informazzjoni mis-siti tal-internet tal-organizzazzjonijiet li ġejjin: (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Aġenziji tal-Ġbir tad-Djun (Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen), l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Ġermaniża tal-Eżekuttivi Legali/Fornituri tas-Servizz Legali (Bundesverband Deutscher Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister), (l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Ġermaniża tal-Konsulenti tal-Pensjonijiet (Bundesverband der Rentenberater).

Organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi legali mingħajr ħlas

Fil-Ġermanja, għadd ta’ organizzazjonijiet karitattivi jipprovdu pariri legali mingħajr ħlas (f’konformità mat-Taqsimiet 6 u 8 tal-Att dwar is-Servizzi Legali). Uħud minn dawn l-organizzazzjonijiet l-aktar importanti huma:

Ħoloq Relatati mas-Suġġett

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Portal Konġunt dwar il-Ġustizzja tal-Gvern Federali u tal-Länder

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Ministeru Federali tal-Ġustizzja (Bundesministerium der Justiz)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Ministeru Federali tal-Ġustizzja Ġermaniż (Deutsches Bundesministerium der Justiz)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Ministeru tal-Ġustizzja ta’ Hamburg (Justizministerium Hamburg)<0}

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Ministeru tal-Ġustizzja ta’ Berlin (Justizministerium Berlin)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Bavarja (Justizministerium Bayern)<0}

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Imħallfin (Deutscher Richterbund)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Avukati (Deutsche Rechtsanwaltskammer)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaid-Direttorju Uffiċjali tal-Avukati li jkopri l-Ġermanja kollha (Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Ġermaniżi (Deutscher Anwaltverein)<0}

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizzi ta’ informazzjoni dwar l-Avukati fil-Ġermanja (Deutsche Anwaltsauskunft)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Kamra tal-Avukatura tal-Brevetti (Patentanwaltskammer)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLista ta’ Nutara

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Kamra Federali tan-Nutara (Bundesnotarkammer)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPunt ta’ Informazzjoni għall-Fornituri tas-Servizz Legali Reġistrati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Assoċjazzjoni tal-Protezzjoni Soċjali tal-Ħaddiema Ġermaniżi (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCaritas

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDiakonie

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Ċentrali tal-Lhud dwar il-Protezzjoni Soċjali (Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Assoċjazzjoni Ġermaniża tas-Salib l-Aħmar (Deutsches Rotes Kreuz)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni ta’ Protezzjoni Soċjali Mhux Denominattiva (Paritätischer Wohlfahrtsverband)


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 04/04/2013

Il-professjonijiet legali - Estonja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Estonjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Din il-paġna tagħtik ħarsa ġenerali tal-organizzazzjoni tal-professjonijiet legali fl-Estonja.


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet legali – introduzzjoni

Il-professjonijiet legali fl-Estonja jikkonsistu fi:

 • Prosekuturi;
 • Imħallfin;
 • Imħallfin lajċi;
 • Assistenti mħallfin u skrivana tal-qorti;
 • Avukati;
 • Nutara;
 • Bailiffs;
 • Fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment

Prosekuturi

Organizzazzjoni

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tal-Prosekutur huwa korp tal-gvern li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tal-Ġustizzja. L-Uffiċċju jikkonsisti f'żewġ livelli: l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali (bħala l-uffiċċju tal-prosekutur superjuri) u erba’ uffiċċji ta’ prosekuturi distrettwali.

Il-ġuriżdizzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tkopri lill-Estonja kollha u l-ġuriżdizzjoni ta’ kull Uffiċċju ta’ Prosekutur Distrettwali tikkorrispondi għal dik tal-prefetturi tal-pulizija. L-Uffiċċju tal-Prosekutur huwa mmexxi mill-Prosekutur Ġenerali, li jinħatar fil-kariga għal ħames snin mill-gvern Estonjan fuq proposta tal-Ministru tal-Ġustizzja, wara li jkun sema' l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali tal-Parlament Estonjan.

Kull sena fis-sessjoni tar-rebbiegħa tal-Parlament, il-Prosekutur Ġenerali jagħti lill-Kumitat Kostituzzjonali tal-Parlament ħarsa ġenerali tal-prestazzjoni matul is-sena kalendarja preċedenti tal-kompiti assenjati bil-liġi lill-Uffiċċju tal-Prosekutur.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Distrettwali huwa mmexxi minn kap prosekutur, li jiġi maħtur ukoll għal ħames snin mill-Ministru għall-Ġustizzja fuq proposta tal-Prosekutur Ġenerali.

B'kollox hemm tmien tipi ta' prosekuturi fl-Estonja: il-Prosekutur Ġenerali, il-prosekuturi prinċipali tal-istat, il-prosekuturi tal-istat u l-assistenti prosekuturi fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali u tal-prosekuturi prinċipali, il-prosekuturi anzjani, il-prosekuturi speċjali, il-prosekuturi distrettwali u l-assistenti prosekuturi fl-Uffiċċji tal-Prosekuturi Distrettwali.

Ara wkoll l- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur.

Rwol u dmirijiet

Skont l-Att dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur:

 • l-Uffiċċju tal-Prosekutur jipparteċipa fl-ippjanar tas-sorveljanza meħtieġa għall-prevenzjoni u l-iskoperta ta' delitti;
 • imexxi l-proċedimenti kriminali ta’ qabel il-proċess sabiex jiżgura l-legalità u l-effikaċja tagħhom;
 • jirrappreżenta lill-prosekuzzjoni pubblika fil-qorti;
 • iwettaq dmirijiet oħra imposti bil-liġi fuq l-Uffiċċju tal-Prosekutur.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur iwettaq id-dmirijiet tiegħu skont l-Att dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur b'mod indipendenti.

Peress li jmexxi l-proċedimenti kriminali, il-prosekutur jiggwida lill-korp investigattiv fil-ġbir tal-provi u jiddeċiedi jekk iressaqx akkużi kontra persuna fuq il-bażi tal-fatti stabbiliti.

Skont l-Istatuti tal-Uffiċċju tal-Prosekutur:
l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali:

 • imexxi l-investigazzjonijiet preliminari u jirrappreżenta lill-prosekuzzjoni pubblika fil-qrati fl-istanzi kollha fir-rigward ta' atti ta' kondotta uffiċjali kriminali, reati ekonomiċi, reati marbuta mas-servizz fil-Forzi Armati, reati ambjentali, reati kontra l-amministrazzjoni tal-ġustizzja u reati kriminali marbuta mal-kriminalità organizzata, ta' natura transfruntiera u kriminalità organizzata oħra partikolarment serja jew reati li jqanqlu l-interess pubbliku, kif ukoll reati kontra l-umanità u s-sigurtà internazzjonali, reati aktar serji kontra l-Istat, reati kriminali mwettqa minn prosekuturi u reati kriminali oħra assenjati mill-Kap Prosekutur Pubbliku;
 • jissorvelja u jagħti parir dwar l-attivitajiet tal-Uffiċċji tal-Prosekuturi Distrettwali u janalizza u jasal għal konklużjonijiet ġenerali dwar prattiki ġudizzjarji u l-prattiki tal-uffiċċji tal-prosekuturi;
 • iwettaq obbligi li jirriżultaw mill-kooperazzjoni internazzjonali, inkluża l-partiċipazzjoni fix-xogħol tal-Eurojust;
 • jipparteċipa fl-abbozzar ta’ Atti, ta’ Regolamenti u Ordnijiet Amministrattivi tal-Gvern tar-Repubblika kif ukoll ta’ Regolamenti u Ordnijiet tal-Ministru għall-Ġustizzja li jikkonċernaw l-attivitajiet tal-Uffiċċju tal-Prosekutur.

Imħallfin

Organizzazzjoni

Imħallef irid ikun ċittadin Estonjan li kiseb Grad ta' Master fil-liġi rikonoxxut nazzjonalment, kwalifika ekwivalenti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 28(22) tal-Att dwar l-Edukazzjoni tar-Repubblika tal-Estonja jew kwalifika barranija ekwivalenti, irid ikun profiċjenti fl-Estonjan f'livell avvanzat, ikun ta' karattru morali għoli u jkollu l-ħiliet u l-karatteristiki personali meħtieġa biex jaħdem bħala mħallef. L-imħallfin jinħatru fil-kariga għal għomorhom. Il-Ministru għall-Ġustizzja ma għandu l-ebda dritt ta’ kmand jew ta’ awtorità dixxiplinarja fuq l-imħallfin. Imħallef jista’ jitneħħa mill-kariga biss fuq il-bażi ta’ sentenza tal-qorti li tkun daħlet fis-seħħ. L-imħallfin jistgħu jservu sal-età ta' 67 sena, iżda dan jista’ jiġi estiż.

Dawn li ġejjin ma jistgħux jinħatru bħala mħallfin:

 • kull min jinsab ħati ta' reat kriminali;
 • kull min tneħħa mill-uffiċċju ta' mħallef, nutar, traduttur ġuramentat jew bailiff;
 • kull min ikun tkeċċa mill-Kamra tal-Avukati Estonjana;
 • kull min ikun ġie rilaxxat minn servizz pubbliku minħabba ksur tar-regoli tad-dixxiplina;
 • kull min huwa fallut;
 • kull persuna li l-attivitajiet professjonali tagħha bħala awditur ikunu intemmu, ħlief meta dan ikun seħħ fuq talba tal-awditur;
 • kull persuna li għaliha d-dritt li taħdem bħala aġent tal-privattivi ġie rtirat, ħlief fejn dan ikun seħħ fuq talba tal-aġent tal-privattivi.

Kull min temm is-servizz preparatorju biex isir imħallef jew min huwa eżentat minn dan it-tip ta’ servizz u jkun għadda mill-eżami ta' mħallef jista' jinħatar bħala mħallef fil-qorti tal-kontea jew dik amministrattiva. Is-servizz ta' tħejjija biex wieħed isir imħallef ma għandux bżonn li jitlesta minn min ikun ħadem għal mill-inqas sentejn bħala avukat tal-qorti jew bħala prosekutur (iżda mhux bħala assistent tal-prosekutur) immedjatament qabel ma jgħaddi mill-eżami ta' mħallef, jew minn kwalunkwe persuna li tkun preċedentement ħadmet bħala mħallef jekk ma jkunux għaddew aktar minn 10 snin minn mindu tkun ħalliet il-kariga ta' mħallef.

Kull min huwa avukat ta' esperjenza u rikonoxxut u jkun għadda mill-eżami ta' mħallef jista' jinħatar bħala mħallef ta’ qorti distrettwali. Kull min ħadem bħala mħallef eżatt qabel il-ħatra tiegħu m’għandux għalfejn jagħmel l-eżami għal imħallef.

Avukati ta' esperjenza u rikonoxxuti jistgħu jinħatru bħala mħallfin tal-Qorti Suprema.

L-Imħallfin huma maħtura permezz ta’ kompetizzjoni miftuħa.

Imħallef ma jistax ikollu impjieg ieħor għajr il-kariga ta' mħallef, ħlief fil-kapaċità ta' tagħlim jew riċerka. Imħallef għandu jinforma lill-President tal-Qorti bl-impjiegi tiegħu kollha apparti dak fil-kariga ta' mħallef. Kull impjieg ieħor minbarra l-kariga ta' mħallef jista' jfixkel it-twettiq tad-dmirijiet uffiċjali tal-imħallef jew l-imparzjalità tiegħu fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Imħallef ma jistax ikun Membru Parlamentari jew membru ta' kunsill ta' muniċipalità jew ta' belt, membru ta' partit politiku, fundatur, sieħeb fit-tmexxija jew membru tal-bord amministrattiv jew bord superviżorju ta' kumpanija, direttur ta' fergħa ta' kumpanija barranija, fiduċjarju fi proċeduri ta' falliment, membru ta’ kumitat ta' proċeduri ta' falliment, amministratur obbligatorju ta' propjetà immobbli jew arbitru magħżul minn wieħed mill-partijiet f'tilwima.

Imħallef jista' jitneħħa mill-kariga biss b'sentenza tal-qorti. Akkużi kriminali kontra mħallef ta' qorti tal-prima jew tat-tieni istanza jistgħu jitressqu matul it-terminu tal-ħatra tiegħu biss fuq proposta tal-Qorti Suprema en banc (l-imħallfin kollha) bil-kunsens tal-President tar-Repubblika. Akkużi kriminali kontra mħallef tal-Qorti Suprema jistgħu jitressqu matul it-terminu tal-ħatra tiegħu biss fuq proposta tal-Kanċillier tal-Ġustizzja bil-kunsens ta' maġġoranza tal-Parlament Estonjan.

Ir-rekwiżiti applikabbli għall-imħallfin, għas-servizz preparatorju u għall-obbligi tagħhom huma stabbiliti fl-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar il-Qrati.

Rwol u dmirijiet

Il-professjoni ġudizzjarja hija rregolata mil-liġi. L-imħallfin Estonjani kollha li jservu flimkien (en banc) adottaw kodiċi ta’ etika. Għal aktar informazzjoni ara s-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQrati Estonjani u s-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti Suprema.

Ir-rwol ta’ mħallef huwa li jamministra l-ġustizzja skont il-Kostituzzjoni u l-atti legali, li fuq il-bażi tagħhom l-imħallef jiddeċiedi dwar soluzzjoni ġusta għall-partijiet għall-kawża. Imħallef jiżviluppa l-liġi bl-interpretazzjoni tal-atti legali u bir-riċerka.

Imħallef iwettaq id-dmirijiet uffiċjali tiegħu b’mod imparzjali mingħajr interess personali u josserva l-interessi tas-servizz anki barra l-attivitajiet professjonali tiegħu. Imħallef irid iġib ruħu b’mod impekkabbli kemm fl-attivitajiet professjonali tiegħu kif ukoll lil hinn minnhom u għandu joqgħod lura milli jwettaq atti li jistgħu jagħmlu ħsara lir-reputazzjoni tal-qorti. Imħallef ma jistax jiżvela informazzjoni li jsir jaf biha waqt sessjoni tal-qorti li tkun saret fil-privat jew waqt diskussjonijiet li saru biex jintlaħaq ftehim. L-obbligu tal-kunfidenzjalità japplika dejjem, anki meta l-imħallef ikun irtira. Imħallef irid jissorvelja lill-imħallfin kandidati, lill-assistenti mħallfin kandidati u lill-istudenti universitarji li jkunu qed jitħarrġu waqt li jkunu għaddejjin bis-servizz preparatorju tagħhom. L-ebda mħallef ma jintalab jissorvelja iktar minn żewġ imħallfin kandidati, assistenti, imħallfin kandidati jew studenti universitarji li jkunu qed jitħarrġu f’daqqa. Imħallef għandu jiżviluppa l-għarfien u l-ħiliet professjonali tiegħu b’mod regolari u għandu jipparteċipa fit-taħriġ.

Vantaġġi soċjali għall-imħallfin

Bil-liġi, l-imħallfin jirċievu vantaġġi soċjali varji, inkluż salarju uffiċjali, rimunerazzjoni addizzjonali, pensjoni ta' mħallef, leave, it-toga u vantaġġi soċjali oħra.

Is-salarju uffiċjali ta' mħallef huwa stabbilit fl-Att dwar is-salarji uffiċjali tal-uffiċjali tal-istat nominati mill-Parlament Estonjan u l-President tar-Repubblika. Minbarra s-salarju uffiċjali tagħhom, l-imħallfin jitħallsu salarju addizzjonali għas-snin ta' servizz li jammonta għal 5% tas-salarju uffiċjali mill-ħames sena 'l quddiem; 10% tas-salarju uffiċjali mill-għaxar sena; 15% tas-salarju uffiċjali mill-ħmistax-il sena;

Il-pensjoni ta' mħallef hija magħmula mill-pensjoni tal-irtirar tagħhom, pensjoni ta' superannwazzjoni, pensjoni tal-invalidità u pensjoni tas-superstiti għall-membri tal-familja ta' mħallef. Il-pensjoni ta' mħallef ma titħallasx matul l-impjieg bħala mħallef. Jekk imħallef irtirat jiġi impjegat xi mkien ieħor huwa jirċievi l-pensjoni ta' mħallef sħiħa irrispettivament mill-qligħ. Il-pensjoni ta' mħallef ma titħallasx lil xi ħadd li jkun tkeċċa mill-kariga għal ksur tar-regoli tad-dixxiplina jew li nstab ħati ta’ reat kriminali kommess intenzjonalment. Il-pensjoni ta' mħallef tiġi rtirata mingħand kull persuna ħatja ta' reat kontra l-amministrazzjoni tal-ġustizzja.

Il-pensjoni tal-irtirar ta' mħallef tista' titħallas lil kull min kien impjegat bħala mħallef għal mill-inqas ħmistax-il sena u li jkun laħaq l-età tal-pensjoni. L-imħallfin huma wkoll eliġibbli għal pensjoni tal-irtirar jekk dawn jitilfu 100%, 90% jew 80% tal-kapaċità għax-xogħol tagħhom wara ħmistax-il sena ta' impjieg bħala mħallef, anke jekk dawn ma jkunux laħqu l-età tal-pensjoni. L-imħallfin li jkunu laħqu l-età tal-pensjoni għandhom id-dritt li jirċievu pensjoni tal-irtirar wara għaxar snin ta’ ħidma bħala mħallef jekk dawn jitilfu 100%, 90% jew 80% tal-kapaċità tax-xogħol tagħhom. Il-pensjoni tal-irtirar ta' mħallef hija 75% tas-salarju finali tagħhom.

Pensjoni ta' superannwazzjoni li tammonta għal 75% tas-salarju finali ta' mħallef titħallas lil kull min kien impjegat bħala mħallef għal mill-inqas tletin sena.

Imħallef li jsir inkapaċitat għax-xogħol b'mod permanenti matul l-impjieg tiegħu bħala mħallef għandu d-dritt jirċievi l-pensjoni tal-invalidità ta' mħallef. Il-pensjoni tal-invalidità ta' mħallef hija 75% tas-salarju finali ta' mħallef fl-eventwalità ta’ telf ta' 100% tal-kapaċità għax-xogħol, 70% tas-salarju finali fl-eventwalità ta' 80% jew 90% telf tal-kapaċità għax-xogħol u 30% tas-salarju finali fl-eventwalità ta’ 40%-70% telf fil-kapaċità għax-xogħol.

Jekk imħallef imut, il-pensjoni tas-superstiti li tammonta għal 30% tas-salarju finali ta’ mħallef titħallas lil kull membru tal-familja intitolat li jirċievi pensjoni tas-superstiti, iżda b'kollox ma jitħallasx aktar minn 70% tas-salarju finali ta’ mħallef.

Imħallef huwa intitolat għal leave annwali li jammonta għal 49 jum kalendarju għal imħallef tal-qorti tal-prima jew tat-tieni istanza u 56 jum kalendarju għal imħallef tal-Qorti Suprema. Imħallef mhuwiex intitolat għal-leave addizzjonali stipulat fl-Att dwar is-Servizz Pubbliku.

Imħallfin lajċi

L-imħallfin lajċi jieħdu sehem fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja fi qrati tal-kontea biss f'każijiet kriminali rigward delitt tal-ewwel grad. Imħallef lajk għandu l-istess status, l-istess drittijiet u l-istess dmirijiet bħal imħallef fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Imħallef lajk jista’ jinħatar għal mhux iktar minn erba’ snin u jrid ikun ċittadin Estonjan b’kapaċità legali attiva, ikollu bejn 25 u 70 sena, ikun residenti fl-Estonja, ikun profiċjenti fl-Estonjan fuq livell avvanzat, u jkun persuna ta’ prinċipji morali xierqa sabiex iwettaq il-funzjonijiet ta’ mħallef lajk. Imħallef lajk ma jistax jinħatar għal aktar minn żewġ termini konsekuttivi.

Dawn li ġejjin ma jistgħux jinħatru bħala mħallef lajk: kull persuna ħatja ta' reat kriminali, kull min huwa fallut, min mhux adatt għal raġunijiet ta' saħħa, min kellu indirizz permanenti (jiġifieri indirizz imdaħħal fir-reġistru tal-popolazzjoni) għal inqas minn sena fi ħdan iż-żona ta' amministrazzjoni lokali li tkun ippreżentat lill-persuna bħala kandidat għal imħallef lajk, min jaħdem fil-qrati, fl-Uffiċċju tal-Prosekutur jew fis-Servizz tas-Sigurtà Interna, min huwa parti mill-forzi armati, min huwa avukat, nutar jew bailiff, membru tal-Gvern Estonjan jew tal-gvern muniċipali jew tal-belt, il-President tar-Repubblika, Membru Parlamentari jew gvernatur tal-kontea. Kull min ikun akkużat b'reat kriminali ma jistax jinħatar bħala mħallef lajk matul il-proċedimenti kriminali.

Essenzjalment, ir-rwol ta’ mħallef lajk huwa li jirrappreżenta, fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja, il-perspettiva ta’ persuna ordinarja li tikkunsidra l-proċedimenti ġudizzjarji iktar minn perspettiva umana milli minn waħda ġuridika. Il-kunsilli tal-gvernijiet lokali għandhom ir-responsabbiltà biex jeleġġu l-imħallfin lajċi kandidati.

Imħallfin assistenti u skrivana tal-qorti

Assistent imħallef huwa uffiċjal tal-qorti li jwettaq id-dmirijiet stabbiliti bil-liġi. Assistent imħallef huwa indipendenti, imma jrid jikkonforma ruħu mal-istruzzjonijiet ta’ mħallef sa fejn dan ikun preskritt mil-liġi. Assistent imħallef huwa kompetenti li jagħmel annotazzjonijiet fir-reġistri (eż. fir-reġistru tal-artijiet, ir-reġistru kummerċjali) u li joħroġ regolamenti dwar iż-żamma tar-reġistri, inklużi li jimponi penali. Assistenti mħallfin jistgħu jimplimentaw proċedura aċċellerata għal ordnijiet ta' ħlas. Ir-restrizzjonijiet fuq iż-żamma ta' uffiċċju ta' mħallef japplikaw ukoll għall-assistenti mħallfin.

Kulħadd jista’ jinħatar bħala assistent imħallef sakemm ikun kiseb grad ta' Master fil-liġi rikonoxxut nazzjonalment, kwalifika ekwivalenti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 28(2) tal-Att dwar l-Edukazzjoni tar-Repubblika tal-Estonja jew kwalifika barranija ekwivalenti, irid ikun profiċjenti bl-Estonjan f'livell avvanzat, ikun ta' karattru morali għoli u jkun temm is-servizz preparatorju biex isir assistent imħallef. Persuna li ma tkunx wettqet is-servizz preparatorju biex issir assistent imħallef, iżda li wettqet is-servizz preparatorju għal imħallef, jew ġiet eżentata minnu u għaddiet mill-eżami għal imħallef tista tiġi maħtura bħala assistent imħallef.

Dawn li ġejjin ma jistgħux jinħatru bħala assistent imħallef: kull min jinsab ħati ta' reat kriminali; kull min tneħħa mill-uffiċċju ta' mħallef, nutar, traduttur ġuramentat jew bailiff; kull min ikun tkeċċa mill-Kamra tal-Avukati Estonjana; kull min ikun ġie rilaxxat minn servizz pubbliku minħabba ksur tar-regoli tad-dixxiplina; kull min huwa fallut; kull persuna li l-attivitajiet professjonali tagħha bħala awditur ikunu intemmu, ħlief meta dan ikun seħħ fuq talba tal-awditur; kull persuna li għaliha d-dritt li taħdem bħala aġent tal-privattivi ġie rtirat, ħlief  fuq talba mill-aġent tal-privattivi, kull min ikun tneħħa mill-kariga ta' mħallef għaliex ma jkunx adattat għal kariga - għal tliet snin wara l-ħatra.

L-assistenti mħallfin huma maħtura permezz ta’ kompetizzjoni miftuħa.

Ir-rekwiżiti għall-assistenti mħallfin huma stabbiliti fl-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar il-Qrati

Skrivan tal-qorti huwa uffiċċjal tal-qorti li jipparteċipa, jew b'mod indipendenti jew bis-superviżjoni ta' mħallef, fit-tħejjija u l-ġestjoni ta' kawżi sa fejn huwa stipulat fl-Att li jirregola l-proċedura tal-qorti. Skrivan tal-qorti għandu s-setgħa jwettaq l-istess atti u jieħu l-istess deċiżjonijiet bħal assistent imħallef jew uffiċċjal tal-qorti ieħor skont l-Att li jirregola l-proċedura tal-qorti. Skrivan tal-qorti huwa imparzjali fil-qadi ta' dmirijietu, imma jrid jikkonforma ruħu mal-istruzzjonijiet ta’ mħallef sa fejn dan ikun preskritt mil-liġi.

Ir-rekwiżiti imposti fuq l-iskrivana tal-qorti huma l-istess bħal dawk imposti fuq l-assistenti mħallfin. Sabiex jimtela post battal ta' skrivan tal-qorti ssir kompetizzjoni pubblika.

Dawn li ġejjin ma jistgħux jinħatru bħala skrivana tal-qorti: kull min ikun instab ħati ta' reat kriminali imwettaq volontarjament; kull min instab ħati ta' reat imwettaq volontarjament kontra l-Istat, irrispettivament jekk id-dettalji tal-ħtija ġewx ikkanċellati; kull min ġieh irtirat id-dritt li jaħdem bħala skrivan tal-qorti minħabba sentenza tal-qorti eżekuttiva; kull min jiġi minn jew huwa sieħeb ta' persuna li tissuperviżjona direttament skrivan tal-qorti.

Minbarra l-iskrivana tal-qortiPDF(371 Kb)en u l-imħallfin assistentiPDF(373 Kb)en, uffiċjali oħra tal-qorti jinkludu diretturi tal-qratiPDF(367 Kb)en u skrivana waqt seduti tal-qortiPDF(364 Kb)en.

Avukati

L-avukati jinkludu l-avukati li jipprattikaw il-qorti u l-assistenti tagħhom.

L-avukati huma membri tal-Kamra tal-Avukati Estonjana u huma rregolati mill-Att dwar il-Kamra tal-Avukati. Kull min jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Att dwar il-Kamra tal-Avukati u jkun għadda mill-eżami ta’ avukat jista’ jkun membru tal-Kamra tal-Avukati Estonjana.

Il-Kamra tal-Avukati Estonjana hija assoċjazzjoni professjonali awtoregolatorja li ġiet stabbilita sabiex tipprovdi servizzi legali kemm fl-interess privat kif ukoll fl-interess pubbliku u sabiex tipproteġi d-drittijiet professjonali tal-avukati. Il-Kamra tal-Avukati Estonjana timmonitorja l-attivitajiet professjonali tal-membri tagħha u l-konformità tagħhom mar-rekwiżiti tal-etika professjonali. Il-Kamra tal-Avukati Estonjana torganizza wkoll it-taħriġ professjonali intern tal-avukati u tipprovdi l-għajnuna legali mill-istat. Permezz tal-membri tagħha, il-Kamra tal-Avukati Estonjana tiżgura li tiġi pprovduta l-għajnuna legali mill-istat.

Il-Kamra tal-Avukati Estonjana taġixxi permezz tal-korpi tagħha. Dawn jinkludu l-assemblea ġenerali, il-bord, il-president, il-kumitat ta’ verifika, il-qorti tal-etika professjonali u l-kumitat ta’ valutazzjoni tal-adegwatezza professjonali.

L-avukati li jipprattikaw fil-qrati għandhom l-awtorità biex:

 • jirrappreżentaw u jiddefendu lill-klijenti fil-qorti u fi proċedimenti ta’ qabel il-proċess u fi proċedimenti oħrajn kemm fl-Estonja kif ukoll barra mill-pajjiż;
 • jiġbru l-provi;
 • jagħżlu bil-libertà kollha u jużaw mezzi u miżuri legali meta jipprovdu servizzi legali;
 • jiksbu mingħand awtoritajiet nazzjonali u lokali l-informazzjoni meħtieġa sabiex jipprovdu servizzi legali, ikollhom aċċess għal dokumenti u jiksbu kopji u siltiet minnhom, sakemm l-avukati ma jiġux ipprojbiti bil-liġi milli jiksbu din l-informazzjoni u din id-dokumentazzjoni;
 • jipproċessaw id-dejta personali ta’ persuni oħrajn minbarra l-klijenti tagħhom li tkun inkisbet skont kuntratt jew att legali, inkluża dejta personali sensittiva, mingħajr il-qbil ta’ dawk il-persuni jekk dan ikun meħtieġ sabiex jipprovdu s-servizzi legali;
 • jivverifikaw firem u kopji ta’ dokumenti mressqa quddiem il-qorti u quddiem korpi uffiċjali oħrajn bħala parti mis-servizzi legali pprovduti lil klijent;
 • jagħmluha ta’ arbitri jew ta’ konċiljaturi fil-proċedura stabbilita fl-Att dwar il-Konċiljazzjoni;
 • jagħmluha ta’ fiduċjari fi proċeduri ta’ falliment, jekk ikunu membri tal-Kamra.

L-assistenti tal-avukati li jipprattikaw fil-qrati għandhom l-istess awtorità bħalhom fil-limiti pprovduti mil-liġi.

L-assistenti avukati li jipprattikaw fil-qrati mhumiex awtorizzati li jkunu arbitri jew konċiljaturi fil-proċedura stabbilita fl-Att dwar il-Konċiljazzjoni. Huma ma għandhomx l-awtorità biex jirrappreżentaw jew jiddefendu lil klijenti fil-Qorti Suprema sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor bil-liġi. L-assistenti avukati li jipprattikaw il-qorti m'għandhomx l-awtorità jaġixxu bħala fiduċjarji fi proċedimenti ta' falliment.

Assistent avukat li jipprattika fil-qrati jista’ jipprovdi servizzi legali biss taħt is-superviżjoni tas-superjur tiegħu, li jkun avukat li jipprattika fil-qrati.

Meta avukat jipprovdi servizzi legali, huwa jaġixxi b’mod indipendenti u skont il-liġi, l-atti u d-deċiżjonijiet legali adottati mill-korpi tal-Kamra tal-Avukati Estonjana, ir-rekwżiti tal-etika professjonali tal-avukati , il-prattika tajba u l-kuxjenza tiegħu.

L-informazzjoni żvelata lil avukat hija kunfidenzjali. Avukat jew impjegat tal-Kamra tal-Avukati Estonjana jew ta’ uffiċċju tal-avukati li qed jinstema’ bħala xhud ma jistax jiġi interrogat jew mitlub jipprovdi spjegazzjonijiet dwar kwistjonijiet li huwa jkun sar jaf bihom waqt li kienu qed jiġu pprovduti servizzi legali.

Il-mezzi tad-dejta relatati mal-provvista ta’ servizzi legali minn avukat huma invjolabbli.

It-twettiq minn avukat tad-dmirijiet professjonali tiegħu ma jistgħux iwasslu biex huwa jiġi identifikat ma’ klijent jew mal-kawża tal-klijent il-qorti.

Avukat ma jistax jinżamm taħt arrest, jiġi suġġett għal perkwiżizzjoni jew jinżamm taħt arrest preventiv għal raġunijiet li jirriżultaw mill-attivitajiet professjonali tiegħu, ħlief fuq il-bażi ta’ deċiżjoni ta’ qorti ta’ kontea jew ta’ belt. Ma jistgħux isiru perkwiżizzjonijiet f’uffiċċju legali minn fejn avukat jipprovdi servizzi legali minħabba raġunijiet li jirriżultaw mill-attivitajiet professjonali tal-avukat.

Fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati Estonjana ssib lista ta' avukati u ta' ditti tal-avukati u informazzjoni oħra utli. Madankollu, permezz tal-funzjoni "Sib avukat" tista' ssib avukat mill-Unjoni Ewropea kollha.

Bażijiet tad-dejta legali

Ma hemmx bażijiet tad-dejta apparti minn dawk imniżżla hawn fuq.

Konsulenti legali

Fl-Estonja, l-attivitajiet professjonali tal-konsulenti legali mhumiex irregolati bil-liġi.

Nutara

Organizzazzjoni

In-nutara kollha fl-Estonja għandhom kompetenza ndaqs. Il-professjoni tan-nutara hija rregolata mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar in-Nutara. Kemm il-Ministeru tal-Ġustizzja kif ukoll il-Kamra tan-Nutara huma responsabbli għar-regolamentazzjoni u l-ġestjoni tal-attivitajiet professjonali tan-nutara. Il-Kamra tan-Nutara hija entità ġuridika rregolata mid-dritt pubbliku u n-nutara kollha maħtura f’din il-kariga huma membri tagħha. Il-kompiti li għalihom hija responsabbli jinkludu l-monitoraġġ ta’ jekk in-nutara humiex qed iwettqu l-attivitajiet professjonali tagħhom b’mod kuxjenzjuż u korrett, l-armonizzazzjoni tal-attivitajiet professjonali tan-nutara, l-arranġamenti għat-taħriġ tan-nutara, l-organizzazzjoni tas-servizz tal-kandidati, l-amministrazzjoni u l-iżvilupp tas-sistema ta’ informazzjoni elettronika fir-rigward tan-nutara, u l-għoti ta’ assistenza lill-Ministru tal-Ġustizzja rigward attivitajiet ta’ superviżjoni, eċċ. Is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tan-Nutara tipprovdi informazzjoni dwar in-nutara u d-dmirijiet notarili.

Rwol u dmirijiet

Nutar għandu kariga fil-liġi pubblika. Huwa jingħata s-setgħa mill-Istat biex, fuq it-talba ta’ xi ħadd, jiddikjara l-veraċità ta' fatti u avvenimenti li għandhom tifsira ġuridika u biex iwettaq atti notarili oħrajn biex jiżgura ċ-ċertezza legali.

In-nutara jridu jkunu imparzjali, affidabbli u indipendenti fl-attivitajiet tagħhom. Huma obbligati jaċċertaw l-intenzjonijiet effettivi tal-partijiet għal tranżazzjoni u ċ-ċirkustanzi mitluba sabiex titwettaq tranżazzjoni korretta kif ukoll li jispjegaw lill-partijiet il-modi differenti kif tista’ titwettaq it-tranżazzjoni u l-konsegwenzi tat-tranżazzjoni.

In-nutara jwettqu l-atti notarili li ġejjin, fejn jintalbu jagħmlu dan:

 • jipprovdu ċertifikazzjoni notarili (diversi kuntratti, atti ta’ delega, testmenti) u awtentikazzjoni notarili (kopji, firem, kopji stampati, eċċ.);
 • isolvu kwistjonijiet ta’ suċċessjoni;
 • joħorġu ċertifikati dwar il-preparazzjoni tad-dokumenti notarili li għandhom jiġu eżegwiti fl-Estonja u li jikkorrispondu għall-formoli standard stabbiliti fl-Anness VI tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 dwar ġuriżdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (ĠU L 12, 16.01.2001, pp. 1-23)).
 • jiddikjaraw dokumenti ta’ awtorizzazzjoni invalidi skont l-Att dwar in-Notarizzazzjoni;
 • jiddikjaraw li l-ftehimiet konklużi permezz ta’ avukat li jkun qed jaqdi l-funzjoni ta’ konċiljatur jew permezz ta’ nutar ieħor ikunu eżegwibbli;
 • joħorġu ċertifkati (apostilles);
 • fuq it-talba ta’ persuni ġuridiċi, iressqu r-rapporti finanzjarji annwali tagħhom quddiem il-qorti li żżomm ir-reġistru;
 • jikkonfermaw żwiġijiet u divorzji u jħejju għall-entrati taż-żwiġijiet u d-divorzji;
 • jaċċettaw depożiti ta’ flus, titoli u dokumenti;
 • jipprovdu aċċess għad-dejta mniżżla fir-reġistru tad-dipartiment tal-artijiet jew fid-dipartiment ta' reġistrazzjoni jew f'dokuent miżmum fir-reġistru;
 • jissottomettu avviżi u applikazzjonijiet fuq talba ta' kumpanija, jirċievu dokumenti jew informazzjoni oħra minn awtoritajiet ekonomiċi amministrattivi u jwasslu att amministrattiv lil kumpanija;
 • idaħħlu informazzjoni fir-reġistru fuq talba ta' kumpanija;

Il-klijent irid iħallas lin-nutar id-dritt stabbilit bil-liġi għal dawn it-tranżazzjonijiet.

In-nutara jistgħu joffru s-servizzi uffiċjali li ġejjin:

 • jagħtu pariri legali lil hinn mill-proċedura ta’ attestazzjoni;
 • jagħtu pariri rigward il-liġi dwar it-tassazzjoni u l-liġi ta’ pajjiż barrani, irrispettivament minn jekk dan ikunx parti jew le minn proċedura ta’ attestazzjoni;
 • joffru l-konċiljazzjoni skont l-Att dwar il-Konċiljazzjoni;
 • jaġixxu bħala arbitru skont il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili;
 • imexxu subbasti, votazzjonijiet, lotteriji u t-tlugħ bix-xorti, u jivverifikaw ir-riżultati;
 • jippresjedu fuq l-għoti tal-ġuramenti u jawtentikaw iċ-ċertifikati ġuramentati;
 • iressqu petizzjoniiet u avviżi mhux marbuta ma' kompiti uffiċjali u joħorġu ċertifikati dwar it-twassil jew l-impossibiltà ta' twassil ta' dawn il-petizzjonijiet u/jew avviżi;
 • jaċċettaw depożiti ta’ flus – bl-eċċezzjoni ta’ flus kontanti – titoli, dokumenti u oġġetti oħrajn jekk dan ma jkunx att notarili jew dmir uffiċjali li jirriżulta minnu;
 • jiċċertifikaw il-korrettezza tat-traduzzjoni ta' dokumenti minn lingwa barranija għall-Estonjan sal-2020 (mill-2015, it-tradutturi ġuramentati biss huma awtorizzati joħorġu traduzzjonijiet uffiċjali mill-Estonjan għal lingwa barranija, u mill-2020, it-tradutturi ġuramentati biss se jkunu awtorizzati joħorġu traduzzjonijiet uffiċjali minn lingwa barranija għall-Estonjan);
 • iwieġbu għal talba għal spjegazzjoni sottomessa minn kumpanija

Tista’ ssib informazzjoni dwar is-servizzi uffiċjali offruti min-nutara fis-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tan-Nutara. Id-drittijiet għas-servizzi tan-nutara jiġu miftiehma bejn il-klijent u n-nutar qabel ma jiġi pprovdut is-servizz.

Professjonijiet legali oħrajn

Bailiffs

Fl-Estonja, din hija professjoni legali libera: il-bailiffs jaġixxu f'isimhom u huma responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom. Bailiff irid ikun imparzjali u responsabbli fid-dmirijiet tiegħu. L-attivitajiet uffiċjali ta' bailiff huma regolati taħt l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar il-Bailiffs.

Sa minn Jannar 2010 bdiet topera organizzazzjoni professjonali konġunta għall-bailiffs u għall-fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment, il-Kamra tal-Bailiffs u tal-Fiduċjarji fi Proċeduri ta’ Falliment (minn issa 'l quddiem il-Kamra). L-attivitajiet uffiċjali tal-bailiffs, is-superviżjoni, ir-responsabbiltà dixxiplinari u l-attivitajiet tal-assoċjazzjoni professjonali tagħhom huma rregolati mill-Att dwar il-Bailiffs. Ir-rwol tal-Kamra huwa li tiżviluppa u tippromwovi l-professjonijiet legali liberi, inklużi l-iżvilupp u l-monitoraġġ tal-konformità ma’ prattika uffiċjali u professjonali tajba, u li tfassal rakkomandazzjonijiet għall-armonizzazzjoni tal-attivitajiet professjonali, torganizza taħriġ, tiżviluppa sistemi ta’ informazzjoni, eċċ. Il-Kamra għandha wkoll qorti tal-etika professjonali. Għal aktar informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Kamra ara s-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit elettroniku.

Id-dmirijiet professjonali ta’ bailiff huma li:

1. iwettaq proċeduri eżekuttivi skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Eżekuttiva;
2. jinnotifika dokumenti skont il-kodiċijiet proċedurali;
3. jagħmel inventarji tal-proprjetajiet u jamministra l-proprjetajiet skont l-Att dwar il-Liġi tas-Suċċessjoni;
4. imexxi, fil-każijiet u skont il-proċedura prevista mil-liġi, subbasta fuq talba ta' qorti jew korp amministrattiv għajr proċedimenti ta' eżekuzzjoni.

Id-dritt tal-bailiff biex iwettaq dawn id-dmirijiet uffiċjali huwa stabbilit fl-Att dwar il-Bailiffs.

Is-servizzi uffiċjali ta’ bailiff huma li:

Fuq talba ta' xi ħadd, il-bailiff jista' jwettaq is-servizzi professjonali li ġejjin:
1) imexxi subbasti għal propjetà mobbli u immobbli
2) iwassal id-dokumenti;
3) jagħti pariri legali u jfassal dokumenti legali jekk ikollu livell ta' edukazzjoni li jikkorispondi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 47(1)(1) tal-Att dwar il-Qrati.

Il-bailiffs għandhom dritt jirrifjutaw li jagħtu servizz professjonali.

Il-qbil dwar it-termini għall-għoti ta' servizzi professjonali u l-proċedura għal ħlas għandu jsir bil-miktub mal-persuna li qed titlob is-servizz. It-termini u l-ħlas maqbula għandhom ikunu konformi ma' prattika professjonali tajba.

Fl-għoti ta' servizzi professjonali, il-bailiffs ma jistgħux jeżerċitaw dawk id-drittijiet li ngħataw lilhom mil-liġi biex iwettqu l-obbligi professjonali tagħhom jew li ġejjin mill-kariga tagħhom.

Informazzjoni dwar is-servizzi provduti mill-bailiffs tinsab fuq is-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit elettroniku tal-Kamra. Il-provvediment ta’ servizzi uffiċjali jiġi maqbul bil-miktub mal-persuna li tkun qed titlob is-servizz qabel ma jkun ipprovdut is-servizz.

Is-superviżjoni mill-Istat tad-dmirijiet uffiċjali tal-bailiffs titwettaq mill-Ministru għall-Ġustizzja.

Il-bailiffs huma responsabbli għall-ħsara kkważata intenzjonalment matul l-attivitajiet professjonali tagħhom, anke jekk il-ħsara tkun ġiet ikkawżata minn impjegat fl-uffiċċju tiegħu. Jekk it-talbiet għal kumpens minħabba ħsara kkważata minn att professjonali ta' bailiff ma jistgħux jiġu ssodisfati mill-assi ta' bailiff jew minn persuna oħra responsabbli għall-ħsara jew jekk it-talbiet ma jistgħux jiġu ssodisfati bi sħiħ, il-Kamra hija responsabbli għall-ħsara kkważata. L-Istat għandu r-responsabbiltà aħħarija għall-azzjonijiet tal-bailiffs. Kemm il-Kamra kif ukoll l-Istat għandhom id-dritt ta' rikors kontra l-persuna responsabbli għall-ħsara; l-Istat ukoll għandu dritt ta' rikors kontra l-Kamra.

Fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment

Fiduċjarju fi proċeduri ta’ falliment huwa persuna maħtura mill-qorti li, fuq il-bażi tar-rwol tagħha, twettaq tranżazzjonijiet u atti oħrajn relatati ma’ proprjetà suġġetta għal proċeduri ta’ falliment u tirrappreżenta lid-debitur fil-qorti f’tilwim relatat ma’ proprjetà suġġetta għal proċeduri ta’ falliment. L-obbligu prinċipali ta’ fiduċjarju fi proċeduri ta’ falliment huwa li jiddefendi d-drittijiet u l-interessi tal-kredituri kollha u tad-debitur u li jiżgura ruħu minn proċeduri ta’ falliment li jkunu legali, fil-pront u finanzjarjament raġonevoli. Fiduċjarju fi proċeduri ta’ falliment iwettaq id-dmirijiet tiegħu personalment. Dawn li ġejjin jistgħu jaġixxu bħala fiduċjarji: persuni fiżiċi li ngħataw l-awtorizzazzjoni biex jaġixxu ta' fiduċjarji f'falliment mill-Kamra, mill-avukati li jipprattikaw il-qorti, awdituri statutorji u bailiffs. Il-Kamra żżomm lista ta' fiduċjarji fi proċeduri ta' falliment. Il-lista tinkludi dejta dwar dawk kollha li huma intitolati li jkunu fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment u hija aċċessibbli għall-pubbliku mis-sit elettroniku tal-Kamra. Fiduċjarju mniżżel fil-lista jrid jiżgura ruħu li d-dejta tkun preċiża.

Id-dmirijiet prinċipali ta’ fiduċjarju fi proċeduri ta’ falliment huma li:

1) jiddetermina t-talbiet tal-kredituri, jamministra l-proprjetà suġġetta għal proċeduri ta’ falliment u jorganizza l-formazzjoni u l-bejgħ tal-proprjetà minbarra li jissodisfa t-talbiet tal-kredituri mill-proprjetà.
2) jiddetermina r-raġunijiet għall-insolvenza tad-debitur u d-data li fiha sseħħ;
3) jagħmel arranġamenti, fejn dan ikun meħtieġ, sabiex l-attivitajiet kummerċjali tad-debitur jibqgħu għaddejjin;
4) iwettaq, fejn dan ikun meħtieġ, il-likwidazzjoni tad-debitur, jekk id-debitur ikun persuna ġuridika;
5) jipprovdi informazzjoni lill-kredituri u lid-debitur fil-każijiet stabbiliti mil-liġi;
6) jirrapporta dwar l-attivitajiet tagħhom u jipprovdi informazzjoni dwar il-proċeduri ta’ falliment lill-qorti, lill-uffiċjal superviżorju u lill-kumitat tal-falliment.

Is-superviżjoni mill-Istat tal-attivitajiet tal-fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment titwettaq mill-Ministeru tal-Ġustizzja, fuq il-bażi ta’ lmenti jew ta’ dejta oħra mibgħuta lilu dwar il-fiduċjarju u li tagħti x’tifhem lill-awtoritajiet li l-fiduċjarju naqas milli jissodisfa l-obbligi tiegħu. Il-Ministeru tal-Ġustizzja għandu d-dritt, meta jimmonitorja l-attivitajiet ta’ fiduċjarju, li jivverifika kemm ikunu xierqa u legali l-attivitajiet professjonali tal-fiduċjarju. Il-Ministru għall-Ġustizzja jista’ jieħu azzjoni dixxiplinari fil-konfront ta’ fiduċjarju li jonqos milli jikkonforma mal-obbligi li jirriżultaw mill-atti legali li jistabbilixxu l-attivitajiet professjonali tal-fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment. Il-Ministru għall-Ġustizzja ma jistax jieħu azzjoni dixxiplinari fil-konfront tal-avukati li jipprattikaw fil-qrati li jaġixxu bħala fiduċjarji fi proċeduri ta' falliment. Madankollu, il-Ministru għandu d-dritt li jagħti bidu għal proċeduri tal-etika professjonali fil-Kamra tal-Avukati.

Minbarra s-superviżjoni amministrattiva, l-attivitajiet tal-fiduċjarji fi proċeduri ta’ falliment jiġu mmonitorjati wkoll mill-kumitat tal-falliment, mil-laqgħa ġenerali tal-kredituri, mill-qorti u mill-Kamra fil-qasam tal-kompetenza tagħhom.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrganizzazzjoni mingħajr skop ta' qligh tal-Kamra tal-Avukati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFondazzjoni tal-Uffiċċju għas-Servizzi Legali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati Estonjana

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Uffiċċju tal-Prosekutur

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tan-Nutara

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Bailiffs u tal-Fiduċjarji fi Proċeduri ta' Falliment


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 03/08/2017

Il-professjonijiet legali - Irlanda

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.

Din il-paġna tagħtik ħarsa ġenerali lejn il-professjonijiet ġuridiċi fl-Irlanda.


Il-professjonijiet legali

Il-Professjonijiet Ġuridiċi - Daħla

Il-fergħa ġudizzjarja tal-Istat hija eżerċitata mill-ġudikatura skont l-Artikolu 34 tal-Kostituzzjoni u ċertu leġiżlazzjoni: primarjament l-Att tal-1961 dwar il-Qrati (twaqqif u Kostituzzjoni) u l-Att dwar il-Qrati (Dispożizzjonijiet Supplimentali) tal-1961, kif emendat. L-imħallfin huma maħtura minn fost l-applikanti mill-professjonijiet ġuridiċi. Huma kompletament indipendenti fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom. Din l-indipendenza hija mħarsa fil-Kostituzzjoni. Il-professjoni ġuridika hija maqsuma bejn l-avukati (solicitors, li jikkonċentraw fuq xogħol dirett mal-klijent) u l-konsulenti legali (barristers, li jispeċjalizzaw fl-avukatura u fil-litigazzjoni).

1. L-imħallfin

Il-Bord Konsultattiv tal-Ħatriet Ġudizzjarji jidentifika l-adegwatezza ta’ persuni biex jinħatru għal kariga ġudizzjarja u jinforma lill-Gvern dwar dan. Il-Bord Konsultattiv tal-Ħatriet Ġudizzjarji (Judicial Appointments Advisory Board - JAAB) ġie stabbilit skont l-Att tal-1995 dwar il-Qrati u l-Uffiċjali tal-Qrati. Il-Bord jikkonsisti mill-Prim Imħallef, mill-Presidenti tal-High Court, tas-Circuit Court u tal-Qorti tad-Distrett (District Court), mill-Avukat Ġenerali, minn rappreżentanti maħtura tal-Kamra tal-Avukati u tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati (Law Society) u minn tliet persuni maħtura mill-Ministru tal-Ġustizzja u tar-Riforma tal-Liġi. L-imħallfin huma appuntati mill-President fuq il-parir tal-Gvern. Il-ġudikatura hija indipendenti u hija soġġetta biss għall-Kostituzzjoni u għal-liġi. F'konformità mal-Kostituzzjoni, l-għadd ta' mħallfin huwa stabbilit minn żmien għal żmien permezz tal-leġiżlazzjoni.

Il-Qorti Suprema tikkonsisti mill-Prim Imħallef, li jippresjedi fuq il-Qorti, u minn seba’ mħallfin ta' ġuriżdizzjoni ordinarja magħrufa bħala l-"Imħallfin tal-Qorti Suprema". Il-President tal-High Court huwa wkoll membru ex officio tal-Qorti Suprema. Il-High Court tikkonsisti mill-President tal-High Court li hu responsabbli għall-organizzazzjoni ġenerali tax-xogħol tal-High Court u mill-imħallfin ta' ġuriżdizzjoni ordinarja magħrufa bħala l-"Imħallfin tal-High Court". Il-Prim Imħallef u l-President tas-Circuit Court huma membri ex officio tal-High Court. Il-High Court hija magħmula minn President u 35 imħallef. Is-Circuit Court tikkonsisti mill-President tas-Circuit Court u l-imħallfin ta' ġuriżdizzjoni ordinarja magħrufa bħala l-"Imħallfin tas-Circuit Court". Il-President tal-Qorti tad-Distrett huwa wkoll membru ex officio tas-Circuit Court. Il-Qorti tad-Distrett tikkonsisti mill-President tal-Qorti tad-Distrett kif ukoll minn imħallfin oħra magħrufa bħala l-"Imħallfin tal-Qorti tad-Distrett".  Is-salarji tal-imħallfin huma stabbiliti mil-leġiżlazzjoni li tiġi ppromulgata minn żmien għal żmien.

L-imħallfin jinħatru minn fost il-professjonijiet ġuridiċi ta’ avukati jew ta' konsulenti legali kkwalifikati li jkollhom ċertu ammont ta' snin ta’ esperjenza ta' prattika (mhux ta' riċerka). Fir-rigward tal-Qorti tad-Distrett, l-Artikolu 29(2) tal-Att dwar il-Qrati (Dispożizzjonijiet Supplimentali) tal-1961 jistipula li persuna li tkun ilha tipprattika l-professjoni tagħha bħala konsulent legali jew avukat għal mhux inqas minn għaxar snin, hi kkwalifikata biex tinħatar bħala mħallef tal-Qorti tad-Distrett. L-Artikolu 30 tal-Att tal-1995 dwar il-Qrati u l-Uffiċjali tal-Qrati jistipula li avukat jew konsulent legali b'esperjenza ta' għaxar snin huwa kkwalifikat biex jinħatar bħala mħallef tas-Circuit Court. L-Att tal-2002 dwar il-Qrati u l-Uffiċjali tal-Qrati jistipula li persuna li tkun ilha tipprattika l-professjoni tagħha bħala konsulent legali jew avukat għal mhux inqas minn 12-il sena, hi kkwalifikata biex tinħatar bħala mħallef tal-High Court jew tal-Qorti Suprema. Kif intqal qabel, il-ġudikatura hija indipendenti għall-fatt li hija soġġetta biss għall-Kostituzzjoni u għal-liġi. Il-membri tal-ġudikatura, meta jieħdu l-kariga tagħhom, jagħmlu d-dikjarazzjoni segwenti skont l-Artikolu 34.5.1 tal-Kostituzzjoni:

“Fil-preżenza ta’ Alla li jista' kollox, solennement inwiegħed u niddikjara li se naqdi fedelment il-kariga ta’ Prim Imħallef (jew skont xi jkun il-każ), bl-aħjar ħila tiegħi u skont is-setgħa li tingħatali, mingħajr biża’ jew favur, affezzjoni jew ħsara fil-konfront ta' kwalunkwe persuna, u li se nirrispetta l-Kostituzzjoni u l-liġijiet. Hekk Alla jgħini.”

Skont il-Kostituzzjoni, l-Imħallfin tal-High Court u tal-Qorti Suprema jistgħu jitneħħew biss mill-kariga għal mġiba ħażina ddikjarata jew għal inkapaċità wara li r-riżoluzzjonijiet ikunu għaddew miż-żewġt Ikmamar tal-Oireachtas (il-Parlament bl-Irlandiż). L-Att tal-1924 dwar il-Qrati tal-Ġustizzja u l-Att tal-1946 dwar il-Qrati tal-Ġustizzja (Qorti tad-Distrett) jistipulaw dispożizzjonijiet statutorji simili għall-imħallfin tas-Circuit Court u għal dawk tal-Qrati tad-Distrett.

2. L-Avukat Ġenerali u d-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi

L-Avukat Ġenerali huwa "l-konsulent tal-Gvern fi kwistjonijiet ta’ opinjoni legali u ta' liġi", kif stipulat fl-Artikolu 30 tal-Kostituzzjoni. L-Avukat Ġenerali jiġi maħtur mill-President fuq in-nomina tat-Taoiseach (il-Prim Ministru bl-Irlandiż) u huwa obbligat li jirtira mill-kariga tiegħu meta jagħmel dan it-Taoiseach. L-Avukat Ġenerali ġeneralment huwa konsulent legali li jkun jipprattika l-professjoni tiegħu bħala tali u Konsulent Anzjan. Ma hemm l-ebda regola li timponi fuq l-Avukat Ġenerali biex ma jkomplix bil-prattika privata tiegħu iżda hekk kien qed jiġri f’dawn l-aħħar snin.

Bħala l-konsulent legali tal-gvern, l-Avukat Ġenerali jeżamina bir-reqqa l-abbozzi ta’ leġiżlazzjoni kollha li l-Gvern ikun beħsiebu jressaq quddiem iż-żewġ Oireachtas (il-kmamar tal-Parlament) sabiex jiġu trasferiti f’liġi. Barra minn hekk, l-Avukat Ġenerali jagħti pariri lill-gvern dwar kwistjonijiet internazzjonali bħalma huma r-ratifikazzjoni ta’ ftehimiet internazzjonali. Funzjoni oħra tal-Avukat Ġenerali hija li jirrappreżenta lill-pubbliku fl-affermazzjoni tad-drittijiet pubbliċi. Dan isir billi jingħata bidu għall-proċeduri legali jew billi jiġu kkuntrarjati. Għalkemm maħtur mit-Taoiseach, l-Avukat Ġenerali huwa indipendenti mill-Gvern. F’dak li jirrigwarda l-Kostituzzjoni, l-Avukat Ġenerali jkun dejjem il-konvenut ewlieni f'każ li l-kostituzzjonalità tal-leġiżlazzjoni tiġi kkontestata.

Qabel l-1976, ir-reati kriminali serji kollha tressqu l-qorti f'isem l-Avukat Ġenerali. Il-Kostituzzjoni tistipula li din il-funzjoni tista' titwettaq minn persuna oħra awtorizzata mil-liġi biex taġixxi għal dak l-iskop. Għaldaqstant, twaqqaf l-Uffiċċju tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi skont it-Taqsima 2 tal-Att tal-1974 dwar il-Prosekuzzjoni ta’ Reati li daħal fis-seħħ fl-1976 - bil-għan li jkun hemm uffiċjal wieħed, mingħajr l-ebda konnessjonijiet politiċi, biex iwettaq dawn il-funzjonijiet. Id-Direttur jinħatar mill-Gvern iżda huwa impjegat taċ-ċivil biex b'hekk id-Direttur ma jkollux għalfejn jirriżenja meta jaqa' l-gvern, għall-kuntrarju tal-Avukat Ġenerali. Dan jiżgura li jkun hemm kontinwità fil-prosekuzzjoni ta’ reati. L-Att tal-1974 jistipula wkoll li d-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi għandu jkun indipendenti fit-twettiq ta’ dmirijietu. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-pożizzjoni tiegħu min-naħa tal-Gvern, iżda dan jiġri biss wara li jkun sar rapport rigward saħħtu jew imġibtu minn kumitat li jkun jinkludi lill-Prim Imħallef, lil imħallef tal-High Court u lill-Avukat Ġenerali.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi (DPP) għalhekk jieħu d-deċiżjoni dwar jekk persuna għandhiex tiġi akkużata b’reat kriminali serju jew le u biex se tiġi akkużata. Ir-reati kollha jitressqu f’isem id-DPP iżda l-biċċa l-kbira ta’ delitti inqas serji jistgħu jitressqu l-qorti mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGardaí (il-forza tal-pulizija bl-Irlandiż) mingħajr ma jintbagħat fajl lid-DPP. F’dawn il-każijiet, id-DPP għandu d-dritt li jagħti pariri lill-Gardaí dwar kif għandu jiġi indirizzat il-każ. Għalkemm id-DPP ħa f’idejh ir-rwol tal-Avukat Ġenerali fil-prosekuzzjoni tal-każijiet, l-Avukat Ġenerali jżommu f’dak li jirrigwarda każijiet ta’ natura internazzjonali bħalma hi l-estradizzjoni.

3. L-impjegati tas-Servizz tal-Qrati (Courts Service)

Ir-Reġistraturi tal-Qorti (Court Registrars) u s-Segretarji Ġuridiċi (Court Clerks) huma impjegati mis- Servizz tal-Qrati.

Is-Segretarji Ġuridiċi huma responsabbli mill-amministrazzjoni ġenerali tal-qrati. Il-funzjoni ewlenija ta' Reġistratur tal-Qorti hija li jassisti lill-imħallef matul l-andament tas-seduta u li jiżgura li l-amministrazzjoni meħtieġa għat-tmexxija tajba tal-qrati tkun ġestita b’mod effiċjenti.

Is-Servizz tal-Qrati huwa korp korporattiv indipendenti li nħoloq f’Novembru 1999 u li twaqqaf mill-Gvern skont l-Att tal-1998 dwar is-Servizz tal-Qrati. Is-Servizz tal-Qrati jirrapporta lill-Ministru tal-Ġustizzja u l-Ugwaljanza u, permezz tal-Ministru, huwa responsabbli ta' għemilu lejn il-Gvern.

Is-Servizz tal-Qrati għandu ħames mandati:

 • Li jimmaniġġja l-Qrati
 • Li jipprovdi servizzi ta’ sostenn lill-imħallfin
 • Li jipprovdi tagħrif lill-pubbliku dwar is-sistema tal-Qrati
 • Li jipprovdi, jiġestixxi u jieħu ħsieb il-binjiet tal-Qrati
 • Li jipprovdi l-faċilitajiet meħtieġa għal dawk li jagħmlu użu mill-Qrati

4 Ix-Xeriff

Kull kontea fl-Irlanda għandha Xeriff li huwa impjegat taċ-ċivil u parti mir-responsabbiltà tiegħu hija li jissekwestra u jbigħ oġġetti għas-saldu ta' dejn wara li tkun inkisbet sentenza tal-Qorti. Ix-xeriffs jinħatru skont l-Att tal-1945 dwar l-Uffiċjali tal-Qrati, u l-Artikolu 12(5) tal-Att jillimita l-ħatra f'din il-kariga għall-konsulenti legali jew l-avukati li jkunu ilhom ħames snin jipprattikaw il-professjoni tagħhom, jew għal dawk li jkunu ħadmu bħala segretarji maniġerjali jew bħala assistenti ewlenin ta' xeriff jew ta' deputat xeriff għal mhux inqas minn ħames snin. L-Artikolu 12(6)(g) tal-Att tiddikjara li l-kundizzjonijiet tal-impjieg ta’ kull Xeriff, soġġetti għall-artikoli tal-Att imsemmija hawn fuq, huma determinati minn żmien għal żmien mill-Ministru tal-Finanzi wara konsultazzjoni mal-Ministru tal-Ġustizzja u l-Ugwaljanza.

5. L-Avukati (solicitors)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Assoċjazzjoni tal-Avukati tal-Irlanda (The Law Society of Ireland) tikkontrolla l-edukazzjoni ta’ studenti li jixtiequ jsiru avukati, u għandha setgħat dixxiplinarji fuq l-avukati kkwalifikati. Sabiex wieħed isir avukat, huwa meħtieġ li jagħmel perjodu ta’ tliet snin apprentistat u li jispiċċa l-korsijiet ta’ studju organizzati mill-Assoċjazzjoni tal-Avukati tal-Irlanda. Sabiex wieħed jiġi aċċettat għall-korsijiet ta’ studju, huwa meħtieġ li jkollu diploma universitarja jew l-ekwivalenti tagħha – dan hu magħruf bħala r-rekwiżit ta' eżami preliminari. Jekk wieħed ikun jissodisfa dawn ir-rekwiżiti, imbagħad ikun meħtieġ li jagħmel l-Eżami Finali tal-Assoċjazzjoni (Society’s Final Examination), li huwa maqsum f'taqsimiet magħrufa bħala "FE-1", "FE-2" u "FE-3". L-eżami FE-1 jinkludi tmien suġġetti ewlenin: Il-Liġi tal-Kumpaniji, il-Liġi Kostituzzjonali, il-Liġi dwar il-Kuntratti, il-Liġi Kriminali, l-Ekwità, il-Liġi tal-Komunità Ewropea, il-Liġi dwar il-Proprjetà Immobbli u l-Liġi dwar id-Delitti (Tort Law). L-aħħar taqsimiet huma korsijiet ta’ natura vokazzjonali. It-taqsima FE-2 hija magħrufa bħala l-kors professjonali u tikkonsisti f’14-il ġimgħa ta’ lekċers intensivi segwiti minn eżami u fi 18-il xahar ta' taħriġ intern bħala parti mill-apprentistat ta’ student. Il-Kors FE-3 jew il-Kors Avvanzat jikkonsisti f’seba’ ġimgħat ta’ lekċers intensivi segwiti minn eżami. Ladarba l-persuna kkonċernata tlesti din it-taqsima, hi tkun intitolata biex tiġi ammessa fil-Kamra tal-Avukati. Skont l-Artikolu 51 tal-Att (ta' Emenda) tal-1994 dwar l-Avukati, il-konsulenti legali (barristers) ikkwalifikati jistgħu jiġu trasferiti biex isiru avukati (solicitors) mingħajr ma jkun hemm għalfejn li dawn jgħaddu mill-programm sћiћ ta' taћriġ għall-avukati apprentistati.

Kull avukat ikkwalifikat huwa soġġett għas-setgħat dixxiplinarji tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati. Skont l-Atti dwar l-Avukati tal-1954 sal-1994, it-Tribunal tad-Dixxiplina tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati għandu s-setgħa li jinvestiga allegazzjonijiet ta’ mġiba ħażina bħal pereżempju l-miżapproprjazzjoni ta’ flus, u mbagħad jista' jirreferi l-kwistjoni lill-President tal-High Court. Il-President għandu s-setgħa li jissospendi avukat mill-prattika tiegħu u li jneħħi s-sospensjoni. It-Tribunal tad-Dixxiplina għandu s-setgħa li jeżiġi r-rimborż ta' fondi lil klijenti jekk isib li avukat ikun talabhom aktar flus milli jmissu.

L-Istrument Statutorju 732 tal-2003, ir-Regolamenti dwar il-Komunitajiet Ewropej (L-Istituzzjoni tal-Avukati) tal-2003, jistipula li l-avukati ta' Stat Membru li jixtiequ jkomplu jiżvolġu l-attivitajiet professjonali tagħhom bħala konsulenti legali jew avukati fl-Irlanda, għandhom japplikaw mal-Kamra tal-Avukati jew mal-Assoċjazzjoni tal-Avukati għar-reġistrazzjoni biex jagħmlu dan. L-applikazzjoni tiġi kkunsidrata u jekk tiġi aċċettata jinħareġ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni. Appell għal ċaħda min-naħa tal-Kamra tal-Avukati jew tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati jaqa’ f’idejn il-High Court.

6. Konsulenti Legali (barristers)

L-Honorable Society of King’s Inns tipprovdi taħriġ legali postgradwali, li jwassal għall-għoti tat-titolu ta’ barrister-at-law (hekk kif inhi magħrufa kollettivament il-professjoni) għal dawk li jkunu jixtiequ jipprattikaw f'qorti. Il-King’s Inns hija soċjetà volontarja li tinsab taħt il-kontroll tal-Benchers tal-Honorable Society of King’s Inns, li huma konsulenti legali anzjani (senior barristers) u membri tal-ġudikatura. Id-dħul għall-kors ta' grad huwa bbażat fuq eżami tad-dħul għall-gradwati tad-Diploma fl-Istudji Legali tal-King’s Inns jew għall-gradwati fil-liġi. Il-kors tad-Diploma fl-Istudji Legali jieħu sentejn (fuq bażi part-time) u l-Kors tal-Barrister-at-Law huwa kors full-time ta' sena jew kors modulari ta' sentejn. Malli jlestu b'suċċess il-kors ta' grad, l-istudenti kkonċernati jiġu mistiedna mill-Prim Imħallef fil-Qorti Suprema u wara ċ-ċerimonja, il-konsulenti legali mgħajta jiffirmaw il-lista tal-membri tal-Kamra tal-Avukati. Madankollu, hemm rekwiżiti oħra x'jiġu ssodisfati qabel ma jkunu jistgħu jinvolvu ruħhom f’xogħol legali bi ħlas.

Il-konsulenti legali jridu jkunu membri tal-Librerija Ġuridika (Law Library) biex jipprattikaw. Il-Librerija Ġuridika hija l-post minn fejn jinkiseb aċċess għal testi u materjali legali u fejn tkun tista' ssir ħidma fuqhom, bil-ħlas ta' dritt annwali. Qabel ma jsir membru tal-Librerija Ġuridika, konsulent legali jrid jagħżel mentor (master) - konsulent stabbilit li jkollu minn tal-inqas ħames snin esperjenza. Sakemm ikun għadu taћt il-gwida tal-mentor, perjodu li ġeneralment jieħu xi sena, il-konsulent legali li jkun għadu kemm ingħata t-titolu jkun magħruf bħala devil (novizz). Il-mentor jintroduċi lin-novizz għax-xogħol prattiku ta’ konsulent legali u normalment jitlob lin-novizz biex jassistih fl-abbozzar tat-trattazzjonijiet tal-qorti u fir-riċerka legali, u biex jattendi s-seduti tal-qorti f’ismu.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kunsill Ġenerali tal-Kamra tal-Avukati tal-Irlanda (General Council of the Bar of Ireland), li huwa korp mhux statutorju, jissorvelja l-imġiba tal-konsulenti legali. Il-Kunsill jiġi elett kull sena mill-membri tal-Kamra tal-Avukati u joħroġ Kodiċi tal-Kondotta Professjonali, li jiġi emendat minn żmien għal żmien mill-membri tal-Kamra tal-Avukati. Dan il-Kodiċi tal-Kondotta jistabbilixxi dak li hu mistenni mill-konsulenti legali.

Allegazzjonijiet ta’ ksur tal-Kodiċi tal-Kondotta jiġu investigati mill-Kumitat tal-Kamra tal-Avukati dwar il-Prattiki Professjonali (Professional Practices Committee of the Bar Council), li jinkludi persuni li ma jkunux membri tal-Kamra tal-Avukati. Il-Kumitat għandu s-setgħa li joħroġ multi, li jagħti twissijiet u li jissospendi jew jeskludi membru mil-Librerija Ġuridika. Id-deċiżjonijiet tal-Kumitat jistgħu jiġu appellati quddiem il-Bord tal-Appelli, li jinkludi mħallef tas-Circuit Court kif ukoll membru lajk.

Tradizzjonalment il-konsulenti legali kien ikollhom jirċievu l-istruzzjonijiet mingħand avukat, u ma kienx permess l-aċċess dirett għalihom. Din il-prattika ġiet eżaminata mill-Kummissjoni tal-Kummerċ Ġust, u fir-rapport tagħha tal-1990 din stqarret li l-projbizzjoni ġenerali fuq l-aċċess dirett kienet prattika restrittiva u rrakkomandat li titħassar minn fuq il-Kodiċi tal-Kondotta. Il-Kummissjoni ma aċċettatx il-fatt li f’ċerti każijiet l-involviment kontinwu ta’ avukat kien mixtieq. Il-Kummissjoni rrakkomandat li ma għandu jkun hemm l-ebda regoli statutorji jew regoli oħra li jkunu jirrikjedu l-preżenza fiżika ta’ avukat fil-qorti biex jagħti l-istruzzjonijiet lil konsulent legali. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għadhom ma ġewx implimentati b’mod sħiħ iżda saru diversi emendi fil-Kodiċi tal-Kondotta biex il-konsulenti legali jingħataw aċċess dirett minn ċerti Korpi Professjonali Approvati.

Il-konsulenti legali huma jew konsulenti subalterni (junior counsel) jew konsulenti anzjani (senior counsel). Tradizzjonalment, il-membri tal-Kamra tal-Avukati jipprattikaw bħala konsulenti subalterni għal numru ta’ snin qabel ma jiddeċiedu jekk iridux isiru konsulenti anzjani. Dan mhuwiex każ ta’ promozzjoni awtomatika, u ċerti konsulenti subalterni jagħżlu li ma japplikaw qatt. B’mod ġenerali, il-biċċa l-kbira tal-konsulenti legali jqisu jsirux konsulenti anzjani wara li jkunu ilhom ħmistax-il sena jipprattikaw il-professjoni. Dawk li jkunu jixtiequ jsiru konsulenti anzjani japplikaw mal-Avukat Ġenerali għall-approvazzjoni, iżda fil-verità l-ħatra ssir min-naħa tal-Gvern fuq il-parir tal-Avukat Ġenerali, li min-naħa tiegħu jikkoordina wkoll mal-Prim Imħallef, mal-President tal-High Court u mal-President tal-Kamra tal-Avukati.

B’mod ġenerali, il-konsulenti subalterni jabbozzaw u jħejju t-trattazzjonijiet u jmexxu kawżi li normalment ikunu fil-qrati inferjuri, iżda ma jillimitawx ruħhom għal dawn. Il-funzjonijiet ta' konsulent anzjan jinkludu l-iskrutinju tal-abbozzi tat-trattazzjonijiet imħejjija mill-konsulenti subalterni u t-tmexxija ta' kawżi aktar diffiċli fil-High Court u fil-Qorti Suprema.

7. Ir-Reġistraturi tal-Kontea

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-reġistraturi tal-Kontea huma avukati kkwalifikati u huma maħtura mill-gvern. Huma jwettqu funzjonijiet kważi ġudizzjarji b'rabta mas-Circuit Court, u huma responsabbli mill-ġestjoni tal-uffiċċji tas-Circuit Court.

Huma jaġixxu wkoll bħala Xeriff tal-Kontea (County Sheriff), minbarra f’Dublin u f'Cork.

8. In-Nutara

In-Nutara Pubbliċi jinħatru mill-Prim Imħallef fil-qorti mlaqqa' f’seduta pubblika. Huma jwettqu l-funzjonijiet prinċipali li ġejjin:

 • L-awtentifikazzjoni ta' dokumenti
 • Il-konferma u l-verifika ta’ firem fuq dokumenti
 • L-eżekuzzjoni ta’ protesti notarili fir-rigward ta’ dokumenti kummerċjali bħalma huma l-kambjali u l-biljetti negozjabbli, u ta’ kwistjonijiet marittimi
 • Teħid ta’ affermazzjonijiet, dikjarazzjonijiet u (ħlief fir-rigward ta’ proċeduri quddiem il-qrati Irlandiżi) affidavits.

L-applikazzjonijiet jsiru permezz ta' petizzjoni li tkun tinkludi r-residenza u l-okkupazzjoni tal-Petizzjonant, l-għadd ta' Nutara Pubbliċi fid-distrett, il-popolazzjoni tad-distrett u ċ-ċirkostanzi li jindikaw għalfejn hemm bżonn ta' Nutar Pubbliku u/jew kif inqala' post vakanti. Il-petizzjoni trid tiġi vverifikata permezz ta’ affidavit tal-Petizzjonant li fih jintwera ċertifikat tal-idoneità. Dan iċ-ċertifikat ġeneralment jiġi ffirmat minn sitt avukati lokali u minn sitt mexxejja tal-komunità tan-negozju lokali. Il-petizzjoni titressaq quddiem il-Prim Imħallef b'Avviż ta’ Mozzjoni li jiġi nnotifikat, permezz tal-Uffiċċju tal-Qorti Suprema, lir-Reġistru tal-Fakultà tan-Nutara Pubbliċi (Registrar of the Faculty of Notaries Public) fl-Irlanda, lis-Segretarju/Segretarja tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati u lin-Nutara Pubbliċi kollha li jipprattikaw fil-kontej tal-applikant u fil-kontej ġirien.

Il-prattika ġenerali hija li l-ħatra bħala Nutara Pubbliċi joħduha l-avukati (solicitors) biss. Meta persuna, li ma tkunx avukat, tapplika biex tilħaq Nutar Pubbliku, l-Assoċjazzjoni tal-Avukati teżiġi li l-Petizzjonant jaħlef quddiem il-Prim Imħallef li mhux se jkun involut fi trasferimenti ta' proprjetà jew f’xogħol ġuridiku li normalment jitwettaq minn avukat. Sabiex petizzjonant jinħatar bħala Nutar Pubbliku, l-ewwel irid jgħaddi bilfors minn eżami stabbilit mill-Fakultà tan-Nutara Pubbliċi fl-Irlanda.

Nota:

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar ir-remunerazzjoni attwali tal-Avukat Ġenerali, tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi, tas-Segretarji Ġuridiċi u tax-Xeriffs, tista' tibgħathom

 • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidabil-posta elettronika jew
 • bil-posta f'dan l-indirizz:
  Human Resources,
  Department of Finance,
  Merrion Street,
  Dublin 2.

Il-konsulent legali jaħdmu għal rashom u l-qligħ tagħhom ivarja ħafna.

L-avukati jistgħu jew jaħdmu għal rashom (billi jkollhom il-prattika privata tagħhom) jew inkella jkunu impjegati, u l-qligħ tagħhom ivarja ħafna wkoll.

In-nutara jitolbu ħlas għal kull dokument insinwat minnhom. Ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni li tirregola l-ħlas mitlub, iżda ġeneralment in-nutara jżommu skont il-ħin li jkunu ħadu u l-ivvjaġġar li jkunu għamlu, u abbażi tal-ammont li jkun mistenni li jitħallas professjonist għal servizz li jkun ipprovda.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 20/11/2018

Il-professjonijiet legali - Greċja

Din il-paġna tagħti ħarsa lejn il-professjonijiet legali fil-Greċja.

Prosekuturi

Imħallfin

Avukati

Solicitors/Konsulenti Legali

Nutara

Bailiffs

Skrivana


Il-professjonijiet legali

Il-Prosekuturi

Organizzazzjoni

Bħala awtoritajiet ġudizzjarji, l-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku(εισαγγελίες) jappartjenu lill-fergħa ġudizzjarja tal-gvern u jipparteċipaw fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Il-prosekuturi pubbliċi (εισαγγελείς) jibbenefikaw minn indipendenza operazzjonali u personali.

Kull qorti, ħlief il-qrati kriminali tal-pulizija tad-distrett (πταισματοδικεία), għandha l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku li jopera bħala awtorità ġudizzjarja indipendenti, li d-dmirjiet tagħha jikkonsistu essenzjalment fil-preparazzjoni tal-proċeduri kriminali. Id-dmir ewlieni tal-prosekutur pubbliku huwa li jibda l-proċeduri ġuridiċi, jissorvelja l-investigazzjonijiet u jressaq l-appelli.

Fil-Greċja, il-prosekuturi pubbliċi mhuma speċjalizzati fl-ebda qasam.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem huwa responsabbli għall-kundizzjonijiet ġenerali tas-servizz għar-regolament tal-prosekuturi pubbliċi.

Mhemmx sit elettroniku iddedikat għal din il-professjoni. L-informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom jinsabu għand il-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem.

L-irwol u d-dmirijiet prinċipali

Il-prosekuturi pubbliċi huma responsabbli biex:

(a) jagħmlu l-investigazzjonijiet preliminari;

(b) jagħtu bidu għall-proċedimenti ġuridiċi;

(c) jinterrogaw lill-persuni involuti fil-każ;

(d) jissorveljaw l-awtoritajiet għall-infurzar tal-liġi għall-prevenzjoni u l-prosekuzzjoni tar-reati;

(e) jippreżentaw proposti lill-kunsilli u l-qrati ġudizzjarji;

(f) iressqu l-appelli;

(g) jinfurzaw is-sentenzi kriminali u jgħinu fl-infurzar tal-ordnijiet ta' infurzar;

(h) jissorveljaw il-ħabsijiet;

u affarijiet relatati oħra stabbiliti bil-liġi.

Il-prosekuturi pubbliċi huma riveduti mill-imħallfin u l-prosekuturi pubbliċi anzjani tal-Qorti Suprema, kif stabbilit bil-liġi.

L-Imħallfin

Organizzazzjoni

Il-ġustizzja hija amministrata mill-qrati ffurmati minn imħallfin ordinarji (τακτικοί δικαστές) li jgawdu indipendenza operattiva u personali.

Fil-qadi tad-dmirijiethom, l-imħallfin (δικαστές) iwieġbu biss lill-Kostituzzjoni u l-liġijiet u ma għandhomx jikkonformaw ma' kwalunkwe dispożizzjoni li tikser il-Kostituzzjoni.

L-imħallfin ordinjarji huma riveduti mill-imħallfin superjuri u mill-Prosekutur Pubbliku u d-Deputati Prosekuturi Pubbliċi (Αντεισαγγελείς) tal-Qorti Suprema (Άρειος Πάγος), kif imfissra mil-liġi.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem huwa responsabbli għall-kundizzjonijiet ġenerali tax-xogħol tal-imħallfin.

Mhemmx sit elettroniku speċjali għall-imħallfin. L-informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom jinsabu għand il-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem.

L-organizzazzjoni tal-professjoni legali: L-Avukati

Barristers (l-avukati li jipprattikaw il-qorti)/Avukati

Fil-Greċja, il-barristers/avukati (δικηγόροι) huma impjegati tal-gvern mingħajr ħlas u ma għandhomx għalfejn ikunu speċjalizzati f'xi kamp partikolari.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem huwa responsabbli għall-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-professjoni.

Hemm 63 assoċjazzjoni tal-avukati (δικηγορικοί σύλλογοι) fil-Greċja – waħda f'kull sede tal-qorti tal-prim'istanza (πρωτοδικείο).

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem jissorvelja l-assoċjazzjonijiet tal-avukati kollha fil-pajjiż.

Bażi tad-dejta ġuridiċi

L-informazzjoni tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Avukati Griega, iżda l-aċċess huwa riservat għall-membri ta' kull Assoċjazzjoni.

Solicitors (avukati li ma jidhrux il-qorti)/Konsulenti Legali

Fil-Greċja, l-avukati jaġixxu wkoll bħala konsulenti legali (νομικοί σύμβουλοι).

Bażi tad-dejta ġuridiċi

L-informazzjoni tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjonital-Avukati Griega, iżda l-aċċess huwa ristrett għall-membri ta' kull Assoċjazzjoni.

L-informazzjoni tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Avukati Griega, iżda l-aċċess huwa limitat.

In-Nutara

In-Nutara (συμβολαιογράφοι) huma impjegati tal-gvern mhux imħallsa bid-dmir ewlieni li jippreparaw u jżommu rakkmandazzjonijiet ġuridiċi miktuba u atti ta' prova u dikjarazzjonijiet tal-partijiet interessati meta dawn id-dokumenti jkunu rikjesti bil-liġi jew meta l-partijiet jixtiequ li d-dokumenti jsiru uffiċjali.

Fil-Greċja, in-nutara mhuma speċjalizzati fl-ebda qasam.

B'Digriet Presidenzjali, hemm mill-inqas post għal nutar fis-sede ta' kull qorti ċivili tad-distrett (ειρηνοδικείο).

Il-Ministeru tal-Ġustizzja huwa responsabbli għall-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nutara.

Hemm disa' Assoċjazzjonijiet tan-Nutara Pubbliċi (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι) fil-Greċja, li jaħdmu fis-sede tal-qrati tal-appell (εφετεία) li huma responsabbli għar-regolamentazzjoni tal-professjoni (hemm disa' assoċjazzjonijiet fil-Greċja).

L-assoċjazzjonijiet tan-nutara huwa sorveljati mill-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem.

Informazzjoni dwar in-nutara tinsab fuq is-sit elettroniku tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Griega tan-Nutara (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας) u fuq is-sit elettroniku tad-Direttorju Ewropew tan-Nutara tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tan-Nutara tal-Unjoni Ewropea (CNUE).

Professjonijiet oħra legali

Bailiffs

Il-Bailiffs (δικαστικοί επιμελητές) huma impjegati tal-gvern mhux imħallsa.

Il-Bailiffs huma responsabbli:

(a) għan-notifika tad-dokumenti ġudizzjarji u extra ġudizzjarji;

(b) għall-infurzar ta' ordnijiet ta' infurzar kif imsemmija fl-Artikolu 904(2) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili, jiġifieri (a) sentenzi finali u sentenzi li għaddew in ġudikat u li ġew iddikjarati provviżorjament infurzabbli minn qorti Griega, (b) deċiżjonijiet ta' arbitraġġ, (c) rekords tal-qrati Griegi li fihom ftehim jew ftehim dwar l-ispejjeż tal-qorti, (d) dokumenti bin-nutar, (e) ordni għal pagament maħruġa minn imħallfin griegi u "ordnijiet ta' żgumbrament", (f) atti barranin iddikjarati eżegwibbli u (g) ordnijiet u atti ġuridiċi rikonoxxuti bħala eżegwibbli. u

(c) għal dmirijiet relatati oħra stabbiliti bil-liġi.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem huwa responsabbli għall-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-bailiffs.

Hemm tmien assoċjazzjonijiet tal-bailiffs (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών) fil-Greċja.

Skrivana

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Transparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem huwa responsabbli għall-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-impjegati tal-qrati Griegi.

BailiffsPDF(378 Kb)en

SkrivanaPDF(379 Kb)en

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Avukati ta' Ateni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Avukati ta' Piraeus

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Assoċjazzjoni Griega tan-Nutara

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Assoċjazzjoni tan-Nutara ta' Thessaloniki


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 02/07/2019

Il-professjonijiet legali - Spanja

Fi Spanja, professjoni legali tfisser professjoni li tista' tiġi eżerċitata biss minn xi ħadd li jkun għadda minn taħriġ legali speċjali, minħabba li x-xogħol għandu x'jaqsam mal-applikazzjoni tal-liġi.

L-imħallfin u l-imħallfin anzjani

Il-Prosekuturi pubbliċi

Ir-Reġistraturi tal-Qorti

L-Avukati

Il-Konsulenti legali

In-Nutara

Ir-Reġistraturi

Ir-Rappreżentanti Legali

Il-konsulenti dwar il-liġi industrijali u l-kwistjonijiet ta' siġurtà soċjali


Il-professjonijiet legali

Il-professjonijiet legali - introduzzjoni

Fi Spanja, professjoni legali tfisser professjoni li tista' tiġi eżerċitata biss minn xi ħadd li jkun għadda minn taħriġ legali speċjali, minħabba li x-xogħol għandu x'jaqsam mal-applikazzjoni tal-liġi.

Il-professjonijiet legali ewlenin fi Spanja huma l-prosekuturi pubbliċi (fiscales), l-imħallfin (jueces) u l-imħallfin anzjani (magistrados), l-avukati (abogados), in-nutara (notarios), ir-reġistraturi tal-qorti (letrados de la administración de justicia), ir-reġistraturi tal-artijiet u tal-kummerċ u r-rappreżentanti legali (procuradores).

L-imħallfin u l-imħallfin anzjani

Organizzazzjoni

Il-ġustizzja tiġi mill-poplu u tiġi amministrata f'isem il-monarkija mill-imħallfin u l-imħallfin anzjani li jikkostitwixxu s-setgħa ġudizzjarja. L-imħallfin biss jistgħu jamministraw il-ġustizzja, jiġifieri huma biss jistgħu jaqtgħu s-sentenzi u jaraw li dawn jiġu eżegwiti.

L-imħallfin huma indipendenti mis-setgħat l-oħra tal-Istat u huma soġġetti biss għall-Kostituzzjoni u l-liġi.

L-aċċess għall-karriera fil-ġudikatura huwa bbażat fuq il-prinċipji tal-mertu u l-ħila. Il-proċess tal-għażla huwa oġġettiv u trasparenti, u jiggarantixxi opportunitajiet indaqs għal kull min jissodisfa l-kriterji u għandu l-ħiliet, il-kompetenza professjonali u l-kwalifiki meħtieġa biex ikun imħallef.

Il-Liġi Bażika dwar il-Ġudikatura tipprevedi tliet kategoriji ta' karrieri:

 • Imħallef tal-Qorti Suprema (magistrado del Tribunal Supremo),
 • Imħallef anzjan (magistrado),
 • Imħallef (juez).

Il-kategoriji bl-ogħla numru ta' kandidati hija dik ta' mħallef. Skont il-Liġi Bażika dwar il-Ġudikatura, sabiex isir imħallef, kandidat irid jgħaddi minn eżami kompetittiv għall-gradwati fil-liġi u jsegwi kors fl-iskola tal-liġi (Escuela Judicial).

Numru iżgħar ta' kandidati jidħol għall-ġudikatura bħala mħallef anzjan u mħallef tal-Qorti Suprema.

Fl-aħħar nett, l-imħallfin tal-Qorti Suprema jiġu maħtura mill-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura (Consejo General del Poder Judicial) mill-imħallfin anzjani b'tal-inqas 15-il sena servizz, inkluż 10 snin bħala mħallef anzjan, filwaqt li wieħed minn kull ħames imħallfin tal-Qorti Suprema jiġu maħtura minn fost avukati b'ħiliet rikonoxxuti b'minn tal-inqas 15-il sena esperjenza.

Funzjonijiet u dmirijiet

Il-qrati u t-tribunali jisimigħu il-kawżi biss f'każijiet fejn il-ġuriżdizzjoni tingħata lilhom permezz tal-Liġi Bażika dwar il-Ġudikatura jew minn xi liġi oħra.

Biex issir taf aktar dwar id-diversi tipi ta' ġuriżdizzjoni, ara "Qrati fi Spanja".

L-imħallfin u l-imħallfin anzjani jeżerċitaw is-setgħa ġudizzjarja tagħhom indipendentement mill-korpi ġudizzjarji u governattivi tal-ġudikatura.

L-imħallfin u l-imħallfin anzjani jistgħu jinżammu responsabbli taħt il-liġi ċivili jew kriminali fil-każijiet previsti mil-liġi, u huma soġġetti għal azzjoni dixxiplinarja skont il-Liġi Bażika dwar il-Ġudikatura.

Għal aktar informazzjoni, ara s-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Ġenerali tal-Ġudikatura.

Il-prosekuturi pubbliċi

Organizzazzjoni

L-Uffiċċju tal-Prosekuzzjoni Pubblika (Ministerio Fiscal) huwa korp kostituzzjonalment importanti b'personalità ġuridika proprja, kif ukoll awtonomija operattiva fil-ġudikatura. Huwa jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu permezz tal-istrutturi tiegħu stess, skont il-prinċipji tal-unità tal-azzjoni u d-dipendenza ġerarkika u soġġett dejjem għall-prinċipji tal-legalità u l-imparzjalità.

Il-Prosekutur Ġenerali (Fiscal General del Estado) huwa l-kap tal-Uffiċċju tal-Prosekuzzjoni Pubblika u jirrapreżentah fi Spanja kollha. Huwa responsabbli mill-ħruġ tal-ordnijiet u struzzjonijiet meħtieġa fejn jidħol l-Uffiċċju u l-mekkaniżmu intern tiegħu, kif ukoll għall-ġestjoni ġenerali u l-ispezzjoni tiegħu.

Il-prosekuturi pubbliċi huma impjegati tas-servizz pubbliku magħżula permezz ta' eżami għal min għandu lawrija fil-liġi u dottorat. F'termini organizzattivi huma jaqgħu taħt l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku u l-Ufficcji tal-Prosekutur Pubbliku tal-komunitajiet awtonomi rispettivi.

Funzjonijiet u dmirijiet

L-Artikolu 124 tal-Kostituzzjoni ta' Spanja tal-1978 jgħid illi l-Uffiċċju tal-Prosekuzzjoni Pubblika "mingħajr preġudizzju għall-funzjonijiet fdati lil korpi oħra, huwa fi dmir li jippromwovi l-operat tal-ġustizzja għad-difiża tal-legalità tad-drittijiet taċ-ċittadini u tal-interess pubbliku kif salvagwardjati mil-liġi, kemm jekk ex officio jew b'talba ta' partijiet interessati, kif ukoll li jħares l-indipendenza tal-qrati u jassigura li jinqeda l-interess pubbliku".

Il-funzjonijiet tiegħu jinkludu:

 • li jassigura li l-funzjoni ġudizzjarja tiġi eżerċitata b'mod effettiv skont il-liġijiet u fl-iskadenzi stipulati permezz tal-azzjonijiet, proċeduri ta' appell u miżuri oħra meħtieġa;
 • jieħu sehem fil-proċess kriminali billi jassigura li l-awtorità ġudizzjarja tieħu l-miżuri kawtelatorji xierqa u twettaq investigazzjonijiet bil-għan li jiġu ċċarati l-fatti;
 • jieħu sehem fil-proċedimenti ċivili rikjesti mil-liġi li jaffettwaw l-interess pubbliku jew l-interessi tal-minuri, persuni bi bżonnijiet speċjali jew dawk inqas ixxurtjati sakemm tiġi pprovduta r-rappreżentanza legali normali.
 • iwettaq il-funzjonijiet assenjati lilu mil-leġiżlazzjoni rilevanti b'rabta ma' kawżi li jinvolvu r-responsabbiltà kriminali tal-minuri, fl-aħjar interessi tal-minuri.

Għal aktar informazzjoni, ara s-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku.

Ir-reġistraturi tal-qorti

Organizzazzjoni

Ir-reġistraturi tal-qorti jikkostitwixxu korp ġuridiku anzjan fis-sistema tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Huma impjegati fis-servizz pubbliku mal-Ministeru tal-Ġustizzja u jaġixxu fil-kapaċità propja tagħhom ta' awtorità.

Ir-reġistraturi tal-qorti jrid ikollhom lawrija fil-liġi, jkunu għaddew minn eżami kompetittiv u wara jsegwu kors fiċ-Ċentru għall-Istudji Legali (Centro de Estudios Jurídicos) li jkunu jistgħu jattendu għalih biss permezz ta' eżami kompetittiv.

Ir-reġistraturi tal-qorti huma parti mill-ġerarkija tal-Ministeru tal-Ġustizzja u mill-Amministraturi tal-Qorti (Secretario de Gobierno) ta’ kull waħda mill-qrati superjuri tal-ġustizzja u huma soġġetti għal prattikament l-istess regoli dwar l-inkompatibilità u l-projbizzjonijiet tal-imħallfin.

Funzjonijiet u dmirijiet

Il-funzjonijiet tar-reġistraturi tal-qorti jinkludu illi jassiguraw id-deċiżjonijiet tal-imħallfin jew tal-qrati li huma responsabbli għalihom. Huma għandhom josservaw f’kull ħin il-prinċipji tal-legalità u tal-imparzjalità, tal-awtonomija u tal-indipendenza meta jagħtu s-servizz ta' awtentikazzjoni tal-istrumenti ġudizzjarji, u l-unità tal-azzjonijiet u l-ordni tal-ġerarkija meta jeżerċitaw il-funzjonijiet l-oħrajn kollha tagħhom.

Ir-reġistraturi tal-qrati huma responsabbli għad-dokumentazzjoni u ż-żamma tar-reġistri. Huma għandhom jirreġistraw id-deċiżjonijiet tal-qorti u huma responsabbli wkoll biex jibdew u jiżguraw li jitmexxew tajjeb il-proċedimenti legali kif ukoll biex jimmaniġġaw l-impjegati tal-qorti. Huma responsabbli wkoll biex jikkollaboraw u jikkooperaw ma' korpi u amministrazzjonijiet pubbliċi oħrajn, u biex ifasslu l-istatistika dwar il-qorti.

Għal aktar informazzjoni dwar il-persunal tal-qorti fi Spanja, ara:

L-organizzazzjoni tal-professjonijiet legali

L-avukati

L-avukati huma membri indipendenti ta' professjoni libera li tagħti servizz lis-soċjetà. L-avukati mhumiex impjegati fis-servizz pubbliku u jipprattikaw fuq il-bażi tal-kompetizzjoni ħielsa u ġusta (l-Artikolu 1 tal-Istatut tal-Avukati Spanjoli -Estatuto General de la Abogacía Española).

Ir-rwol tal-avukati bażikament huwa li jidderieġu u jiddefendu lill-partijiet f'kull tip ta' proċediment legali, li jagħtu pariri legali u konsulenzi u jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom sakemm dan il-kompitu ma jkunx riservat mil-liġi għal professjonijiet oħra.

Sabiex ikun jista' jipprattika bħala avukat, wieħed irid:

 • ikun ċittadin Spanjol jew ċittadin ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' pajjiż li huwa parti għall-Ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea tat-2 ta' Mejju 1992;
 • ikun tal-età u ma jkunx skwalifikat milli jipprattika ta' avukat għal xi raġuni;
 • ikun avukat kwalifikat jew ikollu lawrija Spanjola fil-liġi (f'każijiet mhux regolati mil-Liġi 30/2006 tat-30 ta' Ottubru 2006 dwar l-ammissjoni għall-professjonijiet ta' avukat jew rappreżentant legali u r-regolamenti ta' implimentazzjoni relatati) jew ikollu lawrija barranija ekwivalenti li ġiet uffiċjalment approvata skont ir-regoli fis-seħħ;
 • ikun membru tal-Kamra tal-Avukati (Colegio de Abogados) għad-distrett fejn jinsab id-domiċilju professjonali waħdieni jew ewlieni, sabiex jipprattika madwar Spanja kollha.

L-avukati jitħallsu t-tariffi għas-servizzi li jagħtu, f'forma ta' tariffa fissa, tariffa fis-siegħa, jew pagamenti perjodiċi. L-ammont tat-tariffa jista' jiġi ffissat liberament mill-avukat u l-klijent sakemm ma jiksirx il-kodiċi tal-etika professjonali jew ir-regoli tal-kompetizzjoni ġusta.

Għal aktar informazzjoni, ara s-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Ġenerali tal-Avukati fi Spanja.

Bażijiet tad-dejta

L-aċċess għall-bażijiet tad-dejta huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa mingħajr ħlas.

Il-konsulenti legali

Ara t-Taqsima dwar l-"Avukati".

In-nutara

L-organizzazzjoni, il-funzjonijiet u d-dmirijiet

In-nutara għandhom żewġ rwoli relatati mill-qrib: huma uffiċjali pubbliċi u professjonisti legali b'funzjoni ewlenija li ikunu xhieda ta' strumenti legali u dokumenti ekstraġudizzjarji oħra; iridu jfasslu dawn id-dokumenti skont ix-xewqat tal-partijiet u skont il-liġi, li jridu jivverifikaw u jinterpretaw, filwaqt li jinfurmaw lill-partijiet bl-effetti tagħhom.

Ir-rwol tan-nutar bħala uffiċċjal pubbliku jfisser illi d-dokumenti awtorizzati jew iċċertifikati minnu (l-atti notarili – escrituras publicas; il-ftehimiet kummerċjali – pólizas mercantiles; jew kopji awtentikati – testimonios) għandhom effetti ġudizzjarji jew ekstraġudizzjarji speċjali, skont it-tip ta' dokument.

L-aspetti kollha tar-rwol tan-nutar fi Spanja huma regolati b'mod strett (ħatra mill-Ministeru tal-Ġustizzja; ammissjoni permezz ta' eżamijiet kompetittivi; numru limitat ta' postijiet; rimunerazzjoni permezz ta' tariffi ffissati mill-gvern; irtirar; miżuri dixxiplinarji). Il-promozzjonijiet huma bbażati fuq l-anzjanità jew fuq kompetizzjonijiet għan-nutara organizzati mill-Ministeru għall-Ġustizzja.

Il-gradwati fil-liġi jew postgradwati biss jistgħu jieħdu sehem fil-kompetizzjonijiet għall-ammissjoni bħala nutara.

In-nutara huma miġbura f'Assoċjazzjonijiet ta' Nutara (Colegios Notariales), waħda għal kull komunità awtonoma, u dawn jiġu kkoordinati mill-Kunsill Ġenerali tan-Nutara (Consejo General del Notariado), li ngħata ċerti setgħat ta' superviżjoni mill-Istat.

In-nutara jaqgħu direttament taħt l-awtorità tal-Ministeru tal-Ġustizzja permezz tad-Direttorat-Ġenerali tar-Reġistri u n-Nutara (Dirección General de los Registros y del Notariado) li huwa responsabbli għall-ispezzjoni u l-monitoraġġ tas-servizzi nutarili.

Għal aktar informazzjoni, ara s-sit elettroniku tal-Kunsill Ġenerali tan-Nutara (www.notariado.org).

Professjonijiet legali oħrajn

Ir-reġistraturi

Ir-reġistri tal-artijiet, kummerċjali u tal-propjetà mobbli jservu ta' rekords pubbliċi ta' ċerti drittijiet legali, strumenti jew atti b'effett sostantiv erga omnes, li jippermettu l-preżunzjoni ta' leġittimità, korrettezza, kompletezza u preċiżjoni. Dan ifisser illi m'hemmx bżonn ta' garanziji oħra (kuntratti ħabba t-titlu, garanziji, eċċ) sabiex jippruvaw l-eżistenza ta' dawn id-drittijiet; għalhekk hija sistema aktar sigura u kosteffettiva, għaliex hemm biss tariffa waħda għar-reġistrazzjoni u għandha effett immedjat u permanenti.

Ir-reġistraturi tal-artijiet, kummerċjali u tal-propjetà mobbli huma uffiċjali pubbliċi responsabbli mill-ġestjoni tar-reġistri kummerċjali, tal-artijiet u tal-propjetà mobbli. Huma kemm uffiċjali pubbliċi u kemm professjonisti legali: fuq responsabbiltà tagħhom, iwettqu ċerti funzjonijiet pubbliċi mogħtija lilhom bil-liġi, b'mod partikolari mil-liġi dwar l-ipoteki, il-liġi kummerċjali u l-liġi amministrattiva; u fil-kapaċità tagħhom bħala uffiċjali pubbliċi skont l-Att dwar l-Ipoteki (Ley Hipotecaria) huma jeżerċitaw is-setgħat mogħtija lilhom mil-liġi amministrattiva.

Il-gvern jirregola l-kwistjonijiet kollha marbuta mal-ammissjoni tagħhom, man-numru ta' postijiet, ir-rimunerazzjoni, il-miżuri dixxiplinarji u l-irtirar. Biex isiru reġistraturi, il-gradwati jew postgradwati fil-liġi jridu jieħdu sehem fil-kompetizzjonijiet organizzati mill-Istat.

Ir-rimunerazzjoni tagħhom tikkonsisti f'tariffi ffissati mill-gvern.

Ir-reġistri kummerċjali, tal-artijiet jew tal-propjetà mobbli huma membri tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tar-Reġistraturi fi Spanja (Colegio Nacional de Registradores de España), li ngħatat ċerti setgħat superviżorji mill-Istat.

Huma jaqgħu direttament taħt l-awtorità tal-Ministeru tal-Ġustizzja permezz tad-Direttorat-Ġenerali tar-Reġistri u n-Nutara (Dirección General de los Registros y del Notariado) li huwa responsabbli għall-ispezzjoni u l-monitoraġġ tas-servizzi nutarili.

Il-funzjonijiet tar-reġistraturi huma: jikklassifikaw id-dokumenti ppreżentati fir-reġistri li għalihom huma responsabbli; jagħtu pariri lill-pubbliku fuq kwistjonijiet marbuta mar-reġistri u jipprovdu aċċess pubbliku għall-informazzjoni mdaħħla; jivverifikaw, fejn meħtieġ, illi l-persuni li qed jitolbu għal aċċess għandhom interess leġittimu u jħarsu kif xieraq dejta sensittiva.

Għal aktar informazzjoni, ara s-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Nazzjonali tar-Reġistraturi fi Spanja.

Ir-rappreżentanti legali

Ir-rappreżentanti legali (procuradores) jirrappreżentaw id-drittijiet u l-interessi tal-partijiet quddiem il-qrati permezz ta' prokura mogħtija lilhom għal dan il-għan, jiżguraw li l-komunikazzjonijiet bejn il-qrati u l-partijiet jiġu awtentikati u jwettqu dmirijiet oħra skont il-liġi.

Biex jipprattika bħala rappreżentant legali, wieħed irid ikollu kwalifika ta' rappreżentant legali jew ta' rappreżentant legali tal-qorti (dan tal-aħħar skont il-Liġi 34/2006 tat-30 ta' Ottubru 2006 dwar l-ammissjoni għall-professjonijiet ta' avukat jew ta' rappreżentant legali), ikun irreġistrat mal-Assoċjazzjoni tar-Rappreżentanti Legali (Colegio de Procuradores) jagħtu garanzija u jieħdu ġurament jew jagħmlu dikjarazzjoni.

Ir-rappreżentanti legali jaqgħu taħt l-awtorità tal-Assoċjazzjoni ta' Rappreżentanti Legali, li l-korp tiegħu jiżgura illi l-membri jwettqu dmirijiethom kif xieraq.

Ir-rimunerazzjoni tagħhom tikkonsisti f'tariffi ffissati bil-quddiem mill-Ministeru tal-Ġustizzja.

Għal aktar informazzjoni, ara s-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Ġenerali tar-Rappreżentanti Legali fi Spanja.

Il-konsulenti dwar il-liġi industrijali u l-kwistjonijiet ta' siġurtà soċjali

Il-konsulenti dwar il-liġi industrijali u l-kwistjonijiet ta' siġurtà soċjali (graduados sociales) huma speċjalisti li jistgħu jidhru quddiem il-qorti fi proċedimenti dwar il-liġi industrijali u tas-sigurtà soċjali.

Huma jistgħu jidhru fi proċedimenti quddiem il-qrati inferjuri u superjuri, u jistgħu jippreżentaw appelli. Il-preżenza ta' avukat hija madankollu meħtieġa sabiex jiġi ppreżentat appell quddiem il-Qorti Suprema.

Fi Spanja, hemm 'il fuq minn 25 000 konsulent f'dan il-qasam li jassisti kemm lin-negozji u kemm lill-impjegati.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIL-MINISTERU TAL-ĠUSTIZZJA FI SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIL-KUNSILL ĠENERALI TAL-ĠUDIKATURA FI SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-UFFIĊĊJU TAL-PROSEKUTUR PUBBLIKU FI SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-ASSOĊJAZZJONI NAZZJONALI TAR-REĠISTRATURI TAL-QORTI FI SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIL-KUNSILL ĠENERALI TAL-AVUKATI FI SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIL-KUNSILL ĠENERALI TAR-RAPPREŻENTANTI LEGALI FI SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIL-KUNSILL ĠENERALI TAN-NUTARA FI SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-ASSOĊJAZZJONI NAZZJONALI TAR-REĠISTRATURI FI SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIL-KUNSILL ĠENERALI TAL-ASSOĊJAZZJONIJIET TA' KONSULENTI FI SPANJA


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 12/03/2019

Il-professjonijiet legali - Franza

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Franċiż diġà ġew tradotti.

F’din it‑taqsima għandek issib ħarsa ġenerali tal‑professjonijiet legali differenti.


Il-professjonijiet legali

Il-professjonijiet legali – introduzzjoni

L-imħallfin

Organizzazzjoni

Hemm żewġ tipi ta' mħallfin professjonali fi Franza: l-imħallfin ġudikanti u uffiċjali ġudizzjarji li jirrappreżentaw l-Istat. Il-ġudikanti spiss issir referenza għalihom bħala "imħallfin ġudikanti" (magistrats du siège) filwaqt li l-prosekutur pubbliku huwa rrappreżentat mill-"uffiċjali ġudizzjarji" (magistrats du parquet).

Tal-ewwel jiġġudikaw il-litiġji li jitressqu quddiemhom, filwaqt li tal-aħħar jirrappreżentaw lis-soċjetà u jeżigu l-applikazzjoni korretta tal-liġi. L-istatus tal-imħallfin huwa rregolat mill-Ordni Nru 58-1270 tat-22 ta’ Diċembru 1958 dwar il-liġi organika fuq l-istatus tal-ġudikatura. Għaldaqstant, kull imħallef jista’ jinħatar għall-karigi ta' mħallef ġudikant jew ta' uffiċjal ġudizzjarju li jirrappreżenta lill-Istat matul il-karriera tiegħu. Dan huwa l-prinċipju tal-unità tal-ġudikatura (Artikolu 1), li kien rikonfermat mill-Kunsill Kostituzzjonali, b'mod partikolari fid-Deċiżjoni tiegħu tal-11 ta’ Awwissu 1993. L-imħallfin huma membri tal-awtorità ġudizzjarja li jipproteġu l-libertajiet individwali, b'applikazzjoni tal-Artikolu 66 tal-Kostituzzjoni. Madankollu, hemm ċerti differenzi fl-istatus tagħhom, minħabba li l-imħallfin ġudikanti mhumiex soġġetti għas-setgħa ġerarkika tal-awtorità superjuri, u huma jgawdu minn garanzija tas-sikurezza tal-mandat, fis-sens li huma ma jistgħux jingħataw kariga ġdida mingħajr il-kunsens tagħhom.

Il-biċċa l-kbira tal-imħallfin jiġu rreklutati abbażi ta' kompetizzjoni (concours).. Biex ikunu jistgħu jagħmlu l-“ewwel kompetizzjoni”, li hija miftuħa għall-istudenti, il-kandidati jrid ikollhom diploma li tiċċertifika li huma rċevew edukazzjoni superjuri ta' mill-inqas erba’ snin minn wara l-kisba tal-Master. Il-kandidati li jgħaddu mill-kompetizzjoni jinħatru bħala reġistraturi u b'hekk ikunu jistgħu jgawdu mill-istess taħriġ mogħti mill-iskola nazzjonali Franċiża tal-ġudikatura (ENM). Hemm ukoll possibbiltajiet kif persuna tidħol fil-ġudikatura b’ingaġġ dirett. Fi tmiem it-taħriġ tagħhom fl-ENM, ir-reġistraturi jinħatru b’digriet, għal ġuriżdizzjoni fejn jiġu stazzjonati.

Barra minn hekk, il-kapijiet tal-ġuriżdizzjoni (il-President u l-prosekutur) u l-kapijiet tal-qorti (l-ewwel President u l-prosekutur ġenerali) apparti li għandhom funzjonijiet ġuriżdizzjonali, għandhom ukoll funzjonijiet amministrattivi (pereż. distribuzzjoni tas-seduti tas-smigħ).

Sal-1 ta’ Jannar 2013, b'kollox hemm 8,090 imħallef, li 7,769 minnhom qed jaqdu dmirhom fil-ġuriżdizzjonijiet

Il-Kunsill Suprem tal-Ġudikatura (Conseil supérieur de la magistrature - CSM)

Id-dispożizzjonijiet marbuta mal-Kunsill Suprem tal-Ġudikatura (CSM) jidhru fl-Artikolu 65 tal-Kostituzzjoni. Il-Liġi Kostituzzjonali tat-23 ta’ Lulju 2008 emendat il-kompożizzjoni tiegħu u l-funzjonijiet tiegħu (fir-rigward tal-ħatriet), u għamlet dispożizzjonijiet biex il-litiganti jressqu l-kawżi quddiemu. B'dan il-mod, il-President tar-Repubblika m’għadux membru tal-CSM.

Konsegwentement, il-fergħa li għandha kompetenza fil-konfront tal-imħallfin ġudikanti hija ppreseduta mill-ewwel President tal-Qorti tal-Kassazzjoni. Hija tinkludi wkoll ħames imħallfin ġudikanti u uffiċjal ġudizzjarju li jirrappreżenta l-Istat, membru tal-Kunsill tal-Istat, maħtur mill-Kunsill tal-Istat, avukat kif ukoll sitt individwi kkwalifikati li la jagħmlu parti mill-Parlament, u lanqas ma huma membri tal-qrati ta' ġudikatura ordinarja jew tal-qrati amministrattivi. Il-President tar-Repubblika, il-President tal-Assemblea Nazzjonali u l-President tas-Senat, jaħtru żewġ individwi kkwalifikati kull wieħed.

Il-fergħa li għandha kompetenza fil-konfront tal-uffiċjali ġudizzjarji li jirrappreżentaw l-Istat hija ppreseduta mill-prosekutur ġenerali fil-Qorti tal-Kassazzjoni. Hija tinkludi wkoll ħames uffiċjali ġudizzjarji li jirrappreżentaw l-Istat u maġistrat ġudikant wieħed, kif ukoll il-membru tal-Kunsill tal-Istat, l-avukat u s-sitt individwi kkwalifikati msemmija qabel.

Il-fergħa tal-Kunsill Suprem tal-Ġudikatura li għandha kompetenza fir-rigward tal-imħallfin ġudikanti tressaq proposti għall-ħatra tal-imħallfin ġudikanti fil-Qorti tal-Kassazzjoni, għall-ħatra tal-ewwel President tal-Qorti tal-Appell u għall-ħatra tal-President tal-Qrati Reġjonali (tribunal de grande instance). L-imħallfin ġudikanti l-oħrajn jinħatru bil-kunsens tiegħu.

Din il-fergħa tal-Kunsill Suprem tal-Ġudikatura tiddeċiedi bħala bord dixxiplinarju tal-imħallfin ġudikanti. Minbarra l-membri li hemm referenza għalihom qabel, hi tinkludi l-imħallef ġudikant li huwa membru tal-fergħa li għandha kompetenza fir-rigward tal-uffiċjali ġudizzjarji li jirrappreżentaw l-Istat.

Il-fergħa tal-Kunsill Suprem tal-Ġudikatura li għandha kompetenza fir-rigward tal-uffiċjali ġudizzjarji li jirrappreżentaw l-Istat, tagħti l-opinjoni tagħha fuq il-ħatriet li jikkonċernaw lil dawn l-uffiċjali ġudizzjarji. Din il-fergħa tal-Kunsill Suprem tal-Ġudikatura tagħti l-opinjoni tagħha fuq il-penali dixxiplinarji li jikkonċernawhom. Minbarra l-membri li hemm referenza għalihom fit-tielet paragrafu tal-Artikolu 65, hi tinkludi lill-uffiċjal ġudizzjarju li jirrappreżenta l-Istat li huwa membru tal-fergħa li għandha kompetenza fir-rigward tal-imħallfin ġudikanti.

Il-prosekutur pubbliku (ministère public)

Organizzazzjoni

Il-prosekutur pubbliku huwa rrappreżentat mill-uffiċjali ġudizzjarji huma responsabbli li jħarsu l-interessi tas-soċjetà li jkunu qed jirrappreżentaw billi jeżigu l-applikazzjoni korretta tal-liġi.

Bl-eċċezzjoni tal-uffiċjali ġudizzjarji fil-Qorti tal-Kassazzjoni, li jħaddnu pożizzjoni separata, il-prosekuzzjoni pubblika ta’ Franza tifforma piramida ġerarkika “taħt l-awtorità tal-Ministru tal-Ġustizzja (Garde des Sceaux)”. L-Artikolu 30 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali jipprevedi li l-Ministru tal-Ġustizzja jimplimenta l-politika dwar l-azzjoni legali meħuda mill-Istat, kif determinat mill-Gvern. Il-Ministru jiżgura li din il-politika tiġi applikata b’mod konsistenti fit-territorju tar-Repubblika. Għal dan il-għan, hu jagħti struzzjonijiet ġenerali lill-uffiċjali ġudizzjarji tal-prosekuzzjoni pubblika dwar l-azzjonijiet legali meħudin mill-Istat.

F’kull Qorti Reġjonali, il-prosekutur tar-Repubblika jmexxi uffiċċju li huwa magħmul minn bosta uffiċjali ġudizzjarji li jirrappreżentaw l-Istat, li jirrapportaw lilu. Hu jorganizza l-uffiċċju ġudizzjarju tiegħu billi jqassam il-kompiti u s-servizzi fost id-deputati prosekuturi, il-viċi prosekuturi u l-assistenti. Il-prosekutur tar-Repubblika, min-naħa tiegħu, jaġixxi taħt il-monitoraġġ u d-direzzjoni tal-prosekutur ġenerali.

Minbarra din il-ġerarkija, l-uffiċċju ġudizzjarju li jirrappreżenta l-Istat huwaindiviżibbli : l-assistent m'għandux bżonn delega mingħand ta' fuqu biex jaġixxi u l-azzjonijiet kollha tiegħu jorbtu lill-uffiċċju ġudizzjarju kollu.

Rwol u kompetenzi

Il-funzjonijiet tal-uffiċċju ġudizzjarju li jirrappreżenta l-Istat huma essenzjalment kriminali fin-natura tagħhom.. Huwa jmexxi l-inkjesti u jieħu l-passi kollha meħtieġa jew jagħmel mezz li jittieħdu l-passi kollha meħtieġa għall-prosekuzzjoni tal-ksur inkwistjoni. Barra minn hekk, huwa jevalwa x’azzjoni għandha tittieħed f'kawżi kriminali f'konformità mal-prinċipju tal-opportunità (pereż. il-ftuħ ta' investigazzjoni ġudizzjarja, ir-rinviju quddiem qorti kriminali jew l-arkivjar tal-kawża mingħajr l-ebda segwitu). Huwa jintervjeni b'mod mandatorju fis-smigħ billi jiżviluppa liberament l-osservazzjonijiet verbali (fuq il-fatti, il-karattru tal-akkużat u s-sentenza) li fl-opinjoni tiegħu jkunu xierqa għall-funzjonament tajjeb tal-proċess ġudizzjarju. Barra minn hekk, huwa responsabbli mill-infurzar tas-sentenzi.

Huwa wkoll responsabbli mill-protezzjoni tal-minorenni li jkunu fil-periklu u għandu ċerti funzjonijiet ċivili li jikkonċernaw fost l-oħrajn, l-istatus tal-individwi (pereż. bidla fl-istatus ċivili ta’ individwu), funzjonijiet amministrattivi (pereż. b’rabta mal-pubs, mal-istampa perjodika, mal-kummerċjalizzazzjoni diretta eċċ.) u funzjonijiet kummerċjali (pereż. b’rabta mal-proċeduri kollettivi).

Ir-rwol u l-funzjonijiet tal-imħallfin ġudikanti huma deskritti fid-dettall fil-paġna dwar il-qrati ta' ġudikatura ordinarja.

L-imħallfin mhux professjonali

L-imħallfin tal-Qorti għal Talbiet Żgħar u għal Offiżi Żgħar (juges de proximité)

Maħluqa permezz tal-liġi dwar il-gwida u l-ipprogrammar għall-ġustizzja tad-9 ta’ Settembru 2002, li ġiet issupplimentata bil-Liġi Nru 2005-47 tas-26 ta’ Jannar 2005, l-imħallfin jinħatru b’digriet wara li jingħata l-kunsens mill-CSM, għal perjodu ta’ seba’ snin, li ma jistax jiġġedded. Dawn l-imħallfin huma soġġetti, ħlief għal ċerti riżervi, għall-istatus li rriżulta mill-Ordni Nru. 58-1270 tat-22 ta’ Diċembru 1958, imsemmija hawn fuq.

Huma jeżerċitaw ċerti funzjonijiet tal-imħallfin tal-qrati ta' ġudikatura ordinarja. Fi kwistjonijiet ċivili, huma għandhom kompetenza fir-rigward tal-azzjonijiet personali jew mobbli, sal-valur ta’ EUR 4,000, minbarra għal kwistjonijiet li hija inkarigata minnhom il-Qorti Distrettwali. Fi kwistjonijiet kriminali, huma għandhom ukoll il-kompetenza li jgħaddu l-ġudizzju dwar il-kontravenzjonijiet tal-ewwel erba’ klassijiet, li jiġġudikaw bħala assessuri fil-Qorti Korrettiva u li japprovaw penali mingħajr arrest.

Fl-1 ta' Jannar 2013, kien hemm 452 minn dawn l-imħallfin.

Membri tat-Tribunali għall-Impjiegi

L-elezzjoni tal-membri tat-tribunali għall-impjiegi ssir kull ħames snin. L-elezzjoni tal-membri ssir permezz ta’ kulleġġi, magħmula minn impjegati u ħaddiema, u setturi (agrikultura, industrija, kummerċ, amministrazzjoni u attivitajiet diversi), fejn ir-rappreżentazzjoni hija proporzjonali mingħajr taħlit ta’ voti jew voti preferenzjali. Il-kandidati jridu jkunu ċittadini Franċiżi ta’ 21 sena jew iktar u ma għandu jkollhom l-ebda kundanna kriminali li hemm referenza għaliha taħt L.6 tal-Kodiċi Elettorali.

L-impjegati u l-ħaddiema kollha ta’ aktar minn 16-il sena, li huma involuti f’negozju jew apprendistat, jew li huma involontarjament bla xogħol, huma intitolati li jivvutaw.

Assessuri fit-Tribunal għas-Sigurtà Soċjali

Dawn jinħatru għal tliet snin mill-Ewwel President tal-Qorti tal-Appell minn lista ppreżentata għal dak it-tribunal partikolari, mid-Direttur Reġjonali taż-Żgħażagħ, tal-Isport u tal-Koeżjoni Soċjali fuq proposta tal-organizzazzjonijiet professjonali l-aktar rappreżentattivi.

Assessuri tat-Tribunal għad-Diżabilità

Dawn jinħatru għal tliet snin mill-Ewwel President tal-Qorti tal-Appell fil-ġuriżdizzjoni fejn ipoġġi t-tribunal, mid-Direttur Reġjonali taż-Żgħażagħ, tal-Isport u tal-Koeżjoni Soċjali minn listi ppreżentati fuq proposta tal-iktar organizzazzjonijiet professjonali rappreżentattivi.

Assessuri tat-Tribunali tat-Tfal

Dawn jinħatru għal erba' snin mill-Ministru tal-Ġustizzja. Dawn għandhom ikunu ddistingwew ruħhom għall-interess u l-kompetenza tagħhom fil-qasam tat-tfal; huma jintgħażlu għal kull tribunal tat-tfal minn lista ta' kandidati ppreżentati mill-ewwel president tal-qorti tal-appell.

Assessuri fit-Tribunali tal-Art Agrikola

Dawn huma sidien li ma jaħdmux l-art u bdiewa li jaħdmu l-art li mhumiex sidien, eletti minn sħabhom f'numri ugwali minn listi elettorali stabbiliti mill-prefett fuq proposta tal-kummissjoni tat-tħejjija tal-listi elettorali.

Imħallfin tat-Tribunal Kummerċjali (= l-imħallfin konsolari)

Dawn huma negozjanti volontarji eletti minn negozjanti oħra.

Dawn jintgħażlu b'elezzjoni f'żewġ stadji stabbilita fl-Artikoli L. 723-1 to L. 723-14 and R. 723-1 to R. 723-31 tal-Kodiċi Kummerċjali.

Il-votanti huma l-imħallfin u l-eks-imħallfin u d-delegati konsolari. Dawn tal-aħħar huma stess huma negozjanti li jiġu eletti għal ħames snin, u għandhom biss il-mandat li jeliġġu l-imħallfin tal-qrati kummerċjali.

L-imħallfin tat-Tribunali Kummerċjali huma eletti għal mandat inizjali ta' sentejn, u mbagħad għal mandati ta' erba' snin. In-numru ta' mandati suċċessivi huwa limitat għal erbgħa. Wara r-raba' mandat, l-imħallfin konsolari ma jkunux eliġibbli għal sena.

L-elezzjoni tal-imħallfin tat-Tribunali Kummerċjali ssir kull ħames snin, matul l-ewwel nofs ta' Ottubru fil-ġuriżdizzjonijiet kollha fejn ikun hemm postijiet x'jimtlew.

L-Iskrivan tal-Qorti (greffier)

L-Iskrivan tal-Qorti huwa speċjalist tal-proċedura. Huwa jgħin lill-imħallef fl-atti tal-ġuriżdizzjoni tiegħu u huwa responsabbli li jawtentika u jiċċertifika l-atti ġuridiċi fejn il-liġi tistipula dan, u jekk ma jagħmilx dan, dawn ikunu nulli u bla effett.

Huwa jaħdem id f'id mal-imħallef, u jgħin li dan fit-tħejjija tal-fajls u tar-riċerki dokumentarji. Jista' wkoll jilqa' u jinforma lill-pubbliku, u jagħti taħriġ professjonali fl-Iskola Nazzjonali tal-Iskravani tal-Qorti.

Il-biċċa l-kbira tal-funzjonijiet tal-iskrivan iseħħu l-aktar fis-servizzi differenti tal-ġuriżdizzjonijiet. Skont l-importanza tal-ġuriżdizzjoni u l-organizzazzjoni tagħha, l-iskrivan jista' jkollu responsabbiltajiet ta' ġestjoni bħala kap jew deputat kap tar-reġistru, jew ta' kap ta' dipartiment.

L-Avukati

L-avukati huma awżiljarji tal-ġustizzja u l-professjoni ta' avukat hija professjoni liberali u indipendenti. L-istatut tal-avukati jirriżulta prinċipalment mil-liġi Nru 71-1130 tal-31 ta' Diċembru 1971 li tirriforma ċerti professjonijiet ġudizzjarji u ġuridiċi,u d-Digriet Nru 91-1197 tas-27 ta' Novembru 1991 li jorganizza l-professjoni ta' avukat. Il-Liġi Nru 90-1259 tal-31 ta' Diċembru 1990, li mmodifikat il-liġi tal-1971, u d-digrieti ta' applikazzjoni tagħha, ħolqu l-professjoni l-ġdida ta' avukat billi għaqqdu flimkien l-avukat u l-kunsillier ġuridiku.

Fl-eżerċiżżju ta' kuljum tal-attività tiegħu, l-avukat iwettaq żewġ missjonijiet: jagħti pariri u jiddefendi.

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(1) tal-Liġi tal-31 ta' Diċembru 1971, l-avukati rċevew kważi monopolju fil-qasam tal-assistenza u r-rappreżentazzjoni tal-partijiet, u biex jaġixxu u jippreżentaw il-każ quddiem il-ġuriżdizzjonijiet u l-organiżmi ta' ġuriżdizzjoni jew dixxiplinari ta' liema natura jkunu.

Il-professjoni hija kkaratterizzata min-nuqqas ta' assoċjazzjoni nazzjonali, billi l-avukati jridu jżommu rappreżentazzjoni ġusta tal-assoċjazzjinijiet kollha tal-avukati. Hemm 161 assoċjazzjoni tal-avukati metropolitani u lil hinn mill-baħar marbuta mat-tribunali reġjonali (tribunal de grande instance). Kull waħda minn dawn hija ppresjeduta minn president (bâtonnier) u mmexxija minn kunsill; ir-rwol tal-kunsill huwa li jieħu ħsieb il-kwistjonijiet kollha li jirrigwardaw l-eżerċizzju tal-professjoni u li jara li jkunu rispettati d-dmirijiet tal-avukati u wkoll li jitħarsu d-drittijiet tagħhom.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Assoċjazzjonijiet tal-Avukati (CNB), maħluq mil-Liġi tal-31 ta' Diċembru 1990 (l-Artikolu 15), huwa korp ta' utilità pubblika mogħni f'personalità ġuridika, u li għandu d-dmir li jirrappreżenta l-professjoni tal-avukati quddiem l-awtoritajiet pubbliċi, li jaħdem favur l-armonizzazzjoni u l-unifikazzjoni tar-regoli u l-prattiki tal-professjoni.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Assoċjazzjonijiet tal-Avukati għandu websajt li jagħti aċċess lil kulħadd u b'xejn għal informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-professjoni, kwistjonijiet ta' attwalità li jirrigwardawha u wkoll direttorju tal-avukati kollha iskritti mal-assoċjazzjonijiet tal-avukati Franċiżi. Il-biċċa l-kbira tal-assoċjazzjonijiet importanti tal-avukati għandhom il-websajts tagħhom, aċċessibbli liberament u b'xejn, li l-indirizzi tagħhom jinstabu fid-direttorju tal-assoċjazzjonijiet disponibbli fuq is-sit tas-CNB.

L-avukati tal-Kunsill tal-Istat u tal-Qorti tal-Kassazzjoni huma professjoni separata: huma uffiċjali pubbliċi, maħtura fil-funzjoni tagħhom b'ordni tal-Ministru tal-Ġustizzja, li għandhom monopolju tar-rappreżentazzjoni quddiem il-qrati supremi fejn din hija obbligatorja. L-istatut tagħhom jirriżulta essenzjalment mill-Ordni tal-10 ta' Settembru 1817, li stabbiliet l-ordni tal-avukati tal-Kunsill tal-Istat u tal-Qorti tal-Kassazzjoni, id-digriet nru 91-1125 tat-28 ta' Ottubru 1991 dwar il-kundizzjonijiet tal-aċċess għal din il-professjoni u wkoll għad-digriet nru 2002-76 tal-11 ta' Jannar 2002 dwar ir-regoli dixxiplinari ta' din il-professjoni.

Skont Ordni tal-10 ta' Lulju 1814, in-numru tal-avukati tal-Kunsilli huwa stabbilit għal 60. Madankollu, id-digriet tat-22 ta' April 2009 jippermetti lill-Ministru tal-Ġustizzja biex joħloq postijiet ġodda ta' avukati fil-Kunsill tal-Istat u l-Kunsill tal-Kassazzjoni, għal raġunijiet ta' amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, b'mod partikolari fid-dawl tal-evoluzzjoni tal-litigazzjoni quddiem iż-żewġ ġuriżdizzjonijiet.

L-avukati tal-Kunsilli jikkostitwixxu ordni awtonomu mmexxi minn president megħjun minn kunsill tal-Ordni li jikkonsisti fi 11-il membru. Dan il-korp huwa responsabbli mill-funzjoni dixxiplinari u wkoll mir-rappreżentazzjoni tal-professjoni.

Il-websajt ta' Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ordni tal-Avukati tal-Kunsill tal-Istat u tal-Qorti tal-Kassazzjoni fih din l-informazzjoni.

Hemm bażi tad-dejta għal dan il-qasam?

Teżisti bażi tad-dejta miżmuma mill-Kunsill Nazzjonali tal-Assoċjazzjonijiet tal-Avukati li tkopri l-lista tal-avukati mniżżla fuq l-elenki ta' kull assoċjazzjoni tal-avukati fi Franza.

L-aċċess għal din l-informazzjoni huwa b'xejn?

L-aċċess għal din il-bażi tad-dejta fuq il-websajt Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kunsill Nazzjonali tal-Assoċjazzjonijiet tal-Avukati huwa b'xejn.

In-Nutara

Organizzazzjoni

In-nutara huma uffiċjali pubbliċi, appuntati b'ordni tal-Ministru tal-Ġustizzja. Madankollu, huma jeżerċitaw il-professjoni tagħhom f'qafas liberali. L-istatut tagħhom jirriżulta prinċipalment mil-liġi tal-25 Ventôse Sena XI, l-Ordni Nru 45-2590 tat-2 ta' Novembru 1945 u d-Digriet Nru 45-0117 tad-19 ta' Diċembru 1945 dwar l-organizzazzjoni tal-professjoni tan-nutara, id-Digriet Nru 73-609 tal-5 ta' Lulju 1973 dwar il-formazzjoni professjonali u l-kundizzjonijiet tal-aċċess għall-professjoni tan-nutara u d-Digriet Nru 78-262 tat-8 ta' Marzu 1978 li jiffissa t-tariffi tan-nutara.

Il-professjoni hija organizzata fi kmamar tan-nutara fil-livell dipartimentali u f'kunsilli reġjonali, li huma responsabbli mill-kontroll u mid-dixxiplina tan-nutara taż-żona tagħhom. L-organu rappreżentattiv tal-professjoni fil-livell nazzjonali quddiem l-awtoritajiet pubbliċi huwa l-Kunsill Superjuri tan-Nutara.

Minbarra r-rwol tiegħu ta' rappreżentazzjoni quddiem l-awtoritajiet pubbliċi, il-Kunsill Superjuri tan-Nutara jwettaq missjoni ta' prevenzjoni u ta' konċiljazzjoni tat-tilwim ta' natura professjonali bejn in-nutara li ma jappartjenux għall-istess kunsill reġjonali, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kunsill Superjuri tan-Nutara għandu websajt b'xejn li tiddeskrivi l-karatteristiċi prinċipali tal-professjoni u li fiha direttorju tan-nutara u tal-kmamar dipartimentali u reġjonali.

Rwol u kompetenzi

In-nutara għandhom il-poter li joħorġu atti awtentiċi, b'saħħa ta' eżekuzzjoni mingħajr il-ħtieġa ta' rikors għal deċiżjoni tal-qrati.

Għandhom ukoll il-kompitu li jagħtu pariri lill-individwi u lill-impriżi, kemm f'dak li jirrigwarda t-tfassil ta' atti kif ukoll f'oqsma oħra u, flimkien mal-kompiti ewlenin tagħhom, jistgħu jintervjenu wkoll fil-ġestjoni tal-patrimonji u n-negozjar tal-proprjetà.

Professjonijiet Legali Oħra

Huissiers de justice

Il-huissier de justice huwa uffiċjal ġuridiku pubbliku appuntat b'ordni tal-Ministru tal-Ġustizzja. Madankollu, huma jeżerċitaw il-professjoni tagħhom f'qafas liberali. Ir-regoli li jirregolaw il-professjoni jirriżultaw prinċipalment mil-liġi tas-27 ta' Diċembru 1923, mill-Ordni Nru 45-2592 tat-2 ta' Novembru 1945, mid-Digriet Nru 56-222 tad-29 ta' Frar 1956 u mid-Digriet Nru 75-770 tal-14 ta' Awwissu 1975.

Huma biss jistgħu jinnotifikaw dokumenti tal-Qorti u jeżegwixxu ordnijiet tal-Qorti u ordnijiet jew strumenti infurzabbli. Minbarra dan, jistgħu, jew fuq kummissjoni mill-Qrati, jew fuq talba ta' individwi, iħejju rapporti ta' sejbiet uffiċjali. Minbarra dan, għandhom il-possibilità li jeżerċitaw attivitajiet aċċessjorji ta' medjatur, ta' amministratur ta' proprjetà immobbli u ta' aġent tal-assigurazzjoni, wara li jkunu infurmaw lill-kamra reġjonali li jkunu jiffurmaw parti minnha u wkoll lill-prokuratur ġenerali tal-qorti tal-appell fejn ikun jinsab l-uffiċċju tagħhom.

Il-huissiers de justice jirċievu fil-qasam ċivili u kummerċjali, għal atti tal-professjoni tagħhom, emolumenti tariffati previsti fid-Digriet Nru 96-1080 tat-12 ta' Diċembru 1996.

Il-professjoni hija rrappreżentata minn kmamar fil-livell tad-dipartimenti u r-reġjuni fil-ġuriżdizzjoni ġeografika ta' kull qorti ta' appell. Minbarra dan, kamra nazzjonali tirrappreżenta l-professjoni kollha quddiem l-awtoritajiet pubbliċi u tirregola t-tilwim bejn il-kmamar u bejn il-huissiers de justice li ma jkunux jappartjenu għall-istess kamra reġjonali Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kamra Nazzjonali tal-Huissiers de Justice għandha websajt b'xejn li jiddeskrivi l-karatteristiċi prinċipali tal-professjoni u li fiha direttorju tal-membri tal-professjoni.

Awżiljarji oħra tal-Qorti

Fit-Tribunali Kummerċjali hemm skrivana tat-Tribunali Kummerċjali li huma uffiċċjali pubbliċi u ministerjali li l-missjonijiet prinċipali tagħhom jikkonsistu f'li jgħinu lill-membri tat-Tribunal Kummerċjali waqt is-seduti u li jgħinu lill-President tat-Tribunal fid-dmirijiet amministrattivi kollha tiegħu. Huma jamministraw ir-reġistru tat-Tribunal u jaraw li jinżammu r-reġistri kummerċjali u tal-kumpaniji, u d-direttorji u l-fajls tat-Tribunal. Huma joħorġu kopji uffiċjali, huma responsabbli għall-użu tas-siġilli u jieħdu ħsieb il-flus iddepożitati fir-reġistru, ifasslu l-atti tar-reġistru u dokumenti formali oħra fil-qasam tal-kompetenza tagħhom.

Huma l-Artikoli L.741 u dawk ta' wara R.741-1 tal-Kodiċi Kummerċjali li jirregolaw din il-professjoni.

Il-professjoni hija rrappreżentata quddiem l-awtoritajiet pubbliċi mill-Kunsill Nazzjonali tal-Iskrivani tal-Qorti tat-Tribunali Kummerċjali (CNGTC), entità ta' utilità pubblika mogħni b'personalità ġuridika, li għandu l-kompitu li jassigura d-difiża tal-interessi kollettivi tal-professjoni. Huwa jorganizza t-taħriġ inizjali u permanenti tal-iskrivani u tal-persunal tar-reġistru, l-eżamijiet professjonali, jiffaċilita l-kisba ta' apprentistati u jassigura s-segwitu tagħhom. Il-websajt tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Nazzjonali tal-Iskrivani tat-Tribunali Kummerċjali fiha din l-informazzjoni kollha.

Kunsilliera Legali/Avukati tal-Impriżi

Il-professjoni ta' kunsillier ġuridiku ġiet magħquda ma' dik ta' avukat permezz tal-Liġi Nru 90-1259 tal-31 ta' Diċembru 1990.

L-avukati li jaħdmu f'impriża mhumiex sottomessi għal regolamentazzjoni professjonali speċifika.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaProfessjonijiet Legali


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 27/09/2013

Il-professjonijiet legali - il-Kroazja

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: Kroat diġà ġew tradotti.


Il-professjonijiet legali

Ġuristi f’korpi ġudizzjarji

Imħallfin (suci; sing. sudac).

Ir-rekwiżiti edukattivi: Iridu jkunu kisbu grad universitarju jew grad ta' Masters fil-liġi u għaddew mill-eżami nazzjonali tal-avukati.

Persuna li tkun ċittadin Kroat tista’ tiġi maħtura mħallef.

Persuna li tkun gradwat minn Skola Pubblika għal Uffiċjali Ġudizzjarji (Državna škola za pravosudne dužnosnike) tista' tkun maħtura mħallef ta' qorti tal-kontravvenzjonijiet (prekršajni sud), ta' qorti muniċipali (općinski sud), ta' qorti kummerċjali (trgovački sud) jew ta' qorti amministrattiva (upravni sud).

Persuna li tkun ħadmet bħala uffiċjal ġudizzjarju għal mill-inqas tmien snin tista’ tiġi maħtura mħallef ta' qorti tal-kontea (županijski sud), tal-Qorti Superjuri tal-Kontravvenzjonijiet tar-Repubblika tal-Kroazja (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), tal-Qorti Kummerċjali Superjuri tar-Repubblika tal-Kroazja (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) u tal-Qorti Amministrattiva Superjuri tar-Repubblika tal-Kroazja (Visoki upravni sud Republike Hrvatske).

Sabiex tiġi maħtura mħallef tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja (Vrhovni sud Republike Hrvatske), persuna trid tkun ħadmet għal mill-inqas 15-il sena bħala uffiċjal ġudizzjarju, prokuratur, nutar jew professur tal-liġi fl-università (fl-aħħar każ, l-esperjenza ta’ xogħol rilevanti hija dik ta' wara l-eżami tal-warrant), jew tkun avukat magħruf li jkun għadda mill-eżami nazzjonali tal-warrant, ikollu mill-inqas 20 sena esperjenza ta’ xogħol u jkun wera l-kapaċità tiegħu permezz tax-xogħol tiegħu f’qasam partikolari tal-liġi u permezz tax-xogħlijiet professjonali u akkademiċi tiegħu.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Att tal-Qrati (Zakon o sudovima)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Att tal-Kunsill Ġudizzjarju tal-Istat (Zakon o državnom sudbenom vijeću)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Att dwar ir-Rimunerazzjoni tal-Imħallfin u l-Uffiċjali Ġudizzjarji l-Oħra (Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika)

Persunal tal-qorti

L-għadd ta’ persunal tal-qorti u persunal assistenti meħtieġ għat-twettiq ta’ kompiti professjonali, klerikali u tekniċi jiġi deċiż mill-Ministru tal-Ġustizzja.

L-impjieg ta’ persunal statali u persunal assistenti fil-qrati, ir-rimunerazzjoni u d-drittijiet, l-obbligazzjonijiet u r-responsabbiltajiet l-oħra relatati max-xogħol tagħhom u r-responsabbiltà tagħhom għal kondotta professjonali ħażina huma regolati mir-regolamenti dwar persunal statali u persunal assistenti u r-regolamenti ġenerali fuq ix-xogħol.

Postijiet battala tal-qorti jistgħu jimtlew biss bl-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

Fejn il-persunal tal-qorti u l-persunal assistenti jkunu reklutati ma' qorti, għandu jittieħed kont tar-rappreżentazzjoni ta’ persuni li jappartjenu għal minoranzi nazzjonali.

Ir-Regolamenti dwar ir-rekwiżiti edukattivi għall-persunal tal-qorti u l-persunal assistenti, l-apprendistati, il-kundizzjonijiet biex isir l-eżami statali speċjalist, il-kurrikulu u l-metodu ta' kif isir dak l-eżami u kwistjonijiet relatati oħrajn jiġu adottati mill-Ministru tal-Ġustizzja.

Il-persunal tal-qorti jista’ jiġi trasferit lejn qorti oħra permezz ta’ deċiżjoni tal-Ministru għall-Ġustizzja skont il-ħtiġijiet tas-servizz. Qorti jista’ jkollha konsulenti tal-qorti (sudski savjetnici; sing. sudski savjetnik) u konsulenti anzjani tal-qorti (viši sudski savjetnici; sing. viši sudski savjetnik).

Persuna bi grad universitarju fil-liġi u li tkun għaddiet mill-eżami nazzjonali tal-warrant tista' taħdem bħala konsulent tal-qorti.

Persuna bi grad universitarju fil-liġi, li tkun għaddiet mill-eżami nazzjonali tal-avukati u ħadmet għal mill-inqas sentejn bħala kunsillier tal-qorti, uffiċjal ġudizzjarju, avukat jew nutar, jew persuna li tkun ħadmet għal mill-inqas ħames snin fuq affarijiet legali oħra wara li tkun għaddiet mill-eżami nazzjonali tal-warrant tista' tinħatar f'kariga ta’ kunsillier anzjan tal-qorti jew f'kariga ta’ kunsillier tal-qorti fil-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja.

Persuna li tkun ħadmet għal mill-inqas erba' snin bħala kunsillier tal-qorti, uffiċjal ġudizzjarju, avukat jew nutar, jew persuna li tkun ħadmet għal mill-inqas għaxar snin fuq affarijiet legali oħra wara li tkun għaddiet mill-eżami nazzjonali tal-warrant tista' tinħatar fil-kariga ta’ kunsillier anzjan tal-qorti fil-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja.

Is-setgħat tal-konsulenti tal-qorti u konsulenti anzjani tal-qorti

Konsulenti tal-qorti u konsulenti anzjani tal-qorti jieħdu sehem fil-proċessi u huma awtorizzati jmexxu ċerti proċedimenti tal-qorti b’mod indipendenti, jivvalutaw l-evidenza u jistabbilixxu l-fatti.

Fuq il-bażi ta’ tali proċedimenti, konsulent tal-qorti jew konsulent anzjan tal-qorti li jippreżenta abbozz lill-imħallef awtorizzat għal dak l-għan mill-president tal-qorti, li fuq il-bażi tagħhom l-imħallef jadotta deċiżjoni. Il-konsulent tal-qorti jew konsulent anzjan tal-qorti jippubblika din id-deċiżjoni bl-awtorizzazzjoni tal-imħallef.

Jekk l-imħallef ma jaċċettax l-abbozz sottomess mill-konsulent tal-qorti jew konsulent anzjan tal-qorti, jibda l-proċedimenti huwa stess.

Skont id-dispożizzjonijiet applikabbli tal-Att dwar il-Qrati, il-konsulenti tal-qorti u konsulenti anzjani tal-qorti huma awtorizzati jwettqu l-proċedimenti u jipproponu abbozzi ta’ deċiżjonijiet, kif ġej:

 1. fi proċedimenti ċivili fi kwistjonijiet rigward il-ħlas ta’ talba monetarja jew kumpens fejn l-ammont inkwistjoni ma jeċċedix il-HRK 100,000.00 u f’tilwim kummerċjali fejn l-ammont inkwistjoni ma jeċċedix il-HRK 500,000.00,
 2. f’tilwim industrijali li jirriżulta minn ftehim kollettiv,
 3. f’tilwim amministrattiv li jikkonċerna azzjoni legali relatata ma’ kwistjonijiet li qed jiġu adottati fuq il-bażi ta’ sentenza finali f’mudell ta’ tilwima, jew azzjoni legali kontra att jew omissjoni mwettqa minn korp irregolat mid-dritt pubbliku, u f’tilwim amministrattiv fejn l-ammont inkwistjoni ma jeċċedix il-HRK 100,000.00,
 4. fi proċedimenti ta' eżekuzzjoni,
 5. fi proċedimenti dwar is-suċċessjoni,
 6. fi proċedimenti tar-reġistru tal-artijiet,
 7. fi proċedimenti dwar kontravvenzjonijiet,
 8. fi proċedimenti mhux kontenzjużi, bl-eċċezzjoni ta’ proċedimenti rigward iċ-ċaħda tal-kapaċità operattiva, ix-xoljiment ta’ assoċjazzjoni ta' koproprjetà, soluzzjoni ta’ konfini u proċedimenti taħt l-Att dwar il-Familja (Obiteljski zakon),
 9. fi proċedimenti tar-reġistrazzjoni,
 10. fi proċedimenti tal-insolvenza imqassra,
 11. fir-rigward tal-ispejjeż tal-proċedimenti tal-qorti.

Il-konsulenti tal-qorti u konsulenti anzjani tal-qorti huma awtorizzati jaġixxu u jieħdu deċiżjonijiet fi proċedimenti partikolari meta dan ikun previst minn leġiżlazzjoni speċifika.

Fi proċedimenti tat-tieni istanza u proċedimenti taħt rimedji ġuridiċi straordinarji konsulenti tal-qorti u konsulenti anzjani tal-qorti jirraportaw dwar il-progress tal-każ u jfasslu abbozz ta' deċiżjoni.

L-imħallfin apprendisti (sudački vježbenici; sing. sudački vježbenik)

Kull sena, il-Ministeru tal-Ġustizzja jiddeċiedi l-għadd ta’ postijiet ta’ apprendisti fil-qrati skont il-fondi disponibbli allokati fil-baġit nazzjonali.

Il-kondizzjonijiet li jirregolaw ir-reklutaġġ ta’ mħallfin apprendisti għall-qrati, il-mod li bih dan isir u t-tul tal-apprendistati, u l-arranġamenti għalihom huma regolati b’liġi separata.

Soċji esperti (stručni suradnici; sing. stručni suradnik)

Il-qrati jistgħu wkoll ikollhom persunal li jkunu għamlu studji vokazzjonali rilevanti jew programm ta' studju universitarju għall-studenti li għadhom ma gradwawx jew li gradwaw u li għandhom l-esperjenza ta' xogħol meħtieġa fid-difettoloġija, fis-soċjoloġija, fl-edukazzjoni, fl-ekonomija, fil-kontabilità u fil-finanzi jew f'qasam ieħor rilevanti.

soċji esperti u assistenti esperti (stručni pomoćnici; sing. stručni pomoćnik) jassistu lill-imħallfin fix-xogħol fuq każijiet li jirrikjedu għarfien espert.

L-imħallfin onorarji (suci porotnici; sing. sudac porotnik)

Sabiex tiġi maħtura imħallef onorarju, persuna trid tkun ċittadin adult Kroat li jkun kapaċi jokkupa tali kariga.

L-imħallfin onorarji jinħatru għal mandat ta’ erba’ snin u jistgħu jinħatru mill-ġdid fi tmiem ta' dak il-mandat.

Jekk ma jkun ġie maħtur l-ebda mħallef onorarju sal-aħħar tal-mandat ta’ mħallef onorarju eżistenti, dan tal-aħħar għandu jkompli jwettaq dmirijietu qabel ma ssir il-ħatra.

L-imħallfin onorarji ta’ qrati muniċipali u tal-kontea jinħatru minn assemblea tal-kontea (županijska skupština) jew, fil-każ ta’ Zagreb, l-Assemblea tal-Belt ta’ Zagreb (Gradska skupština Grada Zagreba) wara l-preżentazzjoni tal-proposti mressqa mill-kunsill muniċipali jew tal-komun, it-trejdunjins, l-għaqdiet ta’ min iħaddem u l-Kamra tal-Ekonomija.

L-imħallfin onorarji tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja jinħatru mill-Parlament Kroat, abbażi ta’ proposta mill-Ministru għall-Ġustizzja, b’tali mod li l-pajjiżi kollha jkunu rappreżentati.

Qabel ma jinħatru l-imħallfin onorarji, jeħtieġ li tinkiseb l-opinjoni tal-president tal-qorti kkonċernata dwar il-kandidati proposti.

Direttur tal-amministrazzjoni tal-qorti (ravnatelj sudske uprave)

Qorti li jkollha aktar minn 40 imħallef jista’ jkollħa direttur tal-amministrazzjoni tal-qorti.

Diversi qrati ta’ istanzi u tipi differenti li jinsabu fil-ġuriżdizzjoni ta’ qorti tal-kontea u li għandhom iktar minn 40 imħallef b’kollox jista’ jkollhom direttur konġunt tal-amministrazzjoni tal-qorti li jwettaq kompiti għal dawn il-qrati. Il-Qrati li għandhom direttur konġunt tal-amministrazzjoni tal-qorti jikkonkludu ftehim dwar it-twettiq konġunt tal-kompiti li d-direttur tal-amministrazzjoni tal-qorti huwa responsabbli għalihom.

Id-direttur tal-amministrazzjoni tal-qorti huwa responsabbli għall-prestazzjoni xierqa u f’waqtha ta’ xogħol espert, amministrattiv, tekniku u ieħor fil-qorti, kif ġej:

 • jieħu ħsieb il-manutenzjoni tal-binja tal-qorti, il-bini u t-tagħmir tax-xogħol, u l-investiment,
 • jorganizza u jikkoordina l-abbozzar tal-pjan annwali għall-akkwisti skont il-liġi u l-ħtiġijiet tal-qorti,
 • ikun responsabbli li jwettaq proċeduri ta’ akkwist pubbliku,
 • jimmoniterja materjali u operazzjonijiet finanzjarji u jwettaq kompiti klerikali u tekniċi anċillari,
 • jieħu ħsieb u jimmoniterja l-użu tal-baġit tal-qorti u riżorsi proprji,
 • jieħu sehem fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ proġetti tal-qorti ta’ amministrazzjoni u sorveljanza tal-implimentazzjoni ta’ tali proġetti,
 • jieħu ħsieb u jkun responsabbli għall-funzjonament tajjeb tas-sistema tal-kompjuter fil-qorti,
 • jiżgura li l-istatistiki dwar ix-xogħol tal-qorti jkunu prodotti b’mod tajjeb u fil-ħin,
 • jikkoopera mal-awtoritajiet lokali u reġjonali dwar ix-xiri ta’ tagħmir u l-forniment ta’ riżorsi għal attivitajiet speċifiċi ta’ qrati,
 • iwettaq kompiti oħra li huma assenjati lilu mill-president tal-qorti.

Il-president tal-qorti huwa responsabbli għax-xogħol tad-direttur tal-amministrazzjoni tal-qorti.

Sabiex jinħatar direttur tal-amministrazzjoni tal-qorti, persuna jrid ikollha grad universitarju fil-liġi jew fl-ekonomija u esperjenza relevanti fil-ħidma organizzattiva u finanzjarja.

Ir-Reġistratur tal-qorti (tajnik suda)

Qorti li għandha aktar minn 15-il imħallef jista’ jkollha reġistratur. Ir-reġistratur tal-qorti jassisti lill-president tal-qorti fil-prestazzjoni tal-kompiti tal-amministrazzjoni tal-qorti. Persuna bi grad universitarju fil-liġi tista’ tinħatar reġistratur tal-qorti.

Sabiex jinħatar reġistratur tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja, il-Qorti Kummerċjali Superjuri tar-Repubblika tal-Kroazja, il-Qorti Amministrativa Superjuri tar-Repubblika tal-Kroazja u l-Qorti Superjuri tal-Kontravvenzjonijiet tar-Repubblika tal-Kroazja, tali persuna trid tissodisfa l-kundizzjonijiet biex tkun kunsillier ta' qorti superjuri fil-qorti inkwistjoni.

Ir-reġistratur tal-qorti huwa responsabbli għall-prestazzjoni xierqa u f’waqtha ta’ xogħol klerikali u xogħol tekniku ieħor fil-qorti, kif ġej:

 • jorganizza u jkun responsabbli għax-xogħol tal-persunal tal-qorti u persunal assistenti,
 • jimmoniterja u jippjana t-taħriġ tal-persunal u tal-persunal assistenti, u jissorvelja l-prestazzjoni tagħhom,
 • bil-kunsens tal-president tal-qorti, jadotta deċiżjonijiet dwar l-assenjazzjoni ta’ persunal tal-qorti u persunal assistenti,
 • abbażi ta’ delega mill-president tal-qorti, ikun responsabbli għat-talbiet u d-denunzji mingħand il-partijiet dwar il-ħidma tax-xogħol tal-qorti,
 • iwettaq kompiti oħra li l-qorti amministrattiva hija responsabbli għalihom u li jiġu assenjati lilu mill-president tal-qorti,
 • iwettaq kompiti oħra stipulati minn leġiżlazzjoni speċifika.

Il-president tal-qorti huwa responsabbli għax-xogħol tar-reġistratur tal-qorti.

Il-kelliem tal-qorti (glasnogovornik suda)

Qorti jkollha kelliem.

Qorti li l-kelliem ikun imħallef, kunsillier tal-qorti jew persuna nnominata mill-president tal-qorti, fil-programm ta’ ħidma annwali.

Il-president ta’ qorti tal-kontea jista’ jaħtar imħallef wieħed minn dik il-qorti biex ikun kelliem għal dik il-qorti u għall-qrati muniċipali fi ħdan il-ġuriżdizzjoni tagħha. Jista’ jiġi maħtur ukoll deputat kelliem.

Il-kelliem tal-qorti jipprovdi informazzjoni dwar il-ħidma tal-qorti skont l-Att dwar il-Qrati, il-Qorti tar-Regoli ta’ Proċedura (Sudski poslovnik) u l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Zakon o pravu na pristup informacijama).

L-Avukati tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali (državni odvjetnici; sing. državni odvjetnik)

Ir-rekwiżiti edukattivi: Iridu jkunu kisbu grad universitarju jew grad ta' Masters fil-liġi u għaddew mill-eżami nazzjonali tal-avukati.

Avukat tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa responsabbli għat-twettiq ta’ kompiti relatati mal-qasam ta’ kompetenza tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali (državno odvjetništvo) li jkun jirrappreżenta u jamministra.

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa korp ġuridiku awtonomu u indipendenti li huwa awtorizzat u obbligat li jieħu azzjoni legali kontra l-awturi ta' delitti u reati punibbli oħra, biex jieħu azzjoni legali biex jipproteġi l-assi tar-Repubblika tal-Kroazja u biex juża rimedji biex jipproteġu l-Kostituzzjoni u l-leġiżlazzjoni.

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jeżerċita l-kompetenzi tiegħu fuq il-bażi tal-Kostituzzjoni, il-leġiżlazzjoni, it-trattati internazzjonali li jiffurmaw parti mill-ordni legali tar-Repubblika tal-Kroazja u regolamenti oħra li ġew adottati f’konformità mal-Kostituzzjoni, trattat internazzjonali jew liġi tar-Repubblika tal-Kroazja.

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja ġie stabbilit biex ikopri t-territorju kollu tar-Repubblika tal-Kroazja, l-uffiċċji tal-avukat ġenerali muniċipali (općinska državna odvjetništva; sing. općinsko državno odvjetništvo) ġew stabbiliti biex ikopru t-territorju ta’ wieħed jew aktar qrati muniċipali, u l-uffiċċji tal-avukat ġenerali tal-kontea (županijska državna odvjetništva; sing. županijsko državno odvjetništvo) ġew stabbiliti biex ikopru t-territorju ta’ qorti tal-kontea jew qorti kummerċjali u l-ġuriżdizzjoni ta’ qorti amministrattiva.

L-UFFIĊĊJU TAL-AVUKAT ĠENERALI TAR-REPUBBLIKA TAL-KROAZJA

UFFIĊĊJU GĦALL-PREVENZJONI TAL-KORRUZZJONI U

TAL-KRIMINALITÀ ORGANIZZATA (URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA) [USKOK]

L-UFFIĊĊJI TAL-AVUKAT ĠENERALI TAL-KONTEA (15)

L-UFFIĊĊJI TAL-AVUKAT ĠENERALI MUNIĊIPALI (33)

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja
Gajeva 30a, 10 000 Zagreb
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.dorh.hr/

L-Avukat Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja (glavni državni odvjetnik)
tel.: +385 1 459 18 88
fax: +385 1 459 18 54
email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatajnistvo.dorh@dorh.hr

Diviżjoni tal-Liġi Kriminali (kazneni odjel)
tel.: +385 1 459 18 00
fax: +385 1 459 18 05
e-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatajnistvo.kazneni@dorh.hr

Diviżjoni tal-Affarijiet Ċivili u Amministrattivi (građansko upravni odjel)
tel.: +385 1 459 18 61
fax: +385 1 459 19 12
e-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatajnistvo.gradjanski@dorh.hr

L-Uffiċċji tal-Avukat Ġenerali MuniċipaliPDF(370 Kb)hr

L-Uffiċċji tal-Avukat Ġenerali tal-KonteaPDF(284 Kb)hr

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Att dwar l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali (Zakon o državnom odvjetništvu)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida(L-Att dwar l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tat-Territorji u l-Uffiċċji Reġistrati (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava)

L-Att il-ġdid dwar it-Territorji u l-Uffiċċji Reġistrati tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li jissimplifika n-netwerk tal-uffiċċji tal-avukat ġenerali jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ April 2015.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Att dwar l-Uffiċċju għal Prevenzjoni tal-Korruzzjoni u Kriminalità Organizzata (Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta)

Avukati (odvjetnici; sing. odvjetnik)

Ir-rekwiżiti edukattivi: Iridu jkunu kisbu grad universitarju jew grad ta' Masters fil-liġi u għaddew mill-eżami nazzjonali tal-avukati.

Il-professjoni legali hija servizz indipendenti li jipprovdi għajnuna legali lil persuni fiżiċi u ġuridiċi sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw u jiddefendu d-drittijiet u l-interessi legali tagħhom. Il-professjoni legali hija regolata permezz tal-Att dwar il-Professjoni Legali (Zakon o odvjetništvu).

L-awtonomija u l-indipendenza tal-professjoni legali hija żgurata minn prokuraturi li jeżerċitaw il-professjoni libera tagħhom b’mod awtonomu u indipendenti. L-avukati huma organizzati fi ħdan il-Kamra tal-Avukati Kroata (Hrvatska odvjetnička komora), li hija assoċjazzjoni awtonoma u indipendenti tal-avukati fit-territorju tar-Repubblika tal-Kroazja.

L-avukati jistgħu jkunu organizzati bħala uffiċċju legali (odvjetnički ured), uffiċċju legali assoċjat (zajednički odvjetnički ured) jew ditta ta' avukati (odvjetničko društvo), fl-aħħar każ speċifikament bħala kumpanija kummerċjali pubblika (javno trgovačko društvo) jew kumpanija b'responsabbiltà limitata (društvo s ograničenom odgovornošću). L-avukati jipprovdu servizz ta’ avukatura bħala professjoni u ma jistgħux iwettqu dmirijiet oħra.

L-avukati jridu jingħaqdu mal-Kamra tal-Avukati Kroata, li hija organizzazzjoni awtonoma u indipendenti b’karatteristiċi ta’ persuna ġuridika. Il-Kamra tal-Avukati Kroata tirrappreżenta l-professjoni legali tar-Repubblika tal-Kroazja kollha kemm hi. Il-korpi tal-Kamra huma l-Assemblea (Skupština), il-Bord ta’ Amministrazzjoni (Upravni odbor), il-Bord Eżekuttiv (Izvršni odbor), il-President (Predsjednik) u korpi oħra definiti bl-Istatut ta’ Assoċjazzjoni tagħha.

L-avukati jistgħu joffru kull tip ta’ assistenza legali, b’mod partikolari:

 • jagħtu parir legali,
 • jabbozzaw dokumenti (kuntratti, testmenti, dikjarazzjonijiet, eċċ.) u jiftħu kawżi, jippreżentaw denunzji, mozzjonijiet, talbiet, rikorsi, rimedji legali straordinarji u dokumenti oħra,
 • jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom.

Avukat jista’ jwettaq il-prattika legali tiegħu b'mod awtonomu jew f'uffiċċju assoċjat jew f'ditta ta' avukati.

L-avukati biss jistgħu joffru assistenza legali fuq bażi professjonali, minbarra fejn il-liġi tipprevedi mod ieħor. Professuri u assistenti professuri (docenti) li jgħallmu suġġetti legali f' università fir-Repubblika tal-Kroazja jistgħu jagħtu pariri u konsulenza legali bi ħlas. Dan ma jinkludix l-abbozzar ta' dokumenti (kuntratti, testmenti, dikjarazzjonijiet, eċċ.) jew il-ftuħ ta' kawżi, il-preżentazzjoni ta' denunzji, mozzjonijiet, talbiet, rikorsi, rimedji legali straordinarji u dokumenti oħra. Dawn il-persuni mhumiex awtorizzati joffru forom oħra ta’ assistenza legali, u huma obbligati jinfurmaw il-Kamra tal-Avukati Kroata bl-intenzjoni tagħhom li joffru assistenza legali sabiex tkun tista’ tiġi rreġistrata.

Persuna takkwista d-dritt li taħdem bħala prokuratur fit-territorju tar-Repubblika tal-Kroazja billi tiġi iskritta fil-lista ta’ prokuraturi u meta tieħu l-ġurament. Id-deċiżjoni speċjali biex tiddaħħal persuna fil-lista ta’ avukati tittieħed mill-Kamra tal-Avukati Kroata.

Kamra tal-Avukati Kroata
Koturaška 53/II, 10 000 Zagreb
tel.: +385 1 6165 200
fax: +385 1 6170 686
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahok-cba@hok-cba.hr
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.hok-cba.hr/
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt Legali Professjonali

Nutara (javni bilježnici; sing. javni bilježnik)

Ir-rekwiżiti edukattivi: Iridu jkunu kisbu grad universitarju jew grad ta' Masters fil-liġi u għaddew mill-eżami tal-kamra għall-professjoni ta' nutar.

In-nutara ma jirrappreżentawx lill-klijenti. Dawn huma esperti b’esperjenza kkummissjonati minn klijenti. L-għan tagħhom huwa li jgħinu lill-klijenti tagħhom jamministraw l-affarijiet tagħhom tajjeb kemm jista' jkun sabiex jiġi evitat tilwim twil u għali. Barra minn hekk, huma imparzjali, peress li jaġixxu sabiex jipproteġu s-sigurtà legali, aktar milli għall-interess ta' klijent speċifiku, u huma ma jistgħux jirrifjutaw li jwettqu dmirijiet uffiċjali sakemm ikollhom raġuni valida. Dawn huma obbligati li jittrattaw bħala kunfidenzjali l-informazzjoni li jiksbu fit-twettiq ta’ xogħolhom.

Is-servizzi notarili jinkludi l-abbozzar u l-ħruġ uffiċjali ta’ dokumenti pubbliċi dwar tranżazzjonijiet legali, dikjarazzjonijiet u l-fatti li fuqhom huma bbażati d-drittijiet, iċ-ċertifikazzjoni uffiċjali ta’ dokumenti privati, l-aċċettazzjoni għaż-żamma sigura ta’ dokumenti, flus u oġġetti ta’ valur bl-għan li jingħataw lil persuni oħra jew korpi kompetenti, u t-twettiq ta’ proċeduri stabbiliti bil-liġi wara struzzjoni minn qorti jew korp pubbliku ieħor. L-organizzazzjoni u l-funzjonament ta' nutara bħala servizz pubbliku huma stipulati skont l-Att dwar in-Nutara (Zakon o javnom bilježništvu).

Is-servizzi notarili huma pprovduti minn nutara professjonali bħala awtonomi u indipendenti kkonferiti b'fiduċja pubblika. In-nutara jinħatru mill-Ministru għall-Ġustizzja. L-uffiċċju reġistrat ta’ nutara fit-territorju li jkunu maħtura għalih tiġi ddeterminata mill-Ministeru, u t-territorju uffiċjali kopert minn nutara jikkorrispondi għat-territorju stabbilit bil-liġi għall-qorti muniċipali li jkollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom fit-territorju tagħha. Nutar huwa awtorizzat li jirrappreżenta klijent quddiem il-qrati u korpi pubbliċi oħrajn f’kawża mhux kontenzjuża jekk din il-kawża tkun marbuta direttament ma’ kwalunkwe dokument tiegħu, u f’dak il-każ huwa jkollu d-drittijiet u d-dmirijiet ta’ avukat.

Fir-Repubblika tal-Kroazja n-nutara jridu jissieħbu mal-Kamra tan-Nutara tal-Kroazja (Hrvatska javnobilježnička komora). L-uffiċċju tal-Kamra huwa rreġistrat f'Zagreb. Il-Kamra għandha l-għan li tipproteġi r-reputazzjoni u l-unur tan-nutara u tiddefendi d-drittijiet u l-interessi tagħhom, u hija tiddeċiedi dwar id-drittijiet, l-obbligi u r-responsabbiltajiet tagħhom. Il-korpi tal-Kamra huma l-Assemblea tagħha (Skupština), il-Bord ta’ Amministrazzjoni (Upravni odbor) u l-President (Predsjednik).

Ix-xogħol tan-nutara huwa ssorveljat mill-Ministeru tal-Ġustizzja u mill-Kamra.

Il-Kamra tan-Nutara tal-Kroazja
Radnička cesta 34/II, 10 000 Zagreb
tel.: +385 1 4556 566
fax: +385 1 4551 544
e-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahjk@hjk.hr
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.hjk.hr/Uredi
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Att dwar in-Nutara (Zakon o javnom bilježništvu)
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Att tat-Tariffi Notarili (Zakon o javnobilježničkim pristojbama)

Ġuristi f'awtoritajiet nazzjonali, lokali u reġjonali

Ir-rekwiżiti edukattivi: Iridu jkunu kisbu grad universitarju jew grad ta' Masters fil-liġi u għaddew mill-eżami nazzjonali tal-warrant (għal karigi li jirrappreżentaw impjegatur).

Il-pożizzjoni tal-persunal statali (inkluż l-avukati) f'awtoritajiet nazzjonali hija rregolata mill-Att dwar il-persunal Statali (Zakon o državnim službenicima), fejn il-pożizzjoni tal-persunal (inkluż avukati) ta' awtoritajiet lokali u reġjunali huma rregolati mill-Att dwar l-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).

Avukati f’kumpaniji kummerċjali

Ir-rekwiżiti edukattivi: Iridu jkunu kisbu grad universitarju jew grad ta' Masters fil-liġi u għaddew mill-eżami nazzjonali tal-warrant (għal karigi li jirrappreżentaw impjegatur).

L-avukati f’kumpaniji kummerċjali huma awtorizzati li jirrappreżentaw lill-kumpanija kummerċjali kkonċernata, fil-kapaċità tagħha ta’ rappreżentant awtorizzat bis-saħħa tal-impjieg, quddiem l-awtoritajiet kollha u fi kwalunkwe relazzjonijiet legali, bħal proċeduri ċivili, il-konklużjoni tal-kuntratti, kwistjonijiet tal-liġi tax-xogħol, il-proprjetà u l-istatus, imġiba ħażina u proċedimenti kriminali, eċċ. L-avukati li jaħdmu fin-negozju huma awtorizzatijagħmlu l-eżami nazzjonali tal-warrant taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti mil-liġi.

Ir-Repubblika tal-Kroazja ma għandha l-ebda kamra tal-avukati li taħdem f’kumpaniji kummerċjali. Għal din ir-raġuni ċertu għadd ta’ avukati li jaħdmu f’kumpaniji kummerċjali jappartjenu għal organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li ġew stabbiliti biex jippromwovu l-interessi tal-professjoni legali fin-negozju u li jiksbu taħriġ professjonali avvanzat għall-avukati f’dawn il-kumpaniji.

Il-pożizzjoni tal-avukati f’kumpaniji kummerċjali fir-Repubblika tal-Kroazja mhix regolata minn regolamenti separati.

Avukati fl-istituzzjonijiet u l-akkademja

Ir-rekwiżiti edukattivi: Iridu jkunu kisbu grad universitarju jew grad ta' Masters fil-liġi u għaddew mill-eżami nazzjonali tal-warrant (għal karigi li jirrappreżentaw impjegatur).

Edukazzjoni għal xogħol fil-qasam akkademiku jew għall-eżerċizzju xjentifiku u okkupazzjonali edukazzjonali: Il-persuna kkonċernata għandha tkun ingħatat grad universitarju jew grad ta' Masters fil-liġi jew Dottorat, tkun għamlet preżentazzjonijiet pubbliċi f’laqgħat xjentifiċi jew akkademiċi fil-qasam ikkonċernat u ppubblikat xogħlijiet xjentifiċi u akkademiċi.

Kunsill Ġudizzjarju Nazzjonali (Državno sudbeno vijeće)

Il-Kunsill Ġudizzjarju Nazzjonali huwa korp awtonomu u indipendenti li jiżgura l-awtonomija u l-indipendenza tal-ġudikatura fir-Repubblika tal-Kroazja. Huwa jiddeċiedi b’mod awtonomu, f’konformità mal-Kostituzzjoni u l-liġi dwar il-ħatra, il-promozzjoni, it-trasferiment, it-tkeċċija u r-responsabbiltà dixxiplinari ta' mħallfin u presidenti tal-qrati, ħlief il-President tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja. Il-President tal-Qorti Suprema jiġi elett u jitneħħa mill-Parlament Kroat fuq il-bażi ta’ proposta tal-President tal-Kroazja ladarba l-Assemblea Ġenerali (Opća sjednica) tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja u l-kumitat kompetenti tal-Parlament Kroat ikunu taw l-opinjoni tagħhom. Il-President tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja jiġi elett għal mandat ta’ erba’ snin.

Il-Kunsill Ġudizzjarju Nazzjonali għandu 11-il membru, li minnhom sebgħa huma mħallfin, tnejn huma professuri universitarji tal-liġi u tnejn huma membri Parlamentari, li wieħed minnhom għandu jkun mill-oppożizzjoni.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Att dwar il-Kunsill Ġudizzjarju tal-Istat (Zakon o državnom sudbenom vijeću)

Il-Kunsill tal-Uffiċċju tal-Avukati Ġenerali (Državnoodvjetničko vijeće)

Il-Kunsill tal-tal-Uffiċċju Avukati Ġenerali jaħtar u jiċħad, u jiddeċiedi fuq ir-responsabbiltà dixxiplinarja ta', avukati tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, barra l-Avukat Ġenerali tal-Istat tar-Repubblika tal-Kroazja u tal-viċijiet tagħhom. L-Avukat Ġenerali tal-Istat tar-Repubblika tal-Kroazja jinħatar għal mandat ta' erba' snin mill-Parlament Kroat, fuq il-bażi ta' proposta mill-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja, ladarba il-kumitat kompetenti tal-Parlament Kroat ikun ta l-opinjoni tiegħu.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Uffiċċju tal-Avukati Ġenerali għandu 11-il membru, li minnhom sebgħa huma viċi avukati ġenerali, tnejn huma professuri universitarji tal-liġi u tnejn huma membri Parlamentari, li wieħed minnhom għandu jkun mill-oppożizzjoni.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 09/09/2016

Il-professjonijiet legali - Italja

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: it-Taljan diġà ġew tradotti.

Din il-paġna tagħti ħarsa ġenerali lejn il-professjonijiet ġuridiċi fl-Italja.


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet Ġuridiċi – daħla

Il-professjonijiet ġuridiċi ewlenin fl-Italja huma: il-maġistrati (magistrati) li jinkludu dawk li jaġixxu bħala mħallfin (giudici) u l-prosekuturi (pubblici ministeri), l-avukati u n-nutara.

Il-Ġudikatura

L-eżerċitar tal-funzjoni ġudizzjarja tal-imħallfin u tal-prosekuturi hija stabbilita fil-Kostituzzjoni.

L-imħallfin

Il-ġustizzja hija amministrata f'isem il-poplu. L-imħallfin huma soġġetti għal-liġi biss (l-Artikolu 101 tal-Kostituzzjoni).

Il-funzjoni ġudizzjarja hija eżerċitata mill-maġistrati ta' ġuriżdizzjoni ordinarja, maħtura u regolati mil-liġijiet dwar is-sistema ġudizzjarja.

Ma jistgħux jinħatru mħallfin "straordinarji" jew "speċjali"; jista' jkun hemm biss awli speċjalizzati konnessi ma' korpi ġudizzjarji ta' ġuriżdizzjoni ordinarja. Il-liġi tirregola l-każijiet fejn il-pubbliku jista' jieħu sehem b'mod dirett fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja u kif għandu jagħmel dan.

Il-ħatra għall-ġudikatura tinkiseb permezz ta' kompetizzjoni. Madankollu, jista' jagħti l-każ li tiġi aċċettata l-ħatra ta' maġistrati onorarji biex dawn jeżerċitaw il-funzjonijiet kollha assenjati lil xi imħallef uniku.

Awtonomija u indipendenza

Il-ġudikatura tikkostitwixxi korp awtonomu, indipendenti minn kwalunkwe awtorità oħra (l-Artikolu 104 tal-Kostituzzjoni).

L-indipendenza tal-ġudikatura hija żgurata permezz tal-Kunsill Għoli tal-Ġudikatura (Consiglio Superiore della Magistratura), korp awtogovernattiv li huwa inkarigat mill-ħatriet, l-assenjar u t-trasferimenti u mill-promozzjonijiet tal-maġistrati kif ukoll mill-miżuri dixxiplinarji fil-konfront tagħhom (l-Artikolu 105 tal-Kostituzzjoni).

Id-distinzjoni bejn maġistrat u ieħor issir biss abbażi tal-funzjonijiet differenti tagħhom.

Il-ħatra tal-maġistrati hija permanenti – huma ma jistgħux jitneħħew jew jiġu sospiżi mill-inkarigu tagħhom jekk mhux b'konsegwenza ta' deċiżjoni meħuda mill-Kunsill Għoli tal-Ġudikatura, li tkun ġiet adottata għal raġunijiet jew bil-garanziji stabbiliti fil-liġijiet dwar is-sistema ġudizzjarja fil-konfront tagħhom, jew bil-kunsens tal-maġistrati kkonċernati.

Il-Prosekuturi Pubbliċi

Organizzazzjoni

Il-Kostituzzjoni tistabbilixxi wkoll il-prinċipju tal-indipendenza u l-awtonomija tal- prosekutur pubbliku (l-Artikoli 107).

L-Artikolu 112 tal-Kostituzzjoni jistabbilixxi l-prinċipju tal-prosekuzzjoni obbligatorja ta' att kriminali: hekk kif il-prosekutur pubbliku li jkollu l-ġuriżdizzjoni jiġi nnotifikat dwar reat, hu jrid jagħti bidu għall-inkjesta u jippreżenta l-eżitu tagħhha quddiem imħallef għal finijiet ta' valutazzjoni, flimkien mat-talbiet rilevanti. L-obbligu li jsiru l-proċeduri kriminali jgħin biex tiġi ggarantita l-indipendenza tal-prosekutur pubbliku fl-eżerċitar tal-funzjonijiet tiegħu u l-ugwaljanza fost iċ-ċittadini kollha quddiem il-liġi.

L-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku huwa konness mal-Qorti tal-Kassazzjoni, mal-qrati tal-appell, mal-qrati ordinarji u mal-qrati tal-minorenni.

Ir-Rwol u l-Funzjonijiet

Il-prosekutur pubbliku jieħu sehem fil-proċedimenti kriminali kollha u jirrappreżenta lill-Istat. L-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku jieħdu sehem fil-proċedimenti ċivili meta dan ikun stabbilit mil-liġi (pereżempju, f'ċerti tilwimiet tal-familja, f'kawżi li jikkonċernaw individwi li ma jkollhomx kapaċità ġuridika, eċċ.).

L-Organizzazzjoni tal-professjonijiet ġuridiċi: l-avukati u n-nutara

L-Avukati

L-avukat huwa professjonist indipendenti li jiġi msejjaħ biex jirrappreżenta u biex jassisti lill-klijent tiegħu – li jista' jkun persuna fiżika, impriża jew korp governattiv – quddiem qorti ċivili, kriminali jew amministrattiva.

L-avukat jiddefendi lill-klijenti tiegħu abbażi ta' ftehim ta' rappreżentanza li jkun sar bejniethom u wara li jitħallas miżata.

Ma' kull qorti hemm il-Kamra tal-Avukati lokali (Consiglio dell'ordine) iffurmata minn avukati maħtura mill-avukati rreġistrati fir-reġistru rilevanti.

Fuq livell nazzjonali hemm il-Kamra tal-Avukati Nazzjonali (Consiglio Nazionale Forense), li tinħatar mill-kmamar tal-avukati lokali magħquda flimkien fuq bażi distrettwali.

Permezz tal-Liġi Nru 247 tal-31 ta' Diċembru 2012, daħlu fis-seħħ dispożizzjonijiet ġodda li jirregolaw il-prattika tal-professjoni ġuridika.

In-Nutara

In-nutar huwa professjonist indipendenti li jeżerċita Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafunzjoni pubblika: il-funzjoni li jrendi awtentiċi l-atti ffirmati fil-preżenza tiegħu.

Il-professjoni tan-nutar hija rregolata mil-Liġi Nru 89 tas-16 ta' Frar 1913 (l-hekk imsejħa "liġi notarili") dwar ir-regoli li jirregolaw il-professjoni notarili u l-arkivji notarili.

Il-korp fuq livell nazzjonali huwa l-Kunsill Nazzjonali tan-Nutara (Consiglio Nazionale del Notariato).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 02/10/2017

Il-professjonijiet legali - Ċipru

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Grieg diġà ġew tradotti.


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet legali – Introduzzjoni

Professjoni ta’ avukat – Introduzzjoni

Il-professjoni ta’ avukat fir-Repubblika ta’ Ċipru (Κυπριακή Δημοκρατία) hija rregolata mid-diversi dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 2 tal-Liġi dwar l-Avukati (Ο περί Δικηγόρων Νόμος) kif tiġi emendata minn żmien għal żmien.

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Liġi dwar l-Avukati, kwalunkwe persuna li tixtieq tipprattika bħala avukat:

 • irid ikollha lawrja jew diploma fil-liġi rikonoxxuta mill-Kunsill Legali (Νομικό Συμβούλιο);
 • trid tkun temmet perjodu ta’ taħriġ ta’ sena ma’ ditta ta’ avukati fejn mill-inqas avukat wieħed ilu jipprattika għal mill-inqas ħames snin fiż-żmien materjali;
 • trid tkun għaddiet mill-eżamijiet li saru minn jew taħt is-superviżjoni tal-Kunsill Legali.

Professjonijiet relatati oħrajn

F’Ċipru, m’hemm l-ebda professjoni relatata, bħal, ngħidu aħna, il-professjoni ta’ nutar publiku. Dak kollu li għandu x’jaqsam ma’ atti legali huwa materjal legali u huma biss il-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Avukatura ta’ Ċipru (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) li jitħallew jipprattikaw taħt il-liġijiet rilevanti. L-avukati rtirati jistgħu jkomplu jaħdmu bħala konsulenti legali interni kemm f’ditti tal-avukati eżistenti kif ukoll f’organizzazzjonijiet oħrajn.

Professjoni li jista’ jingħad li hija professjoni relatata hija dik tal-paralegali (δικηγορικοί υπάλληλοι), li fir-rigward tagħha hemm leġiżlazzjoni separata. Il-persuni li jixtiequ jsiru paralegali jridu jkunu temmew edukazzjoni fuq il-livell sekondarju, iridu jkunu ħadmu għal mill-inqas sitt xhur konsekuttivi f’ditta tal-avukati, irid ikollhom karattru impekkabbli u jridu jippreżentaw applikazzjoni quddiem ir-Reġistratur tal-Qorti Distrettwali li fid-distrett tagħha tinsab id-ditta tal-avukati fejn jaħdem il-kandidat.

Il-prosekuturi (Δημόσιοι Κατήγοροι)

Organizzazzjoni

Ġenerali

Minbarra l-kapaċità tiegħu bħala konsulent legali għall-Istat, l-Avukat Ġenerali (Γενικός Εισαγγελέας) tar-Repubblika jmexxi anki l-Uffiċċju Legali (Νομική Υπηρεσία) u jagħmillha ta’ Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων).

Fl-Uffiċċju Legali, li huwa mmexxi mill-Avukat Ġenerali, jaħdmu avukati, li wħud minnhom ikunu speċjalizzati fil-liġi kriminali u jieħdu ħsieb il-kawżi li jinstemgħu quddiem il-Qrati tal-Assiżi. Fil-każijiet kollha, l-Avukat Ġenerali jiġu informat u joħroġ il-linji gwida rilevanti.

Minbarra l-membri tal-Uffiċċju Legali, il-membri tal-Forza tal-Pulizija ta’ Ċipru (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου) li jkollhom lawrja fil-liġi u l-kwalifiki biex jipprattikaw bħala avukati jagħmluha wkoll ta’ prosekuturi pubbliċi. Għalkemm ikunu uffiċjali tal-pulizija, waqt li jkunu qed jagħmluha ta’ prosekuturi pubbliċi dawn il-persuni jirrapportaw u jagħtu rendikont ta’ għemilhom lill-Avukat Ġenerali. L-Avukat Ġenerali għandu l-istess poteri b’relazzjoni għax-xogħol imwettaq minn dawn il-persuni kif għandu għax-xogħol imwettaq mill-uffiċjali tal-Uffiċċju Legali.

F’każijiet eċċezzjonali, l-Avukat Ġenerali għandu l-awtorità biex jagħtu struzzjonijiet lil avukati prattikanti eminenti ħalli jieħdu ħsieb kawżi speċifiċi.

Rwol u dmirijiet tal-prosekuturi pubbliċi

Is-servizz tal-prosekuzzjoni (Κατηγορούσα Αρχή) quddiem il-qrati kriminali distrettwali huwa dirett mill-avukati li jaħdmu fid-dipartimenti tal-prosekuzzjoni tal-pulizija, għalkemm dan naturalment ma jipprekludix il-possibbiltà f’każijiet speċifiċi li membru tal-Uffiċċju Legali jingħata struzzjonijiet biex iwettaq dan ix-xogħol. Is-servizz tal-prosekuzzjoni ta’ quddiem il-Qrati tal-Assiżi huwa dirett mill-avukati fl-Uffiċċju Legali. Irrispettivament minn min jidderieġi l-awtorità ta’ prosekuzzjoni, huma lkoll jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Avukat Ġenerali, li jista’ jintervjeni fi kwalunkwe mument u okkażjonalment jista’ jwaqqaf il-proċeduri kriminali.

L-Uffiċċju Legali huwa mmexxi mill-Avukat Ġenerali, assistit mid-Deputat Avukat Ġenerali (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας), segwit mill-Avukati tar-Repubblika (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), mill-Prosekuturi Anzjani tar-Repubblika (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) u mill-Prosekuturi tar-Repubblika (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). Wieħed mill-Avukati tar-Repubblika jmexxi s-Sezzjoni tal-Liġi Kriminali (Τμήμα Ποινικού Δικαίου), u anki dan jagħti rendikont ta’ għemilu lill-Avukat Ġenerali.

Is-smigħ jieħu l-forma ta’ argument orali. Is-servizz tal-prosekuzzjoni jippreżenta l-evidenza tiegħu u x-xhieda li jissejħu mis-servizz tal-prosekuzzjoni jiġu eżaminati, kontroeżaminati u eżaminati mill-ġdid. Ladarba s-servizz tal-prosekuzzjoni jsejjaħ lix-xhieda kollha, il-qorti tkun meħtieġa tiddeċiedi jekk is-servizz tal-prosekuzzjoni għandux każ prima facie. Jekk iva, mela l-akkużat jintalab jiddikjara jekk hux ħati jew mhux ħati u l-qorti tinformah li jista’ jsejjaħ ix-xhieda tiegħu u jixhed taħt ġurament, f’liema każ kemm ix-xhieda tal-akkużat kif ukoll l-akkużat jiġu kontroeżaminati mis-servizz tal-prosekuzzjoni. Inkella, huwa jista’ jagħmel dikjarazzjoni mhux ġuramentata mill-iżbarra, f’liema każ ma jkunx hemm kontroeżami.

Il-qorti tagħti s-sentenza fl-aħħar tas-smigħ. F’każ li l-akkużat ma jinstabx ħati, l-akkużat jiġi ddikjarat li mhux ħati u jinħeles. Fil-każ li jinstab ħati, id-difiża tingħata l-opportunità li titlob sentenza ridotta u, ladarba l-proċeduri jintemmu, il-qorti tagħti sentenza xierqa.

L-imħallfin

Organizzzzjoni

L-istruttura tal-qrati f’Ċipru hija ferm sempliċi.

Qorti Suprema (Ανώτατο Δικαστήριο)

Il-Qorti Suprema nħolqot fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet tal-Liġi dwar l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja (Dispożizzjonijiet Mixxellanji) tal-1964 (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [Liġi 33/1964] wara li l-Presidenti kemm tal-Qorti Suprema kif ukoll tal-Qorti Kostituzzjonali Suprema (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο) kienu rreżenjaw, biex b’hekk bażikament xoljew iż-żewġt iqrati inkwistjoni, peress li r-rappreżentanti tal-Komunità Torka fid-diversi entitajiet tal-Istat naqsu milli jattendu u jagħtu l-kunsens tagħhom għad-deċiżjonijiet meħtieġa.

Il-membri tal-Qorti Suprema jinħatru mill-President tar-Repubblika ta’ Ċipru. Bħalissa hemm 13-il membru, b’wieħed minnhom jinħatar bħala President. Bħala membri tal-Qorti Suprema jistgħu jinħatru persuni b’karattru impekkabbli u b’mill-inqas 12-il sena ta’ servizz eċċellenti bħala membri tal-professjoni legali.

Qrati tal-Assiżi (Κακουργιοδικεία)

Il-Qorti tal-Assiżi hija l-qorti kriminali suprema tal-ewwel istanza fir-Repubblika u tinkludi tlitt imħallfin (il-President, Imħallef tal-Qorti Distrettwali Suprema u Mħallef tal-Qorti Distrettwali). Il-membri tal-Qorti tal-Assiżi jinħatru mill-Qorti Suprema għal mandat ta’ sentejn mill-Presidenti tal-Qrati Distrettwali, mill-Imħallfin tal-Qorti Distrettwali Suprema u mill-Imħallfin tal-Qrati Distrettwali rispettivament).

Qrati Distrettwali (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Hemm Qorti Distrettwali f’kull provinċja tar-Repubblika ta’ Ċipru b’ġurisdizzjoni bla limiti, ħlief naturalment fi kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qorti Suprema u tal-qrati speċjalizzati li jissemmew iktar ’l isfel. L-Imħallfin tal-Qrati Distrettwali huma maqsuma fi Presidenti tal-Qrati Distrettwali, fi Mħallfin tal-Qorti Distrettwali Suprema u fi Mħallfin tal-Qrati Distrettwali. L-Imħallfin tal-Qrati Distrettwali jinħatru, jiġu ttrasferiti u jiġu promossi mill-Qorti Suprema.

Qrati tal-Familja (Οικογενειακά Δικαστήρια)

Il-Qrati tal-Familja, li kienu stabbiliti fuq il-bażi tal-Liġi dwar il-Qrati tal-Familja (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (Liġi 23/90), huma komposti minn tliet membri (president u żewġ membri popolari), li lkoll ikollhom għarfien legali u jkunu pprattikaw b’suċċess il-liġi qabel ma nħatru.

Tribunal tal-Kontroll tal-Kera (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

Din il-qorti speċjalizzata hija komposta minn tliet membri: president u żewġ membri popolari. Il-president tal-qorti jrid ikun avukat li jkun ipprattika b’suċċess il-liġi għal mill-inqas l-istess numru ta’ snin li jkunu meħtieġa biex kandidat jinħatar imħallef tal-Qorti Distrettwali.

Tribunal tat-Tilwim Industrijali (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

L-istess bħat-Tribunal tal-Kontroll tal-Kera, it-Tribunal tat-Tilwim Industrijali huwa kompost minn tliet membri: president u żewġ membri popolari. Il-president jrid ikun avukat li pprattika għal ħames snin qabel ma nħatar imħallef tal-qorti.

Qorti Militari (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

L-aħħar qorti speċjalizzata hija l-Qorti Militari, li hija ppresjeduta minn avukat b’reputazzjoni tajba u bi kwalifiki fi żmien il-ħatra li jkunu meħtieġa biex jinħatar imħallef tal-Qorti Distrettwali. Il-president tal-Qorti Militari jrid ikun fizjal tal-armata bi grad mill-inqas ta’ kulunell. Il-membri popolari tal-Qorti Militari jridu jkunu membri tal-persunal militari professjonali.

Direttorju (Ευρετήριο)

Hemm direttorju fis-sit elettroniku tal-Qorti Suprema li jinkludi xi informazzjoni ġenerali dwar il-qrati f’Ċipru.

Rwol u dmirijiet

Qorti Suprema

Il-Qorti Suprema tagħmilha ta’ qorti tal-appell mis-sentenzi mogħtija mill-qrati inferjuri kollha fir-Repubblika ta’ Ċipru u bħala qorti tal-ewwel istanza rigward diversi kwistjonijiet bħal-liġi amministrattiva u kwistjonijiet li jinvolvu lill-ammiraljat. Hija toħroġ ukoll certiorari, mandamus u ordnijiet oħrajn u tissorvelja lill-qrati inferjuri kollha fir-Repubblka ta’ Ċipru sabiex tiżgura li lkoll joperaw mingħajr problemi u teżerċita kontroll dixxiplinari fuq il-membri tal-ġudikatura.

Qrati tal-Assiżi

Ħlief għal ċerti reati ferm serji, kull Qorti tal-Assiżi għandha l-ġurisdizzjoni li tisma’ fl-ewwel istanza r-reati kollha li jġorru piena taħt il-Kodiċi Penali (Ποινικός Κώδικας) jew taħt kwalunkwe liġi oħra li twettqu fil-konfini tar-Repubblika jew fil-partijiet Ċiprijotti tal-Bażijiet Sovrani u li jinvolvu lil Ċiprijotti jew bħala dawk li wettqu r-reat jew bħala vittmi, jew fi kwalunkwe pajjiż ieħor waqt li l-akkużat kien qed jaħdem għar-Repubblika, jew fuq bastiment jew ajruplan fir-Repubblika, jew fi kwalunkwe post ieħor ta’ din ix-xorta u f’kull ċirkustanza ta’ din ix-xorta kif jista’ jkun ipprovdut bil-liġi.

Qrati Distrettwali

Il-Qrati Distrettwali komposti minn president għandhom il-ġurisdizzjoni li jisimgħu u li jagħtu deċiżjoni fl-ewwel istanza rigward kwalunkwe rikors li jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni lokali tagħhom.

Kull Imħallef Distrettwali Suprem jew kull Imħallef Distrettwali għandu ġurisdizzjoni (bla ħsara għal ċerti eċċezzjonijiet) sabiex jagħti deċiżjoni dwar kwalunkwe rikors fejn is-somma kkontestata jew il-valur tad-differenza inkwistjoni ma taqbiżx l-€500,000.00 għal Imħallef Distrettwali Suprem u l-€100,000.00 għal Imħallef Distrettwali.

Il-ġurisdizzjoni kriminali tal-Qrati Distrettwali tkopri r-reati kollha mwettqa fil-limiti tad-distrett tal-qorti u li jġorru piena pprovduta bil-liġi li ma taqbiżx il-ħames snin ħabs jew multa ta’ €50,000.00 u/jew it-tnejn u fejn il-qorti tista’ tordna li l-vittma tingħata kumpens sa €6,000.00.

Is-sentenzi kollha mogħtija mill-Qrati Distrettwali, kemm f’kawżi kriminali kif ukoll f’kawżi ċivili, jistgħu jkunu suġġetti għal appell quddiem il-Qorti Suprema mingħajr restrizzjoni.

Qrati speċjalizzati

Il-ġurisdizzjoni tal-Qrati tal-Familja tkopri kważi t-tilwim bejn il-konjuġi kollu. Il-ġurisdizzjoni tat-Tribunal tal-Kontroll tal-Kera hija limitata għat-tilwim li jinvolvi bini suġġetti għall-kontroll tal-kera. Il-ġurisdizzjoni tat-Tribunal tat-Tilwim Industrijali tkopri biss ir-relazzjonijiet bejn min iħaddem u l-impjegat, speċjalment f’każijiet ta’ tkeċċija allegatament inġusta. Il-Qorti Militari għandha ġurisdizzjoni li tisma’ kawżi kriminali li jinvolvu lill-membri tal-Gwardja Nazzjonali (Εθνική Φρουρά) jew fejn ikunu nkisru r-regolamenti dwar il-Gwardja Nazzjonali.

Is-sentenzi kollha mogħtija mill-qrati li ssemmew iktar ’il fuq jistgħu jkunu suġġetti għal appell quddiem il-Qorti Suprema.

Organizzazzjoni tal-professjonijiet legali: L-avukati (Δικηγόροι)

Hemm sistema standard biex jingħataw is-servizzi legali fir-Repubblika ta’ Ċipru u kull min ikun involut fl-offerta ta’ tali servizzi jissejjaħ avukat, irrispettivament mill-pajjiż fejn ikun studja u mil-lawrja universitarja li jkun kiseb matul l-istudji legali tiegħu.

Fuq l-Internet hemm direttorju tal-avukati li għalih għandhom aċċess mingħajr ħlas l-avukati u l-imħallfin u li l-pubbliku jista’ jkollu aċċess għalih bi ħlas.

Bażijiet tad-dejta legali

Is-sit elettroniku Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPortal Legali Ċiprijott jinkludi leġiżlazzjoni, ġurisprudenza u regolamenti u huwa mingħajr ħlas għall-avukati, għall-imħallfin u għad-dipartimenti tal-gvern. Kwalunkwe persuna oħra li tixtieq ikollha aċċess għal dan is-sit elettroniku trid tħallas. Is-sit elettroniku Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSors ta' Informazzjoni Legali Ċiprijotta jinkludi s-sentenzi tal-qrati u huwa mingħajr ħlas għal kull min jixtieq ikollu aċċess għalih.

Avukati/Konsulenti legali (Νομικοί Σύμβουλοι)

Hemm sistema standard li fiha jipprattikaw l-avukati/il-konsulenti legali.

Nutara pubbliċi (Συμβολαιογράφοι)

Il-professjoni tan-nutar pubbliku ma teżistix f’Ċipru. Ix-xogħol li f’pajjiżi oħrajn ġeneralment isir minn nutar pubbliku f’Ċipru jitwettaq minn avukat.

Professjonijiet legali oħra

Fir-Repubblika ta’ Ċipru, il-professjonijiet li ġejjin huma relatati mal-professjoni legali.

Reġistraturi (Πρωτοκολλητές)

Ir-reġistraturi jinħatru mill-Qorti Suprema u huma uffiċjali tal-qrati li ġeneralment ikunu avukati u jkollhom għarfien legali. Ir-reġistraturi għandhom dmirijiet speċifiċi, kif inhu pprovdut fil-liġi rilevanti. L-iktar reġistratur anzjan huwa r-reġistratur maħtur mill-Qorti Suprema fuq il-persunal tal-qrati u huwa responsabbli mis-sorveljanza ġenerali tagħhom.

Bailiffs

Hemm żewġ tipi ta’ bailiffs: bailiffs tas-settur privat li l-awtorità tagħhom hija limitata għall-konsenja ta’ diversi dokumenti tal-qrati u l-bailiffs imħallsa mill-qrati li jkunu impjegati prinċipalment biex jinfurzaw is-sentenzi tal-qrati.

Paralegali (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

It-titolu ta’ paralegali jinkiseb malli jintemmew sitt xhur xogħol f’ditta tal-avukati u trid tiġi ppreżentata applikazzjoni quddiem ir-reġistratur tal-Qorti Distrettwali li fid-distrett tagħha tinsab id-ditta tal-avukati fejn jaħdem il-kandidat.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tal-Avukat Ġenerali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti Suprema


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 25/06/2013

Il-professjonijiet legali - Latvja

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Latvjan diġà ġew tradotti.

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fil-Latvja.


Il-professjonijiet legali

Il-prosekuturi

Organizzazzjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku (Prokuratūra) huwa awtorità ġudizzjarja ċentrali u unifikat f'sistema maqsuma fi tliet livelli. L-Uffiċċju jitmexxa mill- Prosekutur-Ġenerali (ģenerālprokurors). L-għan tiegħu huwa li jieħu miżuri kontra l-ksur tal-liġi u jiżgura illi l-kawżi relatati ma' dak il-ksur jiġu trattati skont il-liġi. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għandu istituzzjonijiet fil-livelli li ġejjin:

 1. L-Uffiċċju tal-Prosekutur-Ġenerali (Ģenerālprokuratūra);
 2. l-uffiċċji reġjonali tal-prosekuturi pubbliċi (tiesu apgabalu prokuratūras);
 3. l-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi distrettwali jew tal-ibliet (rajona vai republikas pilsētu prokuratūras);
 4. l-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi speċjalizzati (specializētas prokuratūras).

Fejn inkun meħtieġ, il-Prosekutur-Ġenerali jista' jistabbilixxi uffiċċju tal-prosekutur pubbliku settorali speċjalizzat li jkollu l-istess status ta' uffiċċju distrettwali jew reġjonali. Bħalissa hemm ħames uffiċċji speċjalizzati tal-prosekutur pubbliku fil-Latvja:

 • uffiċċju speċjalizzat tal-prosekutur pubbliku għall-kriminalità organizzata u oqsma oħra (Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra);
 • uffiċċju speċjalizzat tal-prosekutur pubbliku multisettorali (Specializētā vairāku nozaru prokuratūra);
 • L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għat-Trasport fit-Toroq ta' Riga (Rīgas autotransporta prokuratūra);
 • uffiċċju tal-prosekutur pubbliku għall-investigazzjoni tar-reati finanzjarji u ekonomiċi (Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra); u
 • uffiċċju tal-prosekutur pubbliku għall-investigazzjoni ta' reati li jinvolvu ċ-ċirkolazzjoni illegali tad-drogi (Narkotiku nelegālas aprites noziegumu izmeklēšanas prokuratūra).

L-Uffiċċju tal-Prosekutur-Ġenerali jista' jissorvelja wkoll ix-xogħol tal-korpi pubbliċi li, minkejja li mhumiex prosekuturi, xorta jgħinu fil-kisba ta' ċerti obbligi fil-proċedimenti kriminali li jaqgħu fil-kompetenza tagħha. Dawn il-korpi jiġu stabbiliti, riorganizzati u mħollija mill-Prosekutur-Ġenerali. Il-Prosekutur-Ġenerali jiddetermina wkoll l-istruttura u n-numru ta' persunal ta' dawn il-korpi skont l-ammont ta' fondi allokati mill-Baġit tal-Istat. S'issa twaqqaf biss korp wieħed ta' din ix-xorti:Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-Servizz ta' Kontra l-Ħasil tal-Flus (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests).

L-Uffiċċji tal-Prosekutur-Pubbliku huma parti mis-sistema tal-qrati. Dan ifisser illi huma joperaw indipendentement mill-fergħa leġiżlattiva u dik eżekuttiva. Is-Saeima (il-Parlament Latvjan), il-Kabinett u l-President jistgħu jaħtru Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku biex jivverifika l-fatti marbuta mal-ksur u jirċievi spjegazzjonijiet mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali. Madankollu ma jistgħux jindaħlu fix-xogħol tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali konċernat anke jekk ikun qed jinvestiga ksur ta' importanza kbira nazzjonali.

Il-prosekuturi pubbliċi jistgħu jippreżentaw oġġezzjonijiet kontra l-leġiżlazzjoni adottata mill-Kabinett u l-awtoritajiet pubbliċi li ma tkunx skont il-liġi. Il-Prosekutur Ġenerali u l-Kapijiet Prosekuturi tad-dipartimenti tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali jistgħu jattendu għal-laqgħat tal-Kabinett u jesprimu l-opinjoni tagħhom fuq il-kwistjonijiet li jkunu qed jiġu diskussi.

Rwol u dmirijiet

Id-dmirijiet tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku f'investigazzjoni ta' qabel il-proċess jinsabu fl-Artikolu 2 tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLiġi dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku:

 1. jissorvelja l-ħidma investigattiva fuq il-post tal-awtoritajiet ta' investigazzjoni u korpi oħra;
 2. jorganizza, jmexxi u jwettaq l-investigazzjonijiet ta' qabel il-proċess u jagħti struzzjonijiet lill-awtoritajiet ta' investigazzjoni dwar kif għandhom imexxu l-investigazzjonijiet kriminali tagħhom;
 3. jibda u jwettaq il-prosekuzzjonijiet kriminali;
 4. iħares id-drittijiet u l-interessi leġittmi tal-persuni u tal-istat;
 5. f'każijiet deskritti mil-liġi, jissottometti dokument li bih jinbdew il-proċedimenti jew rikors il-qorti.

Skont l-Artikolu 36(1) tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLiġi dwar il-Proċedura Kriminali, prosekutur pubbliku jissorvelja u jwettaq l-investigazzjonijiet, imexxi l-prosekuzzjoni,  jippreżenta l-akkużi f'isem l-Istat u jwettaq funzjonijiet oħra matul proċedimenti kriminali.

Il-prosekutur ta' superviżjoni

Il-prosekutur ta' superviżjoni jissorvelja l-investigazzjoni ta' każ kriminali partikolari u jista':

 1. jiċħad id-deċiżjonijiet ta' uffiċjal li jkun qed imexxi l-proċedimenti jew ta' membri ta' tim ta' investigazzjoni;
 2. jitlob illi s-superjur immedjat ta' investigatur jissostitwixxi lill-uffiċjal li jkun qed imexxi l-proċedimenti jew jagħmel tibdil fil-kompożizzjoni tat-tim ta' investigazzjoni f'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-istruzzjonijiet jew ksur ta' proċedura li tista' xxekkel il-progress tal-proċedimenti kriminali;
 3. jikkunsidra lmenti kontra l-azzjonijiet jew id-deċiżjonijiet ta' uffiċjal li jressaq proċedimenti jew ta' membru ta' tim ta' investigazzjoni, superjur immedjat ta' investigatur jew ta' persuna bi dmirijiet marbuta mal-proċedimenti;
 4. jieħu deċiżjonijiet biex jibda l-proċedimenti kriminali jew jittrasferixxi l-kwistjoni lil awtorità oħra tal-investigazzjoni;
 5. iwettaq azzjonijiet marbuta mal-proċedimenti wara li jkun avża lill-uffiċjal li jkun qed imexxi propju dawk il-proċedimenti.

L-uffiċjal li jmexxi l-proċedimenti

Il-prosekutur ta' superviżjoni (jew prosekutur ieħor, fuq struzzjonijiet ta' prosekutur anzjan) jista' jsir l-uffiċjal li jmexxi l-proċedimenti (procesa virzītājs). Dan jinvolvi li jieħu f'idejh it-tmexxija tal-proċedimenti kriminali u t-teħid ta' deċiżjoni dwar jekk tinbediex il-prosekuzzjoni kriminali. F’ċirkustanzi eċċezzjonali, il-Prosekutur Ġenerali, id-Dipartiment tal-Liġi Kriminali tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali jew il-Prosekutur Ewlieni ta’ qorti ġudizzjarja jista’ jaħtar prosekutur pubbliku biex imexxi l-proċeduri fl-istadju tal-investigazzjoni.

Bħala l-uffiċjal li jkun qed imexxi l-proċedimenti, il-prosekutur jista':

 1. jasal għal ftehim mal-akkużat rigward ammissjoni ta' ħtija;
 2. jieħu deċiżjoni biex jirreferi każ kriminali l-qorti;
 3. jissottometti każ għall-prosekuzzjoni bi proċedura speċjali;
 4. itemm il-proċedimenti kriminali minħabba raġunijiet leġittimi sodi.

L-uffiċjal li jmexxi l-proċedimenti jista' jieħu deċiżjoni proċedurali u jwettaq kull azzjoni proċedurali, jew jirreferihom lil membru tat-tim ta' investigazzjoni jew persuna li twettaq dmirijiet oħra marbuta mal-proċedimenti.

Prosekutur anzjan

Skont il-liġi, prosekutur anzjan jivverifika jekk prosekutur pubbliku jkunx wettaq id-dmirijiet li jkunu ġew mogħtija lilu u jiddeċiedi dwar ilmenti u avviżi fir-rigward tad-deċiżjonijiet u l-miżuri tal-prosekutur ta' superviżjoni u l-prosekutur/uffiċjal li jmexxi l-proċedimenti.  Prosekutur anzjan jista', pereżempju, jieħu deċiżjoni dwar proposta mill-prosekutur ta' superviżjoni biex jinbidel is-superjur immedjat tal-investigatur jew tal-korp investigattiv, jew dwar iċ-ċaħda ta' akkuża hix ġustifikata u leġittima.

Il-prosekutur anzjan jista’:

 1. jiċħad id-deċiżjonijiet ta’ investigatur, membru ta’ grupp investigattiv jew prosekutur anqas anzjan;
 2. jaħtar jew jissostitwixxi prosekutur ta' superviżjoni jew prosekutur/uffiċjal li jmexxi l-proċedimenti, jekk is-superviżjoni u l-prosekuzzjoni ma jkunux garantiti għalkollox, jew jieħu r-responsabbiltà fuqu stess;
 3. jistabbilixxi grupp investigattiv jekk l-ammont ta’ xogħol iqiegħed fil-periklu t-tlestija tal-proċedimenti kriminali fi żmien raġonevoli;
 4. jitlob illi jinħatar superjur immedjat ieħor miflok l-investigatur, jew li l-investigazzjoni kriminali tiġi assenjata lil korp investigattiv differenti.

B'deċiżjoni tal-prosekutur anzjan, prosekutur jista' jiġi inkluż f'tim investigattiv; l-uffiċjal li jmexxi l-proċedimenti jista' jitlob illi l-prosekutur iwettaq dmir wieħed jew aktar marbuta mal-proċedimenti.

L-imħallfin

Organizzazzjoni

Il-bażi kostituzzjonali għall-ġudikatura huma l-Artikoli 82 sa 86 tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKostituzzjoni, li jgħidu illi l-ġustizzja ssir biss mill-qrati. L-imħallfin huma indipendenti u huma responsabbli biss lejn il-liġi. Il-ġudikatura hija rregolata mil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLiġi dwar is-Setgħa Ġudizzjarja.. Skont il-liġijiet u r-regolamenti Latvjani, l-imħallfin huma impjegati nazzjonali tal-gvern.

L-awtoritajiet pubbliċi, l-organizzazzjonijiet soċjali u politiċi u persuni fiżiċi u oħrajn għandhom id-dmir li jirrispettaw u josservaw l-indipendenza tal-qrati u l-immunità tal-imħallfin. Ħadd ma għandu d-dritt jitlob lil imħallef biex jispjega jew jagħti rendikont ta' kif ittratta każ partikolari, jew jindaħal fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja, irrispettivament mir-raġuni għalfejn qed jistaqsi. Meta jkun qed jaqdi dmirijietu u jħares l-amministrazzjoni tal-ġustizzja, imħallef huwa invjolabbli. Il-kariga ta’ mħallef hija inkompatibbli ma’ affiljazzjoni ma’ partit politiku jew kull organizzazzjoni politika oħra.

Rwol u dmirijiet

Ir-rwol ta’ mħallef huwa li jamministra l-ġustizzja fi kwistjonijiet ċivili, amministrattivi u kriminali skont il-liġi.

F'kawżi ċivili, l-imħallfin jisimgħu u jiddeċiedu kawżi marbuta mal-protezzjoni tal-interessi leġittimi u drittijiet ċivili, tax-xogħol, tal-familja tal-persuni fiżiċi u ġuridiċi.

Fil-kawżi kriminali, l-imħallfin jisimgħu l-akkużi miġjuba kontra persuni u jiddeċiedu dwar il-validità ta' dawk l-akkużi. L-imħallfin jistgħu jilliberaw persuni innoċenti jew jiddikjaraw persuna ħatja ta' reat kriminali u jimponu piena fuqha.

Fil-kawżi amministrattivi, l-imħallfin iwettqu stħarriġ ġudizzjarju dwar il-legalità tal-azzjonijiet tal-eżekuttiv (l-atti amministrattivi li joħorġu jew l-imġiba li jadottaw) u jitrattaw it-tilwim minħabba relazzjoni rregolata mil-liġi pubblika. L-imħallfin jikkjarifikaw ukoll id-drittijiet u l-obbligi legali tal-individwi privati skont il-liġi pubblika. Fil-kawżi ta' ksur tal-liġi amministrattiva, l-imħallfin jisimgħu u jiddeċiedu l-kwistjonijiet marbuta mal-ksur amministrattiv.

L-obbligi professjonali tal-imħallfin ikopru l-obbligi kollha tal-imħallfin u l-qrati skont il-liġi proċedurali.

Bażijiet tad-dejta legali

Il-ġudikatura għandha Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPortal tal-Qrati Nazzjonali tagħha stess, il-kontenut għalissa huwa disponibbli biss bil-Latvjan. Il-Portal fih informazzjoni dwar is-sistema tal-qrati Latvjana, lista tal-qrati u l-imħallfin Latvjani, statistika tal-qrati, deskrizzjoni qasira tal-proċeduri li japplikaw f'diversi proċedimenti tal-qorti, fejn tispjega l-karatteristiċi u d-differenzi prinċipali tagħhom, kif ukoll informazzjoni dwar kif għandu jinġieb każ quddiem l-awtoritajiet ġudizzjarji. Il-Portal jagħti wkoll aċċess għal firxa tal-aħħar sentenzi tal-qorti, skeda tas-seduti tal-qorti u informazzjoni oħra.

Meta ddaħħal in-numru ta' referenza ta' każ jew tar-rikors fit-taqsima "servizzi elettroniċi" (epakalpojumi) tal-portal, tista' tikseb informazzjoni dwar il-progress tal-proċediment, quddiem liema qorti u f'liema istanza qed tinstema' l-kawża, skeda tas-seduti tal-qorti li jmiss, kull deċiżjoni li ngħatat u l-oġġezzjonijiet sottomessi fil-każ, u r-riżultati tal-proċedimenti.

Ir-rapporti tal-Qorti jiġu ppubblikati wkoll fis-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tal-Qrati.

Tiġi ppubblikata wkoll informazzjoni dwar kwistjonijiet ta' politika reċenti marbuta mas-sistema tal-qrati fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja.

L-informazzjoni elettronika dwar il-Qorti Suprema u l-attivitajiet tagħha hija disponibbli fis-sit elettroniku tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti Suprema .

Dawn il-portali huma kollha disponibbli bl-Ingliż.

Organizzazzjoni tal-professjoni legali: l-avukati

L-Avukati

L-avukati huma meqjusa bħala uffiċjali tas-sistema tal-qorti; huma professjonisti legali indipendenti li:

 • jidhru quddiem kull qorti u fl-istadju investigattiv ta' qabel il-proċess jekk jinħatru għal dan il-għan mill-partijiet f'tilwima, minn persuni akkużati, jew minn partijiet interessati oħra (il-klijenti tagħhom) u f'isimhom, u f'ċerti każijiet previsti Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamil-liġi, f'isem il-Prim Imħallef ta' qorti, il-kap ta' korp investigattiv ta' qabel il-proċess jew il-Kunsill Latvjan ta' Avukati Ċertifikati (Latvijas zvērinātu advokātu padome);
 • jagħtu pariri legali;
 • ifasslu dokumenti legali;
 • jipprovdu għajnuna legali b'modi oħra.

Fil-Latvja dawn li ġejjin jistgħu jipprattikaw bħala avukati, soġġetti għal ċerti kundizzjonijiet:

 1. avukati ċertifikati (zvērināti advokāti);
 2. assistenti tal-avukati ċertifikati (zvērinātu advokātu palīgi);
 3. ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li kisbu kwalifiki biex jipprattikaw bħala avukati f'kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;
 4. avukati barranin minbarra avukati tal-Istati Membri tal-UE li jistgħu jipprattikaw fil-Latvja skont ftehimiet internazzjonali dwar assistenza legali li huma vinkolanti fuq il-Latvja.

L-avukati lawreati fil-Latvja huma membri indipendenti tal-professjoni legali li ngħaqdu flimkien biex jiffurmaw il-Kamra tal-Avukati tal-Latvja (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija), korp nazzjonali professjonali indipendenti. Il-korpi li jiffurmaw il-Kamra tal-Avukati tal-Latvja huma l-assemblea ġenerali tal-avukati ċertifikati, il-Kunsill Latvjan tal-Avukati Ċertifikati, il-Kumitat tal-Awditjar u l-Kumitat tad-Dixxiplina.

Bażijiet tad-dejta legali

L-informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Kamra tal-Avukati tal-Latvja u l-Kunsill tal-Avukati Ċertifikati tal-Latvja, il-liġijiet u r-regolamenti dwar l-avukati u l-qrati li jipprattikaw quddiemhom (inkluż informazzjoni ta' kuntatt) u informazzjoni fuq kwistjonijiet oħra dwar il-professjoni legali fil-Latvja tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Avukati Ċertifikati tal-Latvja.

Nutara

Organizzazzjoni

In-nutara ċertifikati (zvērināti notāri) huma responsabbli mis-superviżjoni tal-affarijiet nutarili bis-superviżjoni tal-qrati, skont il-proċeduri previsti mil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaliġi. In-nutara ċertifikati Latvjani huma meqjusa bħala uffiċjali tas-sistema tal-qorti li jkunu ssodisfaw l-obbligi stabbiliti bil-liġi u assoċjati mal-eżerċizzju tal-awtorità pubblika.

Skont il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLiġi dwar in-Nutara, in-nutara huma awtorizzati:

 • ifasslu l-atti notarili
 • ifasslu ċ-ċertifikati notarili;
 • jaċċettaw flus, garanziji u dokumenti għall-preservazzjoni;
 • jaċċettaw oġġett li huwa s-suġġett ta' obbligu ta' preservazzjoni;
 • imexxu kwistjonijiet dwar l-eredità;
 • ifasslu proposti għad-diviżjoni ta' propjetà f'każijiet previsti mil-liġi;
 • imexxu kawżi tad-divorzju (bil-kundizzjoni illi ż-żewġ konjuġi jkunu ftiehmu bejniethom bil-miktub u li ma hemmx xi kwistjoni li għad trid tiġi deċiża);
 • iwettqu dmirijiet oħra previsti f'liġijiet oħra.

In-nutara ċertifikati huma membri tal-professjoni legali. Madankollu, fl-eżerċizzju tal-professjoni tagħhom, jiġu meqjusa bħala uffiċjali pubbliċi. In-nutara ċertifikati huma uffiċjali tas-sistema tal-qorti, jipprattikaw fil-qrati reġjonali u jissodisfaw l-obbligi stabbiliti għalihom bil-liġi. Fl-eżerċizzju tal-professjoni tagħhom, in-nutara ċertifikati huma finanzjarjament indipendenti, u t-tariffi tagħhom jiġu ffissati mill-Kabinett.

In-nutara Latvjani ċertifikati kollha ngħaqdu flimkien biex jiffurmaw l-Assoċjazzjoni Latvjana tan-Nutara Ċertifikati (Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija), korp professjonali nazzjonali indipendenti tagħhom. Il-Kunsill Latvjan tan-Nutara Ċertifikati (Latvijas Zvērinātu notāru padome) huwa l-korp rappreżentattiv u superviżorju għan-nutara ċertifikati u l-korp amministrattiv u eżekuttiv għall-Assoċjazzjoni Latvjana tan-nutara ċertifikati. Id-dmirijiet tiegħu huma previsti fl-Artikolu 230 tal-Liġi dwar in-Nutara.

Bażijiet tad-dejta legali

L-informazzjoni dwar l-attivitajiet u n-numru ta' nutara ċertifikati, il-post fejn jipprattikaw u kwistjonijiet oħra marbuta mas-sistema notarili tal-Latvja tinsab fis-sit elettroniku uffiċjali tan-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidanutara fil-Latvja

Professjonijiet legali oħra

Bailiffs Ċertifikati

Il-bailiffs ċertifikati (Zvērināti tiesu izpildītāji) huma meqjusa bħala uffiċjali tas-sistema tal-qrati. Il-bailiffs ċertifikati jaħdmu fil-qrati reġjonali, jeżegwixxu d-deċiżjonijiet tal-ġudikatura u ta' istituzzjonijiet oħra u jwettqu atti previsti f'liġijiet oħra.

Il-bailiffs ċertifikati huma membri tal-professjoni legali, iżda meta jwettqu l-funzjonijiet ta' bailiff ċertifikat jiġu meqjusa ekwivalenti għal uffiċjali pubbliċi. Il-bailiffs ċertifikati jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b'mod indipendenti u huma responsabbli biss quddiem il-liġi. Ir-rikjesti u l-ordnijiet maħruġa minn bailiffs ċertifikati fl-eżekuzzjoni tas-sentenzi tal-qorti u deċiżjonijiet oħra huma eżegwibbli fil-Latvja.

Il-bailiffs tal-qorti bil-ġurament iwettqu dmirijiethom fil-ġuriżdizzjoni territorjali tal-qorti reġjonali fejn huma assenjati. In-numru ta' bailiffs ċertifikati, il-karigi tagħhom, il-qrati u l-oqsma ta' ġuriżdizzjoni jiġu stabbiliti mill-Kabinett.

Fit-twettiq tal-obbligi tagħhom, il-bailiffs ċertifikati japplikaw il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLiġi dwar il-proċedura ċiviliu liġijiet u regolamenti oħra, u jużaw il-metodi approvati mill-Kunsill Latvjan tal-Bailiffs Ċertifikati (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, il-korp rappreżentattiv u ta' superviżjoni għall-bailiffs ċertifikati fil-Latvja) u rakkomandazzjonijiet mill-ġurisprudenza.

Bażijiet tad-dejta legali

L-informazzjoni dwar fejn jinsabu l-uffiċċji tal-bailiffs ċertifikati, il-liġijiet u r-regolamenti li jirregolaw il-professjoni ta' bailiff ċertifikat u l-liġijiet u regolamenti li jirregolaw l-attivitajiet tal-Kunsill tal-Latvja tal-Bailiffs Ċertifikati tinsab fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-sit elettroniku tal-Kunsill tal-Latvja dwar il-Bailiffs Ċertifikati. Il-portal bħalissa huwa disponibbli biss bil-Latvjan.

L-organizzazzjoni li tipprovdi l-għajnuna legali

Ma hemmx lista ta' dawn l-organizzazzjonijet fil-Latvja.

Ħoloq

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-Servizz ta' Kontra l-Ħasil tal-Flus, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Portal tal-Qrati Nazzjonali, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Amministrazzjoni tal-Qrati, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kunsill tal-Latvja dwar l-Avukati Ċertifikati, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIn-Nutara tal-Latvja, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kunsill tal-Latvja tal-Bailiffs Ċertifikati, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika tal-Latvja


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 07/01/2016

Il-professjonijiet legali - Litwanja

Din il-paġna tipprovdilek ħarsa ġenerali tal-professjonijiet legali fil-Litwanja.


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet legali - introduzzjoni

Il-professjonijiet legali fil-Litwanja jinkludu:

 • Prosekuturi (prokurorai)
 • Imħallfin (prokurorai)
 • Avukati (advokatai)
 • Nutara (notarai)
 • Bailiffs (antstoliai)

Il-prosekuturi

Organizzazzjoni

Fil-Litwanja, hemm 56 uffiċċju tal-prosekuturi territorjali:

 • 51 Reġjonali
 • 5 Distrettwali

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali (Generalinė prokuratūra huwa responsabbli mill-uffiċċji tal-prosekuturi territorjali (teritorinės prokuratūros). Hija jew huwa tinħatar/jinħatar għal perjodu ta’ seba’ snin mill-President tar-Repubblika Litwana (Lietuvos Respublikos Prezidentas), bil-kunsens tal-Parlament (Seimas).

Il-prosekutur ġenerali huwa responsabbli lejn il-Parlament u l-President. Tipi ta’ prosekuturi huma:

 • Il-prosekuturi ġenerali (generalinis prokuroras)
 • Il-prosekuturi territorjali prinċipali (distrettwali jew reġjonali) (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai)
 • Prosekuturi oħra.

M’hemm l-ebda relazzjoni bejn il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-prosekuzzjoni – ta’ subordinazzjoni, ġurisdizzjoni komuni jew kwalunkwe relazzjoni speċifika oħra.

Rwol u dmirijiet

Il-funzjonijiet tal-uffiċċji tal-prosekuturi huma li:

 • Jorganizzaw u jidderiġu l-investigazzjonijiet ta’ qabel is-smigħ
 • Isostnu l-akkużi f’isem l-istat f’kawżi kriminali
 • Jipproteġu l-interess pubbliku
 • Jiżguraw ġustizzja
 • Jassistu l-ġudikatura fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja

Il-prosekuturi jipparteċipaw fil-każijiet kriminali kollha u f’każijiet ċivili jew amministrattivi, fl-ordni indikat fit-talba.

L-imħallfin

Organizzazzjoni

M’hemmx tipi differenti ta’ imħallfin fil-Litwanja; kollha huma imħallfin professjonali (profesionalūs teisėjai).

Il-prinċipji ġenerali tal-ġudikatura huma stabbiliti fil-Kostituzzjoni u fl-att parlamentari li jirregola l-qrati. Il-qrati huma indipendenti, bil-korpi awto-regolatorji li ġejjin:

 • Il-laqgħa ġenerali tal-imħallfin (Visuotinis teisėjų susirinkimas)
 • Il-kunsill ġudizzjarju (Teisėjų taryba)
 • Il-qorti tal-unur ġudizzjarja (Teisėjų garbės teismas)

Il-qrati huma assistiti fl-attivitajiet tagħhom mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaamministrazzjoni nazzjonali tal-qrati (Nacionalinė teismų administracija).

Organizzazzjoni tal-professjoni legali: L-avukati

Avukati / Barristers

Hemm avukati (advokatai) u apprendisti ta’ avukati (advokatų padėjėjai) fil-Litwanja. L-apprendisti tal-avukati jistgħu jirrapreżentaw lill-klijenti tagħhom fi proċedimenti ċivili u jiddefenduhom fi proċedimenti kriminali – bil-permess tal-avukat li jkun qiegħed jissuperviżjonahom u meta jistgħu skont il-liġi.

L-avukati u l-apprendisti tal-avukati mhumiex klassifikati skont it-tip. L-avukati huma liberi li jagħżlu l-qasam tal-liġi li fih jixtiequ jispeċjalizzaw (speċjalizzazzjoni tal-avukat).

Bażijiet tad-dejta legali

Tista’ ssib aktar informazzjoni fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Avukati Litwana (Lietuvos advokatūra).

L-aċċess għal dan il-bażi tad-dejta huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għas-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Litwana huwa mingħajr ħlas.

Solicitors / Konsulenti legali

M’hemmx solicitors jew konsulenti legali fil-Litwanja.

Nutara

L-organizzazzjoni

Teżisti  tip ta' klassifikazzjoni waħda biss ta' nutara (notarai) fil-Litwanja. In-numru ta’ nutara, l-uffiċċji tagħhom u t-territorju ta’ ġurisdizzjoni tagħhom huma determinati mill-Ministru tal-Ġustizzja (Teisingumo ministerija). In-nutara huma maħtura u mkeċċija mill-Ministru.

In-nutara jaqgħu taħt il-Kamra tan-Nutara (Notarų rūmai). Kull sena, il-kamra tan-nutara tissottometti lill-Ministeru tal-Ġustizzja rapport annwali dettaljat dwar l-attivitajiet tagħha, flimkien ma’ ħarsa ġenerali u linji gwida għall-attivitajiet tan-nutara fis-sena ta’ wara.

L-atti regolatorji li jirregolaw lin-nutara huma approvati mill-Ministru tal-Ġustizzja, wara li titqies l-opinjoni tal-Presidenza tal-Kamra tan-Nutara (Notarų rūmų prezidiumas).

Jekk il-Ministru tal-Ġustizzja jkun tal-opinjoni li riżoluzzjoni jew deċiżjoni tal-Kamra tan-Nutara tmur kontra l-liġijiet tar-Repubblika tal-Litwanja, hija jew huwa tista’/jista’ tappella quddiem il-Qorti Reġjonali ta’ Vilnius (Vilniaus apygardos teismas) għal revoka ta’ dawk ir-riżoluzzjonijiet jew deċiżjonijiet.

Tista’ ssib aktar informazzjoni fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tan-nutara Litwana.

Rwol u dmirijiet

Id-dmirijiet prinċipali tal-Kamra tan-Nutara huma:

 1. Koordinazzjoni tal-attivitajiet tan-nutara
 2. Li tieħu ħsieb tal-avvanz professjonali tan-nutara
 3. Protezzjoni u rappreżentazzjoni tal-interessi tan-nutara fl-istituzzjonijiet tat-tmexxija u amministrazzjoni tal-istat
 4. Iddisinjar ta’ abbozzi ta’ atti regolatorji dwar kwistjonijiet relatati man-notarjat, u s-sottomissjoni tagħhom lill-Ministeru tal-Ġustizzja
 5. Uniformità tal-prattika notarili
 6. Superviżjoni tal-mod kif in-nutara jwettqu l-funzjonijiet tagħhom u jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-etika professjonali
 7. Li tiżgura l-preservazzjoni u l-użu tal-atti ppreparati waqt il-prattika tal-professjoni notarili
 8. Li tiżgura t-taħriġ notarili
 9. Twettiq ta’ xogħolijiet oħra li huma msemmija fl-Istatut tal-Kamra tan-Nutara (Notarų rūmų statutas).

Professjonijiet legali oħra

Bailiffs

Teżistu tip ta' klassifikazzjoni waħda biss ta' bailiff (antstoliai) fil-Litwanja.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-bailiffs fuq is-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit elettroniku tal-professjoni tal-Bailiffs u fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Bailiffs (Antstolių rūmai).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 18/02/2019

Il-professjonijiet legali - Lussemburgu

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Franċiż diġà ġew tradotti.

Hawnhekk issibu deskrizzjoni qasira tad-diversi professjonijiet legali.


Il-professjonijiet legali

Il-professjonijiet ġuridiċi- introduzzjoni

Din it-taqsima tagħti informazzjoni dwar il-professjonijiet fil-qasam ġuridiku (deskrizzjoni, kundizzjonijiet għall-aċċess għall-professjoni, eċċ.).

Ħarsa ġenerali tas-sistema ġudizzjarja

Fil-Lussemburgu, il-qrati huma maqsuma f'żewġ oqsma, jiġifieri l-qrati ordinarji u l-qrati amministrattivi. Din l-istruttura organizzattiva hija bbażata fuq il-kriterju tan-natura tal-kwistjoni.

Il-qrati ordinarji (l’ordre judiciaire) jikkonsistu fi tliet Kummissarji tal-Ġustizzja (Justices de Paix), żewġ qrati distrettwali (Tribunaux d’arrondissement), Qorti tal-Appell (Cour d’Appel) u Qorti tal-Kassazzjoni (Cour de Cassation). Dawn il-qrati essenzjalment huma kompetenti biex jisimgħu kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-liġi ċivili, il-liġi kummerċjali, il-liġi kriminali kif ukoll il-liġi tax-xogħol. Fis-sistema tal-qrati ordinarji, hemm imħallfin li jaqtgħu is-sentenza (magħrufa wkoll bħala magistrats du siège, ‘sitting judges’) u prosekuturi pubbliċi (substituts u procureurs, magħrufa bħala la magistrature debout, ‘standing judges’), bit-tnejn huma meqjusa li jaqgħu taħt l-istess professjoni ta' mħallef.

Il-qrati amministrattivi (l’ordre administratif) jinkludu Qorti Amministrattiva tal-Prim'Istanza (Tribunal administratif) u Qorti Amministrattiva (Cour administratif). Dawn il-qrati jisimgħu tilwim ta' natura amministrattiva u fiskali (taxxa diretta).

Il- Qorti Kostituzzjonali (Cour constitutionnelle) hija ffurmata minn imħallfin mill-qrati ordinarji u mill-qrati amministrattivi. Dawn jiżguraw il-konformità tal-liġi mal-Kostituzzjoni li hija l-liġi suprema tal-pajjiż.

L-imħallfin

Hemm żewġ modi kif wieħed isir imħallef:

Ir-reklutaġġ permezz ta' eżami kompetittiv

L-imħallfin prospettivi, jiġifieri l-imħallfin apprendisti ((attachés de justice) jintagħżlu permezz ta' eżami kompetittiv. Sabiex jidħol għall-eżami kompetittiv, kandidat irid jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

 1. irid ikun ċittadin Lussemburgiż;
 2. igawdi bis-sħiħ id-drittijiet ċivili u politiċi tiegħu u jippreżenta l-garanzija neċessarja ta' reputazzjoni tajba;
 3. ikollu lawrija fil-liġi mill-Università tal-Lussemburgu ekwivalenti għal lawrija rikonoxxuta f'livell ta' Masters jew lawrija barranija ekwivalenti għal lawrija f'livell ta' Masters aċċettata u rikonoxxuta mill-Ministru responsabbli għall-edukazzjoni superjuri skont l-Att emendat tat-18 ta' Ġunju 1969 dwar l-edukazzjoni superjuri u r-rikonoxximent ta' lawriji u diplomas barranin;
 4. jkollu għarfien xieraq tal-lingwa Lussemburgiża, Franċiża u Ġermaniża;
 5. jkun għamel perjodu bħala apprendistat ġudizzjarju jew notarili ta' mill-inqas 12-il xahar;
 6. irid jissodisfa l-kundizzjonijiet rikjesti għall-idoneità fiżika u mentali, li jiġu vverifikati permezz ta' eżami mediku u psikoloġiku.

L-eżami kompetittiv għar-reklutaġġ tal-imħallfin jiġi organizzat mill-kummissjoni għar-reklutaġġ u t-taħriġ tal-imħallfin apprendisti ("il-kummissjoni"). Dan l-eżami kompetittiv jikkonsisti fi tliet provi bil-miktub dwar il-liġi ċivili u l-proċedura ċivili, il-liġi kriminali u l-proċedura kriminali, il-liġi amministrattiva u t-tilwim amministrattiv. Il-provi bażikament jinvolvu t-tfassil ta' sentenza jew deċiżjoni. Il-kandidati li jgħaddu jridu jġibu mill-inqas tlieta minn kull ħamsa tal-punti disponibbli għat-tliet provi u mill-inqas nofs il-punti disponibbli għal kull prova. Il-kandidati jiġu kklassifikati mill-kummissjoni skont il-marki finali tagħhom. Il-kandidati jiġu mpjegati skont l-ordni fil-klassifika.

Reklutaġġ mingħajr kompetizzjoni

Din hija proċedura sussidjarja ta' reklutaġġ li tiġi organizzata biss jekk mill-eżami kompetittiv ma jgħaddix in-numru ta' mħallfin apprendisti stabbilit kull sena mill-Ministru għall-Ġustizzja.

Biex ikun jista' japplika, kandidat irid:

 1. jissodisfa ċerti kundizzjonijiet meħtieġa għall-ammissjoni għall-eżami kompetittiv, jiġifieri dawk imsemmija fil-punti 1, 4 u 6;
 2. ikollu d-diploma li juri li lesta l-perjodu ta' apprendistat;
 3. ikun ipprattika bħala avukat għal total minimu ta' ħames snin.

Il-kummissjoni tistieden lill-kandidati għal intervista individwali. Espert tal-psikoloġija jieħu sehem fl-intervista individwali u jippreżenta l-opinjoni bir-raġunijiet tiegħu fuq kull kandidat. Il-kriterji għall-għażla tal-kandidati huma r-riżultat tal-eżamijiet finali ta' korsijiet addizzjonali fil-liġi Lussemburgiża u l-eżami finali wara l-apprendistat, l-esperjenza professjonali, xi kwalifiki addizzjonali u pubblikazzjonijiet. Il-kandidati jiġu magħżula mill-kummissjoni.

Il-Kostituzzjoni tiggarantixxi l-indipendenza politika tal-imħallfin ġudikanti. Il-ħatra tagħhom hija permanenti. L-ebda mħallef ġudikanti ma jista' jitneħħa mill-kariga tiegħu jew jiġi sospiż ħlief b'sentenza tal-qorti. Barra minn hekk, it-tneħħija tiegħu ma tistax isseħħ ħlief bin-nomina għal kariga ġdida u bil-kunsens tiegħu biss. Madanakollu, f'każ ta' mard jew kondotta ħażina, l-imħallfin ġudikanti jistgħu jiġu sospiżi, imneħħija jew mogħtija kariga oħra, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi.

Il-kariga ta' mħallef hija inkompatibbli ma' dik ta' membru tal-Gvern, membru parlamentari, ta' sindku, membru tal-kunsill eżekuttiv jew kunsillier komunali, ma' kull kariga pubblika jew privata bi ħlas, mal-kariga ta' nutar jew bailiff, kariga militari jew ekkleżjastika kif ukoll il-professjoni ta' avukat. L-imħallfin huma imparzjali u huma marbuta bis-sigriet professjonali. Il-ħlas tagħhom huwa stabbilit mil-liġi.

Għal aktar informazzjoni, ara l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidapaġna fuq il-professjoni ta' mħallef fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

L-avukati

Il-professjoni ta' avukat (avocat) hija regolata mill-Att emendat tal-10 ta' Awwissu 1991 dwar il-professjoni ta' avukat.

L-avukati huma membri ta' professjoni indipendenti b'membri li jaħdmu għal rashom. L-avukati jistgħu jipprattikaw fuq bażi individwali jew jiffurmaw ditti b'personalità ġuridika. L-avukati biss jistgħu jassistu jew jidhru għall-partijiet, iressqu t-talbiet tagħhom f'isimhom quddiem il-qrati tkun xi tkun in-natura tagħhom, jirċievu d-dokumenti u ċ-ċertifikati tagħhom biex iressquhom quddiem il-qorti, jiktbu u jiffirmaw l-istrumenti neċessarji għall-finijiet tal-proċedura u jippreparaw il-każijiet għall-qorti.

L-avukati biss jistgħu jagħtu, fuq bażi regolari u bi ħlas, pariri legali, jew ifasslu għal ħaddieħor atti privati f'isem ħaddieħor. L-avukati jirrapreżentaw u jassistu wkoll lill-klijenti tagħhom quddiem il-qrati internazzjonali, bħall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jew il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. L-avukati huma marbuta bis-sigriet professjonali, li hija kwistjoni ta' ordni pubbliku u li l-ksur tiegħu huwa reat kriminali.

Sabiex ikunu jistgħu jipprattikaw fil-Lussemburgu, l-avukati jridu jkunu membri ta' Kamra tal-Avukati stabbilita fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu. Dan jgħodd ukoll għall-avukati Ewropej li jixtiequ jeżerċitaw il-professjoni tagħhom fil-Lussemburgu bit-titolu professjonali tal-oriġini tagħhom.

Ir-reġistru tal-Kamra tal-Avukati jinkludi sitt Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidalisti:

lista I: avukati li jidhru l-Qorti (avocats à la Cour)

lista II: avukati (avocats)

lista III: avukati onorarji (avocats honoraires)

lista IV: avukati mill-Unjoni Ewropea li jeżerċitaw il-professjoni bit-titolu tal-oriġini tagħhom

lista V: ditti ta' avukati li jistgħu jipprattikaw quddiem il-Qorti

lista VI: ditti oħra ta' avukati

Għall-finijiet ta' iskrizzjoni fil-Kamra tal-Avukati ġewwa l-Lussemburgu, l-avukati jridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

 • jippreżentaw il-garanzija neċessarja ta' kondotta nadifa,
 • juru illi ssodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-aċċess għall-apprentistat ġudizzjarju jew li jkunu għaddew b'suċċess mill-eżami ta' ħila għall-avukati ġejjin minn Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea mill-Att emendat tal-10 ta' Awwissu 1991 li jistabbilixxi, għall-professjoni ġudizzjarja, is-sistema ġenerali ta' rikonoxximent ta' diplomi ta' studju superjuri li tirrikonoxxi taħriġ professjonali ta' minimu ta' tliet snin, jew li ssodisfaw il-kundizzjonijiet biex wieħed isir avukat li jeżerċita l-professjoni fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu bit-titolu professjonali tal-oriġini tiegħu, b'applikazzjoni tal-Att emendat tat-13 ta' Novembru 2002 li jittrasponi fil-liġi Lussemburgiża d-Direttiva 98/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 sabiex tkun iffaċilitata' l-prattika tal-professjoni ta’ avukat fuq bażi permanenti fl-Istati Membri minbarra dak fejn kienet miksuba l-kwalifikazzjoni; u juru ħakma tajba ħafna tal-lingwa tal-liġi u tal-lingwi tal-amministrazzjoni u l-qrati skont it-tifsira tal-Att tal-24 ta' Frar 1984 dwar ir-reġim tal-lingwi;
 • jrid ikollhom in-nazzjonalità Lussemburgiża jew ikunu ċittadini ta' Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea;
 • ikollhom għarfien tajjeb ħafna tal-lingwa tal-liġijiet u tal-lingwi tal-amministrazzjoni u tal-qrati skont l-Att tal-24 ta' Frar 1984 dwar ir-reġim tal-lingwi mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 31-1 tal-Att emendat tal-10 ta' Awwissu 1991. Il-livell ta' għarfien meħtieġ għal-lingwa Lussemburgiża u Ġermaniża huwa dak ta' B2 skont il-Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għall-komprensjoni orali, il-livell B1 għall-espressjoni orali u għal-lingwa Ġermaniża biss, il-livell B2 għall-komprensjoni bil-miktub. Għal-lingwa Franċiża huwa meħtieġ il-livell B2 kemm għall-komprensjoni orali kif ukoll għall-espressjoni orali u bil-miktub.

B'deroga għas-subparagrafu ta' qabel, fil-mument tal-ammissjoni tagħhom fil-lista 1 tal-Kamra tal-Avukati, l-avukati Ewropej msemmija fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 98/5/KE iridu juru biss li għandhom ħakma tajba tal-lingwa tal-leġiżlazzjoni skont l-Att tal-24 ta' Frar 1984 dwar l-użu tal-lingwi, jekk jillimitaw l-attivitajiet professjonali tagħhom għal dawk li ma jeħtiġux il-ħakma tal-lingwi l-oħra msemmija fl-Att. Il-livell mitlub ta' għarfien tal-lingwi huwa dak indikat fis-subparagrafu msemmi hawn qabel.

Xi kjarifiki ulterjuri rigward l-esiġenzi lingwistiċi:

L-avukati rreġistrati fuq bażi individwali jrid ikollhom ħakma tajba tal-lingwa tal-leġiżlazzjoni skont it-tifsira tal-Att tal-24 ta' Frar 1984 dwar ir-reġim tal-lingwi u ta' kull lingwa oħra meħtieġa fl-eżerċizzju tal-attivitajiet professjonali tagħhom, mingħajr preġudizzju għal dak li ntqal qabel.

L-avukati mniżżla fil-lista II irid ikollhom ukoll ħakma tajba tal-lingwi amministrattivi u ġudizzjarji tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu li jistgħu jiġu mitluba sabiex jissodisfaw l-obbligi tagħhom mill-apprentistat ġudizzjarju.

L-avukat li jaċċetta l-inkarigu ta' kawża jrid ikollu l-ħiliet professjonali u lingwistiċi meħtieġa jew jirriskja miżuri dixxiplinarji.

Il-kunsill tal-kamra tal-avukati, wara konsultazzjoni mal-Ministru tal-Ġustizzja, jista', fuq prova tar-reċiproċità min-naħa ta' pajjiż mhux membru tal-Unjoni Ewropea li l-kandidat huwa ċittadin tiegħu, jagħti d-dispensa mill-kundizzjoni tan-nazzjonalità. Dan jgħodd ukoll għall-kandidati li għandhom l-istatus ta' refuġjat politiku u li jgawdu mid-dritt ta' ażil fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

L-avukati mniżżla fil-lista I biss għandhom dritt jużaw it- titolu avocat de la Cour (avukat li jista' jidher il-Qorti). Biex jiġu ammessi fil-lista I iridu:

 • bħala avukati mniżżla fil-lista II, jkunu lestew perjodu ta' apprentistat ġudizzjarju ta' sentejn u għaddew mill-eżami finali tal-apprentistat ġudizzjarju,
 • jew ikunu għaddew mill-eżami ta' ħila maħsub għall-avukati ta' Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea mill-Att emendat tal-10 ta' Awwissu 1991 li jistabbilixxi, għall-professjoni ġudizzjarja, is-sistema ġenerali ta' rikonoxximent tad-diplomi ta' studju superjuri li jikkonfermaw it-tlestija ta' taħriġ professjonali ta' perjodu minimu ta' tliet snin,
 • jew, għall-avukati Ewropej li jistgħu jeżerċitaw il-professjoni bit-titolu professjonali tal-oriġini tagħhom, juru attività effettiva u regolari ta' mill-inqas tliet snin fil-Lussemburgu u fil-liġi Lussemburgiża, kif ukoll id-dritt tal-Unjoni Ewropea, jew isiru soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9(2) tal-Att emendat tat-13 ta' Novembru 2002 li jittrasponi fil-liġi Lussemburgiża d-Direttiva 98/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 sabiex tkun iffaċilitata' l-prattika tal-professjoni ta’ avukat fuq bażi permanenti fl-Istati Membri minbarra dak fejn kienet miksuba l-kwalifikazzjoni.

L-avukati li jidhru l-qorti biss jistgħu jagħmlu dawk l-atti li għalihom il-liġijiet u r-regolamenti jitolbu l-preżenza ta' avukat quddiem il-Qorti, jiġifieri li jirrappreżentaw lill-partijiet quddiem il-Qorti Kostituzzjonali, il-qrati amministrattivi, il-Qorti Suprema tal-Ġustizzja u quddiem il-qrati distrettwali fil-qasam ċivili, biex iressqu talbiet għal ħaddieħor, jirċievu d-dokumenti u l-provi biex iressquhom quddiem il-Qorti, u biex jiżguraw il-firma xierqa tal-atti neċessarji għall-finijiet tal-proċedura korretta u biex imexxu l-proċedimenti sabiex tingħata sentenza.

L-avukati fuq il-lista II u l-avukati Ewropej li għandhom dritt jipprattikaw bit-titolu professjonali tal-pajjiż tal-oriġini tagħhom fuq il-lista IV ma jistgħux iwettqu dawn il-kompiti jekk ma jkunux assistiti minn avukat inkluż fil-lista I. Minħabba li mhemmx restrizzjonijiet fuq ir-rappreżentazzjoni tal-partijiet quddiem il-qrati fejn mhemmx rekwiżit obbligatorju għal avukat li jista' jidher quddiem il-qorti, l-avukati fuq il-listi II jew IV jistgħu jirrapreżentaw lill-partijiet f'dawk il-qrati mingħajr l-assistenza ta' avukat fil-lista I.

L-aċċess għat-taħriġ għall-avukati, li huwa regolat mir-Regolament tal-Gran Dukat tal-10 ta Ġunju 2009 dwar l-organizzazzjoni tal-apprentistati ġudizzjarji u li jirregola l-aċċess għall-professjoni ta' nutar, jinkludi apprentistat professjonali magħmul minn perjodu ta' korsijiet kumplimentarji fil-liġi Lussemburgiża u wara, perjodu ta' prattika.

Wara l-kisba taċ-ċertifikat ta' taħriġ kumplimentari fil-liġi Lussemburgiża, l-apprendisti jiġu mniżżla fil-lista II ta' waħda mill-Kmamar tal-Avukati tal-Lussemburgu.

L-għan tal-apprendistat ġudizzjarju huwa li tiġi mgħallma l-professjoni ta' avukat. Permezz tal-istudji universitarji l-apprendist ikun akkwista għarfien profond tal-liġi u l-korsijiet addizzjonali fil-liġi Lussemburgiża (CCDL) jikkumplimentaw dan l-għarfien permezz ta' tagħlim fuq il-karatteristiċi speċifiċi dwar il-liġi Lussemburgiża. Matul l-apprendistat ġudizzjarju, essenzjalment l-enfasi jkun fuq it-tagħlim tal-professjoni ta' avukat kemm bil-prattika tal-professjoni taħt id-direzzjoni ta' avukat anzjan u bil-korsijiet imfassla speċifikament biex jgħallmu lill-apprentist dwar il-professjoni.

Il-prattika legali ta' minimu ta' sentejn tiġi konkluża permezz ta' eżami fl-aħħar tal-apprentistat. Wara li jgħaddi mill-eżami, l-apprentist isir avukat tal-qorti u jitniżżel fil-lista I.

Fuq talba motivata u ġġustifikata, l-apprentist jista' jiġi awtorizzat mill-kumitat ta' tmexxija biex iqatta' perjodu minimu ta' tliet xhur u massimu ta' sitt xhur mill-apprentistat ġudizzjarju tiegħu f'ditta tal-avukati ġewwa Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea. Dan il-perjodu ta' apprentistat awtorizzat barra l-pajjiż jgħodd mal-perjodu ta' apprentistat ġudizzjarju.

L-avukati huma membri ta' Kamra tal-Avukati (ordre des avocats), li hija korp indipendenti mis-setgħat pubbliċi u mill-ġudikatura. Hemm Kamra tal-Avukati fil-Lussemburgu u Kamra tal-Avukati f'Diekirch. Kull Kamra għandha personalità ġuridika. Il-Kamra tal-Avukati hija ffurmata mill-korpi li ġejjin: l-assemblea, il-kunsill tal-kamra, il-President, u, għall-professjoni kollha, il-kunsill dixxiplinarju u amministrattiv.

Għal aktar informazzjoni, ara l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidapaġna fuq il-professjoni ta' avukat fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

In-Nutara

In-numru ta' nutara huwa ffissat mir-regolament tal-Gran Dukat skont l-Artikolu 13 tal-Att emendat tad-9 ta' Diċembru 1976 dwar l-organizzazzjoni tal-professjoni nutarili (notaire). Attwalment in-numru tan-nutara huwa ta' 36 nutar għall-pajjiż kollu.

In-nutara huma uffiċjali pubbliċi li jistgħu jirċievu l-atti u l-kuntratti kollha li l-partijiet għandhom jew iridu jagħtu l-awtentiċità assoċjata mal-istrumenti tal-awtorità pubblika u biex jawtentikaw id-data tagħhom, iżommuhom f'post sikur, joħorġu l-kopji awtentiċi u kopji addizzjonali.

In-nutara ma jistgħux la huma nfushom, sew direttament u sew indirettament, u l-anqas permezz ta' persuna mqabbda minnhom: ikollhom negozju; ikunu maniġers, imexxu negozju, diretturi ta' ġestjoni jew stralċjarji ta' kumpanija kummerċjali jew ta' stabbiliment industrijali jew kummerċjali; ikunu involuti fl-amministrazzjoni u s-sorveljanza ta' kumpaniji, intrapriżi jew aġenziji li bħala attività tan-negozju għandhom ix-xiri, il-bejgħ, l-iżvilupp jew il-kostruzzjoni tal-bini, jew li jkollhom kwalunkwe interess; ma jistgħux, ma' dawn il-kumpaniji, intrapriżi jew aġenziji, ikollhom rabtiet li jfixklu l-għażla ħielsa tan-nutar mill-partijiet; jiddedikaw lilhom infushom ta' spiss f'operazzjonijiet bankarji, tranżazzjonijiet ta' skontijiet jew senserija jew spekulazzjonijiet fil-borża, minbarra l-operazzjonijiet ta' skont li jagħmlu matul il-ħidma tagħhom; jirċievu depożiti ta' fondi, minbarra d-depożiti li jsiru matul il-ħidma tagħhom jew fl-okkażjoni tal-likwidazzjoni tal-patrimonji; joffru s-servizzi tagħhom f'xi kwistjoni li fiha jkollhom interess; jużaw prestanome għal atti li ma jistgħux jagħmlu direttament; ikollhom għas-servizz tagħhom aġenti tan-negozju jew aġenti immobiljari f'xi kapaċità.

L-atti tan-nutara huma awtentiċi skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili; huma titoli eżekuttivi jekk ikollhom klawżola li tagħti l-awtorizzazzjoni għall-eżekuzzjoni. In-nutara huma obbligati jużaw, għat-tfassil tal-atti, il-lingwa Franċiża jew Ġermaniża, skont ix-xewqat tal-klijent.

In-nutara jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom fuq it-territorju nazzjonali kollu. Permezz tal-funzjonijiet tagħhom jipparteċipaw fl-eżerċizzju tas-setgħa pubblika.

Il-Kamra tan-Nutara (Chambre des Notaires) hija ffurmata minn seba' membri eletti minn fost in-nutara tal-pajjiż mill-Assemblea Ġenerali tan-Nutara.

Minbarra s-setgħat mogħtija lill-Kamra tan-Nutara mil-liġijiet u r-regolamenti, hija għandha wkoll fost l-oħrajn, ir-responsabbiltajiet li ġejjin:

 • li żżomm id-dixxiplina bejn in-nutara u teżerċità d-dixxiplina permezz tal-Kunsill tad-Dixxiplina tagħha; tevita jew tirrikonċilja kull kwistjoni bejn in-nutara, u, f'każ ta' nuqqas ta' ftehim, tagħti l-opinjoni tagħha;
 • tirrikonċilja l-kwistjonijiet kollha bejn in-nutara u terzi;
 • tagħti l-parir tagħha dwar id-diffikultajiet li jikkonċernaw t-tariffi professjonali, l-emolumenti, is-salarji, il-pagamenti, l-ispejjeż u r-rifużjonijiet imġarrba min-nutara kif ukoll kull differenza f'dan ir-rigward imressqa quddiem il-qrati ċivili;
 • tirċievi għall-kustodja l-arkivji tal-minuti; tikkontrolla l-kontabbiltà tan-nutara;
 • tirrappreżenta lin-nutara tal-Gran Dukat għad-difiża tad-drittijiet u l-interessi tal-professjoni.

Il-Kunsill tad-Dixxiplina huwa ffurmat mill-President tal-Qorti Distrettwali tal-Lussemburgu jew mill-imħallef li jissostitwixxih bħala president, u erba' membri tal-Kamra tan-Nutara eletti skont l-anzjanità tagħhom fil-professjoni.

Il-Kunsill tad-Dixxiplina jżomm id-dixxiplina fuq in-nutara kollha għal: ksur ta' dispożizzjonijiet ġuridiċi u regolamentari li jikkonċerna l-eżerċizzju tal-professjoni; aġir ħażin u negligenza professjonali; fatti kuntrarji għad-diskrezzjoni u d-dinjità professjonali kif ukoll l-unur u l-integrità; dan kollu mingħajr preġudizzju għall-azzjoni ġudizzjarja li tista' tittieħed minħabba l-istess fatti. Id-deċiżjonijet tal-Kunsill ta' Dixxiplina jistgħu jiġu appellati kemm min-nutar misjub ħati kif ukoll mill-Prokuratur Ġenerali tal-Istat. L-appell jitressaq quddiem is-sezzjoni ċivili tal-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja, li tiddeċiedi permezz ta' sentenza definittiva.

Għall-aċċess għall-professjoni ta' nutar, jeħtieġ illi l-kandidat:

 • ikollu n-nazzjonalità Lussemburgiża jew ikun ċittadin ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea,
 • igawdi mid-drittijiet ċivili u politiċi,
 • ikollu 25 sena u jkun kiseb id-diploma ta' kandidat-nutar skont il-leġiżlazzjoni Lussemburgiża (skont ir-reġim attwali), jew iċ-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaċertifikat tat-tmiem tal-apprentistat li huwa meħtieġ sabiex ikun jista' jiġi ammess għall-professjoni ta' nutar (skont ir-reġim antik).
 • ħakma tajba ħafna tal-lingwa tal-liġi u tal-lingwi amministrattivi u ġudizzjarji skont l-Att tal-24 ta' Frar 1984 dwar ir-reġim tal-lingwi.

Għal aktar informazzjoni, ara l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidapaġna fuq il-professjoni ta' nutar fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

Professjonijiet ġuridiċi oħra

Il-bailiffs

Il-bailiff (huissiers de justice) huwa uffiċċjal pubbliku fejn huwa biss jista':

 • jinnotifika l-atti u jeżegwixxi n-notifiki stabbiliti mil-liġijiet u r-regolamenti meta l-metodu tan-notifika mhux stabbilit mil-liġi;
 • jgħaddi għall-eżekuzzjoni tas-sentenzi kif ukoll tal-atti jew it-titoli eżekuttivi.

Il-bailiff jista' wkoll:

 • jeżegwixxi l-irkupru bonarju jew ġudizzjarju tal-krediti kollha; din is-setgħa tinkludi wkoll id-dritt li jiffirma f'isem ir-rikorrenti talbiet għall-kisba ta' ordni ta' pagament jew ordni ta' sekwestru fil-każ ta' self perjodiku;
 • il-valutazzjoni u l-irkant pubbliku tal-mobbli, l-oġġetti tad-dar u l-oġġetti maqbuda, skont il-liġijiet u r-regolamenti kkonċernati.

Huma jistgħu jiġu mqabbda mill-qorti biex ifasslu:

 • rapporti purament materjali, mingħajr xi opinjoni dwar il-konsegwenzi ta' fatt jew ta' dritt li jistgħu jinqalgħu;
 • rapporti tal-istess natura fuq talba tal-individwi; fiż-żewġ każijiet, dawn ir-rapporti huma awtentiċi sakemm ma jiġix ippruvat xort'oħra.

It-tariffi tal-bailiffs jiġu determinati permezz ta' regolament tal-Gran Dukat.

Il-Kamra tal-Bailiffs (Chambre des huissiers de justice) tirrappreżenta l-professjoni fuq livell nazzjonali. Il-Kamra tiġi amministrata minn Bord ta' tliet membri: chairman, segretarju u teżorier. Iċ-chairman jirrappreżenta lill-Kamra tal-Baliffs ġudizzjarjament u ekstraġudizzjarjament.

Għal aktar informazzjoni, ara l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidapaġna dwar il-professjoni ta' bailiff fuq is-sit tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

Reġistraturi

Il-Kap reġistratur (greffier en chef) imexxi r-reġistru u l-persunal tal-qorti. Id-dmirijiet amministrattivi tal-Kap Reġistratur jinkludu l-ħruġ ta' kopji lill-avukati u lill-individwi (pereżempju ċertifikati ta' divorzju għat-traskrizzjoni barra l-pajjiż), il-ħruġ ta' kopji ta' dokumenti tal-proċedura, l-aċċettazzjoni tad-depożitu ta' testmenti olografiċi u dikjarazzjonijiet tas-suċċessjoni, l-għoti tal-ġurament tar-reġistraturi, it-tħejjija ta' assemblej ġenerali, l-istatistika u s-superviżjoni tal-arkivji. Ir-reġistratur jirċievi wkoll il-kontestazzjonijiet dwar l-imparzjalità tal-imħallfin.

Ir-rwol tar-reġistraturi huwa li jassistu lill-imħallfin bl-atti u arkivji rilevanti kollha, l-aktar matul is-seduti ta' smigħ, meta jitilgħu il-qorti l-partijiet, l-investigazzjonijiet, l-inkjesti fuq il-post, l-awtopsji, l-inventarji minħabba falliment, it-tfassil tas-sentenzi u s-smigħ ta' persuni taħt kurazija jew tutela. L-imħallef ma jistax jaġixxi mingħajr reġistratur.

Id-dmirijiet tar-reġistraturi huma stabbiliti fl-Artikoli 78 et seq. tal-Att emendat dwar l-organizzazzjoni tal-ġustizzja.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĠabra ta' liġijiet speċjali pġ. 7-40.

L-aċċess għall-professjoni huwa regolat mill-Att emendat tas-16 April 1979 li jistabbilixxi r-regolamenti ġenerali tal-persunal tal-impjegati taċ-ċivil.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.fonction-publique.public.lu/fr/publications/Reformes/Recueils/1_Statut.pdf

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 27/09/2016

Il-professjonijiet legali - Ungerija

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fl-Ungerija.

Professjonijiet legali – introduzzjoni
Prosekuturi
Imħallfin
Avukati
Nutara
Professjonijiet legali oħra


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet legali – introduzzjoni

Il-kapitolu jipprovdi deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fl-Ungerija, tal-prosekuturi, l-imħallfin, l-avukati, il-konsulenti legali, in-nutara u l-marixxalli.

Fl-Ungerija, ir-rappreżentanti tal-professjonijiet legali (l-avukati, in-nutara, il-marixxalli) jaġixxu b'mod indipendenti, imma b'awtogovernanza professjonali f'sistema ta' kmamar. Is-sħubija f'kamra hija l-prerekwiżit biex jipprestaw is-servizzti tagħhom, u l-kmamar għandhom il-jedd li jeżerċitaw kontroll professjonali fuq il-membri tagħhom. Din għandha l-għan li tiżgura li l-membri tal-professjonijiet jipprovdu servizzi ta' livell xieraq.

Prosekuturi (ügyész)

Organizzazzjoni

Ir-regoli kostituzzjonali Ungeriżi jistipulaw li l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku (Ügyészség) jeżerċita d-drittijiet speċifikati mil-liġi b’konnessjoni mal-investigazzjonijiet, imexxi l-prosekuzzjonijiet fil-qorti, u jkun responsabbli mill-verifiki tal-legalità tal-miżuri penali.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jgħin biex ikun żgurat li kulħadd ikun konformi mal-liġi, u jaġixxi sabiex jinforza l-liġi meta din tinkiser f’każijiet u bil-mod speċifikati mil-liġi.

Is-Servizz tal-Prosekutur Pubbliku (Ügyészség) huwa organizzazzjoni ċentralizzata diretta mill-Prosekutur Ġenerali (legfőbb ügyész), li jrid iwieġeb ta’ għemilu lill-Parlament. Il-prosekuturi jinħatru u jitneħħew mill-kariga tagħhom mill-Prosekutur Ġenerali.

Il-prosekuturi l-ewwel jinħatru għal tliet snin u wara għal perjodu ta’ żmien indefinit.

Ir-regolamenti li jikkonċernaw lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku huma ddeterminati mil-liġi.

Rwol u dmirijiet

Il-kompiti, ir-responsabbiltajiet u l-istatus legali tal-prosekuturi huma rregolati mil-liġi. Is-servizz tal-prosekuzzjoni huwa entità uniformi u l-prosekuturi kollha għandhom l-istess status legali.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur (ügyészség):

 • Jinvestiga f’każijiet li jinvolvu proċedimenti kriminali ddefiniti mil-liġi;
 • Jivverifika li l-investigazzjoni titwettaq skont id-dispożizzjonijiet legali rilevanti;
 • Jeżerċita komptenzi oħrajn b’konnessjoni mal-investigazzjonijiet;
 • Jipprepara u jressaq akkużi, imexxi prosekuzzjoni fi proċedimenti kriminali u jeżerċita d-drittijiet ta’ appell iddefiniti mil-liġi;
 • Jivverifika li l-eżekuzzjoni tal-pieni titwettaq skont id-dispożizzjonijiet legali rilevanti;
 • Jipparteċipa fi proċedimenti ċivili, tal-impjiegi, amministrattivi u kummerċjali oħrajn: il-prosekutur jipparteċipa fi proċedimenti rregolati mill-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (polgári perrendtartás) jekk għal xi raġuni, tkun xi tkun, id-detentur tad-drittijiet ma jkunx kapaċi jiddefendi lilu nnifsu;
 • Fil-qafas tal-istħarriġ ġenerali tal-legalità (általános törvényességi felügyelet), jiżgura ruħu li l-liġi tiġi obduta;
 • Fil-qafas tal-istħarriġ ġenerali tal-legalità (általános törvényességi felügyelet), jiżgura ruħu li l-liġi tiġi obduta;
 • Jagħti bidu għall-miżuri meħtieġa ta’ protezzjoni tat-tfal b’relazzjoni għad-delitti mwettqa fil-konfront ta’ minorenni;
 • Iwettaq kompiti li jirriżultaw minn obbligi internazzjonali, partikolarment l-għajnuna legali;
 • Iwettaq kompiti b’relazzjoni għall-Eurojust - Jagħti l-kontribut tiegħu biex ikun żgurat li l-organizzazzjonijiet soċjali, l-entitajiet tal-gvern u ċ-ċittadini kollha josservaw il-liġi, u fejn jinkisru l-liġijiet jaġixxi biex jiddefendi l-istat tad-dritt.

Bażijiet tad-dejta legali

Tista’ ssib iktar informazzjoni fis-sit elettroniku tas-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tal-Prosekuzzjoni tar-Repubblika tal-Ungerija (Magyar Köztársaság Ügyészsége).

Imħallfin

Organizzazzjoni

Il-Kostituzzjoni tistipula li l-imħallfin huma indipendenti; huma jieħdu deċiżjonijiet fuq il-bażi tal-liġi u f’armonija mal-konvinzjonijiet tagħhom, u ma jistgħux jiġu influwenzati u jingħataw struzzjonijiet meta jagħtu s-sentenzi tagħhom.

Il-President tal-Ungerija għandu d-dritt li jaħtar lill-imħallfin (köztársasági elnök).

Persuna li tixtieq tinħatar imħallef trid tissodisfa l-kriterji li ġejjin:

 • Tkun ċittadin Ungeriż;
 • Ikollha fedina penali nadifa;
 • Ikollha d-dritt li tivvota;
 • Ikollha lawrja universitarja fil-liġi;
 • Tkun għaddiet mill-Eżami tal-warrant ta' avukat fl-Ungerija (szakvizsgával rendelkezik);
 • Tiżvela l-istat tal-finanzi tagħha kif inhu speċifikat mil-liġi; u
 • Ikollha mill-inqas sena esperjenza bħala skrivan tal-qorti (bírósági titkár) jew skrivan ta’ avukat distrettwali (ügyészségi titkár), jew bħala mħallef tal-Qorti Kostituzzjonali, imħallef militari, prosekutur, nutar pubbliku, avukat jew konsulent legali jew kellha impjieg f’aġenzija amministrattiva ċentrali (központi közigazgatási szerv) li għalih kien meħtieġ li tgħaddi mill-eżami tal-warrant ta’ avukat.

Assessuri

Skont ir-regoli kostituzzjonali, fi proċedimenti ġudizzjarji jistgħu jipparteċipaw anki mħallfin popolari/assessuri (nem hivatásos bíró/ülnök).

Il-kandidati jrid ikollhom fedina penali nadifa, irid ikollhom id-dritt tal-vot, iridu jkunu ċittadini Ungeriżi u jrid ikollhom iktar minn 30 sena. Barra minn dawn ir-rekwiżiti, l-assoċjati mħallfin militari (katonai ülnök) iridu jservu fil-persunal professjonali tal-forzi armati Ungeriżi (Magyar Honvédség) jew fl-aġenziji tal-infurzar tal-liġi.

L-assessuri jiġu eletti għal mandati ta’ erba’ snin.

Fi proċedimenti kriminali, il-qrati lokali jkunu magħmula minn imħallef professjonali wieħed (hivatásos bíró) u minn żewġ imħallfin assoċjati f’ċirkustanzi meta r-reat kriminali li jkun qed jiġi kkunsidrat ikun jista’ jiġi kkastigat b’sentenza ta’ ħabs ta’ tmien snin jew aktar. Il-qorti tal-kontea (megyei bíróság) li sservi bħala qorti tal-prim’istanza tista’ tmexxi l-proċedura tagħha permezz ta’ bord (tanács) li jikkonsisti fi mħallef professjonali wieħed flimkien ma’ żewġ assessuri.

Fi proċedimenti ċivili, bord li jikkonsisti fi mħallef professjonali wieħed u f’żewġ imħallfin assoċjati jistgħu jisimgħu l-kawżi ddefiniti mil-liġi.

Skrivana tal-qorti, assistenti tal-qorti

Il-gradwati fil-liġi jiġu impjegati fil-qrati bħala skrivana tal-qorti jew assistenti tal-qorti biex jiksbu għarfien u esperjenza għal karriera futura bħala mħallfin. Huma jistgħu jagħmluha ta’ mħallfin biss fi proċeduri u f’kundizzjonijiet iddefiniti mil-liġi.

Tista' ssib l-iskedi ta' informazzjoni dwar il-persunal ġudizzjarju fil-ħoloq li ġejjin:

 1. uffiċjaliPDF(407 Kb)en
 2. skrivana tal-qortiPDF(382 Kb)en
 3. assistenti tal-qortiPDF(286 Kb)hu
 4. ħaddiema manwaliPDF(280 Kb)hu

Ġuristi

Avukati (ügyvéd)

Meta jkunu qed jipprattikaw il-professjoni tagħhom, l-avukati (ügyvéd) jgħinu lill-klijenti tagħhom jaqbżu għal drittijiethom u jwettqu l-obbligi tagħhom. L-avukati (ügyvéd) jistgħu jipprovdu rappreżentazzjoni legali fil-kawżi kollha u quddiem l-awtoritajiet kollha. Waqt li jiżvolġu l-ħidma professjonali tagħhom l-avukati jkunu indipendenti, li jfisser li ma jistgħux jiġu influwenzati u ma jistgħux jidħlu għal responsabbiltajiet tali li jipperikolaw din l-indipendenza.

L-attivitajiet bi ħlas li jistgħu jwettqu l-avukati biss jinkludu:

 • Rappreżentazzjoni u difiża f’kawżi kriminali;
 • Konsultazzjoni legali;
 • Il-preparazzjoni u l-varjazzjoni ta’ dokumenti legali;
 • Il-ġestjoni ta’ flus u ta’ oġġetti ta’ valur iddepożitati b’relazzjoni mal-attivitaijiet imsemmija iktar ’il fuq.

Għalkemm dawn ma jaqgħux esklużivament fl-ambitu tal-attivitajiet tal-avukat, minħabba r-rekwiżiti tal-ħajja ekonomika tal-lum, l-avukati jistgħu anki jipprovdu servizzi bħal pariri dwar taxxi, operazzjonijiet ta’ aġenziji tal-proprjetà u medjazzjoni barra mill-qrati (peren kívüli közvetítés).

L-attivitajiet tal-avukati jistgħu jitwettqu minn kwalunkwe persuna li tkun ġiet ammessa għall-avukatura (kamara) u li tkun ħadet il-ġurament ta’ avukat (ügyvédi eskü).

Sabiex persuna tkun tista’ tiġi ammessa għall-avukatura:

 • Irid ikollha ċ-ċittadinanza ta’ Stat Membru taż-Żona Ekonomika Ewropea (Európai Gazdasági Térség);
 • Irid ikollha fedina penali nadifa;
 • Irid ikollha lawrja universitarja u tkun għaddiet mill-eżami professjonali Ungeriż fil-liġi (jogi szakvizsga);
 • Irid ikollha assigurazzjoni ta’ responsabbiltà u spazju adattat għal uffiċċju.

Fl-Ungerija l-avukati mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jistgħu jwettqu attivitajiet ta’ avukati fi tliet forom bażiċi: bħala fornituri ta’ servizzi ad hoc, fuq bażi regolari u bħala membri ammessi għall-avukatura. Il-fornituri ta’ servizzi ad hoc huma obbligati jinnotifikaw is-servizzi tagħhom lill-kamra tal-avukati (ügyvédi kamara) li jkollha l-ġuriżdizzjoni fil-post fejn ikunu pprovduti s-servizzi, filwaqt li dawk li jixtiequ jipprovdu servizzi regolari ta’ avukat iridu jirreġistraw ruħhom mal-kamra tal-avukati kompetenti.

L-avukati tal-Unjoni Ewropea (európai közösségi ügyvéd) imniżżla fir-reġistru jistgħu jitolbu li jiġu ammessi fil-kamra tal-avukati jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti preskritti mil-liġi [eż. il-perjodu ta’ prattika preskritt mil-liġi jkun għadda, jipprovaw il-kompetenza tagħhom fil-liġi Ungeriża (kif ukoll fil-liġi tal-Unjoni Ewropea), ikollhom għarfien xieraq tal-ilsien Ungeriż biex iwettqu l-attivitajiet tagħhom, eċċ.].

Avukat tal-Unjoni Ewropea li jiġi ammess fil-kamra tal-avukati għandu d-dritt li juża t-titolu professjonali ta’ avukat (ügyvédi cím) u huwa suġġett għall-istess regoli bħall-avukati Ungeriżi.

L-avukati għandhom obbligu ta’ kunfidenzjalità rigward il-fatti u l-informazzjoni kollha li jiġu pprovduti lihom waqt li jwettqu l-attivitajiet professjonali tagħhom.

Bħala regola ġenerali, il-kumpens tal-avukati jkun suġġett għal ftehim liberu bejn l-avukati u l-klijenti tagħhom. It-tariffi tal-avukati jiġu rregolati biss jekk jagħmluha ta’ difensuri pubbliċi (kirendelt védő) fi proċedimenti tal-qorti.

Bażijiet tad-dejta legali

Tista’ ssib iktar informazzjoni fis-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati Ungeriża (Magyar Ügyvédi Kamara).

Konsulenti legali (jogtanácsos)

Il-kompitu fundamentali tal-konsulenti legali huwa li jiffaċilitaw ħidmet l-organizzazzjoni li jkunu impjegati magħha. Il-konsulenti legali jagħmlu rappreżentazzjoni legali fi ħdan l-organizzazzjoni li timpjegahom u jagħtu pariri u informazzjoni legali; jippreparaw rikorsi, kuntratti u dokumenti oħrajn; u jipparteċipaw fl-organizzazzjoni tax-xogħol legali. Bħala regola ġenerali, il-konsulenti legali – b’differenza għall-avukati l-oħra – iwettqu dmirijiethom (li ma jkunux daqshekk estensivi daqs dawk tal-avukati l-oħra) bħala impjegati. Il-kumpens tal-konsulenti legali huwa bbażat fuq ir-regolamenti dwar l-impjiegi.

Kwalunkwe persuna mniżżla fir-reġistru li jinżamm aġġornat mill-qorti tal-kontea – f’Budapest (jiġifieri, mill-Qorti Metropolitana ta’ Budapest) ) (Fővárosi Bíróság)– tista’ ssir konsulent legali. L-applikanti:

 • Irid ikollhom iċ-ċittadinanza ta’ wieħed mill-Istati Membri parteċipanti fil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás);
 • Irid ikollhom fedina penali nadifa;
 • Irid ikollhom lawrja universitarja;
 • Iridu jkunu għaddew mill-eżami professjonali Ungeriż fil-liġi; u
 • Iridu jkunu mniżżla fir-reġistru.

F’ċerti każijiet, il-Ministru tal-Ġustizzja (az igazságügyért felelős miniszter) jista’ jagħti eżenzjoni mill-kundizzjoni taċ-ċittadinanza.

Nutara (közjegyző)

Filwaqt li jaġixxi fi ħdan is-setgħat iddefiniti mil-liġi, in-nutar pubbliku (közjegyző) iwettaq l-amministrazzjoni uffiċjali tal-ġustizzja bħala parti mis-sistema ġudizzjarja tal-Istat.

L-għan tal-attivitajiet tan-nutara huwa li ma jħallux li t-tilwim legali jeskala, u huma intitolati li jaħdmu biss f’dan il-qasam jekk ikunu ammessi bħala membri tal-Kamra tan-Nutara (Közjegyzői Kamara). Fuq il-bażi tal-liġi, in-nutara jinħatru mill-Ministru tal-Ġustizzja biex jaħdmu fi kwartieri ġenerali partikolari u għal perjodu ta’ żmien indefinit.

In-nutara huma obbligati jiksbu assigurazzjoni ta’ responsabbiltà u jżommuha matul il-perjodu li fih jiżvolġu l-attivitajiet professjonali tagħhom.

Il-medda esklużiva ta’ attivitajiet li jagħmlu n-nutara tinkludi r-reġistrazzjoni tat-tranżazzjonjiet legali, tad-dikjarazzjonijiet legali u tal-fatti fi strumenti pubbliċi (közokirat). Wieħed mill-kompiti tradizzjonali tan-nutar huwa li jmexxi proċedimenti probatorji u proċedimenti oħrajn li ma jirrigwardawx kawżi. Kompitu importanti ieħor li jagħmlu n-nutara huwa li jżommu reġistri tal-ipoteki fuq proprjetajiet mobbli personali kif ukoll iġestixxu d-depożiti, fejn jirċievu flus, oġġetti ta’ valur u sigurtajiet fuq il-bażi tal-awtorizzazzjoni li jkunu ngħataw mill-partijiet involuti sabiex jikkonsenjawhom lill-parti li tkun intitolata għalihom.

Għal attivitajiet li jistgħu jitqiesu bħala medji f’dak li jirrigwarda t-tul ta’ żmien li jieħdu, rekwiżit għall-eżerċizzju ta’ ġudizzju u ta’ responsabbiltà legali mwettqa fl-uffiċċji tagħhom, in-nutara huma intitolati għall-ammont ta’ ħlas iddefinit mil-liġi. F’każijiet eċċezzjonali (eż. dwar każijiet diffiċli li jeħtieġu livell ogħla ta’ ħiliet), il-ħlas jista’ jvarja mill-ammont tas-soltu. Jekk il-valur irrappreżentat mis-suġġett tal-attività tan-nutar ikun jista’ jiġi ddikjarat, it-tariffa tan-nutar tiġi ddefinita fuq din il-bażi. Jekk il-valur irrappreżentat mis-suġġett tal-attività tan-nutar ma jistax jiġi ddikjarat, it-tariffa tan-nutar trid tiġi ddeterminata fuq il-bażi tal-ħin li n-nutar ikun qatta’ fuq l-attività professjonali. Il-prezz tal-awtentikazzjoni tal-kopji tad-dokumenti min-naħa tan-nutara huwa wieħed fiss.

Peress li ċ-ċittadinanza Ungeriża hija rekwiżit fundamentali għall-imħallfin, għall-prosekuturi, għall-iskrivana tal-qorti, għall-marixxalli u għan-nutara, fl-Ungerija ċ-ċittadini barranin ma jistgħux jinħatru f’dawn il-karigi.

Bażijiet tad-dejta legali

Tista’ ssib iktar informazzjoni fis-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra Nazzjonali tan-Nutara Ungeriża (Magyar Országos Közjegyzői Kamara).

Professjonijiet legali oħra

Marixxalli

Il-miżuri ta’ eżekuzzjoni jiġu eżegwiti mill-marixxalli (marixxalli tal-qrati indipendenti (önálló bírósági végrehajtó) u marixxalli tal-qrati tal-kontej (megyei bírósági végrehajtó)).

Bħala regola ġenerali, it-talbiet inklużi fid-deċiżjonijiet tal-qrati (bírósági határozat) li jittieħdu fil-kawżi ċivili jiġu eżegwiti mill-marixxalli tal-qrati indipendenti. Il-marixxalli tal-qrati indipendenti jinħatru mill-Ministru tal-Ġustizzja biex jissieħbu f’qorti lokali partikolari (helyi bíróság) f’żona ta’ ġuriżdizzjoni partikolari.

Il-marixxalli tal-qrati indipendenti mhumiex impjegati mill-Istat; id-dħul tagħhom jitħallas mill-klijenti għax-xogħol li jkunu wettqu.

Il-firxa tal-attivitajiet tagħhom tinkludi:

 • Eżekuzzjoni fuq il-bażi ta’ ċertifikat ta’ eżekuzzjoni (végrehajtási lap) maħruġ mill-qorti;
 • Eżekuzzjoni fuq il-bażi ta’ dokument b’mandat ta’ eżekuzzjoni (végrehajtási záradék) maħruġ mill-qorti;
 • Eżekuzzjoni fuq il-bażi ta’ ordni ġudizzjarju jew ta’ restrizzjoni ta’ eżekuzzjoni jew ta’ ordni ta’ trasferiment (végrehajtást elrendelő, letiltó, átutalási végzés), kif ukoll, digriet ta’ avviż ġudizzjarju dirett (közvetlen bírósági felhívás).

Il-marixxalli tal-qrati reġjonali huma attivi fil-qrati reġjonali u fil-Qorti Reġjonali tal-Kapitali Budapest (Fővárosi Törvényszék). Marixxall ta' qorti reġjonali għandu jiġi appuntat mill-prim imħallef tal-qorti reġjonali għal perjodu ta' żmien indefinit, sabiex jaħdem f'qorti reġjonali speċifika. Sejħa għall-uffiċċju ta' marixxall ta' qorti reġjonali għandha tiġi mħabbra mill-prim imħallef tal-qorti reġjonali. Il-marixxall tal-qorti reġjonali hu dak li jkun impjegat mill-qorti reġjonali biex jokkupa dik il-kariga uffiċjali fil-qorti u li jkun qed jirċievi benefiċċji bbażati fuq din ir-relazzjoni tax-xogħol.

Il-marixxalli tal-qrati reġjonali għandhom jeżegwixxu "talbiet ġudizzjarji” (meta l-proprjetarju leġittimu tat-talba jkun l-Istat); talbiet ġudizzjarji huma l-ispejjeż ta' proċedimenti ċivili jew kriminali mħallsa minn qabel mill-Istat. Il-ġabra tal-ispejjeż tal-proċedura kriminali, is-sekwestru tal-proprjetà u penali oħra li huma ta' natura pekunjarja huma d-dmir tal-marixxalli tal-qrati tal-kontej. L-għajnuna għat-tfal li toħroġ mill-qorti hi kwalifikata bħala talbiet ġudizzjarji u l-eżekuzzjoni tagħha hi wkoll fi ħdan il-kompetenza tal-marixxalli tal-qrati reġjonali. Barra minn hekk, il-marixxalli tal-qrati reġjonali għandhom jeżegwixxu, jekk il-proprjetarju leġittimu tat-talba jkun il-qorti, il-Kunsill Ġudizzjarju Nazzjonali, l-Uffiċċju Ġudizzjarju Nazzjonali, il-Ministeru tal-Ġustizzja, istitut ta' esperti ġudizzjarji jew l-Istat.

Iż-żona ta’ ġurizdizzjoni tal-marixxalli tikkoinċidi maż-żona ta’ ġuriżdizzjoni tal-qorti.

Bażijiet tad-dejta legali

Tista’ ssib iktar informazzjoni fis-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Marixxalli tal-Qrati Ungeriża (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara).

Organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi legali pro bono

Il-kliniċi legali joperaw fl-universitajiet u f’diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi Ungeriżi u internazzjonali attivi f’dan il-qasam.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Paġna prinċipali tal-Kamra Nazzjonali tan-Nutara Ungeriża (A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapja)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Paġna Prinċipali tal-Kamra tal-Marixxalli tal-Qrati Ungeriża (A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapja)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Paġna Prinċipali tas-Servizz tal-Prosekuzzjoni tar-Repubblika tal-Ungerija (A Magyar Köztársaság Ügyészségének honlapja)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Paġna Prinċipali tal-Kamra tal-Avukati Ungeriża (A Magyar Ügyvédi Kamara honlapja)


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 15/02/2017

Il-professjonijiet legali - Malta


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet legali – introduzzjoni

Il-professjonijiet legali f’Malta huma dawk ta’ avukat, nutar pubbliku u prokuratur legali.

 • L-avukati għandhom id-dritt li jinstemgħu quddiem il-qrati kollha.
 • In-nutara pubbliċi jiġu kkunsidrati bħala uffiċjali pubbliċi u jabbozzaw u jippubblikaw l-atti pubbliċi.
 • Il-prokuraturi legali għandhom id-dritt li jinstemgħu quddiem il-qrati inferjuri u, fil-prattika, il-parti l-kbira ta’ xogħolhom jikkonsisti filli jsegwu l-atti ġudizzjarji, kemm jekk dawn ikunu relatati ma’ kawżi fil-qrati kif ukoll jekk ikunu relatati ma’ talbiet oħrajn fir-reġistru tal-qorti.

Il-professjoni legali f’Malta hija organizzata f’sistema unitarja u l-prosekuturi pubbliċi jinħatru minn fost l-avukati prattikanti.

Il-prosekuturi

Organizzazzjoni

Skont l-Artikolu 91 tal-Kostituzzjoni, l-Avukat Ġenerali għandu funzjonijiet kostituzzjonali u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa stabbilit bħala entità governattiva skont il-Kapitolu 90 tal-Liġijiet ta’ Malta, jiġifieri l-Ordinanza dwar il-Kostituzzjoni tal-Kariga ta' Avukat Ġenerali u dik ta' Avukat tar-Repubblika.

Skont it-termini tal-Kostituzzjoni ta’ Malta, l-Avukat Ġenerali għandu l-istess sigurtà tal-kariga bħal imħallef u jeżerċita ġudizzju indipendenti fi kwistjonjiet li jikkonċernaw il-prosekuzzjonijiet kriminali, minbarra li jwettaq il-funzjonijiet preskritti mill-Kodiċi Kriminali rigward il-prosekuzzjonijiet kriminali.

L-Avukat Ġenerali huwa assistit mid-Deputat Avukat Ġenerali, mill-Assistent Avukat Ġenerali u minn uffiċjali legali oħrajn.

Rwol u dmirijiet

Quddiem il-Qorti Kriminali u l-Qorti Kriminali tal-Appell, l-Avukat Ġenerali huwa l-prosekutur pubbliku. Ċerti prosekuzzjonijiet li jinbdew mill-pulizija jeħtieġu l-kunsens minn qabel tal-Avukat Ġenerali.

Meta jeżerċita s-setgħat biex jibda, iwettaq jew iwaqqaf proċedimenti kriminali kif ġew konferiti lilu minn kwalunkwe liġi li tawtorizza l-eżerċizzju ta’ tali setgħa, l-Avukat Ġenerali mhux soġġett għad-direzzjoni jew għall-kontroll tal-ebda persuna jew tal-ebda awtorità oħra.

L-Avukat Ġenerali jagħmilha wkoll ta’ konsulent legali għall-Gvern u l-uffiċjali legali mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali anke jirrappreżentaw lill-Gvern quddiem il-qrati ċivili u kostituzzjonali.

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa wkoll l-awtorità kompetenti fil-parti l-kbira tal-kwistjonijiet li jikkonċernaw il-kooperazzjoni legali fl-oqsma tal-liġi ċivili, kummerċjali u kriminali.

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jirrappreżenta lir-Repubblika ta’ Malta quddiem il-qrati internazzjonali u jirrappreżenta lill-Gvern waqt laqgħat internazzjonali dwar il-kooperazzjoni legali u ġudizzjarji.

Barra minn hekk, l-Uffiċċju jabbozza l-leġislazzjoni u jassisti fil-passaġġ tagħha mill-Parlament.

L-imħallfin

Organizzazzjoni

L-Imħallfin u l-Maġistrati jinħatru mill-President tar-Repubblika, fuq il-parir tal-Prim Ministru. Huma indipendenti mill-eżekuttiv u jgawdu minn ċerta sigurtà tal-kariga. Biex persuna tkun tista’ tinħatar maġistrat, trid tkun ipprattikat bħala avukat f’Malta għal perjodu ta’ mhux inqas minn 7 snin, filwaqt li biex tinħatar imħallef trid tkun ipprattikat bħala avukat f’Malta għal 12-il sena. Dawn jistgħu jitneħħew mill-kariga tagħhom mill-President fil-każ li jiġi pprovat li ma jistgħux jaqdu iktar il-funzjonijiet tal-kariga tagħhom (irrispettivament minn jekk dan ikunx minħabba mard fiżiku jew mentali jew minħabba kwalunkwe kawża oħra) jew li tiġi pprovata kondotta ħażina, wara indirizz mill-Kamra tar-Rappreżentanti appoġġjat mill-voti ta’ mhux inqas minn żewġ terzi tal-membri tal-Kamra.

Organizzazzjoni tal-professjoni legali: L-avukati

Barristers / Avukati

Rwol u dmirijiet

L-avukati huma professjonisti li għandhom l-awtorizzazzjoni biex jagħtu pariri u konsulenza legali kif ukoll biex jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom quddiem il-qrati, it-tribunali jew fora legali oħrajn.

Biex persuna tkun tista’ teżerċita l-professjoni ta’ avukat f’Malta irid ikollha warrant maħruġ mill-President ta’ Malta taħt is-Siġill Pubbliku ta’ Malta. Kull min jingħata dan il-warrant għandu, qabel ma jibda l-eżerċizzju tal-professjoni, jieħu quddiem il-Qorti tal-Appell, f’seduta bil-miftuħ ta’ dik il-qorti, il-ġurament ta’ lealtà u l-ġurament tal-kariga.

Organizzazzjoni

Il-Kamra tal-Avukati ta’ Malta tirrappreżenta l-avukati li jiġu ammessi għall-avukatura f’Malta. Din hija organizzazzjoni mhux politika, mhux governattiva u volontarja li tiġi ffinanzjata mill-miżati tal-membri u mill-fondi li jinġabru mill-attivitajiet li torganizza, u hija legalment rikonoxxuta bħala l-entità konsultattiva u parteċipattiva tal-avukati fi kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-organizzazzjoni u mal-amministrazzjoni tal-ġustizzja.

F’Malta hemm tip wieħed biss ta’ avukat, u fil-fatt jintuża terminu wieħed – “avukat” – li jirreferi għal dawk li bl-Ingliż jissejħu “lawyers” u “advocates”. Il-professjoni hija regolata mill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, li hija magħmula mill-President ta’ Malta, mill-Prim’Imħallef, mill-President tal-Kamra tal-Avukati u minn membri oħrajn tal-ġudikatura, kif ukoll minn professjonisti oħrajn fil-qasam legali. L-ilmenti kollha fil-konfront tal-avukati jiġu ttrattati minn kumitat ta’ ħames avukati li mbagħad jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja dwar l-azzjoni dixxiplinari li għandha tittieħed. Tlieta mill-ħames avukati jinħatru mill-Kamra tal-Avukati, biex b’hekk il-Kamra għandha setgħat effettivi ta’ regolamentazzjoni rigward il-professjoni.

Il-Kamra tal-Avukati żżomm aġġornat sit elettroniku informattiv iddedikat għall-professjoni, li jinkludi wkoll direttorju. Id-direttorju huwa maqsum f’żewġ partijiet: il-parti aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali, li tinkludi dettalji tal-avukati kollha li huma membri tal-Kamra tal-Avukati, filwaqt li l-parti privata maħsuba għall-membri tinkludi d-dettalji tal-avukati kollha li taf bihom il-Kamra tal-Avukati.

Tul dawn l-aħħar snin, il-Kamra organizzat numru ta’ konferenzi u ta’ seminars akkademiċi, kif ukoll sensiela ta’ lectures kull xahar sabiex tippromwovi kultura ta’ żvilupp legali kontinwu tal-avukati kollha.

Bażijiet tad-dejta legali

Is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati jagħti informazzjoni dwar il-korpi, inklużi aħbarijiet, kalendarju ta’ avvenimenti, u bażi tad-dejta dwar l-avukati. Hemm ukoll parti ristretta għall-membri li tipprovdi servizzi addizzjonali lill-avukati.

L-aċċess għal din il-bażi tad-dejta huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għal din il-bażi tad-dejta huwa mingħajr ħlas.

Nutara

Rwol u dmirijiet

In-nutara huma uffiċjali pubbliċi awtorizzati li jirċievu atti fost il-ħajjin u testmenti u li jagħtuhom fidi pubblika. Bħala konsegwenza ta’ dan l-obbligu u dover, huma wkoll responsabbli mill-kustodja ta’ dawn l-istess dokumenti u jistgħu jagħtu kopji ta’ dawn id-dokumenti. Kapitlu 55 tal-Liġijiet ta’ Malta (Att dwar il-Professjoni Nutarili u Arkivji Nutarili) jispeċifika x’setgħat u funzjonijiet oħra għandu nutar.

In-nutara jieħdu l-ġurament ta’ fedeltà u l-ġurament tal-kariga quddiem il-Qorti tal-Appell qabel ma jibdew jeżerċitaw il-professjoni tagħhom.

Is-sorveljanza fuq in-Nutara kollha, l-Arkivji Nutarili u r-Reġistru Pubbliku hi mħollija f’idejn qorti speċjali magħrufa bħala l-Qorti ta’ Reviżjoni tal-Atti Nutarili. Din il-Qorti hi magħmula minn membri maħtura mill-Ministru responsabbli għall-affarijiet nutarili minn fost imħallfin u maġistrati rtirati u minn fost avukati u nutara pubbliċi.

Il-Qorti, kull meta jidhrilha meħtieġ tista’ mingħajr ma tagħti avviż iżżur u tispezzjona l-Arkivji, r-Reġistru Pubbliku jew l-uffiċċju ta’ nutar.

Kull sena, fix-xahar ta’ Jannar, fil-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta jiġu ppubblikati d-dettalji tan-nutara kollha li jipprattikaw f’Malta.

Organizzazzjoni

Il-Kunsill Notarili huwa l-korp ġenerali li jissuperviżjona l-professjoni Notarili, u huwa intitolat, jew fuq inizjattiva tiegħu stess jew meta jirċievi lment, li jinvestiga l-kondotta ta’ kwalunkwe nutar li jitqies li tmur kontra d-dekor tal-professjoni notarili. Il-Kunsill jista’ anki jittratta kwalunkwe akkuża ta’ negliġenza jew ta’ abbuż li ssir fil-konfront ta’ kwalunkwe nutar fir-rigward tal-kondotta professjonali tiegħu jew b’konnessjoni ma’ kwistjonjiet professjonali, sakemm is-setgħa li jagħmel dan ma tingħatax lil xi awtorità oħra kif stabbilit fl-Artikoli 85 u 94 tal-Kapitolu 55 tal-Liġijiet ta’ Malta: Att dwar il-Professjoni Nutarili u l-Arkivji Nutarili, jew skont kwalunkwe liġi oħra.

Bażijiet tad-dejta legali

Is-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit elettroniku uffiċjali tal-Kunsill Nutarili (Malta) jinkludi informazzjoni dwar il-Kunsill Notarili, informazzjoni ġenerali utili kemm għall-pubbliku kif ukoll għan-nutara kif ukoll direttorju bid-dettalji tan-nutara pubbliċi li jipprattikaw f’Malta. Il-bażi tad-dejta hija aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u hija mingħajr ħlas.

Professjonijiet legali oħra

Prokuraturi legali

Biex persuna tkun tista’ teżerċita l-professjoni ta’ prokuratur legali f’Malta irid ikollha warrant maħruġ mill-President ta’ Malta taħt is-Siġill Pubbliku ta’ Malta. Kull min jingħata dan il-warrant għandu, qabel ma jibda l-eżerċizzju tal-professjoni, jieħu quddiem il-Qorti tal-Appell, f’seduta bil-miftuħ ta’ dik il-qorti, il-ġurament ta’ lealtà u l-ġurament tal-kariga.

Id-dmir prinċipali tal-prokuratur legali huwa li jassisti lill-avukat li jirriserva s-servizzi tiegħu rigward il-proċedimenti fil-qrati. B’hekk, ikunu involuti fil-preżentazzjoni tas-sottomissjonijiet bil-miktub fir-reġistri tal-qrati f’isem il-klijenti u ġeneralment iwettqu servizzi oħrajn b’konnessjoni mal-preparazzjoni tal-kawżi mill-avukati.

Il-prokuraturi legali għandhom id-dritt li jinstemgħu quddiem il-qrati tal-maġistrati u quddiem tribunali u bordijiet speċjali, u jistgħu jagħtu l-pariri.

Il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja hija l-entità responsabbli mir-regolamentazzjoni ta’ din il-professjoni f’Malta.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTaqsima fis-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, hija ddedikata għall-professjoni tal-prokuraturi legali u hija aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali.

Reġistratur u staff tal-Qrati

Ir-Reġistraturi tal-Qrati huma responsabbli mir-reġistri u mill-uffiċjali assenjati lilhom, mill-preżentazzjoni u mit-taħrika tal-atti ġudizzjarji, mill-eżekuzzjoni tat-titoli eżekuttivi, bħas-sentenzi u l-mandati permezz tal-marixxalli maħtura mill-Qorti, mill-bejgħ b’subbasti, mill-ġurijiet u minn proċeduri oħrajn tal-qorti kriminali.

Deputat ReġistraturPDF(489 KB)mt

Assistent ĠudizzjarjuPDF(382 KB)mt

Skrivani tar-ReġistruPDF(390 KB)mt

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati (Malta)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSit elettroniku uffiċjali tal-Kunsill Notarili (Malta)


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 22/06/2016

Il-professjonijiet legali - Olanda

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fin-Netherlands.

Prosekuturi

Imħallfin

Avukati

Nutara

Professjonijiet legali oħra


Il-professjonijiet legali

Prosekuturi

Organizzazzjoni

Is-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika (Openbaar Ministerie, jew OM) huwa organizzazzjoni nazzjonali b’uffiċċji fir-reġjuni kollha. Jeżisti wkoll Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku nazzjonali li jiffoka fuq il-ġlieda (internazzjonali) kontra l-kriminalità organizzata, u Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Funzjonali biex jiġġieled il-kriminalità u l-frodi ambjentali u finanzjarji.

Hemm 10 uffiċċji tal-prosekuturi distrettwali, fejn il-prosekuturi pubbliċi, megħjuna minn esperti amministrattivi u legali, jimmaniġġaw mijiet ta’ eluf ta’ każijiet kull sena. Jekk jitressaq appell, il-kawża tiġi riferuta lil wieħed mill-erba' uffiċċji tal-prosekuturi reġjonali. Ir-rappreżentant tal-OM f’dawn l-uffiċċji jissejjaħ l-avukat ġenerali jew Advocaat-Generaal. Il-Kapijiet Prosekuturi Pubbliċi u l-kapijiet avukati ġenerali jieħdu ħsieb dawn l-uffiċċji. Fil-livell nazzjonali l-OM huwa mmexxi minn Bord ta’ Prokuraturi Ġenerali (College van Procureurs-generaal) fl-Aja. Ir-responsabbiltà politika għall-OM hija fdata f’idejn il-Ministru tal-Ġustizzja. Flimkien mal-Bord tal-Prokuraturi Ġenerali, dan jiddeċiedi dwar il-prijoritajiet għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni.

Rwol u dmirijiet

Kull persuna ssusspettata li wettqet reat kriminali jkollha x'taqsam mal-OM. L-OM huwa l-uniku korp fin-Netherlands li jista’ jtella' persuna ssusspettata l-qorti. Huwa jiżgura li r-reati kriminali jiġu investigati u li ssir il-prosekuzzjoni.

Huwa jaħdem f’kollaborazzjoni mal-pulizija u servizzi oħra ta’ investigazzjoni. Il-Prosekutur Pubbliku huwa responsabbli mill-investigazzjonijiet. L-OM jissorvelja wkoll l-eżekuzzjoni xierqa tad-deċiżjonijiet tal-qorti; il-multi jridu jitħallsu, sentenzi ta' priġunerija jiġu skontati, u s-servizz komunitarju jitwettaq. L-OM u l-imħallfin huma parti mill-ġudikatura. Għaldaqstant, l-OM mhuwiex Ministeru kif nafuh ġeneralment.

Imħallfin

Organizzazzjoni

Kull min jixtieq isir imħallef irid ikollu mill-inqas seba’ snin esperjenza professjonali. Din l-esperjenza tista’ tinkiseb permezz ta’ kors ta’ taħriġ intern mal-ġudikatura jew xi mkien ieħor fis-sistema ġudizzjarja. Is-sistema ġudizzjarja tipprovdi t-taħriġ meħtieġ.

L-Imħallfin jinħatru mill-Kuruna, taħt il-patronaġġ tal-Ministru għas-Sigurtà u l-Ġustizzja. Iċ-ċittadini Netherlandiżi biss jistgħu jinħatru fil-kariga ta’ mħallef. Il-kandidati jrid ikollhom lawrja fil-liġi minn università Netherlandiża.

L-individwi jistgħu jiġu nnominati għal ħatra fil-ġudikatura biss wara rakkomandazzjoni ta’ kumitat ta’ selezzjoni nazzjonali magħmul minn membri mid-diversi qrati, mill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku u minn individwi soċjalment attivi.

Imħallef jinħatar biex jamministra l-ġustizzja f’qorti speċifika. Tali ħatra tista’ sseħħ biss jekk il-qorti inkwistjoni tinnomina lill-imħallef prospettiv. Dawn il-kundizzjonijiet jagħmlu s-sistema ta’ ħatriet kemm jista’ jkun oġġettiva.

L-imħallef huwa uffiċjal tal-gvern bi status speċjali. Wara l-ħatra, l-imħallef ma jistax jaċċetta kariga xi mkien ieħor.

L-imħallfin jistgħu jibqgħu fil-kariga tagħhom sakemm jagħlqu 70 sena. Qabel ma jagħlqu s-70, jistgħu jitneħħew mill-kariga kontra l-volontà tagħhom biss mill-ogħla qorti fin-Netherlands, il-Qorti Suprema tan-Netherlands (Hoge Raad der Nederlanden), fuq talba tal-prokuratur ġenerali (procureur-general) ta’ din il-qorti. Din is-sistema tagħti protezzjoni adegwata mill-influwenza politika fuq il-ħatriet u t-tneħħijiet mill-kariga.

Rwol u dmirijiet

Il-kompitu tal-imħallef huwa li jieħu deċiżjoni imparzjali fit-tilwim legali – inklużi l-kawżi li l-gvern ikun parti fihom. Biex tkun iggarantita l-imparzjalità fil-konfront tal-gvern, hemm sistema speċjali ta’ selezzjoni u ta’ ħatra. B’hekk, l-istatus legali tal-imħallfin huwa differenti minn dak tal-uffiċjali l-oħra tal-gvern.

Il-Kostituzzjoni Netherlandiża teżiġi li l-ġudikatura tieħu deċiżjonijiet dwar it-tilwim, u tinkludi dispożizzjonjiet li jirregolaw l-istatus legali tal-membri tal-ġudikatura.

L-imħallfin jistgħu jisimgħu l-kawżi skont id-diskrezzjoni tagħhom, filwaqt li jkunu ggwidati mil-leġiżlazzjoni prevalenti,. Huma jiddeterminaw ukoll, sa ċertu punt, il-progress prattiku tal-proċedimenti (pereżempju, it-tul ta’ ċerti partijiet tal-proċedimenti).

Jekk parti fi proċediment ikollha xi dubji dwar l-imparzjalità tal-imħallef, il-liġi tagħtiha opportunità biex toġġezzjona li l-imħallef jisma’ l-kawża. Xi drabi, parti f'kawża ma tkunx sodisfatta b’ħidmet l-imħallef. Hawnhekk issir distinzjoni bejn id-deċiżjoni mogħtija mill-qorti u l-imġiba tal-imħallef.

 1. Jekk in-nuqqas ta’ sodisfazzjon ikun minħabba s-sentenza, il-parti li qed tilmenta ġeneralment ikollha l-possibbiltà li tressaq appell;
 2. L-ilmenti dwar l-imġiba ta’ mħallef jistgħu jitressqu quddiem il-bord tal-qorti fejn jipprattika l-imħallef inkwistjoni. Kull qorti għandha proċedura għall-ilmenti li tistipula r-regoli biex jiġu ttrattati l-ilmenti.

Hemm diversi dispożizzjonijiet statutorji li jirregolaw l-imġiba tal-imħallfin. L-iskop tagħhom huwa li jkun iggarantit li l-imħallfin jagħmlu xogħolhom b’mod imparzjali.

L-imħallfin iridu jiksbu għarfien espert f’mill-inqas żewġ oqsma. B’hekk, ġeneralment ikunu meħtieġa jisimgħu kawża waħda f’ċertu qasam, u wara jaqbilbu għall-qasam l-ieħor. Din ir-regola hija mfassla biex l-imħallfin ma jitħallewx jiffokaw għal wisq żmien u żżejjed fuq qasam wieħed ta’ għarfien espert.

L-imħallfin jaħdmu fi qrati distrettwali (rechtbanken). Dawn jikkonsistu f'tal-anqas erba’ setturi: is-settur tad-dritt ċivili, is-settur tad-dritt kriminali, is-settur tad-dritt amministrattiv u s-settur tal-qrati subdistrettwali. L-imħallfin li jaħdmu fis-settur tal-aħħar jissejħu kantonrechter, filwaqt li l-oħrajn jissejħu rechter. L-imħallfin li jaħdmu fil-qrati tal-appell u fil-Qorti Surpema jissejħu raadsheer.

Il-kompożizzjoni tal-qrati meta jisimgħu l-kawżi hija kif ġej:

 • Il-Kantonrechters jisimgħu l-kawżi waħidhom.
 • L-imħallfin tal-qrati distrettwali ġeneralment jisimgħu l-kawżi waħidhom, imma wħud mill-kawżi jridu jinstemgħu minn bord ta’ tliet imħallfin.
 • L-imħallfin fil-qrati tal-appell jisimgħu l-kawżi f’bord ta’ tlieta, ħlief meta kawża ta’ din x-xorta tkun tista’ tinstema’ minn imħallef wieħed. Il-liġi tipprovdi regoli għal dan.
 • Fil-Qorti Suprema, kull kawża tinstema’ minn ħames imħallfin.

L-entità governattiva responsabbli mir-regolamentazzjoni tal-professjoni hija l-Ġudikatura Netherlandiża (rechtspraak).

Bażi tad-dejta legali

Għal iktar informazzjoni, ara s-sit elettroniku ddedikat għall-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaamministrazzjoni tal-ġustizzja fin-Netherlands, li huwa aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali.

Organizzazzjoni tal-professjoni legali: Avukati

Avukati

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati Netherlandiża (de Orde) hija l-entità professjonali tad-dritt pubbliku għall-avukati kollha fin-Netherlands. L-attività ċentrali tal-Kamra tal-Avukati, li hija rregolata b’mod statutorju, hija s-sorveljanza tal-kwalità tas-servizzi li jagħtu l-avukati. Din il-kwalità tiġi żgurata, fost l-oħrajn, permezz ta’:

 • Programm edukattiv komprensiv għall-professjoni legali
 • Tfassil ta’ ordinamenti u ta’ regoli vinkolanti oħrajn għall-avukati
 • Proċedimenti dixxiplinari
 • Informazzjoni u servizzi lill-membri
 • Pariri lill-gvern Netherlandiż dwar il-pjanijiet tal-politiki u l-adozzjonijiet.

Bil-liġi, avukat irid isir membru tal-Kamra tal-Avukati. Fl-2014, kien hemm 17 000 avukat irreġistrati.

Konsulenti legali

M’hemm l-ebda entità ċentralizzata li tirregola din il-professjoni.

Nutara

Organizzazzjoni

Ara s-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEntità Professjonali Rjali tan-Nutara (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

Rwol u dmirijiet

Il-liġi teħtieġ strument notarili għal għadd ta’ ftehimiet u ta’ tranżazzjonijiet legali. L-iktar importanti huma:

 1. Iċ-ċessjoni tal-proprjetà immobbli fin-Netherlands
 2. Il-ħolqien jew il-kanċellazzjoni tal-ipoteki
 3. L-inkorporazzjoni tal-kumpaniji pubbliċi jew privati b’responsabbiltà limitata (NVs u BVs) jew l-emendi tal-istatut ta’ assoċjazzjoni tagħhom
 4. It-twaqqif ta’ fondazzjonijiet jew ta’ assoċjazzjonijiet (inklużi l-kooperattivi) jew l-emendi fil-kostituzzjoni tagħhom
 5. It-tfassil, l-emendi għal u l-eżekuzzjoni tat-testmenti
 6. It-tfassil jew l-emendi għall-kuntratti taż-żwieġ u għall-ftehimiet ta’ sħubija reġistrata
 7. It-trasferiment ta’ ishma rreġistrati
 8. L-awtorizzazzjoni tal-firem
 9. Il-provvista ta’ rigali u ta’ donazzjonijiet fi strument notarili.

Għal raġunijiet prattiċi, nutar ta’ spiss iwettaq anki tipi oħrajn ta’ tranżazzjonijiet legali u jista’ jabbozza tipi oħrajn ta’ ftehimiet. Dawn jinkludu, pereżempju, ftehimiet ta’ sħubija (sħubijiet kummerċjali, ċivili u limitati), ftehimiet bejn persuni li jikkoabitaw u dispożizzjonijiet sabiex kumpaniji privati b’responabbiltà limitata jkunu protetti minn partijiet terzi.

Professjonijiet legali oħra

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrganizzazzjoni Professjonali Rjali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (il-Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders jew KBvG) kienet inkorporata fl-Att dwar l-Uffiċjali Ġudizzjarji, li daħal fis-seħħ fil-15 ta’ Lulju 2001. Dan jagħti lill-KBvG – li l-uffiċjali ġudizzjarji kollha fin-Netherlands iridu jissieħbu fiha – il-kompitu li trawwem prattika tajba fi ħdan il-professjoni.

L-uffiċjali ġudizzjarji Netherlandiżi għandhom ir-responsabbiltà li jirċievu u jibagħtu dokumenti skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 tad-29 ta' Mejju 2000 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali. Id-dokumenti li għandhom jiġu servuti fin-Netherlands iridu jintbagħtu direttament lil wieħed mill-uffiċjali ġudizzjarji tagħha. It-talbiet għal dan is-servizz iridu jsiru bin-Netherlandiż jew bl-Ingliż.

Talba ta’ din ix-xorta, madankollu, ma tistax tintbagħat lill-entità ċentrali Netherlandiża, l-Organizzazzoni Professjonali Rjali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji. L-għajnuna tagħha tista’ tintalab biss fiċ-ċirkustanzi eċċezzjonali ddefiniti fl-Artikolu 3(c) tar-Regolament Ewropew imsemmi iktar 'il fuq.

Servizzi legali pro bono

Għal pariri legali primarji, tista’ titlob l-għajnuna f’wieħed mid-Dipartimenti tas-Servizzi Legali. Hawnhekk tista’ titlob kjarifiki dwar kwistjonijiet legali, informazzjoni u pariri. Dan huwa l-ewwel post fejn il-konsumatur għandu jmur biex jingħata għajnuna legali.

Jekk ikun meħtieġ, inti tintbagħat għand avukat jew medjatur privat, u dan ikun it-tieni post fejn tingħata għajnuna legali.

Is-servizzi ta’ informazzjoni kollha fid-Dipartimenti tas-Servizzi Legali huma mingħajr ħlas. Dawn jingħataw fil-post jew bħala parti minn konsultazzjoni (mhux iktar minn 60 minuta). Tista’ tavviċina dawn id-Dipartimenti bi problemi rigward id-dritt ċivili, id-dritt amministrattiv, id-dritt kriminali u d-dritt dwar l-immigrazzjoni.

Ġew stabbliti total ta’ 30 Dipartiment tas-Servizzi Legali. Dawn ġew mifruxa b’mod ġeografikament regolari, biex kull ċittadin Netherlandiż ikollu aċċess faċli għas-servizzi legali.

Ara s-sit elettroniku tad-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDipartimenti tas-Servizzi Legali għal iktar informazzjoni.

Ħoloq

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku (OM), Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Amministrazzjoni tal-ġustizzja u l-Qorti Suprema tan-Netherlands (Nederlandse rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden), Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kamra tal-Avukati Netherlandiża (Nederlandse Orde van Advocaten), Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Entità Professjonali Rjali tan-Nutara (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Organizzazzoni Professjonali Rjali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders), Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Dipartimenti tas-Servizzi Legali (Het Juridisch Loket), Skeda Informattiva dwar il-Persunal tal-QortiPDF(389 Kb)en


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 11/10/2016

Il-professjonijiet legali - Awstrija

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fl-Awstrija.


Il-professjonijiet legali

Il-professjonijiet legali — INTRODUZZJONI

Fil-preżent hemm 1 693 Imħallef professjonist li għalihom il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja Awstrijak huwa responsabbli (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li tirrappreżenta pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inkluż tal-Qorti Suprema).

L-Imħallfin jinħatru wkoll barra s-sistema ġudizzjarja, pereżempju lill-Qorti Amministrattiva (madwar 63) u l-Qorti tal-Ażil.

Barra minn hekk, hemm persuni lajċi li huma assenjati għal każijiet speċifiċi li jaħdmu fuq bażi volontarja. Dawn jaġixxu bħala Imħallfin Lajċi jew membri tal-ġurija f’każijiet kriminali u bħala Imħallfin Assoċjati b'kompetenza speċjali f’każijiet kummerċjali, tax-xogħol u tal-liġi soċjali.

Hemm 375 prosekutur pubbliku (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inkluż fl-Uffiċċju tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi) u 4 864 Uffiċjal u aġenti kuntrattwali (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inklużi fil-Qorti Suprema u fl-Uffiċċju tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi), li jgħinu biex jinżamm it-tħaddim xieraq tal-qrati u l-uffiċċji tal-prosekuzzjoni pubblika.

B’kollox 3 631 persuna huma impjegati fis-sistema penitenzjarja (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inklużi l-membri tad-Direttorat tal-Ħabsijiet); din iċ-ċifra tinkludi total ta’ 3 098 gwardjan tal-ħabs (inklużi 127 responsabbli biex jgħallmu l-priġunieri).

1. Imħallfin

L-edukazzjoni u l-ħatra

Wara li jlestu l-istudji legali tagħhom, segwit minn prattika tal-qrati fil-qafas ta’ servizz ta' preparazzjoni ġudizzjarja, l-imħallfin jgħaddu mit-taħriġ prattiku tagħhom. Kull sena, jinħatru madwar 60-80 kandidat imħallfin. Is-servizz ta' preparazzjoni ġudizzjarja (inkluża l-prattika tal-qrati) fil-prinċipju jdum għaddej erba’ snin u jitwettaq fi qrati distrettwali, qrati reġjunali, fl-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, fil-ħabs jew f'ċentru għall-protezzjoni tal-vittmi jew ta' assistenza, jew fl-uffiċċju ta’ avukat skont il-liġi, nutar jew prosekutur li jirrappreżentaw il-Ministeru Federali tal-Finanzi. Parti mit-taħriġ tas-servizz jista’ jitwettaq ukoll fil-Qorti Reġjonali Għolja, fil-Qorti Suprema, fil-Ministeru Federali tal-Ġustizzja, fid-Direttorat tal-Ħabsijiet, fiċ-ċentri ta' servizzi tal-perjodu ta' prova, fl-assoċjazzjonijiet ta’ trustees legali jew fl-uffiċċji tal-benesseri taż-żgħażagħ, fl-Uffiċċju tal-ombudsman għad-drittijiet taċ-ċittadini jew garanziji xierqa, jew fis-settur finanzjarju. Is-servizz ta' preparazzjoni ġudizzjarja jikkonkludi b’eżami tal-kariga ġudizzjarja.

Ladarba jkunu għaddew l-eżami tal-kariga ġudizzjarja, l-imħallfin kandidati jkunu jistgħu japplikaw għal pożizzjonijiet permanenti vakanti bħala mħallfin.

Il-ħatriet bħala mħallfin isiru mill-President Federali li, fil-każ tal-parti l-kbira tal-pożizzjonijiet, ikun iddelega dan il-kompitu lill-Ministru Federali tal-Ġustizzja. Ċittadini Awstrijaċi biss jistgħu jinħatru bħala imħallfin.

Il-persuni lajċi għandhom jiġu distinti mill-imħallfin professjonisti. Dawn ma għandhom bżonn l-ebda taħriġ legali u jaħdmu fuq bażi volontarja. Huma jaġixxu bħala Imħallfin Lajċi jew membri tal-ġurija fi proċedimenti kriminali u bħala Imħallfin Assoċjati b'kompetenza speċjali f’każijiet kummerċjali, tax-xogħol u tal-liġi soċjali.

l-Istatus tal-Imħallfin

L-Imħallfin professjonisti jkollhom relazzjoni ta’ impjieg mal-liġi pubblika fl-Istat Federali. Minbarra l-Att Kostituzzjonali Federali, l-Att tas-Servizz tal-Imħallfin huwa s-sors legali ewlieni għat-taħriġ u l-istatus professjonali tal-imħallfin. (L-isem sħiħ ta' dan is-sors legali huwa l-Att tal-Imħallfin u tas-Servizz ta' Prosekuzzjoni Pubblika; b'mod partikolari, għadd ta' dispożizzjonijiet li l-imħallfin u l-prosekuturi pubbliċi huma suġġetti għalihom u li jirregolaw, pereżempju, il-proċeduri dixxiplinarji u d-deskrizzjonijiet tas-servizzi huma ddeterminati bl-istess mod.)

Imħallfin professjonisti jinħatru għal perjodu ta’ żmien mhux limitat u jirtiraw fl-aħħar tas-sena li fiha jagħlqu l-età ta’ 65 sena.

Skont l-Artikoli 87 u 88 tal-Att Kostituzzjonali Federali, l-imħallfin jaġixxu bħala aġenti indipendenti tal-Istat fl-interpretazzjoni tal-liġi u fl-aġġudikazzjoni ta' każijiet. Din l-indipendenza hija espressa fil-libertà mill-istruzzjoni li jgawdu l-imħallfin (indipendenza materjali) u fl-impossibbiltà li jitneħħew jew li jiġu trasferiti għal pożizzjoni oħra (indipendenza personali). L-Imħallfin huma marbuta biss bil-liġi u jiddeċiedu fuq il-bażi tal-kundanni legali tagħhom stess. Bl-istess mod, dawn ma jkunux marbuta b’deċiżjonijiet preċedenti ta’ qrati oħra dwar kwistjonijiet legali simili (preċedenti).

Minbarra meta dawn jirtiraw b’mod permanenti wara li jilħqu l-limitu ta’ età statutorja, l-imħallfin jistgħu jitneħħew mill-kariga jew jiġu trasferiti għal pożizzjoni oħra jew jiġu rtirati kontra l-volontà tagħhom biss fiċ-ċirkostanzi u fil-manjiera provduta mil-liġi u fuq il-bażi ta’ deċiżjoni ġudizzjarja formali (l-Artikolu 88 tal-Att Kostituzzjonali Federali).

L-istatus speċjali ta’ imħallfin taħt il-Kostituzzjoni jgħodd biss meta jeżerċitaw il-kariga ġudizzjarja tagħhom (fit-tmexxija tan-negozju ġudizzjarju kollu allokat bil-liġi jew taħt sistema ta’ allokazzjoni ta’ negozju). Teżisti eżenzjoni għall-kwistjonijiet ta' “amministrazzjoni ta' ġustizzja” (miżuri sabiex tinżamm l-operazzjoni tas-sistema ġudizzjarja). Iżda f’dawn il-każijiet, l-imħallfin huma indipendenti biss jekk huma jittrattaw dawn il-kwistjonijiet (bħalma hija l-allokazzjoni ta’ negozju ġudizzjarju u proposti għal ħatriet għal pożizzjonijiet ġudizzjarji) fuq il-bordijiet jew fil-kummissjonijiet. Inkella, dawn huma marbutin bi struzzjonijiet minn fuq. Allokazzjoni fissa ta’ xogħol ġudizzjarju tiżgura li d-dritt għal imħallef taħt is-sistema legali, li huwa ggarantit mill-Kostituzzjoni, jiġi rrispettat.

Rwol u dmirijiet

L-Imħallfin huma responsabbli għal każijiet ġudikanti tal-liġi ċivili u kriminali. Fi kwistjonijiet amministrattivi u ta' liġi kostituzzjonali, jaġixxu bħala kontroll fuq l-amministrazzjoni u bħala gwardjana tal-kostituzzjoni.

Responsabbiltà f’għajnejn il-liġi

Il-Qorti dixxiplinari: Imħallef li kolpevolment jikser l-obbligi professjonali tiegħu huwa responsabbli fil-konfront tal-Qorti dixxiplinari, li hija stabbilita fil-livell tal-Qorti Reġjonali Għolja jew tal-Qorti Suprema u tikkonsisti biss minn imħallfin (il-Qorti dixxiplinari hija wkoll kompetenti fil-kwistjoni ta’ kondotta ħażina minn prosekuturi pubbliċi).

Il-Qorti Kriminali: Imħallef li, fi ksur ħati tal-obbligi professjonali tiegħu, jikkommetti wkoll reat kriminali huwa responsabbli fil-konfront tal-qorti kriminali (pereżempju, f’każ ta’ abbuż ta’ poter uffiċjali).

Il-Qorti Ċivili: Parti li tkun sofriet telf minħabba f'imġiba illegali u ħatja minn imħallef (jew, jekk applikabbli, prosekutur pubbliku) tista’ ssostni dan it-telf biss kontra l-Istat. L-Istat jista’ jkollu rikors kontra l-imħallef (jew, jekk applikabbli, prosekutur pubbliku) fil-każ ta’ atti intenzjonali jew negliġenza grossa.

2. Prosekuturi pubbliċi

Organizzazzjoni

Bażikament, l-organizzazzjoni ġerarkika tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku tikkorrispondi għall-organizzazzjoni tal-qrati.

F’kull qorti kompetenti li għandha ġurisdizzjoni fuq każijiet kriminali (jiġifieri 17-il qorti b’kollox) hemm l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku. Barra minn hekk, hemm Servizz Ċentrali għall-Prosekuzzjoni ta’ Reati Ekonomiċi b’kompetenzi għall-Awstrija kollha. F’kull Qorti Reġjonali Għolja hemm uffiċju tal-prosekutur pubbliku superjuri u l-uffiċċju tad-direttur tal-prosekuzzjonijiet pubbliċi huwa fil-Qorti Suprema. L-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku superjuri u l-uffiċċju tad-Direttur tal-prosekuzzjonijiet pubbliċi jaqgħu direttament taħt il-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

L-edukazzjoni u l-ħatra

L-edukazzjoni ta’ prosekutur pubbliku tikkorrispondi għal dik ta’ imħallef professjonali.

Kull min jissodisfa r-rekwiżiti għall-ħatra għall-pożizzjoni ta’ imħallef jista’ wkoll jinħatar prosekutur pubbliku.

Pożizzjonijiet permanenti vakanti għal prosekuturi pubbliċi, bħal pożizzjonijiet permanenti għall-imħallfin, għandhom jixxandru pubblikament biex jimtlew. Huwa l-President Federali li jkollu d-dritt li jaħtar il-prosekuturi pubbliċi iżda, bħal fil-każ ta’ mħallfin, huwa jkun iddelega d-dritt ta’ ħatra fir-rigward ta’ bosta pożizzjonijiet permanenti għal prosekuturi pubbliċi lill-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

L-istatus ta’ prosekuturi pubbliċi

L-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku huma l-awtoritajiet ġudizzjarji separati minn, iżda mhux indipendenti mill-qrati. Huma għandhom struttura ġerarkika u huma marbuta bl-istruzzjonijiet tal-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku għoli u fl-aħħar mill-aħħar tal-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

Hemm regoli statutorji preċiżi li jirregolaw id-dritt li jinħarġu l-istruzzjonijiet. Struzzjonijiet mingħand uffiċċju ta' prosekutur pubbliku għoli jew mingħand il-Ministru Federali tal-Ġustizzja jistgħu jinħarġu biss fil-forma miktuba u jridu jkunu akkumpanjati minn stqarrija ta’ raġunijiet. Barra minn hekk, l-istruzzjonijiet irċevuti jridu jiġu rreġistrati fil-fajl tal-każijiet kriminali. Il-Ministru Federali tal-Ġustizzja iġorr ir-responsabbiltà ministerjali u għalhekk huwa obbligat jipprovdi informazzjoni lill-Parlament, li għalih huwa jew hija j/tkun responsabbli.

Il-membri tal-persunal tal-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi individwali għandhom ikunu konformi mal-istruzzjonijiet mogħtija mill-mexxejja tal-awtoritajiet. Madankollu, jekk jikkunsidraw li xi struzzjoni tmur kontra l-liġi, huma jistgħu jitolbu ordni bil-miktub li tikkonċerna l-istruzzjoni u jistgħu anki jagħmlu arranġamenti biex ikunu rilaxxati mill-maniġġar tal-kawża kriminali inkwistjoni. L-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi huma għalhekk ġerarkikament organizzati b'livelli subordinati u superjuri. Dan huwa wkoll meħtieġ minħabba l-fatt li — għall-kuntrarju tas-sentenzi tal-Qorti — id-deċiżjonijiet tagħhom ma jistgħux jiġu kkuntestati permezz ta’ kwalunkwe rimedju legali.

Rwol u dmirijiet

L-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi huma korpi speċjali separati mill-qrati. Ir-rwol tagħhom huwa li jħarsu l-interess pubbliku fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja kriminali. Dan primarjament jinvolvi t-tressiq ta' atti ta' akkużi kontra persuni u l-preżentazzjoni ta' akkużi fi proċedimenti kriminali. Huma għalhekk jissejħu wkoll aġenziji tal-prosekuzzjoni. Fi proċedimenti kriminali huma inkarigati wkoll mill-proċedimenti preliminari.

Il-prosekuturi pubbliċi huma responsabbli għar-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni ta' akkużi kemm quddiem il-qorti reġjonali kif ukoll quddiem il-qrati distrettwali tad-distrett tal-qorti reġjonali rispettiv. Bħala regola, il-prosekuturi distrettwali jippreżentaw l-att ta’ akkuża quddiem il-qrati distrettwali. Il-prosekuturi distrettwali huma uffiċjali b’kompetenza speċjali, iżda mhumiex meħtieġa li jkollhom grad akkademiku.

Is-Servizz Ċentrali jokkupa pożizzjoni speċjali għall-Prosekuzzjoni ta’ Reati Ekonomiċi li l-ġurisdizzjoni tagħhom mifruxa mal-pajjiż kollu issa testendi għall-oqsma ta’ abbużi minn impjegati taċ-ċivil u għar-reati ekonomiċi li jinvolvu ammonti ta’ aktar minn EUR 5 000 000. Taħt din il-kompetenza jaqgħu ukoll ir-reati finanzjarji li jinvolvu ammonti ta’ aktar minn EUR 5 000 000, każijiet eliġibbli ta’ frodi soċjali, azzjoni minn debitur li hija ta’ detriment lill-kredituri, u offiżi taħt il-Liġi dwar il-Kumpaniji Pubbliċi b’Responsabbiltà Limitata jew il-Liġi dwar Kumpaniji Privati b'Responsabbiltà Limitata impenjati f'impriżi li huma daqstant kbar (b’kapital azzjonarju ta’ mill-inqas EUR 5 000 000 jew aktar minn 2 000 impjegat).

L-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku għoli huma ġerarkikament superjuri għall-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku u jappoġġjaw il-Qrati Reġjonali Għolja fi Vjenna, Graz, Linz u Innsbruck. Barra milli jaġixxu għall-prosekuzzjoni quddiem il-Qorti Reġjonali Għolja, huma wkoll responsabbli għas-superviżjoni tal-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi kollha distrettwali tagħhom u jaqgħu taħt il-kontroll dirett tal-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

L-Uffiċċju tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi, stabbilit fil-Qorti Suprema, min-naħa tiegħu jokkupa pożizzjoni speċjali. Huwa jaqa' taħt ir-responsabbiltà diretta tal-Ministru Federali tal-Ġustizzja u fih innifsu ma għandux id-dritt li joħroġ struzzjonijiet lill-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi u lill-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi għolja. Lanqas ma jista' joħroġ akkużi, iżda huwa inkarigat bl-appoġġ tal-Qorti Suprema. Huwa awtorizzat b'mod speċjali biex jiddepożita dawk li huma magħrufa bħala appelli ta' nullità għall-osservanza tal-liġi fi kwistjonijiet kriminali li fihom il-partijiet ma għandhom l-ebda possibbiltà (oħra) ta’ appell. L-uffiċċju tad-direttur tal-prosekuzzjonijiet pubbliċi għalhekk iwettaq funzjoni importanti f’li jżomm l-unità tal-liġi u jiżgura ċ-ċertezza legali fi kwistjonijiet tal-liġi kriminali.

Ir-responsabbiltà f’għajnejn il-liġi

Ir-responsabbiltà dixxiplinarja, kriminali u ċivili tal-prosekuturi pubbliċi hija rregolata bl-istess mod bħal dik tal-imħallfin.

3. Reġistraturi

Organizzazzjoni

Fl-Awstrija, ir-reġistraturi huma pilastru essenzjali tas-sistema ġudizzjarja. Aktar minn 80 % tad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-kawża f’kawżi dwar il-liġi ċivili issa jittieħdu mis-662 reġistratur (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li tirrappreżenta pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inkluż fil-grupp tal-iskjerament tal-persunal).

Edukazzjoni

Biex ikun ammess għat-taħriġ bħala reġistratur, il-kandidat għandu jkollu diploma u jkun għadda mill-eżamijiet u/jew kiseb ċertifikat tas-sekondarja, jew ingħata ċertifikat tas-sekondarja vokazzjonali (fi kliem ieħor, ikollu fil-pussess tiegħu ċertifikat ta' tlestija tal-edukazzjoni sekondarja). L-eżamijiet ikkonċernati jistgħu jiġu sostitwiti b'apprendistat jew permezz tat-tkomplija b’suċċess jew ta’ studji f’akkademja teknika jew ta’ studji għall-eżami ta' dħul fl-università.

Qabel ma tiġi ammessa għat-taħriġ bħala reġistratur, il-persuna rilevanti trid taħdem fl-uffiċċju tal-qorti għal mill-inqas sentejn u tkun trid tgħaddi mill-eżami tal-uffiċċju tal-qorti maħsub għall-impjegati tal-uffiċċju tal-qorti, kif ukoll mill-eżami tas-servizz speċjalizzat. B’hekk biss huwa possibbli li impjegat tal-qorti jiġi ammess għat-taħriġ bħala reġistratur mill-imħallef li qed jippresiedi fil-Qorti Reġjonali Għolja.

It-taħriġ biex wieħed isir reġistratur idum tliet snin u jinkludi dan li ġej:

 • impjieg f’qorti waħda jew aktar, it-tħejjija għat-trattament ta' kwistjonijiet fil-qasam tax-xogħol maħsub,
 • sehem f’kors ta' bażi u f'kors ta' qasam ta’ xogħol u
 • l-parteċipazzjoni fl-eżami tar-reġistratur, li wieħed irid ikun għadda b'suċċess fiż-żewġ partijiet.

Wara li jgħaddi mill-eżami tar-reġistraturi, ir-reġistratur kandidat jirċievi diploma maħruġa mill-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

Għandha ssir distinzjoni bejn din id-diploma u ċ-ċertifikat ta' reġistratur, li jinħareġ biss wara l-programm ta' taħriġ ta' tliet snin u jikkonferma l-awtorizzazzjoni biex wieħed jipprattika l-professjoni ta’ reġistratur. Iċ-ċertifikat ta' reġistratur jagħti lill-uffiċjal tal-qorti rilevanti l-awtorizzazzjoni fundamentali biex jittratta n-negozju ġudizzjarju li jaqa’ taħt il-qasam ta’ attività tiegħu jew tagħha fir-rigward tat-territorju federali.

L-imħallef li jippresiedi tal-Qorti Reġjonali Ogħla għandu sussegwentement jiddetermina l-qorti li fiha l-uffiċjal rilevanti tal-qorti għandu jiġi impjegat bħala reġistratur u, jekk applikabbli, għal liema perjodu ta’ żmien. Fil-qorti kkonċernata, ir-reġistratur huwa allokat mill-maniġer tal-qorti lil dipartiment tal-qorti mmexxi minn imħallef jew, jekk applikabbli, lil numru ta’ dipartimenti tal-qorti. Fid-dipartiment tal-qorti, l-imħallef rilevanti huwa responsabbli għall-allokazzjoni tan-negozju.

L-Istatus tar-reġistraturi

Ir-reġistraturi huma uffiċjali tal-qorti mħarrġa b'mod speċjali li lilhom ġie trasferit it-trattament ta' negozju ċirkostritt b'mod speċifiku fi kwistjonijiet ċivili fl-ewwel istanza fuq il-bażi tal-Att Kostituzzjonali Federali Awstrijak (Taqsima 87 (a)) u l-Att tar-Reġistraturi Awtrijaċi. Huma marbuta biss bl-istruzzjonijiet tal-imħallef responsabbli għall-każ skont l-allokazzjoni tan-negozju tal-qorti. L-imħallef jista’ fi kwalunkwe punt u fi kwalunkwe stadju jassenja mill-ġdid it-trattament tal-każ għalih/a innifsu/nfisha. Ir-reġistraturi jistgħu joħorġu biss ordnijiet tal-qorti. L-imħallfin jistgħu jagħtu permess għall-appell kontra dawn l-ordnijiet. Ir-rimedju legali li tinħtieġ sottomissjoni tal-każ lil imħallef jeżisti wkoll.

Fil-prattika, ir-reġistraturi jaħdmu indipendentement sa fejn ikun l-aktar possibbli. Struzzjonijiet mingħand l-imħallef mhumiex normali u jinħarġu estremament rari.

Rwol u dmirijiet

Ir-reġistraturi huma użati fl-oqsma ta' ħidma li ġejjin:

 • Il-proċedura ċivili, l-infurzar u kwistjonijiet ta’ insolvenza (“proċedimenti ta’ saldu ta’ dejn”)
 • Kwistjonijiet mhux kontenzjużi
 • Kwistjonijiet dwar ir-reġistru tal-artijiet u dwar ir-reġistru tal-bastimenti
 • Kwistjonijiet dwar ir-reġistru tal-kumpaniji.

Kull wieħed minn dawn l-oqsma ta' ħidma jeħtieġ taħriġ speċjali u ħatra speċjali bħala reġistratur fir-rigward tal-qasam ta’ ħidma rilevanti.

Diviżjoni tar-responsabbiltajiet bejn l-imħallfin u r-reġistraturi

L-isfera ta’ attività ta' reġistratur ma tinkludix il-ħidma u d-deċiżjonijiet kollha li jirriżultaw fiż-żoni ta’ ħidma msemmija hawn fuq. In-negozju li jaqa’ fl-isfera ta’ attività tar-reġistratur huwa stipulat speċifikament fl-Att tar-Reġistraturi Awstrijak, u l-kobor tal-isfera ta’ attività jvarja ħafna minn żona waħda ta’ ħidma għal oħra.

L-ambitu tal-kompetenzi tar-reġistraturi jinkludi, fost l-oħrajn:

 • azzjonijiet ta’ inadempjenza
 • il-konferma tal-effett legali u l-infurzar ta’ sentenzi minn imħallfin fil-qasam ta' ħidma tagħhom
 • deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet għal għajnuna legali fi proċedimenti ta' amministrazjoni tal-ġustizzja
 • it-twettiq ta’ atti uffiċjali fuq il-bażi ta’ talba għall-assistenza ġudizzjarja minn qorti nazzjonali jew minn awtorità nazzjonali.

4. Avukati (RechtsanwäIte)

Punti ġenerali

L-Avukati (Rechtsanwälte) huma msejħa u awtorizzati li jirrappreżentaw partijiet fil-proċedimenti kollha fil-qorti u barra mill-qorti fil-kwistjonijiet pubbliċi u privati kollha quddiem il-qrati u l-awtoritajiet pubbliċi kollha tar-Repubblika tal-Awstrija.

L-ebda ħatra uffiċjali ma hi meħtieġa minn kull min jixtieq jipprattika bħala Avukat (Rechtsanwalt) fl-Awstrija; madankollu, il-prattika professjonali hija kondizzjonali fuq il-ħtiġiet stabbiliti hawn taħt.

Il-bażijiet legali sostantivi jinkludu l-Kodiċi Awstrijak tal-Avukati, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 96/1896, l-Istatut Dixxiplinari għall-Avukati (Rechtsanwälte) u l-Avukati kandidati, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 474/1990, l-Att Federali dwar it-tariffi tal-Avukati, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 189/1969 u l-Liġi dwar l-Eżami għall-Avukati, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 556/1985.

Rekwiżiti għal prattika professjonali

Kull min jixtieq jeżerċita l-professjoni ta’ Avukat (Rechtsanwalt), wara li jkun studja l-liġi Awstrijaka, għandu jagħti prova li huwa kien involut għal total ta’ mill-inqas ħames snin f’ħidma legali professjonali, li minnhom irid ikun qatta' mill-inqas ħames xhur f’qorti jew f'uffiċċju ta' prosekutur pubbliku u tliet snin fl-uffiċċju ta' Avukat Awstrijak bħala Avukat.

L-eżami tal-Avukat, li s-suċċess tiegħu huwa kundizzjoni biex wieħed ikun jista’ jipprattika, jista' jsir wara l-impjieg prattiku ta’ tliet snin, li minnhom wieħed irid ikun qatta' mill-inqas ħames xhur f’qorti u mill-inqas sentejn fl-uffiċċju ta’ Avukat (Rechtsanwalt). Biex wieħed jagħmel l-eżami, irid jieħu sehem f’korsijiet ta’ taħriġ preskritti b'mod obbligatorju għall-Avukati kandidati mill-Kamra tal-Avukati.

Persuna li tissodisfa r-rekwiżiti ddikjarati tista' tirranġa biex tiddaħħal fil-lista ta’ dawk il-Kmamar tal-Avukati li fil-qasam tagħhom se tkun qed tipprattika.

Taħt ċerti ċirkostanzi, Avukat barrani, ċittadin ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta’ Stat kontraenti ieħor tal-Konvenzjoni taż-Żona Ekonomika Ewropea jew tal-Isvizzera jista', fl-Awstrija:

 • jwettaq ħidma bħala Avukat fuq bażi temporanja
 • japplika sabiex jiddaħħal fil-lista ta’ Avukati tal-Kamra tal-Avukati responsabbli, wara eżami ta' profiċjenza, jew
 • jistabbilixxi l-uffiċċju tiegħu fl-Awstrija minnufih mingħajr l-ebda eżami ta' profiċjenza qabel dan taħt it-titolu professjonali użat fil-pajjiż tal-oriġini tiegħu u jiġi integrat b’mod sħiħ fil-professjoni legali Awstrijaka wara tliet snin "effettivi u regolari" ta' prattika professjonali fl-Awstrija.

Taħt ċerti ċirkostanzi, membru tal-Kamra tal-Avukati ta’ Stat Membru fil-GATS jista' temporanjament iwettaq ċerta ħidma delimitata b'mod preċiż bħala Avukat fir-Repubblika tal-Awstrija.

Responsabbiltà f’għajnejn il-liġi

Avukati (Rechtsanwälte) li jiksru l-obbligi professjonali jew idaħħlu l-malafama fil-professjoni huma responsabbli fil-konfront ta' kunsill dixxipplinarju magħżul mill-Kamra tal-Avukati lokali. Il-penali li jistgħu jiġu imposti mill-kunsill dixxipplinarju jestendu sal-qtugħ tal-individwu kkonċernat mil-lista tal-Avukati (Rechtsanwälte). Id-deċiżjonijiet fit-tieni istanza jittieħdu mill-Kumitat tal-Appell Suprem u ta’ Dixxiplina f’diviżjonijiet ta’ erba’ persuni li jikkonsistu minn żewġ imħallfin mill-Qorti Suprema u żewġ Avukati (Rechtsanwälte).

Barra minn hekk, l-Avukati (Rechtsanwälte) huma ovvjament suġġetti wkoll għar-responsabbiltà kriminali u ċivili.

L-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati, l-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awstrijaka

Avukati (Rechtsanwälte) ta' provinċja federali u Avukati kandidati mdaħħla fil-lista kkonċernata flimkien jiffurmaw Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati. Assoċjazzjonijiet tal-Kamra tal-Avukati huma korporazzjonijiet regolati mil-liġi pubblika u huma korpi awtonomi li jirregolaw lilhom infushom.

Għall-iskop tal-koordinazzjoni tal-kompiti tagħhom, id-delegati mill-assoċjazzjonijiet tal-Kamra tal-Avukati tal-provinċji federali individwali jiffurmaw korp rappreżentattiv konġunt fil-livell federali, l-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awstrijaka (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.rechtsanwaelte.at/).

5. Nutara

Punti ġenerali

In-nutara, bħala istituzzjoni indipendenti u imparzjali tal-amministrazzjoni prekawzjonarja tal-ġustizzja, huma disponibbli għall-persuni li għandhom bżonn ta' proċeduri legali għall-finijiet ta’ regolamentazzjoni tar-relazzjonijiet legali privati tagħhom.

L-impenn prinċipali tagħhom huwa li jipparteċipaw fil-proċessi legali u li jipprovdu assistenza legali lill-pubbliku. In-nutara jwettqu kuntratti pubbliċi, iżommu oġġetti minn partijiet terzi sikuri, ifasslu kuntratti privati u jirrappreżentaw partijiet, l-iktar f’oqsma mhux kontenzjużi. In-nutara huma wkoll responsabbli għax-xogħol bħala aġenti tal-qorti fi proċedura mingħajr kontenzjoni. B’mod partikolari, huma ikkonsultati bħala "Kummissarji tal-qorti” biex imexxu l-proċeduri tas-suċċessjoni.

In-nutara jridu jiżguraw li l-assi ta' persuna mejta huma garantiti u mgħoddija lill-persuni intitolati. Din il-ħidma teħtieġ għarfien speċjali tal-liġi tal-wirt u ta' proċedura mingħajr kontenzjoni, li jfisser ukoll li n-nutara huma kontinwament ikkonsultati mill-pubbliku biex jassistu fl-abbozzar tat-testmenti u speċjalment biex jagħtu pariri u jipprovdu rappreżentazzjoni fi kwistjonijiet ta' wirt.

In-nutara għandhom kariga pubblika, iżda mhumiex impjegati taċ-ċivil. Iġorru r-riskju kummerċjali li jmexxu l-uffiċju taI-prattika, iżda ma jmexxux negozju. Dawn huma simili għal persuni li jipprattikaw waħda mill-professjonijiet liberali, iżda bħala kummissarji tal-qorti huma ufiċċjali ġudizzjarji. Il-ħidma ta' nutar hija professjoni prinċipali u ma tistax tiġi kkombinata ma' ħidma bħala Avukat (Rechtsanwalt)

It-tibdil fin-numru ta’ pożizzjonijiet notarili u fil-postijiet tal-uffiċċji tagħhom isir permezz tar-regolamentazzjoni mill-Ministru Federali tal-Ġustizzja. Fil-preżent hemm 490 uffiċċju notarili fl-Awstrija.

Il-bażijiet legali sostantivi għal din l-attività jinkludu l-Kodiċi tan-Nutara, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 75/1871, il-Liġi dwar l-Atti Notarili, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 76/1871, il-Liġi dwar il-Miżati tan-Nutara, il-Gazzetta Imperjali tal-Liġi Nru 576/1973, il-Liġi dwar l-Eżami għan-Nutara, il-Gazzetta Imperjali tal-Liġi Nru 522/1987, il-Liġi dwar il-Kummissarji tal-Qrati, il-Gazzetta Imperjali tal-Liġi Nru 343/1970 u l-Liġi dwar il-Miżati tan-Nutara bħala Kummissarji tal-Qrati, il-Gazzetta Imperjali tal-Liġi Nru 108/1971.

Edukazzjoni

Kull min ikun lesta l-istudji legali tiegħu jew tagħha (studji tal-liġi Awstrijaka) u huwa interessat fil-professjoni ta' nutar irid ifittex nutar li jaċċettah/a bħala impjegat u jdaħħal ismu fil-lista tan-nutara kandidati.

Id-dħul fil-lista tan-nutara kandidati miżmuma mill-Kamra tan-Nutara responsabbli huwa permissibbli biss jekk il-persuna rilevanti kellha ħames xhur’ prattika fil-qorti bħala professjonist legali f’qorti jew f'uffiċċju ta' prosekutur pubbliku u li ma tkunx għadha laħqet l-età ta’ 35 meta tkun iddaħħlet l-ewwel darba fil-lista ta’ kandidati.

Biex in-nutar kandidat ikun jista' jagħmel l-eżami tan-nutara,irid jattendi avvenimenti ta’ taħriġ b’mod obbligatorju preskritti mill-Kamra tan-Nutara.

L-eżami tan-nutara huma magħmul minn żewġ partijiet.

In-nutar kandidat jista' jagħmel l-ewwel parti tal-eżami wara 18-il xahar ta' kandidatura, iżda jrid jgħaddi mill-ewwel parti mhux aktar tard mit-tmiem tal-ħames sena ta’ kandidatura; inkella, ismu jkollu jitneħħa mil-lista tan-nutara kandidati.

It-tieni parti tal-eżami tista' ssir wara aktar prattika ta' impjieg ta’ mill-inqas sena bħala nutar kandidat. Il-kandidat irid jgħaddi mit-tieni parti tal-eżami tan-nutara mhux aktar tard minn qabel it-tmiem ta’ kandidatura ta’ għaxar snin; inkella, isem il-kandidat jitneħħa mil-lista.

Ħatra

Pożizzjonijiet notarili li jkunu ġew vakanti jew li nħalqu mill-ġdid għandhom ikunu reklamati pubblikament qabel ma jimtlew. Il-liġi (it-Taqsima 6 tar-Regoli Awstrijaċi għan-Nutara) titlob, fost l-oħrajn, li l-applikanti għal pożizzjoni ta' nutara:

 • ikunu ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE jew taż-ŻEE jew tal-Isvizzera
 • ikunu lestew b’suċċess l-istudji fil-liġi Awstrijaka
 • ikunu għaddew l-eżami tan-nutara u
 • jkunu kapaċi jġibu prova ta' seba’ snin ta’ impjieg fil-professjoni legali, inklużi mill-inqas tliet snin bħala nutara kandidati wara li jagħmlu l-eżami tan-nutara.

Dawn ir-rekwiżiti bażiċi, madankollu, ma jagħtu l-ebda dritt biex wieħed jinħatar bħala nutar. Fil-proċedura tal-ħatra, l-applikanti huma evalwati u kklassifikati mill-Kamra tan-Nutara li jkollha ġurisdizzjoni ġeografika, u sussegwentement mid-diviżjonijiet tal-persunal responsabbli għall-Qorti Reġjonali u għall-Qorti Reġjonali Għolja, fejn it-tul ta’ impjieg prattiku huwa ta’ importanza deċiżiva. Il-Kamra tan-Nutara kif ukoll iż-żewġ diviżjonijiet tal-persunal jibagħtu proposta magħmula minn tliet persuni lill-Ministru Federali tal-Ġustizzja. Għalkemm il-Ministru mhuwiex marbut bil-proposti, hu jew hi fil-prattika jaħtar/taħtar biss wieħed mill-applikanti kklassifikati.

Hu jew hi jista' jipprattika/tista' tipprattika bħala nutar sal-31 ta’ Jannar tas-sena kalendarja wara li jagħlaq is-70 sena. Trasferiment uffiċjali ta’ nutar għal pożizzjoni differenti ta' nutar mhuwiex permess.

Is-superviżjoni tan-nutara; Ir-responsabbiltà f’għajnejn il-liġi

Minħabba d-dmirijiet tagħhom fit-tfassil ta’ dokumenti pubbliċi u bħala kummissarji tal-qorti, in-nutara huma soġġetti għal superviżjoni partikolari. Is-superviżjoni tan-nutara hija r-responsabbiltà tal-Ministru Federali tal-Ġustizzja, id-Dipartiment tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u, direttament, il-Kmamar tan-Nutara.

In-nutara għandhom il-liġi dixxiplinari tagħhom stess. Reati dixxiplinari jiġu kkastigati fl-ewwel istanza mill-Qorti Reġjonali Għolja bħala l-qorti dixxiplinari għan-nutara, u fit-tieni istanza mill-Qorti Suprema bħala l-qorti dixxiplinari għan-nutara, u t-tribunali li jisimgħu il-każijiet f’kull każ għandu jkollhom ukoll in-nutara bħala membri. Il-lista ta’ penali li jistgħu jiġu imposti mill-qorti dixxiplinari testendi għat-tneħħija mill-kariga. Penali għal ksur ordinarju tal-istat tad-dritt huma imposti mill-Kamra tan-Nutara.

Minbarra r-responsabbiltà dixxiplinarja tagħhom, in-nutara huma ovvjament ukoll responsabbli taħt il-liġi kriminali u ċivili.

Fejn in-nutara jaġixxu bħala kummissarji tal-qorti, huma meqjusa bħala impjegati taċ-ċivil għall-finijiet tal-liġi kriminali u huma għalhekk responsabbli għal "reati tal-kariga”, li jinkludu b’mod partikolari l-abbuż ta’ poter uffiċjali. Ir-responsabbiltà tagħhom skont il-liġi ċivili hija rregolata b’mod differenti. Jekk dawn jaġixxu bħala kummissarji tal-qorti, huma suġġetti għall-istess dispożizzjonijiet ta’ responsabbiltà bħall-imħallfin u l-prosekuturi pubbliċi. L-affermazzjonijiet għalhekk ma jistgħux jitressqu direttament kontra tagħhom mill-partijiet, li għandhom minflok jindirizzaw it-talbiet tagħhom għall-kumpens lill-Istat. L-Istat jista’ jwassal għal azzjoni ta' rikors f’każ ta’ atti intenzjonali jew negliġenza grossa. Minbarra l-attività tagħhom bħala kummissarji, huma direttament responsabbli fil-konfront tal-partijiet taħt il-liġi ċivili.

L-Assoċjazzjonijiet tal-Kamra tal-Avukati, l-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awstrijaka

Nutara li jkollhom l-uffiċċju tagħhom fi provinċja federali jew li jitniżżlu bħala nutara kandidati f’dik il-lista tal-provinċja federali tan-nutara kandidati jikkostitwixxu Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati. Il-provinċji federali ta’ Vjenna, tal-Awstrija ta’ isfel u ta' Burgenland għandhom l-assoċjazzjoni konġunta tagħhom, kif għandhom ukoll il-provinċji federali tat-Tirol u ta' Vorarlberg.

L-Assoċjazzjoni hija responsabbli għall-preservazzjoni tal-unur u d-dinjità tal-professjoni u biex tirrappreżenta l-interessi tagħha.

Kull Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati għandha teleġġi l-Kamra tan-Nutara minn fost il-membri tagħha. Il-Kamra tan-Nutara hija magħmula minn nutar bħala President u minn sitt nutara oħra (tnax fi Vjenna) u tliet nutara kandidati (sitta fi Vjenna) bħala membri.

L-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awtrijaka (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.notar.at/) hija magħmula mill-Kmamar tal-provinċji federali tan-Nutara. L-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awstrijaka tissejjaħ biex tirrappreżenta n-nutara, u biex tiddefendi d-drittijiet u t-tħassib tagħhom, dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw in-nutara Awstrijaċi b'mod ġenerali jew dwar kwistjonijiet li l-ambitu tagħhom jestendi lil hinn minn dak tal-Kamra ta' Nutara individwali.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaProfessjonijiet legali – L-Awstrija


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 25/06/2013

Il-professjonijiet legali - Polonja


Il-professjonijiet legali

Prosekuturi

Organizzazzjoni

L-istruttura msemmija hawn taħt tikkonċerna s-servizz tal-prosekutur pubbliku u dipartimenti relatati oħra abbażi tal-Att tad-9 ta' Ottubru 2009.

Is-servizz tal-prosekutur pubbliku fil-Polonja jinkludi:

 • Il-Prosekutur Ġenerali;
 • prosekuturi f'unitajiet ordinarji fis-servizz tal-prosekuzzjoni u prosekuturi tal-militar li jaqgħu taħt il-Prosekutur Ġenerali;
 • prosekuturi tal-Istitut tat-Tifkira Nazzjonali u l-Kummissjoni għall-Prosekuzzjoni tad-Delitti kontra n-Nazzjon Pollakk.

Il-Prosekutur Ġenerali huwa l-ogħla awtorità fis-servizz tal-prosekutur pubbliku u huwa maħtur mill-President tal-Polonja minn fost kandidati fuq parir tal-Kunsill Nazzjonali Ġudizzjarju u l-Kunsill Nazzjonali tal-Prosekuturi Pubbliċi. Il-Prosekutur Ġenerali jipprovdi lill-Prim Ministru b'rapporti annwali dwar l-attivitajiet tal-prosekuzzjoni. Il-prosekuturi ordinarji u tal-militar jiġu maħtura mill-Prosekutur Ġenerali minn lista ta' kandidati proposta mill-Kunsill Nazzjonali tal-Prosekuturi Pubbliċi.

L-unitajiet ordinarji tas-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika huma maqsuma f' erba' taqsimiet:

 • L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali;
 • L-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Appell;
 • L-Uffiċċju tal-Prosekutur Reġjonali;
 • L-Uffiċċju tal-Prosekutur Distrettwali;

L-unitajiet tal-militar tas-servizz tal-prosekutur pubbliku hum maqsuma fi tliet taqsimiet:

 • L-Uffiċċju tal-Prosekutur Għoli tal-Militar;
 • l-uffiċċji distrettwali tal-prosekutur tal-militar;
 • l-uffiċċji tal-gwardjani tal-prosekutur tal-militar;

Il-prosekuturi pubbliċi tal-Istitut ta' Tifkira Nazzjonali u l-Kummissjoni għall-Prosekuzzjoni tad-Delitti kontra n-Nazzjon Pollakk jaħdmu fl-unitajiet organizzazzjonali li ġejjin:

 • il-Kummissjoni għall-Prosekuzzjoni tad-Delitti kontra n-Nazzjon Pollakk;
 • id-dipartimenti tal-Kummissjoni għall-Prosekuzzjoni tad-Delitti kontra n-Nazzjon Pollakk;
 • l-Uffiċċju tal-Ivvettjar;
 • id-dipartimenti tal-Uffiċċju tal-Ivvettjar.

Il-liġi Pollakka tagħmel distinzjoni bejn il-prosekuturi pubbliċi li jiġu maħtura mill-Prosekutur Ġenerali u l-prosekuturi privati li huma parti mill-proċedimenti kriminali u li, skont ir-regoli tal-proċedura, jistgħu jgħinu lill-prosekuturi pubbliċi fil-ħidma tagħhom.

Il-liġi Pollakka tipprovdi għal firxa ta' assoċjazzjonijiet professjonali. Dawn jinkludu l-Kunsill Nazzjonali tal-Prosekuturi Pubbliċi fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali, u l-assemblej u l-bordijiet tal-prosekuturi fl-uffiċċji tal-prosekuturi tal-appell. Madankollu, dawn il-korpi għandhom natura strettament interni u organizzattiva, u ma għandhomx la siti elettroniċi u l-anqas jipprovdu servizzi elettroniċi.

Għal aktar informazzjoni dwar is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika fil-Polonja, ara s-sit elettroniku tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali.

L-irwol u d-dmirjiet tas-servizz tal-prosekutur pubbliku:

Id-dmirijiet ewlenin tal-prosekuzzjoni pubblika jinkludu l-infurzar tal-liġi u t-tmexxija tal-prosekuzzjoni f'kawżi kriminali.

B'mod partikolari, il-prosekuturi pubbliċi jwettqu dmirijiethom billi:

 • jmexxu jew jissorveljaw proċedimenti ta' qabel il-proċess f'kawżi kriminali;
 • jaġixxu bħala prosekutur pubbliku fil-qrati;
 • jagħtu bidu għall-proċedimenti f'kawżi kriminali u ċivili, jippreżentaw rikorsi u jieħdu sehem f'proċedimenti tal-qorti f'materji ċivili, industrijali u tas-sigurtà soċjali, fejn meħtieġ, sabiex jiġu mħarsa l-istat tad-dritt, l-interess pubbliku u l-propjetà jew id-drittijiet taċ-ċittadini;
 • jieħdu l-miżuri kif meħtieġa bil-liġi għal applikazzjoni korretta u uniformi tal-liġi;
 • iwettqu riċerka dwar il-kriminalità u jieħdu azzjoni biex jiġġieldu u jipprevjenu l-kriminalità;
 • jiġbru, jipproċessaw u janalizzaw dejta minn proċedimenti mmexxija jew b'superviżjoni tagħhom skont l-Att;
 • jikkooperaw mal-awtoritajiet sabiex jipprevjenu d-delitti u ksur ieħor tal-liġi;
 • jikkooperaw u jieħdu sehem fi proċedimenti ikkoordinati minn awtoritajiet internazzjonali għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi u l-prevenzjoni tal-kriminalità.

Id-drittijiet u l-obbligi tal-prosekuturi pubbliċi:

Il-prosekuturi pubbliċi jridu jaġixxu fil-limiti tal-liġi, iggwidati mill-prinċipju tal-imparzjalità u t-trattament indaqs taċ-ċittadini kollha. Irrispettivament mill-organizzazzjoni ġerarkika tas-servizz tal-prosekutur pubbliku, il-prosekuturi pubbliċi jwettqu dmirijiethom f'mod indipendenti. Il-prosekturi pubbliċi ma jistgħux ikunu mdaħħla fil-politika jew jaħdmu xogħol ieħor u huma mitluba jkompli jtejjbu l-kwalifiki tagħhom.

Il-prosekuturi pubbliċi jaħdmu primarjament fuq il-każijiet kriminali. Xi drabi huma jipparteċipaw ukoll f'kawżi ċivili li jikkonċernaw b'mod partikolari ir-rikonoxximent tal-paternità, it-terminazzjoni tas-setgħa tal-ġenituri jew l-inkapaċità ġudizzjarja, u f'kawżi amministrattivi li normalment jinvolvu l-propjetà immobbli u l-liġi dwar il-kostruzzjoni. F'kull uffiċċju tal-prosekutur reġjonali hemm prosekutur pubbliku imħarreġ fil-kooperazzjoni internazzjonali f'materji kriminali.

Qrati ordinarji

Organizzazzjoni

Il-qrati ordinarji fil-Polonja huma:

 • il-qrati distrettwali;
 • il-qrati reġjonali;
 • il-qrati tal-appell.

Il-qrati ordinarji huma kompetenti (f'każijiet barra l-ġuriżdizzjoni tal-qrati amministrattivi, tal-qrati tal-militar u tal-Qorti Suprema) u jwettqu dmirijiet oħra marbuta mal-ġustizzja assenjati lilhom mil-liġi. Is-sentenzi tal-qrati jiġu sorveljati mill-Qorti Suprema skont il-liġi.

Il-qrati distrettwali għandhom ġuriżdizzjoni fuq waħda jew aktar muniċipalitajiet (f'każijiet ġustifikati, jista' jkun hemm aktar minn qorti distrettwali waħda f'muniċipalità waħda, pereżempju fl-ibliet il-kbar).

Il-qorti reġjonali hija l-qorti tal-appell għall-qrati distrettwali kif ukoll il-qorti tal-prim istanza f'każijiet speċifiċi. Għandha ġuriżdizzjoni fuq tal-inqas żewġ qrati distrettwali (id-distrett tal-qorti amministrattiva tagħha).

Meta każ jinstema fil-prim istanza mill-qorti reġjonali, kull appell jinstema' mill-qorti tal-appell. Il-qorti tal-appell għandha ġuriżdizzjoni fuq mill-inqas żewġ qrati reġjonali (fl-appell).

Il-qorti tiġi preseduta mill-Imħallef Presjdenti. Huwa jiġi maħtur għal terminu fiss (erba' snin fil-qrati distrettwali u sitt snin fil-reġjonali u tal-appell).

Professjonijiet legali fil-qrati

Fil-Polonja, il-qrati ordinarji huma kompetenti (f'każijiet barra l-ġuriżdizzjoni tal-qrati amministrattivi, tal-qrati tal-militar u tal-Qorti Suprema) u jwettqu dmirijiet oħra marbuta mal-ġustizzja assenjati lilhom mil-liġi. L-għoti tal-ġustizzja hija r-rwol uniku tal-imħallfin. Id-dmirijiet marbuta mal-ġustizzja minbarra l-għoti tal-ġustizzja jitwettqu mill-iskrivana ġudizzjarji u l-iskrivana ġudizzjarji anzjani (u jistgħu ukoll jitwettqu mill-imħallfin jekk l-iskrivana ma jkunux jistgħu).

Imħallfin

Il-liġi Pollakka tagħmel distinzjoni bejn imħallfin tas-sengħa u imħallfin onorarji.

L-imħallfin għandhom dmirijiet marbuta mal-għoti tal-ġustizzja. Huma jinħatru għal perjodu indefinit mill-President tar-Repubblika fuq proposta tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ġudikatura.

Fit-twettiq ta' dmirijiethom l-imħallfin huma indipendenti u huma suġġetti biss għall-Kostituzzjoni u għal-liġi.

L-indipendenza tal-qrati u tal-imħallfin hija garantita mill- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Nazzjonali tal-Ġudikatura, li huwa korp kostituzzjonali.

L-indipendenza tal-ġudikatura hija garantita bis-saħħa tal-immunità ġudizzjarja u s-sigurtà tax-xogħol kif imnaqqxa fil-Kostituzzjoni.

L-imħallfin huma suġġetti għal azzjoni dixxiplinarja għal kull ksur tad-dmirijiet professjonali. Il-kwistjonijiet dixxiplinarji dwar l-imħallfin jinstemgħu: fil-prim istanza, mill-qrati tal-appell, u fit-tieni istanza, mill-Qorti Suprema.

Imħallfin onorarji

Ir-rwol tal-imħallfin onorarji fl-għoti tal-ġustizzja huwa mnaqqax fil-Kostituzzjoni Pollakka. L-imħallfin onorarji huma indipendenti u, bħal l-imħallfin professjonisti, huma suġġetti biss għall-Kostituzzjoni u l-liġi. L-imħallfin onorarji għandhom drittijiet daqs l-imħallfin meta jiddeċiedu dwar kawża. Madankollu, għall-kuntrarju tal-imħallfin, l-imħallfin onorarji ma jistgħux jippresjedu proċess jew sessjoni jew (fil-prinċipju) jwettqu dmirijiet barra proċess.

Kemm fil-proċedimenti ċivili u kriminali, bħala regola, is-seduti ta' smigħ isiru fil-preżenza ta' mħallef uniku, jiġifieri mingħajr l-involviment ta' mħallfin onorarji. Madankollu, kemm il-liġijiet li jkopru ż-żewġ tipi ta' proċedura jipprovdu għal kategoriji ta' kawżi li, minħabba l-importanza soċjali tagħhom, jinstemgħu bl-involviment ta' mħallfin onorarji.

L-imħallfin onorarji jiġu maħtura mill-kunsilli muniċipali li joperaw fi ħdan il-ġuriżdizjoni tal-qrati konċernati. It-tul tal-kariga tagħhom huwa erba' snin.

Skrivana ġudizzjarji

L-iskrivana ġudizzjarji jaħdmu fil-qrati distrettwali u reġjonali fejn iwettqu d-dmirijiet marbuta mal-ġustizzja assenjati liljhom mill-qrati bil-liġi. L-iskrivana ġudizzjarji jiġu maħtura għal kariga mid-data indikata fl-istrument tal-ħatra. Huma jiġu maħtura mill-imħallef presjedenti tal-qorti tal-appell.

Fil-proċedimenti ċivili, l-iskrivana ġudizzjarji jeżerċitaw is-setgħat tal-qorti fi ħdan il-qafas tad-dmirijiet assenjati lilhom, sakemm il-liġi ma tistipulax mod ieħor. Madankollu, fi proċedimenti li jinvolvu kawżi kriminali, reati minuri u tat-taxxa, l-iskrivana ġudizzjarji huma awtorizzati jagħtu rakkomandazzjonijiet u, fil-każijiet stipulati mil-liġi, deċiżjonijiet u ordnijiet.

B'hekk, l-iskrivana tal-qorti huma persunal tal-qorti awtorizzati jwettqu dmirijiet marbuta mal-ġustizzja li jaġixxu f'isem il-qrati fi ħdan il-qafas tal-kompetenzi mogħtija lilhom. Fi ħdan il-qafas tal-kompetenzi tagħhom, l-iskrivana ġudizzjarji huma indipendenti f'dak li jirrigwarda s-sustanza tad-deċiżjonijiet u l-ordnijiet tal-qrati mnaqqxa fil-liġi. Din l-indipendenza timplika illi l-attivitajiet ġudizzjarji tagħhom huma separati mil-lat organizzattiv u funzjonali minn dawk ta' korpi oħra sabiex jiżguraw illi jwettqu l-azzjonijiet imnaqqxa fil-liġi b'mod indipendenti.

Skeda informattiva dwar l-iskrivana ġudizzarji.PDF(374 Kb)en

Assistenti ġudizzjarji

L-assistenti ġudizzjarji jwettqu dmirijiethom fil-qorti bi tħejjija għas-seduti ta' smigħ u biex jassiguraw l-operat intern bla xkiel tal-qorti (rigward l-għoti tal-ġustizzja u dmirijiet oħra marbuta mal-ġustizzja). Il-kandidati jintgħażlu permezz ta' kompetizzjoni.

Skeda informattiva dwar l-assistenti ġudizzarji.PDF(374 Kb)en

Segretarji tal-qorti

Is-segretarji tal-qorti huma impjegati fil-qrati ordinarji u jwettqu dmirijiet assoċjati mal-appoġġ amministrattiv għall-qrati għajr dawk riservati għal gruppi professjonali oħra, jiġifieri jieħdu l-minuti fis-seduti, jieħdu ħsieb l-imħallfin u jorganizzaw is-segretarjat tal-qorti. Id-drittijiet u l-obbligi tagħhom u l-kundizzjonijiet tal-impjieg huma stabbiliti mill-Att dwar il-Persunal tal-Qorti u mill-prosekutur pubbliku. Il-kandidati jintgħażlu permezz ta' kompetizzjoni.

Skeda informattiva dwar il-persunal tal-qortiPDF(379 Kb)en

L-organizzazzjoni tal-professjonijiet ġuridiċi

Avukati

L-avukati fil-Polonja jipprovdu servizzi legali sabiex iħarsu d-drittijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini. Huma joffru assistenza legali u jippreparaw pariri legali. Jiżguraw ukoll illi l-partijiet jiġu rappreżentati fil-każijiet kriminali,ċivili, tal-familja u tal-minorenni, f'kawżi li jinvolvu l-liġi industrijali u tas-sigurtà soċjali u fil-proċedimenti quddiem il-Qorti Amministrattiva Suprema.

L-ispeċjalizzazzjoni professjonali mhix obbligatorja fil-Polonja - l-avukati huma ħielsa jagħżlu l-qasam li fih jixtiequ jispeċjalizzaw. Madankollu, minħabba li l-liġi Pollakka tiggarantixxi konsulent maħtur mill-Istat għall-partijiet finanzjarjament żvantaġġati, l-avukati għandhom ikunu jistgħu jipprovdu servizzi legali f'każijiet li jikkonċernaw oqsma differenti tal-liġi.

Hemm 24 assoċjazzjoni reġjonali tal-avukati u l- Kunsill Pollakk tal-Avukati li joperaw fuq livell nazzjonali. Dawn l-assoċjazzjonijiet professjonali huma responsabbli għar-rappreżentazzjoni u l-protezzjoni tad-drittjiet professjonali tal-avukati, għall-iżvilupp tal-ħiliet professjonali tagħhom, sabiex jipprovdu taħriġ għall-apprendisti u jistabbilixxu, jippromwovu u jeżegwixxu r-regoli tal-kondotta professjonali.

Bażijiet tad-dejta ġuridiċi

Għal aktar informazzjoni, ara s-sit elettroniku tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Pollakk tal-Avukati.

Konsulenti legali

Il-konsulenti legali jipprovdu servizzi legali lill-kumpanniji, negozji oħra, unitajiet organizzattivi u lill-individwi. Huma joffru assistenza legali u jippreparaw pariri legali. Għall-kuntrarju tal-avukati, jistgħu jkunu impjegati ta' partijiet oħra. Mill-1 ta' Lulju 2015 l-avukati u l-konsulenti legali gawdew mill-istess drittijiet proċedurali - il-konsulenti legali jistgħu jaġixxu bħala konsulenti tad-difiża fil-proċedimenti kriminali sakemm ma jkunux impjegati ta' partijiet oħra. Huma jistgħu jaġixxu wkoll f'każijiet li jinvolvu reati minuri u jaġixxu bħala konsulenti għad-difiża f'proċedimenti dixxiplinari.

L-assoċjazzjoni professjonali tal-konsulenti legali tikkonsisti f'19-il assoċjazzjoni reġjonali ta' konsulenti legali u l-Kamra Nazzjonali tal-Konsulenti Legali li joperaw fuq livell nazzjonali. Dawn l-assoċjazzjonijiet professjonali huma responsabbli għar-rappreżentazzjoni u l-protezzjoni tad-drittjiet professjonali tal-konsulenti legali, għall-iżvilupp tal-ħiliet professjonali tagħhom, sabiex jipprovdu taħriġ għall-apprendisti u jistabbilixxu, jippromwovu u jeżegwixxu r-regoli tal-kondotta professjonali.

Bażijiet tad-dejta ġuridiċi

Għal aktar informazzjoni, ara s-sit elettroniku tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra Nazzjonali tal-Konsulenti Legali.

Nutara

Organizzazzjoni

Il-Ministru għall-Ġustizzja jaħtar lin-nutara u jassenjalhom l-uffiċċju tagħhom wara talba mill-persuni konċernati wara li jkun ikkonsulta lill-kunsill tal-kamra tan-nutara rilevanti. Il-Ministru għall-Ġustizzja għandu wkoll is-setgħa li jkeċċi lin-nutara.

Il-Ministru għall-Ġustizzja jżomm reġistru tal-uffiċċji tan-nutara u jistabbilixxi r-rati massimi għat-tranżazzjonijiet nutarili.

In-nutara jiffurmaw assoċjazzjoni professjonali li tikkonsisti fi 11-il kamra nutarili u l- Kamra Nazzjonali tan-Nutara.

Ir-rwol u responsabbiltajiet

In-nutara jiġu maħtura jwettqu tranżazzjonijiet li jridu jiġu proċessati permezz ta' att nutarili (pereżempju trasferimenti ta' sjieda ta' propjetà) jew f'każijiet fejn il-partijiet imorru għal din l-għażla.

Il-professjoni nutarili hija professjoni ta' fiduċja pubblika. Bħala persuni li jgawdu mill-fiduċja pubblika u li jaġixxu f'isem l-Istat, in-nutara jridu jiggarantixxu s-sigurtà tat-tranżazzjonijiet tal-propjetà immobbli.

In-nutara jwettqu dawn id-dmirijiet nutarili li ġejjin: ifasslu l-atti nutarili, iċ-ċertifikati tal-wirt (testmenti) u ċertifikati oħra, jippreżentaw dikjarazzjonijiet, jieħdu l-minuti, jfasslu protesti dwar ċedoli u ċekkijiet, iżommu l-flus kontanti, it-titoli, id-dokumenti u d-dejta fuq apparat għall-ħżin tad-dejta, jagħmlu entrati fi u jipproduċu kopji u estratti minn dokumenti, ifasslu l-atti, dikjarazzjonijiet u dokumenti oħra fuq talba tal-partijiet u jwettqu attivitajiet oħra taħt dispożizzjonijiet separati.

It-tranżazzjonijiet nutarili li jsiru minn nutar skont il-liġi jitqiesu dokumenti uffiċċjali.

In-nutara jridu jmexxu l-attività tagħhom f'uffiċċji individwali tan-nutara. In-nutar jista' jaħdem f'uffiċċju wieħed biss, filwaqt li diversi nutara jistgħu jaħdmu flimkien f'uffiċċju wieħed skont ir-regoli li jirregolaw l-isħubijiet tal-liġi ċivili. F'dak il-każ, madankollu, kull nutar iwettaq id-dmirijiet tiegħu f'ismu u jġorr ir-responsabbiltà għat-tranżazzjonijiet li jkunu pproċessaw.

Bażijiet tad-dejta ġuridiċi

Għal aktar informazzjoni, ara s-sit elettroniku tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra Nazzjonali tan-Nutara (mhux disponibbli bl-Ingliż).

Professjonijiet ġuridiċi oħra

Il-liġi Pollakka tipprovdi għall-professjonijiet legali li ġejjin: bailiffs.

Bailiffs

Skont il-liġi Pollakka, il-bailiffs huma uffiċċjali ġudizzjarji tal-eżekuzzjoni. Huma għandhom ukoll l-istatus ta' impjegati taċ-ċivil, għaliex dak l-istatus biss jagħti biżżejjed leġittimità lid-dmirijiet li jkunu wettqu, li għandhom impatt konsiderevoli fuq id-drittijiet u l-libertajiet ċivili. Dawn id-dmirijiet jinkludu, l-ewwel u qabel kollox, miżuri ta' koerċizzjoni meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta' sentenzi tal-qorti u l-implimentazzjoni tad-dritt kostituzzjonali għal proċess ġust.

Is-setgħat tal-bailiffs jinkludu t-twettiq ta' proċedimenti ta' eżekuzzjoni f'kawżi ċivili.

Il-bailiffs jiġu maħtura mill-Ministru tal-Ġustizzja minn lista ta' kandidati li jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Att dwar il-Bailiffs u l-Eżekuzzjoni. Irid ikollhom lawrija fil-liġi, jkunu lestew perjodu ta' apprendistat, ikunu għaddew mill-eżami għall-bailiffs u lestew perjodu ta' probation ta' mill-inqas sentejn bħala bailiff assessur fuq probation.

Is-superviżjoni tal-bailiffs issir mill-Ministru għall-Ġustizzja u l-imħallfin presedenti fil-qrati fejn jaħdmu l-bailiffs u mill-assoċjazzjonijiet tal-bailiffs - il-Kunsill Nazzjonali tal-Bailiffs u l-kunsilli tal-kamra tal-bailiffs.

Ara s-sit elettroniku tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-ĠustizzjaIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Kunsill Nazzjonali tal-Bailiffs.

Organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi ta' għajnuna legali (mingħajr ħlas)

Fil-Polonja hemm għadd kbir ta' organizzazzjonijet li joffru dawn is-servizzi. Dawn jinkludu:

 • Blue Line’, li topera taħt il-patroċinju tal-Ministeru tal-Familja, ix-Xogħol u l-Politika Soċjali biex tiġġieled kontra l-vjolenza domestika. Għal aktar informazzjoni, ara s-sit elettroniku ta' Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBlue Line. dettalji ta' kuntatt: +48 22 668 70 00.
 • Is-servizz tal-għajnuna legali jiġi pprovdut ukoll mill-Kliniċi tal-Liġi immexxija mill-istudenti tal-assoċjazzjonijiet li jaħdmu fil-fakultajiet tal-liġi tal-universitajiet ewlenin tal-Polonja.

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 18/10/2016

Il-professjonijiet legali - Portugall

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Portugiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Il-professjonijiet legali

L-imħallfin tal-qorti ġudizzjarja u l-imħallfin tal-qorti amministrattiva u fiskali

Kif stipulat fil-Kostituzzjoni Portugiża, l-imħallfin jifformaw parti minn korp sovran - il-Qrati.

L-imħallfin huma marbuta biss mil-liġi u jamministraw il-ġustizzja f'isem il-poplu.

L-imħallfin tal-qorti ġudizzjarja huma rregolati mill-Kostituzzjoni u mill-Istatut tal-Imħallfin tal-Qorti Ġudizzjarja (Estatuto dos Magistrados Judiciais). B'konformità mal-ġerarkija tal-qrati rispettivi, hemm tliet tipi ta' mħallef tal-qorti ġudizzjarja:

 • L-Imħallfin tal-Qorti Suprema tal-Ġustizzja (Supremo Tribunal de Justiça), imsejħin Conselheiros;
 • L-Imħallfin tal-Qrati tal-Appell (Tribunais das Relações), imsejħin Desembargadores;
 • L-Imħallfin tal-qrati tal-prim'istanza, imsejħin Juízes de Direito.

L-Imħallfin tal-qorti amministrattiva u fiskali huma rregolati mill-Kostituzzjoni, mill-Istatut tal-Qrati Amministrattivi u Fiskali (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) u fuq bażi sussidjarja mill-Istatut tal-Imħallfin tal-Qorti Ġudizzjarja (Estatuto dos Magistrados Judiciais). B'konformità mal-ġerarkija tal-qrati rispettivi, hemm tliet tipi ta' mħallef tal-qorti amministrattiva u fiskali:

 • L-Imħallfin tal-Qorti Amministrattiva Suprema (Supremo Tribunal Administrativo), imsejħin Conselheiros;
 • L-Imħallfin tal-Qrati Amministrattivi Ċentrali, imsejħin Desembargadores;
 • L-Imħallfin tal-qorti amministrattiva distrettwali u tal-qorti fiskali, imsejħin Juízes de Direito.

L-aċċess għall-professjoni ta' mħallef huwa proċess maqsum fi tliet stadji li jinkludi kompetizzjoni pubblika, kors ta' taħriġ teoretiku u prattiku li jsir fiċ-Ċentru għall-Istudji Ġudizzjarji (Centro de Estudos Judiciários), u apprendistat. Jekk itemmu u jgħaddu mit-tliet stadji, jinħatru Juízes de Direito.

L-imħallfin ikomplu jitħarrġu tul il-karriera tagħhom.

Il-Kunsill Superjuri tal-Ġudikatura (Conselho Superior da Magistratura) iwettaq spezzjonijiet regolari fil-qrati tal-prim'istanza, u l-Kunsill Superjuri għall-Qrati Amministrattivi u Fiskali (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) jagħmel l-istess għall-imħallfin ta' dawn il-qrati. Wara kull spezzjoni, l-imħallfin ikunu kklassifikati skont il-mertu bħala tajbin ħafna, tajbin b'mod distint, tajbin, suffiċenti u medjokri. Jekk imħallef jiġi kklassifikat bħala "medjokri", huwa jiġi sospiż minn dmirijietu u ssir inkjesta biex tiġi vvalutata l-adegwatezza tiegħu għal dan ix-xogħol.

Il-Kunsill Superjuri tal-Ġudikatura u l-Kunsill Superjuri għall-Qrati Amministrattivi u Fiskali huma responsabbli għall-ħatra, il-kollokament, it-trasferiment, il-promozzjoni u t-teħid ta' azzjonijiet dixxiplinari fir-rigward ta' mħallfin tal-qrati ġudizzjarji u l-qrati amministrattivi u fiskali.

Biex ikunu żgurati l-indipendenza u l-imparzjalità tal-imħallfin, il-Kostituzzjoni tistipula li l-imħallfin ma jistgħux jaqdu funzjonijiet oħrajn, la pubbliċi u lanqas privati, bl-eċċezzjoni ta' tagħlim jew riċerka xjentifika bla ħlas fil-qasam tal-liġi. L-imħallfin jistgħu jiġu trasferiti, sospiżi, irtirati jew imneħħija biss fil-każijiet stipulati fil-liġi; huma ma jinżammux responsabbli għad-deċiżjonijiet tagħhom, ħlief fejn il-liġi tistipula l-eċċezzjonijiet.

Prosekuturi fis-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika (Ministério Público)

Il-prosekuturi fis-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika jirrappreżentaw l-Istat, imexxu l-prosekuzzjonijiet u jiddefendu l-istat tad-dritt demokratiku u l-interessi ddeterminati mil-liġi. Il-prosekuturi pubbliċi għandhom l-istatut u l-awtonomija tagħhom kif previst mil-liġi.

L-aċċess għall-professjoni ta' prosekutur pubbliku huwa permezz ta’ kompetizzjoni pubblika, li tikkonsisti f’testijiet tal-għarfien, valutazzjoni tas-CV u eżami psikoloġiku, li lkoll isiru fiċ-Ċentru għall-Istudji Ġudizzjarji (Centro de Estudos Judiciários).

Il-kandidati li jgħaddu jinħatru bħala apprendisti (auditores de justiça). Ladarba jlestu t-taħriġ teoretiku u prattiku fiċ-Ċentru għall-Istudji Ġudizzjarji, jinħatru deputati prosekuturi apprendisti.

Il-karriera ta’ prosekutur pubbliku tikkonsisti f’ħames livelli, elenkati f’ordni ġerarkiku:

 • Prosekutur Ġenerali (Procurador-Geral da República);
 • Viċi Prosekutur Ġenerali (Vice-Procurador-Geral da República);
 • Deputat Prosekutur Ġenerali (Procurador-Geral Adjunto);
 • Prosekutur Distrettwali (Procurador da República);
 • Deputat Prosekutur Distrettwali (Procurador da República Adjunto).

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali (Procuradoria-Geral da República) huwa l-ogħla korp fis-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika u huwa presedut mill-Prosekutur Ġenerali. Dan jinkludi wkoll il-Kunsill Superjuri tas-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika (Conselho Superior do Ministério Público), il-Kunsill Konsultattiv, konsulenti legali uffiċjali u servizzi ta' appoġġ.

Il-Kunsill Superjuri tas-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika huwa responsabbli għall-ħatra, il-kollokament, it-trasferiment u l-promozzjoni tal-prosekuturi pubbliċi u għat-teħid ta' azzjonijiet dixxiplinari kontrihom.

Avukati (Advogados)

L-avukati huma professjonisti ġuridiċi li, ladarba jirreġistraw ruħhom mal-Kamra tal-Avukati, jipprovdu rappreżentanza ġuridika u pariri legali, li jikkonsistu fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tan-normi ġuridiċi fuq talba ta' parti terza.

Ir-reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati (Ordem dos Advogados) fil-Portugall hija meħtieġa biex persuna tkun tista’ taħdem bħala avukat.

Biex wieħed ikollu aċċess għall-professjoni, jeħtieġ li:

 • ikollu lawrja fil-liġi Portugiża jew kwalifika fil-liġi ta' livell universitarju minn barra l-Portugall, jekk din il-kwalifika titqies li tkun ekwivalenti għal lawrja jew tkun ġiet rikonoxxuta bħala tal-istess livell;
 • jagħmel 18-il xahar apprendistat, li jinkludi żewġ stadji ta' taħriġ: l-ewwel stadju ta' taħriġ, li jdum sitt xhur, u l-istadju ta' taħriġ addizzjonali, li jdum 12-il xahar;
 • jgħaddi mill-eżami miktub u dak orali tal-Avukatura.

Iċ-ċittadini barranin li kisbu l-lawrja tagħhom fil-Portugall jistgħu jirreġistraw mal-Kamra tal-Avukati Portugiża bl-istess mod bħaċ-ċittadini Portugiżi, sakemm il-pajjiż tan-nazzjonalità tagħhom jagħti drittijiet identiċi liċ-ċittadini Portugiżi.

L-avukati minn Stati Membri oħrajn tal-UE li jixtiequ jistabbilixxu ruħhom b’mod permanenti, bil-ħsieb li jaħdmu fil-Portugall bit-titolu professjonali tal-pajjiż ta’ oriġini tagħhom, iridu jirreġistraw mal-Kamra tal-Avukati. F’każijiet bħal dawn, huma jistgħu jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom fil-qorti biss taħt il-gwida ta’ avukat li jkun irreġistrat mal-Kamra tal-Avukati. Jekk iridu jaħdmu bħala avukati bl-istess drittijiet u dmirijiet tal-avukati Portugiżi, iridu jirreġistraw mal-Kamra tal-Avukati u jridu joqogħdu għal eżamijiet bil-kitba u orali bil-Portugiż.

Il-Kamra tal-Avukati hija l-assoċjazzjoni pubblika li tirrappreżenta l-professjonisti li jkunu avukati prattikanti li jaġixxu skont l-istatut tal-Kamra. Hija tiżgura aċċess għal-liġijiet, tirregola l-professjoni u tieħu azzjoni dixxiplinari fil-konfront ta’ avukati u ta’ avukati apprendisti (l-uniku korp li jagħmel hekk), tħares ir-rwol soċjali, id-dinjità u l-prestiġju tal-professjoni u tippromwovi aċċess għall-għarfien u l-applikazzjoni tal-liġi.

Konsulenti Legali (Consultores jurídicos)

Fis-sistema ġuridika Portugiża, m’hemm l-ebda distinzjoni bejn avukati u konsulenti legali.

Prokuraturi legali (Solicitadores)

Il-prokuraturi legali huma professjonisti indipendenti li jagħtu lill-klijenti tagħhom pariri legali u jirrappreżentawhom legalment fil-qorti, fil-limiti imposti mill-istatut tagħhom u mil-leġiżlazzjoni proċedurali. Huma jistgħu jirrappreżentaw lill-partijiet fil-qorti kull meta r-rappreżentanza legali ta’ avukat (advogado) ma tkunx obbligatorja.

Il-prokuraturi legali jistgħu anke jirrappreżentaw legalment liċ-ċittadini u n-negozji barra mill-qorti, pereżempju, quddiem l-amministrazzjoni fiskali, fl-uffiċċji notarili, fl-uffiċċji tar-reġistraturi u quddiem il-korpi tal-amministrazzjoni pubblika.

Biex wieħed ikollu aċċess għall-professjoni, jeħtieġ li:

 • ikollu lawrja fil-liġi li tkun rikonoxxuta uffiċjalment u ma jkunx irreġistrat mal-Kamra tal-Avukati, jew ikollu lawrja rikonoxxuta uffiċjalment fl-istudji ta' prokuratur legali. Ċittadini barranin ta' Stat Membru ieħor tal-UE jrid ikollhom il-kwalifiki akkademiċi u professjonali meħtieġa legalment biex jeżerċitaw il-professjoni tagħhom fl-Istat ta' oriġini rispettiv tagħhom;
 • jagħmel apprendistat li jdum bejn 12 u 18-il xahar;
 • jikseb referenzi xierqa matul l-apprendistat, ipprovdut minn ma' min ikun għamel l-apprendistat u ċ-ċentri tal-apprendistat, u jgħaddi minn eżami nazzjonali stabbilit skont ir-regoli rilevanti.

Il-professjonisti minn Stat Membru ieħor tal-UE jew miż-Żona Ekonomika Ewropea jistgħu jirreġistraw ruħhom mal-Kulleġġ tal-Prokuraturi Legali (Colégio dos Solicitadores) b'konformità mal-Liġi Nru 9/2009 tal-4 ta' Marzu 2009, kif emendata mil-Liġi Nru 41/2012 tat-28 ta' Awwissu 2012 u l-Liġi Nru 25/2014 tat-2 ta' Mejju 2014.

L-Ordni tal-Prokuraturi Legali u l-Aġenti tal-Eżekuzzjoni (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) hija l-assoċjazzjoni pubblika li tirrappreżenta lil dawn il-professjonisti tal-liġi. Hija responsabbli, fost l-oħrajn, biex teżerċita setgħat dixxiplinari fuq il-membri tagħha u biex tagħti opinjonijiet dwar abbozzi ta' leġiżlazzjonijiet marbuta mal-kompetenzi tagħha.

Tista' ssib iktar informazzjoni hawnhekk: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.osae.pt/.

Aġenti tal-eżekuzzjoni (Agentes de execução)

L-aġenti tal-eżekuzzjoni huma professjonisti li jingħataw setgħat fil-livell nazzjonali biex iwettqu attivitajiet ta’ eżekuzzjoni ċivili. Dawn huma professjonisti indipendenti u imparzjali u li ma jirrappreżentaw lill-ebda parti, imma li għandhom ir-responsabbiltà biex iwettqu l-formalitajiet kollha għall-eżekuzzjoni, inklużi qbid, in-notifika tad-dokumenti, avviżi u l-bejgħ tal-beni maqbuda. F'xi każijiet id-dmirijiet tagħhom jistgħu jsiru minn uffiċjal tal-qorti.

L-aġenti tal-eżekuzzjoni jinħatru mill-parti li tkun qed titlob l-eżekuzzjoni jew mill-qorti.

L-aġenti tal-eżekuzzjoni jridu jkollhom lawrja fl-istudji tal-prokuraturi legali jew fil-liġi u:

 • iridu jkunu ċittadini Portugiżi;
 • ma jridu jkunu koperti minn ebda restrizzjoni stipulata fl-Istatuti tal-Ordni tal-Prokuraturi Legali u l-Aġenti tal-Eżekuzzjoni jew tal-Kamra tal-Avukati;
 • ma jridux ikunu inklużi fil-lista pubblika uffiċjali tad-debituri fl-aħħar għaxar snin;
 • iridu jkunu temmew b'suċċess l-apprendistat ta' aġent tal-eżekuzzjoni;
 • iridu jagħmlu l-eżami għal assistenti ġuridiċi wara li jkunu ħadmu għal iktar minn tliet snin bħala aġenti tal-eżekuzzjoni u jirċievu opinjoni favorevoli mill-Kummissjoni għall-Assistenti Ġuridiċi (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • iridu jirreġistraw ruħhom mal-assoċjazzjoni professjonali rilevanti fi żmien tliet snin minn meta jtemmu b'suċċess l-apprendistat tagħhom;
 • irid ikollhom l-istrutturi u riżorsi minimi tal-IT kif stipulat minn regolament approvat mill-assemblea ġenerali.

L-Ordni tal-Prokuraturi Legali u l-Aġenti tal-Eżekuzzjoni u l-Kulleġġ Speċjalizzat tal-Aġenti tal-Eżekuzzjoni (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) huma l-korpi responsabbli biex jirregolaw il-professjoni.

Is-CAAJ, li huwa indipendenti mill-Ordni tal-Prokuraturi Legali u l-Aġenti tal-Eżekuzzjoni, huwa l-korp responsabbli għas-sorveljanza u l-eżerċizzju ta' azzjonijiet dixxiplinari fuq l-aġenti tal-eżekuzzjoni.

Tista' ssib iktar informazzjoni fis-siti li ġejjin: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.osae.pt/ u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.caaj-mj.pt/.

Nutara (Notários)

In-nutara huma professjonisti speċjalisti awtorizzati jwettqu dmirijiet f'ċerti kuntesti legali. Dawn għandhom rwol ewlieni fil-kummerċ, kemm nazzjonalment u hemm internazzjonalment.

In-nutara għandhom is-setgħa li:

 • ifasslu kuntratti privati u jagħtu pariri lill-partijiet, filwaqt li jittrattaw lil kull parti b'mod ġust; ifasslu dokumenti uffiċjali, filwaqt li jieħdu r-responsabbiltà għal-legalità tad-dokument u għal kull parir li jingħata; jinfurmaw lill-partijiet bl-implikazzjonijiet u l-konsegwenzi tal-impenji li qed jippjanaw li jidħlu għalihom (in-nutara huma obbligati li dan jagħmluh);
 • jeżegwixxu t-tranżazzjonijiet ġuridiċi maqbula fil-preżenza tagħhom. L-att jista' jiddaħħal direttament fir-reġistru uffiċjali jew, jekk waħda mill-partijiet tonqos milli tissodisfa l-obbligi tagħha, issir l-eżekuzzjoni tiegħu mingħajr l-intervent ta' mħallef;
 • jagħmluha ta' medjaturi, b'mod imparzjali u b'konformità sħiħa mal-liġi, biex il-partijiet ikunu jistgħu jaslu għal ftehim aċċettabbli għal kulħadd;
 • ifasslu dokumenti għal proċedimenti tal-inventarju u t-termini tagħhom, ħlief f'dawk il-kwistjonijiet li ma jridux jiġu deċiżi fi proċedimenti tal-inventarju, minħabba n-natura jew il-kumplessità ġuridika jew fattwali tal-kwistjoni; kwistjonijiet bħal dawn iridu jiġu deċiżi minn imħallef fil-qorti distrettwali (tribunal de comarca) li jkollha l-ġuriżdizzjoni għall-uffiċju notarili fejn ikunu nfetħu l-proċedimenti (il-Liġi Nru 2/2013 tal-5 ta' Marzu 2013, li approvat il-Qafas Ġuridiku għall-Proċedimenti tal-Inventarju, tat din is-setgħa lin-nutara u b'hekk ħolqot sistema ta' setgħat konġunti).

Ir-riforma tal-professjoni ta' nutar u l-privatizzazzjoni konsegwenti tas-settur ifissru li n-nutara għandhom rwol doppju: huma uffiċjali pubbliċi kif ukoll professjonisti liberi imma ma għadhomx impjegati taċ-ċivil.

Bħala uffiċjali pubbliċi, in-nutara jaqgħu taħt l-awspiċi tal-Ministeru tal-Ġustizzja, li għandu setgħat regolatorji, kif ukoll għandu s-setgħa li jieħu passi dixxiplinari kontra n-nutara. Minħabba l-istatus liberali l-ġdid tal-professjoni, l-Ordni tan-Nutara ilu jirregola l-attivitajiet tan-nutara, flimkien mal-Ministeru tal-Ġustizzja, mill-2006, u b'hekk jiżgura li n-nutara jimxu mal-kodiċi tal-etika li huma obbligati josservaw u jiggarantixxi li jaħdmu fl-interess pubbliku kif inhu mitlub minnhom; dan ma jaffettwax is-setgħa tal-Ministeru li jintervjeni, li, minħabba n-natura tal-professjoni, huwa konferit fuqu mil-liġi.

Reġistraturi (Conservadores)

Ir-reġistraturi huma uffiċjali pubbliċi b'responsabbiltà għar-reġistrazzjoni u l-pubblikazzjoni ta' fatti u atti ġuridiċi relatati mal-proprjetà immobbli, il-proprjetà mobbli li trid tkun irreġistrata, l-attivitajiet u l-avvenimenti tan-negozju fil-ħajjiet tan-nies. Ir-rwol tagħhom essenzjalment jinvolvi t-twettiq tal-kontrolli ġuridiċi tad-dokumenti msemmija fuq u dawk relatati u l-iżgurar li d-drittijiet li jinsabu fid-dokumenti li jiċċertifikaw il-fatti li jridu jiġu rreġistrati jkunu definiti korrettament u li jikkonformaw mal-ordni stipulata legalment tar-reġistrazzjoni; huma responsabbli wkoll mill-pubblikazzjoni ta' din l-informazzjoni u jistgħu jiddeċiedu jdaħħlux il-fatt jew att ġuridiku fir-reġistru.

Skont l-oqsma ta' dmirijiethom, ir-reġistraturi jistgħu jkunu:

 • Reġistraturi għar-reġistru ċivili (conservadores do registo civil), li dmirijiethom jinvolvu d-definizzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ fatti u atti ġuridiċi marbuta mal-ħajjiet ta' persuni fiżiċi. Il-kompetenza tagħhom tinkludi r-reġistrazzjoni ta' atti bħat-twelid, iż-żwieġ, il-mewt, l-adozzjoni u d-dikjarazzjoni u l-istituzzjoni ta' maternità/paternità; l-organizzazzjoni tal-proċedimenti bħal dawk relatati mad-divorzju u s-separazzjoni kunsenswali; u l-ħruġ ta' ċertifikati u kopji ta' dokumenti rreġistrati.
 • Reġistraturi għar-reġistru tal-artijiet (conservadores do registo predial), li jippubblikaw l-istatus ġuridiku tal-artijiet u tal-proprjetajiet bil-ħsieb li jiżguraw iċ-ċertezza tad-dritt tat-tranżazzjonijiet tal-proprjetajiet.
 • Reġistraturi għar-reġistru tal-vetturi (conservadores do registo de veículos), li d-dmirijiet tagħhom huma relatati mal-pubblikazzjoni tad-drittijiet għall-proprjetà mobbli li trid tkun irreġistrata (vetturi bil-mutur, vapuri u inġenji tal-ajru) u li jippubblikaw l-istatus ġuridiku ta' vetturi bil-mutur u karrijiet bil-ħsieb li tkun żgurata ċ-ċertezza tad-dritt tat-tranżazzjonijiet.
 • Reġistraturi għar-reġistru kummerċjali (conservadores do registo commercial), li jippubblikaw l-istatus ġuridiku ta' kummerċjanti waħdiena, kumpaniji kummerċjali, kumpaniji tad-dritt ċivili li għandhom forma kummerċjali, stabbilimenti individwali ma' entitajiet b'responsabbiltà limitata u entitajiet oħrajn li jridu jkunu rreġistrati fir-reġistru kummerċjali bil-ħsieb li tkun żgurata ċ-ċertezza tad-dritt tat-tranżazzjonijiet.

Aċċess għall-professjoni teħtieġ lawrja fil-liġi minn università Portugiża jew kwalifika akkademika ekwivalenti. Il-kandidati jridu jgħaddu wkoll minn testijiet tal-aptitudni u jagħmlu kors universitarju ta' estensjoni ta' sitt xhur li jiffoka fuq suġġetti ġuridiċi u suġġetti relatati mar-reġistrazzjoni meħtieġa mir-reġistraturi. Imbagħad dawn jagħmlu sena apprendistat, u wara jieħdu sehem f'kompetizzjoni pubblika. Il-kandidati jkunu vvalutati f'kull stadju ta' dan il-proċess u jistgħu jkunu eliminati jekk jeħlu fi kwalunkwe stadju tal-proċedura tad-dħul. L-istadju finali huwa kompetizzjoni pubblika organizzata mill-Istitut tar-Reġistri u tan-Nutara (Instituto dos Registos e do Notariado).

L-Istitut tar-Reġistri u tan-Nutara huwa responsabbli mid-direzzjoni, il-koordinazzjoni, l-appoġġ, l-evalwazzjoni u s-sorveljanza tal-attività tal-uffiċċji tar-reġistri.

Uffiċjali tal-Ġustizzja (Oficiais de Justiça)

L-uffiċjali tal-ġustizzja huma kategorija ta’ funzjonarji tal-ġustizzja (funcionário de justiça) li, fost affarijiet oħra, jipprovdu assistenza fil-qrati jew lis-servizzi tal-prosekuzzjoni pubblika. Madankollu, in-nozzjoni tal-uffiċjal tal-ġustizzja tkopri wkoll tekniki tal-IT, persunal amministrattiv, tekniku u ta' appoġġ u ħaddiema tal-manutenzjoni.

L-aċċess għall-karriera ta' uffiċjal tal-ġustizzja jibda bir-rwoli fil-livell tad-dħul ta' skrivan awżiljarju (escrivão auxiliar) fis-servizz ġudizzjarju u skrivan awżiljarju fil-qasam tal-ġustizzja (técnico de justiça auxiliar) fis-servizzi tal-prosekuzzjoni pubblika. L-aċċess huwa miftuħ għall-persuni li jkunu temmew kors ta’ taħriġ professjonali, u li jkunu ġew approvati permezz ta’ proċedura ta’ ammissjoni.

Il-funzjonarji tal-ġustizzja huma rregolati minn Statut speċifiku (Estatuto dos Funcionários de Justiça), kif stabbilit fid-Digriet Liġi Nru 343/1999 tas-26 ta' Awwissu 1999. Dawn għandhom rwol importanti fil-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali, partikolarment fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-Direttivi u r-Regolamenti Ewropej.

Id-Direttorat Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja (Direção-Geral da Administração da Justiça) huwa l-korp tal-Ministeru tal-Ġustizzja responsabbli mir-reklutaġġ, mill-ġestjoni u mill-amministrazzjoni tal-funzjonarji tal-ġustizzja.

Il-Kunsill tal-Uffiċjali tal-Ġustizzja (Conselho de Oficiais de Justiça) huwa l-korp responsabbli mill-valutazzjoni tal-mertu professjonali tal-uffiċjali tal-ġustizzja, u mill-eżerċizzju ta’ awtorità dixxiplinarja fil-konfront tagħhom.

Medjaturi (Mediadores)

Fl-Artikolu 2(b) tal-Liġi 29/2013 tad-19 ta' April 2013, medjatur huwa ddefinit bħala "(...) parti terza imparzjali u indipendenti, bl-ebda setgħa li timponi azzjoni fuq partijiet li jirċievu l-medjazzjoni, li tgħinhom jaslu għal ftehim finali dwar il-kwistjoni disputata." Din il-Liġi tiddefinixxi wkoll l-istatus tal-medjaturi li jaħdmu l-Portugall u tistipula d-dispożizzjonijiet għall-inklużjoni tagħhom fil-listi ta' kull waħda mis-sistemi ta' medjazzjoni pubbliċi; dan isir permezz ta' proċedura tal-għażla, li hija rregolata mill-Ordni ta' Implimentazzjoni (Portaria) Nru 282/2010 tal-25 ta' Mejju 2010.

Xogħol il-medjaturi huwa importanti ħafna, peress li jgħinu lill-partijiet jaslu għal ftehim u dan min-naħa tiegħu jgħin biex iżomm l-armonija soċjali u, f'xi każijiet, jirritornaha. Fil-Portugall, hemm medjaturi speċjalisti li jittrattaw kwistjonijiet kriminali, industrijali u tal-familja. Ma hemm l-ebda NGO li qed taħdem fil-qasam tal-medjazzjoni, imma hemm assoċjazzjonijiet privati li jipprovdu servizzi tal-medjazzjoni u taħriġ għall-medjaturi.

Ma hemm l-ebda kodiċi tal-etika nazzjonali għall-medjaturi, imma l-Att dwar il-Medjazzjoni msemmi fuq jinkludi kapitolu dwar id-drittijiet u d-dmirijiet tal-medjaturi, li jridu wkoll jaġixxu skont il-prinċipji stipulati fil-Kodiċi ta' Kondotta Ewropew għall-Medjaturi, li jagħmel parti mit-taħriġ tagħhom.

L-imġiba tal-medjaturi tkun monitorizzata mis-sistema ta' medjazzjoni pubblika, li hija maqsuma fi tliet partijiet li jiffukaw fuq kwistjonijiet ċivili, industrijali u kriminali. Kull parti tas-sistema ta' medjazzjoni pubblika hija ġestita minn awtorità pubblika, li hija identifikata fl-istatut ta' assoċjazzjoni tal-awtorità.

Fil-Portugall, il-medjaturi ma jirċevux taħriġ mingħand korp pubbliku; minflok, jitħarrġu minn korpi privati li jkunu ċċertifikati mid-Direttorat Ġenerali għall-Politika tal-Ġustizzja (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) b'konformità mal-Ordni ta' Implimentazzjoni Nru 345/2013 tas-27 ta' Novembru 2013, b'fokus partikolari fuq il-konformità mal-qafas kwalitattiv.

Id-DGPJ, permezz tal-Uffiċċju għas-Soluzzjoni Alternattiv għat-Tilwim (GRAL), iġestixxi s-sistemi ta' medjazzjoni pubblika. Għalkemm ma jipprovdix informazzjoni dwar kif issib medjatur, huwa jżomm listi ta' medjaturi, u l-medjaturi jistgħu jżidu isimhom ma' din il-lista billi jieħdu sehem fil-proċedura tal-għażla stipulata fir-regoli approvati bl-Ordni ta' Implimentazzjoni Nru 282/2010 tal-25 ta' Mejju 2010.

Tista' ssib iktar informazzjoni hawnhekk: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.dgpj.mj.pt/.

Amministraturi ġudizzjarji (Administradores Judiciais)

L-amministraturi ġudizzjarji huma responsabbli għas-sorveljanza u l-koordinament tal-atti li huma parti mill-proċess ta’ rkupru speċjali (processo especial de revitalização); huma jġestixxu jew jillikwidaw ukoll il-patrimonju tal-insolvenza f'każ ta' proċedimenti ta' insolvenza, u jwettqu d-dmirijiet kollha konferiti lilhom mill-istatut jew mil-liġi. Skont il-funzjonijiet eżerċitati fil-proċediment, jista' jinħatar amministratur ġudizzjarju temporanju, amministratur tal-insolvenza jew fiduċjarju.

Ir-rwol tal-amministratur ġudizzjarju huwa stabbilit fil-Liġi Nru 22/2013 tas-26 ta' Frar 2013.

Amministratur ġudizzjarju:

 • a) irid ikollu lawrja universitarja rilevanti u esperjenza professjonali xierqa;
 • b) irid jagħmel apprendistat għall-amministraturi ġudizzjarji ta' sitt xhur;
 • c) irid jgħaddi minn test tal-ammissjoni maħsub speċifikament biex jivvaluta l-għarfien miksub waqt l-apprendistat;
 • d) ma jridx ikun f'sitwazzjoni li tkun inkompatibbli mad-dmirijiet professjonali tiegħu;
 • e) irid ikun adatt għall-professjoni.

Il-Kummissjoni għall-Assistenti Ġuridiċi (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) hija responsabbli għall-proċedura ta’ ammissjoni għall-amministraturi ġudizzjarji u timmonitorizza xogħolhom.

Uffiċjal tal-proprjetà industrijali (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

L-Uffiċjali tal-proprjetà industrijali huma speċjalisti fil-proprjetà industrijali li l-kumpaniji u l-individwi jistgħu jistaqsuhom biex jgħinuhom jiddefendu d-drittijiet u l-interessi tagħhom.

Uffiċjali tal-proprjetà industrijali huma awtorizzati mill-Istitut Nazzjonali tal-Proprjetà Industrijali (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) iwettqu atti tal-proprjetà industrijali f'isem il-klijenti tagħhom mingħajr ma jkollhom għalfejn juru l-prokura tagħhom.

L-eżerċizzju tal-professjoni tal-uffiċjali tal-proprjeta industrijali fi ħdan l-Istitut Nazzjonali tal-Proprjeta Industrijali huwa rregolat mid-Digriet-Liġi Nru 15/95 tal-24 ta' Jannar 1995.

Organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi legali mingħajr ħlas (pro bono)

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, f’kooperazzjoni mal-Kamra tal-Avukati u mal-awtoritajiet lokali, jiżgura l-eżistenza, fit-territorju Portugiż kollu, ta’ Uffiċċju għall-Pariri Legali (Gabinetes de Consulta Jurídica), fejn iċ-ċittadini jistgħu jieħdu pariri legali mingħajr ħlas mingħand professjonisti fil-qasam legali. Tista’ ssib lista ta’ dawn l-uffiċċji, flimkien mad-dettalji ta’ kuntatt rilevanti, onlajn, inkluż fis-sit tad-Direttorat Ġenerali tal-Politika tal-Ġustizzja (www.dgpj.mj.pt).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 24/10/2016

Il-professjonijiet legali - Rumanija

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fir-Rumanija.


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet legali – Introduzzjoni

Fir-Rumanija, jiġu prattikati l-professjonijiet legali li ġejjin:

Prosekuturi

Organizzazzjoni

Is-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika tar-Rumanija jinkludi:

 • l-uffiċċji tal-prosekutur affiljati mal-qrati tal-appell, tribunali, tribunali tat-tfal u tal-familja, u qrati distrettwali;
 • l-uffiċċji tal-prosekutur affiljati mal-qrati militari.
 1. L-ogħla korp hu l-Uffiċċju tal-Prosekutur affiljat mal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja, inklużi d-diviżjonijiet speċjalizzati tiegħu (id-Direttorat Nazzjonali ta’ kontra l-Korruzzjoni u d-Direttorat għall-Investigazzjonijiet tal-Kriminalità Organizzata u t-Terroriżmu).
 2. L-ewwel Livell: l-uffiċċji tal-prosekutur affiljat mal-qrati distrettwali (176);
 3. It-tieni livell: l-uffiċċji tal-prosekutur affiljati mat-tribunali (42) u l-uffiċċji tal-prosekutur affiljati mat-Tribunal għat-Tfal u l-Kwistjonijiet tal-Familja (1);
 4. It-tielet Livell: l-uffiċċji tal-prosekutur affiljati mal-qrati tal-appell (15).

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Superjuri tal-Maġistratura huwa l-korp ċentrali responsabbli fis-sistema ġudizzjarja li jirregola l-professjoni tal-prosekutur. Taħriġ professjonali inizjali u kontinwu għall-imħallfin u l-prosekuturi huwa pprovdut mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIstitut Nazzjonali tal-Maġistratura, li huwa korp pubbliku b’personalità ġuridika taħt il-koordinazzjoni tal-Kunsill Superjuri tal-Maġistrati. Is-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika jwettaq il-ħidmiet tiegħu permezz tal-prosekuturi li jaħdmu fl-uffiċċji tal-prosekutur. Dawn tal-aħħar jistgħu jkunu affljati mal-qrati kollha, bl-eċċezzjoni tat-tribunali tal-kondotta professjonali.

Proċeduri kriminali mwettqa minn uffiċċji tal-prosekuturi affiljati mal-qrati tal-appell, tribunali, jew tribunali tat-tfal u tal-familja

Il-ġerarkija istituzzjonali tal-uffiċċji tal-prosekuturi hija kif ġej:

 1. L-ogħla korp hu l-Uffiċċju tal-Prosekutur affiljat mal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja (l-Uffiċju tal-Prosekutur Ġenerali), mmexxija mill-Prosekutur Ġenerali tar-Rumanija. Dan il-korp jikkoordina l-attivitajiet tal-uffiċċji tal-prosekuturi affiljati mal-15-il qorti tal-appell.
 2. L-uffiċċji tal-prosekutur affiljati mal-qrati tal-appell jikkoordinaw l-attivitajiet tal-uffiċċji tal-prosekutur affiljati mat-43 tribunal (inkluż it-tribunal speċjali għat-tfal u l-kwistjonijiet tal-familja). Kull wieħed minnhom huwa amministrat minn kap prosekutur.
 3. L-uffiċċji tal-prosekuturi affiljati mat-tribunali jikkoordinaw l-attivitajiet tal-uffiċċji affiljati mal-176 qorti distrettwali funzjonanti, b’kull wieħed ikun immexxi minn prosekutur ewlieni.
 4. L-uffiċċji tal-prosekuturi affiljati mal-176 qorti distrettwali funzjonanti jirrappreżentaw l-ewwel livell (l-iktar wieħed baxx) tal-ġerarkija u huma mmexxija minn prosekuturi ewlenin.

Fl-Uffiċċju tal-Prosekutur affiljat mal-Qorti Superjuri tal-Kassazzjoni u tal-Ġustizzja joperaw żewġ strutturi speċjalizzati separati. Dawn huma:

 • Id-Direttorat Nazzjonali ta’ kontra l-Korruzzjoni (DNA), responsabbli għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-korruzzjoni. Dan huwa mmexxi minn kap prosekutur.
 • Id-Direttorat għall-Investigazzjonijiet tal-Kriminalità Organizzata u t-Terroriżmu (DIICOT), responsabbli mill-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-kriminalità organizzata u t-terroriżmu. Huwa mmexxi minn kap prosekutur li jaġixxi taħt il-koordinazzjoni tal-Prosekutur Ġenerali Rumen.

Proċedimenti kriminali mwettqa mill-uffiċċji tal-prosekuturi affiljati mal-qrati militari

Proċedimenti kriminali għal reati kriminali mwettqa minn persunal militari jitwettqu mill-uffiċċji tal-prosekutur militari, li għandhom l-istatus legali ta’ unitajiet militari. Huma affiljati mat-tribunali militari, mat-Tribunal Militari ta’ Bukarest jew mal-Qorti Militari tal-Appell ta’ Bukarest.

Ġerarkija funzjonali ta’ prosekuturi

Il-prosekuturi jaġixxu f’konformità mal-prinċipji ta’ legalità, imparzjalità u kontroll ġerarkiku.

Il-prosekuturi jaġixxu skont il-liġi u josservaw u jħarsu d-dinjità tal-bniedem u jiddefendu d-drittijiet tal-individwi.

Il-prosekuturi f’kull uffiċċju tal-prosekutur jirrapportaw lill-kap ta’ dak l-uffiċċju li min-naħa tiegħu jirrapporta lill-kap tal-uffiċċju tal-prosekutur ġerarkikament superjuri.

Il-kontroll li għandu jiġi eżerċitat mill-Prosekutur Ġenerali tal-Uffiċċju tal-Prosekuturi affiljat mal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u tal-Ġustizzja, il-kap prosekutur tad-Direttorat Nazzjonali ta’ Kontra l-Korruzzjoni, u l-kap prosekutur tal-uffiċċju tal-prosekuturi affiljat mal-qorti tal-appell fuq il-prosekuturi taħt l-awtorità tagħhom jista’ jkun jew dirett jew permezz tal-prosekuturi maħtura.

Rwol u dmirijiet

Fir-Rumanija, hemm żewġ kategoriji ta’ prosekuturi:

 1. prosekuturi ċivili, responsabbli għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali mwettqa minn persuni ċivili;
 2. prosekuturi militari, responsabbli mill-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali mwettqa prinċipalment minn persunal militari.

Il-kategoriji nazzjonali tal-prosekuturi huma dawn li ġejjin:

 • Il-Prosekutur Ġenerali tar-Rumanija (il-kap tal-Uffiċċju tal-Prosekutur affiljat mal-Qorti Superjuri tal-Kassazzjoni u tal-Ġustizzja);
 • Il-Kap prosekutur (Kap tad-DNA u d-DIICOT);
 • il-kapijiet prosekuturi (il-kapitijeit tal-uffiċċji tal-prosekuturi affiljati mal-qrati tal-appell);
 • il-prosekuturi ewlenin (il-kapitijeit tal-uffiċċji tal-prosekuturi affiljati mat-tribunali jew mal-qrati distrettwali);
 • kapijiet tat-taqsimiet (kapijiet ta’ taqsimiet interni tal-uffiċċji tal-prosekutur);
 • kapijiet tad-dipartiment (kapijiet ta’ dipartimenti interni tal-uffiċċji tal-prosekutur);
 • kapijiet tal-uffiċċju (kapijiet tal-uffiċċji interni tal-uffiċċji tal-prosekutur);
 • prosekuturi.

Kull meta jitqies neċessarju, ex officio jew b'talba tal-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura, il-Ministru tal-Ġustizzja jista' jeżerċita kontroll fuq prosekuturi permezz ta' prosekuturi maħtura mill-Prosekutur Ġenerali tar-Rumanija, il-Kap Prosekutur tad-Direttorat Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni, jew il-Ministru tal-Ġustizzja hu stess, sabiex jivverifika dan li ġej:

 • l-effettività maniġerjali tal-prosekuturi;
 • il-prestazzjoni tal-prosekuturi fit-twettiq tal-kompiti; u
 • l-kwalità tar-relazzjoni professjonali tal-prosekuturi maċ-ċittadini u ma’ persuni oħra involuti f’attivitajiet imwettqa mill-uffiċċji tal-prosekutur.

Dan il-kontroll la japplika għas-sensiela sħiħa ta’ miżuri li l-prosekuturi jkunu jistgħu jieħdu matul proċedimenti kriminali u lanqas għad-deċiżjonijiet korrispondenti.

Il-Ministru tal-Ġustizzja jista’ jitlob lill-Prosekutur Ġenerali tar-Rumanija jew, fejn ikun xieraq, lill-Kap Prosekutur tad-Direttorat Nazzjonali ta’ Kontra l-Korruzzjoni biex jirrapporta dwar l-attivitajiet tal-uffiċċji tal-prosekuturi u jista' joħroġ struzzjonijiet dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu sabiex il-kriminalità tkun ipprevenuta u miġġielda b’mod effettiv.

L-Uffiċċju tal-Prosekuturi affiljat mal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u tal-Ġustizzja iressaq rapport annwali dwar l-attivitajiet tiegħu lill-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura u lill-Ministru tal-Ġustizzja, li min-naħa tiegħu jippreżenta l-konklużjonijiet tiegħu dwar ir-rapport lill-Parlament tar-Rumanija.

Imħallfin

Organizzazzjoni

Il-korp ċentrali fis-sistema ġudizzjarja responsabbli biex jirregola l-professjoni ta’ mħallef huwa l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Superjuri tal-Maġistratura (CSM). Taħriġ professjonali inizjali u kontinwu għall-imħallfin u l-prosekuturi huwa pprovdut mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIstitut Nazzjonali tal-Maġistratura, li huwa korp pubbliku b’personalità ġuridika taħt il-koordinazzjoni tal-Kunsill Superjuri tal-maġistrati.

Rwol u dmirijiet

Fir-Rumanija, l-imħallfin jispeċjalizzaw f’dawn il-kategoriji ta’ kawżi:

 • kawżi ċivili u ta’ infurzar ċivili;
 • kawżi kriminali u ta’ infurzar kriminali;
 • kawżi kummerċjali (imħallifin f'kawżi ta' falliment);
 • kawżi taħt il-liġi tal-familja u tat-tfal;
 • kawżi amministrattivi u fiskali / finanzjarji;
 • kawżi li jinvolvu tilwim fuq ix-xogħol u l-assigurazzjoni soċjali;
 • kawżi kostituzzjonali;
 • kawżi militari;

Organizzazzjoni tal-professjoni legali: avukati

Avukati

Il-korp ċentrali responsabbli mill-professjoni tal-avukati huwa l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUnjoni Nazzjonali tar-Rumanija tal-Assoċjazzjonijiet tal-Avukatura (UNBR), li hi persuna ġuridika ta’ interess pubbliku li tinkludi l-assoċjazzjoni kollha tal-avukatura fir-Rumanija. Dan jiżgura l-eżerċizzju kwalifikat tad-dritt tad-difiża, kompetenza u dixxiplina professjonali, u l-protezzjoni tad-dinjità u l-unur għall-avukati li huma membri tal-unjoni. L-assoċjazzjonijiet kollha tal-avukatura tar-Rumanija huma membri tal-Unjoni Nazzjonali tar-Rumanija tal-Assoċjazzjonijiet tal-Avukatura.

Bażijiet tad-data legali

Informazzjoni dwar l-avukati Rumeni tinsab fuq is-sit web tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUnjoni Nazzjonali tar-Rumanija tal-Assoċjazzjonijiet tal-Avukatura.

L-aċċess għal din il-bażi tad-data huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għall-bażi tad-data huwa mingħajr ħlas.

Konsulenti legali

Skont il-liġi, il-konsulenti legali jistgħu jiffurmaw assoċjazzjonijiet fil-livell ta' kontej, skont is-settur jew il-qasam tal-attività u skont l-interessi professjonali tagħhom, jew, fejn applikabbli, assoċjazzjonijiet nazzjonali, skont il-liġi dwar l-assoċjazzjonijiet u l-fundazzjonijiet. Waħda mill-assoċjazzjonijiet professjonali stabbiliti skont il-Liġi dwar l-assoċjazzjonijiet u l-fundazzjonijiet hija l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUnjoni Nazzjonali Rumena tal-Konsulenti Legali (OCJR). Tinkludi l-assoċjazzjonijiet kollha tal-konsulenti legali fil-kontej kollha. Il-konsulenti legali jistgħu wkoll jiffurmaw assoċjazzjonijiet professjonali oħra. Il-listi ta’ konsulenti legali minn County jinsabu fuq il-websajts individwali tal-assoċjazzjonijiet membri tal-OCJR. Il-links huma disponibbli fuq il-websajt tal-OCJR.

Nutara Pubbliċi

Organizzazzjoni

Skont il-liġi, il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Rumanija ddelega l-eżerċizzju ta’ servizzi notarili lill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUnjoni Nazzjonali tan-Nutara Pubbliċi (UNNP). L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUnjoni Nazzjonali tan-Nutara Pubbliċi hija l-korp professjonali li jirrappreżenta lin-Nutara Pubbliċi u hija responsabbli mill-organizzazzjoni tal-professjoni tan-nutara pubbliċi, mis-salvagwardja tal-interessi professjonali tal-membri tagħha u mid-difiża tar-reputazzjoni u tal-awtorità tal-professjoni. In-nutara pubbliċi attivi kollha huma membri ta' din l-Unjoni. In-nutara pubbliċi huma miġbura fi 15-il-Kamra tan-Nutara Pubbliċi, li kull waħda minnhom hija affiljata mal-qorti tal-appell.

Rwol u dmirijiet

Fir-Rumanija, in-Nutara Pubbliċi jipprovdu s-servizzi legali li ġejjin:

 • ifasslu d-dokumenti meħtieġa għal raġunijiet ta' suċċessjoni legali u testamentarja;
 • jikkonkludu l-kuntratti (kuntratti ta’ bejgħ, kuntratti ta’ skambju, kuntratti ta’ manutenzjoni, kuntratti ta' donazzjonijiet, kuntratti fuq l-ipoteki, kuntratti ta' rahan/lokazzjoni, kuntratti tal-kiri) u atti oħra (garanziji mitluba minn istituzzjonijiet varji mill-amministraturi);
 • ifasslu artikoli ta’ assoċjazzjoni għal kumpaniji, assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet;
 • jawtentikaw dokumenti;
 • jiċċertifikaw firem, kampjuni u siġilli ta' firem;
 • kwalunkwe servizzi oħrajn previsti mil-liġi.

Professjonijiet legali oħra

L-uffiċjali ġudizzjarji tal-infurzar

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUnjoni Nazzjonali Rumena tal-Uffiċjali tal-Infurzar Ġudizzjarju (UNEJ) hija korp professjonali b’personalità ġuridika li jinkludi l-ufficjali kollha tal-infurzar ġudizzjarju. Huwa responsabbli għall-preservazzjoni tar-reputazzjoni u l-awtorità tal-professjoni ta’ uffiċjal tal-infurzar ġudizzjarju. Il-missjoni ewlenija tiegħu hija li jirrappreżenta u jiddefendi l-interessi professjonali tal-membri tiegħu. L-uffiċjali tal-infurzar ġudizzjarju huma organizzati fi 15-il kamra, b’kull waħda tkun affiljata mal-qorti tal-appell korrispondenti.

Lista ta’ tal-ufficjali gudizzjarji tal-infurzar tinsab fuq il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajts tal-Unjoni Nazzjonali Rumena tal-Uffiċjali tal-Infurzar Ġudizzjarju u tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja. Madankollu, iż-żewġ bażi tad-data għandhom strutturi differenti.

Skrivana tal-Qorti.

Il-korp ċentrali fis-sistema ġudizzjarja responsabbli biex jirregola l-professjoni ta’ skrivan tal-qorti huwa l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Superjuri tal-Maġistratura (CSM).

L-Iskola Nazzjonali tal-Iskrivani tal-Qorti (SNG) hija korp pubbliku b’personalità ġuridika taħt il-koordinazzjoni tal-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura, responsabbli biex jipprovdi taħriġ professjonali inizjali u ulterjuri għall-iskrivani tal-qorti.

Is-sistema ġudizzjarja tar-Rumanija għandha diversi kategoriji ta’ skrivani tal-qorti:

 • skrivani tas-seduta;
 • skrivani fil-qasam tal-istatistika;
 • skrivani tar-riċerka;
 • skrivani tal-IT;
 • skrivani tal-arkivjar;
 • skrivani reġistraturi;

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar din il-kategorija professjonali f’dan dokumentPDF(390 Kb)en.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 09/09/2019

Il-professjonijiet legali - Slovenja

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: is-Sloven diġà ġew tradotti.

Din il-paġna tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-professjoni legali fis-Slovenja.

Prosekuturi
Imħallfin
Avukati
Nutara
Avukati tal-Istat


Il-professjonijiet legali

Organizzazzjoni tal-professjoni legali:

Il-professjonijiet legali

Fir-Repubblika tas-Slovenja persuna b'lawrija universitarja fil-liġi tista' tagħżel minn bosta professjonijiet fil-qasam tal-ġustizzja, inkluż imħallef, prosekutur, avukat tal-Istat, avukat u nutar.

Il-Prosekuturi (Tožilci)

Organizzazzjoni

Skont l-Artikolu 135 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tas-Slovenja, il-Prosekuturi tal-Istat (državni tožilci) iressqu u jippreżentaw l-att ta' akkuża kriminali u għandhom setgħat oħrajn mogħtija mil-liġi. Is-setgħat u l-organizzazzjoni tagħhom huma fil-biċċa l-kbira stipulati fl-Atti dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Statali (Zakon o državnem tožilstvu) u l-Att dwar il-Proċedura Kriminali (Zakon o kazenskem postopku).

Hemm 11-il uffiċċju distrettwali tal-prosekutur statali (okrožno državno tožilstvo) fis-Slovenja (Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec), Uffiċċju tal-Prosekutur Statali Speċjalizzat (Specializirano državno tožilstvo), organizzat fuq bażi ta' mal-pajjiż kollu u Uffiċju tal-Prosekutur Statali Suprem (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaVrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije) f'Ljubljana.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Statali Speċjalizzat huwa responsabbli mill-prosekuzzjoni tal-attivitajiet kriminali fl-oqsma tal-kriminalità organizzata tradizzjonali u ekonomika, it-terroriżmu, il-korruzzjoni u attivitajiet kriminali oħra li jeħtieġu li d-detezzjoni u l-prosekuzzjoni tagħhom issir minn prosekuturi statali organizzati u mħarrġa apposta. Id-Dipartiment għall-Investigazzjoni u l-Prosekuzzjoni tal-Uffiċjali b'Awtorizzazzjonijiet Speċjali (Odelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, magħruf bħala posebni oddelek jew 'dipartiment tal-investigazzjonijiet speċjali') jopera bħala unità organizzazzjonali indipendenti fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Statali Speċjalizzat. Il-prosekuturi statali f'dan id-dipartiment tal-investigazzjonijiet speċjali huma responsabbli mill-prosekuzzjoni ta' reati kriminali mwettqa minn uffiċjali tal-pulizija, uffiċjali tal-aġenziji tal-affarijiet interni b'setgħat ta' pulizija, uffiċjali tal-pulizija militari, uffiċjali tas-servizz tal-intelligence u s-sigurtà tal-Ministeru tad-Difiża u uffiċjali tal-Aġenzija tal-Intelligence u s-Sigurtà Slovena. Jipprovdu wkoll gwida lill-uffiċjali tal-pulizija li jaħdmu mad-Dipartiment.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Statali Suprem huwa l-uffiċċju tal-prosekutur tal-ogħla grad fil-pajjiż u fih jaħdmu:

 • prosekuturi statali supremi (vrhovni državni tožilci) u prosekuturi statali superjuri (višji državni tožilci),
 • prosekuturi statali b'xogħol temporanju jew part-time.

Prosekuturi statali superjuri jressqu appelli fil-proċedimenti tal-appell quddiem il-qrati superjuri (višja sodišča) fis-Slovenja. Fi proċedimenti dwar rimedji straordinarji fil-qasam tad-dritt kriminali u fil-qasam tal-affarijiet ċivili u amministrattivi, il-prosekuturi supremi tal-istat jidhru quddiem il-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja (Vrhovno sodišče Republike Slovenije).

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Statali Suprem huwa mqassam fi:

 • tliet dipartimenti (id-dipartiment tad-dritt kriminali (kazenski oddelek), id-dipartiment tal-affarijiet ċivili u amministrattivi (civilno-upravni oddelek) u d-dipartiment tat-taħriġ u s-superviżjoni esperta (oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor)), u
 • iċ-Ċentru tal-Informazzjoni Esperta (Strokovno informacijski center), li l-kompiti tiegħu jinkludu l-għoti ta' għajnuna esperta fil-qasam tat-tassazzjoni, finanzjarju, kontabilistiku u dixxiplini oħrajn meħtieġa għall-prestazzjoni effiċenti tal-prosekuturi statali u li jiżgura l-iżvilupp, l-unità u l-operazzjoni ta' appoġġ bl-informazzjoni għall-funzjonament tal-uffiċċji tal-prosekuturi statali.

Rwol u dmirijiet

Ir-rwol u d-dmir ewlieni tal-prosekuturi tal-istat huwa l-prosekuzzjoni tar-reati kriminali. F'dan il-kuntest huma responsabbli:

 • mit-teħid ta' kull pass meħtieġ għad-detezzjoni ta' attivitajiet kriminali u s-sejbien tat-trasgressuri u għall-iggwidar ta' ħidmet il-pulizija fil-proċedimenti ta' qabel il-proċess, fejn il-pulizija jkunu indipendenti mill-prosekutur statali f'termini organizzazzjonali,
 • it-tressiq ta' talbiet għal investigazzjoni,
 • it-tressiq u l-preżentazzjoni tal-akkużi fil-qorti rilevanti, u
 • it-tressiq ta' appelli kontra sentenzi tal-qorti li ma jkunux finali, u rimedji straordinarji kontra d-deċiżjonijiet finali tal-qorti (appelli kontra deċiżjonijiet tal-qorti tal-prim'istanza f'kawżi kriminali jkunu ppreżentati mill-prosekutur statali li jkun ressaq l-akkuża fil-qorti tal-prim'istanza, filwaqt li rimedji straordinarji jitressqu mill-prosekuturi statali supremi).

Il-leġiżlazzjoni kriminali applikabbli tippermetti lill-prosekuturi statali li f'ċerti ċirkostanzi jagħżlu rimedji alternattivi għall-prosekuzzjoni kriminali biex jittrattaw ma' forom ta' assoċjazzjoni kriminali. Dawn jinkludu, l-ewwel nett, it-trasferiment tal-kawża għal proċedura ta' ftehim u s-sospensjoni kundizzjonata tal-prosekuzzjoni kriminali jekk is-suspettat ikun lest iġib ruħu kif jindikalu l-prosekutur u li jagħmel ċerti azzjonijiet indikati mill-prosekutur. Jekk il-ftehim jew is-sospensjoni kundizzjonata tal-prosekuzzjoni jirnexxu, il-prosekutur tal-istat jista' jwarrab ir-rapport kriminali, jiġifieri l-kawża tiġi solvuta lil hinn mill-qorti. Il-prosekutur statali jista' jipproponi wkoll lill-qorti biex toħroġ ordni ta' kastig fejn il-qorti tagħti sentenza ta' piena jew miżura speċifika proposta lill-akkużat mingħajr seduta ta' smigħ.

Barra minn hekk, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Statali Suprem iwettaq kompiti li jmorru lil hinn minn dak li hu sostantivament kopert mid-dritt kriminali. F'wieħed mit-tliet dipartimenti tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Statali Suprem, id-dipartiment tal-affarijiet ċivili u amministrattivi, il-prosekuturi statali supremi jistgħu jressqu talba għall-ħarsien tal-legalità (zahteva za varstvo zakonitosti) kontra deċiżjonijiet tal-qorti tal-appell (pritožbeno sodišče) fi proċedimenti ċivili kontenzjużi, nonkontenzjużi u oħrajn. Il-prerekwiżit għal rikors għal dan ir-rimedju ġudizzjarju straordinarju huwa l-ħarsien tal-interess pubbliku, li jista' jiġi stabbilit biss mill-Prosekutur Statali Suprem. Il-partijiet fil-proċedimenti ma jistgħux għalhekk iressqu talbiet għall-ħarsien tal-legalità.

Imħallfin

Organizzazzjoni

Imħallfin professjonali u mħallfin onorarji

L-istatus ta' mħallef (sodniki)huwa rregolat mill-Artikoli 125 sa 134 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tas-Slovenja u l-Att dwar is-Servizz Ġudizzjarju (Zakon o sodniški službi). L-imħallfin huma uffiċjali eletti mill-Assemblea Nazzjonali (Državni zbor) fuq proposta mill-Kunsill Ġudizzjarju (Sodni svet). Il-mandat ta' mħallef huwa permanenti, u l-limitu tal-età u l-kundizzjonijiet għall-elezzjoni huma stipulati fil-liġi.

Biex xi ħadd isir imħallef irid jissodisfa l-kundizzjonijiet ġenerali li ġejjin:

 1. ikun ċittadin Sloven u jkollu għarfien attiv tal-lingwa Slovena,
 2. irid ikollu kapaċità operattiva u jkun fi stat tajjeb ta' saħħa,
 3. ikollu tal-inqas 30 sena,
 4. irid ikun kiseb it-titlu professjonali ta’ avukat bi grad universitarju miksub fis-Slovenja jew it-titolu professjonali ta’ baċċillier fil-liġi (NU) u master fil-liġi jew ikun kiseb kwalifika ekwivalenti fil-liġi barra l-pajjiż li tkun attestata b'ċertifikat ta’ kwalifika barranija b’opinjoni mehmuża dwar il-kwalifika jew b'deċiżjoni li tirrikonoxxi l-kwalifika għal skopijiet ta’ impjieg jew ċertifikat ta’ nostrifikazzjoni (Odločba o nostrifikaciji),
 5. ikun għadda mill-eżami Statali fil-liġi,
 6. qatt ma jkun nstab ħati ta’ reat kriminali,
 7. ikunx soġġetta għal akkuża finali jew, fuq bażi ta’ akkuża, suġġett għal proċeduri marbuta ma’ reat kriminali minn prosekuzzjoni ex officio.

Wara t-tmiem tal-kariga tagħhom, l-imħallfin li jkunu deċidew jew iġġudikaw fuq investigazzjoni jew proċedimenti tal-qorti li fihom sentenza tkun kisret id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem ma jibqgħux jissodisfaw il-kundizzjonijiet biex jiġu eletti mħallfin.

L-imħallfin għandhom l-istatus ta' uffiċjali pubbliċi u huma marbuta mill-Kostituzzjoni u l-leġiżlazzjoni fil-qadi ta' dmirijiethom. Il-kariga ta' mħallef mhijiex kompatibbli ma' karigi f'korpi statali oħrajn, korpi awtogovernattivi lokali u korpi ta' partiti politiċi, u ma' uffiċċji u attivitajiet oħrajn kif stipulat fil-liġi. M'hemm l-ebda speċjalizzazzjoni edukattiva formali fost l-imħallfin. Il-qasam ġuridiku li mħallef jaħdem l-iktar fih ikun definit mill-organizzazzjoni interna tal-qorti individwali li, biex issolvi tipi individwali ta' tilwim, għandha bosta dipartimenti ġuridiċi li l-imħallfin ikunu assenjati għalihom f'konformità mal-programm ta' ħidma annwali. Il-Kunsill Ġudizzjarju jiddeċiedi fuq il-promozzjoni għal kariga ġudizzjarja ogħla u fuq il-promozzjoni fl-iskala. Il-Kunsill Ġudizzjarju jagħmel proposta wkoll lill-Assemblea Nazzjonali biex imħallef jitkeċċa mill-kariga ġudizzjarja tiegħu jekk, fil-prestazzjoni ta' dmirijietu, jikser il-Kostituzzjoni jew jikser serjament il-liġi jew deliberatament jikkommetti reat kriminali billi jabbuża mill-kariga ġudizzjarja tiegħu. Ir-rati tal-promozzjonijiet tal-imħallfin f'kariga ġudizzjarja huma stabbiliti fl-organizzazzjoni tal-qrati fis-Slovenja. L-imħallfin jistgħu jkunu: imħallfin lokali (okrajni sodniki) , imħallfin distrettwali (okrožni sodniki), imħallfin superjuri (višji sodniki) jew imħallfin supremi (vrhovni sodniki).

L-imħallfin huma rappreżentati mill-Assoċjazzjoni Slovena tal-Imħallfin, li hija membru tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Imħallfin. Is-sħubija fl-Assoċjazzjoni hija volontarja.

Il-bordijiet ġudizzjali jistgħu jinkludi kemm imħallfin professjonali (poklicni sodniki) u mħallfin lajċi (Sodniki porotniki). Meta l-liġi titlob ġudizzju minn bord, il-bord ikun magħmul minn imħallef professjonali bħala President tal-Bord u żewġ imħallfin lajċi bħala membri tal-bord, sakemm il-liġi ma tispeċifikax mod ieħor. Meta l-liġi titlob ġudizzju minn bord b’ħames membri, il-bord ikun magħmul minn imħallef professjonali bħala President tal-Bord, imħallef professjonali oħra, u tliet imħallfin lajċi bħala membri tal-bord, sakemm il-liġi ma tispeċifikax mod ieħor. Kull ċittadin tar-Repubblika tas-Slovenja ta’ mill-inqas 30 sena, li ma jkunx instab ħati b’sentenza finali ta’ reat kriminali minn prosekuzzjoni ex officio, u li jkollu d-dispożizzjoni xierqa u b’mod ġenerali f'saħħa tajba għal kariga ġudizzjarja u jkollu għarfien attiv tal-lingwa Slovena. Il-mandat ta’ mħallef lajk huwa ta’ ħames snin u dawn jistgħu jinħatru mill-ġdid. L-imħallef li jippresjedi qorti superjuri jaħtar u jkeċċi lill-imħallfin lajċi tal-qrati distrettwali li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-qorti li ogħla.

Il-Kunsill Ġudizzjarju

IlIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida-Kunsill Ġudizzjarju (Sodni svet) huwa l-korp ċentrali responsabbli għar-regolazzjoni tal-professjoni.

Il-Kunsill Ġudizzjarju huwa magħmul minn 11-il membru.

Ħames Membri jiġu eletti mill-Assemblea Nazzjonali, fuq proposta tal-President tar-Repubblika tas-Slovenja, minn għażla ta’ professuri Universitarji tal-liġi u avukati u sitt membri jiġu eletti minn għażla ppreżentata mill-imħallfin li jaħdmu full-time f’kariga ġudizzjarja. Il-membri tal-Kunsill li jagħżlu wieħed mill-membri tagħhom bħala President.

Il-Kunsill Ġudizzjarju għandu s-setgħat li ġejjin:

 • li jipproponi l-kandidati għall-elezzjoni ta' kariga ġudizzjarja lill-Assemblea Nazzjonali;
 • li jipproponi lill-Assemblea Nazzjonali biex jitkeċċali mħallef;
 • li jaħtar u jkeċċi presidenti tal-qrati, ħlief il-president tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja,
 • li jiddeċiedi dwar il-promozzjoni għal funzjoni ġudizzjarja ogħla u dwar promozzjoni iktar mgħaġġla fl-iskala, għall-pożizzjoni ta' mħallef anzjan (svetnik), jew għal kariga ġudizzjarja ogħla, u dwar promozzjoni straordinarja għal funzjoni ġudizzjarja ogħla;
 • li jiddeċiedi dwar l-appelli kontra d-deċiżjoni għat-trasferiment jew kontra l-ħatra f'pożizzjoni ġudizzjarja, f'kariga ġudizzjarja jew f'kariga ta’ mħallef anzjan u kontra d-deċiżjoni ta' klassifikazzjoni f'xi skala;
 • li jiddeċiedi dwar kwistjonijiet ta' inkompatibilità tal-funzjonijiet pubbliċi meta jaffettwaw lill-ġudikatura;
 • li jipprovdi opinjoni dwar l-abbozz ta' baġit tal-qrati u li jipprovdi lill-Assemblea Nazzjonali b'opinjoni dwar il-liġijiet li jirregolaw l-istatus, id-drittijiet u d-dmirijiet tal-imħallfin u l-persunal ġudizzjarju;
 • li jadotta kodiċi tal-kondotta ġudizzjarja;
 • li jadotta kriterji għall-għażla ta’ kandidati għal karigi ġudizzjarji wara opinjoni mill-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, u l-kriterji tal-kwalità tal-prestazzjoni tal-imħallfin għall-valutazzjoni tal-kompiti tagħhom;
 • li joħroġ l-approvazzjoni tal-politika dwar id-ditezzjoni u l-ġestjoni tar-riskji u l-eskopertura tal-qrati għall-korruzzjoni u li jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħha;
 • li jaħtar il-membri tal-Kumitat tal-Etika u l-Integrità (Komisija za etiko f’integriteto);
 • li jisma' u jiddeċiedi dwar ir-raġunijiet ta' appell minn imħallef li jemmen li d-drittijiet legali, jew il-pożizzjoni indipendenti tiegħu, jew l-indipendenza tal-ġudikatura ġew miksura;
 • li jittrattaw kwistjonijiet oħra, jekk ikun definit mil-liġi.

Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor bil-liġi, hemm bżonn ta' vot b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri kollha tal-Kunsill Ġudizzjarju fuq deċiżjonijiet dwar proposti li jikkonċernaw:

 • l-elezzjoni tal-imħallfin;
 • il-ħatra, il-promozzjoni u l-klassifikazzjoni tal-imħallfin fi skali salarjali;
 • appelli kontra d-deċiżjoni ta' trasferiment jew ħatra f'kariga ġudizzjarja, f'kariga ġudizzjarja jew f'kariga ta’ mħallef anzjan;
 • appelli kontra d-deċiżjoni ta' klassifikazzjoni fi skala;
 • it-tkeċċija ta’ mħallfin;
 • kriterji għall-għażla ta’ kandidati għal karigi ġudizzjali u l-kriterji għall-kwalità tal-prestazzjoni tal-imħallfin u l-kriterji għall-kwalità tal-ħidma tal-qrati;
 • ir-regoli ta’ proċedura tal-Kunsill Ġudizzjarju.

Avukati

L-Artikolu 137 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tas-Slovenja jgħid li l-avukatura (odvetništvo) hija servizz indipendenti u awtonomu fi ħdan is-sistema ġudizzjarja u hija rregolata mil-liġi. L-Att dwar l-Avukati (Zakon o odvetništvu) jgħid li, fil-qadi ta' dmirijiethom, l-avukati (odvetniki) jipprovdu pariri legali, jirrapreżentaw u jiddefendu lill-partijiet quddiem il-qrati u korpi statali oħra, iħejju dokumenti u jirrappreżentaw lil partijiet fir-relazzjonijiet legali tagħhom. Avukat biss jista’ jirrappreżenta bi ħlas parti quddiem qorti, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fil-liġi;

Kull min jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin jista' jkun avukat:

 1. ikun ċittadin Sloven,
 2. ikollu kapaċità operattiva,
 3. ikun kiseb it-titlu professjonali li ġej fir-Repubblika tas-Slovenja jew ikun kiseb kwalifika ekwivalenti f'pajjiż ieħor, kif rikonoxxut skont il-liġi dwar ir-rikonoxximent u l-evalwazzjoni tal-edukazzjoni:
  • it-titlu professjonali ta' avukat bi grad universitarju,
  • it-titli professjonali ta' baċċillier fil-liġi (NU) u master fil-liġi,
  • it-titlu professjonali ta' master fil-liġi fuq il-bażi ta' programm ta' master tat-tieni ċiklu ta' Bolonja,
 4. ikun għadda mill-eżami Statali fil-liġi,
 5. ikollu erba' snin esperjenza ta' ħidma bħala avukat bi grad universitarju fil-liġi, tal-inqas sena minnhom wara li jkun għadda mill-eżami tal-liġi statali, irid ikun ma' avukat jew ditta ta' avukati, qorti, uffiċju ta' prosekutur statali, uffiċju ta' avukat ġenerali jew nutar f'relazzjoni ta' impjieg regolari konkluż permezz ta' kuntratt ta' impjieg full-time.
 6. ikollu għarfien attiv tal-lingwa Slovena,
 7. ikun ta' min jafdah biex jipprattika bħala avukat,
 8. ikollu t-tagħmir u l-istabbiliment neċessarji biex jipprattika bħala avukat,
 9. ikun għadda minn eżami li jittestja l-għarfien tal-liġi fuq l-avukatura, it-tariffa uffiċjali għad-drittijiet tal-avukati u l-Kodiċi ta' Mġieba għall-Avukati tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Slovena (Odvetniška zbornica Slovenije).

L-Att dwar l-Avukati jgħid li, fil-qadi ta' dmirijiethom, l-avukati:

 • jipprovdu pariri legali,
 • jirrappreżentaw u jiddefendu lill-partijiet quddiem il-qrati u korpi statali oħrajn,
 • iħejju dokumenti, u
 • jirrapreżentaw il-partijiet fir-relazzjonijiet legali tagħhom.

Avukat biss jista’ jirrappreżenta bi ħlas parti quddiem il-qorti; f'ċerti każijiet l-avukat jista' jibgħat prattikant minfloku;

Avukat biss jista' jaġħti pariri lill-akkużat fi proċedimenti kriminali.

F'kawżi ċivili l-parti tista' tkun irrappreżentata quddiem il-qorti lokali minn kull persuna li jkollha kapaċità operazzjonali sħiħa, filwaqt li huma biss l-avukati u persuni oħrajn li jkunu għaddew mill-eżami statali għall-avukati li jistgħu jkunu rappreżentanti awtorizzati quddiem qorti distrettwali, qorti superjuri jew il-Qorti Suprema. Fi proċedimenti b'rimedji straordinarji, madankollu, hija obbligatorja rappreżentanza minn avukat (bl-eċċezzjoni tal-kawżi fejn il-parti jew ir-rappreżentant statutorju tagħhom ikun għadda minn eżami tal-liġi statali).

Ir-rappreżentanza minn avukat hija obbligatorja wkoll fil-proċedimenti kollha quddiem il-qrati skont l-Att dwar is-Saħħa Mentali (Zakon o duševnem zdravju).

Avukat barrani li jkun ingħata d-dritt li jipprattika bħala avukat fil-pajjiż tal-oriġini tiegħu jista' jagħmel dan li ġej fir-Repubblika tas-Slovenja bil-kundizzjonijiet stipulati minn dak l-Att:

 • jipprovdi servizzi ta' avukat li jirrelataw mal-prattika ta' avukat,
 • jipprattika ta' avukat bit-titlu professjonali tal-pajjiż tal-oriġini tiegħu,
 • jipprattika ta' avukat bit-titlu ta' "avukat" (odvetnik).

Il-pajjiż ta' oriġini ta' avukat huwa l-pajjiż fejn ikun intitolat li jipprattika bħala avukat bit-titlu professjonali miksub skont ir-regolamenti ta' dak il-pajjiż.

Skont dan l-Att, avukat minn pajjiż ieħor li huwa Stat Membru tal-Unjoni Ewropea huwa avukat intitolat li jipprattika bħala avukat fi kwalunkwe Stat Membru tal-Unjoni Ewropea bit-titlu professjonali miksub skont ir-regolamenti ta' dak il-pajjiż. Avukat minn pajjiż ieħor li jkun Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jiddaħħal fid-direttorju ta' avukati barranin li jistgħu jipprattikaw bħala avukati fir-Repubblika tas-Slovenja bit-titlu professjonali ta' "avukat" bid-drittijiet u d-dmirijiet applikabbli għal avukat prattikanti jekk dik il-persuna tissodisfa l-kundizzjonijiet statutorji u tgħaddi mill-eżami li jittestja l-għarfien fil-liġi nazzjonali tar-Repubblika tas-Slovenja. Iktar dettalji dwar l-eżami u l-proċedura biex wieħed ikun jista' jagħmlu huma stipulati fid-Digriet dwar l-eżami għall-avukati minn pajjiżi oħrajn (Uredba o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav).

L-avukati jistgħu jirreklamaw is-servizzi tagħhom taħt ċerti kundizzjonijiet, peress li l-Att jistabbilixxi l-forom permessi ta’ reklamar. Huwa jista' jipprattika individwalment jew f'ditta tal -avukati. L-organizzazzjoni li tirrappreżenta l-avukati hija l-Assoċjazzjoni tal-Avukati (Odvetniška zbornica Slovenije), li għandha r-regoli u l-istatut tagħha. Id-dritt li tipprattika bħala avukat jinkiseb billi tiddaħħal fid-direttorju tal-avukati li jinżamm mill-Assoċjazzjoni tal-Avukati tas-Slovenja. Avukati li jilħqu livell partikolari jew speċjalizzazzjoni f'edukazzjoni professjonali jistgħu, taħt ċerti kundizzjonijiet, jitolbu lill-Assoċjazzjoni tal-Avukati Slovena tagħraf l-istatus tagħhom bħala avukat speċjalizzat. Il-ħlas għas-servizzi tal-avukati huma stipulati fit-tariffa uffiċjali għad-drittijiet tal-avukati li tinħareġ mill-Assoċjazzjoni tal-Avukati wara l-approvazzjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja.

Il-bażijiet ta’ dejta ġuridiċi

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-Regolamenti bażiċi li jikkonċernaw lill-avukati jinsabu bl-Ingliż fil-websajt tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati.

L-Assoċjazzjoni tal-Avukati toperaIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamagna tat-tiftix (bis-Sloven u bl-Ingliż) li tista' tintuża biex tfittex avukat skont:

 • isem,
 • reġjun,
 • għarfien ta' lingwi barranin u
 • setturi tal-attività.

Nutara

Organizzazzjoni

It-tieni paragrafu tal-Artikolu 137 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tas-Slovenja jgħid li n-nutara (notarji) jagħtu servizz pubbliku rregolat mil-liġi. L-Att tan-Nutara (Zakon o notariatu) jgħid li n-nutara għandhom: bħala persuni li jgawdu l-fiduċja tal-pubbliku, iħejju, skont id-dispożizzjonijiet ta’ dak l-Att, dokumenti pubbliċi dwar tranżazzjonijiet legali, dikjarazzjonijiet ta’ intenzjoni jew fatti li jagħtu lok għal drittijiet; iżommu dokumenti, flus u titoli fil-kustodja tagħhom biex jikkunsinnjawhom lil partijiet terzi jew lil korpi tal-Istat; fuq talba tal-qrati, iwettqu l-kompiti li jistgħu jiġu ddelegati lilhom skont il-liġi.

Biex xi ħadd jinħatar nutar irid jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

 1. irid ikun ċittadin tar-Repubblika tas-Slovenja, Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea jew taż-Żona Ekonomika Ewropea jew ċittadini tal-Konfederazzjoni Svizzera jew ta' Stat Membru tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp,
 2. irid ikollu kapaċità operattiva u jkun fi stat tajjeb ta' saħħa,
 3. ikun kiseb it-titlu professjonali ta’ avukat b'lawrija universitarja fis-Slovenja jew kiseb it-titolu professjonali ta’ baċċillier fil-liġi (NU) u Master fil-liġi jew ikun kiseb kwalifika ekwivalenti fil-liġi minn barra l-pajjiż li tkun attestata permezz ta’ ċertifikat ta’ kwalifika barranija b’opinjoni mehmuża dwar il-kwalifika jew bid-deċiżjoni li tirrikonoxxi din il-kwalifika għal skopijiet ta’ impjieg jew ċertifikat ta’ nostrifikazzjoni,
 4. ikun għadda mill-eżami Statali fil-liġi,
 5. irid ikollu ħames snin esperjenza ta' xogħol bħala avukat b'lawrija universitarja, li minnhom tal-inqas senaa tkun ma' nutar u sena ma' qorti, ma' avukat jew mal-avukat tal-Istat,
 6. irid jitqies li huwa affidabbli biex iwettaq id-dmirijiet ta’ nutar,
 7. ikollu għarfien attiv tal-lingwa Slovena,
 8. irid ikollu t-tagħmir u l-post xierqa meħtieġa biex iwettaq id-dmirijiet ta’ nutar,
 9. irid ikollu inqas minn 64 sena.

Minkejja l-punt 1 tal-paragrafu preċedenti, ċittadini ta’ pajjiż ieħor li mhuwiex Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew taż-Żona Ekonomika Ewropea jew tal-Konfederazzjoni Svizzera jew Stat Membru tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi wkoll jistgħu jinħatru bħala nutara suġġett għar-reċiproċità ġuridika u effettiva.

Id-dmirijiet ta' nutar huma inkompatibbli ma' dawk ta' avukat jew kull kariga jew funzjoni li ssir bi ħlas.

Nutar mhuwiex awtorizzat jieħu sehem f'attivitajiet li jkunu inkompatibbli mar-rispettabilità u l-integrità meħtieġa għall-qadi tad-dmirijiet ta' nutar jew li jistgħu jimminaw il-kunfidenza fl-imparzjalità tan-nutara jew fil-kredibilità tad-dokumenti li jfassal.

Nutar jinħatar biex jokkupa post vakanti mill-ministru responsabbli mill-ġustizzja. Qabel il-ħatra ta' nutar il-ministru jikseb l-opinjoni tal-Kamra Slovena tan-Nutara (Notarska zbornica Slovenije) dwar il-kandidati mressqa. L-għadd ta' nutara huwa limitat u ddeterminat fuq il-bażi ta' kriterji stabbiliti mill-Ministru tal-Ġustizzja. Fil-każ ta' kwalunkwe irregolarità definita mil-liġi, in-nutar jitkeċċa mill-Ministru tal-Ġustizzja. Il-Kamra tan-Nutara hija l-għaqda li tirrappreżenta n-Nutara.

In-Nutara huma meħtieġa bil-liġi li jsiru membri Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Kamra Slovena tan-Nutara.

Rwol u dmirijiet

In-nutara jipprovdu servizz pubbliku prinċipalment billi jħejju dokumenti pubbliċi u privati li huma importanti ħafna għas-sigurtà tat-tranżazzjonijiet ġuridiċi.

Id-dokumenti pubbliċi li jinħarġu ġeneralment min-nutara huma reġistri nutarili u minuti nutarili. Filwaqt li nutar jista' jħejji kull tip ta' kuntratt bil-miktub għall-partijiet, hemm ċerti tipi ta' kuntratti u statuti ta' kumpaniji pubbliċi u privati b'responsabilità limitata li huma validi biss skont il-liġi Slovena jekk jinħarġu bħala atti nutarili. Nutar jista' jirċievi wkoll testmenti. Barra minn hekk, dokumenti u firem kkuppjati xi drabi jridu jiġu awtentikati minn nutar biex tiġi żgurata l-validità tagħhom quddiem qorti ġudizzjarja. Dokumenti u garanziji jistgħu jiġu depożitati ma' nutar.

Il-bażijiet ta’ dejta ġuridiċi

Il-websajt tal-Kamra tan-Nutara tipprovdi aċċess għal Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidalista tan-nutara kollha fis-Slovenja bl-informazzjoni ta' kuntatt u search engine bażika.

It-tliet reġistri operati mill-Kamra tan-Nutara jistgħu jkunu aċċessati mill-websajt tagħha:

Professjonijiet legali oħrajn

Assistent Ġudizzjarju (sodniški pomočnik)PDF(372 Kb)en

Avukati tal-Istat

Ir-rwol tal-avukati tal-istat (državni pravobranilci) huwa definit fl-Att tal-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat (Zakon o državnem pravobranilstvu). L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat ( Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDržavno pravobranilstvo) jirrapreżenta lill-Istat, lill-korpi tiegħu u l-organizzazzjonijiet amministrativi tiegħu li huma persuni ġuridiċi quddiem il-qrati u jaqdi doveri oħra skont il-liġi. Il-kompiti tal-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat jitwettqu mill-Avukat Ġenerali tal-Istat (generalni državni pravobranilec), l-avukati tal-istat u l-assistenti tal-avukat tal-istat (pomočniki državnega pravobranilca). L-avukati tal-istat u l-assistenti tal-avukat tal-istat jinħatru mill-Gvern Sloven fuq proposta tal-Ministeru tal-Ġustizzja wara konsultazzjoni mal-Avukat Ġenerali tal-Istat. Il-mandat huwa ta’ tmien snin u jista’ jiġġedded. Il-kundizzjonijiet għall-ħatra għall-kariga ta’ avukat tal-istat huma l-istess bħal tal-uffiċċju ġudizzjarju b’rekwiżiti addizzjonali relatati mal-esperjenza professjonali. L-avukat tal-istat jaqdi dmirijietu skont il-Kostituzzjoni u l-atti ġuridiċi. Irid jirrappreżenta lill-istat ex officio. L-avukati tal-istat u l-assistenti tal-avukati tal-istat għandhom id-dritt għal salarju bażiku skont skala tas-salarji tal-impjieg jinħatru fih. Id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-inkompatibilità tad-dmirijiet ta’ mħallef japplikaw mutatis mutandis għad-dmirijiet tal-avukat tal-istat. Jirrappreżenta wkoll lir-Repubblika tas-Slovenja fi proċedimenti quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInformazzjoni dwar il-professjonijiet ġuridiċi mill-websajt tal-Prosekutur Ġenerali tal-Istat tar-Repubblika tas-Slovenja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInformazzjoni dwar il-professjonijiet ġuridiċi mill-websajt tal-Kunsill Ġudizzjarju

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInformazzjoni dwar il-professjonijiet ġuridiċi mill-websajt tal-Ġudikatura Slovena

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInformazzjoni dwar il-professjonijiet ġuridiċi mill-websajt tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Slovena

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInformazzjoni dwar il-professjonijiet ġuridiċi mill-websajt tal-Kamra tan-Nutara Sloveni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInformazzjoni dwar il-professjonijiet ġuridiċi mill-websajt tal-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 17/02/2017

Il-professjonijiet legali - Slovakkja

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fis-Slovakkja.

Prosekuturi

Imħallfin

Avukati

Konsulenti legali

Nutara


Il-professjonijiet legali

Il-professjonisti legali - introduzzjoni

Prosekuturi

Organizzazzjoni

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tar-Repubblika Slovakka huwa awtorità Statali indipendenti mmexxija mill-Prosekutur Ġenerali. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jħares id-drittijiet u l-interessi legali ta' individwi, entitajiet ġuridiċi u l-Istat fil-limiti tas-setgħat tiegħi.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tar-Repubblika Slovakka għandu kapitolu baġitarju separat għalih fil-baġit Statali.

L-istatus u r-rwol tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku u l-Prosekutur Ġenerali huma rregolati mill-Kostituzzjoni tar-Repubblika Slovakka (l-Artikolu 149) u mill-Att Nru 153/2001 dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, li jirregolaw wkoll is-setgħat tal-Prosekutur Ġenerali u l-prosekuturi l-oħrajn. L-Att jirregola wkoll l-organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku. L-istatus, id-drittijiet u r-responsabilitajiet tal-prosekuturi huma stabbiliti fl-Att Nru 154/2001 dwar il-Prosekuturi u l-Prosekuturi Apprendisti.

L-istruttura ġerarkika

Fid-dawl tar-rwol tiegħu bħala awtorità li tħares il-liġi, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jeħtieġ li jkun organizzat b'mod ġerarkiku. Dan jiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-liġijiet u ta' kull leġiżlazzjoni oħra ta' applikazzjoni ġenerali, kif ukoll l-applikazzjoni uniformi tal-politika penali.

Fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku hemm ġerarkija tal-prosekuturi, li huma kollha subordinati għall-Prosekutur Ġenerali.

Setgħat

Is-setgħat tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jinkludu dan li ġej:

 • il-prosekuzzjoni kriminali ta' individwi suspettati li kkommettew reati kriminali, u jara li jkun hemm konformità mal-liġi kemm fil-bidu tal-prosekuzzjonijiet kriminali u kemm waqt il-proċedimenti preliminari;
 • li jara li jkun hemm konformità mal-liġi tal-postijiet u l-kundizzjonijiet tad-detenzjoni tal-persuni li tkun itteħditilhom il-libertà tagħhom jew li l-libertà tagħhom kienet ġiet ristretta b'deċiżjoni ta' qorti jew kwalunkwe korp statali awtorizzat ieħor;
 • li jeżerċita s-setgħat tiegħu fi proċedimenti ġudizzjarji;
 • li jirrappreżenta l-Istat fi proċedimenti ġudizzjarji, fejn stipulat mil-liġi;
 • li, sa fejn hu definit mil-liġi, jara li kwalunkwe awtorità amministrattiva pubblika timxi skont il-liġi;
 • li jieħu sehem fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' miżuri li jipprevjenu l-ksur tal-liġi u ta' kull leġiżlazzjoni oħra ta' applikazzjoni ġenerali;
 • li jgħin fl-eliminazzjoni tal-kawżi u l-kundizzjonijiet tal-attivitajiet kriminali, kif ukoll fil-prevenzjoni u s-suppressjoni tal-kriminalità;
 • li jgħin fit-tħejjija tal-leġiżlazzjoni (involviment fil-proċess leġiżlattiv);
 • li jwettaq kwalunkwe dmir ieħor stipulat minn liġi jew att speċjali jew trattat internazzjonali promulgat legalment.

Dmirijiet

Il-Prosekutur Ġenerali u l-prosekuturi individwali jwettqu d-dmirijiet kollha li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-setgħat tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, u jużaw il-mezzi statutorji kollha li jistgħu meta jwettqu d-dmirijiet u l-obbligi tagħhom. Huma jridu:

 • jimplimentaw (sa fejn jafu u b’bona fide) il-Kostituzzjoni tar-Repubblika Slovakka, il-liġijiet kostituzzjonali, il-liġijiet, it-trattati internazzjonali promulgati legalment, u kull leġiżlazzjoni oħra ta' applikazzjoni ġenerali;
 • jirrispettaw u jipproteġu d-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem, u jevitaw kull forma ta' diskriminazzjoni;
 • jipproteġu l-interess pubbliku;
 • jaġixxu dejjem b’inizjattiva, b’ġustizzja, b’imparzjalità u mingħajr dewmien żejjed.

Ġerarkija

Is-sistema organizzattiva tas-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika tar-Repubblika Slovakka hija magħmula mill-korpi li ġejjin:

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali huwa l-ogħla awtorità u jmexxi s-sistema tal-prosekuzzjoni. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali jinkludi:

 • l-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjali stabbilit sabiex jiskopri u jtella’ l-qorti kawżi ta’ korruzzjoni u ta’ kriminalità organizzata;
 • is-Sezzjoni Militari tal-uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali;
 • l-Uffiċċji Reġjonali tal-Prosekuzzjoni (8), li huma superjuri għall-Uffiċċji Distrettwali tal-Prosekuzzjoni fir-reġjun tagħhom, u l-Uffiċċju tal-Prosekuzzjoni Militari Ċentrali (1), li huwa superjuri għall-Uffiċċji tal-Prosekutur Militari Distrettwali;
 • l-Uffiċċji tal-Prosekutur Distrettwali (55) u Uffiċċji tal-Prosekutur Militari Distrettwali (3).

Il-Ministeru tad-Difiża huwa responsabbli biex jipprovdi l-materjali u r-riżorsi finanzjarji meħtieġa għas-sezzjoni militari tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali u tal-uffiċċji tal-prosekuzzjoni militari kollha.

Il-kwartieri ġenerali tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali qegħdin Bratislava.

Il-kwartieri ġenerali u d-distretti territorjali tal-uffiċċji tal-prosekuzzjoni subordinati jikkorrispondu għall-kwartieri ġenerali u għad-distretti tal-qrati rispettivi. Madankollu, il-kwartieri ġenerali u l-ġuriżdizzjoni territorjali ma jikkorrispondux għat-tqassim territorjali amministrattiv tal-pajjiż.

Il-prosekuturi jwettqu dmirijiethom bħala parti minn relazzjoni ta’ servizz, li tiġi stabbilita meta jinħatru. Il-prosekuturi jinħatru mill-Prosekutur Ġenerali f'karigi ta’ prosekuzzjoni mingħajr limitu ta’ żmien. Il-prosekuturi jridu jieħdu ġurament mingħajr riżervi meta jieħdu l-kariga tagħhom.

Kwalifiki

Il-prosekuturi jridu jkunu ċittadini Slovakki u jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin. Huma:

 • irid ikollhom tal-inqas 25 sena dakinhar tal-ħatra tagħhom;
 • iridu jkunu gradwati fil-liġi;
 • irid ikollhom kapaċità ġuridika sħiħa;
 • irid ikollhom fedina penali nadifa, u jkollhom kwalitajiet morali li jiggarantixxu li se jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b’mod xieraq;
 • iridu jkunu jafu sew is-Slovakk;
 • irid ikollhom residenza permanenti fir-Repubblika Slovakka;
 • ma jridu jkunu membri tal-ebda partit politiku jew moviment politiku;
 • iridu jkunu għaddew mill-eżami għal prosekutur;
 • irid jagħti l-kunsens tiegħu bil-miktub għall-ħatra tiegħu bħala prosekutur f’uffiċċju partikolari tal-prosekuzzjoni.

Biex issir prosekutur ta' uffiċċju tal-prosekutur militari jridu jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin. Il-prosekutur irid ikun:

 • serva fis-servizz militari bħala suldat professjonist;
 • inħatar jew ġie promoss għall-grad ta’ uffiċjal jew ta’ ġeneral;
 • inħatar biex iwettaq dmirijiet f’uffiċċju tal-prosekutur militari skont il-liġi rilevanti.

Prosekutur apprendist fis-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika biss jista’ jirreġistra għall-eżami għal prosekutur. Il-postijiet battala għall-prosekuturi apprendisti jimtlew permezz ta’ eżami selettiv.

L-eżami ġudizzjarju tal-esperti u l-eżamijiet sabiex wieħed isir avukat jew nutar jikkwalifikaw ukoll bħala eżamijiet għal prosekutur skont l-Att.

Il-promozzjoni fil-karriera għall-kariga ta’ kap prosekutur jew għal kariga ogħla f’uffiċċju tal-prosekuzzjoni tkun possibbli biss permezz ta’ eżami selettiv.

Il-kollokament temporanju ta’ prosekutur biex iwettaq kompiti f’uffiċċju tal-prosekuzzjoni ieħor irid isir bil-kunsens tiegħu. Il-prosekuturi jistgħu jkunu ttrasferiti lejn uffiċċju tal-prosekuzzjoni ieħor bil-kunsens tagħhom biss, jekk japplikaw għat-trasferiment jew minħabba miżura dixxiplinari imposta fuqhom.

Il-Prosekutur Ġenerali jista' jissospendi prosekutur jekk ikun hemm kawża kontrih li tinvolvi reat kriminali intenzjonat jew jekk ikun suġġett għal proċediment dixxiplinari għal att li jista' jirriżulta fit-tkeċċija tiegħu minn prosekutur.

Ir-relazzjoni ta’ servizz ta’ prosekutur tista’ tiġi tterminata biss għar-raġunijiet iddefiniti mil-liġi.

Rwoli u responsabbiltajiet

Prosekutur għandu l-awtorità li jissorvelja l-konformità mal-liġi kemm qabel il-prosekuzzjoni u kemm waqt il-proċedimenti preliminari. Filwaqt li jwettaq is-setgħat ta’ sorveljanza tagħhom, il-prosekuturi jkollhom is-setgħa li:

 • jagħtu struzzjonijiet vinkolanti lil membri tal-pulizija, qabel ma jibdew il-proċedimenti kriminali, waqt l-investigazzjoni u l-investigazzjoni sommarja ta’ atti kriminali, u biex jimponi limiti ta’ żmien għall-ġestjoni ta’ kawża; kwalunkwe struzzjoni trid tiġi inkluża fl-atti rispettivi tal-kawża;.
 • jitolbu fajls, dokumenti, materjali u rapporti dwar l-istatus ta’ investigazzjoni tal-pulizija, meta l-prosekuzzjoni tkun diġà bdiet, sabiex jistabbilixxu jekk il-pulizija bdietx il-prosekuzzjoni fil-ħin u hix qed timxi korrettament;
 • jieħdu sehem fl-azzjonijiet tal-pulizija, iwettqu attivitajiet investigattivi individwali jew imexxu l-investigazzjoni kollha jew l-investigazzjoni sommarja, joħorġu deċiżjoni fi kwalunkwe każ; meta jagħmlu dan, il-prosekutur irid jimxi skont l-Att; jistgħu jitressqu lmenti kontra d-deċiżjonijiet tal-prosekuturi bl-istess mod kif jitressqu kontra d-deċiżjonijiet tal-pulizija;
 • jirreferu l-kwistjoni lura lill-pulizija bi struzzjonijiet biex jissupplimentaw l-investigazzjoni jew l-investigazzjoni sommarja u jiddeterminaw limitu ta’ żmien għal dan; il-prosekutur jinnotifika kemm lill-akkużat kif ukoll lill-vittma li l-kawża reġgħet intbagħet għand il-pulizija;
 • iħassru deċiżjonijiet illegali jew inġustifikati tal-pulizija u jissostitwuhom bid-deċiżjonijiet tagħhom; prosekutur jista’ jiddeċiedi li ma jkomplix bi prosekuzzjoni kriminali jew jittrasferixxi kawża banda oħra fi żmien 30 jum, jekk il-prosekutur jissostitwixxi riżoluzzjoni tal-pulizija b’deċiżjoni tiegħu għal raġuni għajr fuq il-bażi ta’ lment imressaq minn persuna intitolata; jista’ jsir ilment kontra d-deċiżjoni tal-prosekutur u kontra r-riżoluzzjoni tal-pulizija; prosekutur jista’ anki jagħti struzzjonijiet vinkolanti sabiex tinbeda investigazzjoni u investigazzjoni sommarja.

Prosekutur biss għandu s-setgħa li:

 • jakkuża lil xi ħadd;
 • jikkonkludi ftehim dwar ħtija u kastig mal-persuna akkużata u jressaq mozzjoni quddiem il-qorti biex tiġi approvata;
 • jissospendi prosekuzzjoni kriminali;
 • iwaqqaf, provviżorjament jew le, prosekuzzjoni kriminali;
 • japprova l-konċiljazzjoni jew soluzzjoni ekstraġudizzjarja u jwaqqaf il-prosekuzzjoni kriminali;
 • jagħti ordni biex tiġi ssekwestrata l-proprjetà tal-akkużat u jiddetermina liema beni m’għandhomx jiġu ssekwestrati, jew jikkanċella tali sekwestru;
 • jiżgura t-talba ta’ persuna leża, jikkanċellaha, parzjalment jew le, jew jeskludi xi ħaġa minnha;
 • jordna li katavru jiġi eżumat;
 • jitlob kunsens għal prosekuzzjoni kriminali jew l-arrestat ta' persuna f'kawża li teħtieġ il-kunsens tal-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka, tal-Kunsill Ġudizzjarju tar-Repubblika Slovakka, tal-Qorti Kostituzzjonali jew tal-Parlament Ewropew;
 • iressaq mozzjoni fil-qorti biex akkużat jiġi arrestat jew biex jiġi estiż il-perjodu li fih jinżamm taħt arrest;
 • iressaq mozzjoni biex jitlob li akkużat jiġi rritornat minn barra l-pajjiż;
 • iwettaq investigazzjoni preliminari fi proċedimenti ta’ estradizzjoni, sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor mil-liġi;
 • fuq il-bażi ta’ talba minn awtorità barranija kompetenti, iressaq mozzjoni fil-qorti bil-għan li jissekwestra b’mod preliminari l-proprjetà ta’ individwu li fil-konfront tiegħu għaddejja prosekuzzjoni kriminali barra mill-pajjiż, meta parti minn dik il-proprjetà tkun tinsab fit-territorju tar-Repubblika Slovakka.

Filwaqt li jwettqu s-setgħa ta’ sorveljanza tagħhom fuq il-konformità mal-liġi fiċ-ċentri ta' dentenzjoni ta' persuni li ġew miċħuda mil-libertà tagħhom jew li l-libertà tagħhom ġiet ristretta, il-prosekuturi jridu jiżguraw li:

l-individwi jkunu kkonfinati biss fuq il-bażi ta’ deċiżjoni tal-qorti jew ta’ deċiżjoni ta’ kwalunkwe korp Statali ieħor awtorizzat f’ċelel tal-pulizija, jew fi stabbilimenti maħsuba għad-detenzjoni, iċ-ċaħda tal-libertà, it-trattament protettiv, ir-riabilitazzjoni protettiva ta’ żgħażagħ li wettqu reati, it-trattament ta’ pazjenti fl-isptar jew it-trattament istituzzjonali;

il-liġijiet u kull leġiżlazzjoni oħra ta' applikazzjoni ġenerali jiġu osservati.

Fi proċedimenti ċivili, il-prosekutur għandu s-setgħa biex:

 1. iressaq mozzjoni biex jibda proċedimenti ċivili sabiex:
 • jimponi r-riabilitazzjoni protettiva ta’ żgħażagħ li wettqu reati fuq persuna li jkollha iktar minn 12-il sena imma inqas minn 14, jekk ikunu wettqu att kriminali li, skont il-Kodiċi Kriminali, jista’ jiġi kkastigat b’sentenza ta’ priġunerija għal għomorhom;
 • jiddetermina l-illegalità ta’ strajk jew ta’ sensji;
 • jiddetermina l-invalidità ta’ trasferiment ta' proprjetà tal-Istat skont l-Att dwar l-ippruvar tal-oriġini tal-fondi fil-każ ta' privatizzazzjoni, l-Att li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għat-trasferiment ta' proprjetà tal-Istat lil persuni oħrajn jew l-Att dwar l-amministrazzjoni ta' proprjetà tal-Istat;
 • jistħarreġ il-legalità ta’ kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed minn awtorità amministrattiva f’każijiet fejn il-protest imressaq minn prosekutur ma jkunx intlaqa';
 • jirrevoka deċiżjoni illegali adottata minn muniċipalità, jekk il-muniċipalità tkun naqset milli tirrevoka d-deċiżjoni tagħha kif tkun mitluba tagħmel mill-prosekutur;
 1. jissieħeb fi proċedimenti ċivili pendenti li jikkonċernaw:
 • kompetenza ġuridika
 • dikjarazzjoni ta’ mewt
 • trobbija ta’ minorenni
 • tutela
 • annotazzjonijiet fir-Reġistru Kummerċjali
 • falliment u ristrutturazzjoni

Filwaqt li jissorvelja l-konformità mal-liġijiet u ma’ kull leġiżlazzjoni oħra ta' applikazzjoni ġenerali, min-naħa tal-awtoritajiet amministrattivi, il-prosekutur għandu d-dritt jistħarreġ il-legalità ta':

 • il-leġiżlazzjoni ta' applikazzjoni ġenerali maħruġa mill-awtoritajiet amministrattivi pubbliċi;
 • regoli amministrattivi interni maħruġa mill-awtoritajiet amministrattivi pubbliċi bl-għan li jkun żgurat li jitwettqu l-kompiti amministrattivi pubbliċi;
 • deċiżjonijiet li jittieħdu dwar diversi kwistjonijiet fil-qasam tal-amministrazzjoni pubblika;
 • azzjonijiet tal-awtoritajiet amministrattivi pubbliċi meta joħorġu regoli u deċiżjonijiet amministrattivi interni fil-qasam tal-amministrazzjoni pubblika.

Imħallfin

Organizzazzjoni

Persunal tal-qorti

 1. Assistent amministratur prinċipaliPDF(382 Kb)sk
 2. Reġistratur tal-qortiPDF(295 Kb)sk
 3. Uffiċjal ġudizzjarju anzjanPDF(460 Kb)sk
 4. Assistent ta' mħallef tal-Qorti SupremaPDF(291 Kb)sk

Avukati

Bażijiet ta' dejta ġuridiċi

Għal aktar informazzjoni, irreferi għas-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit tal-Kamra tal-Avukati Slovakka.

Konsulenti legali

Bażijiet ta' dejta ġuridiċi

Għal aktar informazzjoni, irreferi għas-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit taċ-Ċentru Slovakk għall-Għajnuna Legali.

Nutara

In-nutara fir-Repubblika Slovakka jridu jkunu gradwati fil-liġi.

Id-dmir ta' nutar huwa li jeżegwixxi l-ġustizzja preventiva u joħroġ atti uffiċjali awtentikati.

In-nutara jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

In-nutara jridu jkunu membri tal-Kamra tan-Nutara tar-Repubblika Slovakka.

Bażijiet ta' dejta ġuridiċi

Is-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit tal-Kamra tan-Nutara jipprovdi biss appoġġ permezz ta' intranet għan-nutara. L-aċċess huwa mingħajr ħlas imma l-informazzjoni li tista' tiġi aċċessata hija limitata.

Il-bażi ta’ dejta tipprovdi aċċess:

 • - għar-reġistri pubbliċi
 • - għal lista ta' nutara (dettalji ta' kuntatt, lingwa/i magħrufa, ħinijiet tal-ftuħ)
 • - għal-leġiżlazzjoni

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 18/03/2019

Il-professjonijiet legali - Finlandja

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Finlandiż diġà ġew tradotti.

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fil-Finlandja.


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet legali – introduzzjoni

Il-professjonijiet legali fil-Finlandja jinkludu l-imħallfin li jaħdmu fil-qrati, il-prosekuturi, l-avukati tal-għajnuna legali pubblika, l-avukati, in-nutara pubbliċi u l-uffiċjali tal-infurzar (il-marixxalli).

Il-prosekuturi

Organizzazzjoni

Skont il-Kostituzzjoni tal-Finlandja, il-prosekutur ġenerali huwa l-prosekutur suprem u jmexxi s-servizz tal-prosekuzzjoni.

Is-servizz tal-prosekuzzjoni huwa mqassam fuq żewġ livelli. Huwa jikkonsisti fl-uffiċju tal-prosekutur ġenerali, l-awtorità ċentrali tas-servizz tal-prosekuzzjoni u fi 15-il uffiċċju tal-prosekuzzjoni lokali b’50 uffiċċju tas-servizz. Is-servizz tal-prosekuzzjoni Finlandiż għandu persunal ta’ 581 persuna, li minnhom 381 huma prosekuturi.

Il-prosekuturi distrettwali prinċipali jmexxu l-uffiċċji lokali tal-prosekuturi. Hemm ukoll assistenti prosekuturi prinċipali u prosekuturi distrettwali. Uħud mill-unitajiet tal-prosekuzzjoni għandhom prosekuturi ta’ grad inferjuri, li qed jitħarrġu fid-dmirijiet tas-servizz tal-prosekuzzjoni.

Dawk kollha li ssemmew iktar ’il fuq huma prosekuturi ġenerali u, b’xi ftit eċċezzjonijiet, għandhom il-kompetenza biex iressqu akkużi minħabba reati kriminali mwettqa fil-ġurisdizzjoni tagħhom. Prosekuturi speċjali, bħall-ombudsman parlamentari u l-kanċillier tal-ġustizzja, għandhom il-kompetenza biex iressqu akkużi biss f’ċerti każijiet speċjali li huma ddefiniti b’mod ċar.

Rwol u dmirijiet

Skont il-liġi, id-dmir tal-prosekutur huwa li jistabbilixxi r-responsabbiltà kriminali f’kawża kriminali – b’mod li jkunu żgurati s-sikurezza legali tal-partijiet u l-interess pubbliku. Il-prosekutur irid iwettaq dmirijietu b’mod imparzjali, mill-aktar fis possibbli u b’mod ekonomiku.

Is-servizz tal-prosekuzzjoni jrid josserva l-valuri ddefiniti b’mod konġunt tal-imparzjalità, tal-kompetenza u tal-benesseri fl-oqsma kollha ta’ attività.

It-titolu ta’ prosekutur pubbliku jirreferi għall-funzjoni ta’ servizz pubbliku tal-prosekuturi; bil-kontra ta’ partijiet oħra għal kawża kriminali, il-prosekutur ma jaġixxix fl-interess tiegħu jew tagħha, imma f’isem is-soċjetà billi jħares l-interessi tagħha. Prosekutur huwa uffiċjal Statali, li dmiru huwa li jara li att kriminali ngħata s-sanzjoni statutorja xierqa. Il-prosekuturi jifformaw parti indipendenti mill-amministrazzjoni ġudizzjarja Finlandiża.

Il-parti l-kbira tal-kwistjonijiet kriminali (madwar 80,000 kawża fis-sena) jieħdu ħsiebhom l-unitajiet ta’ prosekuzzjoni lokali. L-uffiċċju tal-prosekutur ġenerali prinċipalment jieħu ħsieb kawżi kriminali li huma iktar sinifikanti għas-soċjetà kollha – li jammontaw għal ftit tużżani fis-sena.

L-investigazzjoni tar-reati – l-investigazzjonijiet ta’ qabel il-proċess – hija dmir il-pulizija. Hekk kif titlesta investigazzjoni, il-materjal ikkompilat jintbagħat lill-prosekutur, li jevalwa l-akkużi tal-kwistjoni. Dan ifisser li, għal kull persuna suspettata u għal kull allegazzjoni ta’ att, il-prosekutur jevalwa jekk twettaqx reat kriminali u jekk hemmx evidenza suffiċjenti li tiġġustifika prosekuzzjoni.

L-akkużi għandhom jitressqu jekk ikun hemm każ prima facie kontra s-suspettat. Jekk ma jkunx hemm biżżejjed evidenza, jew jekk ikun hemm raġuni oħra għaliex ma jistgħux jitressqu l-akkużi (eż. minħabba l-istatut tal-limiti), il-prosekutur se jieħu d-deċiżjoni li ma jibdiex il-prosekuzzjoni.

Bażijiet tad-dejta legali

Tista’ ssib iktar informazzjoni fuq is-siti elettroniċi tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali u tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja Finlandiż.

L-imħallfin

Organizzazzjoni

Fil-Finlandja, il-parti l-kbira tas-sentenzi tal-qrati jingħataw minn imħallfin professjonali. Fil-qrati distrettwali, hemm ukoll imħallfin popolari (irġiel jew nisa). L-imħallfin huma membri ta’ ġudikatura indipendenti. Huma jaqdu dmirijiethom fil-Qorti Suprema, fil-qrati tal-appell u fil-qrati distrettwali, fil-Qorti Amministrattiva Suprema u fil-qrati amministrattivi, kif ukoll fil-Qorti tal-Assigurazzjoni, fil-Qorti tax-Xogħol u fil-Qorti tas-Swieq. L-imħallfin huma uffiċjali Statali u ma jistgħux jitneħħew mill-kariga tagħhom. Imħallef ma jistax jiġi sospiż mill-kariga tiegħu, ħlief b’sentenza ta’ qorti tal-ġustizzja. Barra minn hekk, imħallef ma jistax jiġi ttrasferit għal kariga oħra mingħajr il-kunsens tiegħu jew tagħha.

Il-Kapitolu 12 tal-Att dwar l-Impjegati Statali taċ-Ċivil jinkludi dispożizzjonijiet legali separati għall-imħallfin bħala impjegati taċ-Ċivil. Skont il-liġi, id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-liv, it-twiddib, it-terminazzjoni tal-impjieg u s-sensja temporanja tal-impjegati taċ-Ċivil l-oħra ma japplikawx għall-imħallfin. Skont l-Att dwar l-Impjegati Statali taċ-Ċivil, imħallef huwa obbligat jirreżenja hekk kif jagħlaq l-età statutorja tal-irtirar (għall-imħallfin din hija 68 sena), jew meta jitlef ħiltu għax-xogħol b’mod permanenti.

Rwol u dmirijiet

Imħallfin

Persuna li tixtieq tikkwalifika bħala mħallef irid ikollha lawrja universitarja ogħla fil-liġi u trid tkun lestiet taħriġ ta’ sena bħala mħallef f’qorti tal-prim’istanza. Ir-rotta normali għall-professjoni ta’ mħallef hija permezz ħidma bħala skrivan arbitrali (segretarju anzjan) fil-qorti tal-appell, segwit minn ħatra bħala mħallef f’qorti distrettwali jew f’qorti tal-appell. Fil-ġejjieni, il-kandidati se jingħataw it-taħriġ. Il-qorti tal-appell tħabbar il-postijiet battala u l-Bord tal-Ħatra Ġudizzjarja jevalwa kemm ikunu adattati l-applikanti. L-imħallfin jinħatru mill-President tar-Repubblika.

Imħallfin popolari

Il-qrati distrettwali għandhom membri popolari jew “imħallfin popolari” li jipparteċipaw fil-proċess deċiżjonali f’ċerti kawżi. Fil-parti l-kbira, l-imħallfin popolari jintużaw fil-kawżi kriminali, imma jistgħu jaqdu dmirijiethom anki fi kwistjonijiet ċivili u f’tilwim dwar kiri ta’ proprjetà. F’qorti distrettwali, kawża tinstema’ minn imħallef ordinarju wieħed, li jagħmilha ta’ president, u minn tliet imħallfin popolari. L-imħallfin popolari jingħataw setgħat indipendenti u, fejn ikun meħtieġ, tintlaħaq deċiżjoni permezz ta’ votazzjoni; l-opinjoni tal-maġġoranza tiddeċiedi l-verdett. F’kawża kriminali, jekk ma tintlaħaqx maġġoranza, tipprevali l-opinjoni l-iktar vantaġġjuża għall-akkużat; f’kawża ċivili, il-president ikollu l-vot deċiżiv.

Il-kunsilli muniċpali jaħtru mħallfin popolari għal termini ta’ erba’ snin. Kull muniċipalità jrid ikollha mill-inqas żewġ imħallfin popolari; il-muniċipalitajiet il-kbar għandhom numru ferm ikbar. L-imħallfin popolari għandhom jirrappreżentaw kemm jista’ jkun mill-qrib l-istruttura tal-etajiet, tas-sessi, tal-lingwi u tax-xogħlijiet tal-muniċipalità.

Imħallef popolari jrid ikun ċittadin Finlandiż. Persuni li għandhom inqas minn 25 sena jew li għandhom iktar minn 63 ma jistgħux jinħatru mħallfin popolari. Persuni li għandhom pożizzjonijiet fil-qrati jew fl-istituzzjonijiet penali ma jistgħux jagħmluha ta’ mħallfin popolari, u lanqas dawk li jaħdmu bħala prosekuturi, avukati jew membri tal-korp tal-pulizija. Imħallef popolari jaħlef bħal imħallef jew jagħmel dikjarazzjoni solenni qabel ma jieħu postu jew tieħu postha.

L-għan huwa li kull imħallef popolari jipparteċipa f’seduta madwar darba fix-xahar jew 12-il darba fis-sena. Il-qorti distrettwali tagħti ħlas għal kull seduta lill-imħallfin popolari u tirrifondihom għal telf fid-dħul.

Avukati tal-għajnuna legali pubblika

Organizzazzjoni

L-avukati tal-għajnuna legali pubblika huma avukati impjegati mill-Uffiċċji tal-Għajnuna Legali Pubblika. L-avukati tal-għajnuna legali pubblika huma uffiċjali tal-Istat, li jinħatru mill-Ministeru tal-Ġustizzja. L-uffiċċji tal-Għajnuna Legali Pubblika huma ġestiti mill-Ministeru tal-Ġustizzja.

Ir-rekwiżiti għal eliġibbiltà għall-kariga ta’ avukat tal-għajnuna legali pubblika huma lawrja fil-liġi fuq il-livell ta’ Master (oikeustieteen kandidaatti) u esperjenza adegwata tal-avukatura jew tal-għoti tas-sentenzi. Bosta avukati tal-għajnuna legali pubblika għandhom anki t-titolu onorarju ta’ varatuomari (Master tal-liġijiet b’taħriġ fil-qrati).

L-avukati tal-għajnuna legali pubblika jinħatru biex jidhru quddiem il-qrati tal-ġustizzja; huma obbligati josservaw ir-regoli tal-kondotta professjonali xierqa għall-avukati fl-attivitajiet tagħhom. F’dan ir-rigward, huma suġġetti għas-setgħat dixxiplinari tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Finlandiża. Iktar minn nofs l-avukati tal-għajnuna legali pubblika fil-Finlandja huma membri tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati. L-avukati tal-għajnuna legali pubblika huma indipendenti minn kwalunkwe attur ieħor fit-twettiq ta’ dmirijiethom.

Organizzazzjoni tal-professjoni legali: L-avukati

Barristers/avukati

Il-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati biss għandhom id-dritt li jużaw it-titoli professjonali ta’ “asianajaja” jew “advokat”. Fost l-oħrajn, kull min japplika biex jissieħeb fl-Assoċjazzjoni tal-Avukati jrid:

 • Ikun temm lawrja fil-Liġi fuq il-livell ta’ Master (LL.M.), li tagħtih jew tagħtiha d-dritt li jkollu jew ikollha kariga ġudizzjarja
 • Ikun magħruf bħala persuna ta’ integrità
 • Ikollu diversi snin esperjenza fil-professjoni legali u f’attivitajiet ġudizzjarji oħrajn
 • Jgħaddi minn eżami speċjali li jkopri l-elementi bażiċi tal-professjoni legali u tal-etika professjonali
 • Ikun indipendenti u awtonomu minn kull influwenza min-naħa tal-gvern jew minn kull influwenza oħra, u jaqdi biss l-interessi tal-klijent tiegħu jew tagħha
 • Ikollu diversi kwalifiki oħrajn.

Ir-responsabbiltajiet ta’ avukat u s-superviżjoni tal-prattika tiegħu jew tagħha

F’termini ta’ responsabbiltà penali jew ta’ kumpens, fil-prinċipju, ir-responsabbiltà ta’ avukat ma tvarjax mir-responsabbiltà ta’ ċittadini oħrajn. Kull avukat, però, irid ikollu assigurazzjoni tar-responsabbiltà li tkopri d-danni li jirriżultaw minn kwalunkwe sors għajr il-premeditazzjoni jew negliġenza serja. L-Assoċjazzjoni tal-Avukati stabbiliet fond ta’ kumpens, biex tkopri d-danni li jirriżultaw mill-kondotta kriminali ta’ avukat.

Barra minn hekk, avukat għandu responsabbiltà professjonali. Il-bord tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati jrid jiżgura ruħu li l-avukati jaqdu dmirijiethom skont l-etika professjonali. Fejn ma jagħmlux dan, l-Assoċjazzjoni tal-Avukati għandha tagħti bidu għal azzjoni dixxiplinari. Azzjoni bħal din ta’ spiss tibda b’ilment bil-miktub. Il-Kanċillier tal-Ġustizzja jiġi informat bid-deċiżjonijiet li tkun ħadet l-Assoċjazzjoni tal-Avukati, u huwa jew hija tista’ tressaq appelli minn dawn id-deċiżjonijiet quddiem il-Qorti tal-Appell ta’ Ħelsinki.

L-Assoċjazzjoni tal-Avukati Finlandiża hija organizzazzjoni rregolata mil-liġi pubblika u mill-Att dwar l-Avukati tal-1958. Qabel din l-organizzazzjoni kien hemm assoċjazzjoni rreġistrata bl-istess isem. Il-membri kollha taż-żewġ organizzazzjonijiet huma, u minn dejjem kienu, avukati.

L-Assoċjazzjoni tal-Avukati għandha madwar 1850 membru, li jissejħu “avukati” (bil-Finlandiż: asianajaja; bl-Iżvediż: advokat). Id-ditti tal-avukati jimpjegaw madwar 600 assoċjat, fejn madwar 120 minnhom huma konsulenti legali pubbliċi. L-uffiċċji tal-għajnuna legali jimpjegaw ukoll iktar minn 100 konsulent legali li mhumiex membri tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati.

Avukat li tkeċċa mill-Assoċjazzjoni tal-Avukati wara miżuri dixxiplinari xorta jista’ jkompli jeżerċita l-professjoni tiegħu taħt titolu professjonali ieħor; f’każ bħal dan, però, avukat jeżerċita mingħajr l-obbligi ta’ avukat u mhux taħt is-superviżjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati.

Ċittadin tal-Finlandja jew ta’ kwalunkwe Stat ieħor fiż-Żona Ekonomika Ewropea li għalaq il-25 sena, jista’ jiġi aċċettat bħala avukat, jew ikun magħruf li jkun jew tkun onest u, jkun magħruf ukoll li l-karatteristiċi u l-istil ta’ ħajja tiegħu jew tagħha jkunu adattati għall-professjoni tal-avukat. Huwa jew hija jrid jissodisfa r-rekwiżiti akkademiċi stipulati fil-Finlandja għal kariga ġudizzjarja, ikun kiseb il-ħiliet meħtieġa sabiex jeżerċita bħala avukat u jkollu esperjenza tax-xogħol fil-kompiti tal-avukatura. Huwa jew hija ma jridx ikun fallut u jrid ikollu kapaċità legali sħiħa.

Skont l-impenji internazzjonali li daħlu fis-seħħ fil-Finlandja, persuna li ma tissodisfax ir-rekwiżiti akkademiċi u lanqas ma tkun kisbet l-esperjenza tax-xogħol meħtieġa fil-Finlandja – imma li jkollha l-kwalifiki professjonali ta’ avukat f’wieħed mill-Istati taż-Żona Ekonomika Ewropea – tista’ tiġi aċċettata bħala avukat. F’każijiet bħal dawn, l-applikant irid jipprova, f’eżami organizzat mill-Assoċjazzjoni tal-Avukati, li huwa jew hija għandu biżżejjed għarfien tal-leġiżlazzjoni Finlandiża u tal-prattika tal-liġi fil-Finlandja.

Barra minn hekk, persuna li jkollha l-kwalifiki professjonali ta’ avukat fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea tista’ tkun aċċettata bħala avukat mingħajr eżami. L-aċċettazzjoni ta’ avukat mingħajr eżami hija bla ħsara għar-reġistrazzjoni tal-applikant għal mill-inqas tliet snin fir-reġistru tal-avukati amministrat mill-Assoċjazzjoni tal-Avukati, għall-użu tat-titolu professjonali tal-Istat Membru tal-oriġini tiegħu u għall-kwalifika biex jeżerċita l-professjoni ta’ avukat fi Stat Membru ieħor (ir-reġistru tal-UE). Barra minn hekk, il-persuna trid tipprova li teżerċita b’mod regolari l-professjoni ta’ avukat fil-Finlandja għal mill-inqas dak il-perjodu.

Bażijiet tad-dejta legali

Tista’ ssib iktar informazzjoni fis-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Avukati Finlandiża.

Solicitors/konsulenti legali

Fil-Finlandja, prattikament kulħadd jista’ jagħti pariri dwar u jagħti għajnuna fi kwistjonijiet legali, anki b’mod professjonali. Madankollu, ftit ferm minn dawn il-konsulenti m’għandhomx lawrja fil-Liġi fuq il-livell ta’ Master.

L-avukati prattikanti li ma jkunux membri tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati jistgħu, forsi, ma jissodisfawx ir-rekwiżiti għal avukat, jew jistgħu jippreferu li ma jkunux suġġetti għall-obbligi tal-professjoni. L-avukati li jkunu għadhom kemm iggradwaw mill-università, pereżempju, jew l-avukati li jkunu għadhom kemm bdew jeżerċitaw il-professjoni jew li jkunu ġejjin minn oqsma oħrajn tal-liġi, ma jissodisfawx ir-rekwiżiti, u lanqas l-avukati part-time.

Nutara pubbliċi

Fil-Finlandja, il-kompiti tan-nutara pubbliċi huma rregolati mil-liġi. In-nutara pubbliċi huma impjegati fl-uffiċċji lokali tar-reġistri u fl-uffiċċji distrettwali ġurisdizzjonali. Ir-rekwiżit sabiex wieħed ikun eliġibbli għall-kariga ta’ nutar pubbliku huwa lawrja fil-liġi fuq il-livell ta’ Master (oikeustieteen kandidaatti).

Minkejja bosta elementi simili, id-dmirijiet tan-nutara pubbliċi fil-Finlandja jvarjaw ferm mid-dmirijiet tan-nutara fil-bqija tal-Ewropa u tal-Istati Uniti. Fil-Finlandja, nutar pubbliku jkun dejjem uffiċjal Statali. Madankollu, in-nutara pubbliċi mhumiex nutara pubbliċi full-time; il-parti l-kbira tal-uffiċjali li jwettqu l-kompiti ta’ nutara pubbliċi huma reġistraturi distrettwali f’uffiċċji lokali tar-reġistri. Minħabba l-libertà kuntrattwali fil-kwistjonijiet ċivili, fil-Finlandja l-konferma minn Nutar Pubbliku mhix prerekwiżit għall-validità tal-kuntratti. L-uniku kuntratt skont il-liġi ċivili li jeħtieġ ċertifikazzjoni notarili fil-Finlandja hija ċ-ċessjoni tal-proprjetà.

In-nutara pubbliċi jieħdu ħsieb iċ-ċertifikazzjoni notarili ta’, fost l-oħrajn, firem u kopji ta’ ċertifikati u l-awtentikazzjoni tal-curriculum vitae. In-nutara pubbliċi jistgħu anki jiċċertifikaw dawk li jissejħu “ċertifikati bil-postilla” li jikkonfermaw li l-firmatarju ta’ dokument partikolari għandu l-pożizzjoni indikata u li huwa jew hija għandu l-awtorizzazzjoni xierqa biex jiffirma d-dokument.

Professjonijiet legali oħra

Awtoritajiet tal-infurzar

Organizzazzjoni

Il-kompiti ta’ infurzar jitwettqu mill-marixxalli lokali: jiġifieri, il-marixxalli distrettwali, il-kapijiet tal-pulizija rurali u l-marixxall provinċjali ta’ Åland. Dawn l-uffiċjali jkunu megħjuna minn viċi marixxalli li, fil-prattika, ikunu inkarigati mill-kompiti ta’ infurzar l-iktar individwali. L-uffiċċji tal-infurzar għandhom ukoll persunal klerikali. L-awtoritajiet tal-infurzar huma uffiċjali Statali.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja huwa inkarigat mill-ġestjoni, mill-kontroll u mis-superviżjoni ġenerali tas-servizz tal-infurzar. Il-kapijiet tal-amministrazzjoni ġudizzjarja fl-uffiċċji provinċjali tal-Istat ukoll għandhom funzjonijiet ta’ kontroll u ta’ superviżjoni relatati mal-infurzar. Pereżempju, huma jieħdu ħsieb l-ilmenti dwar il-kondotta tal-awtoritajiet tal-infurzar. Madankollu, la l-Ministeru tal-Ġustizzja u lanqas il-kapijiet tal-amministrazzjoni legali m’għandhom is-setgħa li jwarrbu jew ibiddlu infurzar individwali jew xi miżura oħra.

Fil-Finlandja, l-infurzar ta’ spiss huwa kwistjoni ta’ ġbir ta’ djun tas-sentenzi, u b’hekk huwa marbut mill-qrib mal-proċedimenti fil-qrati. Fil-proċedimenti, il-validità tat-talba ta’ kreditur tiġi investigata u r-responsabbiltà għall-ħlas tiġi imposta fuq id-debitur. Jekk is-sentenza ma tiġix irrispettata volontarjament, din titwettaq b’mod obbligatorju permezz tal-infurzar. Uħud mill-ammonti dovuti, bħat-taxxi u ċerti primjums tal-assigurazzjoni, jistgħu jiġu infurzati anki jekk ma jkunx hemm sentenza.

L-awtoritajiet tal-infurzar jipproteġu l-interessi kemm tal-kredituri kif ukoll tad-debituri. Huma għandhom l-għan li jirċievu ħlas volontarju wara li jibagħtu ittra ta’ ġbir. Jekk ma jasal l-ebda ħlas, il-pagi, is-salarji, il-pensjonijiet, id-dħul min-negozju jiġu ssekwestrati jew l-assi jinqabdu. L-assi maqbuda jistgħu jinbiegħu waqt irkant mill-marixxall.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 30/06/2019

Il-professjonijiet legali - Svezja

Din it-taqsima tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fl-Isvezja

Prosekuturi
Imħallfin
Avukati
Nutara
Professjonijiet legali oħrajn


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet legali — introduzzjoni

Prosekuturi

Organizzazzjoni

Is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika hu magħmul Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Awtorità tal-Prosekuzzjoni (Åklagarmyndigheten) u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Awtorità tar-Reati Ekonomiċi (Ekobrottsmyndigheten). Iż-żewġ awtoritajiet jaqgħu taħt ir-responsabilità diretta tal-Gvern (il-Ministeru tal-Ġustizzja). L-Awtorità tal-Prosekuzzjoni hija mmexxija mill-Prosekutur Ġenerali u l-Awtorità tar-Reati Kriminali minn Direttur Ġenerali. Il-Prosekutur Ġenerali (Riksåklagare) huwa l-ogħla prosekutur fil-pajjiż u huwa responsabbli mis-servizz tal-prosekuzzjoni li huwa jmexxi wkoll.

Il-Prosekutur Ġenerali huwa responsabbli għall-iżvilupp legali, l-operat Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Qorti Suprema u l-kompiti amministrattivi. Il-Prosekuturi Anzjani huma responsabbli għal oqsma partikolari tas-servizz tal-prosekuzzjoni. Il-prosekuturi pubbliċi jinħatru mill-Prosekutur Ġenerali, u l-organizzazzjoni tagħhom tinqasam f’distretti tal-prosekuzzjoni u magħmula minn Prosekuturi Distrettwali. Uħud mill-prosekuturi distrettwali huma speċjalizzati f’qasam partikolari. Hemm 32 uffiċċju distrettwali tal-prosekuzzjoni. Hemm ukoll tliet uffiċċji internazzjonali tal-prosekuzzjoni u erbgħa nazzjonali, li jittrattaw tipi speċjali ta’ każijiet. Kull uffiċċju distrettwali tal-prosekuzzjoni jitmexxa minn Kap Prosekutur.

Il-prosekuturi kollha fis-Servizz tal-Prosekuzzjoni jieħdu d-deċiżjonijiet b’indipendenza totali, jiġifieri prosekutur anzjan ma jistax jiddeċiedi dwar x'deċiżjonijiet jittieħdu minn prosekuturi subordinati tiegħu f'każ li jkun f'idejn dan il-prosekutur subordinat. Biex issir prosekutur irid ikollok iċ-ċittadinanza Svediża. Qabel ma tkun tista’ tiġi aċċettat bħala prosekutur irid ikollok ukoll lawrja fil-liġi Svediża u lestejt perjodu ta’ taħriġ legali prattiku, ħdimt għal sentejn bħala skrivan f’qorti distrettwali jew f’qorti amministrattiva. F’ċerti ċirkostanzi, it-taħriġ legali f’pajjiż Skandinavu ieħor jista’ jitqies bħala ekwivalenti għal lawrja fil-liġi. Il-prosekuturi jibdew bħala prosekuturi apprendisti għal disa' xhur, li waqthom ikollhom mentor li jiggwidahom f’xogħlhom. Wara dan, u qabel ma jinħatar Prosekutur Distrettwali, il-prosekutur jitħarreġ permezz ta' kors ta' sentejn, filwaqt li jagħmel ix-xogħol ta' prosekutur.

Hemm tliet ċentri għall-iżvilupp tal-prosekuzzjoni li jinsabu fi Stokkolma, f'Gothenburg u f’Malmö, li huma mmexxija minn Prosekutur Anzjan. Il-kompitu taċ-ċentri tal-iżvilupp huwa li jwettqu ħidma ta' metodoloġija u żvilupp legali fl-oqsma kriminali rispettivi tagħhom u jaġixxu ta' ċentri ta' għarfien fl-oqsma ta' responsabilità tagħhom. Iwettqu wkoll xogħol ta’ approfondiment legali u superviżjoni; eżempju ta’ dan huwa li l-appelli kollha kontra deċiżjonijiet tal-prosekutur jiġu trattati miċ-ċentri tal-iżvilupp.

Rwol u dmirijiet

Prosekutur għandu tliet dmirijiet prinċipali:

 • li jmexxi l-investigazzjonijiet tar-reati;
 • li jiddeċiedi jekk għandux jitressaq att ta' akkuża;
 • li jidher fil-qorti.

Il-prosekutur imexxi l-investigazzjoni preliminari fir-rigward ta’ reati li ma jkunux meqjusa minuri, fejn ikun hemm suspett raġjonevoli li r-reat twettaq minn persuna partikolari. Jekk ikun hemm raġunijiet speċjali, il-prosekutur jista’ jmexxi investigazzjoni f’każijiet oħrajn ukoll. Meta jmexxi l-investigazzjoni preliminari, il-prosekutur ikun responsabbli li jiżgura li r-reat jiġi investigat bl-aħjar mod possibbli. Fir-rigward ta’ reati inqas serji, l-investigazzjoni tkun kompletament f’idejn il-pulizija.

Meta l-investigazzjoni preliminari titmexxa minn prosekutur, huwa jew hija jkun/tkun assistit(a) mill-pulizija waqt l-investigazzjoni. Il-prosekutur jimmonitorja l-investigazzjoni b’mod kontinwu u jieħu deċiżjonijiet dwar il-miżuri u d-deċiżjonijiet investigattivi meħtieġa. Meta titlesta l-investigazzjoni preliminari, il-prosekutur jiddeċiedi jekk għandhomx jinfetħu proċedimenti legali. (Dan japplika wkoll fil-każ li l-pulizija tkun responsabbli għall-investigazzjoni preliminari.)

Aspett ieħor importanti fix-xogħol tal-prosekutur huwa t-tħejjija tal-każijiet u d-dehra tiegħu fil-qorti. Permezz tad-deċiżjonijiet li jressaq att ta’ akkuza u d-deskrizzjoni tar-reat li jagħti l-prosekutur, huwa jistabbilixxi l-qafas għall-proċedimenti kriminali fil-qorti. Ħafna mill-prosekuturi jqattgħu mill-inqas jum jew tnejn fil-ġimgħa fil-qorti.

Il-Prosekutur Ġenerali huwa l-uniku prosekutur li jista’ jibda jew ikompli l-proċedimenti fil-Qorti Suprema. Madankollu, huwa jista' jaħtar assistent prosekutur fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali jew jaħtar prosekutur pubbliku ieħor biex jirrappreżenta lill-Prosekutur Ġenerali fil-Qorti Suprema.

Il-bażijiet ta’ dejta ġuridiċi

Iktar informazzjoni dwar il-prosekuturi hija aċċessibbli għall-pubbliku fil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt tal-Awtorità tal-Prosekuzzjoni.

Imħallfin

Organizzazzjoni

L-imħallfin permanenti (ordinarie domare) jinħatru mill-Gvern fuq rakkomandazzjoni minn korp konsultattiv indipendenti tal-istat, il-Bord tal-Proposti tal-Imħallfin (Domarnämnden). Fil-prinċipju, imħallef ma jistax jitkeċċa ħlief fiċ-ċirkostanzi stipulati fid-dokument kostituzzjonali magħruf bħala l-Istrument tal-Gvern (regeringsformen).

Biex issir imħallef irid ikollok ċittadinanza Svediża. Sabiex tkun tista' sservi bħala mħallef irid ikollok lawrja fil-liġi Svediża. F’ċerti ċirkostanzi, it-taħriġ legali f’pajjiż Skandinavu ieħor jista’ jitqies bħala ekwivalenti għal lawrja fil-liġi. Ħafna mill-imħallfin permanenti jaħdmu bħala mħallfin fi qrati distrettwali jew amministrattivi, jew bħala mħallfin fi qrati tal-appell jew fi qrati amministrattivi tal-appell. Il-president tal-qorti tal-appell jew ta’ qorti amministrattiva tal-appell jissejjaħ il-president u l-president ta' qorti distrettwali jew ta’ qorti amministrattiva jissejjaħ il-lagman. L-Imħallfin tal-Qorti Suprema u tal-Qorti Amministrattiva Suprema jissejħu mħallfin (justitieråd).

Ħafna minn dawk li jinħatru mħallfin permanenti jkunu segwew il-perkors tradizzjonali fil-karriera tagħhom fejn ikunu għamlu sentejn bħala skrivana f'qorti distrettwaliPDF(329 Kb)sv jew f'qorti amministrattivaPDF(281 Kb)sv u wara jkunu applikaw biex isiru skrivana (fiskal) f’qorti tal-appell jew f’qorti amministrattiva tal-appell. Wara li jkun għamel mill-inqas sena f’qorti bħal din, l-imħallef apprendist irid iservi ta' skrivan relatur f'qorti distrettwali jew f'qorti amministrattiva għal mill-inqas sentejn. Dan jiġi segwit b'mill-inqas sena servizz bħala aġent imħallef assoċjat f’qorti tal-appell jew f’qorti amministrattiva tal-appell. Wara li jtemm b’suċċess il-kors u jgħaddi minnu, l-apprendist imħallef jinħatar imħallef tal-appell assoċjat f'qorti tal-appell jew f'qorti amministrattiva tal-appell. L-iskrivani relaturi u l-imħallfin assoċjati huma eżempji ta' mħallfin mingħajr pożizzjoni permanenti li jistgħu jidhru fil-qrati. Il-qrati jħaddmu wkoll għadd ta’ avukati abbozzaturiPDF(280 Kb)sv u r-rapporteursPDF(281 Kb)sv.

Il-qrati distrettwali, il-qrati tal-appell, il-qrati amministrattivi u l-qrati amministrattivi tal-appell kollha għandhom għadd ta’ mħallfin onorarji (nämndemän). L-imħallfin onorarji jinħatru għal terminu ta' erba’ snin minn

 • il-kunsill muniċipali fil-muniċipalitajiet fil-ġuriżdizzjoni territorjali tal-qorti distrettwali;
 • il-kunsill tal-kontea fil-kontej fil-ġuriżdizzjoni tal-qorti amministrattiva, tal-qorti amministrattiva tal-appell jew fil-qorti tal-appell.
  Matul il-votazzjonijiet konnessi mad-deliberazzjonijiet tal-qorti, kull imħallef onorarju jkollu vot wieħed.

Il-bażijiet ta’ dejta ġuridiċi

Għal aktar informazzjoni dwar l-imħallfin u l-imħallfin onorarji, ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-websajt tal-qrati Svediżi. Għal imħallfin partikolari ara l-websajt tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Imħallfin Svediżi.

Organizzazzjoni tal-professjoni legali: Avukati

Avukati

Skont il-liġi Svediża, il-membri tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati Svediża (Sveriges Advokatsamfund) biss jistgħu jużaw it-titolu ta’ advokat. Biex issir membru tal-Assoċjazzjoni, persuna trid:

 • tkun residenti fl-Isvezja jew f’pajjiż ieħor fl-UE jew fiż-ŻEE, jew fl-Isvizzera;
 • tkun għaddiet mill-eżamijiet li jikkwalifikawha biex issir imħallef – fl-Isvezja l-lawrija LL.M;
 • ikollha tliet snin esperjenza prattika ta' ħidma legali kwalifikata, u fiż-żmien tal-applikazzjoni għas-sħubija tkun tipprattika;
 • tkun temmet it-taħriġ tal-Kamra tal-Avukati u tkun għaddiet mill-eżami;
 • tkun persuna ta’ karattru tajjeb u f’aspetti oħrajn adattata biex tippratika ta’ avukat.
 • Fil-każ ta’ applikanti minn pajjiżi oħrajn tal-UE u taż-ŻEE jew mill-Isvizzera li jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-taħriġ biex isiru avukati fil-pajjiżi ta’ oriġini tagħhom, japplikaw regoli speċjali.
 • Id-deċiżjonijiet biex jiġu aċċettati membri ġodda jittieħdu mill-Bord tal-Kamra tal-Avukati.
 • Il-Kamra tal-Avukati Svediża twaqqfet b’inizjattiva privata fl-1887 u ngħatat status uffiċjali fl-1948 meta daħal fis-seħħ il-Kodiċi tal-Proċedura Ġudizzjarja attwali. Illum il-Kamra tal-Avukati għandha iktar minn 4 700 membru.
 • Il-Kamra tal-Avukati hija rregolata mill-Kodiċi tal-Proċedura Ġudizzjarja u mill-karta tal-Kamra tal-Avukati stess, li hija soġġetta għall-approvazzjoni tal-Gvern. Il-Kamra tal-Avukati, li hija rregolata b'liġi privata, għandha l-għanijiet li ġejjin:
 • li żżomm standards etiċi u professjonali għoljin fil-professjoni ġuridika;
 • li timmonitorja l-iżviluppi legali u tiżgura li l-għarfien espert tal-Kamra tal-Avukati jagħti l-frott f’dak il-kuntest;
 • li tħares l-interessi professjonali ġenerali tal-membri tagħha u tippromwovi l-kooperazzjoni u l-kunsens bejniethom.
  Il-Kamra tal-Avukati għandha wkoll xi dmirijiet pubbliċi. Il-Kodiċi ta’ Proċedura Ġudizzjarja jagħti lill-Kamra tal-Avukati kompiti amministrattivi, li permezz tagħhom tista’ tiffunzjona bħala awtorità pubblika, prinċipalment fi kwistjonijiet dixxiplinari.
  L-għanijiet tal-governanza tal-Kamra tal-Avukati huma li tiżgura li l-membri tal-pubbliku li jfittxu konsulenza u pariri legali, jirċievu assistenza kwalifikata. Skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ġudizzjarja, il-membri għandhom id-dmir jobdu l-kodiċi tal-etika professjonali, u huma soġġetti għall-awtorità regolatorja u superviżorja tal-Kamra tal-Avukati u tal-Kanċillier tal-Ġustizzja. L-avukati huma taħt is-superviżjoni tal-Kumitat tad-Dixxiplina tal-Kamra tal-Avukati. Jekk il-Kumitat tad-Dixxiplina jqis li avukat ikun kiser il-Kodiċi tal-kondotta tal-Kamra tal-Avukati, il-Kumitat jista’ jimponi sanzjoni dixxiplinarja fuq il-membru konċernat.

Il-bażijiet ta’ dejta ġuridiċi

Aktar informazzjoni hija disponibbli fil-websajtIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Kamra tal-Avukati Svediża.

Konsulenza legali/konsulenti legali

Ma hemmx rekwiżit li l-konsulent legali fil-proċedimenti tal-qorti jkun avukat, iżda l-qorti trid tqis li l-konsulent legali jkun adattat. Fil-prinċipju, madankollu, l-avukati biss jinħatru bħala konsulenti difensuri pubbliċi.

Nutara

Organizzazzjoni

Barra min-Nutar pubbliku (ara hawn taħt), ma hemmx nutara speċjali fl-Isvezja.

Nutar pubbliku jinħatar mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBord Amministrattiv tal-Kontea (länsstyrelsen). Nutar pubbliku jrid ikun kwalifikat fil-liġi, ikun jaf il-lingwa Svediża u jkun adattat.

Rwol u dmirijiet

Il-bażijiet ta’ dejta ġuridiċi

Ma hemmx direttorju u/jew websajt dwar din il-professjoni li huwa disponibbli għall-pubbliku.

Madankollu f'xi websajts tal-Bordijiet Amministrattivi tal-Kontea hemm iktar informazzjoni dwar in-nutara pubbliċi.

Il-funzjoni tan-nutar pubbliku hija li jassisti lill-pubbliku f’diversi kwistjonijiet, bħal:

 • il-verifika ta’ firem, kopji, traduzzjonijiet u informazzjoni oħra li tirrigwarda l-kontenut ta’ dokumenti;
 • jidher fil-qorti biex jixhed f’ċerti każijiet;
 • is-superviżjoni tat-tlugħ tal-lotteriji;
 • wara spezzjonijiet jew eżamijiet oħrajn, jippreżenta rapport dwar il-kummenti tiegħu;
 • jilqa’ dikjarazzjonijiet dwar ċirkostanzi ta’ natura legali jew ekonomika u jwassal dawk id-dikjarazzjonijiet għand parti terza;
 • jikkonferma li awtorità jew persuna tkun awtorizzata biex twettaq ċerti miżuri;
 • jirrilaxxa ċertifikati skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-5 ta’ Ottubru 1961 li Tneħħi l-Ħtieġa tal-Legalizzazzjoni għal Atti Pubbliċi Barranin (apostille).

Il-bażijiet ta’ dejta ġuridiċi

Ma hemmx direttorju u/jew websajt dwar din il-professjoni li huwa disponibbli għall-pubbliku.

Madankollu f'xi websajts tal-Bordijiet Amministrattivi tal-Kontea hemm iktar informazzjoni dwar in-nutara pubbliċi.

Professjonijiet legali oħrajn

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Awtorità tal-Eżekuzzjoni (Kronofogdemyndigheten) hija responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-irkupru ta’ dejn u ta’ obbligazzjonijiet oħrajn. Uffiċjali tal-eżekuzzjoni (kronofogde) huwa impjegat tal-Awtorità u huwa responsabbli biex jiżgura li l-irkupru jsir b’mod legali. Huwa possibbli titħarreġ bħala uffiċjal tal-eżekuzzjoni fl-Isvezja. Biex tiġi aċċettat għat-taħriġ trid tkun ċittadin Svediż, tkun ksibt lawrja fil-liġi jew kwalifika komparabbli u tkun skrivan kwalifikat tal-qorti (notarie). Huwa wkoll possibbli li minflok tkun skrivan tal-qorti tagħmel perjodu speċifiku ta’ taħriġ fuq ix-xogħol jew proċedura ta' dispensa.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 20/02/2017

Il-professjonijiet legali - L-Ingilterra u Wales

Din il-paġna tagħti ħarsa ġenerali ta' wħud mill-professjonijiet legali ewlenin fl-Ingliterra u Wales taħt il-ġuriżdizzjoni tar-Renju Unit. Tinkludi informazzjoni dwar imħallfin, prosekuturi u tipi differenti ta' avukati.


Il-professjonijiet legali

Il-Ġudikatura

Fis-sistema ġudizzjarja tal-Ingilterra u Wales, jippresjedu fid-diversi qrati u tribunali fl-Ingilterra u Wales imħallfin bi status ġudizzjarju differenti kemm f'karigi full-time u part-time . Tista' ssib aktar informazzjoni dwar il-ġudikatura fl-Ingilterra u Wales fis-sit web tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĠudikatura tal-Ingilterra u Wales.

 

 

 

 

L-imħallfin full-time

 • Lord Chief Justice – il-Lord Chief Justice huwa l-Kap tal-Ġudikatura tal-Ingilterra u ta’ Wales u l-President tal-Qrati tal-Ingilterra u Wales. Ir-rwol ta’ President tal-Qrati beda fit-3 ta’ April 2006 meta l-funzjonijiet ġudizzjarji tal-Lord Chancellor ġew trasferiti lil-Lord Chief Justice skont l-Att dwar ir-Riforma Kostituzzjonali tal-2005. Il-Lord Chief Justice huwa wkoll il-Kap ta’ Ġustizzja Kriminali.
 • Il-kapijiet tad-diviżjoni – erba’ mħallfin anzjani jmexxu l-ġuriżdizzjonijiet l-oħra: il-Master of the Roles (Ċivili); il-President tal-Queen's Bench Division; il-President tat-Taqsima tal-Familja, u l-Kanċillier tal-High Court (Chancery). Għal aktar informazzjoni ara s-sit web tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĠudikatura tal-Ingilterra u Wales.
 • Il-Lords Justices of Appeal jippresjedu fil-Qorti tal-Appell, li tisma' kemm kawżi ċivili kif ukoll kriminali.
 • L-Imħallfin tal-High Court jippresjedu fil-High Court, fejn jinstemgħu l-aktar kawżi ċivili kumplessi. Dawn l-imħallfin jisimgħu wkoll l-aktar kawżi kriminali serji u sensittivi fil-Crown Court (pereżempju dwar qtil).
 • Is-Circuit Judges normalment jisimgħu kawżi kriminali, ċivili u tal-familja.
 • Id-District Judges jisimgħu kawżi ċivili. Il-biċċa l-kbir tax-xogħol tagħhom isir bil-bibien magħluqa (mhux fi proċessi miftuħa għall-pubbliku). Għandhom ukoll is-setgħa li jisimgħu kull kawża f'qorti tal-kontea, b'limitu li jisimgħu kawża taħt ammont speċifiku (li jiġi rivedut minn żmien għal żmien): il-kawżi li jaqbżu l-limitu normalment jinstemgħu minn imħallef tas-circuit. L-imħallfin distrettwali jisimgħu aktar minn 80 fil-mija tal-kawżi ċivili kontenzjużi fl-Ingilterra u Wales.
 • Id-District Judges (il-qrati tal-maġistrati) jippresjedu fil-qrati tal-maġistrati u jisimgħu it-tip ta' kawżi li ssoltu jisimgħu il-maġistrati (ara aktar 'l isfel). Madankollu, huma jassistu partikolarment f'kawżi li jikkonċernaw kwistjonijiet aktar kumplessi u fit-tul.
 • Il-High Court Masters u Registrars huma mħallfin tal-proċedura li jisimgħu il-maġġoranza tal-kawżi ċivili tac-Chancery u l-Queen’s Bench tal-High Court.

L-imħallfin part-time

L-imħallfin part-time normalment jinħatru għal perjodu ta' mhux inqas minn ħames snin, soġġetti għal-livell limitu tal-età rilevanti. It-tipi ewlenin ta' mħallfin part-time huma:

 • Id-Deputy High Court Judges, li jippresjedu f'waħda jew aktar taqsimiet tal-High Court.
 • Ir-Recorders li għandhom ġuriżdizzjoni simili għal dik tas-circuit judges, għalkemm ġeneralment huma jisimgħu l-kawżi inqas serji u kumplessi li jitressqu quddiemhom.
 • Id-Deputy District Judges li jippresjedu fil-qrati tal-kontea u fir-reġistri distrettwali tal-High Court. Huma jisimgħu l-inqas kawżi kumplessi li jaqgħu fil-ġuriżdizzjoni tal-imħallfin distrettwali.
 • Ix-xogħol tad-Deputy District Judges (Qrati tal-Maġistrati) huwa simili għal dak tal-kontropartijiet full-time tagħhom.
 • Id-Deputy High Court Masters and Registrars għandhom xogħol simili għal dak tal-kollegi full-time tagħhom fil-High Court.

Il-ġudikanti tat-Tribunali

It-tribunali jisimgħu kważi 800 000 kawża fis-sena dwar varjetà kbira ta' kwistjonijiet, bħal pereżempju t-taxxa, il-pensjonijiet jew l-immigrazzjoni.

It-tribunali normalment huma f’forma ta’ bord, li jinkludi chairperson tat-tribunal ikkwalifikat fil-liġi jew imħallef, megħjun minn membri lajċi tal-bord b'oqsma speċifika ta' esperjenza. Ma hemmx ġurija u l-ġudikant tat-tribunal ma għandux is-setgħa jibgħat lill-parti t-telliefa l-ħabs. Ir-rwol prinċipali tagħhom huwa li jippruvaw jiksbu b'suċċess soluzzjoni għad-diffikultajiet u, f'ċerti każijiet, jieħdu deċiżjoni fuq l-ammont ta' kumpens jew rimedju li għandu jingħata lill-parti rebbieħa.

Il-Maġistrati

Il-maġistrati, magħrufa wkoll bħala "kummissarji tal-ġustizzja" jew "JPs", jisimgħu 95 fil-mija tal-kawżi kriminali fl-Ingilterra u Wales. Aktar minn 30 000 maġistrat jaqdu dmirijiethom f'żoni lokali u normalment jippresedu mill-inqas 26 nofstanhari fis-sena. Ma hemmx għalfejn ikunu kwalifikati fil-liġi u ma jitħallsux.

Normalment jippresedu bħala ħaġa waħda fuq "bord" ta' tlieta, fejn wieħed minnhom huwa mħarreġ biex jaġixxi bħala chairperson, billi jgħin jiggwida l-bord fix-xogħol tiegħu u billi jitkellem f'ismu. "Bord" dejjem jiġi assistit minn skrivan bi kwalifiki fil-liġi sabiex jagħti pariri dwar il-liġi u l-proċedura.

Il-maġistrati jisimgħu l-kawżi kriminali relattivament inqas serji. Dawn jinkludu s-serq sempliċi, dannu kriminali, id-diżordni pubbliku u r-reati bil-karozzi. Jisimgħu wkoll firxa ta' kwistjonijiet li jaffettwaw lill-familji u t-tfal u l-applikazzjonijiet għal-liċenzji.

Il-Prosekuturi

Organizzazzjoni

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCrown Prosecution Service (CPS) huwa awtorità indipendenti responsabbli mill-prosekuzzjoni tal-kawżi kriminali li ġew investigati mill-pulizija fl-Ingilterra u Wales. L-awtorità hija mmexxija wkoll mill-Avukat Ġenerali, li huwa responsabbli lejn il-Parlament għas-CPS. L-Ingilterra u Wales huma maqsuma fi 42 qasam ta' prosekuzzjoni, kull waħda minnhom immexxija minn kap prosekutur tal-kuruna. Barra minn hekk, hemm erba’ taqsimiet nazzjonali speċjalizzati: għall-kriminalità organizzata, għar-reati speċjali, għal kontra t-terroriżmu u s-servizz tal-prosekuzzjoni kontra l-frodi. Servizz tat-telefown imsejjaħ CPS Direct jipprovdi pariri u deċiżjonijiet barra l-ħinijiet tax-xogħol lill-uffiċjali tal-pulizija fl-Ingilterra u Wales.

Is-CPS huwa mmexxi mid-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi (DPP) li jieħu deċiżjonijiet dwar l-aktar kawżi kumplessi u sensittivi u jagħti pariri lill-pulizija dwar kwistjonijiet kriminali. Id-DPP għandu r-responsabbiltà ġenerali għall-akkużi u l-prosekuzzjonijiet imressqa mis-CPS u jirraporta lill-Avukat Ġenerali.

Is-CPS iħaddem prosekuturi u prosekuturi assoċjati, kif ukoll ħaddiema soċjali u amministraturi. Il-prosekuturi tal-Kuruna huma barristers jew avukati tal-esperjenza, responsabbli mill-prosekuzzjoni tal-kawżi kriminali f'isem il-Kuruna. Il-prosekuturi assoċjati jirrevedu u jippreżentaw firxa qasira ta' kawżi fil-qorti tal-maġistrati.

Rwol u dmirijiet

Il-persunal tas-CPS:

 • Jagħti pariri lill-pulizija u jirrevedi l-provi tal-każijiet għall-possibiltà ta' prosekuzzjoni
 • Jiddeċiedi dwar l-akkuża (fil-każijiet kollha ħlief dawk minuri) fejn jiġi deċiż li ssir il-prosekuzzjoni
 • Jipprepara l-kawżi u jressaqhom quddiem il-qorti.

Il-prosekuturi tal-Kuruna huma kklassifikati bħala uffiċjali pubbliċi u jiġu ingaġġati permezz ta' kompetizzjonijiet miftuħa. Biex ikun eliġibbli għall-post tax-xogħol, l-applikant irid ikun:

 • Solicitor (avukat li ma jitlax il-qorti) ammess fl-Ingilterra u Wales b'ċertifikat li juri li qed jipprattika l-professjoni
 • Barrister bil-warrant Ingliż li lesta perjodu ta' apprentistat
 • Ċittadin taż-Żona Ekonomika Ewropea jew tal-Commonwealth. L-avukati li jkunu kisbu l-kwalifiki tagħhom barra l-Ingilterra u Wales iridu joqogħdu għal u jgħaddu minn test ta' trasferiment tal-avukati qabel ma jibdew jaħdmu.

L-organizzazzjoni tal-professjoni legali: L-Avukati

Barristers (Avukati)

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati huwa l-korp li jirregola l-barristers kollha fl-Ingilterra u Wales. Ġiet stabbilita sabiex tirrapreżenta l-aħjar interessi tal-professjoni, biex tfassal u timplimenta inizjattivi ta’ politiki ewlenin u biex iżżomm l-istandards, l-unur u l-indipendenza tal-Kamra. F'konformità mal-Att dwar is-Servizzi Legali tal-2007, iddelegat l-obbligu tar-regolazzjoni tal-professjoni lill-Bord dwar l-Istandards tal-Kamra tal-Avukati li huma indipendenti u mħares sew. Il-barristers huma konsulenti legali individwali u speċjalizzati u avukati fl-awli tal-qorti. Ġeneralment, jaħdmu għal rashom u fi grupp f’uffiċċji magħrufa bħala "awli", fejn huma magħrufa bħala "kerrejja". Il-barristers jitħarrġu l-aktar fl-avukatura; fi kliem ieħor, huma mħarrġa biex jidhru għall-klijenti tagħhom quddiem il-qrati superjuri. Il-barristers iqattgħu wkoll ħafna mill-ħin tagħhom jagħtu pariri lill-klijenti tagħhom u jwettqu riċerki dwar il-każijiet, kif ukoll riċerki fil-qasam ta' speċjalizzazzjoni tagħhom. Madwar 10 fil-mija tal-barristers prattikanti jaħdmu fil-Queen's Counsel (jew QCs) fejn jittrattaw l-aktar każijiet importanti u sensittivi.

Solicitors (konsulenti legali)

Xogħol solicitor huwa li jipprovdi lill-klijenti tiegħu (membri tal-pubbliku, negozji, għaqdiet volontarji, għaqdiet tal-karità, eċċ.) b'pariri legali u bir-rappreżentazzjoni, inkluż li jidher f'isimhom quddiem il-qorti. Ix-xogħol tagħhom ivarja immens. Ħafna solicitors jaħdmu f'uffiċċju privat, li huwa sħubija ta' solicitors li joffru s-servizzi tagħhom lill-klijenti. Jistgħu jipprattikaw b'mod ġenerali fejn ikopru ħafna oqsma tal-liġi jew jispeċjalizzaw f'qasam partikolari. Oħrajn jaħdmu bħala solicitors impjegati mal-gvern ċentrali u lokali, mas-Servizz tal-Prosekuzzjoni tal-Kuruna, mal-qrati tal-maġistrati, ma' organizzazzjoni kummerċjali jew industrijali jew ma' korpi oħra. Is-solicitors jistgħu jagħżlu t-tip ta' ambjent fil-post tax-xogħol l-aktar adatt għalihom.

Ġeneralment is-solicitors jagħtu pariri legali lill-klijenti tagħhom. Jekk dawk il-klijenti wara jkollhom bżonn rappreżentazzjoni quddiem il-qrati superjuri fl-Ingilterra u Wales, is-solicitor ġeneralment iqabbad barrister biex imexxi l-kawża l-qorti. Barrister mhux dejjem ikun hemm bżonnu, madankollu, għaliex solicitors bil-kwalifiki xierqa għandhom dritt jidhru quddiem il-qorti (jiġifieri għandhom dritt jidhru għall-klijenti) fil-qrati superjuri.

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Liġi tirrappreżenta lis-solicitors fl-Ingilterra u Wales. Id-dmirijiet tagħha jistgħu jvarjaw minn neguzjar u l-lobbying mar-regolaturi tal-professjoni, mal-gvern u oħrajn sa joffru taħriġ u pariri. L-Assoċjazzjoni tal-Liġi teżisti biex tgħin, tħares u tippromwovi lis-solicitors fl-Ingilterra u Wales.

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAwtorità ta' Regolamentazzjoni tas-Solicitors (Solicitors Regulation Authority, SRA) ikollha x'taqsam mal-kwistjonijiet kollha marbuta mar-regolamentazzjoni u d-dixxiplina, u tistabbilixxi, tissorvelja u tinforza l-istandards għas-solicitors fl-Ingilterra u Wales. Fl-imgħoddi magħrufa bħala l-Bord ta' Regolamentazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Liġi, taġixxi biss fl-interess pubbliku.

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju għall-Ilmenti Legali huwa disponibbli għall-membri tal-pubbliku li jkunu jixtiequ jagħmlu lment dwar solicitor. Dan il-korp indipendenti u imparzjali, li qabel kien magħruf bħala s-Servizz għall-Ilmenti Legali, jaħdem biex isolvi kwalunkwe kwistjoni malajr u b'mod effiċjenti.

Nutara

In-nutara huma t-tielet u l-eqdem fergħa tal-professjoni legali fl-Ingilterra u Wales. In-nutara jistgħu jipprattikaw u jingħataw din il-fakultà tagħhom (l-awtorità biex jipprattikaw) mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tal-Fakultà (li waqqfu l-Arċisqof ta' Canterbury għall-ewwel darba fl-1279) u r-regolatur hija l-Qorti tal-Fakultajiet. In-nutara jipprovdu pont bejn il-liġi ċivili u l-common law.

In-nutara kollha jirċievu taħriġ legali u, għalkemm ħafna minnhom jistgħu jkunu wkoll solicitors, il-kwalifiki ta' nutar jinkisbu permezz ta' eżamijiet indipendenti u separati. In-nutara kollha jridu jsegwu l-ewwel kors inizjali sabiex jikkwalifikaw għall-professjoni: Hija meħtieġa t-tlestija b’suċċess Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-kors tal-prattika notarili mogħti mill-University College ta’ Londra Ladarba kwalifikati, in-nutara jistgħu jipprattikaw kullimkien fl-Ingilterra u Wales u kollha għandhom l-istess setgħat. In-nutara, minbarra li jħejju u jippubblikaw atti u strumenti notarili, jistgħu wkoll jagħtu pariri fuq it-tħejjija tat-testmenti, kwistjonijiet ta' suċċessjoni, l-amministrazzjoni tal-patrimonji u t-trasferiment tal-propjetà.

L-attivitajiet notarili ġew rikonoxxuti mad-dinja kollha għal għexieren ta' snin u dan ippermetta ċ-ċirkolazzjoni ħielsa taċ-ċittadini u tan-negozji. B'hekk, in-nutara jiffaċilitaw il-kummerċ u l-ħajja taċ-ċittadini ordinarji, billi jippermettulhom jgħixu ħajjithom u jinnegozjaw b'mod liberu bi prezz raġonevoli u mingħajr dewmien żejjed.

In-nutar għandu siġill uffiċjali u l-atti nutarili fl-Ingilterra u Wales għandhom forza probatorja. L-atti notarili jiġu preparati fil-privat u b'att pubbliku; dawn tal-aħħar huma magħrufa wkoll bħala "atti notarili f'forma awtentika". L-atti notarili bil-firma u s-siġill ta' nutar huma rikonoxxuti bħala prova ta' uffiċjal legali responsabbli fil-pajjiżi kollha madwar id-dinja.

In-nutara huma soġġetti għar-regoli professjonali simili għal dawk tas-solicitors u huma mitluba jġeddu ċ-ċertifikati tal-prattika notarili tagħhom kull sena u jkunu koperti minn assigurazzjoni ta' indennizz professjonali u assigurazzjoni kontra atti frawdolenti. It-tiġdid huwa soġġett għall-konformità mar-regoli. Appuntament notarili huwa appuntament personali mogħti minn nutar individwali. L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tan-Nutara hija l-organizzazzjoni li tirrapreżenta madwar 800 nutar pubbliku. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-Society of Scrivener Notaries tirrapreżenta mawdwar 30 nutar scrivener li jipprattikaw prinċipalment fiċ-ċentru ta’ Londra, maħtura mill- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIscriveners Company, xirka antika.

L-avukati li jipprattikaw fil-qasam tal-privattivi u tat-trade marks

L-avukati li jipprattikaw fil-qasam tal-privattivi u tat-trade marks huwa konsulenti speċjalizzati fil-qasam tal-proprjetà intellettwali. Huma jagħtu pariri legali lill-klijenti tagħhom f'dan il-qasam, partikolarment b'rabta mal-privattivi, il-marki kummerċjali, id-disinji u d-drittijiet tal-awtur. Huma jidhru wkoll għall-klijenti tagħhom fil-qrati speċjalizzati tal-IP (proprjetà intellettwali) (uħud jiksbu aktar drittijiet wara li jkunu ġabu kwalifika addizzjonali biex jipprattikaw fil-litigazzjoni). Il-maġġoranza tal-avukati fil-qasam tal-privattivi u t-trade marks jaħdmu f'uffiċċju privat. Ħafna jaħdmu fi prattika speċjalizzata, iżda wħud jaħdmu wkoll flimkien ma' solicitors. Barra minn hekk, proporzjon mhux ħażin tal-professjoni taħdem fl-industrija. L-avukati li jaċċettaw litigazzjoni fil-qasam tal-privattivi u tat-trade marks jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom fil-qorti, bl-istess mod li jagħmlu s-solicitors, f’kawżi dwar proprjetà intellettwali, u jistgħu jagħtu struzzjonijiet biex il-kawża titmexxa minn avukat li jipprattika fil-qrati superjuri (barrister). L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIstitut tal-Avukati Kwalifikati fil-qasam tal-Privattivi(Chartered Institute of Patent Attorneys, CIPA) jirrappreżenta lill-avukati fil-qasam tal-Privattivi fir-Renju Unit kollu. Ir-rwol tiegħu jinkludi d-diskussjoni mal-Gvern dwar il-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-proprjetà intellettwali, l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-avukati u tal-apprendisti fil-qasam tal-privattivi u l-konsultazzjonijiet mar-regolaturi tal-professjoni. CIPA tara li tippromwovi l-liġi tal-PI u l-professjonijiet fil-qasam tal-PI. L- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIstitut tal-Avukati Kwalifikati fil-qasam tat-Trade Marks (Institute of Trade Mark Attorneys, ITMA) jirrapreżenta lill-Avukati kwalifikati fil-qasam tat-Trade Marks u l-professjoni fir-Renju Unit kollu. Fost id-dmirijiet tiegħu hemm in-negozjati mal-gvern u lobbying biex jinfluwenza l-gvern, il-fergħa regolatorja indipendenti tiegħu (Intellectual Property Regulation Board, IPReg) u organizzazzjonijiet rilevanti oħrajn. Huwa jipprovdi l-edukazzjoni, taħriġ u pariri għall-professjoni ta’ Avukat ikkwalifikat fil-qasam tat-Trade Marks u jieħu ħsieb jippromwovi l-professoni u l-PI. Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBord dwar ir-Regolamentazzjoni tal-Propjetà Intellettwali (IPReg) jieħu ħsieb il-kwistjonijiet regolatorji u ta’ dixxiplina, u jistabbilixxi, jimmonitorja u jeżegwixxi standards għall-avukati kkwalifikati fil-qasam tat-trade marks fir-Renju Unit kollhu. Huwa jaġixxi fl-interess pubbliku u jżomm Reġistri statutorji tal-avukati kwalifikati fil-qasam tal-privattivi u dawk kwalifikati fil-qasam tat-trade marks, kemm individwalment u bħala entitajiet

Professjonijiet legali oħrajn

Minbarra dawk li jaħdmu fil-qrati tal-maġistrati, l-iskrivana u l-persunal ieħor fil-maġġoranza tal-qrati fl-Ingilterra u Wales ma għandhomx bżonn ikollhom taħriġ legali. Huma ufiċjali pubbliċi li jieħdu ħsieb il-kwistjonijiet amministrattivi u jassistu lill-imħallfin. Ma jistgħux jagħtu parir legali. Bħala uffiċjali pubbliċi, il-persunal tal-qorti jiġi impjegat mis-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Maestà Tagħha.

Għal aktar informazzjoni dwar il-kategoriji tal-persunal tal-qrati ara hawnhekkPDF(456 Kb)MT.

Ir-rwol tal-iskrivana huwa differenti fil-qrati tal-maġistrati. Il-maġistrati lajċi ma għandhomx kwalifiki legali u joqogħdu fuq il-parir tal-iskrivana b'taħriġ legali, li minnhom hemm żewġ tipi: l-iskrivana tal-ġustizzja u konsulenti legalikonsulenti (jew skrivana tal-qorti).

 • L-iskrivana tal-ġustizzja huma l-konsulenti legali ewlenin tal-maġistrati. Huma avukati (jew barristers jew solicitors) bi kwalifika rilevanti ta' mill-inqas ħames snin. Huma jagħtu parir lill-maġistrati dwar il-liġi u l-proċedura kemm ġewwa u barra l-qorti. Huma responsabbli wkoll għall-ġestjoni u t-taħriġ tal-konsulenti legali, tal-kwalità tas-servizzi legali provvduti u l-forniment ta' pariri legali konsistenti fil-qasam amministrattiv tagħhom.

 • Il-konsulenti legali jaħdmu l-qorti u jagħtu pariri lill-maġistrati dwar il-liġi, il-prattika legali u l-proċedura. Huma għandhom ukoll kwalifiki legali (normalment bħala solicitors jew barristers).

Ir-rikorsi tal-High Court issa jiġu eżegwiti mill-uffiċjali ġudizzjarji ta’ eżekuzzjoni tal-high court li jiġu maħtura u assenjati mil-Lord Chancellor jew mid-delegat tiegħu. Huma responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-ordnijiet tal-qorti għall-irkupru ta' flus dovuti skont sentenza tal-high court jew sentenza tal-qorti tal-kontea li ġiet trasferita lill-High Court. Huma jistgħu jissekwestraw u jbiegħu l-oġġetti maqbuda biex ikopru l-ammont tad-dejn. Jistgħu wkoll jissorveljaw il-pussess tal-proprjetà u r-ritorn tal-oġġetti.

Il-bailiffs tal-qorti tal-kontea huma uffiċjali pubbliċi impjegati mis-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Maestà Tagħha biex jieħdu ħsieb l-eżekuzzjoni tas-sentenzi u / jew l-ordnijiet magħmula u rreġistrati fil-qrati tal-kontea. Huma uffiċjali pubbliċi li jeżegwixxu mandati eżekuttivi, jagħtu lura l-artijiet permezz ta' mandati ta' pussess u jirkupraw l-oġġetti permezz ta' mandati għar-ritorn tal-oġġetti. Ir-regoli dwar il-bailiffs li jeżegwixxu mandati huma stabbiliti fit-Taqsimiet 85-111 tal-Att tal-1984 dwar il-Qrati tal-Kontea. Il-proċeduri għall-eżekuzzjoni huma stabbiliti fir-regoli tal-proċedura ċivili. Barra minn hekk, il-bailiffs tal-qorti tal-kontea għandhom iktar dmirijiet, inkluża n-notifika tad-dokumenti u mandati minħabba nuqqas ta' konformità mat-termini ta' sentenza eżekuttiva. Ir-regoli dwar dawn tal-aħħar huma stabbiliti fit-Taqsima 118-122 tal-Att dwar il-Qrati tal-Kontea.

Il-bailiffs ċertifikati huma bailiffs ċertifikati privati biex jissekwestraw il-proprjetà tal-kerrej (distress for rent), u għandhom l-awtorizzazzjoni minn imħallef tas-circuit li jippresjedi qorti tal-kontea. Id-distress for rent tirreferi għas-sekwestru tal-oġġetti tal-kerrej mis-sid biex jiżgura l-ħlas tal-kera li għadu dovut mingħajr l-intervent tal-qorti. Skont numru ta' Atti oħra, il-bailiffs ċertifikati jistgħu jeżegwixxu wkoll dejn speċifiku ieħor, bħat-taxxa tal-kunsill u rati mhux domestiċi.

Ħoloq Relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCrown Prosecution Service,
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFaculty Office,
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaNotaries Society,
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaJudiciary of England and Wales,
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaThe Law Society,
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSolicitors Regulation Authority,
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOffice for Legal Complaints,
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLegal Services Commission,
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaChartered Institute of Patent Attorneys;
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInstitute of Trade Mark Attorneys,
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIntellectual Property Regulation Board,
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHer Majesty's Courts and Tribunals Service.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 30/06/2017

Il-professjonijiet legali - L-Irlanda ta’ fuq

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fil-ġuriżdizzjoni tal-Irlanda ta’ Fuq tar-Renju Unit.


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet legali – introduzzjoni

Il-professjonijiet legali fl-Irlanda ta’ Fuq jinkludu:

 • Il-ġudikatura
 • Il-prosekuturi
 • Il-barristers (l-avukati li jipprattikaw il-qorti)
 • Is-solicitors (l-avukati li ma jidhrux il-qorti)

 

 

 

L-organizzazzjoni tal-professjoni legali: L-imħallfin

Il-ġuriżdizzjoni tal-Irlanda ta’ Fuq għandha dawn il-pożizzjonijiet ġudizzjarji li ġejjin:

 • Lord Chief Justice – kap tal-ġudikatura
 • Lord Justices of Appeal
 • Imħallfin tal-Qorti l-Għolja (High Court Judges)
 • Masters of the Supreme Court
 • Imħallfin tal-Qorti tal-Kontea (County Court)
 • Imħallfin Distrettwali (qorti tal-kontea)
 • Imħallfin Distrettwali (qorti tal-maġistrati)
 • Maġistrati popolari
 • Coroners

L-organizzazzjoni tal-professjoni legali: Il-prosekuturi

Organizzazzjoni

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tal-Irlanda ta’ Fuq (PPS) huwa l-awtorità ta' prosekuzzjoni ewlenija fl-Irlanda ta' Fuq. Minbarra li jieħu deċiżjonijiet fir-rigward tal-prosekuzzjoni f'kawżi investigati mill-pulizija fl-Irlanda ta' Fuq, huwa jittratta wkoll kawżi investigati minn awtoritajiet statutorji oħrajn, bħall-HM Revenue and Customs (Amministrazzjoni Fiskali u tad-Dwana tal-Maestà tagħha r-Reġina).

Il-PPS huwa mmexxi mid-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi tal-Irlanda ta' Fuq. Hemm ukoll Deputat Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi. Id-Deputat Direttur għandu s-setgħat kollha tad-Direttur iżda għandu jeżerċitahom taħt id-direzzjoni u l-kontroll tiegħu. Iż-żewġ pożizzjonijiet huma ħatriet pubbliċi magħmula mill-Avukat Ġenerali tal-Irlanda ta' Fuq.

Il-PPS huwa nnominat bħala dipartiment governattiv mhux ministerjali. F'konformità mal-Att dwar il-Ġustizzja (tal-Irlanda ta' Fuq) tal-2002, id-dmirijiet tad-Direttur jiġu eżerċitati indipendentement minn kwalunkwe persuna oħra. L-Att tal-2002 jipprevedi li d-Direttur u l-Avukat Ġenerali jikkonsultaw lil xulxin kultant żmien fuq kwalunkwe kwistjoni li l-Avukat Ġenerali jkun responsabbli għaliha quddiem l-Assemblea tal-Irlanda ta' Fuq. Attwalment għadd ta' kwistjonijiet fil-qasam tal-prosekuzzjoni huma riżervati għall-Parlament f'Westminster. Id-doveri marbuta ma' dawn il-kwistjonijiet jitwettqu mill-Avukat Ġenerali tal-Irlanda ta' Fuq.

Rwol u dmirijiet

Ir-rwol ewlieni tal-PPS huwa li jiddeċiedi jekk persuni għandhomx jiġu mressqa l-qorti għat-twettiq ta’ atti kriminali jew le u x'għandhom ikunu l-akkużi korretti.

Dan l-Uffiċċju huwa responsabbli wkoll mill-prosekuzzjoni ta’ kawżi fil-qorti. Il-prosekutur jippreżenta l-provi lill-qorti f’isem il-Kuruna. Il-prosekuturi jsejħu u jeżaminaw lix-xhieda tal-Kuruna u jagħmlu kontroeżami tax-xhieda tad-difiża. Hekk kif tiġi konkluża kawża, huma jipprovdu taqsira tal-provi għall-qorti f’isem il-Kuruna.

L-organizzazzjoni tal-professjoni legali: L-Avukati

Il-Barristers (l-avukati li jipprattikaw il-qorti)

Fl-Irlanda ta’ Fuq, il-barristers huma mqassma f’konsulenti anzjani (magħrufa bħala Konsulenti tar-Reġina) u assistenti konsulenti. Il-Kamra tal-Avukati hija korp ta’ avukati speċjalisti b’esperjenza fil-litigazzjoni, li għandu aċċess għalih il-pubbliku permezz tas-solicitors u, f’ċirkostanzi limitati, permezz ta’ aċċess professjonali dirett.

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati tal-Irlanda ta' Fuq hija assoċjazzjoni ta’ barristers indipendenti bbażata fil-Librerija tal-Avukatura f’Belfast. Fl-1 ta’ Settembru 2012, kien hemm kważi 600 barrister jipprattikaw privatament.

Is-Solicitors (avukati li ma jidhrux il-qorti)

Fl-Irlanda ta’ Fuq, l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Liġi hija l-awtorità regolatorja li tirregola l-edukazzjoni, il-kontabbiltà, id-dixxiplina u l-kondotta professjonali tas-solicitors. Ir-rwol tagħha huwa li żżomm l-indipendenza, l-istandards etiċi, il-kompetenza professjonali u l-kwalità tas-servizzi offruti lill-pubbliku. Is-solicitors jistgħu jispeċjalizzaw f’qasam partikolari jew jistgħu jkunu prattikanti ġenerali.

In-Nutara

Fl-Irlanda ta’ Fuq, is-solicitors kollha huma kummissarji tal-ġuramenti. Dan ifisser li jistgħu jawtentikaw id-dokumenti uffiċjali (minbarra dawk ippreparati minnhom stess jew mill-avversarji tagħhom f’kawża).

Barra minn dan, ċerti solicitors huma nutara pubbliċi, li jfisser li jistgħu jawtentikaw id-dokumenti għall-użu barra mill-pajjiż. L-informazzjoni dwar dawn hija disponibbli fuq il-websajt tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Liġi, L-Irlanda ta' Fuq.

L-Avukati fil-qasam tal-Privattivi u l-Marki Kummerċjali

L-avukati fil-qasam tal-privattivi u l-marki kummerċjali huma konsulenti speċjalisti fil-qasam tal-proprjetà intellettwali. Huma jagħtu pariri legali lill-klijenti tagħhom f'dan il-qasam, partikolarment b'rabta mal-privattivi, il-marki kummerċjali, id-disinji u d-drittijiet tal-awtur. Huma jirrappreżentaw ukoll lill-klijenti tagħhom fil-qrati speċjalizzati tal-proprjetà intellettwali (uħud jiksbu drittijiet oħrajn wara li jiksbu kwalifika addizzjonali biex jipprattikaw fil-litigazzjoni).

Ħafna mill-avukati fil-qasam tal-privattivi u l-marki kummerċjali jaħdmu f’uffiċċji legali privati (ditti privati tal-avukati). Ħafna jaħdmu fi prattika (ditta) speċjalizzata, iżda wħud jaħdmu wkoll flimkien ma' solicitors. Barra minn hekk, proporzjon mhux ħażin ta' dawk involuti f'din il-professjoni jaħdmu fil-qasam tal-industrija.

L-avukati li jaċċettaw litigazzjoni fil-qasam tal-privattivi u tal-marki kummerċjali jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom fil-qorti, bl-istess mod li jagħmlu s-solicitors, f’kawżi dwar proprjetà intellettwali, u jistgħu jagħtu istruzzjonijiet biex il-kawża titmexxa minn barrister.

Iċ-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaChartered Institute of Patent Attorneys (CIPA - Istitut tal-Avukati Kwalifikati fil-qasam tal-Privattivi) jirrappreżenta lill-avukati fil-qasam tal-privattivi mar-Renju Unit kollu. Ir-rwol tiegħu jinkludi diskussjonijiet mal-Gvern dwar il-leġiżlazzjoni tal-proprjetà intellettwali, l-għoti ta' edukazzjoni u taħriġ għall-avukati u l-apprentisti fil-qasam tal-privattivi u diskussjonijiet mar-regolaturi tal-professjoni. Iċ-CIPA jara li jippromwovi l-liġi tal-proprjetà intellettwali u l-professjonijiet fil-qasam tal-proprjetà intellettwali.

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInstitute of Trade Mark Attorneys (ITMA - Istitut tal-Avukati fil-qasam tal-Marki Kummerċjali) jirrappreżenta lill-avukati fil-qasam tal-marki kummerċjali u lill-professjoni mar-Renju Unit kollu. Fost id-dmirijiet tiegħu hemm in-negozjati mal-gvern u l-ħidma biex jinfluwenza l-gvern, il-fergħa regolatorja indipendenti tiegħu (IPReg) u organizzazzjonijiet oħrajn rilevanti. Huwa jipprovdi edukazzjoni, taħriġ u pariri rilevanti għall-professjoni ta’ Avukat fil-qasam tal-Marki Kummerċjali u huwa responsabbli biex jippromwovi l-professjoni u l-proprjetà intellettwali.

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIntellectual Property Regulation Board (IPReg - Bord għar-Regolamentazzjoni tal-Proprjetà Intellettwali) jieħu ħsieb il-kwistjonijiet regolatorji u ta' dixxiplina u jistabbilixxi, jimmonitorja u jeżegwixxi l-istandards għall-avukati kkwalifikati fil-qasam tal-marki kummerċjali mar-Renju Unit kollu. Huwa jaġixxi fl-interess pubbliku u jżomm Reġistri statutorji tal-avukati fil-qasam tal-privattivi u fil-qasam tal-marki kummerċjali, kemm fuq bażi individwali u kif ukoll bħala entitajiet.

Professjonijiet legali oħra

Skrivani tal-Qorti

L-iskrivani tal-Qorti u persunal ieħor fil-qrati tal-Irlanda ta’ Fuq huma impjegati tal-gvern li ma għandhomx taħriġ legali u li jieħdu ħsieb kwistjonijiet amministrattivi.

L-iskrivani tal-Qorti jiżguraw li l-imħallfin ikollhom il-karti li jeħtieġu biex jippresjiedu fuq il-kawżi mressqa quddiem il-qorti; huma jirreġistraw id-deċiżjonijiet tal-imħallfin fil-kawżi u jipprovdu kwalunkwe appoġġ amministrattiv ieħor li jistgħu jeħtieġu l-imħallfin. Filwaqt li l-membri tal-persunal tal-qorti jistgħu jagħtuk parir dwar il-proċeduri tal-qorti, huma ma jistgħux jagħtu pariri legali, u lanqas ma jistgħu jirrakkomandaw x'azzjoni għandhom jieħdu l-partijiet. Il-membri kollha tal-persunal tal-qorti huma ħaddiema tal-gvern impjegati mis-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Irlanda ta' Fuq, aġenzija li tagħmel parti mid-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Irlanda ta' Fuq.

L-Uffiċjali tal-Eżekuzzjoni

L-uffiċjali tal-eżekuzzjoni ħaddiema tal-gvern impjegati mis-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Irlanda ta' Fuq. Huma jieħdu ħsieb l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi ċivili permezz tal-Uffiċċju tal-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi. Dan l-uffiċċju jeżegwixxi s-sentenzi ċivili tal-qrati tal-maġistrati u tal-qrati tal-kontej (inklużi l-qrati tat-talbiet żgħar) kif ukoll dawk tal-Qorti l-Għolja (High Court). Il-liġi li tirregola l-eżekuzzjoni hija stabbilita fl-Ordni dwar l-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (l-Irlanda ta’ Fuq) tal-1981 u fir-Regoli dwar l-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi (l-Irlanda ta’ Fuq) tal-1981, kif emendati.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kamra tal-Avukati tal-Irlanda ta' Fuq

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Assoċjazzjoni tal-Liġi

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Irlanda ta' Fuq


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 03/10/2018

Il-professjonijiet legali - Skozja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fil-ġuriżdizzjoni tal-Iskozja tar-Renju Unit. Tinkludi informazzjoni dwar imħallfin, prosekuturi u avukati.


Il-professjonijiet legali

Imħallfin

Fl-Iskozja proprjament ma hemm ebda professjoni separata ta' mħallef. Avukati (solicitors u advocates) ta' esperjenza biss jistgħu jsiru mħallfin. Il-karigi ġudizzjarji fil-ġuriżdizzjoni Skoċċiża jinkludu:

 • Il-Lord President tal-Court of Session
 • Il-Lord Justice Clerk
 • Ix-Sheriff Principals li jippresedu fuq wieħed mis-sitt sheriffdoms tal-Iskozja
 • Meta jippresedu fil-Court of Session, l-imħallfin ikunu magħrufa bħala Senators of the College of Justice
 • Meta jippresjedu fil-High Court of Justiciary, l-imħallfin ikunu magħrufa bħala Lords Commissioners of Justiciary
 • Sheriffs
 • Ix-sheriffs part-time spiss jintużaw biex jissostitwixxu x-sheriffs permanenti
 • Il-Kummissarji tal-Ġustizzja huma nies mhux professjonali li jippresedu waħedhom jew fi tlitiet, flimkien ma' skrivan ikkwalifikat fil-liġi jew assessur ġuridiku fil-qrati tal-Kummissarji tal-Ġustizzja.

Prosekuturi

Organizzazzjoni

Fl-Iskozja, l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tal-Kuruna u s-Servizz tal-Prokuratur Fiskali huwa responsabbli għall-prosekuzzjonijiet kollha. Il-kap tas-servizz huwa l-Lord Advocate, li huwa wkoll Ministru tal-Gvern Skoċċiż, u d-deputat tiegħu, is-Solicitor General.

L-Uffiċċju tal-Kuruna u s-Servizz tal-Prokuratur Fiskali (COPFS) huwa unikament responsabbli għall-prosekuzzjoni tal-atti kriminali, l-investigazzjoni ta’ mwiet f’daqqa jew suspettużi, u kwereli kontra l-pulizija.

L-Att dwar l-Iskozja 1998 (l-Artikolu 48) jistipula li kull deċiżjoni tal-Lord Advocate (fil-kapaċità tiegħu bħala kap tas-Sistemi ta' Prosekuzzjoni Kriminali u Investigazzjoni tal-Imwiet fl-Iskozja) tittieħed minnu, indipendentement minn kull persuna oħra.

Avukati (lawyers jew advocates) ikkwalifikati biss jistgħu jsiru prosekuturi.

Rwol u dmirijiet

Il-pulizija (jew aġenziji speċjalisti ta' rapportar oħrajn, bħal HM Revenue and Customs) iwettqu investigazzjoni inizjali f’att kriminali u jissottomettu rapport lill-Prokuratur Fiskali lokali. Il-Prokuratur Fiskali jikkunsidra r-rapport u jiddeċiedi għandux jieħu azzjoni fl-interess pubbliku. Meta jieħu deċiżjoni, il-Prokuratur Fiskali jikkunsidra jekk hemmx biżżejjed evidenza u, jekk iva, liema azzjoni tkun xierqa: jiġifieri jmexxix, jużax miżura diretta (bħal multa fiskali) jew jiqafx minn kull azzjoni. F'kawżi li jiġu kkunsidrati minn ġurija, il-Prokuratur Fiskali jintervista lix-xhieda u jiġbor u jistħarreġ l-evidenza forensika u evidenza oħra qabel ma jiddeċiedi li jmexxi. Imbagħad huwa jirrapporta quddiem l-Avukat tal-Kuruna, li jiddeċiedi għandux imexxi.

L-organizzazzjoni tal-professjoni legali: L-Avukati

Advocates (Barristers)

L-advocates huma membri tal-Kamra tal-Avukati Skoċċiża. Huma għandhom id-dritt li jidhru fil-qrati Skoċċiżi kollha, għalkemm il-parti l-kbira ta' xogħolhom jinvolvi dehriet fil-qrati superjuri (il-Court of Session u l-High Court of Justiciary) u li jagħtu opinjonijiet speċjalisti dwar kwistjonijiet legali. L-advocates anzjani huma magħrufa bħala Queen's Counsel. L-advocates kollha huma membri tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFaculty of Advocates.

Solicitors (Konsulenti Legali)

Is-Solicitors huma l-aktar komuni fost il-professjonisti legali. Huma jistgħu jagħtu pariri dwar il-kwistjonijiet legali kollha u jirrappreżentaw lill-klijenti fil-qorti. Is-solicitors huma kollha membri tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLaw Society tal-Iskozja, li tippromwovi l-interessi tal-professjoni tas-solicitors u tal-pubbliku fir-rigward tal-professjoni.

Hemm ukoll solicitor-advocates, li huma wkoll membri tal-Law Society tal-Iskozja. Bħall-advocates (ara fuq) dawn jistgħu jidhru quddiem il-Court of Session u l-High Court of Justiciary.

Nutara

In-Nutara Pubbliċi huma solicitors li jirreġistraw ċerti tranżazzjonijiet u jiffirmaw dokumenti legali speċifiċi. Huma mhumiex professjoni legali separata fiha nfisha.

Avukati (attorneys) fil-qasam tal-Privattivi u l-Marki Kummerċjali

L-avukati fil-qasam tal-privattivi u l-marki kummerċjali huma konsulenti speċjaliisti fil-qasam tal-proprjetà intellettwali.  Huma jagħtu pariri legali f'dan il-qasam lill-klijenti, b'mod partikolari fir-rigward tar-reġistrazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' privattivi, marki u disinji kummerċjali kif ukoll dwar aspetti oħra tal-PI fosthom id-drittijiet tal-awtur.  B’differenza mid-dritt ċivili u kriminali li huma iktar ġenerali, il-liġi dwar il-proprjetà intellettwali tapplika fir-Renju Unit kollu.  Litiġju dwar id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali fl-Iskozja normalment irid isir quddiem il-Court of Session peress li għandha ġuriżdizzjoni esklużiva fil-każ ta' privattivi u l-parti l-kbira tad-drittijiet l-oħrajn irreġistrati tal-IP (b'mod partikolari Marki Kummerċjali Komunitarji u Disinji Rreġistrati fil-Komunità). Hija għandha wkoll għadd ta' mħallfin speċjalizzati fil-PI u regoli speċifiċi għall-ġestjoni ta' kawża dwar PI.  L-avukati fil-qasam tal-privattivi u l-marki kummerċjali jistgħu jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom quddiem il-Qorti tal-Kontea għall-Privattivi u f'appell mill-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tar-Renju Unit quddiem il-Qorti tal-Privattivi tal-Qorti Superjuri fl-Ingilterra u Wales.  L-avukati fil-qasam tal-privattivi bi kwalifiki għal-litiġji jista' jieħu sehem f'litiġju quddiem il-Qorti Superjuri f'Londra, imma avukati fil-qasam tal-privattivi u avukati fil-qasam tal-marki kummerċjali fil-mument ma għandhomx drittijiet biex jirrappreżentaw lill-klijenti f'litiġji dwar PI quddiem il-qrati Skoċċiżi.  Għalhekk fl-Iskozja l-litiġju tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali bħalissa jsir minn avukati speċjalisti fil-proprjetà intellettwali spiss b'ħidma konġunta mal-avukati fil-qasam tal-privattivi u l-marki kummerċjali.

Ħafna mill-avukati fil-qasam tal-privattivi u l-marki kummerċjali fl-Iskozja jaħdmu f’uffiċċji legali privati speċjalizzati, iżda wħud jaħdmu fl-industrija.

Iċ-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaChartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) jirrappreżenta lill-avukati fil-qasam tal-Privattivi fir-Renju Unit kollu. Ir-rwol tiegħu jinkludi d-diskussjoni mal-Gvern dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-PI, u l-għoti ta' edukazzjoni u taħriġ għall-avukati u l-apprendisti u d-diskussjoni mar-regolaturi tal-professjoni.  CIPA tara li tippromwovi l-liġi tal-PI u l-professjonijiet fil-qasam tal-PI.

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInstitute of Trade Mark Attorneys (ITMA) jirrappreżenta lill-avukati fil-qasam tal-marki kummerċjali u lill-professjoni fir-Renju Unit kollu. Fost id-dmirijiet tiegħu hemm in-negozjati mal-gvern u l-ħidma biex jinfluwenza l-gvern, il-fergħa regolatorja indipendenti tiegħu (IPReg) u organizzazzjonijiet rilevanti oħrajn. Huwa jipprovdi edukazzjoni, taħriġ u pariri rilevanti għall-professjoni ta’ Avukat fil-qasam tal-marki kummerċjali u huwa responsabbli biex jippromwovi l-professjoni u l-PI.

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIntellectual Property Regulation Board (IPReg) jittratta l-materji regolatorji u dixxiplinari kollha, u jistipula, jissorvelja u jinforza l-istandards għall-avukati fil-qasam tal-privattivi u l-marki kummerċjali fir-Renju Unit kollu.  Huwa jaġixxi fl-interess pubbliku u jżomm Reġistri statutorji tal-avukati fil-qasam tal-privattivi u l-marki kummerċjali, kemm jekk huma individwi kif ukoll jekk entitajiet.

Professjonijiet legali oħrajn

L-uffiċjali tax-Sheriff u l-Messaġġiera huma uffiċjali tal-qorti, responsabbli biex jinnotifikaw id-dokumenti u jeżegwixxu l-ordnijiet tal-qorti fl-Iskozja. Kemm il-messaġġiera kif ukoll l-uffiċjali tax-sheriff huma impjegati minn negozji privati u jitolbu ħlasijiet stabbiliti fil-leġiżlazzjoni sekondarja.

L-Artikolu 60 tal-Att dwar il-Falliment u d-Diliġenza (l-Iskozja) 2007 se jħassar il-karigi tal-messaġġiera u tal-uffiċjal tax-sheriff u jissostitwihom bil-kariga ġdida ta’ Uffiċjal ġudizzjarju. L-uffiċjali ġudizzjarji jinħatru mil-Lord President tal-Court of Session, fuq rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Skoċċiża tal-Eżekuzzjoni Ċivili l-ġdida.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Uffiċċju tal-Kuruna u s-Servizz tal-Prokuratur Fiskali, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFaculty of Advocates, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLaw Society of Scotland, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaScottish Association of Law Centres; Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaChartered Institute of Patent Attorneys, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInstitute of Trade Mark Attorneys, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIntellectual Property Regulation Board


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 07/10/2014