Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Юридически професии - Белгия

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Настоящият раздел представя преглед на различните юридически професии в Белгия.


Юридически професии

Юридически професии — прокуратура#n02
— съдии от#n04 адвокати
в
други

правни

организации, предоставящи
безплатни правни консултации

Юридически професии — въведение

Настоящият раздел предоставя кратка информация относно юридическите професии, като например:

 • прокурори,
 • съдии,
 • адвокати,
 • нотариуси и
 • съдебните изпълнители.

Прокуратура

Организация

Прокуратурата се състои от служители на закона, които са прикрепени към служба на прокуратурата или към служба за наказателно преследване към съдилищата по трудовоправни въпроси и които при изпълнението на тази функция изпълняват задълженията си в района на компетентност на съда, в който са установени.

Във всеки съдебен район (район judiciare/gerechtelijk arrondissement) служителите, представляващи прокуратурата пред първоинстанционния съд (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), и също така пред съда по дела за малолетни и непълнолетни лица (tribunal de la jeunesse/jeugdrechtbank), които представляват първоинстанционен съд, са държавните прокуратури (procureur du Roi /procureur des Konings), защитникът на заместник-държавен съветник (premiers submises/eerste aanleg substitten) и заместник-държавен съветник (substituts/subsitten). Те се явяват и пред териториално компетентните полицейски съд или съдилища (tribunal de police/politierechtbank) и търговския съд (tribunal de commerce/handelsrechtbank).

Пред трудовите съдилища (tribunaux de travail /arbeidsrechtbanken) тази функция се изпълнява от служител, известен като одитор на труда (auditeur du travail/arbeidsauditeur), който също се подпомага от депутати и евентуално от старши депутати. По наказателни дела от тяхната компетентност тези служители се явяват и пред наказателния съд (tribunal correctionnel/correctionele rechtbank), който е подразделение на първоинстанционния съд, или пред полицейски съд или съдилища.

На равнището на апелативните съдилища и на апелативните трудови съдилища ролята на прокуратурата се изпълнява от генералния прокурор, който ръководи и упражнява надзор върху служителите на общата прокуратура и общия отдел на прокуратурата към съдилищата по трудови спорове. Когато става въпрос за общата прокуратура, главният прокурор се подпомага от генерален адвокат, генерален адвокат, генерален адвокат и генерален адвокат. По отношение на общия отдел на прокуратурата има генерален адвокат, заместник генерални адвокати и генерални адвокати.

В Касационния съд (Cour de cassation/Hof van cassatie) функцията на прокуратурата се упражнява от генералния прокурор към този съд, подпомаган от първи генерален адвокат и генерални адвокати. Въпреки същата терминология, в този съд функцията на прокуратурата е съвсем различна. Касационният съд не се произнася по съществото на делото, а проверява законосъобразността и редовността на производството.

Прокуратурата е независима при извършване на отделните действия по разследване и наказателно преследване, без с това да се накърнява правото на компетентния министър да разпореди наказателно преследване и да издаде задължителни указания в областта на наказателната политика, включително по отношение на политиката в областта на разследването и наказателното преследване.

Роля и задължения

Прокуратурата изпълнява редица функции и задължения. Тези задачи и задължения са на равнището на случаите и последващите действия както по наказателни, така и по граждански дела.

 • По наказателните дела магистратите от прокуратурата защитават интереса на обществото и следят за нормалното протичане и приключване на наказателното производство. Те правят това както по отношение на начина на разглеждане на делото, така и по време на предходната процедура за информиране и разследване (в случая на разследващите съдилища: предварително отделение и обвинителен състав). По време на изслушването те се стремят да прилагат наказателното право; същевременно те гарантират, че са взети необходимите мерки за подходящо изпълнение на произнесените присъди. Пред наказателния съд ролята на прокуратурата се упражнява от генералния прокурор към апелативния съд, който обаче може да делегира тази роля и на член на прокуратурата.
 • По граждански дела прокуратурата се намесва служебно в предвидените от закона случаи и когато опазването на обществения ред налага нейната намеса. В такива случаи прокуратурата издава становище (писмено или устно) по делото.За изготвянето на становище прокуратурата трябва да бъде уведомявана за причините, свързани с конкретни въпроси, изброени в член 764, параграф 1 от Съдебния кодекс. Той може също така да се запознае с всички други основания, когато счита това за уместно, и може да бъде служебно осъден (член 764, параграф 2 от Съдебния кодекс).

Освен описаните по-горе основни функции прокуратурата е компетентна, в рамките на своята компетентност, и за подходящото изпълнение и последващите действия по отношение на решенията и насоките, свързани с политиката в областта на наказателното правораздаване.

Директивите за политиката в областта на наказателното право се създават от министъра на правосъдието, след като са проведени консултации със състава на главните прокурори (състоящ се от петима главни прокурори, прикрепени към апелативните съдилища).

Тази колегия е под ръководството на министъра на правосъдието и взима решения с цел възможно най-добре съгласувано изготвяне и координиране на политиката и правилно функциониране на прокуратурата като цяло.

Компетентността на колегията обхваща цялата територия на страната и нейните решения са задължителни за генералните прокурори към апелативните съдилища и за подчинените им членове на прокуратурата, които ръководят ръководство.

Повече информация можете да намерите на Връзката отваря нов прозорецсайта на публичното търгово предложение.

Съдии

Организация

Белгийската държава се основава на принципа на разделение на властите, а именно законодателната власт, изпълнителната власт и съдебната власт. Съдебната власт е независима.
Прави се разграничение между т. нар. „седящи магистрати „(la magistrature assise/de zittende magistratuur), (съдиите в по-нисшите съдилища и съветниците в апелативните съдилища), и т. нар. „стоящи магистрати“ (la magistrature debout/de staande magistratuur), (прокуратурата — ministère public или parquet- вж. по-горе).
Съдебната власт (щабът) се произнася по спорове и се осъществява от съдилища и трибунали. Той също така контролира законосъобразността на актовете на изпълнителната власт.
По принцип тези членове на съда, които заседават в по-нисшестоящите съдилища, се наричат „съдии „, докато тези, които заседават в апелативните съдилища, също се наричат „съветници“.
Ролята на членовете на съда е да прилагат закона към ситуация/спор, отнесен до тях в гражданско състояние, както и към лица, които са извършили престъпление.
В някои съдилища непрофесионалните съдии заседават заедно с професионални съдии. Непрофесионалните съдии могат да бъдат открити в следните съдилища:

 • Търговски съд: професионални съдии и професионални съдии (непрофесионални).
 • Трудов съд: професионални и непрофесионални съдии
 • Съд, постановил присъдата: съдиите и оценителите относно изпълнението на присъди.

Прокуратурата извършва специфична социална задача в съдебната система, която освен спазването на нормите на наказателното право включва и мисии от граждански характер, inter alia в областта на социалното, младежкото и търговското право.

Управление и подкрепа

Връзката отваря нов прозорецКолегията на съдилища и трибунали

Съдилищата са част от съдебната система. В рамките на правомощията, които са му предоставени от законодателя, те допринасят за решаването или предотвратяването на конфликти по независим, безпристрастен и професионален начин в рамките на правомощията, предоставени от законодателя, при спазване на законовите правила и като използват наличните средства за постигане на възможно най-високо качество.
Колегиумът подпомага съдилищата и трибуналите при изпълнението на основните им задачи:

 • да се изисква по прозрачен, професионален и обоснован начин необходимите средства и да се гарантира възможно най-доброто използване на тези средства;
 • изпълняване на ролята на говорител за управлението на съдилищата и трибуналите по отношение на външни участници;
 • предоставяне на подкрепа за управлението на съдилищата и трибуналите

Връзката отваря нов прозорецКолеж на прокуратурата

Освен петимата главни прокурори, прокуратурата се състои от федералния прокурор, трима членове на Съвета на прокуратурата и член на Съвета по трудовия стаж. Заедно те разглеждат всички въпроси, свързани с доброто управление на прокуратурата.
Председателят на колегиума на прокурорите е също така председател на колегиума на прокуратурата.
Първо, по отношение на управлението прокуратурата поддържа изпълнението на наказателната политика, определена от колегиума на главните прокурори. На второ място, тя цели пълното качество на прокуратурата, по-специално в областта на комуникацията, управлението на знанията, автоматизацията, измерването на работното натоварване, работните процеси, статистиката и стратегическото управление на човешките ресурси. Накрая, тя предоставя на юридическите лица — т.е. прокуратурата, прокуратурите, прокуратурите, прокуратурата и Федералната прокуратура — съдействие на ниво управление.
За да изпълнява тези задачи, прокуратурата предприема всички необходими мерки и може да издава задължителни препоръки и директиви.
Други членове на персонала могат да бъдат избрани съвместно от управителния съвет с решение на директора. Тя редовно организира консултации с министъра на правосъдието.

Становище

Връзката отваря нов прозорецСъдебен консултативен съвет

Консултативният съвет за съдебната власт (СКС) е представителният събеседник на съдебната система по всички въпроси, свързани със статута, условията на труд и правата на съдебната власт.

Автономни и федерални правни субекти

Връзката отваря нов прозорецConseil supérieur de la Justice Contrôle et avis (Conseil supérieur de la Justice
Contrôle et avis)

Висшият съвет на правосъдието следва да помогне на белгийската съдебна система да функционира по-добре, като играе решаваща роля при подбора и назначаването на съдии, като упражнява външен контрол върху неговото функциониране, по-специално чрез одити, конкретни разследвания и разглеждането на жалби, както и чрез изготвяне на становища.
CSJ е независим орган на Парламента, правителството и съдебната власт.

Институт заВръзката отваря нов прозорец съдебно обучение

Обучение

IFJ е независимият федерален орган, който отговаря за разработването и прилагането на пълната политика за развитие и обучение на съдиите и членовете на съдебната власт, за да допринесе за качеството на правосъдието.

Адвокати

Роля и задължения

Адвокатът (avocats/advocaten) е лице, упражняващо правна професия. Работата му се подчинява на правила за професионална етика и поведение, гарантиращи неговата абсолютна независимост. Освен това адвокатът е длъжен да пази професионална тайна.

Адвокатът е подготвен да практикува в различни области на правото, които често се преплитат (дружествено право, административно право, градоустройствено право, данъчно право, семейно право и др.). В хода на професионалната си кариера адвокатът може да се специализира в една или повече от тези области, в които е придобил специални познания и опит.

Адвокатът може да ви съдейства не само пред съдилищата, а и във всички случаи, в които може да се нуждаете от правна помощ, от представител, от съставител на текстове, а дори и от морална подкрепа.

Следователно неговата функция е тройна:

 • Адвокатът съветва
 • Адвокатът помирява
 • Адвокатът защитава.

Адвокатът може да защитава и представлява клиентите си пред всички юрисдикции в своята страна — полицейски съд, мирови съд (justice de paix/vredegerecht), първоинстанционен съд, търговски съд, първоинстанционен трудов съд, апелативен съд, трудов съд, наказателен съд, Държавен съвет (Conseil d’État/Raad van State) — а дори и в другите страни от Европейския съюз.

Адвокатът предоставя съдействие и в процедурите по арбитраж или медиация, при различните алтернативни методи за решаване на спорове или на различни събрания или срещи.

Адвокатът не се намесва само при наличие на спор. Със съветите, които дава или с договорите, които съставя или преработва, той често спомага да се избегне завеждането на дело.

Той също така може да Ви помогне, ако искате да наемете или закупите недвижим имот, ако предвиждате да учредите дружество, ако повече не можете да обслужвате дълговете си, ако искате да сключите договор с новия си работодател, ако сте жертва на произшествие или насилие, ако сте призован пред съд, ако се разделяте със съпруга си и т.н.

Адвокат за всички

За лицата с ниски доходи законът предвижда услуга по оказване на правна помощ (aide juridique/juridische bijstand, наричана в миналото „pro deo“) и оказване на помощ за покриване на съдебните разноски (assistance judiciaire/rechtsbijstand).

Правната помощ дава възможност за напълно или частично безплатно използване на услугите на адвокат. Тя е организирана в 2 нива:

 • Правната помощ в 1-вия ред е достъпна за всички без никакви условия на доход. Това са дежурства (permanence/permanentie), по време на които адвокати са на разположение за кратки консултации: Първият правен съветник, искането за информация
  и др. комисиите за правна помощ (C.A.J.) отговарят за първия ред.
 • Правната помощ за 2-ия ред е достъпна за лицата, които отговарят на определени финансови условия или са в определени ситуации. Тази помощ, изцяло или частично безплатна, в зависимост от ситуацията, дава възможност за избор на адвокат, който да Ви окаже съдействие при съдебни или административни производства, да ви предостави по-подробни съвети или дори в контекста на медиация. службите за
  правна помощ (B.A.J.) отговарят за предоставянето на правна помощ по 2-ия ред.

Помощта за покриване на съдебните разноски дава възможност за пълно или частично освобождаване от съдебни разноски (такса вписване (droit de greffe/griffierechten или droits d’enregistrement/registratierechten) или разходи за съдебен изпълнител (huissiers de justice/rechtsdeurwaarders), нотариус (notaires/notarissen) или становище на вещо лице). За да получи подпомагане за покриване на съдебните разноски, клиентът лично или чрез своя адвокат отправя искане към бюрото за правна помощ.

Отговорни органи

Всички адвокати членуват в бар (barreau/bali). Понастоящем в Белгия има 25 бара.

Ordre des Barreaux francophones et germanophone (AVOCAS.BE) е организацията, която обединява всичките барове на френскоезичните и немскоговорящите общности (11 френскоезични и 1 немскоезични).

Съюзът на фламандските адвокатски колегии (Orde van Vlaamse Balies (OVB)) е организацията, която обединява всички адвокатски колегии от нидерландскоезичната общност в страната (13 адвокатски колегии).

Информация относно професията на адвокат може да бъде получена чрез справка на следните интернет страници:

Достъпът до тази база данни е безплатен.

Нотариуси

Нотариусите са държавни служители, назначени от краля, чиято конкретна роля е да удостоверяват истинността на инструментите, които са изпълнявали пред тях. По силата на закона някои инструменти изискват участието на нотариус, за да се впише споразумение, постигнато между страните (автентични актове). Така например за продажбата на недвижим имот е необходимо да се прибегне до нотариус. Освен за удостоверяване на съдържанието на актове с нотариална заверка, към нотариус можете да се обърнете за осребряване на наследство, за изготвяне на собственоръчно подписано споразумение, както и за получаване на консултация и т.н.

Компетентността на нотариусите се отнася главно до три важни области:

 • Правото, свързано с недвижими имоти (продажба на недвижим имот, заеми и т.н.),
 • Семейно право (брачен договор, наследяване, развод и др.) и
 • Дружественото право (учредяване на дружества и т.н.).

Съществува и Национална нотариална камара (Chambre nationale des notaires/Nationale Kamer van Notarissen). Основните ѝ задачи са:

 • Да представлява нотариусите на Белгия пред властите и институциите в рамките на своята компетентност, — да изготвя правилата за професионална етика,
 • Установява правилата за професионално поведение,
 • Да отправя към нотариалните камари полезни препоръки за съблюдаване на професионалната дисциплина.

Техните основни функции са да следят за спазване на правилата за професионална етика и поведение и да разрешават спорове от професионално естество (например разглеждането на жалби). Що се отнася до разглеждането на жалбите, Връзката отваря нов прозореце създадена и национална служба по медиация за професията нотариус (www.ombudsnotaire.be).

Накрая, нотариусите се намират и в Fédération Royale du Notariat Belge (Fédération Royale du Notariat Belge/Fednot).Fednot е професионалното сдружение на генералния секретариат, което подкрепя проучвания чрез предоставяне на правни съвети, съвети и препоръки относно управлението на проучването, ИТ решения, обучение и информиране на широката общественост. Fedon не е свързан с мрежа от 1.150 проучвания с 1.550 нотариуси и 8.000 сътрудници.

Повече информация можете да намерите Връзката отваря нов прозорецна уебсайта на Кралската федерация на Нотариата в Белгия.

Други правни професии

Съдебните изпълнители

Сървърите за обработка са професионални и държавни служители, които изпълняват функцията си на самостоятелно заети лица. С други думи, той има двойна професионална идентичност: от една страна, те са длъжностни лица; От друга страна, те упражняват своята функция независимо.

Съдебният изпълнител е длъжностно лице, натоварено с публични функции, тъй като държавата му е делегирала една част от публичната власт. Поради тази причина те не могат да откажат да отговорят на искане за встъпване, ако техният кодекс на професионалната етика или правото не му позволява, както в случая на конфликт на интереси или на неправомерно искане. Следователно, сървърите за обработка никога не действат по тяхна инициатива, а винаги по искане на някой, който им е възложил формална задача. При всички задачи, които трябва да изпълнява, той е длъжен да спазва различните законови изисквания. Освен това могат да бъдат платени сървъри за обработка за тяхната интервенция, за да се покрият част от техните разходи или част от тях.

Като лице, упражняващо свободна професия, съдебният изпълнител действа по независим и безпристрастен начин. Освен това те поставят професионалния си опит в услуга на всички. Това означава, че те не получават заплата или надбавка или друг вид настаняване от органите. Разходите са за негова сметка.

Областите на намеса на обработващи машини попадат в две основни категории: Изказвания, наричани „извънсъдебни „ (доброволно събиране на вземания, доклади) и „съдебни“ (т.е. изпълнение на решение). Когато съдебният изпълнител предприема действия по някой от тези видове, той често има задължение да ви предостави информация за начина, по който можете да упражните правата си, и да отговорите на въпросите си във връзка с ролята на съдебния изпълнител, Няма значение дали искате да прецените техните услуги или те да бъдат потърсени от тях.

Всеки съдебен район има състав, състоящ се от всички обработващи сървъри в района. Неговите основни цели са да се гарантира, че съдебните изпълнители в района спазват правилата за професионална дисциплина и законите и подзаконовите актове, които ги засягат, и да уреждат спорове, които могат да възникнат между тях.

Има също така и национални сървъри за процеси в Белгия, които имат за основна задача:

 • Да следи за еднаквото спазване на дисциплината и професионалната етика от страна на съдебните изпълнители,
 • Да защитава интересите на своите членове и
 • Да ги представлява.

Повече информация може да бъде намерена на уебсайта Връзката отваря нов прозорецна Белгийската национална асоциация на съдебните изпълнители.

Други

Съдиите и полицейските служители на прокуратурата се подпомагат от редица административни и правни специалисти, като например: съдебни секретари или съдебни помощници.

При всяко изслушване съдията се подпомага от съдебен секретар (greffier/ griffier). Секретарят извършва предварителната подготовка за работата на съдията, например като подготвя необходимите преписки за изслушването. На самото изслушване секретарят води протокол за съдебното заседание и следи за правилното съставяне на всички необходими документи. Секретарят изпълнява и координира функциите на съдебния секретариат (greffe/griffie). Всеки съд има секретариат или регистратура, която се оглавява от главен секретар или регистратор (greffier en chef/hoofdgriffier). В зависимост от големината на съда в секретариата има един или повече съдебни секретари. От своя страна съдебните секретари могат да бъдат подпомагани от административен персонал.

Съдебните помощници ( съдебни помощници /referendarissen) са адвокати, които подпомагат съдиите при изготвянето на своите решения. Те помагат при разглеждането на делата под отговорността на един или повече съдии и като следват техните инструкции. Те проучват преписката, разглеждат повдигнатите правни въпроси и изготвят решения.

Прокурорите също могат да привличат юристи, които да подготвят правните аспекти на техните дела. Тези юристи са известни като juristes du parquet/parketjuristen. Те извършват правни проучвания, организират разследвания или подготвят правните аспекти на призовките и правните основания под отговорността на и като следват инструкциите на един или повече прокурори.

Всяка прокуратура има секретариат, който се оглавява от главен секретар. Тези секретариати оказват съдействие на магистратите при проучвателната работа и обработката на документацията и при съставянето на преписките. Те следят за актуалността на документите и регистрите на прокуратурата, поддържат архивите и т.н. Броят на секретарите зависи от големината на службата. Секретарите могат да бъдат подпомагани и от административен персонал.

Съдебните секретариати и прокуратурите назначават голям брой административен персонал. Административният персонал управлява досиетата по делата и данните, въведени в базите данни. Друг административен персонал се занимава с пощенските пратки и внасянето на документи, както и с посетителите, които лично са призовани в прокуратурата.

Повече информация за тези професии може да бъде намерена в настоящия документ (378 KB) (378PDF Kb). https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=0586e844-8bd6-4359-9322-d46632d7ef3aEN

Организации, които предоставят безплатна правна консултация

Всички граждани могат да получат безплатна първоначална правна консултация, предоставяна от юристи. Тя предоставя правна помощ на първа линия:

 • практическа информация,
 • правна информация,
 • първоначално правно становище или
 • препращане към специализирана организация.

Въпросът не е разрешен незабавно, а се дават първоначални насоки. Създадени са правни информационни бюра в съдилищата, кантоналните съдилища, общинските центрове, някои общински органи и повечето обществени центрове за социално подпомагане, както и от различни сдружения с нестопанска цел, които имат правна служба.

За повече информация, моля разгледайте онлайн брошурата: Връзката отваря нов прозорецПравна помощ: По-добър достъп до правосъдие.

Правни бази данни

Информацията е достъпна на интернет Връзката отваря нов прозорецстраницата на Федералната публична служба „Правосъдие“ (Министерство на правосъдието).


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 23/08/2019