Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnická povolání - Belgie

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Zde najdete přehled právnických povolání v Belgii.


Právnická povolání

Právnické profese —
úřad státního
zastupitelství
— soudci jiných#n04 právníků v
oboru
práva,

kteří
poskytují bezplatné právní poradenství
bankám poskytujícím zákonné údaje

Právní profese – úvod

V této části najdete úvodní informace o těchto právnických povoláních:

 • státní zástupci,
 • soudci,
 • advokáti,
 • notáři a
 • Soudní úředníci.

Státní zastupitelství

Organizace

Státní zastupitelství se skládá z příslušníků donucovacích orgánů, kteří jsou přiděleni k veřejné službě nebo státnímu zastupitelství při výkonu práce soudů a kteří při výkonu této funkce vykonávají své funkce v obvodu soudu, ve kterém jsou usazeni.

V každém soudním obvodu (arrondissement judiciare/gerechtelijk arrondissement) jsou úředníci zastupující státní zástupce před soudem prvního stupně (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), jakož i před soudem pro mladistvé (tribunal de la jeunesse/Jeugdrechtbank), který je soudem prvního stupně, státní zástupci (procureur du Roi /procureur des Konings), zástupce státního zástupce (premiéry substitutů) a zástupce státního zástupce (substitut/subsituaten). Tuto funkci vykonávají i u policejního soudu/policejních soudů a obchodního soudu.

Před pracovními tribunály (tribunaaux de travail/arbeidrechtbanken) vykonává tuto funkci úředník známý jako pracovní auditor (auditeur du travail), kterému jsou rovněž nápomocni zástupci a případně vedoucí zástupci. V této funkci působí i u soudu pro přečiny, jenž je součástí soudu první instance, a policejního soudu v trestních věcech, které jsou v jejich kompetenci.

Na úrovni odvolacího soudu a odvolacích soudů vykonává funkci státního zastupitelství generální prokurátor, který řídí a dohlíží na úředníky činné v trestním řízení obecného státního zastupitelství a generální prokuratura na úřadech práce. V případě státního zastupitelství asistuje generální advokát, generální advokát a zástupce generálního advokáta. V případě generálního státního zastupitelství jsou generální advokáti, generální advokáti a generální advokáti.

V případě kasačního soudního dvoravykonává funkci státního zástupce generální prokurátor u tohoto soudního dvora, jemuž pomáhají první generální advokát a generální advokáti. Přes shodný název je funkce státního zástupce v tomto případě zcela odlišná. Kasační soudní dvůr nerozhoduje o podstatě věci, nýbrž ověřuje zákonnost a řádnost daného soudního řízení.

Státní zástupce je při výkonu vyšetřování a trestního stíhání nezávislý, aniž by to mělo vliv na právo ministra, v jehož pravomoci je nařizovat trestní stíhání a vydávat směrnice o trestní politice, včetně politiky vyšetřování a trestního stíhání.

Úloha a povinnosti

Státní zástupce je pověřen řadou úkolů a povinností. Tyto úkoly a povinnosti jsou na úrovni vyřizování případů a následných kroků jak v trestních věcech, tak v občanskoprávních věcech.

 • V případě trestních věcí dohlížejí státní zástupci (v zájmu společnosti) na řádný průběh trestního řízení. Tak činí jak v souvislosti se způsobem vyřizování věci samé, tak v průběhu předchozích informací a šetření (v případě vyšetřovacích soudů: vyšetřovací komora a vyšetřovací komora). Na jednání se domáhají trestního práva; zároveň zajistí, aby byla přijata nezbytná opatření pro náležité vymáhání uložených trestů. Před porotním soudem vykonává funkci státního zastupitelství generální prokurátor odvolacího soudu, který však může tuto úlohu delegovat i na státního zastupitelství.
 • V občanskoprávních věcech zasahuje státní zástupce v zákonem stanovených případech a pokaždé, když jeho zásah vyžaduje veřejný pořádek. V takových případech vydá státní zastupitelství stanovisko (písemné nebo ústní) týkající se případu.Státní zastupitelství musí být informováno o důvodech týkajících se konkrétních záležitostí uvedených v čl. 764 odst. 1 soudního řádu. Může rovněž obdržet oznámení o všech ostatních důvodech, pokud to považuje za vhodné, a může být rovněž nařízeno soudem i bez návrhu (čl. 764 odst. 2 soudního řádu).

Kromě těchto hlavních úkolů spadá do pravomoci státního zástupce rovněž příslušné sledování a výkon rozhodnutí a směrnic v oblasti trestní politiky.

Směrnice o politice trestního práva stanoví ministr spravedlnosti po konzultaci s Nejvyšší radou (sestávající z pěti hlavních slov připojených k odvolacímu soudu).

Kolegium spadá pod ministra spravedlnosti a přijímá rozhodnutí s cílem vypracovat co nejsouvislejší a nejkoordinovanější politiku a zajistit řádné fungování státního zastupitelství.

Pravomoci kolegia zahrnují celé území Belgického království a jeho rozhodnutí jsou závazná pro generální prokurátory u odvolacích soudních dvorů a pro všechny členy státního zastupitelství spadající pod jejich pravomoc a vedení.

Více informací najdete na Odkaz se otevře v novém okně.stránkách veřejné nabídky.

Soudci

Organizace

Belgický stát je založen na principu dělby moci, a sice zákonodárné moci, výkonné moci a soudnictví. Soudnictví je nezávislé.
Rozlišují se soudci (soudci nižších soudů a odvolacích soudů) a státní úředníci (státní zastupitelství nebo státní zastupitelství – viz výše).
Rozhoduje o sporech a provádí je soudy. Kontroluje rovněž legalitu aktů výkonné moci.
Obecně se tito členové odvolacího senátu, kteří zasedají u nižších soudů, nazývají „soudci“, zatímco ti, kteří zasedají u odvolacího soudu, jsou rovněž nazýváni „poradci“.
Úlohou členů senátu je uplatňovat právo na stav nebo spor, který jim byl předložen v občanskoprávním řízení, jakož i na osoby, které spáchaly trestný čin.
U některých soudů zasedají neprofesní soudci vedle soudců z povolání. Neprofesní soudce lze nalézt u těchto soudů:

 • Obchodní soud (Tribunal de commerce): odborní soudci a odborní soudci (neprofesionální).
 • Pracovní soud (Tribunal du travail): odborní soudci a (neprofesionální) soudci
 • Soud pro výkon trestu: soudci a hodnotitelé pro výkon trestů.

Státní zastupitelství vykonává zvláštní sociální úkol v oblasti soudnictví, který kromě dodržování norem trestního práva zahrnuje rovněž mise civilní povahy, mimo jiné v oblasti sociálního a obchodního práva a práva v oblasti mládeže.

Řízení a podpora

Odkaz se otevře v novém okně.Kolegia soudů a tribunálů

Soudy jsou součástí soudnictví. V mezích pravomocí svěřených mu normotvůrcem přispívají k řešení konfliktů nebo k předcházení konfliktům nezávislým, nestranným a profesionálním způsobem v rámci pravomocí svěřených tvůrcem právních předpisů, přičemž dodržují právní předpisy a využívají dostupné prostředky k dosažení nejvyšší možné kvality.
Sbor pomáhá soudům a tribunály při plnění jejich hlavních úkolů:

 • požádat transparentním, profesionálním a odůvodněným způsobem o nezbytné prostředky a o zajištění co nejlepšího využití těchto prostředků;
 • vystupovat jako mluvčí pro řízení soudů a tribunálů ve vztahu k vnějším subjektům;
 • poskytování podpory řízení soudů a tribunálů

Odkaz se otevře v novém okně.Kolegium státního zastupitelství

Kromě pěti generálních prokurátorů se státní zastupitelství skládá z nejvyššího státního zástupce, tří členů Rady státního zastupitelství a jednoho člena rady pro práci. Společně se zabývají všemi otázkami týkajícími se řádné správy státního zastupitelství.
Předseda kolegia státních zástupců je rovněž předsedou kolegia státního zastupitelství.
Zaprvé státní zastupitelství podporuje, pokud jde o řízení, výkon trestní politiky, kterou stanoví sbor státních zástupců. Zadruhé usiluje o plnou kvalitu státního zastupitelství, zejména v oblasti komunikace, řízení znalostí, informatizace, měření pracovní zátěže, pracovních procesů, statistik a strategického řízení lidských zdrojů. Konečně poskytuje právní subjekty – tj. úřady státního zastupitelství, úřady státního zastupitelství, úřady státního zastupitelství, státní zastupitelství a Spolkový státní zastupitelství – s podporou na úrovni vedení.
Za účelem plnění těchto úkolů přijímá státní zastupitelství veškerá nezbytná opatření a může vydávat závazná doporučení a směrnice.
Ostatní zaměstnanci mohou být rozhodnutím ředitele dočasně kooptováni. Pravidelně pořádá konzultace s ministrem spravedlnosti.

Stanovisko

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní poradní rada

Poradní rada pro justici (SPV) je zastupujícím partnerem pro soudnictví ve všech záležitostech týkajících se postavení, pracovních podmínek a práv soudců.

Autonomní a federální právnické osoby

Odkaz se otevře v novém okně.Conseil supérieur de la Justice
Contrôle et avis

Vysoká Rada spravedlnosti by měla napomoci tomu, aby belgický soudní systém mohl lépe fungovat tím, že bude hrát rozhodující úlohu při výběru a jmenování soudců, a to tím, že bude vykonávat vnější kontrolu nad svým fungováním, zejména prostřednictvím auditů, konkrétních vyšetřování a vyřizování stížností, a vydáváním stanovisek.
CSTJ je nezávislý orgán parlamentu, vlády a soudnictví.

Odkaz se otevře v novém okně.Ústav justičního vzdělávání

Školení

IFJ je nezávislý federální orgán, který je odpovědný za tvorbu a provádění plné politiky rozvoje a odborné přípravy soudců a soudců s cílem přispět ke kvalitní právní ochraně.

Právníci

Úloha a povinnosti

Právníky jsou právníci a právníci. Advokát je podřízen profesním pravidlům, jež zaručují jeho úplnou nezávislost. Jedním z nich je například profesní povinnost mlčenlivosti.

Advokát absolvuje odbornou přípravu pro zastupování klientů v různých odvětví práva, které se často prolínají (korporátní právo, správní právo, právo územního plánování, daňové právo, rodinné právo atd.). Advokáti se během své kariéry mohou specializovat na jednu nebo více z těchto oblastí, kde získali zvláštní odborné znalosti.

Úlohou právníků je pomáhat svým klientům nejen před soudy, ale také ve všech situacích, kdy mohou potřebovat právní pomoc, zástupce, autora či dokonce morální podporu.

Obecně jde o trojí činnost:

 • Advokát radí
 • Advokát usmiřuje
 • Advokát hájí

Advokát může své klienty zastupovat před všemi soudy království (Tribunal de Police, Justice de Paix, Tribunal de première instance, Tribunal de Commerce, Tribunal du Travail, Cour d’ Appel, Cour du Travail, Cour d’ Assises, Conseil d’ Etat), jakož i v jiných zemích Evropské unie.

Poskytují rovněž pomoc při rozhodčím řízení nebo mediačním řízení a pro jakýkoli jiný způsob řešení sporů (Méthode Alternative de Résolution des Conflits – M.A.V.P.) nebo schůzka.

Právníci neintervenují pouze v případě konfliktů. Prostřednictvím poradenství, které poskytují, nebo smluv, které koncipují nebo přizpůsobují, je často možné se vyhnout tomu, aby se museli obrátit na soud.

Stejně tak vám může pomoci, pokud si chcete pronajmout či koupit nemovitost, založit obchodní společnost, vyřešit dluhy, uzavřít novou pracovní smlouvu nebo pokud jste se stali obětí nehody či útoku, předvoláni k soudu či si přejete ukončit své manželství atd.

Advokát dostupný všem:

Pro osoby s nízkými příjmy zákon poskytuje právní pomoc (dříve „deo“) a právní pomoc.

Právní pomoc umožňuje využít bezplatně nebo částečně bezplatně služeb advokáta. Je organizováno na úrovni roku 2:

 • Právní pomoc ve 1. řádku je přístupná všem bez jakýchkoli příjmů. V určitých obdobích jsou právníci k dispozici pro krátké konzultace: Za první linii odpovídá první právní poradce, žádost o informace
  atd. Subjekty právní pomoci (C.A.J.) jsou odpovědné za první linii.
 • Pro osoby, které splňují určité finanční podmínky, nebo v určitých situacích je k dispozici 2. právní pomoc. Tato podpora, zcela nebo částečně bezplatná, umožňuje získat v závislosti na situaci funkci obhájce, který vám pomůže v soudním nebo správním řízení, poskytnout podrobnější informace, nebo dokonce v rámci mediace. v 2. řádku jsou za
  právní pomoc odpovědné úřady pro právní pomoc (B.A.J.).

Právní pomoc znamená, že poplatky vzniklé během řízení (droit de greffe/d’ enregistrement (Registrační náklady), frais d’ huissier/notaire/expert (honoráře za soudní úředníky/notáře/znalecké zprávy) nebudou nebo budou účtovány pouze částečně. O její poskytnutí se žádá osobně nebo prostřednictvím advokáta k příslušnému úřadu.

Příslušné orgány

Každý advokát musí být členem některé advokátní komory. V současnosti existuje v Belgii 25 advokátních komor.

Ordre des Barreaux Francophones et germanophone (AVOCEATS.BE) sdružuje všechny advokátní komory ve francouzštině a němčině (11 francouzsky a 1 německy hovořících).

Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.) je organizace, která sdružuje advokátní kanceláře v nizozemskojazyčném společenství této země (13 kanceláří).

Další informace o povolání advokáta najdete na těchto internetových stránkách:

Přístup do této databáze není zpoplatněn.

Notáři

Notáři jsou úřední úředníci jmenovaní králem, jejichž zvláštní úlohou je ověřování listin, které jsou před nimi prováděny. Některé nástroje ze zákona vyžadují, aby notář zaznamenal dosažení dohody mezi stranami (veřejné listiny). Služeb notáře je například nutno využít při prodeji nemovitosti. Kromě toho, že je třeba vypracovat veřejné listiny, může být notář rovněž využíván k likvidaci pozůstalosti, k přípravě návrhu soukromoprávní dohody nebo k získání stanoviska atd.

Odpovědnost notářů se týká především tří hlavních oblastí:

 • Právo nemovitostí (prodej nemovitostí, půjčky atd.),
 • Rodinné právo (manželská smlouva, dědictví, rozvod atd.) a
 • Obchodní právo (zakládání společností atd.).

Národní notářská komora: Jeho hlavní úkoly jsou:

 • Zastupovat notáře v Belgii ve vztahu k orgánům a institucím spadajícím do jeho působnosti,
 • Stanovit pravidla pro výkon povolání,
 • Zasílat notářským komorám užitečná doporučení týkající se oboru.

Existují také oblastní notářské komory, tedy disciplinární orgány povolání, jejichž hlavním úkolem je dohlížet na dodržování pravidel profesionálního chování a řešit profesní spory (např. řešení stížností). Pokud jde o vyřizování stížností, Odkaz se otevře v novém okně.byl rovněž zřízen vnitrostátní mediační úřad pro povolání notáře (www.ombudsnotaire.be).

A konečně, notáři jsou přítomni také v Fédération Royale du Notarist Belge (Fédération Royale du Notarist Belge/Fedon).Fednot je profesní sdružení sekretariátu, které podporuje studie poskytováním právního poradenství, poradenství a doporučení týkajících se řízení studie, IT řešení, vzdělávání a poskytování informací široké veřejnosti. Fedon se týká sítě 1.150 studií s 1.550 notáři a 8.000 kolaboranty.

Podrobné informace najdete na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Královské Federace belgických notářů (Fédération Royale du Notariat belge).

Další právnická povolání

Exekutoři

Provozní servery jsou profesionální a veřejné úředníci, kteří vykonávají svou funkci samostatně výdělečně činných osob. Jinými slovy, má dvojí profesionální statut: na jedné straně je veřejným úředníkem, Na druhé straně vykonávají svou funkci nezávisle.

Soudní úředník je ministerským a veřejným úředníkem z toho důvodu, že na něj stát převedl část veřejné pravomoci. Z tohoto důvodu nemohou odmítnout odpovědět na žádost o vstup do řízení, ledaže to jejich kodex profesní etiky nebo zákon neumožňuje, jako je tomu v případě střetu zájmů nebo v případě protiprávní žádosti. Operační servery tedy nikdy nejednají z vlastního podnětu, ale vždy na žádost někoho, kdo je pověřil formálním úkolem. Při vykonávání jednotlivých úkolů musí dodržovat různé zákonné povinnosti. Kromě toho mohou být provozní servery za jejich intervenci hrazeny tak, aby pokrývaly část nebo všechny jejich náklady.

Vzhledem k tomu, že vykonává svobodné povolání, může soudní úředník jednat nezávisle a nestranně. Navíc mají odbornou praxi ve službě pro všechny. To znamená, že od orgánů neobdrží žádný plat ani příspěvek ani žádný druh ubytování. Musí se tedy o vše postarat sám.

Oblasti intervence provozních serverů jsou rozděleny do dvou širších kategorií: Zásahy nazývané „mimosoudní“ (dobrovolné vymáhání pohledávek, zprávy) a „soudní „(tj. výkon rozhodnutí). Během této činnosti bývá často jeho úkolem vás informovat o tom, jakým způsobem můžete vykonávat svá práva, nebo odpovídat na vaše otázky ohledně úkolu, jímž byl pověřen. Nezáleží na tom, zda o jejich služby žádáte, nebo zda se na ně obrátí.

Každá oblast soudnictví má komoru sestávající ze všech provozních serverů v okrese. Jejím hlavním úkolem je dohlížet na to, aby soudní úředníci daného soudního obvodu dodržovali pravidla svého oboru a zákony a nařízení, které se na ně vztahují, a urovnávat spory, k nimž může mezi soudními úředníky dojít.

Jedná se rovněž o národní komoru obchodních komor v Belgii, která má za úkol:

 • Dohlížet na jednotnost oboru a na pravidla deontologie u soudních úředníků,
 • Hájit zájmy svých členů a
 • Zastupovat je.

Další informace najdete na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Státní komory soudních úředníků v Belgii (la Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique).

Ostatní

Soudcům a státním zástupcům pomáhají různí administrativní a soudní spolupracovníci: Soudní tajemníci, referendáři, právníci na státním zastupitelství (juristes de parquet), tajemníci státního zastupitelství a administrativní pracovníci.

Soudce je při každém jednání nápomocen soudní úředník (greffier/ griffier). Soudní tajemník poskytuje soudci součinnost například při přípravě spisů k soudnímu jednání. V průběhu jednání zaznamenává jeho průběh a jednotlivé výroky a dohlíží na správné vyhotovení dokumentů. Kromě toho zajišťuje a koordinuje administrativní a účetní úkony soudní kanceláře. Každý soud má soudní kancelář, kterou řídí vedoucí soudní tajemník. Podle velikosti soudu může mít soudní kancelář jednoho soudního tajemníka nebo i více. Soudním tajemníkům pomáhají administrativní pracovníci.

Referendáři ( référendaires /referendalissen) jsou právníky, kteří pomáhají soudcům při vypracovávání jejich rozsudků. Spolupracují při zpracovávání soudních spisů na odpovědnost a podle pokynů soudců. Studují spisy, studují právní otázky a připravují návrhy rozsudků na právní úrovni.

Státní zástupci se mohou obrátit na právníky za účelem právnické přípravy jejich spisů. Na státním zastupitelství se tito právníci nazývají výrazem „juristes de parquet“. Provádějí zejména právní rešerše, spravují informace nebo připravují předvolání z právního hlediska, a to na odpovědnost a podle pokynů státního zástupce/státních zástupců.

Každé státní zastupitelství má sekretariát, který řídí vedoucí tajemník. Tajemníci státního zastupitelství (secrétaires de parquet) pomáhají státním zástupcům zejména při dokumentačních a rešeršních činnostech a při sestavování spisů. Aktualizují dokumenty a rejstříky státního zastupitelství, vedou archivy apod. Počet tajemníků státního zastupitelství závisí na jeho velikosti. Tajemníkům státního zastupitelství pomáhají administrativní pracovníci.

V soudních kancelářích a na sekretariátech státních zastupitelství pracuje značný počet administrativních pracovníků. Administrativní pracovníci zajišťují správu přidělených spisů po administrativní stránce a kódování údajů v databázích. Administrativní pracovníci se zabývají vyřizováním korespondence a klasifikací a zajišťují recepční služby soudní kanceláře nebo státního zastupitelství.

Více informací o těchto profesích lze nalézt v tomto dokumentu (378 KB) (378PDF Kb). https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=0586e844-8bd6-4359-9322-d46632d7ef3aCS

Organizace, které nabízejí bezplatné právní poradenství

Všichni občané mohou získat bezplatné prvotní právní poradenství, které poskytují odborníci v oblasti práva. Jedná se o právní pomoc v první linii:

 • praktické informace,
 • právní informace,
 • předběžné právní stanovisko nebo
 • odkaz na specializovanou organizaci.

Záležitost není vyřešena okamžitě, ale jsou poskytnuty první pokyny. Kontaktní místa jsou zřízena v rámci soudů, kantonálních soudů, komunitních justičních středisek, některých obecních úřadů a většiny veřejných zařízení sociální péče a od různých neziskových sdružení, která mají právní službu.

Více informací najdete v on-line brožuře: Odkaz se otevře v novém okně.Právní pomoc: Lepší přístup ke spravedlnosti.

Právní databáze

Informace jsou dostupné na internetové Odkaz se otevře v novém okně.stránce Federal Public Service Justice (ministerstvo spravedlnosti).


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 23/08/2019