Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-professjonijiet legali - Belġju

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Keskitasoinen

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Hawnhekk tista’ ssib ħarsa ġenerali lejn il-professjonijiet legali differenti fil-Belġju.


Il-professjonijiet legali

Professjonijiet legali — Introduzzjoni
tal-Avukati Avukati#n03
Les


nutaraprofessjonijiet
legali
oħrajn
Organizzazzjonijiet li jipprovdu parir legali bla ħlas
Il-banek tad-data legali

Professjonijiet legali — introduzzjoni

F’din it-taqsima ssib xi informazzjoni dwar il-professjonijiet legali, bħal:

 • l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku,
 • l-imħallfin,
 • avukati,
 • nutara, u
 • l-uffiċjali ġudizzjarji.

Uffiċċju tal-Prosekutur

Organizzazzjoni

L-Uffiċċju tal-prosekutur pubblikujikkonsisti minn uffiċjali tal-liġi li huma marbuta ma’ servizz ta’ prosekuzzjoni pubblika jew ma’ dipartiment tal-prosekuzzjoni marbut mal-qrati tal-impjieg u li, fl-eżerċizzju ta’ din il-funzjoni, iwettqu d-dmirijiet tal-kariga tagħhom fiż-żona ta’ ġurisdizzjoni tal-qorti fejn huma bbażati.

Fikwalunkwe distrett ġudizzjarju (arrondissement judiciare/gerechtelijk arrondissement) l-uffiċjali li jirrappreżentawl-uffiċċju tal-avukat tal-istat quddiem il-qorti tal-prim’ istanza (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), u bl-istess mod quddiem il-qorti tal-minorenni (tribunal de la jeunesse/sujissostitdrechtbank), li hija diviżjoni tal-qorti tal-ewwel istanza, huma l-kunsillier tal-istat (procureur du Roi/prokuratur). Huma jaġixxu wkoll quddiem il-qorti tal-pulizija jew il-qrati tal-pulizija (tribunal tal-pulizija/politierechtbank) u l-qorti kummerċjali (tribunal de commerce/handelsrechtbank) taż-żona ta’ ġurisdizzjoni tagħhom.

Quddiem it-tribunali tax-xogħol (tribunaux de travail/arbeidsrechtbanken) din il-funzjoni tiġi eżerċitata minn uffiċjal magħruf bħala l-awditur tax-xogħol (auditeur du travail/arbeidsauditeur), li bl-istess mod ikun assistit minn deputati u possibbilment minn deputati anzjani. F’kawżi kriminali li jaqgħu fl-isfera ta’ kompetenza tagħhom, dawn l-uffiċjali jaġixxu wkoll quddiem il-qorti kriminali (tribunal correctionnel/correctionele rechtbank), li hija diviżjoni tal-qorti tal-prim’ istanza, jew il-qorti jew il-qrati tal-pulizija.

Fil-livell tal-qrati tal-appell u tal-qrati industrijali tal-appell, ir-rwol tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jitwettaq mill-prosekutur ġenerali, li jidderieġi u jissorvelja l-uffiċjali tal-liġi tas-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika ġenerali u d-dipartiment tal-prosekuzzjoni ġenerali marbut mal-qrati tal-impjiegi. Fil-każ tas-servizz tal-prosekutur pubbliku ġenerali, il-prosekutur ġenerali huwa assistit minn avukat ġenerali anzjan, avukati ġenerali u deputati tal-prosekuturi ġenerali. Fil-każ tad-dipartiment tal-prosekuzzjoni ġenerali, hemm avukat ġenerali anzjan, avukati ġenerali u d-deputati tal-avukati ġenerali.

Fil-Qorti tal-Kassazzjoni (Cour de cassation/ Hof van cassatie) il-funzjoni tal-uffiċċju tal-avukat tal-istat titwettaq mill-Konsulent tal-Istat Prinċipali fil-Qorti tal-Kassazzjoni, assistit minn avukat ġenerali anzjan u avukati ġenerali. Għalkemm tintuża l-istess terminoloġija, il-funzjoni tal-uffiċċju tal-avukati tal-Istat hawnhekk hija pjuttost differenti. Il-Qorti tal-Kassazzjoni ma tiddeċidix fuq il-mertu iżda tiżgura l-legalità u r-regolarità tal-proċedimenti.

L-Uffiċċju tal-avukati tal-Istat huwa indipendenti fit-twettiq ta’ investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet f’każijiet individwali, soġġett biss għad-dritt tal-ministru responsabbli li jordna li titressaq prosekuzzjoni u li joħroġ linji gwida vinkolanti dwar il-politika kriminali, inklużi linji gwida dwar l-investigazzjoni u l-politika ta’ prosekuzzjoni.

Rwol u dmirijiet

L-Uffiċċju tal-avukati tal-Istat iwettaq għadd ta’ kompiti u dmirijiet. Dawn il-kompiti u d-dmirijiet huma fil-livell tal-kawżi u s-segwitukemm tal-kawżi kriminali kifukoll tal-kawżi ċivili.

 • F’materji kriminali l-uffiċjali tal-liġi tal-uffiċċju tal-avukat tal-istat jaġixxu fl-interess pubbliku, u jfittxu li jiżguraw it-twettiq u r-riżoluzzjoni xierqa tal-proċedimenti kriminali. Jagħmlu dan kemm fir-rigward tal-mod kif tiġi ttrattata s-sustanza tal-każ kif ukoll matul il-proċeduri ta’ informazzjoni u investigazzjoni preċedenti (fil-każ ta’ qrati investigattivi: (li huma ssorveljati minn waħda minn żewġ qrati, id-diviżjoni ta’ qabel il-proċess (chambre du conseil/raadkamer) jew l-awla tal-akkuża (chambre des mises en accusation/kamer van inbeschuldigingstelling)) Waqt is-seduta huma jitolbu l-applikazzjoni tal-liġi kriminali; fl-istess ħin, huma għandhom jiżguraw li jittieħdu l-miżuri meħtieġa għall-infurzar xieraq tas-sentenzi imposti. Quddiem il-qorti ta’ assize, ir-rwol tal-prosekutur pubbliku huwa eżerċitat mill-prosekutur ġenerali marbut mal-qorti tal-appell, li madankollu jista’ wkoll jiddelega dan ir-rwol lil membru ta’ servizz pubbliku.
 • F’materji ċivili l-uffiċċju tal-avukat tal-istat jintervjeni fuq inizjattiva tiegħu stess f’ċirkostanzi previsti mil-liġi u kull meta l-ordni pubbliku titlob dan. F’każijiet bħal dawn, l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku joħroġ opinjoni (bil-miktub jew orali) dwar il-każ.L-Uffiċċju tal-Prosekutur għandu jkun infurmat għall-opinjoni tiegħu dwar ir-raġunijiet relatati ma’ kwistjonijiet speċifiċi elenkati fl-Artikolu 764(1) tal-Kodiċi Ġudizzjarju. Il-Qorti jew il-qorti tista’ wkoll tiġi nnotifikata b’mozzjoni tagħha stess (l-Artikolu 764(2) tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Flimkien mal-kompiti ewlenin li għadhom kif ġew deskritti, l-uffiċċju tal-avukati tal-istat jiżgura wkoll li d-deċiżjonijiet u l-linji gwida relatati mal-politika kriminali jiġu mmonitorjati u applikati kif suppost fil-qasam tal-ġurisdizzjoni tiegħu.

Id-Direttivi dwar il-politika kriminali huma stabbiliti mill-Ministru għall-Ġustizzja, wara konsultazzjoni mal-Bord tal-Prosekuturi Ġenerali (li jikkonsisti f’ħames prosekuturi ġenerali marbuta mal-qrati tal-appell).

Dan il-bord huwa taħt l-awtorità tal-Ministru tal-Ġustizzja u jieħu deċiżjonijiet bil-ħsieb li jkun hemm konsistenza massima fit-tfassil u l-koordinazzjoni tal-politika u l-funzjonament xieraq tal-uffiċċju tal-avukati tal-istat b’mod ġenerali.

Il-ġurisdizzjoni tal-bord testendi fil-pajjiż kollu u d-deċiżjonijiet tiegħu huma vinkolanti fuq l-avukat prinċipali tal-Istat fil-qrati tal-appell u fuq il-membri kollha tal-uffiċċju tal-avukat tal-istat taħt l-awtorità u d-direzzjoni tagħhom.

Aktar informazzjoni tista’ tinstab fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-Sit Pubbliku tal-Minerali.

Imħallfin

Organizzazzjoni

L-Istat Belġjan huwa bbażat fuq il-prinċipju tas-separazzjoni tal-poteri, jiġifieri l-leġiżlatura, l-eżekuttiv u l-ġudikatura. Il-ġudikatura hija indipendenti.
Issir distinzjoni bejn il-kulleġġ ġudikanti (imħallfin fil-qrati inferjuri u l-qrati tal-appell) u l-uffiċjali tal-liġi tal-Kuruna (l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jew is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika — ara hawn fuq).
Il-ġudikatura (sede) tiddeċiedi dwar tilwim u tiġi eżerċitata mill-qrati u t-tribunali. Huwa jirrevedi wkoll il-legalità ta’ atti ta’ l-eżekuttiv.
B’mod ġenerali, dawk il-membri tal-kulleġġ ġudikanti li jpoġġu fil-qrati inferjuri jissejħu “mħallfin”, filwaqt li dawk li jippresjedu fil-qrati tal-appell jissejħu wkoll “konsulenti”.
Ir-rwol tal-imħallfin aġġudikanti huwa li japplikaw il-liġi għal sitwazzjoni jew tilwima mressqa quddiemhom fi kwistjoni ċivili, jew għal persuni li jkunu wettqu reat.
F’xi qrati, imħallfin mhux professjonali jpoġġu flimkien ma’ mħallfin tal-karriera. L-imħallfin mhux professjonali jistgħu jinstabu fil-ġurisdizzjonijiet li ġejjin:

 • Qorti kummerċjali: imħallfin tal-karriera u konsulari (mhux professjonali).
 • Tribunal tax-xogħol: imħallfin professjonali u soċjali (mhux professjonali)
 • Qorti tal-infurzar tal-piena: l-imħallfin u l-assessuri tal-karriera b’applikazzjoni tas-sentenzi.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għandu l-missjoni soċjali tiegħu fi ħdan is-sistema ġudizzjarja li, minbarra l-konformità mar-regoli tal-liġi kriminali, tinkludi wkoll kompiti ta’ natura ċivili, inter alia fl-oqsma tal-liġi soċjali, taż-żgħażagħ u kummerċjali.

Ġestjoni u appoġġ

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kulleġġ tal-Qrati

Il-qrati huma parti mill-ġudikatura. Huma jikkontribwixxu fi ħdan stat tad-dritt demokratiku u fil-limiti tas-setgħat mogħtija mil-leġislatur għar-riżoluzzjoni jew il-prevenzjoni ta’ konflitti b’mod indipendenti, imparzjali u professjonali, filwaqt li jirrispettaw ir-regoli legali u jużaw il-mezzi disponibbli, sabiex tinkiseb l-aħjar kwalità possibbli.
Il-Kulleġġ jassisti lill-qrati fit-twettiq tal-kompitu ewlieni tagħhom:

 • jitolbu b’mod trasparenti, professjonali u b’bażi soda r-riżorsi meħtieġa u jiżguraw l-aħjar użu tagħhom;
 • jaġixxi bħala l-kelliem għall-ġestjoni tal-qrati u t-tribunali vis-à-vis atturi esterni;
 • appoġġ għall-ġestjoni tal-qrati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKulleġġ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku

Minbarra l-ħames prosekuturi pubbliċi, il-Kulleġġ tal-Prosekuturi Pubbliċi jikkonsisti mill-Prosekutur Federali, tliet membri tal-Kunsill tal-Prosekuzzjoni tar-Re u membru wieħed tal-Kunsill tal-Awdituri tax-Xogħol. Flimkien, huma jindirizzaw il-kwistjonijiet kollha relatati mal-governanza tajba tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku.
Il-President tal-Kulleġġ tal-Prosekuturi Ġenerali huwa wkoll il-President tal-Kulleġġ tal-Prosekuturi Pubbliċi.
L-ewwel nett, il-Kulleġġ tal-Prosekuturi Pubbliċi jappoġġa, f’termini ta’ ġestjoni, l-eżekuzzjoni tal-politika kriminali kif determinata mill-Kulleġġ tal-Prosekuturi Ġenerali. It-tieni nett, hija tfittex kwalità sħiħa fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, b’mod partikolari fil-qasam tal-komunikazzjoni, il-ġestjoni tal-għarfien, il-kompjuterizzazzjoni, il-kejl tal-ammont ta’ xogħol, il-proċessi ta’ ħidma, l-istatistika u l-ġestjoni strateġika tar-riżorsi umani. Fl-aħħar nett, jipprovdi appoġġ għall-ġestjoni lill-korpi ġudizzjarji — jiġifieri l-uffiċċji tal-prosekuzzjoni ġenerali, l-ispettorati ġenerali tax-xogħol, l-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku, l-ispettorati tax-xogħol u l-uffiċċju tal-prosekutur federali.
Sabiex iwettaq dawn il-kompiti, il-Kulleġġ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa u jista’ joħroġ rakkomandazzjonijiet u linji gwida vinkolanti.
Membri oħra tal-persunal jistgħu jintgħażlu b’mod konġunt fuq il-Bord b’deċiżjoni tad-Direttur. Huwa jorganizza regolarment konsultazzjonijiet mal-Ministru għall-Ġustizzja.

Opinjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill Konsultattiv għall-Ġudikatura

Il-Kunsill Konsultattiv tal-Ġudikatura (KKK) huwa l-interlokutur rappreżentattiv tal-ġudikatura vis-à-vis l-awtoritajiet dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-istatus, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet tal-maġistrati.

Entitajiet tal-Ġustizzja Awtonomi u Federali


Reviżjoni u OpinjoniIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSuperjuri tal-Kunsill tal-Ġustizzja

Il-Kunsill Għoli tal-Ġustizzja għandu jgħin lill-ġustizzja Belġjana biex tiffunzjona aħjar billi jkollha rwol deċiżiv fl-għażla u l-ħatra tal-maġistrati, billi teżerċita kontroll estern fuq il-funzjonament tagħha, b’mod partikolari permezz ta’ awditi, investigazzjonijiet speċifiċi u t-trattament tal-ilmenti u billi toħroġ opinjonijiet.
Il-QSK huwa korp indipendenti tal-Parlament, tal-Gvern u tal-ġudikatura.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIstitut ta’ taħriġ legali

Taħriġ

L-IFJ huwa l-korp federali indipendenti responsabbli għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika sħiħa ta’ żvilupp u taħriġ għall-maġistrati u l-persunal ġudizzjarju sabiex jikkontribwixxi għal ġustizzja ta’ kwalità.

Avukati

Rwol u dmirijiet

L-Avukat huwa professjonist tal-liġi u tal-ġustizzja. Huma soġġetti għal regoli ta’ kondotta li jiggarantixxu l-indipendenza totali tagħhom. Barra minn hekk, huwa marbut bis-sigriet professjonali.

L-Avukat huwa mħarreġ biex jaġixxi f’diversi oqsma tal-liġi li ħafna drabi huma marbuta flimkien (il-liġi tal-kumpaniji, il-liġi amministrattiva, il-liġi dwar l-urbaniżmu, il-liġi fiskali, il-liġi tal-familja...). Matul il-karriera tiegħu, l-avukat jista’ jispeċjalizza f’wieħed jew f’diversi minn dawn l-oqsma fejn hu jkun kiseb kompetenza partikolari.

Ir-rwol tal-avukat huwa dak li jassisti lill-klijenti tiegħu mhux biss quddiem il-qrati iżda anke fi kwalunkwe sitwazzjoni li matulha dawn jista’ jkollhom bżonn ta’ appoġġ legali, ta’ kelliem, ta’ min jabbozza f’isimhom jew saħansitra ta’ sostenn morali.

Għalhekk, b’mod ġenerali, il-funzjoni tiegħu hija tripla:

 • L-Avukat jagħti l-pariri
 • L-Avukat jirrikonċilja
 • L-Avukat jiddefendi

Kwalunkwe avukat jista’ jinvoka u jirrappreżenta l-klijent tiegħu fi kwalunkwe qorti fil-pajjiż — il-qorti tal-pulizija, il-qorti tal-maġistrat ċivili (justice de paix/vredegerecht), il-qorti tal-prim’ istanza, il-qorti kummerċjali, it-tribunal industrijali, il-qorti tal-appell, il-qorti tax-xogħol, il-qorti tal-assize, jew il-Kunsill tal-Istat (Conseil d’État/Raad van State) — u anke f’pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea.

L-avukati jipprovdu wkoll assistenza fi proċedimenti ta’ arbitraġġ jew medjazzjoni, għal kwalunkwe metodu alternattiv ta’ riżoluzzjoni ta’ kunflitti, jew għal kwalunkwe laqgħa.

L-Avukat ma jinvolvix ruħu biss fil-kuntest tat-tilwim. Permezz tal-pariri li jagħti jew permezz tal-kuntratti li jfassal jew jadatta, ħafna drabi jagħmilha possibbli li tiġi evitata l-litigazzjoni.

Dawn jistgħu jgħinu wkoll jekk ikollok bżonn tikri jew tixtri proprjetà immobbli, jekk tixtieq twaqqaf kumpanija, jekk tkun ikkritikat bid-dejn, jekk tixtieq tikkonkludi kuntratt ma’ impjegatur ġdid, jekk kont vittma ta’ aċċident jew attakk, jekk inti msejjaħ il-qorti, jekk qed tissepara mis-sieħeb tiegħek, eċċ.

Avukat għal kulħadd:

Għal dawk l-individwi li jkollhom ftit riżorsi, il-liġi tipprevedi servizz ta’ għajnuna legali (li qabel kien jissejjaħ “pro deo”) u assistenza ġudizzjarja:

L-għajnuna legali tippermetti li wieħed jibbenefika mis-servizzi kollha ta’ avukat jew parti minnhom. Hija organizzata fil-livelli tal-2:

 • L-għajnuna legali mill-1 linja hija aċċessibbli għal kulħadd mingħajr ebda kundizzjoni ta’ dħul. Din l-għajnuna tikkonsisti f’avukati fuq stand-by li jkunu għad-dispożizzjoni tiegħek għal konsultazzjonijiet li ma jieħdux fit-tul: L-ewwel konsulent legali, talba għall-informazzjoni, eċċ.
  Il-Kummissjonijiet tal-Għajnuna Legali (JAC) huma responsabbli għall-ewwel linja.
 • Is-2 linja ta’ għajnuna legali hija aċċessibbli għal persuni li jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet finanzjarji jew li jinsabu f’ċerti sitwazzjonijiet. Din l-assistenza, kompletament jew parzjalment mingħajr ħlas skont is-sitwazzjoni, tagħmilha possibbli li tinkiseb il-ħatra ta’ avukat biex jassistik fi proċedimenti ġudizzjarji jew amministrattivi, biex jagħtik parir aktar fid-dettall, jew anke fil-kuntest tal-medjazzjoni. L-Uffiċċji tal-Għajnuna
  Legali (B.A.J.) huma responsabbli għall-għajnuna legali taħt it-2 linja.

L-assistenza ġudizzjarja tagħti lok għal proċedura kompletament jew parzjalment mingħajr ħlas (l-imposti tar-reġistru, id-drittijiet tar-reġistrazzjoni, l-ispejjeż tal-Marixxalli, l-onorarji notarili, l-ispejjeż tal-esperti,...). Sabiex jagħmel dan, il-klijent jagħmel użu mill-Uffiċċju tal-Għajnuna Legali, jew hu stess jew permezz tal-avukat tiegħu.

Awtoritajiet responsabbli

L-avukati kollha huma membri ta’ avukatura (barreau/balie). Bħalissa hemm 25 bars fil-Belġju.

L-Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (AVOCATS.BE) hija l-organizzazzjoni li tiġbor flimkien l-assoċjazzjonijiet kollha tal-avukati tal-komunitajiet li jitkellmu bil-Franċiż u bil-Ġermaniż fil-pajjiż (11 bars li jitkellmu bil-Franċiż u 1 bar tal-lingwa Ġermaniża).

L- “Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.)” hija l-organizzazzjoni li tiġbor fiha l-avukaturi kollha tal-komunità Fjamminga tal-pajjiż (13-il avukatura).

L-informazzjoni dwar il-professjoni ta’ avukat tista’ tinkiseb billi jiġu kkonsultati l-paġni tal-internet li ġejjin:

L-aċċess għal din il-bażi ta’ data huwa b’xejn.

In-nutara

In-nutara huma uffiċjali pubbliċi, maħtura mir-Re, li r-rwol partikolari tagħhom huwa li jawtentikaw l-istrumenti eżegwiti quddiemhom. Bil-liġi xi strumenti jeħtieġu l-involviment ta’ nutar biex jirreġistra ftehim milħuq bejn il-partijiet (“strumenti awtentiċi”, atti awtentiċi/autentieke akten). Għalhekk, bħala eżempju, nutar għandu jintuża biex ibigħ bini. Minbarra li jaġixxi biex ifassal atti awtentiċi, nutar jista’ jintuża wkoll biex jillikwida patrimonju, jabbozza ftehim privat jew jikseb opinjoni, eċċ.

Il-kompetenzi tan-nutara jirrigwardaw prinċipalment tliet oqsma importanti:

 • Il-liġi tal-proprjetà (il-bejgħ ta’ proprjetà, is-self, eċċ.),
 • Il-liġi tal-familja (kuntratt taż-żwieġ, wirt, divorzju, eċċ.) u
 • Il-liġi tan-negozju (it-twaqqif ta’ kumpaniji, eċċ.).

Teżisti Kamra nazzjonali tan-nutara. Il-kompiti ewlenin tiegħu huma:

 • Li jirrappreżenta lin-nutara fil-Belġju fir-rigward tas-setgħat u l-istituzzjonijiet fil-limiti tas-setgħat tiegħu,
 • Li jiġu stabbiliti r-regoli ta’ etika professjonali;
 • Jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-awli tan-nutara li huma utli għar-rispett tad-dixxiplina.

Fuq livell provinċjali, jeżistu wkoll Kmamar tan-Nutara, korpi dixxiplinarji tal-professjoni li l-għan prinċipali tagħhom huwa li jiżguraw li jiġu rrispettati r-regoli dwar l-etika u li jsolvu t-tilwim ta’ natura professjonali (pereżempju t-trattament tal-ilmenti). Fir-rigward tat-trattament tal-ilmenti, ġie stabbilit ukoll Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz Nazzjonali ta’ Medjazzjoni għan-nutara (www.ombudsnotaire.be).

Fl-aħħar nett, in-nutara jiltaqgħu wkoll fil-Fédération Royale du Notariat Belge (Fednot).Fednot hija l-assoċjazzjoni professjonali tan-nutara li tappoġġja l-istudji billi tipprovdi pariri legali, pariri u rakkomandazzjonijiet dwar il-ġestjoni tal-istudju, soluzzjonijiet tal-IT, taħriġ u informazzjoni lill-pubbliku ġenerali. Il-Fedon ma tikkonċernax netwerk ta’ 1.150 studji b’ 1.550 nutara u 8.000 kollaboratur.

Aktar informazzjoni hija disponibbli Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafuq is-sit tal-Internet tal-Federazzjoni Rjali tan-Nutara Belġjani.

Professjonijiet legali oħra

Il-bailiffs

Il-bailiffs huma uffiċjali legali pubbliċi li joperaw bħala prattikanti ta’ professjoni li taħdem għal rasha. Fi kliem ieħor, għandhom identità professjonali doppja: minn naħa waħda, huwa uffiċjal pubbliku; Min-naħa l-oħra, huwa jwettaq il-funzjoni tiegħu b’mod indipendenti.

Is-servers tal-proċess huma uffiċjali professjonali u pubbliċi minħabba li l-Istat iddelegalhom sehem ta’ awtorità uffiċjali. Għal dik ir-raġuni, huma ma jistgħux jirrifjutaw li jwieġbu għal talba għal intervent sakemm il-kodiċi ta’ kondotta professjonali tagħhom jew il-liġi ma jippermettux dan, bħal fil-każ ta’ kunflitt ta’ interessi jew talba illegali. Is-servers tal-ipproċessar għalhekk qatt ma jaġixxu fuq inizjattiva tagħhom stess iżda dejjem fuq talba ta’ xi ħadd li jkun inkarigahom b’kompitu formali. F’kull wieħed mill-kompiti li għandhom iwettqu, huma għandhom jaderixxu ma’ diversi rekwiżiti legali. Barra minn hekk, is-servers tal-proċess jistgħu jitħallsu għall-intervent tagħhom biex ikopru parti mill-ispejjeż tagħhom jew l-ispejjeż kollha tagħhom.

Bħala professjonisti li jaħdmu għal rashom, il-marixxalli jaġixxu b’mod indipendenti u imparzjali. Barra minn hekk, huma jpoġġu l-esperjenza professjonali tagħhom għas-servizz ta’ kulħadd. Dan ifisser li huma ma jirċievu l-ebda salarju jew allowance jew kwalunkwe tip ta’ akkomodazzjoni mill-awtoritajiet. Huma jridu jħallsu għal kollox.

L-oqsma ta’ intervent tas-servers tal-proċess jaqgħu f’żewġ kategoriji wesgħin: Miżuri ‘extraġudizzjarji’ (interventi extrajudiciaires/buitengerechtelijke tussenkomsten, bħal irkupru barra mill-qorti ta’ djun jew sejbiet uffiċjali tal-fatti) u miżuri ta’ ‘qorti’ (interventi ġudizzjarji/gerechtelijke tussenkomsten, li jfisser in-notifika jew l-infurzar ta’ deċiżjoni). F’dawn id-diskorsi, ħafna drabi huwa d-dmir tiegħu li jipprovdilek informazzjoni dwar kif tista’ teżerċita drittijietek u twieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar il-missjoni tiegħu/tagħha. Ma tagħmilx differenza jekk tissolleċitax is-servizzi tagħhom jew tiġix avviċinat minnhom.

Kull distrett ġudizzjarju għandu kamra li tikkonsisti mis-servers kollha tal-proċess fid-distrett. L-objettivi ewlenin tiegħu huma li jiżgura li l-marixxalli fid-distrett josservaw ir-regoli tad-dixxiplina professjonali u l-liġijiet u r-regolamenti li jikkonċernawhom, u li jsolvi tilwim li jista’ jinqala’ bejniethom.

Hemm ukoll il-Kamra Nazzjonali tal-Proċess Servers tal-Belġju, li għandha bħala l-kompiti ewlenin tagħha:

 • Li tiżgura dixxiplina uniformi u standards etiċi fost il-marixxalli tal-qorti;
 • Jiddefendi l-interessi tal-membri tiegħu u
 • Jirrappreżentahom.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq is-sit elettroniku Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Kamra Nazzjonali tal-Proċess Servers tal-Belġju.

Oħrajn

L-imħallfin u l-uffiċjali tal-liġi tal-uffiċċju tal-avukati tal-istat huma assistiti minn firxa ta’ professjonisti amministrattivi u legali, bħal skrivani, segretarji legali, avukati tal-prosekuturi, segretarji tal-prosekuturi u persunal amministrattiv.

F’kull smigħ l-imħallef jiġi assistit minn skrivan tal-qorti (GREFFIER/ griffier). L-iskrivan iwitti t-triq għall-ħidma tal-imħallef, pereżempju billi jħejji l-fajls meħtieġa għas-smigħ. Waqt is-seduta, l-iskrivan jirreġistra l-proċedimenti u jiżgura li d-dokumenti kollha meħtieġa jitfasslu kif suppost. L-iskrivan iwettaq u jikkoordina l-kompiti tar-reġistru tal-qorti (greffe/griffie). Kull qorti għandha reġistru, immexxi minn skrivan kap jew reġistratur (greffier en chef/hoofdgriffier). Hemm skrivan tal-qorti wieħed jew aktar f’reġistru, skont id-daqs tal-qorti. Min-naħa tagħhom, l-iskrivana tal-qorti jistgħu jkunu assistiti minn persunal amministrattiv.

Is-Segretarji Legali ( référendaires /referendarissen) huma avukati li jassistu lill-imħallfin fit-tfassil tas-sentenzi tagħhom. Huma jgħinu fit-trattament tal-kawżi, fuq l-istruzzjonijiet u taħt ir-responsabbiltà ta’ imħallef wieħed jew aktar. Huma jistudjaw il-fajl, jinvestigaw il-kwistjonijiet legali mqajma, u jabbozzaw sentenzi.

L-uffiċjali tal-uffiċċju tal-avukat tal-istat jistgħu wkoll iqabbdu avukati biex iħejju l-aspetti legali tal-kawżi tagħhom. Dawn l-avukati huma magħrufa bħala juristes du parquet/parketjuristen. Huma jwettqu riċerka legali, jiġġestixxu l-investigazzjonijiet, jew iħejju l-aspetti legali taċ-ċitazzjonijiet u s-sottomissjonijiet, fuq l-istruzzjonijiet u taħt ir-responsabbiltà ta’ wieħed jew aktar mill-uffiċjali tal-liġi tal-uffiċċju tal-avukat tal-istat.

Kull uffiċċju tal-avukati tal-Istat għandu segretarjat immexxi minn segretarju kap. Dawn is-segretarji jassistu lill-uffiċjali tal-liġi fix-xogħol ta’ riċerka u dokumentazzjoni u fil-kompilazzjoni tal-fajls. Huma jżommu d-dokumenti u r-reġistri tal-uffiċċju aġġornati, iżommu rekords, eċċ. In-numru ta’ segretarji jiddependi mid-daqs tal-uffiċċju. Is-segretarji jistgħu jkunu assistiti wkoll minn persunal amministrattiv.

Ir-reġistri tal-qorti u l-uffiċċji tal-avukati tal-istat jimpjegaw għadd kbir ta’ persunal amministrattiv. Il-persunal amministrattiv jimmaniġġja l-fajls dwar il-każijiet li jkunu qed jiġu ttrattati u d-data mdaħħla fid-databases. Persunal amministrattiv ieħor jimmaniġġja l-posta u l-iffajljar, u l-viżitaturi diretti li jċemplu fl-uffiċċju.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar dawn il-professjonijiet f’ dan id-dokument (378 KB)PDF(378 Kb)MT.

Organizzazzjonijiet li jipprovdu pariri legali b’xejn

Iċ-ċittadini kollha jistgħu jiksbu parir legali inizjali bla ħlas, mogħti minn professjonisti tal-liġi. Din hija assistenza legali fuq quddiem nett:

 • informazzjoni prattika,
 • informazzjoni legali,
 • l-ewwel opinjoni legali, jew
 • riferiment lil organizzazzjoni speċjalizzata.

Il-kwistjoni ma tiġix solvuta immedjatament iżda tingħata gwida inizjali. Il-helpdesks legali huma stabbiliti fil-qrati, qrati kantonali, ċentri tal-ġustizzja tal-komunità, xi awtoritajiet muniċipali u l-biċċa l-kbira taċ-ċentri pubbliċi tal-assistenza soċjali u minn diversi assoċjazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ li għandhom servizz legali.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fil-fuljett online: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssistenza legali: Aċċess aħjar għall-ġustizzja.

Databases legali

L-informazzjoni hija disponibbli fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-sit ta’ l-Internet tas-Servizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja (Ministeru tal-Ġustizzja).


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/11/2020