Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zawody prawnicze - Belgia

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Poniżej przedstawiono w zarysie różne zawody prawnicze w Belgii


Zawody prawnicze

Zawody prawnicze – prokuratura#n02
— sędziowie#n04 prawników
innych
organizacji

zawodowych, które
udzielają bezpłatnych porad prawnych bankom

dostarczającym dane prawne

Zawody prawnicze – wprowadzenie

Niniejsza część zawiera informacje dotyczące zawodów prawniczych takich jak:

 • Prokuratury,
 • sędziowie,
 • prawników,
 • notariusze oraz
 • komornicy sądowi.

Prokuratura

Organizacja

Prokurator składa się z urzędników, którzy zostali oddelegowani do prokuratury lub wydziału prokuratury przy sądach pracy i którzy wykonując tę funkcję wykonują swoje obowiązki na obszarze właściwości sądu, do którego się opierają.

W każdym okręgu sądowym (przed sądem orzekającym w okręgu sądowym) urzędnicy reprezentujący kancelarię adwokacką przed sądem pierwszej instancji (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), a także przed sądem dla nieletnich (tribunal de la jeunesse/jeugdrechtbank), będący oddziałem sądu pierwszej instancji, są pełnomocnikami państwa (procureur du Roi/procureur des Konings), starszy radca prawny państwa (premierów lub zastępców) oraz zastępca prokuratora (substituts/subsident). Pełnią tę funkcję również w sądzie policyjnym (tribunal de police) oraz sądzie gospodarczym (tribunal de commerce) w danym okręgu sądowym.

Przed sądami pracy (tribunaux de travail /arbeidsrechtbanken) funkcję tę pełni urzędnik, znany jako biegły rewident (Auditeur du travail/arbeidauditeur), któremu towarzyszą również zastępcy i w miarę możliwości starsi zastępcy. Występują również w charakterze oskarżyciela publicznego w sądzie poprawczym (tribunal correctionnel), który jest wydziałem sądu pierwszej instancji, lub w sądzie policyjnym (tribunal de police) w sprawach karnych, wchodzących w zakres ich właściwości.

Na poziomie sądów apelacyjnych i sądów apelacyjnych rolę prokuratury wykonuje prokurator generalny, który kieruje i nadzoruje funkcjonariuszy prokuratury generalnej i prokuratury generalnej przy sądach pracy. W przypadku ogólnej służby prokuratorskiej prokurator generalny jest wspierany przez rzecznika generalnego, rzeczników generalnych i zastępców rzecznika generalnego. W przypadku prokuratury generalnej istnieje starszy rzecznik generalny, zastępcy rzeczników generalnych i rzeczników generalnych.

W Sądzie Kasacyjnym funkcję oskarżyciela publicznego pełni prokurator generalny przy Sądzie Kasacyjnym, którego wspomagają pierwszy rzecznik generalny i rzecznicy generalni. Pomimo tej samej nazwy funkcja oskarżyciela publicznego w tym przypadku jest zupełnie odmienna. W konsekwencji Sąd Kasacyjny nie orzeka co do istoty sprawy, ale weryfikuje zgodność z prawem i rzetelność dotychczasowego postępowania.

Oskarżyciel publiczny/ prokurator jest niezależny w prowadzeniu dochodzeń i ścigania w poszczególnych przypadkach, bez uszczerbku dla kompetencji właściwego ministra do wszczęcia ścigania i wydawaniu wiążących wytycznych w odniesieniu do polityki kryminalnej, w tym w zakresie polityki dochodzenia i ścigania.

Rola i obowiązki

Oskarżyciel publiczny/prokurator odpowiada za realizację szeregu zadań i obowiązków. Te zadania i obowiązki dotyczą zarówno spraw karnych, jak i spraw cywilnych.

 • W sprawach karnych prokuratorzy zapewniają (w interesie publicznym) właściwy przebieg i rozstrzygnięcie postępowania karnego. Czynią to zarówno w odniesieniu do sposobu postępowania co do istoty sprawy, jak i w trakcie wcześniejszych postępowań dotyczących informacji i dochodzeń (w przypadku sądów prowadzących dochodzenie: izba śledcza, izba śledcza). Podczas przesłuchania ubiegają się o zastosowanie prawa karnego; jednocześnie gwarantują, że podjęte zostaną niezbędne środki w celu właściwego wykonania wydanych wyroków. Funkcję oskarżyciela publicznego sprawuje przed sądem przysięgłych prokurator generalny przy sądzie apelacyjnym, który może jednak również powierzyć tę funkcję członkowi prokuratury.
 • W sprawach cywilnych prokurator działa z urzędu w przypadkach przewidzianych w ustawie i w każdym przypadku, gdy wymaga tego porządek publiczny. W takich przypadkach prokuratura wydaje opinię (pisemną lub ustną) dotyczącą sprawy.O przyczynach związanych ze szczególnymi sprawami wymienionymi w art. 764 ust. 1 kodeksu postępowania sądowego należy powiadomić prokuraturę. Może on również otrzymywać powiadomienie o wszelkich innych powodach, które uzna za stosowne, i może również zostać wydany z urzędu przez sąd lub trybunał (art. 764 ust. 2 kodeksu postępowania sądowego).

Poza głównymi zadaniami w ścisłym tego słowa znaczeniu prokurator jest również, w zakresie swojej właściwości, organem upoważnionym do odpowiedniego monitorowania i wykonywania orzeczeń i wytycznych dotyczących polityki kryminalnej.

Dyrektywy w sprawie polityki karnej są ustanawiane przez Ministra Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Rady Prokuratorów Generalnych (składającej się z pięciu prokuratorów generalnych, którzy są związani z sądami apelacyjnymi).

Kolegium, pod zwierzchnictwem ministra sprawiedliwości, podejmuje decyzje mające na celu zapewnienie wysokiego stopnia spójności w zakresie opracowywania i koordynacji polityki oraz właściwego funkcjonowania prokuratury w ujęciu ogólnym.

Właściwość kolegium obejmuje całe terytorium królestwa, a jego decyzje mają moc wiążącą dla prokuratorów generalnych przy sądach apelacyjnych i dla wszystkich członków prokuratury działających pod ich zwierzchnictwem i kierownictwem.

Więcej informacji można znaleźć Link otworzy się w nowym okniena stronie oferty publicznej.

Sędziowie

Organizacja

Państwo belgijskie opiera się na zasadzie podziału władz, mianowicie władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Wymiar sprawiedliwości jest niezależny.
Dokonuje się rozróżnienia między ławą (sędziów w sądach niższych instancji i sądach apelacyjnych) a funkcjonariuszami prawa Korony (prokuratury lub prokuratury – zob. powyżej).
Sądownictwo (siedziba główna) rozpoznaje spory i jest prowadzone przez sądy i trybunały. Kontroluje również legalność aktów władzy wykonawczej.
Ogólnie rzecz biorąc, członkowie składu orzekającego, którzy zasiadają w sądach niższych instancji, zwani są „sędziami”, podczas gdy ci, którzy zasiadają w sądach apelacyjnych, są również zwani „radcami”.
Rolą członków składu orzekającego jest stosowanie prawa do sytuacji/sporu toczącego się przed nimi w sprawach cywilnych, a także do osób, które popełniły przestępstwo.
W niektórych sądach sędziowie amatorzy zasiadają obok sędziów. Sędziów niezawodowych można znaleźć w następujących sądach:

 • Sąd gospodarczy: sędziowie zawodowi i sędziowie zawodowi (amatorzy).
 • Sąd pracy: sędziowie zawodowi i sędziowie (amatorzy)
 • Sąd penitencjarny: sędziowie i osoby oceniające nad wykonywaniem wyroków.

Prokuratura wykonuje określone zadania socjalne w sądownictwie, które oprócz przestrzegania norm karnych obejmuje również misje o charakterze cywilnym, m.in. w dziedzinie prawa socjalnego, prawa młodzieży i prawa handlowego.

Zarządzanie i wsparcie

Link otworzy się w nowym oknieKolegium sądów i trybunałów

Sądy są częścią sądownictwa. W granicach uprawnień powierzonych mu przez prawodawcę państwa członkowskie przyczyniają się do restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub do zapobiegania konfliktom w sposób niezależny, bezstronny i profesjonalny, w granicach uprawnień powierzonych mu przez prawodawcę, z poszanowaniem przepisów prawa i przy wykorzystaniu dostępnych środków w celu uzyskania jak najwyższej jakości.
Kolegium pomaga sądom i trybunałom w wykonywaniu ich głównych zadań:

 • wnioskowanie w sposób przejrzysty, profesjonalny i uzasadniony o niezbędne środki i zapewnienie jak najlepszego ich wykorzystania;
 • działanie jako rzecznik ds. zarządzania sądami i trybunałami w odniesieniu do podmiotów zewnętrznych;
 • wspieranie zarządzania sądami i trybunałami

Link otworzy się w nowym oknieKolegium prokuratury

Oprócz pięciu prokuratorów generalnych Prokuratura jest złożona z prokuratora federalnego, trzech członków prokuratora oraz członka rady ds. pracy. Łącznie odnoszą się one do wszystkich kwestii związanych z dobrym sprawowaniem władzy w Prokuraturze.
Przewodniczący kolegium prokuratorów generalnych jest również przewodniczącym kolegium Prokuratury.
Po pierwsze, Prokuratura wspiera, w zakresie zarządzania, realizację polityki kryminalnej określoną przez kolegium prokuratorów generalnych. Po drugie, dąży on do osiągnięcia pełnej jakości Prokuratury, w szczególności w dziedzinie komunikacji, zarządzania wiedzą, komputeryzacji, pomiaru obciążenia pracą, procesów roboczych, statystyk i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Wreszcie, zapewnia on podmiotom prawnym – tj. prokuraturze generalnej, prokuraturze, prokuraturze, prokuraturze i Prokuraturze Federalnej – wsparcie na poziomie kierownictwa.
W celu realizacji tych zadań Prokuratura podejmuje wszelkie niezbędne środki i może wydawać wiążące zalecenia i dyrektywy.
Pozostali członkowie personelu mogą być tymczasowo wybierani na stanowisko dyrektora na mocy decyzji dyrektora. Regularnie organizuje konsultacje z ministrem sprawiedliwości.

Opinia

Link otworzy się w nowym okniePrawna Rada Doradcza

Konsultacyjna Rada Sądownictwa (WKK) jest przedstawicielem sądownictwa w kontaktach w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych ze statusem, warunkami pracy i prawami sądownictwa.

Autonomiczne i federalne podmioty prawne

Link otworzy się w nowym oknieConseil supérieur de la Justice
Contrôle et avis

Wysoka Rada Sprawiedliwości powinna pomóc belgijskiemu systemowi wymiaru sprawiedliwości lepiej funkcjonować, odgrywając decydującą rolę w wyborze i mianowaniu sędziów, sprawując kontrolę zewnętrzną nad jej funkcjonowaniem, w szczególności poprzez audyty, konkretne dochodzenia i rozpatrywanie skarg oraz poprzez wydawanie opinii.
CSJ jest niezależnym organem Parlamentu, rządu i sądownictwa.

Link otworzy się w nowym oknieInstytut szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości

Szkolenia

IFJ jest niezależnym organem federalnym odpowiedzialnym za opracowywanie i wdrażanie pełnej polityki rozwojowej i szkoleniowej dla sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości, aby przyczynić się do zapewnienia wysokiej jakości sprawiedliwości.

Prawnicy

Rola i obowiązki

Adwokat jest osobą wykonującą zawód prawniczy, pełniącą ważną rolę w wymiarze sprawiedliwości. Podlega zasadom etyki zawodowej, które gwarantują mu całkowitą niezależność. Ponadto jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.

Wykształcenie adwokata ma na celu umożliwienie mu podejmowania się spraw z różnych dziedzin prawa, które często są wzajemnie powiązane (prawa spółek, prawa administracyjnego, prawa budowlanego i planowania przestrzennego, prawa finansowego, prawa rodzinnego itp.). W miarę rozwoju kariery zawodowej adwokat może się wyspecjalizować w jednej lub kilku dziedzinach, w których nabył wiedzę specjalistyczną.

Rolą adwokata jest wspieranie klientów nie tylko przed sądami, ale również we wszystkich sytuacjach, w których mogą potrzebować wsparcia ze strony prawnika, rzecznika lub w sprawach wymagających sporządzenia pisma. adwokat może być również osobą wspierającą psychicznie swoich klientów.

Ogólnie rzecz ujmując, adwokat występuje w potrójnej roli:

 • Doradcy
 • Rozjemcy
 • Obrońcy.

Adwokat może wytaczać powództwa i bronić swoich klientów we wszystkich belgijskich sądach (w sądzie policyjnym, przed sędzią pokoju (justice de paix), w sądzie pierwszej instancji, sądzie gospodarczym, sądzie pracy pierwszej instancji, sądzie apelacyjnym, sądzie pracy drugiej instancji (cour du travail), w sądzie przysięgłych oraz w Radzie Stanu), jak również w innych państwach Unii Europejskiej.

Może również pomagać w postępowaniu arbitrażowym lub mediacyjnym, w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) lub na dowolnym zgromadzeniu lub posiedzeniu.

Adwokat nie podejmuje działań jedynie w przypadku sporów. Dzięki poradom ze strony adwokata lub dzięki sporządzonym przez niego umowom można niejednokrotnie uniknąć postępowania sądowego.

Adwokat może również pomóc w przypadku najmu lub kupna nieruchomości budynkowej, założenia spółki, niewypłacalności lub też zawierania umowy o pracę z nowym pracodawcą, w razie wypadku lub napaści, w przypadku wezwania do sądu lub w razie separacji itp.

Adwokat dla wszystkich:

Jeżeli dana osoba ma ograniczone środki, prawo przewiduje możliwość skorzystania z pomocy prawnej (dawniej zwanej pro deo) lub wsparcia prawnego:

Pomoc prawna pozwala na całkowicie lub częściowo bezpłatne korzystanie z usług adwokata. Jest on zorganizowany w 2 r.:

 • Pomoc prawna w 1. wierszu jest dostępna dla wszystkich, bez żadnych warunków dochodowych. Chodzi o dyżury adwokackie, podczas których adwokaci pozostają do dyspozycji klientów, udzielając im krótkich porad: Pierwszy doradca prawny, wniosek o udzielenie informacji
  itp. Komitety pomocy prawnej (C.A.J.) są odpowiedzialne za pierwszą linię.
 • 2. linia pomocy prawnej jest dostępna dla osób spełniających określone warunki finansowe lub w określonych sytuacjach. Pomoc ta, całkowicie lub częściowo nieodpłatna, w zależności od sytuacji, umożliwia umówienie się na wyznaczenie adwokata w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, udzielanie bardziej szczegółowych porad, a nawet w kontekście mediacji. w ramach
  2. linii pomocy prawnej odpowiedzialne są biura pomocy prawnej (B.A.J.).

Wsparcie prawne obejmuje całkowite lub częściowe zwolnienie z kosztów postępowania (prawo do strajku, opłaty rejestracyjne, opłaty urzędników sądowych, opłaty za czynności notarialne, opinie biegłych itp.). W tym celu klient osobiście lub przez adwokata zwraca się do biura wsparcia prawnego.

Odpowiedzialne organy

Wszyscy adwokaci należą do samorządu zawodowego adwokatów; Obecnie w Belgii istnieje 25 izb adwokackich.

Ordre des Barreaux Francopyes et germanophone (AVOCATS.BE) jest organizacją zrzeszającą wszystkie bary francuskiej i niemieckojęzycznej grupy (11 francuskojęzyczne i 1 niemieckojęzyczne).

Zrzeszenie izb adwokackich wspólnoty flamandzkiej (Orde van Vlaamse Balies – O.V.B.) jest organizacją, która zrzesza wszystkie izby adwokackie wspólnoty flamandzkiej Belgii (13 izb).
W celu uzyskania
informacji na temat zawodu adwokata można zapoznać się z następującymi stronami internetowymi:

Dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny.

Notariusze

Notariusze są funkcjonariuszami publicznymi powołanymi przez króla, których szczególna rola polega na uwierzytelnieniu przyjętych przed nimi aktów notarialnych. Zgodnie z prawem niektóre instrumenty wymagają zaangażowania notariusza w celu zawarcia ugody zawartej między stronami (dokumenty urzędowe). Na przykład z usług notariusza należy skorzystać w celu sprzedaży nieruchomości budynkowej. Oprócz sporządzenia dokumentów urzędowych notariusz może również zostać wykorzystany do likwidacji majątku, sporządzenia projektu umowy prywatnej lub do uzyskania opinii itp.

Do kompetencji notariuszy należą głównie trzy ważne dziedziny:

 • Prawo nieruchomości (sprzedaż nieruchomości budynkowej, kredyt itp.),
 • Prawo rodzinne (umowa małżeńska, spadek, rozwód itp.) oraz
 • Prawo handlowe (tworzenie spółek itp.).

W Belgii istnieje również Krajowa Rada Notarialna (Chambre nationale des notaires). Jej główne zadania to:

 • Reprezentowanie belgijskich notariuszy wobec władz i instytucji w zakresie swoich kompetencji,
 • Ustanowienie zasad etyki zawodowej,
 • Kierowanie do izb notarialnych odpowiednich zaleceń dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Działają również izby notarialne na szczeblu wspólnot, sądy dyscyplinarne samorządu zawodowego, których nadrzędnym zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i regulowanie sporów natury zawodowej (na przykład rozpatrywanie skarg). W odniesieniu do rozpatrywania skarg Link otworzy się w nowym okniepowołano również krajową służbę rzecznika praw obywatelskich w odniesieniu do zawodu notariusza (www.ombudsnotaire.be).

Ponadto notariusze są również obecni w Fédération Royale du Notariat Belge (Fédération Royale du Notariat Belge/Fenot).Fednot jest organizacją zawodową notariatu, która wspiera badania za pomocą porad prawnych, porad i zaleceń dotyczących zarządzania badaniem, rozwiązań informatycznych, szkoleń i informacji dla ogółu społeczeństwa. Fednot dotyczy sieci 1.150 badań przeprowadzonych przez 1.550 notariuszy i 8.000 współpracowników.

Więcej informacji można znaleźć Link otworzy się w nowym oknienastronie internetowej Królewskiej Federacji Belgijskiego Notariatu.

Inne zawody prawnicze

Komornicy

Serwery procesowe są profesjonalnymi i publicznymi funkcjonariuszami, którzy pełnią funkcję osób prowadzących działalność na własny rachunek. Oznacza to, że posiada dwojaką tożsamość zawodową: z jednej strony jest funkcjonariuszem administracji publicznej, Z drugiej strony wykonują swoją funkcję niezależnie.

Komornik sądowy jest urzędnikiem sądowym i publicznym, właśnie dlatego, że państwo powierzyło mu wykonywanie części władzy publicznej. Z tego powodu nie mogą odmówić udzielenia odpowiedzi na wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta, chyba że ich kodeks etyki zawodowej lub prawo nie zezwalają na to, tak jak w przypadku konfliktu interesów lub niezgodnego z prawem wniosku. Serwery procesowe nigdy nie działają z własnej inicjatywy, ale zawsze na wniosek osoby, która powierzyła im formalne zadanie. Podczas każdej czynności komornik musi realizować różne obowiązki prawne. Ponadto serwery procesowe mogą zostać opłacone za ich interwencję w celu pokrycia części lub całości ich kosztów.

Jako osoba wykonująca wolny zawód komornik sądowy działa w sposób niezależny i bezstronny. Ponadto podnoszą oni swoje doświadczenie zawodowe w służbie każdej osoby. Oznacza to, że nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnego dodatku ani żadnego rodzaju zakwaterowania u władz. Musi zatem sam ponosić wszystkie koszty.

Obszary interwencji na serwery procesowe dzielą się na dwie szerokie kategorie: Interwencje zwane „pozasądowymi” (dobrowolne odzyskiwanie długów, sprawozdania) i „sądowe” (co oznacza wykonanie orzeczenia). W trakcie tych czynności do jego obowiązków należy często udzielanie informacji na temat sposobu, w jaki można korzystać ze swoich praw, a także udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego obowiązków. Nie ma znaczenia, czy zabierz o swoje usługi, czy też się do nich podchodzą.

Każdy okręg sądowy posiada komorę składającą się ze wszystkich serwerów procesowych w powiecie. Główne zadania izby polegają na zapewnianiu przestrzegania przez komorników sądowych z okręgu zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz przepisów ustawowych i wykonawczych, które ich dotyczą, jak również na rozstrzyganiu sporów, które mogą powstać między komornikami.

Funkcjonuje również Krajowa Izba Sektorów Procesów, która ma za swoje główne zadania:

 • Zapewnianie jednolitych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej i zasad etyki zawodowej komorników sądowych,
 • Bronić interesów swoich członków oraz
 • Reprezentowanie ich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieKrajowej Izby Komorników Sądowych Belgii.

Inne

Sędziów i prokuratorów wspomaga personel administracyjny i merytoryczny: sekretarze sądowi lub sekretarze prawni.

Podczas każdego przesłuchania sędzia jest wspomagany przez asesora sądowego (greffier/ griffier). Sekretarz wspomaga pracę sędziego, na przykład przygotowując akta na rozprawę. W trakcie rozprawy sporządza protokół przebiegu rozprawy oraz pilnuje, by wszystkie dokumenty zostały właściwie sporządzone. Innymi słowy zapewnia wykonanie zadań administracyjnych i rachunkowych sekretariatu oraz je koordynuje. W każdym sądzie znajduje się sekretariat (greffe), którym kieruje główny sekretarz (greffier en chef). W sekretariacie sądu pracuje jeden lub kilku sekretarzy w zależności od wielkości sądu. Sekretarzy wspomagają z kolei pracownicy administracyjni.

Referendarze (référendaires /referendarissen) są prawnikami, którzy pomagają sędziom w sporządzaniu ich wyroków. Współpracują przy sporządzaniu akt sądowych, pod nadzorem i zgodnie z instrukcjami jednego lub kilku sędziów. Analizują akta, zagadnienia prawne i przygotowują projekty wyroków w odniesieniu do kwestii prawnych.

Funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości mogą zwracać się do asystentów (juristes) o opracowanie aspektów prawnych sprawy. W prokuraturze nazywa się ich „asystentami prokuratorskimi”. Asystenci prokuratorscy przeprowadzają w szczególności kwerendy prawne, zbierają i przechowują informacje, przygotowują wezwania do sądu, pod nadzorem i na podstawie instrukcji jednego lub kilku prokuratorów.

W każdej prokuraturze mieści się sekretariat prokuratury kierowany przez głównego sekretarza (secrétaire en chef). Sekretarze w prokuraturze wspomagają prokuratorów, w szczególności w pracy w zakresie dokumentacji i kwerend oraz przygotowywaniu akt sprawy. Aktualizują oni dokumenty oraz rejestry prokuratury, dokonują archiwizacji itp. Liczba sekretarzy w prokuraturze zależy od jej wielkości. Sekretarzy w prokuraturze wspomagają z kolei pracownicy administracyjni.

W sekretariatach sądów i w sekretariatach prokuratury pracuje wielu pracowników administracyjnych. Personel administracyjny zapewnia obsługę administracyjną wpływających akt sądowych i wprowadzanie danych do rejestrów. Współpracownicy administracyjni zajmują się pocztą i rejestracją pism oraz zapewniają obsługę interesantów w sekretariacie sądu lub prokuratury.

Więcej informacji na temat tych zawodów można znaleźć w tym dokumencie (378 KB) (378PDF Kb). https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=0586e844-8bd6-4359-9322-d46632d7ef3aPL

Organizacje, które udzielają bezpłatnych porad prawnych

Wszyscy obywatele mogą uzyskać bezpłatne porady prawne wydawane przez prawników praktyków. Jest to pomoc prawna w pierwszej linii:

 • informacje praktyczne,
 • informację prawną,
 • pierwszą opinię prawną lub
 • odesłanie do specjalistycznej organizacji.

Sprawa nie została rozwiązana natychmiast, ale podano wstępne wskazówki. W sądach krajowych, w sądach pokoju, w ośrodkach sprawiedliwości społecznej, w niektórych organach samorządowych oraz w większości publicznych ośrodków pomocy społecznej, a także w różnych stowarzyszeniach o celu niezarobkowym, które posiadają służbę prawną, ustanowiono centra pomocy prawnej.

Aby uzyskać więcej informacji, można zapoznać się z broszurą zamieszczoną on-line: Link otworzy się w nowym okniePomoc prawna: Lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Prawne bazy danych

Informacje są dostępne na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej federalnej służby publicznej ds. wymiaru sprawiedliwości (Ministerstwo Sprawiedliwości).


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 23/08/2019