Jogászi hivatások - Belgium

Palauta

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Ez a rész áttekintést nyújt a belgiumi különböző jogi szakmákról.


Jogászi hivatások

Jogi szakmák – ügyészi#n02
hivatal – a

jogi szakemberek ügyvédei#n04#n05, akik jogi adatokat szolgáltató,
ingyenes
jogi tanácsadást
nyújtanak

A jogi szakmák – bevezetés

Ez a rész olyan jogi szakmákkal kapcsolatos információkat tartalmaz, mint például:

 • az ügyész,
 • bírák,
 • ügyvédek,
 • a közjegyzőkre, és
 • bírósági végrehajtók.

Ügyészségi Hivatal

Szervezet

Az ügyész hivatala jogi tisztviselőkből áll, akiket a munkaügyi bíróságokhoz tartozó ügyészséghez vagy ügyészséghez csatoltak, és akik e feladat gyakorlása során a székhelyük szerinti bíróság illetékességi területén látják el hivataluk feladatait.

Bármely igazságszolgáltatási körzetben (a kerületi bíróság/gerrechtelijk járás területén) az államtanácsadót az elsőfokú bíróság (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg) és hasonlóképpen a fiatalkorúak bírósága (tribunal de la jeunesse/jugdrechtbank), az elsőfokon eljáró bíróság (tribunal de la jeunesse/jugdaldrechtbank), vezető helyettes állami jogász („premier spremiers”/eerste weesten) és a helyettes állami képviselő (szubsztituts/subsitutten) előtt a bíróság első fokon eljáró bírósága (tribunal de la jeunesse/jugdrechtbank). Illetékességi területükön a rendőrségi bíróság vagy rendőrségi bíróság (tribunal de Poliviserechtbank) és a kereskedelmi bíróság (tribunal de commercial/handelsrechtbank) előtt is járnak el.

A munkaügyi bíróságok (tribunaux de travail /arbeidsrechtbanken) előtt ezt a funkciót munkaügyi ellenőrként ismert tisztviselő („revizőr du travail/arbeidsefideur”) látja el, akit szintén helyettesként, esetleg vezető helyettesként alkalmaznak. A hatáskörébe tartozó büntetőügyekben e tisztviselők szintén a büntetőbíróság előtt, az elsőfokú bíróság, a rendőrségi bíróság vagy a bíróságok hatáskörébe tartozó bíróság előtt járnak el.

A fellebbviteli bíróságok és a munkaügyi fellebbviteli bíróságok szintjén az ügyészség szerepét a legfőbb ügyész látja el, aki irányítja és felügyeli az általános ügyészség és az ügyészség jogi tisztviselőit. Az általános ügyészség esetében a legfőbb ügyész főtanácsnoka, aki a főügyész segítségét veszi igénybe, a főtanácsnokokat és a főügyész helyetteseit. Az általános ügyészi hivatal esetében a főügyész rangidős főtanácsnokot, főtanácsnokot és főtanácsnokot.

A Semmítőszéken (Cour de cassation/Hof van cassatie) az állami jogi tanácsadó hivatalát a Semmítőszéken dolgozó, főtanácsnoki főtanácsos látja el, amelynek munkáját a főügyész segíti, a főtanácsnokokat és a főtanácsnokokat pedig főtanácsnokok segítik. Bár ugyanazt a terminológiát használják, az állami jogi tanácsadó hivatal szerepe itt igen eltérő. A Semmítőszék nem vizsgálja az ügy lényegét, hanem ellenőrzi az eljárás jogszerűségét és szabályszerűségét.

Az állami jogi tanácsadó hivatala független az egyes ügyekben folytatott nyomozások és büntetőeljárások lefolytatásában, és csak az illetékes miniszter joga van ahhoz, hogy a vádemelést elrendelje, és kötelező erejű büntetőpolitikai iránymutatásokat adjon ki, beleértve a nyomozási és vádemelési politikára vonatkozó iránymutatásokat is.

Szerepük és kötelezettségeik

Az állami jogi tanácsadó hivatala több feladatot és feladatot lát el. Ezek a feladatok és feladatok az ügyek szintjén vannak, és mind a büntető-, mind a polgári ügyek nyomon követése folyamatban van.

 • Büntetőügyükben az állami jogi tanácsadó hivatala a köz érdekében jár el, és törekszik a büntetőeljárás megfelelő lefolytatásának és rendezésének biztosítására. Ezt mind az ügy érdemében, mind pedig a korábbi tájékoztatási és vizsgálati eljárások során (a vizsgálatot végző bíróságok esetében: a tárgyalást megelőző ülésterem és a vádkamra). A tárgyalás során büntetőjogot keresnek; ugyanakkor biztosítják, hogy meghozzák a hozott ítéletek megfelelő végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Az esküdtbíróság előtt az ügyészség szerepét a fellebbviteli bírósághoz tartozó legfőbb ügyész gyakorolja, aki azonban ezt a szerepet az ügyészség egyik tagjára is átruházhatja.
 • Polgári ügyekben az állami jogi tanácsadó hivatala a törvényben meghatározott körülmények között, és ha a közrend úgy kívánja, beavatkozik saját kezdeményezésébe. Ebben az esetben az ügyészség az üggyel kapcsolatos (írásban vagy szóban) véleményt ad ki.Az ügyészséget véleményezés céljából értesíteni kell az igazságügyi törvénykönyv 764. cikk (1) bekezdés felsorolt konkrét kérdésekkel kapcsolatos okokról. Bármely egyéb okból is kaphat értesítést, amennyiben azt indokoltnak tartja, és a bíróság hivatalból is elrendelheti (az eljárásjogi törvénykönyv 764. cikk (2) bekezdés).

Az imént leírt fő feladatok mellett az állami jogi tanácsadó hivatala biztosítja azt is, hogy a büntetőpolitikával kapcsolatos döntéseket és iránymutatásokat a hatáskörébe tartozó területen megfelelően ellenőrizzék és megfelelően alkalmazzák.

A büntetőjogi irányelveket az igazságügyi miniszter állapítja meg a legfőbb ügyészek tanácsával folytatott konzultációt követően és (öt, a fellebbviteli bíróságokhoz tartozó főből álló személy).

Ez a testület az igazságügyi miniszter hatáskörébe tartozik, és a politikák kidolgozásának és összehangolásának, valamint általában az állami tanácsadó hivatala megfelelő működésének maximális következetessége érdekében hozza meg a határozatokat.

Az igazgatóság hatásköre az egész országra kiterjed, és határozatai kötelező erővel bírnak a fellebbviteli bíróságon a főügyvédre, valamint az államtanácsadó-hivatal minden tagjára, annak felügyelete és irányítása alatt.

További információk a A link új ablakot nyit megnyilvános vételi ajánlat honlapján találhatók.

Bírák

Szervezet

A belga állam a hatalmi ágak szétválasztásának elvén alapul, nevezetesen a jogalkotó hatalomon, a végrehajtó hatalmi ágon és a bírói karon. Az igazságszolgáltatás független.
Különbséget kell tenni a pad (az alsóbb szintű bíróságok bírái és a fellebbviteli bíróságok), valamint a Korona (az ügyészség és az ügyészség – lásd fent) jogi tisztviselői között.
A bíróságok (székhely) döntenek a vitákról, és azokat bíróságok hajtják végre. A végrehajtó hatalmi ág jogi aktusainak jogszerűségét is ellenőrzi.
Általában az alsó fokon eljáró bíróságok „bíróinak” nevezik azokat a tagokat, akik a fellebbviteli bíróságokon is „tanácsosnak” minősülnek.
A tanács tagjainak szerepe az, hogy a törvényt alkalmazzák a polgári ügyekben elé terjesztett helyzetre/vitára, valamint a jogsértést elkövető személyekre.
Egyes bíróságokon a hivatásos bírák a hivatásos bírák mellett foglalnak helyet. Nem hivatásos bírák az alábbi bíróságokon találhatók:

 • Kereskedelmi bíróság: hivatásos bírák és hivatásos bírák (nem szakemberek).
 • Munkaügyi törvényszék: hivatásos és (nem hivatásos) bírák
 • Végrehajtó bíróság: bírák és vizsgáztatók a büntetések alkalmazásával kapcsolatban.

Az ügyészség különleges társadalmi feladatot lát el az igazságszolgáltatásban, amely – a büntetőjogi normák tiszteletben tartása mellett – polgári jellegű missziókat is magában foglal, többek között a szociális, ifjúsági és kereskedelmi jog területén.

Irányítás és támogatás

A link új ablakot nyit megA Bírósági és Törvényszéki Kollégium

A bíróságok a bírói kar részét képezik. A jogalkotó által ráruházott hatáskörök határain belül független, pártatlan és szakszerű módon járulnak hozzá a konfliktusok megoldásához vagy megelőzéséhez a jogalkotó által ráruházott hatáskörök korlátain belül, tiszteletben tartva a jogszabályokat és a rendelkezésre álló eszközöket a lehető legjobb minőség elérése érdekében.
Az akadémia segítséget nyújt a bíróságoknak a fő feladataik ellátásában:

 • átlátható, szakszerű és megalapozott módon kérik a szükséges eszközöket, és biztosítják azok lehető legjobb felhasználását;
 • a külső szereplőkkel kapcsolatos bíróságok és törvényszékek szóvivőjeként lép fel;
 • a bíróságok és törvényszékek igazgatásának támogatása

A link új ablakot nyit megÜgyészi Kollégium

A legfőbb ügyészeken kívül a Legfőbb Ügyészség a szövetségi államügyészből, az államügyészi tanács három tagjából, valamint a munkaügyi ellenőr tanácsának egy tagjából áll. Ezek együttesen a Legfőbb Ügyészség megfelelő irányításával kapcsolatos valamennyi kérdéssel foglalkoznak.
Az Ügyészi Kollégium elnöke egyben az Ügyészi Kollégium elnöke is.
Először is, az Ügyészség az ügyvezetés tekintetében támogatja a bűnügyi politika végrehajtását, amint azt az Ügyészi Kollégium megállapította. Másodszor pedig az ügyészség teljes körű minőségére törekszik, különösen a kommunikáció, a tudásmenedzsment, a számítógépesítés, a munkaterhelés mérése, a munkafolyamatok, a statisztikák és a stratégiai humánerőforrás-menedzsment területén. Végül pedig a jogi személyek – azaz az ügyészség, az ügyészség ügyészségei, az ügyészség, az ügyészség és a Szövetségi Ügyészség – rendelkezik a vezetés szintjén nyújtott támogatással.
E feladatok elvégzése érdekében az Ügyészség minden szükséges intézkedést megtesz, és kötelező erejű ajánlásokat és irányelveket bocsáthat ki.
A személyzet többi tagja az igazgató döntése alapján ideiglenesen a Testület tagjává válhat. Rendszeresen konzultációkat szervez az igazságügyi miniszterrel.

Vélemény

A link új ablakot nyit megBírói Tanácsadó Tanács

Az igazságszolgáltatási tanácsadó bizottság (a továbbiakban: konzultatív vegyes bizottság) az igazságszolgáltatás képviseleti tárgyalópartnere az igazságszolgáltatás jogállásával, munkafeltételeivel és jogaival kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Önálló és szövetségi jogi személyek

A link új ablakot nyit megConseil supérieur de la Justice
Contrôle et avis

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak segítenie kell a belga igazságszolgáltatási rendszert abban, hogy a bírák kiválasztásában és kinevezésében döntő szerepet betöltve hatékonyabban működjön, külső ellenőrzést gyakorolva a bírák működése, különösen az ellenőrzések, az egyedi vizsgálatok és a panaszok kezelése, valamint a vélemények kiadása révén.
A CSJ a Parlament, a kormány és az igazságszolgáltatás független szerve.

A link új ablakot nyit megIgazságügyi képzési intézmény

Képzés

Az IFJ független szövetségi szerv, amely a bírák és a bírói kar tagjainak teljes fejlesztési és képzési politikájának megtervezéséért és végrehajtásáért felelős a minőségi igazságszolgáltatáshoz való hozzájárulás érdekében.

Ügyvédek

Szerepük és kötelezettségeik

Az ügyvédek jogi és igazságügyi szakemberek. Olyan magatartási szabályok vonatkoznak rájuk, amelyek biztosítják teljes függetlenségüket. Hivatali titoktartási kötelezettség is vonatkozik rájuk.
Az
ügyvédek képzése a különböző jogterületeken történik, amelyek gyakran átfedik egymást (társasági jog, közigazgatási jog, várostervezési törvény, adójog, családjog stb.). Szakmai pályafutásuk során az ügyvédek szakosodhatnak egy vagy több ilyen területre, ahol speciális szakértelmet szereztek.

Az ügyvédeknek nemcsak bíróság előtt kell segítséget nyújtaniuk ügyfeleik számára, hanem minden olyan helyzetben is, amikor jogi segítségre, képviselőre, kidolgozóra vagy akár erkölcsi támogatásra van szükségük.

Küldetésük tehát három részből áll:

 • Tanácsot ad az ügyvédeknek
 • Az ügyvédek egyeztetésére
 • Az ügyvédek védelme

Bármely ügyvéd hivatkozhat és képviselheti ügyfelét az ország bármely bíróságán – a rendőrbíróságon, a polgári bíró bíróságán (békebíróság), az elsőfokú bíróság, a munkaügyi bíróság, a fellebbviteli bíróság, a munkaügyi bíróság, a munkaügyi bíróság, az esküdtbíróság vagy az Államtanács (Conseil d’État/Raad van State) – és még az Európai Unió más országaiban is.

Segítséget nyújtanak továbbá választottbírósági vagy közvetítési eljárásokban, valamint a konfliktusmegoldás alternatív módszereihez (Méthode Alternative de République des Conflits – M.A.R.C.) vagy találkozóikhoz.

Az ügyvédek csak konfliktusok esetén avatkoznak be. Az általuk nyújtott tanácsadás vagy az általuk tervezett vagy módosított szerződések révén gyakran el lehet kerülni, hogy bírósághoz kelljen fordulni.

Abban az esetben is segíthet, ha ingatlant kell bérelni vagy vásárolnia, ha be akar vezetni egy vállalkozást, ha megbénítják az adósságot, ha új munkaadóval kíván szerződést kötni, ha baleset vagy testi sértés áldozata lett, ha bíróságra beidézték, ha a partnertől különválasztja stb.

Az ügyvédekre mindenki jogosult:

Az alacsony jövedelmű személyek számára a törvény jogi segítségnyújtási szolgáltatást (korábban „pro deo”) és jogi segítségnyújtást biztosít.

Jogi segítségnyújtás révén az ügyvéd szolgáltatásait teljes egészében vagy részben térítésmentesen bocsátják rendelkezésre. A program az 2. évi szinten szerveződik:

 • A 1. költségvetési sorban nyújtott jogi segítségnyújtás mindenki számára hozzáférhető, mindenféle feltétel nélkül. Az ügyvédek rövid ideig, meghatározott időpontokban (állandó jelleggel) állnak rendelkezésre: Az első jogi tanácsadó, tájékoztatás iránti megkeresés
  stb. A költségmentességi bizottságok (C.A.J.) felelnek az első határért.
 • A 2. jogcím szerinti költségmentesség bizonyos pénzügyi feltételeknek megfelelő vagy bizonyos helyzetekben rendelkezésre álló személyek számára áll rendelkezésre. A helyzettől függően a teljes egészében vagy részben ingyenesen nyújtott támogatás lehetővé teszi az Ön számára bírósági vagy közigazgatási eljárásban történő segítségnyújtás, részletesebb tanácsadás vagy akár közvetítés keretében ügyvéd kijelölését. a
  Költségmentességi Hivatal (B.A.J.) felel a 2. költségvetési sor költségeiért.

A jogi segítségnyújtás azt jelenti, hogy az eljárás során felmerült díjak (droit de greffe/d’enregistration (nyilvántartási költségek), frais d’huissier/noctaire/species (a bírósági tisztviselők/közjegyzők díjai/szakértői jelentések) nem vagy csak részben kerülnek felszámításra. A bírósági költségek megtérítéséhez az ügyfeleknek maguknak a költségmentességi hivatalhoz kell fordulniuk, vagy az ügyvédjükkel kell kapcsolatba lépniük.

Felelős hatóságok

Valamennyi ügyvéd bárka (barreau/balie) tagja. Belgiumban jelenleg 25 bar maradt.
Az
Ordre des Barreaux Francophones et germanophone (AVOCTS.BE) a francia és a német nyelvű beszélő közösségek bárját (11 francia nyelvű és 1 német ajkú közösség) tömörítő szervezet.

Az Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.) az ország holland nyelvű közössége (13 iroda) kamaráit tömörítő szervezet.
Az ügyvédi hivatásra vonatkozó
információk beszerezhetők a következő internetes oldalakon:

Az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

Közjegyzők

A közjegyzők a király által kinevezett köztisztviselők, akiknek különleges feladata az előttük végrehajtott okiratok hitelesítése. Egyes jogi eszközök esetében a felek között létrejött megállapodás (a közokirat) esetében közjegyző közreműködését írják elő. Így például egy ingatlan értékesítésekor a közjegyző részvételére van szükség. A közjegyzői okirat készítése mellett a közjegyző a hagyaték felszámolására, a magánmegállapodás tervezetére, a vélemény beszerzésére stb. is használható.

A közjegyzők felelőssége elsősorban három fő területet érint:

 • Tulajdonjog (ingatlan eladása, hitelfelvétel stb.),
 • Családjog (házassági szerződés, öröklés, válás stb.) és
 • Társasági jog (társaságok alapítása stb.).

A Közjegyzői Kamara: Fő feladatai:

 • Belgium közjegyzőjének képviselete a hatáskörébe tartozó hatóságok és intézmények tekintetében,
 • A szakmai magatartás szabályainak megállapítása,
 • Ajánlások készítése a közjegyzők kamarái számára a szakmai fegyelem fenntartása érdekében.

Léteznek továbbá a közjegyzők tartományi kamarái – a szakma fegyelmi szervei –, amelyek fő feladata a szakmai magatartási szabályok betartásának biztosítása és a szakmai viták rendezése (például panaszok kezelése). Ami a panaszok kezelését illeti, a közjegyzői hivatás tekintetében A link új ablakot nyit megnemzeti ombudsmani szolgálat is létrejött (www.ombudsnotaire.be).

Végül a Belga Királyság Királyi Királyi Belge (Királyi Royale du Notariat Belge/Fedarn) is jelen van.A Fednem a „regariat” szakmai szövetsége, amely a tanulmányok, az informatikai megoldások, a képzés és a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos jogi tanácsadás, tanácsadás és ajánlások formájában támogatja a tanulmányokat. A Fednem egy 1.150 tanulmányú, 1.550 közjegyzővel és 8.000 munkatárssal rendelkező hálózat.

További információk a A link új ablakot nyit megBelga Királyi Közjegyzői Szövetség honlapján találhatók.

Más jogi szakmák

Végrehajtók

A technológiai szerverek olyan szakemberek és köztisztviselők, akik tevékenységüket önálló vállalkozóként végzik. Más szóval kettős szakmai identitással rendelkeznek: egyrészt köztisztviselők; Másfelől ők maguk is függetlenül látják el feladatukat.

Ezek közjogi tisztviselők, mivel az állam a hatósági hatáskörök egy részét rájuk ruházta át. Ezért nem tagadhatják meg a beavatkozási kérelem teljesítését, kivéve abban az esetben, ha a magatartási kódexük vagy a törvény ezt nem teszi lehetővé, például összeférhetetlenség vagy jogellenes megkeresés esetén. A folyamatszerverek ezért soha nem saját kezdeményezésükre lépnek fel, hanem mindig olyan személy kérésére, aki azt hivatalos feladattal bízta meg. Minden egyes feladat során be kell tartaniuk a különböző jogi követelményeket. Ezen túlmenően a technológiai szerverek kifizethetők a beavatkozásaik során annak érdekében, hogy költségeik egy részét vagy egészét fedezzék.

Az egyéni vállalkozóként tevékenykedő bírósági végrehajtók függetlenül és pártatlanul járnak el. Továbbá szakmai tapasztalataikat mindenki szolgálatába állították. Ez azt jelenti, hogy nem kapnak fizetést vagy juttatásokat, illetve nem kapnak semmilyen szállást a hatóságok részéről. Maguknak kell mindent fizetniük.

A technológiai szerverek beavatkozási területei két fő kategóriába sorolhatók: A „bírósági eljárás nélküli” beavatkozások (önkéntes követelések önkéntes behajtása, jelentések) és „igazságügyi ” (határozat végrehajtása). Ha a végrehajtó az egyik ilyen cselekményt átveszi, gyakran kötelessége tájékoztatni Önt arról, hogyan gyakorolhatja jogait, és válaszol a végrehajtó szerepével kapcsolatos kérdéseire, Nem tesz különbséget, függetlenül attól, hogy kérjük-e szolgáltatásaikat, vagy hogy megkeresik-e őket.

Minden egyes igazságszolgáltatási körzet rendelkezik egy olyan kamarával, amely a járásban található valamennyi szervert magában foglalja. Fő célja annak biztosítása, hogy a kerületi végrehajtók betartsák a szakmai fegyelemre vonatkozó szabályokat, valamint az őket érintő törvényeket és rendeleteket, és rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő vitákat.

Létezik továbbá Belgium Nemzeti Szakmai Kamarája, amelynek fő feladatai a következők:

 • A végrehajtók körében a fegyelem és a szakmai magatartásra vonatkozó szabályok egységességének biztosítása,
 • Tagjai érdekeinek védelme és
 • Képviseletük érdekében.

További információk a Belga A link új ablakot nyit megBírósági Végrehajtói Nemzeti Szövetség honlapján találhatók.

Egyéb

A bírák és az állami tanácsadói iroda jogi tisztségviselőinek munkáját egy sor olyan közigazgatási és jogi szakember segíti, mint például a bírósági titkárok vagy a jogi titkárok.

A bíró munkáját bírósági titkár segíti. A hivatalnok bemutatja a bíró munkájának módját, például azzal, hogy előkészíti a tárgyaláshoz szükséges iratokat. A tárgyaláson a jegyző rögzíti az eljárást, és gondoskodik arról, hogy az összes szükséges dokumentumot megfelelően elkészítsék. A bírósági nyilvántartás (greffe/griffe) feladatait a jegyző végzi és koordinálja. Minden bíróság rendelkezik egy cégnyilvántartáshoz vezető hivatalnok vagy hivatalvezető (greffier en chef/hopifgriffier) által vezetett nyilvántartással. A nyilvántartóban egy vagy több bírósági titkár van, a bíróság méretétől függően. A bírósági titkárok munkáját adminisztratív személyzet segítheti.

A jogi referensek (référendaires/referendaires/referendarissen) olyan jogászok, akik segítik a bírákat ítéleteik megfogalmazásában. Segítséget nyújtanak az ügyek kezelésében, az utasításokkal kapcsolatban és egy vagy több bíró felelősségi körében. Tanulmányozza az ügyet, megvizsgálja a felmerült jogi kérdéseket és az ítéletek tervezetét.

Az állami jogi tanácsadó hivatal tisztviselői is részt vehetnek az ügyvédekben, hogy előkészítsék ügyük jogi vonatkozásait. Ezek az ügyvédek jogászi du parketta/parketachten néven ismertek. Jogi kutatást végeznek, vizsgálatokat végeznek, vagy előkészítik az idézések és beadványok jogi vonatkozásait, az utasításokat és az államtanácsosi iroda egy vagy több jogi tisztségviselőjének felelősségét.

A főtitkár élén minden államtanácsosi iroda működik. E titkárok segítik a jogi tisztviselőket a kutatási és dokumentációs munkában és az iratok összegyűjtésében. A titkárok naprakészen tartják a hivatal dokumentumait és nyilvántartásait, nyilvántartást vezetnek stb. A titkárok száma a hivatal méretétől függ. A titkárok munkáját adminisztratív személyzet is segítheti.

A bírósági nyilvántartások és az állami tanácsadók irodái nagy számban alkalmaznak adminisztratív személyzetet. Az adminisztratív személyzet kezeli a kezelt ügyek aktáit és az adatbázisokban szereplő adatokat. Egyéb adminisztratív személyzet fogadása és iktatása, valamint az irodába érkező közvetlen látogatók fogadása.

E szakmák tekintetében további információk találhatók ebben a dokumentumban (378 KB) (378PDF Kb). https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=0586e844-8bd6-4359-9322-d46632d7ef3aHU HU

Ingyenes jogi tanácsadást nyújtó szervezetek

Az ingyenes kezdeti jogi tanácsadást minden polgár igénybe veheti, jogi szakemberek által. Ez az első vonalbeli jogi segítségnyújtás:

 • gyakorlati tudnivalók,
 • jogi információk,
 • egy kezdeti jogi vélemény, vagy
 • szakosított szervezet elé utalás.

A kérdést nem oldották meg azonnal, de a kezdeti iránymutatást nem adták meg. Jogi információs szolgálatokat hoznak létre a bíróságok, a kantoni bíróságok, a közösségi igazságszolgáltatási központok, egyes önkormányzati hatóságok és a legtöbb szociális jóléti központ, valamint a különböző, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek területén.

További információk az online ismertetőben találhatók: A link új ablakot nyit megJogi segítségnyújtás: Az igazságszolgáltatáshoz való jobb hozzáférés.

Jogi adatbázisok

A tájékoztatás a A link új ablakot nyit megSzövetségi Igazságügyi Hivatal (Igazságügyi Minisztérium) internetes oldalán érhető el.


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 23/08/2019