Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teisininko profesijos - Belgija

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Šiame skyriuje apžvelgiamos įvairios Belgijos teisininkų profesijos.


Teisininko profesijos

Teisininkų profesijos – prokuratūra#n02
#n04 teisininkų teisėjų
kitos

teisės specialistų
organizacijos, teikiančios teisinius duomenis nemokančių teisinių konsultacijų
bankų

Teisininkų profesijos. įžanga

Šioje dalyje pateikiama informacija apie tokias teisininkų profesijas:

 • prokurorus,
 • teisėjus,
 • advokatams;
 • notarus ir
 • teismo antstoliams.

Prokuratūra

Organizacija

Prokuratūra yra sudaryta iš teisės pareigūnų, kurie yra prijungti prie darbo ginčų teismų prokuratūrosarba prie prokuratūros ir kurie, atlikdami šią funkciją, atlieka savo pareigas teismo, kuriame jie yra įsisteigę, jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.

Bet kuriame teismo rajone (tribunal de premičre instance/ rechtbank van eerste aanleg), taip pat pirmosios instancijos teisme, yra valstybės patarėjas (tribunal de premičre instance/rechtbank van eerste aucular arrondissement) ir valstybės advokatas (pranc. tribunal de la jeunese/jeugdrechtbank), kuris yra valstybės patarėjas (pranc. „procurer du Roi/procureur des Konings“), vyresnysis patarėjas (aukščiausios klasės pakaitiniai pavaduotojai, pavaduojantys pavaduotojai) ir valstybinių advokatų pavaduotojai (pavaduojantys pavaduotojai/pavaduotojai). Jie taip pat eina policijos teismo arba teismų ir komercinių bylų teismo, priskiriamų jų kompetencijai, prokurorų pareigas.

Darbo ginčų teismams (pranc. tribunaux de travail /arbeidsrechtbanken) šia funkcija naudojasi darbo auditorius (auditeur du travail du travail/arbeidsauditeur), kuriam taip pat padeda pavaduotojai ir galbūt vyresnieji pavaduotojai. Jie šias pareigas taip pat eina nesunkių nusikaltimų bylų teisme, kuris yra pirmosios instancijos teismo skyrius, ir policijos teisme arba teismuose, dalyvaudami jų kompetencijai priskiriamose baudžiamosiose bylose.

Apeliaciniuose teismuose ir darbo ginčų apeliaciniuose teismuose prokuroro pareigas eina generalinis prokuroras, vadovaujantis generalinės prokuratūros bei darbo ginčų apeliacinių teismų ekonominių, finansinių ir socialinių reikalų skyriaus pareigūnams ir kontroliuojantis juos. Generalinėje prokuratūroje generaliniam prokurorui padeda vyriausiasis generalinis advokatas, generaliniai advokatai ir generalinio prokuroro pavaduotojai. Darbo ginčų apeliacinių teismų ekonominių, finansinių ir socialinių reikalų skyriuje jam padeda vyriausiasis generalinis advokatas, generaliniai advokatai ir generaliniai pavaduotojai.

Kasaciniame teismeprokuroro pareigas eina generalinis prokuroras, priskirtas prie Kasacinio teismo, jam padeda vyriausiasis generalinis advokatas ir generaliniai advokatai. Nors vartojamos tokios pat sąvokos, prokuroro pareigos šiame teisme visiškai kitokios. Kasacinis teismas nepriima sprendimo dėl esmės, bet tikrina, ar procedūra vykdyta teisėtai ir teisingai.

Prokuroras nepriklausomai atlieka atskirus tyrimus ir persekiojimą, nepažeisdamas atsakingo ministro teisės įsakyti atlikti persekiojimą ir nustatyti privalomus baudžiamosios politikos, įskaitant tyrimų ir persekiojimo politiką, nurodymus.

Funkcija ir pareigos

Prokurorams pavestos įvairios užduotys ir pareigos. Šios užduotys ir pareigos susijusios tiek su baudžiamųjų bylų, tiek su civilinių bylų nagrinėjimu ir kontrole.

 • Baudžiamosiose bylose prokurorai, paisydami visuomenės interesų, užtikrina reikiamą proceso eigą ir užbaigimą. Jie tai daro atsižvelgdami į bylos esmę ir į ankstesnę informaciją bei tyrimo procesą (tyrimo teismų atveju: ikiteisminio tyrimo kolegija ir kaltinamasis aktas). Teismo posėdyje jie reikalauja, kad būtų taikoma baudžiamoji teisė; kartu jie užtikrina, kad būtų imamasi reikiamų priemonių paskelbtoms bausmėms tinkamai vykdyti. Prisiekusiųjų teisme prokuroro pareigas eina generalinis prokuroras, priskirtas prie apeliacinio teismo, tačiau jis į šį teismą taip pat gali skirti prokuratūros narį.
 • Civilinėse bylose prokuroras pagal savo pareigas dalyvauja įstatymų nustatytais atvejais, kiekvieną kartą, kai dalyvauti privalo dėl viešosios tvarkos. Šiose bylose prokuroras teikia nuomonę (raštu ar žodžiu) dėl bylos.Prokuratūrai turi būti pranešta apie priežastis, susijusias su Teismų kodekso 764 straipsnio 1 dalyje išvardytais konkrečiais klausimais, dėl kurių pateikiama nuomonė. Jis taip pat gali gauti pranešimą apie visas kitas, jo manymu, tinkamas priežastis, be to, teismas savo iniciatyva gali jį nurodyti (Teismų kodekso 764 straipsnio 2 dalis).

Be šių pagrindinių užduočių, prokurorai pagal savo kompetenciją taip pat įgalioti tinkamai kontroliuoti ir vykdyti baudžiamosios politikos sprendimus bei nurodymus.

Baudžiamosios politikos nurodymus nustato teisingumo ministras, pasitaręs su generalinių prokurorų kolegija (ją sudaro penki generaliniai prokurorai, priskirti prie apeliacinių teismų).

Šiai kolegijai vadovauja teisingumo ministras; ji priima sprendimus, kad politika būtų kuo nuosekliau rengiama ir derinama ir kad bendra prokuratūros veikla būtų tinkama.

Kolegijos kompetencijai priskiriama visa karalystės teritorija, jos sprendimai privalomi generaliniams prokurorams, priskirtiems prie apeliacinių teismų, ir visiems prokuratūros nariams, kurie pavaldūs šiems generaliniams prokurorams ir kurie veikia jų vadovaujami.

Daugiau informacijos galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasviešojo konkurso svetainėje.

Teisėjai

Organizacija

Belgijos valstybė remiasi valdžių padalijimo principu, t. y. įstatymų leidžiamąja galia, vykdomąja valdžia ir teisminėmis institucijomis. Teisminės institucijos yra nepriklausomos.
Atskiriamos teisėjų kolegijos (žemesnės instancijos teismai ir apeliaciniai teismai) ir Karūnos įstatymų pareigūnai (prokuratūra arba prokuratūra, žr. pirmiau).
Teismai (centrinė būstinė) sprendžia ginčus ir vyksta teismų ir tribunolų. Ji taip pat kontroliuoja vykdomosios valdžios teisės aktų teisėtumą.
Apskritai žemesnės instancijos teismuose dirbantys teisėjai vadinami juges, o apeliaciniuose teismuose – conseillers.
Teisėjų funkcijos – taikyti įstatymus sprendžiant dėl civilinėse bylose jiems nagrinėti pateiktų situacijų ir (arba) ginčų, taip pat juos taikyti nusikaltimą padariusiems asmenims.
Kai kuriuose teismuose be karjeros teisėjų posėdžiauja neprofesionalūs teisėjai. Neprofesionalius teisėjus galima rasti šiuose teismuose:

 • Komercinių bylų teisme: profesionalūs teisėjai ir profesionalūs teisėjai (neprofesionalūs).
 • Darbo ginčų teisme: teisėjai ir (arba) profesionalūs teisėjai
 • Bausmių vykdymo teisme: teisėjai ir vertintojai dėl nuosprendžių vykdymo.

Prokuratūra atlieka konkrečią socialinę užduotį teisminėse institucijose, kurios, be baudžiamosios teisės normų laikymosi, taip pat apima civilinio pobūdžio misijas, be kita ko, socialinės, jaunimo ir komercinės teisės srityse.

Valdymas ir parama

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų kolegija

Teismai yra teismų sistemos dalis. Jie, neperžengdami teisės aktų leidėjo jai suteiktų įgaliojimų, prisideda prie sprendimo priėmimo arba konfliktų prevencijos nepriklausomai, nešališkai ir profesionaliai, neperžengdami teisės aktų leidėjo suteiktų įgaliojimų ribų, laikydamiesi teisinių taisyklių ir naudodami turimas priemones, kad pasiektų kuo aukštesnę kokybę.
Kolegija padeda teismams ir teismams vykdyti savo pagrindines užduotis:

 • skaidriai, profesionaliai ir tinkamai prašyti taikyti būtinas priemones ir užtikrinti kuo geresnį jų panaudojimą;
 • veikdama kaip teismų ir tribunolų vadovybės atstovė išorės subjektų atžvilgiu;
 • parama teismų ir tribunolų valdymui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasProkuratūra

Be penkių generalinių prokurorų, prokuratūrai sudaro Federalinis prokuroras, trys prokuratūros nariai ir Darbo auditoriaus valdybos narys. Kartu jos sprendžia visus klausimus, susijusius su geru prokuratūros valdymu.
Generalinio prokuroro kolegijos pirmininkas taip pat yra prokuratūros kolegijos pirmininkas.
Pirma, prokuratūra, valdymo požiūriu, remia baudžiamosios politikos vykdymą, kaip nustatė Generalinės prokuratūros. Antra, siekiama visiškos prokuratūros kokybės, visų pirma ryšių palaikymo, žinių valdymo, kompiuterizavimo, darbo krūvio nustatymo, darbo procesų, statistikos ir strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo srityse. Galiausiai jame numatyti teisiniai subjektai, t. y. Generalinės prokuratūros, prokuratūros, prokuratūros, prokuratūros, prokuratūra ir Federalinė prokuratūra, ir parama bus teikiama vadovybei.
Kad galėtų atlikti šias užduotis, prokuratūra imasi visų būtinų priemonių ir gali teikti privalomas rekomendacijas ir direktyvas.
Direktoriaus sprendimu kiti darbuotojai gali būti laikinai priimti į valdybą. Ji reguliariai rengia konsultacijas su teisingumo ministru.

Nuomonė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisėjų patariamoji taryba

Patariamoji teisėjų taryba (JKK) atstovauja teisėjams visais klausimais, susijusiais su teisminių institucijų statusu, darbo sąlygomis ir teisėmis.

Savarankiški ir federaliniai juridiniai asmenys

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasConseil supérieur de la Justice
Contrôle et avis

Vyriausioji teisingumo taryba turėtų padėti Belgijos teisingumo sistemai veikti geriau, nes ji atlieka lemiamą vaidmenį atrenkant ir skiriant teisėjus, naudojantis išorės kontrolės priemonėmis, visų pirma atliekant auditus, atliekant specialius tyrimus, nagrinėjant skundus ir teikiant nuomones.
CSJ yra nepriklausoma Parlamento institucija, vyriausybė ir teismai.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisėjų mokymo institutas

Mokymas

IFJ yra nepriklausoma federalinė institucija, atsakinga už visapusiškos teisėjų ir teismų sistemos plėtros ir mokymo politikos kūrimą ir įgyvendinimą, siekiant prisidėti prie kokybės teisingumo.

Teisininkai

Funkcija ir pareigos

Advokatas – teisės ir teisingumo specialistas. Jis privalo laikytis profesinės etikos taisyklių, kuriomis užtikrinamas visiškas advokato nepriklausomumas. Be to, jis privalo laikytis profesinės paslapties reikalavimo.

Advokatai parengiami taip, kad galėtų veikti įvairiose dažnai susijusiose teisės srityse (bendrovių teisė, administracinė teisė, miestų planavimo teisė, mokesčių teisė, šeimos teisė...). Dirbdamas advokatas gali specializuotis vienoje ar keliose iš šių sričių, kuriose įgyja konkrečios patirties.

Advokato vaidmuo – padėti savo klientams ne tik teismuose, bet ir visose kitose situacijose, kuriose jiems galėtų prireikti teisininko, atstovo, dokumentų sudarytojo pagalbos ar net moralinės paramos.

Todėl jų misija yra trejopa:

 • Pataria,
 • Taiko,
 • Gina.

Advokatas gali ginti savo klientus ir atstovauti jiems visuose karalystės teismuose (Policijos teisme, Taikos teisme, Pirmosios instancijos teisme, Komerciniame teisme, Darbo ginčų pirmosios instancijos teisme, Apeliaciniame teisme, Darbo ginčų apeliaciniame teisme, Prisiekusiųjų teisme, Valstybės taryboje) ir kitų Europos Sąjungos šalių teismuose.

Be to, advokatas jums atstovauja arbitražo arba tarpininkavimo procedūrose, bet kokiose alternatyvaus problemų sprendimo procedūrose arba bet kokiame susirinkime ar posėdyje.

Advokato pagalbos prašoma ne tik kilus konfliktui. Jis pataria arba surašo ar taiso sutartį, taip dažnai padėdamas išvengti teismo proceso.

Be to, jis gali padėti, jei norite nuomoti arba pirkti pastatą, ketinate kurti bendrovę, esate per daug įsiskolinę, norite sudaryti sutartį su nauju darbdaviu, patyrėte nelaimingą atsitikimą arba buvote užpultas, esate kviečiamas į teismą, skiriatės su sutuoktiniu...

Advokatas visiems:

Įstatymu nustatyta, kad ribotų finansinių išteklių turintiems asmenims teikiama teisinės pagalbos paslauga (seniau vadinta pro deo) ir teisminė pagalba:

Teisinė pagalba — tai galimybė nemokamai arba iš dalies nemokamai naudotis advokato paslaugomis. Jis organizuojamas 2 m. lygiu:

 • Teisinė pagalba 1-oje eilutėje prieinama visiems be jokių pajamų. Čia kalbama apie kabinetus, kuriuose dirba trumpai pakonsultuoti galintys advokatai: Pirmasis patarėjas teisės klausimais, prašymas pateikti informaciją
  ir kt. Teisinės pagalbos komitetai (C.A.J.) yra atsakingi už pirmąją eilutę.
 • 2-oji teisinės pagalbos linija gali būti teikiama asmenims, atitinkantiems tam tikras finansines sąlygas, arba tam tikrais atvejais. Ši visiškai arba iš dalies nemokama pagalba, priklausomai nuo situacijos, suteikia galimybę gauti advokatą, kuris padėtų jums dalyvauti teismo ar administraciniuose procesuose, teikti išsamesnes konsultacijas ar net tarpininkauti.
  teisinės pagalbos biurai (B.A.J.) yra atsakingi už teisinę pagalbą pagal 2 eilutę.

Gavus teisminę pagalbą nereikia padengti proceso išlaidų (sekretoriato ir įregistravimo mokesčių, antstolio, notaro, eksperto honorarų ir kt.) arba reikia padengti tik dalį jų. Norėdamas pasinaudoti šia galimybe klientas pats arba per savo advokatą kreipiasi į teisminės pagalbos biurą.

Atsakingos institucijos

Visi advokatai priklauso advokatų kolegijai („barreau/balie“). Šiuo metu Belgijoje yra 25 baro.
Prancūzų ir vokiečių kalbomis kalbančių bendruomenių (11 prancūzakalbės ir 1 vokiškai kalbančios bendruomenės) vienijanti organizacija „
Ordre des Barreaux x francophone et germanagophone (AVOATS.BE) vienija visus prancūzakalbes bendruomenes.

Olandakalbių advokatų kolegijų asociacijai (O.V.B.) priklauso visos šalies olandakalbės bendruomenės advokatų kolegijos (13 advokatų kolegijų).

Informacija apie advokato profesiją gali būti pateikiama šiuose interneto puslapiuose:

Šia duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Notarai

Notarai – tai karaliaus skiriami valstybės pareigūnai, kurių užduotis visų pirma yra tvirtinti jų biure sudarytų aktų autentiškumą. Rengiant kai kuriuos aktus pagal įstatymus turi dalyvauti notaras, kad nustatytų, jog šalys priėmė susitarimą (autentiški aktai). Pavyzdžiui, notaro paslaugomis turi būti naudojamasi norint parduoti nekilnojamąjį turtą. Notaras taip pat gali vykdyti autentišką dokumentą, kuris taip pat gali būti naudojamas siekiant likviduoti palikimą, sudaryti asmeninio susitarimo projektą arba pateikti nuomonę ir t. t.

Notarų įgaliojimai daugiausia susiję su trimis svarbiomis sritimis:

 • Nekilnojamojo turto teisė (nekilnojamojo turto pardavimas, paskolos ir kt.);
 • Šeimos teisė (vedybų sutartys, paveldėjimas, santuokos nutraukimas ir kt.) ir
 • Verslo teisė (bendrovių steigimas ir kt.).

Veikia Nacionaliniai notarų rūmai. Pagrindiniai jo uždaviniai:

 • Kiek leidžia jų įgaliojimai, atstovauti Belgijos notarams valdžios institucijose ir įstaigose,
 • Nustatyti profesinės etikos taisykles;
 • Teikti notarų rūmams naudingas drausmės rekomendacijas.

Be to, kiekvienoje provincijoje veikia Notarų rūmai – notarų profesinės įstaigos, kurių pagrindinė užduotis – prižiūrėti, ar laikomasi profesinės etikos taisyklių ir spręsti profesinius ginčus (pvz., skundų tyrimai). Kalbant apie skundų nagrinėjimą, taip pat Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbuvo įsteigta nacionalinė ombudsmeno tarnyba dėl notaro profesijos (www.ombudsnotaire.be).

Galiausiai, notarai taip pat dalyvauja Fédération Royale du notariat Belge (Fédération Royale du noat Belge/Fednot).Fednot yra sekretoriato profesinė asociacija, kuri remia tyrimus teikdama teisines konsultacijas, patarimus ir rekomendacijas dėl tyrimo valdymo, IT sprendimų, mokymo ir informacijos visuomenei. Pateikta 1.150 tyrimų su 1.550 notarų ir 8.000 bendradarbių tinklu.

Daugiau informacijos pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBelgijos karališkosios notariato federacijos interneto svetainėje.

Kitos teisininkų profesijos

Antstoliai

Teismo antstolis — tai valstybės pareigūnas, savo funkcijas vykdantis kaip laisvosios profesijos atstovas. Kitaip tariant, jo profesinė padėtis dvejopa: viena vertus, jos yra valstybės pareigūnai; Kita vertus, jie veikia nepriklausomai.

Teismo antstolis yra valstybės pareigūnas, nes valstybė jam perdavė dalį valdžios funkcijų. Dėl šios priežasties jis negali atmesti prašymo imtis veiksmų, nebent to neleidžia jo profesinė etika arba tai draudžiama įstatymais, pavyzdžiui, interesų konflikto arba neteisėto reikalavimo atveju. Todėl teismo antstolis visada imasi veiksmų ne savo iniciatyva, o asmens, jam pavedusio oficialią užduotį, prašymu. Vykdydamas kiekvieną užduotį, teismo antstolis privalo laikytis įvairių teisinių įpareigojimų. Be to, teismo antstolis gali prašyti sumokėti už savo darbą, kad būtų padengtos visos jo išlaidos arba jų dalis.

Kaip laisvosios profesijos atstovas, teismo antstolis veikia nepriklausomai ir nešališkai. Be to, savo profesinę patirtį jis naudoja kiekvieno asmens labui. Tai reiškia, kad iš valdžios institucijų jis negauna nei užmokesčio, nei kompensacijos, nei jokios rūšies patogumų. Todėl visa finansinė našta tenka jam pačiam.

Antstolių veiklos sritis galima suskirstyti į dvi dideles kategorijas: Neteisminę ( skolų išieškojimas neteismine tvarka, protokolo sudarymas) ir teisminę ( vykdomojo rašto įteikimas, sprendimo vykdymas). Vykdydamas šią veiklą teismo antstolis dažnai privalo suteikti informaciją apie tai, kaip galima pasinaudoti savo teisėmis, ir atsakyti į klausimus dėl teismo antstolio pareigų. Šią informaciją privaloma suteikti visiškai neatsižvelgiant į tai, ar klientas kreipiasi į jį, ar jis kreipiasi į klientą.

Kiekvienoje teisminėje apygardoje yra visų apygardos teismo antstoliųrūmai. Jos pagrindiniai tikslai – užtikrinti, kad apygardos antstoliai laikytųsi profesinės drausmės taisyklių ir juos reglamentuojančių įstatymų bei kitų teisės aktų, ir spręsti jų tarpusavio ginčus.

Taip pat yra Belgijos nacionaliniai antstolių rūmai, kurių pagrindinės pareigos šios:

 • Užtikrinti, kad antstolių drausmės ir profesinės etikos taisyklės būtų vienodos;
 • Ginti savo narių interesus ir
 • Jiems atstovauti.

Daugiau informacijos galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBelgijos nacionalinio antstolių asociacijos interneto svetainėje.

Kita

Teisėjams ir valstybės advokato pareigūnams padeda įvairūs administraciniai ir teisininkai, pavyzdžiui: teismo sekretoriai arba teisininkai.

Kiekviename teismo posėdyje teisėjui padeda teismo tarnautojas (greffiesaffier). Teismo sekretorius padeda teisėjui pasirengti darbui, pavyzdžiui, parengdamas teismo posėdžiui reikalingus dokumentus. Per teismo posėdį jis rašo posėdžio protokolą ir užtikrina, kad visi dokumentai būtų tinkamai parengti. Be to, jis atlieka ir koordinuoja teismo raštinės administracines ir apskaitos užduotis. Kiekvienas teismas turi raštinę, kuriai vadovauja vyriausiasis teismo sekretorius. Priklausomai nuo teismo dydžio raštinėje dirba vienas ar keli teismo sekretoriai. Teismo sekretoriams savo ruožtu talkina administraciniai darbuotojai.

Teismo sekretoriai ( référendaires /referendarissen) yra advokatai, padedantys teisėjams rengti jų sprendimus. Jie bendradarbiauja nagrinėjant teismo bylas, prižiūrimi vieno ar kelių teisėjų ir vykdo jų nurodymus. Jie nagrinėja bylas, sprendžia teisines problemas ir teisiškai rengia sprendimų projektus.

Prokurorai gali pasitelkti teisininkus, kad šie teisiškai parengtų jų bylas. Prokuratūroje jie vadinami „prokuratūros teisininkais“. Prokuratūros teisininkai visų pirma atlieka teisinius tyrimus, tvarko informaciją arba teisiškai parengia prašymus ir šaukimus, prižiūrimi vieno ar kelių prokurorų, ir vykdo jų nurodymus.

Kiekviena prokuratūra turi prokuratūros sekretoriatą, kuriam vadovauja vyriausiasis sekretorius. Prokuratūros sekretoriai padeda prokurorams visų pirma tvarkyti dokumentus, atlikti tyrimus ir rengti bylas. Jie atnaujina biuro dokumentus ir žurnalus, atnaujina įrašus, tvarko įrašus ir pan.. sekretorių skaičius priklauso nuo biuro dydžio. Prokuratūros sekretoriams savo ruožtu talkina administraciniai darbuotojai.

Teismo raštinėse ir prokuratūrų sekretoriatuose dirba daug administracinių darbuotojų. Administracijos darbuotojai tvarko bylas, susijusias su bylomis ir į duomenų bazes įvestais duomenimis. Kiti administraciniai darbuotojai tvarko korespondenciją, klasifikuoja ir nukreipia į teismo raštinę ar prokuratūros sekretoriatą besikreipiančius asmenis.

Daugiau informacijos apie šias profesijas galima rasti šiame dokumente (378 KB) (378PDF Kb). https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=0586e844-8bd6-4359-9322-d46632d7ef3aLT

Nemokamas teisines konsultacijas teikiančios organizacijos

Kiekvienas pilietis gali gauti teisės specialistų pirmąją nemokamą teisinę konsultaciją. Tai pirminė teisinė pagalba, kai:

 • teikiama praktinė informacija,
 • teisinė informacija,
 • pirmoji teisinė nuomonė arba
 • siunčiama į specializuotą įstaigą.

Klausimas neišsprendžiamas nedelsiant, bet nurodomos pirmosios veiksmų kryptys. Nuolatinė teisinė pagalba teikiama teisingumo rūmuose, taikos teismuose, teismo rūmuose, kai kuriose komunų administracinėse įstaigose, daugelyje viešųjų socialinės pagalbos centrų ir įvairiose ne pelno organizacijose, kuriose yra teisės skyrius.

Daugiau informacijos pateikiama internetinėje brošiūroje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinė pagalba: Geresnės galimybės kreiptis į teismą.

Teisės duomenų bazės

Informacija pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederacinės viešosios teisingumo tarnybos interneto svetainėje (Teisingumo ministerija).


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 23/08/2019