Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juridiskās profesijas - Beļģija

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Šajā iedaļā sniegts pārskats par juridiskajām profesijām Beļģijā.


Juridiskās profesijas

Juridiskās profesijas —
Prokuratūra
#n04 advokātu
tiesneši
citu

juridisko profesiju pārstāvji,
kas sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas
bankas, kas sniedz juridiskos datus

Juridiskās profesijas — ievads

Šajā iedaļā ir sniegta noteikta informācija par tādām juridiskajām profesijām kā

 • prokurori,
 • tiesneši,
 • advokāti,
 • notāri un
 • tiesu izpildītāji.

Prokuratūra

Organizācija

Prokuratūra ir amatpersonas, kas ir piesaistītas valsts prokuratūras dienestam vai nodarbinātības tiesām un kas, īstenojot šo funkciju, pilda savus pienākumus tās tiesas jurisdikcijā, kurā tās atrodas.

Jebkurā tiesas apgabalā (arrondissement judiciare/gerechtelijk arrondissement) amatpersonas, kas pārstāv valsts juriskonsultu biroju pirmās instances tiesā (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), un tāpat kā pirmās instances tiesas (tribunal de la jeunesse/jeugdrechtbank), kas ir pirmās instances tiesas nodaļa, ir valsts juriskonsults (Procupatur du Roi/procuur des Konings), vecākais valsts juriskonsults (“Premjers aizvietotâjs/eerste aizvietotâjs”), kâ arî valsts juriskonsultu vietnieks (aizvietotâji/subsistçmie). Tās darbojas arī policijas tiesās vai policijas tiesās (tribunālā de Police/politikerechtbank) un komerctiesā (tribunālā de commerce/handelsrechtbank) par savu jurisdikciju.

Darba tribunāli (tribunaux de travail /arbeidsrechtbanken) šo funkciju veic darbinieks, kas pazīstams kā darba revidents (“revīzijas veicējs”/“arbeidsweeur”), kam tāpat palīdz vietnieki un, iespējams, vecākie vietnieki. Krimināllietu izskatīšanā viņu kompetences jomā šie darbinieki rīkojas arī krimināltiesā (tribunal labotionnel/korektione rechtbank), kas ir pirmās instances tiesas vai policijas tiesas vai tiesu nodaļa.

Apelācijas tiesu un darba apelācijas tiesu līmenī valsts prokuratūras lomu pilda ģenerālprokurors, kurš vada un pārrauga valsts ģenerālprokuratūras dienesta un darba tiesu ģenerālprokuratūras nodaļas amatpersonas. Ģenerālprokuratūras dienesta gadījumā ģenerālprokuroram palīdz vecākais ģenerāladvokāts, ģenerāladvokāti un ģenerālprokurora vietnieki. Ģenerālprokuratūras nodaļā darbojas vecākais ģenerāladvokāts, ģenerāladvokāti un ģenerāladvokāta vietnieki.

Kasācijas tiesā (Cour de cassation/Hoof van cassesie) Valsts advokāta funkcijas pilda Kasācijas tiesā galvenā valsts, kurai palīdz vecākais ģenerāladvokāts un ģenerāladvokāti. Lai gan ir izmantota viena un tā pati terminoloģija, valsts advokāta amats šeit ir diezgan atšķirīgs. Kasācijas tiesa nelemj par lietas būtību, bet pārbauda tiesvedības likumību un pareizību.

Valsts atbalsta birojs ir neatkarīgs izmeklēšanas un kriminālvajāšanas veikšanā atsevišķos gadījumos, ievērojot tikai atbildīgā ministra tiesības izdot rīkojumu uzsākt kriminālvajāšanu un izdot saistošas krimināltiesību politikas pamatnostādnes, tostarp pamatnostādnes par izmeklēšanas un kriminālvajāšanas politiku.

Loma un pienākumi

Valsts padomnieks pilda vairākus uzdevumus un pienākumus. Šie uzdevumi un pienākumi ir aplūkojami krimināllietu un civillietu izskatīšanas un uzraudzības līmenī.

 • Krimināllietās valsts juriskonsulta biroja advokāti rīkojas sabiedrības interesēs un cenšas nodrošināt kriminālprocesa pienācīgu norisi un atrisināšanu. Tās veic gan attiecībā uz veidu, kādā izskata lietas būtību, gan iepriekšējās informācijas un izmeklēšanas procedūru laikā (attiecībā uz izmeklēšanu par tiesu: pirmstiesas palāta un apsūdzības palāta). Tās uzklausīšanas laikā cenšas piemērot krimināltiesības; tajā pašā laikā tās nodrošina, ka tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai panāktu pieņemto spriedumu pienācīgu izpildi. Zvērināto tiesā valsts prokuratūras uzdevumu pilda ģenerālprokurors, kas darbojas pie apelācijas tiesas, kurš arī var šīs funkcijas deleģēt prokuratūras dienesta amatpersonai.
 • Civillietās valsts juriskonsultu birojs pēc savas iniciatīvas iesaistās apstākļos, kas paredzēti tiesību aktos un vienmēr, kad to prasa sabiedriskā kārtība. Šādās lietās valsts prokuratūra sniedz atzinumu (rakstisku vai mutisku) par attiecīgo lietu.Valsts prokuratūra ir jāinformē par iemesliem, kas saistīti ar īpašiem jautājumiem, kuri uzskaitīti Tiesu kodeksa 764. panta 1. punktā, lai sniegtu atzinumu. Viņš var arī saņemt paziņojumu par visiem citiem iemesliem, ja viņš to uzskata par vajadzīgu, kā arī tiesa vai tribunāls pēc savas ierosmes var arī pieņemt rīkojumu (“Tiesu kodeksa 764. panta 2. punkts”).

Tāpat kā tikai īsi aprakstīti galvenie uzdevumi, valsts padomdevēja birojs nodrošina arī to, ka tās jurisdikcijā tiek uzraudzīti un pienācīgi piemēroti lēmumi un pamatnostādnes attiecībā uz kriminālpolitiku.

Kriminālpolitikas norādījumus izdod Tieslietu ministrija pēc apspriešanās ar Ģenerālprokuroru kolēģiju (kuru veido pieci ģenerālprokurori, kas darbojas pie apelācijas tiesām).

Šī padome ir tieslietu ministra pakļautībā un pieņem lēmumus, lai panāktu maksimālu konsekvenci politikas izstrādē un koordinēšanā, kā arī valsts advokātu biroja pienācīgu darbību kopumā.

Valdes jurisdikcija ir spēkā visā valstī, un tās lēmumi ir saistoši galvenajam valsts padomdevējam apelācijas tiesās un visiem valsts advokātu biroja locekļiem, kas atrodas to pakļautībā un vadībā.

Plašāka informācija Saite atveras jaunā logāpieejama tīmekļa vietnē par publisko piedāvājumu.

Tiesneši

Organizācija

Beļģijas valsts balstās uz varas dalīšanas principu, proti, likumdevējvaru, izpildvaru un tiesu varu. Tiesu sistēma ir neatkarīga.
Izšķir tiesu (zemākās instances tiesas un apelācijas tiesas) un Kroņa (Kroņa) tiesību amatpersonas (skatīt iepriekš).
Tiesu iestādes (galvenā mītne) lemj par strīdiem, un tās veic tiesas un tribunāli. Tā kontrolē arī izpildvaras aktu likumību.
Kopumā tos tiesu tiesnešus, kuri darbojas zemākā līmeņa tiesās, apzīmē ar terminu “tiesnesis”, savukārt tos, kuri darbojas apelācijas tiesās, apzīmē ar terminu “padomnieks”.
Tiesu tiesnešu uzdevums ir piemērot likumu situācijai/strīdam, kas viņiem jāizskata civillietā, kā arī personām, kuras izdarījušas pārkāpumu.
Dažās tiesās neprofesionāli tiesneši apvienojas kopā ar tiesnešiem. Neprofesionāli tiesneši ir atrodami šādās tiesās:

 • Komerctiesa: profesionāli tiesneši un profesionālie tiesneši (neprofesionāļi).
 • Darba tiesa: profesionāli tiesneši un (neprofesionāli) tiesneši
 • Sodu izpildes tiesa: tiesas tiesnešiem un vērtētājiem par sodu piemērošanu.

Prokuratūra tiesu sistēmā veic īpašu sociālu uzdevumu, kas papildus krimināltiesību standartu ievērošanai ietver arī civiltiesiskus uzdevumus, tostarp sociālo, jaunatnes un komerctiesību jomā.

Pārvaldība un atbalsts

Saite atveras jaunā logāTiesu un tribunālu kolēģija

Tiesas ir daļa no tiesu sistēmas. Ievērojot likumdevēja piešķirtās pilnvaras, tās neatkarīgi, objektīvi un profesionāli palīdz risināt konfliktus neatkarīgā, objektīvā un profesionālā veidā, ievērojot likumdevēja piešķirtās pilnvaras, vienlaikus ievērojot tiesību aktus un izmantojot pieejamos līdzekļus, lai panāktu pēc iespējas augstāku kvalitāti.
Kolēģija palīdz tiesām un tribunāliem savu galveno uzdevumu izpildē:

 • pieprasīt pārredzamā, profesionālā un labi pamatotā veidā nepieciešamos līdzekļus un nodrošināt pēc iespējas labāku tās izmantošanu;
 • darboties kā preses pārstāvim tiesu un tribunālu vadībā attiecībā uz ārējiem dalībniekiem;
 • atbalsta sniegšana tiesu un tribunālu vadībai

Saite atveras jaunā logāValsts prokurora birojs

Papildus pieciem Ģenerālprokuroriem, Ģenerālprokuratūru veido Federālais prokurors, trīs Valsts prokurora padomes locekļi un Darba revidenta padomes loceklis. Kopā tie risina visus jautājumus saistībā ar Prokuratūras labu pārvaldību.
Prokuroru kolēģijas priekšsēdētājs ir arī Ģenerālprokuratūras kolēģijas priekšsēdētājs.
Pirmkārt, Prokuratūra vadības ziņā atbalsta kriminālpolitikas izpildi, kā to noteikusi Prokuroru kolēģija. Otrkārt, tā tiecas panākt pilnīgu Prokuratūras kvalitāti, jo īpaši komunikācijas, zināšanu pārvaldības, datorizācijas, darba slodzes mērījumu, darba procesu, statistikas un cilvēkresursu stratēģiskās pārvaldības jomā. Visbeidzot, tas sniedz juridiskas personas — t. i., ģenerālprokuratūras, prokuratūras prokuratūras, prokuratūras, prokuratūras un federālās prokuratūras prokuratūras — ar atbalstu vadības līmenī.
Lai veiktu šos uzdevumus, prokuratūra veic visus nepieciešamos pasākumus un var izdot saistošus ieteikumus un direktīvas.
Ar direktora lēmumu uz laiku var pieaicināt arī citus darbiniekus. Tā regulāri organizē konsultācijas ar tieslietu ministru.

Atzinums

Saite atveras jaunā logāTiesu konsultatīvā padome

Tiesu iestāžu konsultatīvā padome (AKK) ir pārstāvis tiesu iestāžu jautājumos visos jautājumos, kas saistīti ar tiesu iestāžu statusu, darba apstākļiem un tiesībām.

Autonomas un federālas juridiskās personas

Saite atveras jaunā logāConseil supérieur de la Justice
Contrôle et avis

Augstajai Tieslietu padomei vajadzētu palīdzēt Beļģijas tiesu sistēmai labāk darboties, ieņemot izšķirošu lomu tiesnešu atlasē un iecelšanā, īstenojot ārējo kontroli pār tās darbību, jo īpaši ar revīzijām, īpašām izmeklēšanām un sūdzību izskatīšanu, kā arī sniedzot atzinumus.
CSJ ir neatkarīga Parlamenta, valdības un tiesu iestāžu struktūra.

Saite atveras jaunā logāTiesu iestāžu mācību institūts

Apmācības

IFJ ir neatkarīga federālā iestāde, kas ir atbildīga par tiesnešu un tiesu iestāžu tiesnešu un locekļu pilnīgas attīstības un apmācības politikas izstrādi un īstenošanu, lai veicinātu tiesu sistēmas kvalitāti.

Juristi

Loma un pienākumi

Juristi ir juristi un tieslietu speciālisti. Uz tiem attiecas rīcības noteikumi, kas garantē to pilnīgu neatkarību. Viņiem ir arī pienākums glabāt dienesta noslēpumu.

Juristi ir apmācīti rīkoties dažādās tiesību jomās, kas bieži pārklājas (uzņēmējdarbības tiesības, administratīvās tiesības, pilsētplānošanas noteikumi, nodokļu tiesības, ģimenes tiesības u. c.). Karjeras gaitā juristi var specializēties vienā vai vairākās no šīm jomām, kur viņi ir ieguvuši īpašas zināšanas.

Advokāta uzdevums ir palīdzēt saviem klientiem ne tikai tiesās, bet arī visos gadījumos, kad viņiem var būt vajadzīga juridiskā palīdzība, pārstāvis, atzinuma sagatavotājs vai pat morāls atbalsts.

Tāpēc to uzdevums ir trīskāršs:

 • Konsultēt advokātus
 • Samierinātāji ar juristiem
 • Advokāti

Jebkurš advokāts var atsaukties uz savu klientu un pārstāvēt savu klientu jebkurā tiesas valstī — policijas tiesā, miertiesneša tiesā (tiesnesis de paix/vredegerecht), pirmās instances tiesā, komerctiesā, darba tiesā, apelācijas tiesā, darba tiesā, zvērināto tiesā vai Valsts padomē (Conseil d’État/Raad van State) — un pat citās Eiropas Savienības valstīs.

Tie arī sniedz palīdzību arbitrāžas vai mediācijas procesā un attiecībā uz jebkuru alternatīvu risinājumu konfliktu risināšanai (Méthode Alternative de Résolution des Conflits — M.A.R.C.) vai sanāksmi.

Juristi neiejaucas tikai konfliktu gadījumā. Izmantojot konsultācijas, ko tās sniedz, vai līgumus, ko tās izstrādā vai pielāgo, bieži vien ir iespējams izvairīties no vēršanās tiesā.

Tie var palīdzēt arī tad, ja jums nepieciešams īrēt vai nopirkt nekustamo īpašumu, ja jūs vēlaties izveidot uzņēmumu, ja to sakropļojat ar parādu, ja jūs vēlaties noslēgt līgumu ar jaunu darba devēju, ja esat cietis nelaimes gadījumā vai uzbrukt, ja jūs esat izsaukts uz tiesu, ja jūs esat šķirts no partnera, utt.

Juristi visiem:

Cilvēkiem ar zemiem ienākumiem likums sniedz juridiskās palīdzības pakalpojumus (iepriekš pro deo) un juridisko palīdzību.

Juridiskās palīdzības veidā advokāta pakalpojumi tiek padarīti pieejami pilnīgi vai daļēji bez maksas. Tā ir organizēta 2. gadā:

 • Juridiskā palīdzība 1. līnijā ir pieejama visiem bez jebkādiem ienākumu nosacījumiem. Dažos gadījumos (pastāvība) īsu konsultāciju laikā ir pieejami juristi: Pirmā juridiskā padomniece, informācijas pieprasījums u.
  c. Juridiskās palīdzības komitejas (C.A.J.) atbild par pirmo rindiņu.
 • Juridiskā palīdzība 2. līnijā ir pieejama personām, kas atbilst konkrētiem finanšu nosacījumiem vai dažās situācijās. Šis atbalsts, kas ir pilnībā vai daļēji bezmaksas atkarībā no situācijas, ļauj saņemt advokāta iecelšanu, lai jums palīdzētu tiesas vai administratīvā procesā, sniegtu Jums sīkākas konsultācijas vai pat mediācijas kontekstā.
  juridiskās palīdzības biroji (B.A.J.) ir atbildīgi par juridisko palīdzību 2. līnijā.

Juridiskā palīdzība nozīmē to, ka maksājumi, kas radušies procedūras laikā (droit de greffe/d’enregistrement (reģistra izmaksas), frais d’huissier/noire/eksperts (maksa par tiesu amatpersonām/notāriem/ekspertu ziņojumiem), netiks segti vai tikai daļēji tiks iekasēti. Lai saņemtu tiesas izdevumus par palīdzības sniegšanu klientiem, viņiem pašiem vai ar sava advokāta starpniecību jāsazinās ar juridiskās palīdzības biroju.

Atbildīgās iestādes

Visi advokāti ir advokatūras locekļi (barreau/balie). Pašlaik Beļģijā ir 25 bāri.

Ordre des Barreaux un germanophone (AVOCHATS.BE) ir organizācija, kas apvieno visus Francijas un vācu valodā runājošo kopienu (11 franciski runājošās kopienas un 1 vāciski runājošās kopienas) rindas.

Orde van Vlaamse Balies (O.V. B.) ir organizācija, kas apvieno holandiešu valodā runājošo kopienu (13 biroju) advokātu birojus.

Informāciju par advokāta profesiju var iegūt, iepazīstoties ar šādām tīmekļa vietnēm:

Šī datubāze ir pieejama bez maksas.

Notāri

Notāri ir karaļa ieceltas valsts amatpersonas, kuru īpašais uzdevums ir apliecināt viņu klātbūtnē veiktu aktu autentiskumu. Saskaņā ar likumu noteiktiem aktiem ir nepieciešama notāra iesaistīšana, lai fiksētu pušu vienošanos (autentiski dokumenti). Tādējādi, piemēram, notāra iesaistīšana ir nepieciešama, pārdodot īpašumu. Notārs, kas rīkojas, lai sagatavotu autentiskus aktus, var arī izmantot, lai likvidētu mantojumu, izstrādātu privātu nolīgumu vai saņemtu atzinumu, utt.

Notāru atbildība galvenokārt attiecas uz trim galvenajām jomām:

 • Īpašuma tiesības (nekustamā īpašuma pārdošana, aizņēmums u. c.).
 • Ģimenes tiesības (laulību līgumi, mantošana, šķiršanās u. c.).
 • Uzņēmējdarbības tiesības (uzņēmumu dibināšana utt.).

Ir Valsts notāru kamera: Tā galvenie uzdevumi ir:

 • Pārstāvēt Beļģijas notārus attiecībā uz iestādēm un iestādēm, kas ir tās kompetencē,
 • Izstrādāt profesionālās rīcības noteikumus,
 • Sniegt ieteikumus notāru palātām, lai palīdzētu saglabāt profesionālo disciplīnu.

Ir arī provinču notāru palātas — profesijas disciplinārās struktūras —, kuru galvenie uzdevumi ir nodrošināt profesionālās ētikas normu ievērošanu un profesionālo strīdu atrisināšanu (piemēram, sūdzību izskatīšana). Attiecībā uz sūdzību izskatīšanu notāra profesijā Saite atveras jaunā logāir izveidots arī valsts ombuda dienests (www.ombudsnotaire.be).

Visbeidzot, notāri ir pārstāvēti arī Belge Fédération Royale du Notariat Belge (Fédération Royale du Notariat Belge/Feddorf).Fedle ir tās notariāta profesionālā asociācija, kas atbalsta pētījumus, sniedzot juridiskas konsultācijas, padomus un ieteikumus attiecībā uz pētījuma vadību, IT risinājumiem, apmācību un informāciju plašai sabiedrībai. Fedre attiecas uz 1.150 studiju tīklu ar 1.550 notāriem un 8.000 personām, kas sadarbojas.

Plašāka informācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāBeļģijas Notāru Karaliskās federācijas tīmekļa vietnē.

Citas juridiskās profesijas

Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītāji ir profesionālas un valsts amatpersonas, kas pilda savas funkcijas kā pašnodarbinātas personas. Citiem vārdiem sakot, tiem ir divējāda profesionālā identitāte: no vienas puses, tie ir valsts amatpersonas; No otras puses, viņi pilda savus pienākumus neatkarīgi.

Tās ir valsts tiesību subjekti, jo valsts ir piešķīrusi tām daļu no oficiālas iestādes. Tādēļ viņi nevar atteikties atbildēt uz pieprasījumu iesaistīties, izņemot gadījumus, kad to neļauj viņu profesionālās rīcības kodekss vai likums, kā, piemēram, interešu konflikta vai nelikumīga pieprasījuma gadījumā. Tādēļ tiesu izpildītāji nekad nerīkojas pēc savas iniciatīvas, bet vienmēr pēc pieprasījuma, kuru izteicis kāds, kas viņiem uztic formālu uzdevumu. Katra uzdevuma izpildē viņiem ir jāievēro dažādas juridiskās prasības. Turklāt tiesu izpildītāji par savu darbību var saņemt samaksu, lai pilnībā vai daļēji segtu viņu izmaksas.

Būdami pašnodarbinātas personas, tiesu izpildītāji rīkojas neatkarīgi un objektīvi. Turklāt viņu profesionālā pieredze ir ikviena rīcībā. Tas nozīmē, ka no valsts iestādēm viņi nesaņem nekādu atalgojumu, piemaksu vai kompensāciju. Viņiem ir jāmaksā par visiem pašiem.

Procesu serveru iejaukšanās jomas ietilpst divās plašās kategorijās: Intervence ar nosaukumu “ārpustiesas” (parādu brīvprātīga atgūšana, ziņojumi) un “tiesas ” (nozīmē lēmuma izpilde). Kad tiesu izpildītājs veic kādu no šiem pasākumiem, viņam bieži būs pienākums sniegt informāciju par to, kā jūs varat izmantot savas tiesības, un atbildēt uz jautājumiem par tiesu izpildītāja lomu, Atšķirību nerada tas, vai jūs izmantojat viņu pakalpojumus, vai arī viņu rīcība skar jūs.

Katrā tiesu rajonā ir palāta, kuru veido visi attiecīgā rajona tiesu izpildītāji. Tās galvenie mērķi ir nodrošināt, lai rajona tiesu izpildītāji ievēro profesionālās disciplīnas noteikumus un tiesību aktus un noteikumus, kas uz tiem attiecas, kā arī lai izšķirtu strīdus, kas var rasties to starpā.

Pastāv arī Beļģijas Tiesu izpildītāju nacionālā palāta, kuras galvenie uzdevumi ir šādi:

 • Nodrošināt tiesu izpildītāju profesionālās rīcības disciplīnu un noteikumu vienveidību,
 • Aizstāvēt savu biedru intereses un
 • Pārstāvēt viņus.

Plašāka informācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāBeļģijas Valsts tiesu izpildītāju apvienības tīmekļa vietnē.

Citi

Tiesnešu un advokātu biroja darbiniekiem palīdz plašs administratīvo un juridisko profesiju pārstāvju loks, piemēram, tiesas lietveži vai juridiskie sekretāri.

Katrā tiesas sēdē tiesnesis palīdz tiesas lietim (greffier/ satriete). Sekretārs apstiprina tiesneša darbu, piemēram, sagatavojot lietas izskatīšanai. Tiesas sēdē sekretārs reģistrē tiesvedību un nodrošina visu nepieciešamo dokumentu pareizu sagatavošanu. Sekretārs veic un koordinē tiesas reģistra uzdevumus (greffe/greffie). Katrai tiesai ir reģistrs, ko vada galvenais ierēdnis vai reģistrs (šefpavārs/nagu rifators). Reģistrā ir viens vai vairāki tiesas sekretāri atkarībā no tiesas lieluma. Savukārt tiesas darbiniekiem var palīdzēt administratīvais personāls.

Juridiskie sekretāri ( référendaires /referendarissen) ir juristi, kas palīdz tiesnešiem viņu spriedumu sagatavošanā. Tie palīdz izskatīt lietas, norādījumus un viena vai vairāku tiesnešu pienākumus. Viņi izskata šo lietu, izskata juridiskos jautājumus un sagatavo spriedumus.

Valsts advokātu biroja darbinieki var iesaistīt arī advokātus savu lietu juridisko aspektu sagatavošanā. Šie juristi ir pazīstami kā juristi du parkets/parketmediten. Tie veic juridisku izpēti, vada izmeklēšanu vai sagatavo uzaicinājumu un iesniegumu juridiskos aspektus, uz norādījumiem un par viena vai vairāku valsts advokātu biroja darbinieku atbildību.

Katras pārstāvniecības birojam ir sekretariāts, kuru vada galvenais sekretārs. Šie sekretāri palīdz tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem sagatavot dokumentus pētniecības un dokumentācijas jomā un apkopot dokumentus. Tie saglabā biroja dokumentus un reģistrus, veic uzskaiti utt. Tulku skaits ir atkarīgs no biroja lieluma. Sekretāriem var palīdzēt arī administratīvais personāls.

Tiesu reģistros un valsts advokātu birojos ir nodarbināts liels skaits administratīvā personāla. Administratīvais personāls apstrādā lietas par lietām, kurās izskata lietas, un datus, kas ievadīti datubāzēs. Citi administratīvie darbinieki atrodas amatā un tiek kārtoti, kā arī tiešie apmeklētāji, kas ierodas birojā.

Sīkāka informācija par šīm profesijām atrodama šajā dokumentā (378 KB) (378PDF Kb). https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=0586e844-8bd6-4359-9322-d46632d7ef3aLV

Organizācijas, kas sniedz juridiskās konsultācijas bez maksas

Visi pilsoņi var iegūt bezmaksas sākotnējās juridiskās konsultācijas, ko sniedz tiesību profesionāļi. Tā ir primārā juridiskā palīdzība:

 • praktiska informācija,
 • juridiska informācija,
 • sākotnējs juridisks atzinums vai
 • nodošana specializētajai organizācijai.

Jautājums netiek tūlīt atrisināts, bet tiek sniegtas sākotnējas vadlīnijas. Juridiskās palīdzības kontaktpunkti ir izveidoti pie zemākā līmeņa tiesām, miertiesām, kopienas tiesu centriem, dažām pašvaldībām, vairuma publisko sociālās labklājības centru un dažādām bezpeļņas organizācijām, kurām ir juridiskais dienests.

Papildu informācija ir pieejama šādā tiešsaistes brošūrā: Saite atveras jaunā logāTiesiskā palīdzība. Labāka tiesu iestāžu pieejamība.

Juridiskās datubāzes

Informācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāFederal Public Service Justice (Tieslietu ministrijas) tīmekļa vietnē.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 23/08/2019