Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnické profesie - Belgicko

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

V tejto časti nájdete prehľad jednotlivých právnických profesií v Belgicku.


Právnické profesie

Právnické povolania – prokuratúra#n02
— sudcov#n04 právnikov
iných organizácií

právnických povolaní,
ktoré poskytujú bezplatné právne poradenstvo bankám
poskytujúcim právne údaje

Právnické povolania – úvod

V tejto časti nájdete niekoľko informácií o právnických profesiách vrátane:

 • prokurátori,
 • sudcov,
 • právnikov,
 • notárov a
 • súdni úradníci.

Prokuratúra

Organizácia

Prokuratúra sa skladá z úradníkov, ktorí sú pridelení k prokuratúre alebo prokuratúre na úrade práce a ktorí pri výkone tejto funkcie vykonávajú svoje funkcie v obvode súdu, v ktorom majú sídlo.

V každom súdnom obvode (arrondissement judiciare/gerechtijk arrondissement) sú úradníci zastupujúci štátnu prokuratúru na súde prvého stupňa (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), ako aj pred súdom prvého stupňa, ktorý je oddelením prvostupňového súdu, štátnym poradcom (procureur du Roi/procureur des Konings), vyšším zástupcom štátneho zástupcu (prednosta/eerste substitut) a zástupcom štátneho zástupcu (náhrada/sesternica). Túto úlohu plnia aj na súde policajnom súde alebo na súdoch a na obchodnom súde vo svojom obvode.

Pred pracovnými tribunálmi na pracovných súdoch (tribunaux de travail /arbeidsrechtbanken) je táto funkcia vykonávaná úradníkom známym ako audítor práce (Auditeur du travail/arbeididsauditur), ktorému tiež pomáhajú zástupcovia a prípadne vyšší zástupcovia. Títo prokurátori vykonávajú svoju činnosť aj na priestupkovom súde, ktorý je sekciou prvostupňového súdu, a na policajnom súde alebo súdoch v trestných záležitostiach patriacich do ich právomoci.

Na úrovni odvolacích súdov a odvolacích súdov vykonáva generálny prokurátor úlohu generálneho prokurátora, ktorý riadi a vykonáva dohľad nad právnymi úradníkmi verejnej prokuratúry a útvarmi generálneho prokurátora, ktoré sú činné na úrade práce. V prípade všeobecnej prokuratúry pomáha generálnemu prokurátorovi vysokým generálnym advokátom, generálnym advokátom a generálnym prokurátorom generálnych prokurátorov. V prípade generálneho prokurátora je generálny advokát, generálni advokáti a generálni advokáti generálneho advokáta.

Na kasačnom súde úlohu štátnej prokuratúry vykonáva generálny prokurátor pri tomto súde, ktorému tam pomáha prvý generálny advokát a generálni advokáti. Napriek rovnakej terminológii tu štátna prokuratúra plní úplne inú úlohu. Kasačný súd totiž nerozhoduje o podstate prípadu, ale dohliada na zákonnosť a správnosť konania.

Štátna prokuratúra je nezávislá pri výkone individuálnych vyšetrovaní a stíhaní, čím nie je dotknuté právo príslušného ministerstva nariaďovať stíhanie a prijímať záväzné smernice v oblasti trestnej politiky vrátane politiky vyšetrovania a stíhania.

Úloha a povinnosti

Štátna prokuratúra je poverená radom úloh a poslaní. Tieto úlohy a povinnosti sú na úrovni prípadov a sledovania tak trestných vecí, ako aj občianskoprávnych vecí.

 • V trestných veciach dohliadajú štátni prokurátori štátnej prokuratúry (v záujme spoločnosti) na riadny priebeh a výsledky trestného konania. Robia tak vo vzťahu k spôsobu, akým sa rieši podstata prípadu, ako aj počas predchádzajúcich informačných a vyšetrovacích konaní (v prípade vyšetrovacích súdov: predsúdna komora a obžaloba). Na pojednávaní sa usilujú o uplatnenie trestného práva; zároveň zabezpečujú, aby sa prijali potrebné opatrenia na primerané presadzovanie uložených trestov. Pred porotným súdom je úlohou prokuratúry vo vzťahu k odvolaciemu súdu, ktorý však môže túto úlohu delegovať aj na člena prokuratúry.
 • V občianskoprávnych záležitostiach štátna prokuratúra koná z úradnej moci v prípadoch, ktoré určuje zákon, a vždy, keď verejný poriadok vyžaduje jej intervenciu. V takýchto prípadoch prokuratúra vydá stanovisko (písomné alebo ústne) týkajúce sa prípadu.Prokuratúra musí byť informovaná o dôvodoch týkajúcich sa špecifických záležitostí uvedených v článku 764 ods. 1 súdneho poriadku na zaujatie stanoviska. Môže tiež obdržať oznámenie o všetkých ostatných dôvodoch, ak to považuje za vhodné, a môže byť tiež nariadený súdom alebo tribunálom bez návrhu (článok 764 ods. 2 súdneho poriadku).

Okrem týchto hlavných úloh je štátna prokuratúra v rámci svojho obvodu príslušná aj vo veci riadneho sledovania a výkonu rozhodnutí a smerníc týkajúcich sa trestnej politiky.

Smernice v oblasti trestného práva stanovuje minister spravodlivosti po porade s radou generálnych prokurátorov (ktorú tvoria piati prokurátori odvolacích súdov).

Toto kolégium podlieha ministrovi spravodlivosti a prijíma rozhodnutia na účely čo možno najkoherentnejšej tvorby a koordinácie politiky a správneho všeobecného fungovania štátnej prokuratúry.

Príslušnosť kolégia zahŕňa celé územie Belgického kráľovstva a jeho rozhodnutia sú záväzné pre generálnych prokurátorov pri odvolacích súdoch a pre všetkých členov štátnej prokuratúry, ktorí im podliehajú.

Viac informácií nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknestránke verejnej ponuky.

Sudcovia

Organizácia

Belgický štát je založený na zásade deľby moci, konkrétne zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Súdnictvo je nezávislé.
Rozlišuje sa medzi sudcami na súdoch nižšieho stupňa (súdy nižšieho stupňa a odvolacie súdy) a orgánmi štátu (štátna prokuratúra alebo prokuratúra – pozri vyššie).
Súdnictvo (ústredie) rozhoduje o sporoch a vykonávajú ho súdy a tribunály. Kontroluje aj zákonnosť aktov výkonnej zložky výkonnej moci.
Títo sudcovia, ktorí zasadajú na nižších súdoch, sa vo všeobecnosti nazývajú „sudcovia“, zatiaľ čo tí, ktorí sedia v odvolacích súdoch, sa tiež nazývajú „poradcovia“.
Úlohou členov zboru je uplatňovať právo na situáciu/spor, ktorý im bol predložený v občianskej veci, ako aj na osoby, ktoré spáchali trestný čin.
Na niektorých súdoch zasadajú sudcovia, ktorí nie sú profesionálnymi sudcami, spolu so sudcami z povolania. Prísediaci sudcovia sa nachádzajú na týchto súdoch:

 • Obchodný súd: profesionálnych sudcov a profesionálnych sudcov (neprofesionálnych).
 • Pracovný súd: sudcovia z povolania a (neprofesionálni) sudcovia
 • Rozsudok súdu pre výkon trestu: sudcov a hodnotiteľov uplatňovania trestov.

Prokuratúra vykonáva osobitnú sociálnu úlohu v súdnictve, ktorá okrem dodržiavania noriem trestného práva zahŕňa aj misie civilnej povahy, okrem iného v oblasti sociálneho, mládežníckeho a obchodného práva.

Riadenie a podpora

Odkaz sa zobrazí v novom okneKolégium súdov a tribunálov

Súdy sú súčasťou súdnictva. V rámci právomocí, ktoré mu udelil zákonodarca, prispievajú k riešeniu konfliktov alebo k ich predchádzaniu nezávislým, nestranným a profesionálnym spôsobom v rámci právomocí zverených zákonodarcom, pričom dodržiavajú právne predpisy a používajú dostupné prostriedky na dosiahnutie najvyššej možnej kvality.
Kolégium pomáha súdom a tribunálom pri plnení ich hlavných úloh:

 • žiadosť transparentným, profesionálnym a riadne podloženým spôsobom o potrebné prostriedky a zabezpečenie ich najlepšieho možného použitia;
 • vystupovať ako hovorca správy súdov a tribunálov, pokiaľ ide o vonkajšie strany;
 • poskytovanie podpory riadeniu súdov a tribunálov

Odkaz sa zobrazí v novom okneKolégium prokuratúry

Okrem piatich všeobecných prokurátorov sa generálna prokuratúra skladá z troch členov generálnej prokuratúry, troch členov generálnej prokuratúry a člena rady audítorov. Spoločne sa zaoberajú všetkými otázkami súvisiacimi s dobrou správou prokuratúry.
Predseda kolégia prokurátorov je zároveň predsedom kolégia prokuratúry.
Po prvé generálna prokuratúra z hľadiska riadenia podporuje vykonávanie politiky v oblasti trestného práva tak, ako ju určilo kolégium generálnych prokurátorov. Po druhé, usiluje sa o úplnú kvalitu prokuratúry, najmä v oblasti komunikácie, riadenia poznatkov, výpočtovej techniky, merania pracovného zaťaženia, pracovných postupov, štatistiky a riadenia ľudských zdrojov. Napokon poskytuje právne subjekty – t. j. generálne prokuratúry, prokuratúry úradov prokuratúry, prokuratúry, prokuratúry a Spolkové prokuratúry – s podporou na úrovni vedenia.
Na vykonávanie týchto úloh prijíma prokuratúra všetky potrebné opatrenia a môže vydávať záväzné odporúčania a smernice.
Ostatní zamestnanci sa môžu spoločne dočasne zúčastniť na zasadnutiach rady na základe rozhodnutia riaditeľa. Pravidelne organizuje konzultácie s ministrom spravodlivosti.

Stanovisko

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna Poradná rada

Poradná rada pre súdnictvo je zástupcom súdnictva vo všetkých otázkach týkajúcich sa postavenia, pracovných podmienok a práv súdnictva.

Autonómne a federálne právne subjekty

Odkaz sa zobrazí v novom okneConseil supérieur de la Justice
Contrôle et avis

Vysoká rada spravodlivosti by mala pomáhať systému súdnictva v Belgicku lepšie fungovať tak, že bude zohrávať rozhodujúcu úlohu pri výbere a vymenúvaní sudcov vykonávaním externej kontroly jej fungovania, najmä prostredníctvom auditov, osobitných vyšetrovaní a vybavovania sťažností a vydávania stanovísk.
CSJ je nezávislým orgánom Parlamentu, vlády a súdnictva.

InštitútOdkaz sa zobrazí v novom okne justičnej odbornej prípravy

Odborná príprava

IFJ je nezávislý spolkový orgán zodpovedný za tvorbu a vykonávanie úplnej politiky rozvoja a odbornej prípravy sudcov a členov súdnictva s cieľom prispieť ku kvalitnému spravodlivosti.

Právnici

Úloha a povinnosti

Advokát je osoba so vzdelaním v oblasti práva a spravodlivosti. Podlieha profesijným pravidlám, ktoré zaručujú jeho úplnú nezávislosť. Jedným z týchto pravidiel je napríklad aj zachovanie služobného tajomstva.

Advokát absolvuje odbornú prípravu na zastupovanie klientov v rôznych oblastiach práva, ktoré sa často prelínajú (právo obchodných spoločností, správne právo, právo územného plánovania, daňové právo, rodinné právo atď.). Počas vykonávania svojho povolania sa advokát môže špecializovať na jednu alebo viac oblastí, v ktorých získal špeciálne odborné znalosti.

Úlohou advokáta je pomáhať klientom nielen na súdoch, ale aj v každej situácii, v ktorej môžu potrebovať právnu pomoc, hovorcu, prípravu zmluvnej dokumentácie alebo právnu podporu.

Vo všeobecnosti ide o trojitú činnosť:

 • Advokát radí,
 • Advokát zmieruje,
 • Advokát obhajuje.

Advokát môže svojich klientov zastupovať na všetkých súdoch kráľovstva (tribunal de Police, Justice de Paix, tribunal de première instance, tribunal de Commerce, tribunal du Travail, cour d’Appel, cour du Travail, cour d’Assises, conseil d’Etat), ako aj v iných krajinách Európskej únie.

Takisto vám môže pomôcť v prípade arbitráže alebo mediácie, vo všetkých prípadoch alternatívneho riešenia sporov alebo pri akomkoľvek rokovaní alebo stretnutí.

Advokát nezasahuje len v prípade konfliktu. Tým, že poskytuje poradenstvo alebo navrhuje či upravuje zmluvnú dokumentáciu, často umožňuje vyhnúť sa súdnemu sporu.

Môže vám tiež pomôcť, ak si chcete prenajať alebo kúpiť nehnuteľnosť, založiť obchodnú spoločnosť, vyriešiť dlhy, uzavrieť pracovnú zmluvu s vaším novým zamestnávateľom alebo ak ste sa stali obeťou nehody alebo útoku, ak ste predvolaní na súd alebo chcete ukončiť manželský zväzok atď.

Advokát pre každého:

Pre osoby, ktoré nemajú dostatočné prostriedky, zákon upravuje službu právnej pomoci (aide juridique, predtým nazývaná služba pro deo) a právnu podporu (assistance judicaire):

Právna pomoc umožňuje využiť bezplatne alebo čiastočne bezplatne služby advokáta. Je organizovaná v roku 2:

 • Právna pomoc v 1. línii je dostupná pre každého bez akýchkoľvek podmienok príjmu. Ide o stálu službu, počas ktorej sú advokáti k dispozícii na krátke konzultácie: Za prvý riadok sú zodpovední prvý právny poradca, žiadosť o informácie
  atď. Výbor pre právnu pomoc (C.A.J.).
 • Právna pomoc v rámci 2. línie je dostupná pre osoby, ktoré spĺňajú určité finančné podmienky alebo v určitých situáciách. Táto pomoc, ktorá je úplne alebo čiastočne bezplatná v závislosti od situácie, umožňuje získať vymenovanie advokáta, ktorý vám pomôže v súdnych alebo správnych konaniach, poskytne vám podrobnejšie poradenstvo alebo dokonca v kontexte mediácie. úrady
  právnej pomoci (B.A.J.) sú v 2. riadku zodpovedné za právnu pomoc.

Právna podpora umožňuje úplné alebo čiastočné oslobodenie od nákladov konania (súdneho poplatku, registračného poplatku, nákladov súdneho úradníka, notára, znalca atď.). O poskytnutie tejto podpory sa žiada osobne alebo prostredníctvom advokáta v kancelárii právnej podpory (bureau d’assistance judiciaire).

Zodpovedné úrady

Každý advokát je členom niektorej advokátskej komory. V súčasnosti existuje v Belgicku 25 advokátskych komôr.

Ordre des Barreaux Francophones et germanophone (AVOCATS.BE) je organizácia, ktorá spája všetky bary francúzskeho a nemeckého jazyka (11 frankofónneho a 1 nemeckého jazyka).

Združenie flámskych advokátov (Orde van Vlaamse Balies, O.V.B.) je organizáciou, ktorá združuje všetky advokátske komory flámsky hovoriacich advokátov (13 advokátskych komôr).

Viac informácií o povolaní advokáta možno nájsť na týchto webových stránkach:

Prístup do tejto databázy je bezplatný.

Notári

Notári sú verejní úradníci vymenovaní kráľom, ktorého osobitná úloha spočíva v autentifikácii nástrojov, ktoré boli pred nimi vykonané. Niektoré nástroje zo zákona vyžadujú zapojenie notára, aby sa dosiahla dohoda dosiahnutá medzi zmluvnými stranami (verejné listiny). Napríklad pri predaji nehnuteľnosti je potrebné sa obrátiť na notára. Okrem toho, že notár rozhoduje o vyhotovovaní verejných listín, môže sa tiež použiť na likvidáciu dedičstva, návrh súkromnej dohody alebo získanie stanoviska atď.

Do kompetencie notárov spadajú predovšetkým tri dôležité oblasti:

 • Právo o nehnuteľnostiach (predaj nehnuteľnosti, pôžička...),
 • Rodinné právo (manželská zmluva, dedičstvo, rozvod atď.) a
 • Obchodné právo (zakladanie spoločností...).

Existuje aj federálna notárska komora. Jeho hlavné úlohy sú:

 • Zastupovať notárov Belgicka pred orgánmi a úradmi v rámci jej právomocí,
 • Stanoviť pravidlá profesionálneho správania,
 • Poskytovať notárskym komorám vhodné odporúčania týkajúce sa dodržiavania disciplíny.

Existujú aj notárske komory na úrovni provincií, ktoré sú disciplinárnymi orgánmi profesie a ich hlavným poslaním je dohliadať na dodržiavanie deontologických pravidiel a riešiť profesijné spory (napríklad vybavovať sťažnosti). Pokiaľ ide o vybavovanie sťažností, pre notárske povolanie bola zriadená Odkaz sa zobrazí v novom okneaj služba národného ombudsmana (www.ombudsnotaire.be).

V neposlednom rade sú notári prítomní aj v Belgickej Fédération Royale du notariat Belge (Fédération Royale du Notariat Belge/Fedon).Fedon je profesijným združením notariat, ktorý podporuje štúdie tým, že poskytuje právne poradenstvo, poradenstvo a odporúčania týkajúce sa riadenia štúdie, riešení v oblasti IT, odbornej prípravy a informácií širokej verejnosti. Fedon sa netýka siete 1.150 štúdií s 1.550 notármi a 8.000 kolaborantmi.

Viac informácií možno Odkaz sa zobrazí v novom oknenájsť na stránkach federálnej notárskej komory.

Iné právnické povolania

Súdni exekútori

Procesné servery sú profesionálnymi a verejnými úradníkmi, ktorí vykonávajú svoju funkciu samostatne zárobkovo činných osôb. Inak povedané, má dvojakú profesionálnu identitu: na jednej strane je štátnym úradníkom; Na druhej strane vykonávajú svoju funkciu nezávisle.

Súdny vykonávateľ je ministerský a štátny úradník, pretože štát mu zveril časť moci verejného orgánu. Z tohto dôvodu nemôžu odmietnuť odpovedať na žiadosť o vstup vedľajšieho účastníka do konania, pokiaľ ich kódex správania alebo zákon neumožňuje, ako v prípade konfliktu záujmov alebo nezákonnej žiadosti. Procesné servery preto nikdy nekonajú z vlastnej iniciatívy, ale vždy na žiadosť osoby, ktorá ich poverila formálnou úlohou. Pri každej úlohe, ktorú má vykonať, musí splniť určité zákonné povinnosti. Okrem toho môžu byť za ich zásah zabezpečené procesné servery na pokrytie časti alebo všetkých nákladov.

Keďže súdny vykonávateľ vykonáva slobodné povolanie, koná nezávisle a nestranne. Okrem toho uviedli, že majú odbornú prax v službách každého. To znamená, že nedostanú žiadny plat ani príspevok, ani žiadny druh ubytovania od príslušných orgánov. Všetko teda musí zabezpečiť sám.

Oblasti zásahu procesných serverov patria do dvoch širokých kategórií: Zákroky označené ako „mimosúdne“ (dobrovoľné vymáhanie dlhov, správy) a „súdne „(čo znamená výkon rozhodnutia). Pri týchto intervenciách je často jeho úlohou poskytnúť informácie o spôsobe, ako si uplatniť svoje práva, ako aj odpovedať na otázky týkajúce sa jeho úlohy. Nezáleží na tom, či si vyžiadate svoje služby alebo či sa k nim obrátite.

Každý súdny obvod má komoru pozostávajúcu zo všetkých procesných serverov v okrese. Jej hlavnými úlohami je dohliadať na to, aby súdni vykonávatelia okresu dodržiavali pravidlá disciplíny a zákony a nariadenia, ktoré sa ich týkajú, a riešiť spory, ktoré môžu nastať medzi súdnymi vykonávateľmi.

Existuje aj Národná komora serverov v Belgicku, ktorá plní svoje hlavné úlohy:

 • Dohliadať na jednotnosť disciplíny a pravidiel profesionálnej etiky medzi súdnymi vykonávateľmi,
 • Obhajovať záujmy svojich členov a
 • Zastupovať ich.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Odkaz sa zobrazí v novom okneBelgickej komory súdnych vykonávateľov.

Iné

Sudcom a štátnym zástupcom prokuratúry pomáhajú rôzni administratívni a právni pracovníci: súdni tajomníci, referendári, právnici prokuratúry, tajomníci prokuratúry a administratívni pracovníci.

Na každom pojednávaní pomáha sudcovi súdny úradník. Súdny tajomník pomáha sudcovi napríklad pri príprave spisov na súdne pojednávanie. Počas pojednávania zaznamenáva jeho priebeh a jednotlivé výroky a dohliada na správne vypracovanie dokumentov. Okrem toho zabezpečuje a koordinuje administratívne a účtovné úlohy súdnej kancelárie. Každý súd má súdnu kanceláriu, ktorú riadi vedúci súdny tajomník. Podľa veľkosti súdu môže mať súdna kancelária jedného súdneho tajomníka alebo aj viacerých. Súdnym tajomníkom pomáhajú administratívni pracovníci.

Referendári ( referendári) sú právnici, ktorí pomáhajú sudcom pri vypracovávaní ich rozsudkov. Spolupracujú pri spracúvaní súdnych spisov na zodpovednosť a podľa pokynov štátneho zástupcu alebo zástupcov. Študujú spisy, študujú právne problémy a pripravujú návrhy rozsudkov na právnej úrovni.

Štátni zástupcovia sa môžu obrátiť na právnikov na účely právnej prípravy ich spisov. Na štátnej prokuratúre sa títo právnici nazývajú „juristes de parquet“. Vykonávajú najmä právne rešerše, spravujú informácie alebo pripravujú rekvizície a citácie na právnej úrovni, a to na zodpovednosť a podľa pokynov štátneho zástupcu alebo zástupcov.

Každé štátne zastupiteľstvo má sekretariát, ktorý riadi vedúci tajomník. Tajomníci štátneho zastupiteľstva pomáhajú štátnym zástupcom najmä pri dokumentačných a rešeršných činnostiach a pri zostavovaní spisov. Aktualizujú dokumenty a registre štátneho zastupiteľstva, vedú archívy a pod. Počet tajomníkov štátneho zastupiteľstva závisí od jeho veľkosti. Tajomníkom štátneho zastupiteľstva pomáhajú administratívni pracovníci.

V súdnych kanceláriách a na sekretariátoch štátnych zastupiteľstiev pracuje značný počet administratívnych pracovníkov. Administratívni pracovníci zabezpečujú správu pridelených spisov po administratívnej stránke a kódovanie údajov v súboroch údajov. Ďalší administratívni pracovníci sa zaoberajú vybavovaním korešpondencie a klasifikáciou a zabezpečujú recepčné služby súdnej kancelárie alebo štátneho zastupiteľstva.

Viac informácií o týchto povolaniach nájdete v tomto dokumente (378 KB) (378PDF Kb). https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=0586e844-8bd6-4359-9322-d46632d7ef3aEN

Organizácie, ktoré poskytujú bezplatné právne poradenstvo

Všetci občania môžu získať bezplatné počiatočné právne poradenstvo poskytované odborníkmi v oblasti práva. Ide o právnu pomoc v prvej línii:

 • praktické informácie,
 • právne informácie,
 • prvotný právny názor alebo
 • orientácia na špecializovanú organizáciu.

Vec nie je okamžite vyriešená, ale sú poskytnuté prvé usmernenia. Zriadené právne pracoviská sú súdy, súdy kantónov, komunitné justičné centrá, niektoré obecné úrady a väčšina verejných centier sociálnej starostlivosti a rôzne neziskové združenia, ktoré majú právne služby.

Viac informácií nájdete v on-line brožúre Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávna pomoc: Lepší prístup k spravodlivosti.

Právne databázy

Informácie sú k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetovej stránke Federálneho ministerstva spravodlivosti (ministerstvo spravodlivosti).


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 23/08/2019