Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravna struka - Belgija

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: genomsnittlig

Var översättningen till någon hjälp?

U ovom odjeljku nalazi se pregled različitih pravnih profesija u Belgiji.


Pravna struka

Pravna struka —
državno odvjetništvo

— suci#n04 odvjetnika
ostalih


pravnih stručnjaka koje
pružaju besplatne pravne savjete

bankama koje pružaju pravne podatke

Pravna struka – uvod

U ovom se odjeljku navode određene informacije koje se odnose na pravne stručnjake, kao što su:

 • javni tužitelji,
 • suci,
 • odvjetnike,
 • javni bilježnici i
 • sudskog izvršitelja (komornicy sądowi).

Državno odvjetništvo

Organizacija

Ured javnog tužitelja sastoji se od službenika koji su zaduženi za javno tužiteljstvo ili odjela kaznenog progona koji je povezan sa sudovima za zapošljavanje i koji pri izvršavanju te funkcije obavljaju svoje dužnosti na području nadležnosti suda u kojem se nalaze.

U bilo kojem sudskom okrugu (arrondissement judicis/gerechtelijk arrondissement) službenici koji predstavljaju ured državnog odvjetnika pred prvostupanjskim sudom (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), kao i pred sudom za mladež (tribunal de la jeunesse/jeugdrechtbank), a radi se o odjelu prvostupanjskog suda, državni je odvjetnik (procureur du Roi/procureur des Konings), viši zamjenik državnog odvjetnika (u obliku premiksa substituta/eerste supstituta) i zamjenika državnog odvjetnika (supstituti/substraten). Također djeluju pred policijskim sudom ili policijskim sudom (tribunal de police/Polititierechtbank) i trgovačkim sudom (tribunal de commerce/handelschtbank) o području svoje nadležnosti.

Tu funkciju pred sudovima za rad (tribuaux de travail /arbeidrechtbanken) obavlja službenik poznat kao radni revizor (Auditeur du travail/arbeidauditeur), koji isto tako imaju koristi od zamjenika i po mogućnosti viši zamjenici. U kaznenim predmetima u okviru svoje nadležnosti ti službenici također djeluju pred kaznenim sudom (tribunal correctionnel/correctionele rechtbank), koji je odjel prvostupanjskog suda, ili policijski sud.

Na razini žalbenih sudova i žalbenih sudova, uloga državnog odvjetništva izvršava se državnom tužitelju, koji vodi i nadzire pripadnike zakona opće javne službe kaznenog progona i glavnog odjela kaznenog progona koji je povezan sa sudovima za zapošljavanje. U slučaju opće javne službe kaznenog progona, državnom tužitelju pomažu viši nezavisni odvjetnik, nezavisni odvjetnik i državni odvjetnik. U slučaju općeg odjela za kazneni progon postoji viši nezavisni odvjetnik, nezavisni odvjetnik i nezavisni odvjetnici.

Na Kasacijskom sudu (Cour de cassation/Hof van Cassatie) funkcija državnog savjetnika obavlja glavni državni odvjetnik na Kasacijskom sudu, uz asistenciju višeg nezavisnog odvjetnika i nezavisnih odvjetnika. Naime, iako se koristi ista terminologija, funkcija državnog savjetnika u ovom predmetu prilično je različita. Kasacijski sud ne odlučuje o meritumu predmeta, već provjerava zakonitost i pravilnost postupka.

Ured državnog odvjetnika neovisan je u provođenju istraga i kaznenih progona u pojedinačnim slučajevima, podložno samo pravu nadležnog ministra da naloži pokretanje kaznenog progona i izda obvezujuće smjernice kaznene politike, uključujući smjernice o politici istraga i kaznenog progona.

Uloga i dužnosti

Ured državnog odvjetnika obavlja niz zadaća i zadaća. Te zadaće i dužnosti odnose se na rad na predmetima i na daljnje postupanje u vezi s kaznenim predmetima i građanskim predmetima.

 • U kaznenim stvarima službenici državnog odvjetnika djeluju u javnom interesu i nastoje osigurati pravilno vođenje i rješavanje kaznenih postupaka. To čine i u odnosu na način postupanja sa sadržajem predmeta i tijekom prethodnog postupka obavješćivanja i istrage (u slučaju istražnih sudova: istražno vijeće i komora prije suđenja). Na raspravi traže primjenu kaznenog prava; istodobno osiguravaju poduzimanje potrebnih mjera za odgovarajuće izvršenje izrečenih kazni. Pred porotnim sudom dužnost državnog odvjetnika izvršava javni tužitelj koji je povezan sa žalbenim sudom, koji može, međutim, tu ulogu delegirati i javnom tužiteljstvu.
 • U građanskim stvarima ured državnog odvjetnika intervenira na vlastitu inicijativu pod uvjetima predviđenima zakonom i kad god to zahtijeva javna politika. U takvim slučajevima ured javnog tužitelja izdaje mišljenje (pisano ili usmeno) o predmetu.Ured javnog tužitelja mora biti obaviješten o razlozima koji se odnose na posebna pitanja navedena u članku 764. stavak 1.. zakona o sudskom postupku za mišljenje. Također može primiti obavijest o svim drugim razlozima kada to smatra primjerenim, a sud može po službenoj dužnosti odrediti i odluku po službenoj dužnosti (članak 764. stavak 2.. zakona o sudskom postupku).

Osim što su opisane glavne zadaće, ured državnog odvjetnika također osigurava da se odluke i smjernice u vezi s kriminalnom politikom prate i pravilno primjenjuju u području njezine nadležnosti.

Smjernice za kaznenu politiku utvrđuje ministar pravosuđa, nakon savjetovanja s Odborom glavnih tužitelja (koji se sastoji od pet glavnih tužitelja spojenih na žalbene sudove).

Taj odbor u nadležnosti je ministra pravosuđa i donosi odluke s ciljem maksimalne dosljednosti u izradi i koordinaciji politike i općenito pravilnog funkcioniranja ureda državnog savjetnika.

Nadležnost Upravnog odbora odnosi se na cijelu zemlju, a njegove su odluke obvezujuće za glavnog državnog odvjetnika na sudovima u žalbenom postupku i za sve članove ureda državnog odvjetnika pod njihovim nadzorom.

Više informacija možete pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskoj stranici javnog nadmetanja.

Suci

Organizacija

Belgija se temelji na načelu diobe vlasti, odnosno zakonodavnoj vlasti, izvršnoj vlasti i pravosuđu. Pravosuđe je neovisno.
Razlikuje se između ispitnog stola (suci nižih sudova i žalbenih sudova) i službenika u krošnji (državno odvjetništvo ili javno tužiteljstvo – vidi gore).
Pravosuđe (sjedište) odlučuje o sporovima i provodi ga sudovi. Također nadzire zakonitost provedbenih akata izvršne vlasti.
Općenito, ti članovi koji zasjedaju u nižim sudovima nazivaju se „sucima”, a oni koji zasjedaju u žalbenim sudovima također se nazivaju „savjetnici”.
Uloga članova ispitnog stola je primjena prava na situaciju/spor koji se pred njima vodi u građanskim stvarima, kao i na osobe koje su počinile kazneno djelo.
Na nekim su sudovima neprofesionalni suci zasjedali zajedno s karijernim sucima. Neprofesionalni suci mogu se pronaći na sljedećim sudovima:

 • Trgovački sud: profesionalni suci i profesionalni suci (neprofesionalni).
 • Radni sud: suci profesionalnih sudaca i (neprofesionalnih) sudaca
 • Sud za izvršenje kazne: suce i ocjenjivače o primjeni presuda.

Ured javnog tužitelja provodi posebnu socijalnu zadaću u pravosuđu koja, uz poštovanje standarda kaznenog prava, uključuje i misije civilne prirode, među ostalim u području socijalnog prava, prava mladih i trgovačkog prava.

Upravljanje i potpora

Poveznica se otvara u novom prozoruKolegij sudova i sudova

Sudovi su dio pravosuđa. Oni, u granicama ovlasti koje joj je dodijelio zakonodavac, doprinose rješavanju ili sprečavanju sukoba na neovisan, nepristran i profesionalan način u okviru ovlasti koje mu je dodijelio zakonodavac, uz poštovanje pravnih pravila i upotrebu raspoloživih sredstava kako bi se postigla najviša moguća kvaliteta.
Kolegij u izvršavanju svojih glavnih zadaća pomaže sudovima:

 • zahtijevati na transparentan, profesionalan i opravdan način potrebna sredstva i osigurati najbolju moguću uporabu tih sredstava;
 • djelujući kao glasnogovornik za upravljanje sudovima u pogledu vanjskih aktera;
 • pružanje potpore za upravljanje sudovima

Poveznica se otvara u novom prozoruKolegij državnog odvjetništva

Uz pet općih tužitelja Ured javnog tužitelja sastoji se od saveznog tužitelja, tri člana Vijeća javnog tužitelja i člana Odbora revizora radne snage. Zajedno rješavaju sva pitanja povezana s dobrim upravljanjem Ureda javnog tužitelja.
Predsjednik Kolegija glavnog tužitelja također je predsjednik Kolegija Ureda javnog tužitelja.
Ured javnog tužitelja, s jedne strane, podržava, u pogledu upravljanja, izvršavanje kaznene politike koju je utvrdio kolegij javnih tužitelja. Drugo, traži punu kvalitetu Ureda javnog tužitelja, posebno u području komunikacije, upravljanja znanjem, kompjuterizacije, mjerenja radnog opterećenja, radnih postupaka, statistike i strateškog upravljanja ljudskim resursima. Naposljetku, pruža pravne subjekte, tj. opće urede tužitelja, javno tužiteljstvo u javnim državnim odvjetništvima, uredima javnog tužitelja, državnim odvjetništvima i državnim odvjetništvima te potporu na razini uprave.
Kako bi proveo te zadaće, Ured javnog tužitelja poduzima sve potrebne mjere i može izdati obvezujuće preporuke i direktive.
Ostali članovi osoblja mogu se kooptirati privremeno u Odbor odlukom direktora. Redovito organizira savjetovanja s ministrom pravosuđa.

Mišljenje

Poveznica se otvara u novom prozoruSudbeno savjetodavno vijeće

Savjetodavno vijeće za pravosuđe (ZSO) je reprezentativni sugovornik pravosuđa u svim pitanjima koja se odnose na status, uvjete rada i prava pravosuđa.

Autonomni i federalni pravni subjekti

Poveznica se otvara u novom prozoruConseil supérieur de la Justice
Contrôle et avis

Visoko vijeće pravde trebalo bi pomoći belgijskom pravosudnom sustavu da bolje funkcionira time što ima odlučujuću ulogu u odabiru i imenovanju sudaca, izvršavanjem vanjskih kontrola nad njegovim funkcioniranjem, osobito putem revizija, posebnih istraga i rješavanja pritužbi te davanjem mišljenja.
CSJ je neovisno tijelo Parlamenta, vlade i pravosuđa.

Poveznica se otvara u novom prozoruInstitut za pravosudnu izobrazbu

Osposobljavanje

IFJ je neovisno savezno tijelo odgovorno za oblikovanje i provedbu potpune politike razvoja i osposobljavanja za suce i članove pravosuđa kako bi se pridonijelo kvalitetnom pravosuđu.

Odvjetnici

Uloga i dužnosti

Odvjetnici su pravni i pravosudni stručnjaci. Podliježu pravilima postupanja koja jamče njihovu potpunu neovisnost. Također imaju obvezu čuvanja poslovne tajne.

Odvjetnici su osposobljeni za djelovanje u različitim područjima prava, koja se često preklapaju (pravo trgovačkih društava, upravno pravo, pravo urbanističkog planiranja, porezno pravo, obiteljsko pravo itd.). Tijekom karijere odvjetnici se mogu specijalizirati za jedno ili više ovih područja u kojima su stekli specifično stručno znanje.

Uloga odvjetnika je pružanje pomoći svojim klijentima ne samo pred sudom, već i u svakoj situaciji u kojoj im može biti potrebna pravna pomoć, predstavnik, autor ili čak moralna potpora.

Stoga je njihova zadaća trostruka:

 • Savjet za rad
 • Mirisni odvjetnici
 • Pravnici brane

Svaki odvjetnik može se pozvati i zastupati svojeg klijenta na bilo kojem sudu u zemlji, odnosno policijskom sudu, sudu magistratskog suda (justice de paix/vredegerecht), sudu u prvom stupnju, trgovačkom sudu, radnom sudu, žalbenom sudu, sudu za radne sporove, naplatnom sudu ili državnom vijeću (Conseil d’État/Raad van State) – i čak i u drugim državama Europske unije.

Također pružaju pomoć u arbitraži ili postupku mirenja i za svaku alternativnu metodu rješavanja sukoba (Méthtode Alternative de Résolution des Confits – M.A.R.C.) ili sastanak.

Odvjetnici ne interveniraju samo u slučaju sukoba. Savjeti koje daju ili ugovori koje sastavljaju ili prilagođavaju često je moguće izbjeći odlazak na sud.

Ako želite osnovati poduzeće, ako želite osnovati poduzeće, ako želite sklopiti ugovor s novim poslodavcem, ako ste žrtva nezgode ili napada ako želite sklopiti ugovor s novim poslodavcem, ako želite sklopiti ugovor s novim poslodavcem, ako ste žrtva nezgode ili kaznenog djela, ako ste pozvani na sud, ako ste odvojeni od partnera itd.

Odvjetnici za sve:

Za osobe s niskim primanjima zakon pruža pravnu pomoć (ranije „pro deo”) i pravnu pomoć.

Putem besplatne pravne pomoći usluge odvjetnika dostupne su u cijelosti ili djelomično besplatno. Organizira se u 2.:

 • Pravna pomoć na 1. liniji dostupna je svima bez ikakvih uvjeta prihoda. Pravnici su dostupni u određenim razdobljima (stalnost) za kratka savjetovanja: Prvi pravni savjetnik, zahtjev za informacije
  itd. Odbor za pravnu pomoć (C.A.J.) nadležan je za prvu liniju.
 • Pravna pomoć 2. linija dostupna je osobama koje ispunjavaju određene financijske uvjete ili u određenim situacijama. Ta pomoć, potpuno ili djelomično besplatna, ovisno o situaciji, omogućuje da vam se imenuje odvjetnik koji će vam pomoći u sudskim ili upravnim postupcima, pružiti detaljnije savjete
  , čak i u kontekstu mirenja.

Pravna pomoć znači da se naknade nastale tijekom postupka (engl. droit de greffe/d’enregistrement (troškovi registra), frais d’huissier/Notaire/expert (naknade za pravosudne službenike/javni bilježnici/stručna izvješća) neće ili samo djelomično naplatiti. Kako bi došli do sudskih troškova, klijenti moraju obratiti se uredu za pravnu pomoć ili putem odvjetnika.

Nadležna tijela

Svi su odvjetnici članovi odvjetničke komore (barreau/banalie). Trenutačno postoje 25 bara u Belgiji.

Ordre des Barreaux Francophones et germanophone (AVOCATS.BE) organizacija je koja objedinjuje sve šipke francuskog i njemačkog govornog područja (11 francuskog govornog područja i 1 njemačkog govornog područja).

Orde van Vlaamse Balies (O.V.B) organizacija je koja okuplja urede njemačke jezične zajednice u nizozemskoj jezičnoj zajednici (13 ureda).

Informacije o odvjetničkoj djelatnosti mogu se dobiti pregledom sljedećih internetskih stranica:

Pristup toj bazi besplatan je.

Javni bilježnici

Javni bilježnici su javni službenici koje imenuje kralj, čija je posebna uloga autenticirati izvedene instrumente. U skladu sa zakonom neki instrumenti zahtijevaju uključivanje javnog bilježnika radi evidentiranja postignutog dogovora među strankama (autentični instrumenti). Tako je, na primjer, sudjelovanje javnog bilježnika potrebno pri prodaji imovine. Kao i u svrhu izrade javnih isprava, javni bilježnik može sklopiti ugovor s ostavinom, sklopiti privatni sporazum ili dobiti mišljenje itd.

Odgovornost javnih bilježnika odnosi se uglavnom na tri glavna područja:

 • Pravo vlasništva (prodaja nekretnine, zaduživanje itd.),
 • Obiteljsko pravo (bračni ugovor, nasljedstvo, razvod itd.) i
 • Poslovno pravo (osnivanje trgovačkih društava itd.).

Postoji nacionalna javnobilježnička komora: Njegove glavne zadaće su:

 • Zastupati javne bilježnike Belgije u odnosu na tijela i institucije u okviru svoje nadležnosti,
 • Utvrđivanje pravila profesionalnog ponašanja,
 • Dati preporuke komorama javnih bilježnika za pomoć pri održavanju profesionalne discipline.

Postoje i pokrajinske komore javnih bilježnika, kao i disciplinska tijela struke, čija je glavna zadaća poštovanje pravila profesionalnog ponašanja i rješavanje profesionalnih sporova (na primjer, rješavanje pritužbi). Kad je riječ o postupanju s pritužbama, Poveznica se otvara u novom prozoruusluga nacionalnog pravobranitelja uspostavljena je i za javnobilježničku profesiju (www.ombudsnotaire.be).

Konačno, javni bilježnici također su prisutni u Fédération Royale du Natariat Belge (Fédération Royale du Natariat du Natariat Belge/Fedrid).Fenicne je profesionalno udruženje Glavnog tajništva koje podupire studije pružanjem pravnih savjeta, savjeta i preporuka u vezi s upravljanjem studijom, IT rješenjima, osposobljavanjem i informacijama za širu javnost. Fedase ne bavi mrežom od 1.150 studija s 1.550 javnih bilježnika i 8.000 suradnika.

Više informacija dostupno je Poveznica se otvara u novom prozoruna internetskoj stranici Kraljevskog udruženja belgijske javne bilježnike.

Druge pravne profesije

Sudski ovršitelji

Procesne poslužitelje su profesionalni i javni službenici koji obavljaju svoju funkciju samozaposlenih osoba. Drugim riječima, imaju dvojni profesionalni identitet: s jedne strane, javni su službenici; S druge strane, oni djeluju neovisno.

Javni su službenici javni jer im je država prenijela dio službene ovlasti. Zbog toga ne mogu odbiti odgovoriti na zahtjev za intervencijom, osim ako im se u slučaju sukoba interesa ili nezakonitog zahtjeva to ne dopusti, kao u slučaju sukoba interesa ili nezakonitog zahtjeva. Procesne poslužitelje stoga nikada ne djeluje na vlastitu inicijativu, ali uvijek na zahtjev osobe koja im je povjerila službeni zadatak. U svakoj zadaći moraju ispunjavati različite pravne zahtjeve. Nadalje, procesni poslužitelji mogu biti plaćeni za svoju intervenciju za pokrivanje dijela ili svih svojih troškova.

Kao samozaposlene osobe sudski izvršitelji djeluju neovisno i nepristrano. Osim toga, oni imaju profesionalno iskustvo u službi svih. To znači da ne primaju plaću ili naknadu ili bilo kakvu vrstu smještaja od nadležnih tijela. Moraju platiti za sve.

Područja intervencije poslužitelja dijele se u dvije široke kategorije: Intervencije koje se nazivaju „izvansudsk [im]” (dobrovoljni povrat dugova, izvješća) i „sudsk [u]” (odnosno izvršenje odluke). Kada sudski izvršitelj razmatra jednu od tih vrsta radnje, često vam je dužna dostaviti informacije o tome kako možete ostvariti svoja prava te odgovoriti na pitanja o ulozi sudskog izvršitelja, Nema razlike o tome kupujete li njihove usluge ili im se pristupa.

Svaki sudski okrug ima komoru koja se sastoji od svih poslužitelja u okrugu. Njegovi su glavni ciljevi osigurati da sudski izvršitelji u okrugu poštuju pravila o profesionalnoj disciplini i zakone i druge propise koji se na njih odnose te rješavati sporove koji mogu nastati među njima.

Postoji i državno vijeće za poslužitelje podrijetlom iz Belgije, čiji su glavni zadaci:

 • Osigurati ujednačenost discipline i pravila profesionalnog postupanja među ovršiteljima,
 • Štititi interese svojih članova i
 • Predstavljati ih.

Više informacija dostupno je na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruBelgijske nacionalne udruge sudskih izvršitelja.

Ostalo

Sucima i službenicima ureda državnog odvjetnika pomažu razni administrativni i pravni stručnjaci, kao što su sudski službenici ili sudski savjetnici.

Na svakom ročištu sudac pomaže sudski službenik. Službenik obavlja posao suca, na primjer tako što priprema predmete potrebne za saslušanje. Na raspravi službenik vodi postupak i osigurava pravilno sastavljanje svih potrebnih dokumenata. Tajnik obavlja i koordinira poslove sudskog registra (greffe/griffie). Svaki sud ima registar koji vodi glavni tajnik ili voditelj registra (greffier en chef/hourfešity). U registru postoji jedan ili više sudskih službenika, ovisno o veličini suda. U njihovim sudskim pisarnicima može pomagati administrativno osoblje.

Sudski savjetnici (référendaires /referendassen) odvjetnici su koji pomažu sucima u sastavljanju presuda. Pomažu u rješavanju predmeta, u uputama i pod odgovornošću jednog ili više sudaca. U njima se razmatra predmet, razmatraju se pravna pitanja i nacrti presuda.

Službenici državnog savjetnika također mogu angažirati odvjetnika kako bi pripremili pravne aspekte svojih predmeta. Ti su odvjetnici poznati kao pravnik za parket/parketnavsten. Provode pravna istraživanja, upravljaju istragama ili pripremaju pravne aspekte poziva, upute, upute i odgovornost jednog ili više službenika ureda državnog savjetnika.

Svaki ured državnog odvjetnika ima tajništvo na čelu s glavnim tajnikom. Ti tajnici pomažu službenicima u području istraživanja i dokumentacije te u prikupljanju datoteka. Ažuriraju dokumente i registre ureda, vode evidenciju itd. Broj tajnika ovisi o veličini ureda. Tajnicima može pomagati i administrativno osoblje.

Uredi sudskog vijeća i državnog odvjetnika zapošljavaju velik broj administrativnog osoblja. Administrativno osoblje obrađuje spise predmeta u kojima se obrađuju predmeti i unose u baze podataka. Ostale službe za administrativno osoblje obavljaju poslove radnog mjesta i podnošenja prijava te izravne posjetitelje koji pristaju u Ured.

Više informacija o tim profesijama može se pronaći u ovom dokumentu (378 KB) (378PDF Kb). https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=0586e844-8bd6-4359-9322-d46632d7ef3aHR

Organizacije koje pružaju besplatne pravne savjete

Svi građani mogu dobiti besplatan početni pravni savjet koji daju stručnjaci u području prava. To je pravna pomoć na terenu:

 • praktične informacije,
 • pravne informacije,
 • početnog pravnog mišljenja, ili
 • upućivanje na specijaliziranu organizaciju.

Pitanje se ne rješava odmah, ali se daju početne smjernice. Pravne službe za pomoć uspostavljene su na sudovima, kantonalnim sudovima, pravosudnim centrima u zajednici, nekim općinskim tijelima i većini javnih ustanova za socijalnu skrb te u različitim neprofitnim udrugama koje imaju pravnu službu.

Više informacija dostupno je u internetskoj brošuri: Poveznica se otvara u novom prozoruPravna pomoć: Bolji pristup pravosuđu.

Pravne baze podataka

Informacije su dostupne na internetskoj Poveznica se otvara u novom prozorustranici Saveznog suda za pravosuđe (Ministarstvo pravosuđa).


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 23/08/2019